Image

Grantiau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 10 Rhagfyr 2018

Rhaglen Grantiau Ymddiriedolaeth Ernest Cook (DU)

ECT logo

Cyllid ar gyfer Prosiectau sy'n Annog Diddordeb Pobl Ifanc yn y Celfyddydau, Crefftau a Phensaernïaeth, Llythrennedd a Phynciau STEM. 

Gall ysgolion a sefydliadau di-elw wneud cais am grantiau o hyd at £12,000 ar gyfer prosiectau sy'n annog diddordeb pobl ifanc yn y pynciau Celf, Crefft a Phensaernïaeth, Llythrennedd a STEM. Disgwylir i bob cais gysylltu â'r Cwricwlwm Cenedlaethol neu â chymwysterau cydnabyddedig. 

Mae cyllid ar gael trwy ddwy ffrwd ariannu.

 • Mae'r rhaglen grantiau bach (grantiau o dan £4,000) yn cefnogi ysgolion y wladwriaeth ac elusennau cofrestredig bach sy'n gofyn am ychydig bach o bwmpio er mwyn i brosiectau gael eu cynnal. Mae'r rhaglen yn un dreigl, gyda chyfarfodydd bob dau fis bob blwyddyn. 
 • Mae'r rhaglen grantiau mawr (grantiau hyd at £12,000) wedi'i anelu at raglenni addysg ar raddfa fwy. 

 Mae prosiectau â arianwyd yn flaenorol yn cynnwys:

 • Ysgol Fabanod Fleet yn Hampshire a dderbyniodd grant o £1,495 i brynu adnoddau addysgu Numicon i godi lefelau rhifedd ;
 • Ysgol Gynradd Dersingham yn Kings Lynn a dderbyniodd £2,700 i drawsnewid addysgu mathemateg. Arweiniodd yr ysgol weithdy gyda'r holl blant a'u rhieni i ddangos sut mae'r ysgol yn addysgu mathemateg, gan gynnwys strategaethau ar gyfer cyfrifiadau o dan y cwricwlwm newydd. 

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau i'r rhaglen grantiau mawr yw Ionawr 31 2019. 

Manylion yma.

Cymdeithas Fathemategol Llundain - Grantiau Bach ar gyfer Addysg 

HomeI ysgogi diddordeb ac i alluogi cymryd rhan mewn mathemateg o Gyfnod Allweddol 1 (5+ oed) i lefel Israddedigion a thu hwnt, trwy:

 • wella a chyfoethogi astudiaeth fathemategol y tu hwnt i'r cwricwlwm;
 • ymgysylltu â'r cyhoedd â mathemateg;
 • annog ffyrdd anarferol o gyfathrebu mathemateg.

Mae'r cynllun wedi'i fwriadu'n bennaf ar gyfer gweithgareddau lle nad oes ffynonellau ariannu eraill. Yn ddelfrydol, dylai ymgeiswyr sy'n gysylltiedig â phrifysgolion gael cefnogaeth gan aelod o'r Gymdeithas ac fel arfer ni fydd y Cynllun yn ariannu gweithgarwch allgymorth y Brifysgol. Fodd bynnag, mae unrhyw un sy'n byw yn y DU yn gymwys i wneud cais am grant.

Manylion yma.

Cymdeithas Frenhinol Bioleg, Cynllun Grantiau Allgymorth ac Ymgysylltu 2019

RSB-logoMae'r Gymdeithas Frenhinol Bioleg yn cynnig Grantiau Allgymorth ac Ymgysylltu o hyd at £500 i aelodau gynnal digwyddiadau a gweithgareddau bioleg yn ystod 2019. Nod y grant yw cynyddu ein cyrhaeddiad, gan ganolbwyntio'n benodol ar gynhyrchu gweithgarwch mewn ardaloedd lle roedd ganddom lai o bresenoldeb yn draddodiadol.

Mae grantiau bach hyd at £200 a grantiau llawn hyd at £500 ar gael ac rydym yn edrych i ariannu ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau. Felly, os oes gennych syniad am ddigwyddiad ac rydych yn chwilio am gronfeydd ychwanegol i'w helpu i wneud yn llwyddiant, gwnewch gais nawr. Gallwn gefnogi'r rheiny sy'n brofiadol o ran trefnu digwyddiadau, pobl sy'n gobeithio trefnu eu digwyddiad cyntaf, a phawb rhyngddynt.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Rhagfyr 15fed.

Manylion a chymhwysiad yma.

