A mwy...

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha: Ebrill 17eg 2024

Ysgol Haf Ffiseg Prifysgol Caerdydd

Mae'n amser ar gyfer Ysgol Haf Ffiseg 2024 Prifysgol Caerdydd!

Mae'r rhaglen amhreswyl hynod boblogaidd hwn yn cael ei gynnal dros dri diwrnod, ac mae ar gyfer myfyrwyr UG sy’n ystyried gyrfa ym maes ffiseg. 

Bydd y gweithdy rhad ac am ddim hwn yn cael ei gynnal o 10:00 tan 16:30 ddydd Llun, 17 Mehefin tan ddydd Mercher, 19 Mehefin 2023, a hynny yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd. Bydd rhaglen fwy manwl yn cael ei chyhoeddi’n agosach at yr amser, ond bydd yn cynnwys cyflwyniadau, darlithoedd a gweithdai gan staff a myfyrwyr o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth. 

Cynulleidfa darged y darlithoedd a’r gweithdai fydd disgyblion Safon UG (blwyddyn 12) a byddant yn rhoi syniad o’r pynciau nad ydynt yn cael eu hastudio ar lefel Safon Uwch, fel: 

 • Tonnau Disgyrchol 
 • Seryddiaeth a Chosmoleg 
 • Ffiseg Feddygol 
 • Nanoffiseg 
 • Laserau 
 • Technoleg lled-ddargludyddion

Gwnewch gais yma cyn Mai 24ain.

ESA Her Cerdded i'r Lleuad

Ysbrydolwch eich dosbarth i godi, symud eu cyrff, a hyfforddi fel gofodwyr gyda'r ESA - Cenhadaeth X Asiantaeth Ofod Ewrop.

Ymunwch â’r Her Cerdded i’r Lleuad dros 6 wythnos, crëwch eich cynllun gweithredu ac anogwch eich tîm/myfyrwyr i ddysgu’r elfennau allweddol i gadw’n heini a chadw’n iach yn y gofod ac ar y Ddaear gyda gweithgareddau yn y dosbarth a gartref. 

Felly beth ydych chi'n aros amdano? Cofrestrwch heddiw a chymerwch eich camau cyntaf tuag at y lleuad! 

Manylion yma.

Dŵr Cymru - Addysg

Mae dŵr yn wirioneddol hynod. Ond faint ydych chi'n ei wybod am ddŵr? Wyddoch chi o ble mae'n dod? Neu sut mae'n cyrraedd eich tap? Beth am sut rydyn ni'n gwneud y dŵr yn ddiogel i'w yfed? Neu'r ffyrdd gorau o edrych ar ei ôl?

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn ymrwymedig i wella’n barhaus, pa un a yw’n ymwneud â newid pibellau, diogelu’r amgylchedd neu chwilio am ffyrdd arloesol newydd o wneud pethau. Rydym ni’n credu ei bod hi’n deg rhannu’r wybodaeth hon a dyna pam yr ydym ni eisiau ysbrydoli cenedlaethau iau trwy weithio gydag ysgolion a’u haddysgu am ba mor werthfawr yw dŵr.

Ein huchelgais yw addysgu a hysbysu cymaint o blant â phosibl ar draws ein hardal weithredol am ddŵr, arferion dŵr da a swyddogaeth Dŵr Cymru.

Mae ein tîm addysg yn cynnwys athrawon wedi’u secondio o ysgolion lleol sy’n angerddol am gynorthwyo disgyblion i ddarparu’r cwricwlwm trwy weithgareddau dysgu ymarferol trwy brofiad. Mae ein gwersi wedi’u cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn cefnogi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol. 

Manylion yma.

Cyfle i ddisgyblion ymchwilio ansawdd aer eu hystafell ddosbarth!

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad swyddogol SAMHE! Gan ddechrau wythnos 24 Ebrill rydym yn gwahodd ysgolion y DU i gofrestru. Byddant yn derbyn monitor ansawdd aer rhad ac am ddim sy'n gysylltiedig ag Ap Gwe rhyngweithiol lle gall athrawon a disgyblion weld y data mewn amrywiaeth o fformatau a'i ddefnyddio mewn gweithgareddau mewn-app sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm. Ystyr SAMHE (ynganu ‘Sammy’!) yw Monitro Ansawdd Aer Ysgolion ar gyfer Iechyd ac Addysg. Mae’n brosiect ymchwil cyffrous newydd a gefnogir gan yr Adran Addysg sy’n dod â gwyddonwyr, disgyblion ac athrawon ynghyd i’n helpu i ddeall ansawdd aer dan do yn ysgolion y DU. Cynlluniwyd SAMHE mewn partneriaeth ag ysgolion i sicrhau ei fod yn diwallu eu hanghenion a'i fod yn hwyl ac yn ddeniadol i ddisgyblion. Mae athrawon yn dweud ei fod yn “bwerus i weld porthiant byw o’r data” ac mae’r “ystod o opsiynau yn caniatáu i ni ddefnyddio’r system hon ar draws y pynciau STEM”.

