A mwy...

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha: 24 Mawrth 2022

Dosbarthiadau meistr Mathemateg AM DDIM yng Nghymru

Rydym yn falch iawn o fod wedi derbyn cyllid yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru i helpu i gyfoethogi profiad mathemategol disgyblion ysgolion cynradd blwyddyn 5 a 6 o bob gallu. Yng ngwanwyn 2022 bydd RhGMBC ynghyd â’r Ri yn cyflwyno dwy gyfres o ddosbarthiadau meistr mathemateg ar-lein ac fe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn un gyfres.

Mae'r ddwy gyfres yn union yr un fath ag eithrio y bydd un yn rhedeg ar brynhawn dydd Mawrth, a'r llall yn rhedeg ar fore Iau. Mae'r ddau ar-lein (yn cael eu ffrydio i'ch ystafell ddosbarth) yn cael eu cyflwyno dros Microsoft Teams. Bydd y cyflwynydd a chydweithwyr RhGMBC yn ymuno â’ch ystafell ddosbarth ar-lein, bydd cyfarwyddiadau a deunyddiau’n cael eu hanfon ymlaen llaw. 

Mae pob cyfres yn cynnwys pum sesiwn 90 munud: 

 • Celf Islamaidd gan Samira Mian 
 • Mathemateg neu Hud? gan Charlotte Webb 
 • Solidau Platonig gan Alison Eves 
 • Y Tu Hwnt i Sudoku gan Rebecca Thomas 
 • Plygu Papur a Delweddu gan Fran Watson 

Bydd Cyfres 1 yn rhedeg 1:15pm-2:45pm ar brynhawn dydd Mawrth: 29 Mawrth; Ebrill 5ed a'r 26ain; 3ydd a 10fed o Fai. 

Bydd Cyfres 2 yn rhedeg 9:30yb - 11:00yb ar foreau Iau: 31ain Mawrth; Ebrill 7fed a'r 28ain; Mai 5ed a'r 12fed. 

Manylion yma.

Arolwg Addysgu Gwyddoniaeth 2022

Mae athrawon gwyddoniaeth yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy i’n cymdeithas, gan lunio meddyliau ifanc ac ysbrydoli gwyddonwyr y dyfodol. Mae'r Gymdeithas Frenhinol Cemeg yn partneru â'r Sefydliad Ffiseg (IOP) a'r Gymdeithas Frenhinol Bioleg (RSB) i gynnal arolwg i'r gwobrau a'r heriau o weithio mewn addysg wyddonol yn 2022. Rydym yn gwahodd pob athro gwyddoniaeth, penaethiaid adran a thechnegwyr mewn ysgolion uwchradd i gymryd rhan, a pho fwyaf o gyfranogwyr sydd gennym, y mwyaf cadarn a manwl fydd y dystiolaeth. 

Mae athrawon yn aml yn teimlo nad yw eu lleisiau’n cael eu clywed, ac nad yw eu barn a’u profiad yn cael eu hystyried pan ddaw’n fater o newid polisi a chwricwlwm. Nod yr RSC, IOP a RSB yw newid hyn. Rydym am wrando ar addysgwyr, fel y gallwn eich cefnogi a’ch cynrychioli’n well, a bydd canfyddiadau ein harolwg yn cael eu defnyddio i lunio adroddiad a fydd yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i addysgu gwyddoniaeth yn y DU ac Iwerddon. 

Rydym yn deall eich bod chi fel addysgwr gwyddoniaeth yn hynod o brysur, felly rydym yn ddiolchgar iawn am unrhyw amser y gallwch chi ei sbario i'n helpu gyda'r gwaith hwn. Credwn y bydd yn ein helpu i wella’r gwasanaeth a gynigiwn i’n cymuned, dylanwadu ar bolisi a sbarduno newid cadarnhaol yn y sector addysg. 

Gall pawb sy'n cymryd rhan yn yr arolwg ddewis cael eu cynnwys mewn raffl i ennill £100. 

Daw’r arolwg i ben ar 8 Ebrill 2022. 

Cymerwch ran yma.

Teithiau Ysgol i Ganolfan Gwlyptir Llanelli

Mae Canolfan Gwlyptir Llanelli yn cynnig profiadau dysgu unigryw a bythgofiadwy i chi a'ch disgyblion. Archwiliwch fyd cynefinoedd a rhywogaethau gwlyptir gydag ymchwiliadau ymarferol sy’n ysgogi ac yn cynyddu dysgu disgyblion i’r eithaf.

Mae ein sesiynau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac yn addas ar gyfer pob oedran a gallu. 

Manylion yma

Rhaglen cysylltu byd natur AM DDIM i ysgolion 

Yn ddiweddar lansiodd WWT eu rhaglen Generation Wild a fydd yn cysylltu 45,000 o blant a'u teuluoedd â byd natur. Mae’n cynnwys ymweliadau ysgol AM DDIM (gan gynnwys cludiant AM DDIM), ymweliadau AM DDIM i deuluoedd a gwefan wedi’i dylunio’n arbennig i annog gweithgarwch cysylltu natur parhaus yn yr ysgol, gartref ac mewn mannau gwyrdd lleol. 