Grantiau Allgymorth Y Gymdeithas Ffisioleg

HomeMae grantiau allgymorth o hyd at £ 20,000 ar gael i Aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau o'r Gymdeithas. Dylai'r grantiau gael eu defnyddio i gynyddu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o ffisioleg gyda'r nod o ymgymryd ag astudio mewn addysg uwch a thu hwnt, ac i hyrwyddo'r Gymdeithas, ei weledigaeth a'i weithgareddau. Rydym yn annog ceisiadau cydweithredol, gan gynnwys y rheiny rhwng cyfathrebwyr gwyddoniaeth arbenigol, hwyluswyr ymgysylltu â'r cyhoedd, artistiaid, cerddorion, gwarchodwyr a'n haelodau.

Manylion yma.

Yn galw pob ysgol uwchradd: Ceisiwch am wobr grant Polar Explorer 

HomeMae gwobr grant Polar Explorer ar agor i bob ysgol uwchradd a ariennir gan y wladwriaeth sy'n dymuno gwella'r pontio mewn pynciau STEM o gynradd i uwchradd gan ddefnyddio'r rhaglen Polar Explorer i ategu hyn.  

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 11 Ionawr 2019

Gall ysgolion uwchradd wneud cais am wobr o £2,500, sy'n anelu at ganolbwyntio ar y pedwar maes canlynol, yr allwedd i drosglwyddo disgyblion yn llwyddiannus mewn pynciau STEM o gynradd i uwchradd:

 • arweinyddiaeth gwyddoniaeth
 • ansawdd cydweithredu rhwng athrawon gwyddoniaeth
 • cynnwys disgyblion mewn gweithgareddau gwyddoniaeth yn ystod y cyfnod pontio
 • sicrhau dilyniant yn y cwricwlwm gwyddoniaeth ac addysgeg

I ymgeisio, anogir ysgolion uwchradd i weithio ar y cyd â'u hysgolion cynradd bwydo ac i gwblhau hunanarfarniad byr o'u gwaith cyfredol, a chynllun gweithredu ymlaen.

Mae mynediad llawn i adnoddau addysgol y rhaglen Polar Explorer am ddim yn elfen allweddol o'r prosiect. 

Fe welwch ein hadnodd newydd ar bontio yn arbennig o ddefnyddiol wrth baratoi eich cais. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn elwa o ddiwrnod DPP yn y Ganolfan Dysgu STEM Genedlaethol, yn Efrog ar ddydd Llun 25 Mawrth 2019, gan archwilio ffyrdd pellach y gall y rhaglen Polar Explorer, a'n cefnogaeth ehangach STEM, eich cefnogi chi a'ch ysgolion cynradd.  

Ar ddiwedd y prosiect, bydd ysgolion yn cwblhau adroddiad effaith fer, gan amlygu effaith eich gwaith, o werth i uwch arweinwyr, llywodraethwyr ac arolygwyr. 

I gael mynediad at y canllawiau a'r ffurflenni cais, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif ar ein gwefan. 

Dysgwch fwy a chymerwch ran

Os oes gennych unryw gwestiwn, cysylltwch â polar@stem.org.uk

CREST yn partneru gyda Connecting Classrooms

New CREST logo 2017Ydych chi am roi cyfle i'ch dysgwyr astudio newid hinsawdd mewn cyd-destun byd-eang go iawn? Oes gennych chi ddiddordeb i weld sut mae gwyddoniaeth yn cael ei ddysgu mewn gwledydd eraill, a sut y gallwn ddysgu oddi wrth ein gilydd? A hoffech chi'r cyfle i ymweld ag ysgol dramor a rhannu eich profiad? Os felly, gallai partneriaeth ysgolion rhyngwladol fod ar eich cyfer chi!

Mae'r Cyngor Prydeinig a Chymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn gweithio mewn partneriaeth i gyfoethogi gweithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn yr ystafell ddosbarth yn y DU a thramor trwy Wobrau CREST a chynllun Connecting Classrooms.

Mae Connecting Classrooms yn cefnogi ysgolion a cholegau gyda:

 • Cysylltu Gydag Ysgol Dramor
 • Datblygu Dinasyddiaeth Fyd-Eang A Sgiliau Ar gyfer Economi Fyd-Eang
 • Datblygiad Proffesiynol Athrawon yn y DU
 • Grant o £1,500 i ymweld â'ch ysgol bartner.

Mwy… www.britishscienceassociation.org/connecting-classrooms-british-council  neu cysylltwch â ni trwy crest@britishscienceassociation.org.