Dysgwch fwy a chofrestrwch yma.

Her Engineering Educates: Farmvention 2022-24

Ysbrydoli peirianwyr ifanc trwy gyd-destunau'r byd go iawn.

Mae Her Engineering Educates: Farmvention yn cynnwys 3 llwybr gwahanol wedi'u teilwra i ysbrydoli plant 7-14 oed i feddwl fel peirianwyr yng nghyd-destun ffermio ym Mhrydain. Mae pob un yn cynnwys dilyniannau o bum sesiwn sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm. Mae dysgwyr yn cymhwyso sgiliau a gwybodaeth mathemateg, gwyddoniaeth, dylunio a thechnoleg a chyfrifiadureg trwy gyd-destun ffermio a pheirianneg amaethyddol. Mae'r llwybrau'n arwain dysgwyr drwy'r broses dylunio peirianyddol ac yn ymgorffori materion allweddol amgylchedd a chynaliadwyedd. Trwy feddwl fel peirianwyr, mae dysgwyr yn datrys problemau sy'n gwneud gwahaniaeth mewn lleoliadau byd go iawn gan ddefnyddio creadigrwydd, dychymyg a chydweithio. 

Bydd yr her yn rhedeg yn ystod blynyddoedd academaidd 2022-2023 a 2023-2024, ac ar ôl hynny rhagwelir Her Engineering Educates newydd. 

Manylion yma.

DPP gwyddoniaeth ddwys effaith-uchel gan STEM Learning

Mae STEM Learning yn ymroddedig i ddarparu datblygiad proffesiynol wyneb yn wyneb o safon mewn amgylcheddau ystafell ddosbarth dilys yn eu Canolfan Dysgu STEM Genedlaethol yn Efrog. Gweithiwch gydag athrawon o'r un anian, rhwydweithiwch, a datblygwch eich addysgu mewn ffyrdd rhyngweithiol ac effeithiol.

 Mae cymorthdaliadau ar gael i gyfrannu at gostau teithio a chyflenwi i helpu athrawon i gymryd rhan mewn DPP. Maent yn darparu cyllid i gefnogi’r athro i wreiddio ei ddysgu o ran ei arfer broffesiynol ei hun ac yn lledaenu’r hyn a ddysgwyd gyda’u cydweithwyr yn unol â blaenoriaethau ysgol ac adrannol. 

Mae pob cwrs yn cynnwys llety ac arlwyo am gyfnod eich arhosiad fel y gallwch ganolbwyntio'n llawn ar eich dysgu. 

Dewch o hyd i amserlen cyrsiau eleni yma.

Explorify

Mae Explorify yn adnodd digidol rhad ac am ddim ar gyfer addysgu gwyddoniaeth gynradd.

Mae Explorify yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i ddatblygu chwilfrydedd, trafod a sgiliau rhesymu trwy fideos parod o ansawdd uchel, delweddau a chwestiynau sy’n procio’r meddwl i gael eich disgyblion i feddwl fel gwyddonwyr! 

Y cyfan sydd angen i chi ei ddefnyddio yw sgrin - un fawr yn ddelfrydol - gyda chysylltiad rhyngrwyd. A phlant, wrth gwrs, naill ai fel grŵp neu ddosbarth cyfan. Gallant eistedd wrth fyrddau neu ar y carped, cyn belled ag y gallant weld y delweddau ar y sgrin, a bydd angen partner siarad arnynt fel y gallant rannu syniadau a datblygu hyder cyn eu trafod gyda phawb arall sy’n cymryd rhan. 

Mae popeth ar gael yn y Gymraeg ond mae'n rhaid cofrestru a dewis Cymraeg fel iaith addysgu i weld yr adnoddau.

Dewch o hyd i wefan Explorify yma.

Cyngor Harddwch Prydain: Rhaglen Talent y Dyfodol

Nabod Unrhyw Bobl Ifanc 14-18 Oed A Fyddai'n Breuddwydio Am Yrfa Yn Y Diwydiant Harddwch?

