Grantiau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha: Ebrill 5ed 2024

Grantiau Partneriaeth ar gyfer disgyblion AAAA

Gall ysgolion wneud cais am gyllid i gefnogi prosiectau ymchwil sydd wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer myfyrwyr ag AAAA (Anghenion Addysgol Arbennig ac Anableddau).

Mae'r grant yn galluogi ysgolion i brynu offer i gynnal prosiectau ymchwil STEM ymchwiliol mewn gwyddoniaeth, mathemateg, peirianneg neu gyfrifiadureg. Trwy gymryd rhan yn y prosiectau hyn, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau hanfodol, megis sgiliau datrys problemau a thrin data, gan eu paratoi ar gyfer byd gwaith y dyfodol. 

Mae angen dau bartner prosiect i'r cynllun gyda'r ymgeisydd arweiniol yn ysgol a'r ail bartner yn weithiwr STEM proffesiynol o'r byd academaidd neu ddiwydiant. Dylid defnyddio cyllid yn bennaf i brynu offer. Gan fod y prosiect yn cynnwys myfyrwyr AAAA, mae rhai meysydd allweddol o hyblygrwydd ychwanegol yn y meini prawf cymhwyster a beirniadu. 

Mae tri dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau, sef diwedd Ebrill, Mehefin a Thachwedd. 

Manylion yma.


Cynllun grant Gwyddoniaeth mewn Ysgolion y Sefydliad Brenhinol

 Mae Cynllun Grant Gwyddoniaeth mewn Ysgolion 2024 Ri bellach yn agored i geisiadau. Gwnewch gais nawr am ymweliad ysgol wedi'i ariannu'n llawn rhwng 1 Hydref 2024 a 30 Medi 2025. Mae grantiau ‘Gwyddoniaeth mewn Ysgolion’ yn cael eu dyfarnu’n flynyddol ac yn cynnig ymweliadau am ddim gan ein cyflwynwyr proffesiynol gwerth £800. Mae'r grantiau hyn ar gyfer ysgolion y DU yn unig. Mae ein diwrnodau Gwyddoniaeth mewn Ysgolion wedi’u cynllunio i gefnogi addysg wyddoniaeth plant, bodloni gofynion DPP ar gyfer athrawon, ymgysylltu â theuluoedd, a chodi arian ar gyfer eich ysgol. Cefnogir y cynllun hwn yn hael gan Bain Capital, Ymddiriedolaeth Kusuma, AstraZeneca, Sefydliad Farr, AC McGreevy No 5 Charitable Settlement, Sefydliad John S Cohen, a rhodd er cof am Bob Bell.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 24 Mai. Mwy o wybodaeth yma

Cynllun Grant Gwyddoniaeth Ymddiriedolaeth Edina

Edina TrustARDALOEDD NEWYDD AR GYFER BLWYDDYN YSGOL 2023-24 - siroedd Dinbych, Casnewydd a Torfaen

Mae Ymddiriedolaeth Edina yn cynnig grantiau gwyddoniaeth ysgolion cynradd o £700 a grantiau gwyddoniaeth blynyddoedd cynnar o £500. Mae grantiau ar gael mewn awdurdod leol am dair  mlynedd, cyn symud ymlaen i ardaloedd newydd. 

Mae'n syml iawn i'w gael gan bod y grantiau yn anghystadleuol, sy'n golygu eich bod yn sicr o gael arian os ydych yn un o'r ardaloedd cyfredol.  

Gall ysgolion ddefnyddio'r arian ar gyfer:

 • Wythnosau gwyddoniaeth ysgol
 • Ymweliadau gwyddonol gan gynnwys teithiau allan o, neu ymweliadau i’r ysgol
 • Gwella tiroedd yr ysgol ar gyfer gwyddoniaeth
 • Offer garddio 
 • Tanysgrifiadau gwyddoniaeth

Mae manylion y broses ymgeisio syml yma

Arian ar gyfer Prosiectau Ysgol Hinsawdd a Bioamrywiaeth

Mae’r Gymdeithas Frenhinol yn gwahodd ceisiadau i’w Rhaglen Gwyddonwyr Hinsawdd Yfory i roi cyfle i fyfyrwyr ledled y DU gymryd camau i fynd i’r afael â materion hinsawdd a bioamrywiaeth.