Grantiau i Hybu Defnydd o Ddŵr Tap (DU)

tapwater.org

Mae grantiau rhwng £300 a £3,000 ar gael i Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion ar gyfer prosiectau sy’n lleihau’n sylweddol eu dibyniaeth ar blastigion untro a gwastraff plastig.

Mae’r Gwobrau Dŵr Tap yn anelu at gefnogi prosiectau sy’n datblygu atebion newydd i ddisodli systemau sydd eisoes yn bodoli sy’n dibynnu ar blastig a hyrwyddo’r defnydd o ddŵr tap. Mae grantiau ar gael i gefnogi sefydliadau addysgol sy’n gosod peiriannau dŵr sy’n defnyddio’r prif gyflenwad a defnyddio poteli y gellir eu hailddefnyddio. Fodd bynnag, ni fydd y Gwobrau’n talu am weithgareddau na gwasanaethau y mae gan ysgolion gyfrifoldeb statudol i’w darparu.

Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg.

FSC Kids Fund

FSC logo

Mae’r Kids Fund yn rhan o’r Cyngor Astudiaethau Maes – Field Studies Council (FSC). Yr FSC yw’r unig elusen addysg amgylcheddol sydd wedi’i neilltuo’n gyfan gwbl i ddarparu cyfleoedd addysgiadol a phleserus i bobl o bob oed a gallu i ddarganfod, archwilio, cael eu hysbrydoli gan, a deall yr amgylchedd naturiol.

Mae’r Kids Fundwedi ei ariannu trwy roddion gan unigolion, Cronfeydd Ymddiriedolaethau ac o danysgrifiad Aelodaeth FSC. Mae staff FSC hefyd yn trefnu digwyddiadau codi arian.

Nôd y Kids Fund yw i:

 • Dod â dealltwriaeth amgylcheddol i bobl ifanc dan anfantais trwy fynychu cwrs mewn lleoliad dysgu FSC.
 • Helpu pobl ifanc dan anfantais i fynychu cwrs a allai fel arall gael eu gwahardd oherwydd rhyw fath o anfantais – iechyd, symudedd, amddifadedd neu ariannol.

Mwy o wybodaeth yma.

Arian ar gyfer Prosiectau sydd yn Hybu Gwell Dealltwriaeth o'r Amgylchedd a Chefn Gwlad (DU)

Ninevah Trust logo

Gall sefydliadau di-elw ac ysgolion yn y Deyrnas Unedig wneud cais am arian i Ymddiriedolaeth Elusennol Nineveh am ystod eang o brosiectau a gweithgareddau sy’n hyrwyddo dealltwriaeth well o’r amgylchedd a chefn gwlad, tra’n hwyluso gwell mynediad, addysg ac ymchwil.

Er nad yw’r Ymddiriedolaeth yn pennu swm grant lleiafswm nac uchafswm y gellir gwneud cais amdano, o ddadansoddi grantiau blaenorol awgrymir uchafswm o £ 5,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd.

Gellir gwneud cais unryw adeg.


Gwobrau Spark Ymgysylltu â'r Cyhoedd (DU)

STFC logoBydd Gwobrau Spark Ymgysylltu â’r Cyhoedd y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) ar agor o nawr hyd at Hydref 25 2018. 

Gall ysgolion yn ogystal â chyfathrebwyr gwyddoniaeth a grwpiau seryddiaeth amatur wneud cais am ddyfarniadau o hyd at £ 15,000 i annog a chefnogi gweithgareddau ymgysylltu cyhoeddus newydd o ansawdd uchel sy’n amlygu gwyddoniaeth a thechnoleg yr STFC. Rhaid i bob cais gynnwys ymchwilydd mewn maes gwyddoniaeth neu dechnoleg a ariennir gan STFC. Er bod yr ymchwilwyr hyn yn aml yn chwarae rhan weithgar wrth gyflwyno’r gweithgareddau ymgysylltu, gallant weithredu fel cynghorydd ar y cynnwys gwyddonol.

Mwy yma.

Grantiau allgymorth y Gymdeithas Fiocemegol (DU)

biochemical society logoMae rhaglen grantiau allgymorth y Gymdeithas Fiocemegol bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae grantiau hyd at £1,000 ar gael i gynyddu cyfranogiad yn y biowyddorau moleciwlaidd ar lefel ysgol a thu hwnt trwy weithgareddau ymgysylltu.