Yng Nghanolfan Gwlyptir Llanelli, mae’r prosiect yn agored i unrhyw ysgol sydd â dros 30% o ddisgyblion yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim gyda lleoedd yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin. 

Manylion yma

Mission X: hyfforddi fel gofodwr

Prosiect addysgol am ddim i fyfyrwyr 8-12 oed gan Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA) ac Asiantaeth Ofod y DU (UKSA), a hwylusir yn genedlaethol gan Swyddfeydd Adnoddau Addysg Gofod Ewrop (ESEROs) a Threfnwyr Cenedlaethol gwirfoddol. Ers ei sefydlu yn 2011 gan ddatblygwyr y prosiect gwreiddiol, NASA, mae Mission X wedi ymgysylltu â dros hanner miliwn o fyfyrwyr ledled y byd.

Wedi'i ddatblygu gan wyddonwyr gofod a gweithwyr ffitrwydd proffesiynol sy'n gweithio gyda gofodwyr ac asiantaethau gofod ledled y byd, mae Mission X yn defnyddio cyffro archwilio'r gofod i ysbrydoli myfyrwyr i ddysgu am wyddoniaeth, maeth, ymarfer corff, a'r gofod. 

Bob blwyddyn rhwng mis Ionawr a mis Mai, gall timau o fyfyrwyr gymryd rhan yn Her Cerdded i'r Lleuad. Yn ystod yr her, mae timau'n cwblhau gweithgareddau Mission X ac yn eu cyflwyno i ennill pwyntiau. Trosir pwyntiau yn gamau sy'n helpu masgotiaid Mission X, Luna a Leo, i gerdded 384 400km - y pellter o'r Ddaear i'r Lleuad. 

Dysgwch fwy am yr her yma.

Cynllun mentora ar-lein STEM Learning

Mae STEM Learning yn lansio eu hail gynllun mentora ar-lein cenedlaethol. Wedi'i gynllunio i helpu pobl ifanc i archwilio eu hopsiynau gyrfa mewn STEM yn y dyfodol, mae rhaglen fentora chwe wythnos yn agored i bobl ifanc 14 - 16 oed gyda rhaglen 10 wythnos ar gyfer pobl ifanc 16 - 18 oed.

I'r rhai ar draws Blynyddoedd 10 ac 11 (neu gyfwerth â S3 / S4, Blwyddyn 11/12 NI), bydd pobl ifanc yn cael cyfle i ganolbwyntio ar fewnwelediadau gyrfa a sgwrsio â Llysgenhadon STEM hyfforddedig trwy system negeseuon ar-lein diogel a chymedrol. Bydd y rhai ym Mlynyddoedd 12 a 13 (neu gyfwerth â S5 / S6, Blwyddyn 13/14 NI) yn cael eu mentora ar ‘fywyd ar ôl ysgol’ - boed hynny mewn Addysg Uwch, Prentisiaethau neu'n paratoi ar gyfer cyflogaeth. 

Bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn derbyn: 

 • Cefnogaeth ac ysbrydoliaeth un i un gan Lysgennad STEM wedi'i wirio gan DBS neu PVG 
 • Hyfforddiant ar sut i ddefnyddio'r system negeseuon ddiogel a chymedrol 
 • Cefnogaeth ac adnoddau i'w helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am eu dyfodol. 

Gwahoddir pob person ifanc o bob rhan o'r DU i wneud cais, ac nid oes cyfyngiad ar nifer y mentoreion sy'n gallu cyrchu'r rhaglen o unrhyw un ysgol neu goleg. Amlinellir dyddiadau cychwyn a gorffen carfan isod: - 

 • Carfan 1: Blynyddoedd 10 ac 11, i redeg 8fed Tachwedd - 17eg Rhagfyr (6 wythnos) - Ar gau i mewngofnodion newydd 
 • Carfan 2: Blynyddoedd 10 ac 11, i redeg 24 Ionawr - 4ydd Mawrth (6 wythnos) - AGORED I GOFRESTRU 
 • Carfan 3: Blynyddoedd 12 a 13, i redeg 24 Ionawr - 1af Ebrill (10 wythnos) - AGORED I GOFRESTRU 
 • Carfan 4: Blynyddoedd 12 a 13, i redeg 4ydd Ebrill - 10fed Mehefin.

Manylion yma.

Llyfrau CYMRAEG AM DDIM - Dyddiadur y Gofod Dwfn 

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer cynnig llyfrau am ddim 2021, sy'n dathlu lansiad Telesgop Gofod James Webb. Diolch i'r STFC a Webb Telescope UK, mae 36,000 o gopïau o'r Dyddiadur y Gofod Dwfn (ar gael yn y Gymraeg yn unig erbyn hyn) ar gael i ysgolion yn y DU.

Os ydych chi'n dysgu yn y DU ar hyn o bryd rydych chi'n gymwys i gael pecyn dosbarth am ddim sy'n cynnwys 30 copi o'r Dyddiadur y Gofod Dwfn (llyfr gweithgareddau CA2 i fyfyrwyr), sticeri, llythyr croeso a phoster ystafell ddosbarth. 