Mae grantiau o hyd at £3,000 ar gael i ysgolion cynradd neu uwchradd yn y DU i redeg prosiect ymchwilio STEM ar gyfer myfyrwyr rhwng 5 a 18 oed. Mae angen dau bartner prosiect i'r cynllun gyda'r ymgeisydd arweiniol yn ysgol a'r ail bartner yn weithiwr STEM proffesiynol o'r byd academaidd neu ddiwydiant. Dylid defnyddio cyllid yn bennaf i brynu offer. 

Mae tri dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - diwedd Ebrill, Mehefin a Tachwedd. 

Manylion yma.

Grantiau Labordy Gwyddoniaeth Gopher

AR GAEL YN Y GYMRAEG!

Mae’r Gymdeithas Fioleg Frenhinol (RBS) yn cynnig cyfle i ysgolion uwchradd a ariennir gan y wladwriaeth yn y DU i ddau athro gynnal Labordy Gwyddoniaeth Gopher, diwrnod labordy gydag ysgolion cynradd gwahoddedig, yn eu hysgol neu a gynhelir fel digwyddiad hybrid, gyda chymorth grant bach o £500.

Mae hyn yn cynnwys mynediad i gwrs hyfforddi ar-lein Labordy Gwyddoniaeth Gopher yr RSB i alluogi’r ysgol i hyfforddi rhai o’i myfyrwyr i gyflwyno’r addysgu diwrnod labordy gyda chefnogaeth gan y ddau athro gwyddoniaeth arweiniol. Gall athrawon ysgol uwchradd sy’n gweithio mewn ysgolion uwchradd yn y DU, a ariennir gan y wladwriaeth, anfon e-bost at Amanda Hardy i wneud cais ar ran eu hysgol am grant bach, sydd wedi’i fwriadu i gefnogi ysgolion a’u myfyrwyr na fyddent yn cael cyfle i redeg eu diwrnod labordy eu hunain am resymau ariannol. 

Manylion yma.

Cynllun Llyfrgell Ysgol Foyle 

Mae Cynllun Llyfrgell Ysgol Foyle yn derbyn ceisiadau gan ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae'r cynllun yn cydnabod nad oes unrhyw ofyniad statudol i ysgolion gael llyfrgell a bod llawer o lyfrgelloedd ysgolion mewn cyflwr gwael trwy danariannu a thanddatblygu. Bydd annog plant i ddarllen yn eang o oedran ifanc yn rhoi hwb mawr i wella lefelau llythrennedd, sy'n amcan addysgol allweddol.

Gall ysgolion wneud cais unrhyw adeg am rhwng £1,000 a £10,000.

Bydd y cynllun yma yn dod i ben Medi 30ain 2024.

Manylion yma.

Cronfa Allgymorth Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol 

Mae ein Cronfa Allgymorth yn darparu cefnogaeth ariannol i aelodau, unigolion a sefydliadau er mwyn eu galluogi i redeg gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd ac ysgolion sy'n seiliedig ar gemeg.

Trwy'r gronfa rydym yn anelu at gefnogi prosiectau fydd yn:

 • meithrin y gallu a'r cyfle yn y gymuned wyddoniaeth gemegol amrywiol (gan gynnwys aelodau RSC) i ymgysylltu ag ystod o gynulleidfaoedd er mwyn meithrin y genhedlaeth bresennol a'r cenedlaethau i ddod i fod yn angerddol dros y gwyddorau cemegol
 • cynnig ystod o weithgareddau a chyfleoedd effeithiol sy'n cyfoethogi'r cwricwlwm i ymgysylltu ac ysbrydoli myfyrwyr ysgol ymhellach yn y gwyddorau cemegol a chodi dyheadau
 • darparu cyfleoedd ymgysylltu cemeg ysbrydoledig, wedi'u cyflwyno neu eu cydgysylltu gan bobl fedrus, i gynulleidfaoedd, cymunedau a lleoedd sy'n anodd eu cyrraedd 

Rhennir Cronfa Allgymorth y Gymdeithas Frenhinol Cemeg yn ddau gategori: grantiau bach - hyd at £5,000 a grantiau mawr - hyd at £10,000.

Manylion yma.

