Prosiectau blaenorol

Labordy Gwyddoniaeth Goffer: Y Gymdeithas Fioleg Frenhinol

Gopher Science logoNod y prosiect

 • Mae prosiect Labordy Gwyddoniaeth Goffer yn cefnogi y pontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd gyda dysgu disgybl I ddisgybl ar draws grwpiau oedran.
 • Mae myfyrwyr uwchradd yn dysgu sut i ddarparu ystod o weithgareddau Labordy Gwyddoniaeth i ddisgyblion cynradd. Yn ystod y broses hon, mae'r myfyrwyr uwchradd yn datblygu eu sgiliau mewn cyfathrebu, arloesi a chynyddu eu hunanhyder.

Gweithgareddau Labordy Gwyddoniaeth Goffer

Mae gweithgareddau Labordy Gwyddoniaeth Goffer yn weithgareddau gwyddoniaeth syml wedi'u cynllunio i adeiladu hyder plant ac annog eu chwilfrydedd naturiol i ddarganfod sut a pham mae pethau bob dydd yn gweithio.

Llyfryn Adnoddau Goffer

GSLW booklet coverMae llyfryn RAdnoddau Goffer yn cynnwys 10 gweithgaredd. Mae pob gweithgaredd yn cynnwys nodiadau athro sy'n disgrifio sut i gyflawni'r gweithgaredd. Gallwch chi lawrlwytho'r llyfryn adnoddau yma (1.5MB pdf).

Mae llyfryn Adnoddau Goffer yn fenter cyfnod trawsnewid a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol ac fe'i cyflwynir gan y Gymdeithas Fioleg Frenhinol.


PSTT – Ymddiriodolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd Prosiect Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth wedi rheoli'r prosiect 'Ymchwiliad Gwyddoniaeth: Cymru' a ariannwyd gan yr Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd. Sefydlwyd y prosiect cyffrous hwn i gefnogi Ymchwiliad Gwyddonol a'r pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru.

Pwrpas y prosiect

Mae ysgolion uwchradd a'r ysgolion cynradd sy'n bwydo yn cydweithio â'i gilydd a Llysgenhadon STEM – pobl sydd am rannu eu profiad am eu gyrfaoedd i annog disgyblion o bob oedran i ymddiddori mewn pynciau STEM.

Mae'r ysgolion a'r Llysgenhadon yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu rhaglen o wersi a fydd yn gwella eu sgiliau a gwybodaeth wyddonol y disgyblion. Yna mae'r disgyblion yn eu defnyddio yr hyn maent wedi ei ddysgu mewn ymchwiliad yn yr ystafell ddosbarth gyda'r athro a'r Llysgennad STEM yn cydweithio.

Yn ystod eu cyfranogiad yn y prosiect, mae athrawon yn derbyn manylion am y Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd (PSQM). Mae aelod o'r Coleg PSTT yn mynychu'r cwrs DPP i siarad am eu profiad o ymgeisio am PSQM.

Canlyniadau'r prosiect

 • Gwelliant yn y safonau a gyflawnir gan ddisgyblion mewn medrau gwyddoniaeth.
 • Mwy o amrywiaeth o ddulliau recordio a ddefnyddir mewn gwersi gwyddoniaeth.
 • Dealltwriaeth gynyddol gan athrawon yn y ddau gyfnod o'r dilyniant mewn sgiliau gwyddoniaeth.
 • Mwy o ymwybyddiaeth o'r Rhaglen Llysgenhadon STEM.
 • Gwelliant mewn agweddau disgyblion tuag at wyddoniaeth a gwyddonwyr.

Fideos

I weld pob fideo, cliciwch ar y llun bach: bydd y fideo Youtube neu Vimeo yn cael ei lansio.