Gwahoddir ceisiadau am gyllid i gynorthwyo gyda'r costau uniongyrchol sy'n gysylltiedig â digwyddiad a threuliau a godir. Gallai'r math o ddigwyddiadau a ariennir gynnwys:

 • Gweithgareddau ar gyfer clwb gwyddoniaeth
 • Gweithdai ar gyfer myfyrwyr neu athrawon
 • Darlithoedd gan wyddonwyr ymchwil

Mwy yma.

Grantiau Cemeg y Gymdeithas Frenhinol Cemeg i Ysgolion

RSC logo

Mae’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yn cynnig grantiau o hyd at £ 75 i ysgolion wneud unrhyw un o’u Arbrofion Byd-eang.

Neu, gallech ddefnyddio’r arian ar gyfer gweithgaredd cemeg arall. Beth am roi cynnig ar un o’r 1000au o arbrofion ar Learn Chemistry

Cydlynydd Rhanbarthol Cymru i’r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yw Dr Dayna Mason; cysylltwch â hi ar masondn@cardiff.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Tyfu'n Wyllt - Ariannu Prosiectau i Bobl Ifanc

Grow Wild logo

Ariannu Prosiectau Ieuenctid ar Agor

Wyt ti rhwng 14-25 oed ac eisiau ymarfer dy sgiliau creadigol? Yna rydym yn cynnig cyfle iti ymgeisio am £500 i arwain prosiect sy’n dathlu blodau gwyllt a / neu ffyngau brodorol y DU mewn ffyrdd cyffrous a diddorol.

Mae hynny am ein bod ni, Tyfu’n Wyllt, wrth ein bodd gyda blodau gwyllt a ffyngau brodorol y DU. Maen nhw’n anhygoel ac yn hardd, yn syfrdanol hyd yn oed! Mae blodau gwyllt yn cynnal ein peillwyr, ond mae’r DU wedi colli 97% o’i chynefinoedd blodau gwyllt ers y 1940au. Rydym hefyd yn dechrau dysgu am yr holl bethau anhygoel y gall Ffyngau eu gwneud. Mae gwyddonwyr yn amcangyfrif bod 95% o bob blanhigion yn dibynnu ar ffyngau i oroesi a ffynnu ac maen nhw wedi achub bywydau di-rif. Mae blodau gwyllt a ffyngau ill dau’n chwarae rhan bwysig yng ngwe gymhleth bywyd ein byd naturiol.

Ein her ni yw gwneud pawb arall mor frwd â ni… a dyna ble rwyt ti’n dod i mewn!

Mwy o wybodaeth yma

                                                                             _________________________________

Ariannu Prosiectau Cymunedol Tyfu’n Wyllt 2019 - ceisiadau ar agor

Mae Tyfu’n Wyllt yn dyfarnu grantiau o £2,000 neu £4,000 i grwpiau ledled y DU i drosglwyddo prosiectau yn eu cymuned sy’n canolbwyntio ar flodau gwyllt, planhigion a ffyngau brodorol y DU. 

Rydym yn helpu i wella’r amgylchedd a lles pobl trwy eu hannog i fod yn fywiog, talu sylw i’r hyn sydd o’u hamgylch, dysgu pethau newydd, a rhoi’n ôl i’w cymuned.

Byddwn yn ariannu pob math o bethau o ddigwyddiadau creadigol, gwaith celf i sefydlu ardaloedd blodau gwyllt. Os yw'ch prosiect a'ch sefydliad yn gymwys, yn 2019 mae Grow Wild yn edrych i ariannu prosiectau sy'n hyrwyddo ac yn tynnu sylw at ein nodau ac amcanion o fewn eu cyflenwad prosiect. Darganfyddwch fwy yma.

Dyddiad cau yw dydd Llun Rhagfyr 10 2018

IoPW Funding

Oes gennych chi syniadau ar gyfer cyfleoedd allgyrsiol i'ch myfyrwyr? Cynlluniwyd cynllun grant Ymgysylltiad Cyhoeddus Sefydliad Ffiseg Cymru i roi cymorth ariannol o hyd at £ 750 i unigolion a sefydliadau sy'n rhedeg digwyddiadau a gweithgareddau ffiseg yng Nghymru. Mae'r cynllun grant hwn ar agor trwy gydol y flwyddyn a bydd ceisiadau yn cael eu hasesu gan Bwyllgor Sefydliad y Ffiseg yng Nghymru. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu trwy e-bost o'r canlyniad o fewn chwe wythnos i'r dyddiad cau.