Cyllid i Brosiectau sydd yn Hybu Gwell Dealltwriaeth o'r Amgylchedd a Chefn Gwlad (DU) 

Gall ysgolion yn y DU a sefydliadau dielw wneud cais am gyllid i Ymddiriedolaeth Elusennol Nineveh ar gyfer ystod eang o brosiectau a gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwell dealltwriaeth o'r amgylchedd a chefn gwlad, gan hwyluso gwell mynediad, addysg ac ymchwil.

Er nad yw'r Ymddiriedolaeth yn nodi isafswm neu uchafswm grant y gellir gwneud cais amdano, byddai dadansoddiad o grantiau blaenorol yn awgrymu uchafswm o £5,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd. Ymhlith y prosiectau blaenorol a gefnogwyd mae Meithrinfa Ddydd Castlemilk a dderbyniodd grant o £5,000 i adeiladu lloches aml-swyddogaeth gyda darpariaeth ar gyfer addysgu anghenion arbennig; ac Ysgol a Choleg Arbenigol St Joseph, a dderbyniodd grant o £4,000 tuag at ehangu gardd gymunedol. 

Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg. 

Manylion yma.

Canllaw A&S Landscape ar ysgrifennu ceisiadau am grantiau i ysgolion

Mae yna lawer o ddarparwyr grantiau sy'n dyfarnu arian i ysgolion, ond gall fod yn anodd dod o hyd i'r cynllun cywir ac ysgrifennu cais llwyddiannus. Mae'r dudalen we hon yn cynnwys ystod o adnoddau am ddim i'ch cynorthwyo i sicrhau arian ar gyfer eich ysgol. Gan gynnwys rhestr helaeth o ddarparwyr grantiau a chanllaw am ddim ‘Writing Successful Grant Applications’.

Manylion yma.

Grantiau Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol 

Oes gennych chi syniad gwych ar gyfer dod ag ymchwil yn fyw yn yr ysgol?

Mae Grantiau Partneriaeth hyd at £3,000 ar gael i ysgolion i alluogi myfyrwyr, 5 - 18 oed, i gynnal prosiectau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg, cyfrifiadura neu wyddor data. Yn ogystal, wedi ei gyflwyno yn 2020, mae estyniad newydd i'r cynllun o'r enw gwyddonwyr hinsawdd Yfory. Bydd yr estyniad hwn yn ariannu ysgolion i ymchwilio’n benodol i faterion newid yn yr hinsawdd a bioamrywiaeth. Mae'r broses ymgeisio ar gyfer gwyddonwyr hinsawdd Yfory yr un fath ag ar gyfer y prif gynllun.

Pam gwneud cais am y cynllun hwn?

Mae'r cynllun Grantiau Partneriaeth yn cynnig hyd at £3,000 i ysgolion neu golegau'r DU i brynu offer i redeg prosiect ymchwilio STEM mewn partneriaeth â gweithiwr proffesiynol STEM (ymchwil neu ddiwydiant). Prosiectau llwyddiannus:

 • Cyflwyno gwell dealltwriaeth o'r datblygiadau diweddaraf mewn STEM;
 • Gwella canfyddiadau o'r rhai sy'n gweithio mewn proffesiynau STEM;
 • Rhowch falchder a pherchnogaeth i STEM i fyfyrwyr gymryd rhan yn y broses ymchwilio.

Pwy all wneud cais am y cynllun hwn?

Er bod yn rhaid i'r partner ysgol ddechrau'r cais cychwynnol fel mai nhw yw'r prif ymgeisydd, mae angen dau bartner prosiect ar yr un ffurflen gais. Mae angen sefydlu'r bartneriaeth cyn dechrau'r cais. Y ddau bartner yw:

 • Partner ysgol (yr ymgeisydd cynradd): unrhyw athro neu staff cymorth yn y brif ysgol, fel athro cyfrifiadurol neu dechnegydd gwyddoniaeth; ac a
 • Partner STEM: unigolyn sydd ar hyn o bryd yn gweithio mewn proffesiwn sy'n gysylltiedig â STEM, fel ymchwilydd neu ddadansoddwr.

Bydd rownd ymgeisio 2024 yn agor ym mis Chwefror 2024 gyda thri dyddiad cau posibl ar gyfer cyflwyno yn ystod y flwyddyn.

Manylion yma.