Manylion a chofrestru yma.

RSB Labordy Gwyddoniaeth Gopher - hyfforddiant ar-lein am ddim i athrawon CA2 a CA3  

Cafodd Labordy Gwyddoniaeth Gopher ei greu a'i ddatblygu gan y Gymdeithas Fioleg Frenhinol mewn cydweithrediad â'r Gymdeithas Fiocemegol. Mae gweithgareddau Labordy Gwyddoniaeth Gopher yn weithgareddau ymarferol syml, hwyliog sydd wedi'u cynllunio i ennyn diddordeb ac ysbrydoli plant a'u hannog i archwilio eu chwilfrydedd naturiol i ddarganfod sut a pham mae pethau bob dydd yn gweithio. Mae'r gweithgareddau wedi'u cynllunio'n arbennig i hwyluso dysgu disgyblion oed cynradd ac i hwyluso eu pontio o addysg gynradd i addysg uwchradd.

Cynhyrchwyd y cwrs hyfforddi rhyngweithiol ar-lein hwn diolch i arian hael gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ac fe'i cynlluniwyd i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) athrawon. Mae'r cwrs wedi'i anelu at athrawon cynradd anarbenigol a hoffai ddatblygu eu hyder a'u gallu i ddysgu gwyddoniaeth, yn ogystal ag athrawon uwchradd sy'n chwilio am weithgareddau ymarferol syml i ennyn diddordeb ac ysbrydoli eu dysgwyr iau.

Manylion yma.

Gweithdai allgymorth addysg Renishaw 

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol.
Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST.

Mwy o wybodaeth yma.

Ymweliadau Allgymorth Ysgolion AM DDIM gan yr RSPB yng Nghaerdydd ac ADNODDAU AM DDIM i bob ysgol 

Bydd ein haddysgwyr hyfforddedig yn hwyluso darganfyddiad rhyngweithiol, wedi'i seilio ar ymholiadau o'r byd naturiol yn eich gofod awyr agored.

Mae gennym ddetholiad o sesiynau hynod ddiddorol, sy'n briodol i'w hoedran, sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm, pob un yn cyfrannu at Wobr Her Wyllt RSPB, Rhaglen Eco-Ysgolion a Gwobrau John Muir. Mae ein haddysgwyr hyfforddedig yn dod ag adnoddau ac offer arbenigol, gan ychwanegu gwerth at y gweithdai.

Mae'r gweithdai ar gael yn y Gymraeg.

Manylion yma.

Girls Who Code

Sefydliad dielw rhyngwladol yw Girls Who Code sy'n gweithio i gau'r bwlch rhwng y rhywiau mewn technoleg trwy ddysgu gwyddoniaeth gyfrifiadurol, dewrder a chwaeroliaeth i ferched. Mae ein rhaglenni am ddim bellach ar gael yn y DU. 

Mae menywod yn 50% o weithlu'r DU ond llai na 15% o swyddi STEM.

Cyfrifiadura yw lle mae'r swyddi - a lle byddan nhw yn y dyfodol - ond mae menywod a merched yn cael eu gadael ar ôl. Tra bo diddordeb mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn dirywio dros amser, mae'r cwymp mwyaf yn digwydd ymysg merched yn eu harddegau. Erbyn prifysgol, mae menywod yn cyfrif am lai na thraean o israddedigion STEM yn y DU. 

Mae Girls Who Code yn newid hynny. Ers lansio yn yr Unol Daleithiau yn 2012, mae Girls Who Code wedi cyrraedd 185,000 o ferched trwy ei raglenni, a 100 miliwn o bobl trwy ymgyrchoedd, gwaith eirioli, a chyfres 13-llyfr oedd ar ben rhestr y New York Times. 

Mae Clybiau Girls Who Code yn rhaglenni am ddim sy'n cynhyrfu merched 11-18 oed am godio a chyfrifiadureg. Gall clybiau redeg cyn, yn ystod neu ar ôl ysgol, ar benwythnosau neu dros yr haf. Mewn Clybiau, mae merched yn cymryd rhan mewn sesiynau tiwtorial codio ar-lein hwyliog a syml, yn adeiladu cymuned trwy weithgareddau rhyngweithiol, yn dysgu am fodelau rôl ysbrydoledig mewn technoleg, ac yn gweithio gyda'i gilydd i ddylunio atebion i broblemau'r byd go iawn sy'n wynebu eu cymunedau. 

Mwy o fanylion yma.

Gweithdai Gwyddor Môr Am Ddim i Ysgolion 

Mae'r Cadetiaid Môr gyda Seafarers UK yn cynnig gweithdai gwyddor môr i fyfyrwyr CA3 ledled y DU, yn rhad ac am ddim.

Mae'r sesiwn hwyliog a llawn gwybodaeth hon yn canolbwyntio ar hynofedd, gan archwilio rhai o'r egwyddorion gwyddonol y tu ôl i hynofedd a dadleoliad ac yn gorffen gyda her tîm i arnofio llong i ddal y cargo mwyaf.

Mwy o wybodaeth yma.