Image

Adborth

Anfonwch eich adborth

Mae eich profiadau uniongyrchol yn bwysig iawn i ni.

Os hoffech chi gyfrannu sylwadau, gallwch e-bostio ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Neu gallwch gyfrannu'ch adborth eich hun ar unrhyw weithgaredd Llysgennad STEM yma.

Adborth Cyffredinol

"Diolch o galon i chi. Roedd yn wych o'r dechrau i'r diwedd. Roedd yn ymgysylltu â'r holl blant a dywedodd pawb wrthyf ei bod hi'n wych ac fe wnaethant wirioneddol fwynhau eu hunain! Diolch eto a dywedais wrth Heidi fy mod i ym mlwyddyn 5 y flwyddyn nesaf hefyd gyda'r un pwnc, felly gobeithio y gallwn ei wneud eto." Rhian Morgan Ysgol Gynradd Pontyclun


"Roedd yr athrawon yn elwa o gyfarfod fel clwstwr ac wedi gwerthfawrogi'r drafodaeth amhrisiadwy sydd wedi arwain at well dealltwriaeth o'r ddau gyfnod yn y dilyniant mewn sgiliau gwyddoniaeth."

"Mae'r prosiect yn sicr wedi cynyddu dealltwriaeth yn y ddau gyfnod. Roedd y cyfle i ysgolion cynradd gyflwyno a dangos eu gwaith mewn arddangosfeydd rhyngweithiol yn wych. Rhoddodd fwy o ddealltwriaeth i athrawon uwchradd o ddyfnder y wybodaeth wyddonol sydd gan disgyblion cynradd a'r profiadau a gyflawnwyd." Mr J Coles Ysgol Uwchradd Caerdydd


"Mae rhoi cyfle i athrawon weithio gyda Llysgenhadon STEM wedi eu galluogi i weld sut y gallant ddefnyddio Rhaglen Llysgenhadon STEM fel adnodd a chwalu rhwystrau."

"Roedd cwrdd â Llysgenhadon STEM a gwrando ar eu profiadau yn eu gwaith a'u bywyd yn wych. Roedd y wybodaeth a ddarparwyd yn ddefnyddiol iawn. Bellach mae gennyf lawer o syniadau ac rwy'n edrych ymlaen at gynnal yr ymchwiliad gyda'm dosbarth." Chris Edwards Ysgol Gynradd Parc y Rhath