Grantiau STEM Sefydliad yr Haearnwerthwyr 

Mewn ymateb i’r bwlch sgiliau sydd wedi cael llawer o gyhoeddusrwydd yn niwydiant peirianneg Prydain, mae Sefydliad yr Haearnwerthwyr yn dymuno cefnogi mentrau sy’n annog pobl ifanc dalentog i astudio pynciau gwyddoniaeth yn yr ysgol a mynd ymlaen i ddilyn addysg bellach neu hyfforddiant galwedigaethol sy’n gysylltiedig â pheirianneg. Mae'r Sefydliad yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i gyflawni prosiectau penodol, y mae'n rhaid iddynt fodloni'r meini prawf canlynol:

 • Rhoddir grantiau i elusennau cofrestredig neu eithriedig yn unig. Rhaid i brosiectau sy'n cynnwys partneriaid corfforaethol fod â dibenion elusennol a bod er budd y cyhoedd, nid er budd preifat.
 • Rhaid i'r gweithgareddau fod yn y DU, gan ffafrio ardaloedd trefol y tu allan i Lundain ac yn enwedig ardaloedd yn y gogledd a chanolbarth Lloegr sydd â phresenoldeb gweithgynhyrchu.
 • Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy'n ymgysylltu â phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig. Rhaid i'r cyfranogwyr fod o dan 25 oed.
 • Rhaid i weithgareddau fod yn ychwanegol at y rhai a ariennir gan y llywodraeth neu ffynonellau eraill e.e. wedi'i gwmpasu gan gyllidebau ysgolion. Mae'n well gan y Sefydliad gefnogi prosiectau llai lle gall ei gyfraniad wneud gwahaniaeth go iawn.
 • Dylai fod gan brosiectau amcanion clir a chanlyniadau mesuradwy.

Y dyddiadau cau yw Rhagfyr 1af, Ebrill 1af ac Awst 1af.

Manylion yma.

Grant Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar gyfer Gwell Offer

Royal Society of ChemistryDyfernir yr arian hwn yn erbyn bidiau am offer na ellir eu prynu trwy gyllideb addysgu brif ffrwd ysgol a fyddai'n cyfoethogi profiad dysgu myfyrwyr mewn astudiaethau cynradd (gwyddoniaeth) neu uwchradd (cemeg).

Yn benodol, byddai hyn ar gyfer offer sy'n cefnogi cyflwyno'r agwedd ymarferol ar addysg cemeg a bydd cais yn cael ei wella drwy ddangos amrywiaeth y defnydd o'r offer o fewn a rhwng carfannau myfyrwyr.

Bydd y cais yn cael ei wneud gan athro mewn ysgol gynradd neu uwchradd am hyd at £1000.

Manylion yma.

Grant y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar gyfer Clybiau Cemeg

Royal Society of ChemistryMae'r arian wedi'i dargedu at weithgareddau sy'n cael eu cynnal mewn ysgolion / colegau y tu allan i'r amserlen wyddoniaeth arferol a allai fod yn canolbwyntio ar ennyn diddordeb mewn cemeg ar bob lefel gallu neu a allai ddarparu cyfleoedd i ymestyn a herio'r rhai sydd eisoes yn alluog ac yn frwdfrydig.

Mae croeso i geisiadau gan glybiau cemeg presennol sydd am ehangu / gwella gweithgareddau yn ogystal â rhai gan rai sydd â diddordeb mewn dechrau clwb.

Mae angen i gais ddangos sut y sicrhawyd hirhoedledd y cynnig a sut y gellid rhannu arfer gorau a phrofiad ohono o fewn ysgolion eraill (efallai clwstwr bwydo).

Dylai'r cais gael ei wneud gan athro mewn ysgol gynradd neu uwchradd am symiau hyd at £1000.

Manylion yma.

Rhestr Groundwork o Grantiau Cymunedol ledled y DU

Mae tudalen ar wefan Groundwork sydd yn rhestru grantiau i grwpiau a phrosiectau cymunedol ar draws y DU. 

Mwy o wybodaeth yma.

Cyllid ar gyfer Prosiectau Cyfalaf mewn Ysgolion Uwchradd a Cholegau Chweched Dosbarth (DU) 

Ers mis Mai 2019, mae ysgolion uwchradd a cholegau sydd wedi cyrraedd lefel rhagoriaeth yn gymwys i wneud cais am grant o hyd at £50,000 tuag at 50% o gost prosiectau cyfalaf drwy raglen Addysg Uwchradd Sefydliad Wolfson. Mae colegau chweched dosbarth yn gymwys i wneud cais am hyd at £100,000.