Clwstwr Caerdydd Gweler fideo Gwyddoniaeth / PSTT (2018) (Vimeo video)
See Science Cardiff Cluster PSTT video
Mae athrawon o glwstwr Ysgol Bro Gwaun / Sir Benfro yn sôn am eu profiadau yn ystod Ymchwiliad Gwyddoniaeth: Cymru ac yn myfyrio ar yr effaith y cafodd hyn ar y dysgu, eu datblygiad personol a'r manteision i'r disgyblion (Fideo Vimeo). (Vimeo video)
Ysgol Bro Gwaun video still

Adborth gan athrawon oedd yn rhan o'r prosiect

 • "Rwy'n credu bod y canlyniadau'n siarad drostynt eu hunain o ran bod y prosiect yn llwyddiant. Dywedodd 94% o'r plant a ofynnwyd yr hoffent gymryd rhan mewn prosiect tebyg eto. Mae'n debyg mai'r canfyddiad mwyaf arwyddocaol oedd bod 95% o'r plant yn credu bod y prosiect yn eu helpu i wella eu sgiliau a'u dealltwriaeth. O safbwynt yr athro, gwelwn fod y canlyniadau hyn yn sail i ba mor bwysig oedd y prosiect wrth ddatblygu gwybodaeth a mwynhad y plant o'r pwnc." Chris Davies Ysgol Gynradd Parc y Rhath
 • "Mwynhaodd y plant y prosiect yn fawr ac oherwydd eu bod yn gwybod ei fod i hysbysu eraill, fe wnaethant sicrhau eu bod yn ymchwilio i'r pwnc yn drylwyr. Roedd y prosiect yn caniatáu i'r plant fod yn annibynnol ac i gydweithio. Er mwyn cynhyrchu i-movie, sylweddolodd y grwpiau fod angen i'w hymchwil fod yn gywir ac yn fanwl. Cynyddodd sgiliau'r plant mewn gwyddoniaeth oherwydd dyfnder y dysgu yr oedd yn ofynnol iddynt ei wneud er mwyn cyflwyno'r i-movie, ond roedd hefyd alw am eu sgiliau T.G. pan oedd angen golygu, ac ychwanegwyd cerddoriaeth lle bo angen. Ar y cyfan, gadawodd y prosiect ymdeimlad yn y plant bod gwyddoniaeth yn hwyl." Louise Fry a Louise Tanner. Ysgol Gynradd Lakeside 
 • "Mae'r prosiect yn bendant wedi cynyddu dealltwriaeth yn y ddau gyfnod. Roedd y cyfle i ysgolion cynradd gyflwyno ac arddangos eu gwaith mewn arddangosfeydd rhyngweithiol yn wych. Rhoddodd well dealltwriaeth i athrawon uwchradd o ddyfnder y wybodaeth wyddonol y mae'r disgyblion cynradd wedi'i hennill a'r profiadau a gafwyd." Ysgol Uwchradd Caerdydd
 • "Mae'r prosiect yn bendant wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried dysgu sgiliau mewn gwahanol ffyrdd ac wedi rhoi hwb cryfach i ddisgyblion ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Mae croeso i chi dreialu unrhyw gynlluniau yn y dyfodol ar deulu rhyfeddol ysgolion Bro Gwaun." Emma Bowen, Ysgol Bro Gwaun
 • Diwrnod Dathlu PSTT "Mae'r adnoddau a ddarparwyd wedi bod yn amhrisiadwy - roedd y taflenni cynllunio a'r arbrofion enghreifftiol yn ddefnyddiol iawn. Byddaf yn bendant yn eu defnyddio yn y dyfodol." Abigail Davies, Ysgol Gynradd Gatholig Enw Sanctaidd
 • "Datblygwyd sgiliau llythrennedd y plant trwy wahanol ffyrdd o recordio a chyflwyno eu gwaith - ysgrifennu comics, recordio iMovies, creu iBooks, datblygu sgiliau rhesymu llafar trwy gwestiynau a ofynnwyd mewn cartwnau cysyniad a datblygu meddwl / mapio meddwl i gyfleu dysgu." Jeff Lansing, Ysgol Iau Murch 
 • "Rwy’n credu bod gweithio gyda Llysgennad STEM wedi cael effaith enfawr ar agwedd disgyblion tuag at Wyddoniaeth… mae llawer ohonyn nhw wedi dweud y byddent wrth eu bodd yn bod yn beiriannydd Ymchwil a Datblygu (fel Stuart) gan ei fod yn swnio’n ddiddorol a chyffrous. Roedd ymweliad Stuart yn ysbrydoledig - cyfeiriodd y disgyblion at bethau yr oedd wedi'u dweud yn ystod gwersi Gwyddoniaeth." Abigail Davies, Ysgol Gynradd Gatholig Enw Sanctaidd
 • "Mae'r bwrdd prawf teg bellach yn rhan o'n holl ymchwiliadau ac rwy'n teimlo'n hyderus bod gan y plant lawer mwy o ddealltwriaeth. Rwyf wedi rhaeadru'r bwrdd prawf teg i holl athrawon CA2. Cyflwynwyd y bwrdd iddynt yn ystod cyfarfod staff lle dangosais enghreifftiau o waith fy mhlant hefyd." S Lewis, Ysgol Gynradd Wdig 