Adborth gan athrawon sy'n rhan o brosiect PSTT - Ymholiad Gwyddoniaeth Cymru
 • "Rwy'n credu bod y canlyniadau'n siarad drostynt eu hunain o ran bod y prosiect yn llwyddiant. Dywedodd 94% o'r plant a ofynnwyd y byddent yn hoffi cymryd rhan mewn prosiect tebyg eto. Yn ôl pob tebyg y canfyddiad mwyaf arwyddocaol oedd bod 95% o blant o'r farn bod y prosiect wedi eu helpu i wella eu sgiliau a'u dealltwriaeth. O safbwynt yr athro, rydym yn canfod bod y canlyniadau hyn yn tanategu pa mor bwysig oedd y prosiect wrth ddatblygu gwybodaeth a mwynhad plant o’r pwnc." Chris Davies, Ysgol Gynradd Parc y Rhath
 • "Roedd y plant yn mwynhau'r prosiect yn wirioneddol ac oherwydd eu bod yn gwybod ei fod yn hysbysu eraill, roeddent yn sicrhau eu bod yn ymchwilio i'r pwnc yn drylwyr. Roedd y prosiect yn caniatáu i'r plant fod yn annibynnol ac i weithio ar y cyd. Er mwyn cynhyrchu ffilm i-movie, gwnaeth y grwpiau sylweddoli bod angen i'r ymchwil fod yn gywir a manwl. Mae sgiliau'r plant yn symud ymlaen mewn gwyddoniaeth oherwydd y dyfnder dysgu y bu'n rhaid iddynt ei wneud er mwyn cyflwyno'r i-movie, ond roedd angen eu sgiliau T.G. hefyd er mwyn golygu ac ychwanegu cerddoriaeth lle bo angen. Ar y cyfan, gadawodd y prosiect y plant gyda synnwyr bod gwyddoniaeth yn hwyl." Louise Fry a Louise Tanner, Ysgol Gynradd Lakeside 
 • "Mae'r prosiect yn sicr wedi cynyddu dealltwriaeth yn y ddau gyfnod. Roedd y cyfle i ysgolion cynradd gyflwyno a dangos eu gwaith mewn arddangosfeydd rhyngweithiol yn wych. Rhoddodd fwy o ddealltwriaeth i athrawon uwchradd o ddyfnder y wybodaeth wyddonol sydd gan disgyblion cynradd a'r profiadau a gyflawnwyd." Ysgol Uwchradd Caerdydd
 • "Mae'r prosiect yn bendant wedi  cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn gwahanol ffyrdd ac wedi rhoi mwy o ysgogiad i ddisgyblion ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i chi i gyd !! Mae croeso i chi beilotio unrhyw gynlluniau ar deulu ysgolion gwych Bro Gwaun yn y dyfodol." Emma Bowen, Ysgol Bro Gwaun
 • Diwrnod Dathlu PSTT "Mae’r adnoddau a ddarperir wedi bod yn amhrisiadwy – y taflenni cynllunio ac esiamplau o arbrofion yn ddefnyddiol iawn. Byddwn i’n bendant yn eu defnyddio yn y dyfodol." Abigail Davies, Ysgol Gynradd Gatholig Holy Name 
 • "Mae sgiliau llythrennedd y plant yn cael eu datblygu trwy wahanol ddulliau o gofnodi a chyflwyno eu gwaith -. Ysgrifennu comics, cofnodi iMovies, creu iBooks, datblygu sgiliau rhesymu llafar trwy gwestiynau a ofynnir mewn cartwnau cysyniad a datblygu meddwl / mapio meddwl i gyfleu dysgu." Jeff Lansing, Ysgol Iau Murch 
 • "Rwy’n credu bod gweithio gyda Llysgennad STEM wedi cael effaith enfawr ar agwedd disgyblion at Wyddoniaeth … llawer ohonyn nhw wedi dweud y byddent wrth eu bodd i fod yn beiriannydd ymchwilio a datblygu (fel Stuart) gan ei fod yn swnio’n ddiddorol a chyffrous. Roedd ymweliad Stuart yn ysbrydoledig – mae y disgyblion yn cyfeirio at pethau yr oedd wedi eu dweud yn ystod gwersi Gwyddoniaeth o hyd." Abigail Davies, Ysgol Gynradd Gatholig Holy Name 
 • "Mae’r bwrdd prawf teg bellach yn rhan o’n holl ymchwiliadau ac rwy’n teimlo’n hyderus fod y plant yn cael llawer mwy o ddealltwriaeth. Rwyf wedi rhaeadru syniad y bwrdd prawf teg i’r holl athrawon CA2. Roedd y bwrdd wedi ei gyflwyno iddynt yn ystod cyfarfod staff lle wnes i hefyd ddangos enghreifftiau o waith fy mhlant." S Lewis, Ysgol Gynradd Wdig
Adborth gan ddisgyblion sy'n cymryd rhan yn y prosiect
 • "Mwynheais i rannu’r wybodaeth yr wyf wedi’i ddysgu gyda disgyblion a phobl eraill. Buom hefyd yn gweithio gyda’n gilydd yn fwy nag arfer. Roeddwn i’n hoffi perfformio oherwydd roedd hi’n braf dangos yr hyn a wnaethom i ysgolion eraill. Roedd un ni’n unigryw ac roedd hi’n braf dangos hynny." Disgyblion Ysgol Gynradd Parc y Rhath
 • Prosiect PSTT "Roedd Stuart (Llysgennad STEM) yn ddiddorol iawn – doeddwn i ddim yn sylweddoli fod cymaint o swyddi gwahanol y gallai gwyddonydd ei wneud." Disgybl yn Ysgol Gynradd Gatholig Holy Name 
 • "Ar ôl ymweliad Stuart rydwi wedi bod yn edrych ar bethau gwahanol ac yn meddwl am y gwyddonwyr oedd wedi eu dylunio nw." Disgybl yn Ysgol Gynradd Gatholig Holy Name .
 • "Doeddwn i byth yn arfer hoffi gwyddoniaeth o’r blaen, ond yn awr rwyf yn meddwl ei fod yn wych. Rwyf yn deall yn well erbyn hyn. Mae jyst yn gwneud synnwyr." Charlotte, Bl 6
 • "Rwyf wedi mwynhau gwneud gwahanol arbrofion a dysgu rhai pethau newydd mewn gwyddoniaeth. Mae’n gwneud i mi feddwl am bethau a rhagweld yr hyn yr wyf yn meddwl sydd yn mynd i ddigwydd." Sam, Bl 6