Mae Rhaglen Addysg Uwchradd Sefydliad Wolfson wedi'i hanelu'n bennaf at gefnogi addysgu Lefelau A a TGAU mewn ysgolion uchel eu cyrhaeddiad a ariennir gan y wladwriaeth a cholegau chweched dosbarth.

Mae ysgolion a cholegau sydd wedi cyrraedd lefel rhagoriaeth a bennwyd gan gyfuniad o feini prawf, ond yn bennaf trwy dderbyn asesiad Estyn rhagorol, yn gymwys i wneud cais. 

Mwy o wybodaeth yma.

Cymorth ariannol gan IoPCymru 

Oes gennych chi syniadau ar gyfer cyfleoedd allgyrsiol i'ch myfyrwyr?

Cynlluniwyd cynllun grant Ymgysylltiad Cyhoeddus Sefydliad Ffiseg Cymru i roi cymorth ariannol o hyd at £ 750 i unigolion a sefydliadau sy'n rhedeg digwyddiadau a gweithgareddau ffiseg yng Nghymru. 

Mae'r cynllun grant hwn ar agor trwy gydol y flwyddyn a bydd ceisiadau yn cael eu hasesu gan Bwyllgor Sefydliad y Ffiseg yng Nghymru. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu trwy e-bost o'r canlyniad o fewn chwe wythnos i'r dyddiad cau.

Mae'r Sefydliad Ffiseg yn ganolog hefyd yn cynnig grantiau o hyd at £600 i ysgolion.

Manylion yma

Arian ar gyfer Addysg Metelau a Deunyddiau (DU) 

The Worshipful Company of Armourers and Brasiers  yw un o’r elusennau mwyaf blaenllaw yn y DU sy’n cefnogi Addysg Gwyddoniaeth Metelau a Deunyddiau. O’r ysgol gynradd hyd at lefelau ôl-raddedig, mae cyllid ar gael ar gyfer offer a phrosiectau gwyddoniaeth, neu deithio i ddigwyddiadau neu sefydliadau gwyddonol.

Gall ysgolion cynradd wneud cais am grant o £600 ac ysgolion uwchradd am £1,000.

Manylion yma.

Arian i Bawb (DU) 

Mae Arian i Bawb yn cefnogi ystod eang o weithgareddau yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys addysg, treftadaeth, yr amgylchedd, iechyd, gweithgareddau cymunedol, ac yn y rhan fwyaf o wledydd, chwaraeon a’r celfyddydau.

Un enghraifft o ysgol sydd wedi derbyn cyllid yn ddiweddar yw Ysgol Gynradd Gymunedol Treloweth yng Nghernyw. Bydd yr ysgol yn defnyddio cyllid o £9,940 i greu canolbwynt dysgu ar gyfer y gymuned. Bydd hyn yn gwella cyfleusterau a chreu amgylchedd ar gyfer gwahanol weithgareddau, gan gynnwys dysgu teuluol, sesiynau galw i mewn ar gyfer rhieni a chlybiau ar ôl ysgol.

Gellir gwneud cais ar unryw adeg.

Manylion yma.

Coed am ddim i Ysgolion a grwpiau cymunedol - Woodland Trust 

Gall ysgolion ar draws y DU, meithrinfeydd, colegau, prifysgolion a grwpiau eraill wneud cais am hyd at 420 o goed i wella eu hamgylchedd leol. Mae amrywiaeth o fathau o goed ar gael. Ymhlith y pecynnau coed sydd ar gael mae gwrychoedd, coedlan, cynhaeaf gwyllt, lliw trwy gydol y flwyddyn, pren gweithio, pren gwyllt a choed trefol.

Manylion yma.

Grants4Schools

Lansiwyd Grants4Schools i helpu ysgolion i gael mynediad at y nifer o gynlluniau grant gwahanol sydd ar gael iddynt. Ein nod yw darparu gwasanaeth gwybodaeth am gyllid i ysgolion. 

Mae'n rhaid talu i danysgrifio.

Manylion yma.