Mae'r Sefydliad Ffiseg yn ganolog hefyd yn cynnig grantiau o hyd at £600 i ysgolion.
Mwy o wybodaeth yma

Grantiau Ymddiriedolaeth Naturesave 

Naturesave Trust logo.png

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Naturesave ym 1995 i hyrwyddo datblygu proseictau cynaliadwy. Hyd yn hyn, mae’r ymddiriedolaeth wedi ariannu prosiectau sy’n werth dros £580,000 ledled y DU.

Gallwch wneud cais am gyllid ar-lein yma neu drwy lawrlwytho ffurflen gais yma a’i dychwelyd drwy’r post, ynghyd ag unrhyw wybodaeth bellach y credwch y gallech fod yn ddefnyddiol, i: Bee West, Gweinyddwr yr Ymddiriedolaeth, Ymddiriedolaeth Naturesave, South Devon House, Babbage Road, Totnes.

Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina

Edina Trust

Mae Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina (SGS) yn cynnig grantiau bychain i bob ysgol gynradd, meithrinfeydd ac ysgolion arbennig ariennir gan y wladwriaeth mewn ardaloedd addysgol dynodedig. Ar gyfer y flwyddyn ysgol 2018-19, bydd y grantiau SGS ar gael yng Nghaerffili a Blaenau Gwent.

Mae’r SGS yn anghystadleuol: mae digon o arian yn cael ei neilltuo fel ei bod yn bosib i bob ysgol yn yr ardaloedd hyn i gael y swm llawn. Mae Prif Grant ar gyfer Ysgolion Cynradd “llawn” * ac Ysgolion Arbennig o £500 y flwyddyn tuag at brosiect gwyddoniaeth. Dyma enghreifftiau o’r math o brosiectau y bydd y SGS yn eu hariannu:

Mae manylion ein proses ymgeisio syml yma

Grantiau Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol: Hyd at £3000 ar gael!

RSC logo

Mae’r Gymdeithas Frenhinol wedi agor eu cynllun Grant Partneriaeth i gefnogi ysgolion i alluogi myfyrwyr 5-18 oed i gymryd rhan mewn prosiectau STEM. Mae grantiau o hyd at £3,000 ar gael i ysgolion.

Ers ei sefydlu ym mis Tachwedd 2000, dyfarnwyd dros £1.3 miliwn i dros 800 o ysgolion a cholegau sy’n hyrwyddo ymgysylltiad o fewn pynciau STEM i filoedd o bobl ifanc ledled y DU.

Mae’r cynllun yn galluogi ysgolion i redeg prosiectau ymchwil STEM mewn partneriaeth â phroffesiynol sy’n ymwneud â diwydiant neu ymchwil STEM, a rhoi’r arian iddynt i brynu’r offer angenrheidiol sydd eu hangen.

Mae yna ddau rownd cais bob blwyddyn, un yn y gwanwyn ac un yn yr hydref. Mwy o fanylion am feini prawf cymhwyster a sut i wneud cais trwy ein system cais ar-lein yma.

Arian tuag at profi'r Celfyddydau

Fel rhan o’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi lansio ffrwd ariannu newydd i alluogi ysgolion i wneud cais am grantiau bach o hyd at £1,000 i ariannu ymweliadau â digwyddiadau celfyddydol mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydau a lleoliadau eraill. Mwy o wybodaeth yma

Bwrsariaethau y Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT)

Bwrsariaethau CAT ar gael ar gyfer grwpiau STEM o ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru. 

Cysylltwch â Gabrielle Ashton, Adran Addysg: education@cat.org.uk / 01654 705983.

Y Sefydliad Mathemateg a'i Gymhwysiadau (IMA)

Gall unigolion mewn sefydliadau addysg bellach wneud cais am hyd at £600 o grantiau yn unol â’r Cynllun Grant Addysg ar gyfer naill ai trefnu neu fynychu gweithgaredd sy’n gysylltiedig gyda Mathemateg. Mae’r Cynllun Grant Addysg yn parhau trwy gydol y flwyddyn a cheisiadau yn cael eu gwneud drwy gydol y flwyddyn. Mwy yma.  

 Grantiau BMCS i glybiau Cemeg

Ar gyfer clybiau cemeg gan athro neu athrawes mewn ysgol gynradd neu uwchradd ar gyfer symiau hyd at £1,000. Byddai ceisiadau gan glybiau cemeg presennol sydd yn edrych i ehangu / gwella eu gweithgareddau yn cael ei groesawu a rhai gan gydweithwyr sydd â diddordeb mewn dechrau clwb. 