Mae Rhaglen Talent y Dyfodol Cyngor Harddwch Prydain wedi’i chynllunio i godi ymwybyddiaeth o rai o’r gyrfaoedd mwyaf cyffrous mewn harddwch a STEM. 

Mae tua 65,000 o bobl ifanc yn dilyn cyrsiau CGC lefel 2 a 3 mewn gwasanaethau galwedigaethol, ond mae cronfa lawer llai o dalent yn mynd i mewn i'r diwydiant harddwch naill ai fel prentisiaid neu drwy addysg uwch. Mae hyn oherwydd diffyg dealltwriaeth am ehangder y swyddi sydd ar gael ar draws ein diwydiant, yn enwedig o ran y gwyddorau, technoleg a busnes. 

Mae'r diwydiant harddwch yn gyfoethog mewn posibiliadau sy'n seiliedig ar STEM. Boed hynny mewn technoleg a chreu technoleg harddwch y genhedlaeth nesaf, technoleg pecynnu ar gyfer creu’r dosbarthwr cynnyrch cynaliadwy nesaf neu hyd yn oed ddatblygu persawr eiconig y genhedlaeth nesaf , mae angen i bobl ifanc wireddu’r potensial o ddewis cymwysterau STEM yn yr ysgol. 

Mae'r Cyngor Harddwch Prydeinig angen eich help i ddangos llwybr gyrfa clir o fewn harddwch sy'n dod yn fap ffordd gydnabyddedig i lwyddiant. Mae wedi creu pedair ffilm fer sy’n cwmpasu ystod amrywiol o gyfleoedd mewn harddwch a STEM a fydd yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o athrylithwyr harddwch. 

Gwyliwch y ffilmiau a rhannwch nhw yn eich dosbarthiadau heddiw! 

Dewch o hyd iddyn nhw yma.

Dewch â chyffro Diwrnod STEM i'ch ysgol chi gyda Glasbrint y Glec Fawr!

Mae Glasbrint y Glec Fawr yn yr Ysgol yn rhoi'r adnoddau, yr offer a'r arweiniad sydd eu hangen arnoch i ddod â'r Glec Fawr yn fyw yn eich ysgol. Ysbrydolwch a rhowch wybod i'ch myfyrwyr am bopeth STEM - i gyd am ddim! Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly peidiwch â cholli allan, gwnewch gais heddiw.

Mae Glasbrint y Glec Fawr yn yr Ysgol yn dwyn ynghyd adnoddau STEM sy’n gysylltiedig â chwricwla gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg y DU ac yn amlygu gyrfaoedd STEM yn y dyfodol. Mae hefyd yn rhoi arweiniad ar sut i wneud y gorau o'ch diwrnod Glec Fawr, sut i gynllunio rhaglen o weithgareddau, sut i wneud cais am gymorth ariannol ychwanegol, a sut i ddathlu gwaith prosiect myfyrwyr. 

Manylion yma.

Prosiectau Ysgol ESA

Mae'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd yn cynnig hystod o heriau ar thema'r Gofod i ysgolion:

Her Astro Pi Ewropeaidd (pob oed) - Ydych chi erioed wedi breuddwydio am berfformio arbrawf yn y gofod? Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ysgrifennu rhaglen gyfrifiadurol ar gyfer ein cyfrifiaduron arbennig Raspberry Pi (a elwir yn Astro Pis) ar fwrdd yr Orsaf Ofod Ryngwladol! 

CanSat (14 i 19 oed) - Sut brofiad yw gwneud prosiect gofod go iawn o'r dechrau i'r diwedd? Cydweithiwch fel tîm i ddychmygu, adeiladu, lansio a gweithredu CanSat i ddarganfod! Mae CanSat yn herio myfyrwyr ysgol uwchradd i ffitio cydrannau allweddol lloeren mewn cyfaint can soda.

Mission X: Hyfforddwch Fel Gofodwr (8 i 12 oed) - Mae'n amser codi, symud eich corff, a hyfforddi fel gofodwr! Yn Mission X, byddwch chi'n dysgu'r elfennau allweddol i gadw'n heini ac aros yn iach yn y gofod ac ar y Ddaear. 

Her Moon Camp (pob oed) - Dewch yn arbenigwr mewn archwilio'r lleuad a dylunio 3D gyda Her Moon Camp! Dewiswch y lefel sy'n gweddu orau i'ch tîm, o ddechreuwyr i uwch, a dechreuwch ddylunio gwersyll lleuad gwych. 