Adborth gan ddisgyblion oedd yn rhan o'r prosiect

 • "Fe wnes i fwynhau rhannu'r wybodaeth rydw i wedi'i dysgu i ddisgyblion a phobl eraill. Fe wnaethon ni hefyd weithio gyda'n gilydd yn fwy na'r arfer. Roeddwn i'n hoffi perfformio oherwydd roedd hi'n braf dangos beth wnaethon ni i ysgolion eraill. Roedd ein rhai ni'n unigryw ac roedd hi'n braf dangos hynny." Disgyblion o Ysgol Gynradd Parc y Rhath
 • Prosiect PSTT "Roedd Stuart (Llysgennad STEM) yn ddiddorol iawn – doeddwn i ddim yn sylweddoli bod cymaint o swyddi gwahanol gall gwyddonydd eu gwneud."  Disgybl yn Ysgol Gynradd Gatholig Enw Sanctaidd
 • "Ar ôl ymweliad Stuart rydw i wedi bod yn edrych ar wahanol bethau ac yn meddwl am y gwyddonwyr wnaeth eu dylunio nw." Disgybl yn Ysgol Gynradd Gatholig Enw Sanctaidd
 • "Doeddwn i ddim yn hoffi gwyddoniaeth cyn hyn ond nawr rwy'n meddwl ei fod o'n gret. Rwy'n deall e'n well nawr. Mae jyst yn gwneud sens." Charlotte, Bl 6
 • "Rwyf wir wedi mwynhau gwneud gwahanol arbrofion a dysgu pethau newydd mewn gwyddoniaeth. Rwy'n mwynhau sut mae'n gwneud i mi feddwl am bethau a rhagfynegi'r hyn sy'n mynd i ddigwydd yn fy marn i."  Sam, Bl 6

Llaeth a Mwy – Y Gymdeithas Fiocemegol

Mae Llaeth a Mwy yn weithdy newydd a ddatblygwyd gan Gweld Gwyddoniaeth ac mae wedi'i ariannu trwy Grant Allgymorth Gwyddonol y Gymdeithas Fiocemegol sy'n cyflwyno gwyddoniaeth biocemegol ar gyfer cynulleidfaoedd CA2 / 3. Mae'n cynnwys 4 gweithgareddau llaeth ymarferol gwahanol, yn ogystal â rhai syniadau o arbrofion eraill sy'n gysylltiedig â bwyd, sy'n addas i'w defnyddio o fewn amser gwersi neu fel gweithgareddau Clwb STEM.

Gallwch chi lawrlwytho ffeil zip o'r holl adnoddau yma.

Darllenwch am ein hymweliad â Castle Dairies, Caerffili yma.


Mathemateg mewn Amgueddfeydd – Amgueddfa Cymru

Mae Mathemateg mewn Amgueddfeydd yn adnodd digidol i gefnogi'r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

Dyluniwyd 22 o weithgareddau dwyieithog ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i gefnogi geometreg, rhif, data a sgiliau mesur.

Datblygwyd y pecyn cymorth mewn partneriaeth âG weld Gwyddoniaeth. Noddir y pecyn cymorth gan gynllun grant yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Gallwch lawrlwytho'r adnoddau pdf yma.