Arian ar gyfer Addysg Metelau a Defnyddiau (DU)

The Worshipful Company of Armourers and Brasiers  yw un o’r elusennau mwyaf blaenllaw yn y DU sy’n cefnogi Addysg Gwyddoniaeth Metelau a Deunyddiau. O’r ysgol gynradd hyd at lefelau ôl-raddedig, mae cyllid ar gael ar gyfer offer a phrosiectau gwyddoniaeth, neu deithio i ddigwyddiadau neu sefydliadau gwyddonol. Mae’r cronfeydd yn gyfyngedig a chânt eu dyrannu ar sail cyntaf i’r felin bob blwyddyn sy’n dechrau ar 1 Ebrill. 

Cynllun Grant Sefydliad Addysg Mathemateg (DU)

Mae unrhyw un sy’n gweithio mewn ysgolion uwchradd, Colegau Addysg Bellach neu Sefydliadau Addysg Uwch yn gymwys i wneud cais i’r Cynllun Grant Sefydliad Addysg Mathemateg am grant i helpu gyda chostau rhedeg neu mynychu gweithgaredd addysgol sy’n ymwneud â mathemateg. Bydd grantiau’n cael eu gwneud hyd at werth o £600. Mae y gweithgareddau a gefnogir yn cynnwys: cynnal digwyddiad mathemateg ( ee Llwybrau Mathemateg, Cystadlaethau Mathemateg ); mynychu cynadleddau (ee Mathemateg yn y Gwaith). Dylai ysgolion cynradd weithio mewn partneriaeth ag ysgol uwchradd, Coleg addysg Bellach neu Sefydliad addysg Uwch. Gellir cyflwyno ceisiadau ar unryw adeg.

Arian i Bawb (DU)

Mae Arian i Bawb
yn cefnogi ystod eang o weithgareddau yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys addysg, treftadaeth, yr amgylchedd, iechyd, gweithgareddau cymunedol, ac yn y rhan fwyaf o wledydd, chwaraeon a’r celfyddydau.

Un enghraifft o ysgol sydd wedi derbyn cyllid yn ddiweddar yw Ysgol Gynradd Gymunedol Treloweth yng Nghernyw. Bydd yr ysgol yn defnyddio cyllid o £9,940 i greu canolbwynt dysgu ar gyfer y gymuned. Bydd hyn yn gwella cyfleusterau a chreu amgylchedd ar gyfer gwahanol weithgareddau, gan gynnwys dysgu teuluol, sesiynau galw i mewn ar gyfer rhieni a chlybiau ar ôl ysgol.

Gellir gwneud cais ar unryw adeg.

 Cynllun Rhoi Gwastraff B&Q

Mae B&Q yn rhedeg cynllun ail-ddefnyddio cymunedol ym mhob un o'u siopau. 

Pwrpas y cynllun yw i roi eitemau na ellir eu gwerthu ar gyfer eu ail-ddefnyddio mewn ysgolion lleol a grwpiau eraill er budd y gymuned a'r amgylchedd. Mae'r eitemau yn cael eu rhoi ar y dealltwriaeth y byddant yn cael eu ail-ddefnyddio neu yn cael eu gwaredu mewn modd cyfrifol. 

Grwpiau cymwys:

 • Ysgolion a cholegau
 • Gwarchodwyr plant a meithrinfeydd
 • Cymdeithasau rhandiroedd, prosiectau gerdi cymunedol
 • Grwpiau ieuenctid gan gynnwys sgowtiaid, guides a chadets
 • Grwpiau cadwraeth gan gynnwys The Conservation Volunteers a Forest Schools
 • Grwpiau cymunedol eraill

Mwy o wybodaeth yma

Coed am ddim i Ysgolion a grwpiau cymunedol - Woodland Trust

Gall ysgolion ar draws y DU, meithrinfeydd, colegau, prifysgolion a grwpiau eraill wneud cais am hyd at 420 o goed i wella eu hamgylchedd leol. Mae amrywiaeth o fathau o goed ar gael. Ar hyn o bryd mae'r Woodland Trust yn derbyn ceisiadau am goed i'w anfon allan ym mis MAWRTH 2019. 

MWy o wybodaeth yma

Grants4Schools

MaeGrants4Schools wedi ei lansio i helpu ysgolion i gael mynediad at y nifer o gynlluniau grant gwahanol sydd ar gael iddynt. Ein nod yw darparu gwasanaeth gwybodaeth am gyllid i ysgolion.

Gallwch roi cynnig ar ‘Grants4Schools’ am ddim yma.