Ditectifs Hinsawdd (pob oed) - Yn y prosiect ysgol Ditectifs Hinsawdd, caiff timau o fyfyrwyr eu herio i nodi ac ymchwilio i broblem hinsawdd leol gan ddefnyddio delweddau lloeren go iawn, data hinsawdd hanesyddol, neu hyd yn oed eu mesuriadau eu hunain. Yna maen nhw'n defnyddio'r data hwn i gynnig gweithredoedd syml i godi ymwybyddiaeth neu leihau'r broblem y gwnaethon nhw ymchwilio iddi, hynny yw ... i wneud gwahaniaeth i'n planed. 

Manylion yma.

Fideos Gyrfaoedd Cemeg Newydd gan yr RSC

Gwyddonwyr cemegol yn gweithio yng Nghymru gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol. 

Archwiliwch ein proffiliau gyrfa newydd (ar gael yn Gymraeg a Saesneg) a darganfod sut mae gwyddonwyr Cymreig yn gwneud gwahaniaeth i'n byd. Gall eich dysgwyr archwilio'r proffiliau a gweld y gyrfaoedd hynod ddiddorol y gall astudio cemeg arwain atynt. 

Mae proffiliau swyddi gwyddonwyr cemegol yng Nghymru i'w gweld yma.

Llanelli WWT - rhaglen cysylltu â natur AM DDIM i ysgolion cynradd mewn ardaloedd difreintiedig 

Mae’r cyfan yn dechrau gyda stori... Mae rhaglen Generation Wild yn dilyn stori Ava, cymeriad dirgel sy'n rhan-ddynol, rhan-aderyn. Mae plant yn cael eu cyflwyno i'w stori yn yr ysgol, yn cwrdd â hi yn y ganolfan gwlyptir ac yn ei dilyn ar antur hudolus yn ôl yn yr ysgol a gartref. A all eich plant helpu Ava i ailgysylltu bodau dynol a natur wrth ddatgloi rhai o gyfrinachau gwylltaf byd natur ar hyd y ffordd.

Cewch: 

 • Ymweliad ysgol am ddim i’ch dosbarth (addas ar gyfer blynyddoedd 1-6) i un o’n canolfannau gwlyptir WWT (gan gynnwys cludiant am ddim) 
 • Ymweliad teulu am ddim i bob plentyn yn eich dosbarth a'u teulu 
 • Mynediad ysgol a theulu i wefan yn dilyn taith Ava ac sy’n cynnwys dros 50 o wahanol weithgareddau cysylltu natur 
 • Pecynnau adnoddau cwricwlwm gyda gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r prosiect 
 • Tystysgrifau a bathodynnau arbennig ar gyfer eich disgyblion Cyfle i ennill gwlyptir bach i'w adeiladu  ar dir eich ysgol

Manylion yma.

Teithiau Ysgol i Ganolfan Gwlyptir Llanelli

Mae Canolfan Gwlyptir Llanelli yn cynnig profiadau dysgu unigryw a bythgofiadwy i chi a'ch disgyblion. Archwiliwch fyd cynefinoedd a rhywogaethau gwlyptir gydag ymchwiliadau ymarferol sy’n ysgogi ac yn cynyddu dysgu disgyblion i’r eithaf.

Mae ein sesiynau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac yn addas ar gyfer pob oedran a gallu. 

Manylion yma

Rhaglen cysylltu byd natur AM DDIM i ysgolion 

Yn ddiweddar lansiodd WWT eu rhaglen Generation Wild a fydd yn cysylltu 45,000 o blant a'u teuluoedd â byd natur. Mae’n cynnwys ymweliadau ysgol AM DDIM (gan gynnwys cludiant AM DDIM), ymweliadau AM DDIM i deuluoedd a gwefan wedi’i dylunio’n arbennig i annog gweithgarwch cysylltu natur parhaus yn yr ysgol, gartref ac mewn mannau gwyrdd lleol. 

Yng Nghanolfan Gwlyptir Llanelli, mae’r prosiect yn agored i unrhyw ysgol sydd â dros 30% o ddisgyblion yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim gyda lleoedd yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin. 

Manylion yma

Llyfrau CYMRAEG AM DDIM - Dyddiadur y Gofod Dwfn 

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer y cynnig llyfrau am ddim, sy'n dathlu lansiad Telesgop Gofod James Webb. Diolch i'r STFC a Webb Telescope UK, mae 36,000 o gopïau o'r Dyddiadur y Gofod Dwfn (ar gael yn y Gymraeg yn unig erbyn hyn) ar gael i ysgolion yn y DU.

Os ydych chi'n dysgu yn y DU ar hyn o bryd rydych chi'n gymwys i gael pecyn dosbarth am ddim sy'n cynnwys 30 copi o'r Dyddiadur y Gofod Dwfn (llyfr gweithgareddau CA2 i fyfyrwyr), sticeri, llythyr croeso a phoster ystafell ddosbarth. 

Manylion a chofrestru yma.

RSB Labordy Gwyddoniaeth Gopher - hyfforddiant ar-lein am ddim i athrawon CA2 a CA3  

Cafodd Labordy Gwyddoniaeth Gopher ei greu a'i ddatblygu gan y Gymdeithas Fioleg Frenhinol mewn cydweithrediad â'r Gymdeithas Fiocemegol. Mae gweithgareddau Labordy Gwyddoniaeth Gopher yn weithgareddau ymarferol syml, hwyliog sydd wedi'u cynllunio i ennyn diddordeb ac ysbrydoli plant a'u hannog i archwilio eu chwilfrydedd naturiol i ddarganfod sut a pham mae pethau bob dydd yn gweithio. Mae'r gweithgareddau wedi'u cynllunio'n arbennig i hwyluso dysgu disgyblion oed cynradd ac i hwyluso eu pontio o addysg gynradd i addysg uwchradd.

Cynhyrchwyd y cwrs hyfforddi rhyngweithiol ar-lein hwn diolch i arian hael gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ac fe'i cynlluniwyd i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) athrawon. Mae'r cwrs wedi'i anelu at athrawon cynradd anarbenigol a hoffai ddatblygu eu hyder a'u gallu i ddysgu gwyddoniaeth, yn ogystal ag athrawon uwchradd sy'n chwilio am weithgareddau ymarferol syml i ennyn diddordeb ac ysbrydoli eu dysgwyr iau.

Manylion yma.

Gweithdai allgymorth addysg Renishaw 

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol.
Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST.

Mwy o wybodaeth yma.

Girls Who Code

Sefydliad dielw rhyngwladol yw Girls Who Code sy'n gweithio i gau'r bwlch rhwng y rhywiau mewn technoleg trwy ddysgu gwyddoniaeth gyfrifiadurol, dewrder a chwaeroliaeth i ferched. Mae ein rhaglenni am ddim bellach ar gael yn y DU. 

Mae menywod yn 50% o weithlu'r DU ond llai na 15% o swyddi STEM.

Cyfrifiadura yw lle mae'r swyddi - a lle byddan nhw yn y dyfodol - ond mae menywod a merched yn cael eu gadael ar ôl. Tra bo diddordeb mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn dirywio dros amser, mae'r cwymp mwyaf yn digwydd ymysg merched yn eu harddegau. Erbyn prifysgol, mae menywod yn cyfrif am lai na thraean o israddedigion STEM yn y DU. 

Mae Girls Who Code yn newid hynny. Ers lansio yn yr Unol Daleithiau yn 2012, mae Girls Who Code wedi cyrraedd 185,000 o ferched trwy ei raglenni, a 100 miliwn o bobl trwy ymgyrchoedd, gwaith eirioli, a chyfres 13-llyfr oedd ar ben rhestr y New York Times. 

Mae Clybiau Girls Who Code yn rhaglenni am ddim sy'n cynhyrfu merched 11-18 oed am godio a chyfrifiadureg. Gall clybiau redeg cyn, yn ystod neu ar ôl ysgol, ar benwythnosau neu dros yr haf. Mewn Clybiau, mae merched yn cymryd rhan mewn sesiynau tiwtorial codio ar-lein hwyliog a syml, yn adeiladu cymuned trwy weithgareddau rhyngweithiol, yn dysgu am fodelau rôl ysbrydoledig mewn technoleg, ac yn gweithio gyda'i gilydd i ddylunio atebion i broblemau'r byd go iawn sy'n wynebu eu cymunedau. 

Mwy o fanylion yma.

Gweithdai Gwyddor Môr Am Ddim i Ysgolion 

Mae'r Cadetiaid Môr gyda Seafarers UK yn cynnig gweithdai gwyddor môr i fyfyrwyr CA3 ledled y DU, yn rhad ac am ddim.

Mae'r sesiwn hwyliog a llawn gwybodaeth hon yn canolbwyntio ar hynofedd, gan archwilio rhai o'r egwyddorion gwyddonol y tu ôl i hynofedd a dadleoliad ac yn gorffen gyda her tîm i arnofio llong i ddal y cargo mwyaf.

Mwy o wybodaeth yma.