Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Llysgenhadon STEM yn haws nag erioed drwy wefan Llysgenhadon STEM, a gynlluniwyd i roi rheolaeth ar eich profiad Llysgennad STEM.

Sut ydw i’n defnyddio’r wefan i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM?

Gallwch gofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag yr ydych. Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a disgyblaethau cysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ledled y DU.

My Image

Maent yn cynnig eu hamser a’u brwdfrydedd i helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw ac i ddangos eu gwerth mewn bywyd a gyrfaoedd. Mae cofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur personol pryd bynnag y mae’n gyfleus.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

News

Gwobrau CREST AM DDIM yng Nghymru am flwyddyn arall!

Rydym wrth ein bodd i rannu'r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y byddant yn ariannu'r holl Wobrau CREST Darganfod, Efydd, Arian ac Aur yng Nghymru tan 31 Mawrth 2020 o leiaf, fel y maent wedi gwneud dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae CREST yn gynllun a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer gwaith prosiect gan fyfyrwyr yn y pynciau STEM sy'n ysbrydoli pobl ifanc i feddwl ac ymddwyn fel gwyddonwyr a pheirianwyr.

Mae CREST yn darparu gweithgareddau a syniadau prosiect ar gyfer ystod o oedrannau a gallu. O heriau parod, awr o hyd, i brosiectau graddfa fawr, dan arweiniad myfyrwyr, o 70 awr o waith neu fwy, gall unrhyw un wneud CREST. Mae'r Gwobrau CREST a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi'u hanelu at bobl ifanc rhwng 10 a 19 oed. Gellir eu gwneud mewn ysgolion - fel rhan o wersi neu fel gweithgareddau Clwb STEM - mewn grwpiau ieuenctid neu gan unigolion. Mae yna brosiectau y gellir eu lawrlwytho neu cynlluniwch un eich hun.

Manylion yn https://www.crestawards.org/ neu ebostiwch Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk gyda'ch cwestiynau.

Cemeg yn y Gymuned

Image result for chemistryMae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig cyfle i Grwpiau Cymunedol fel y Brownies, Guides, Scouts, yr Urdd a Chlybiau Ieuenctid i gymryd rhan mewn gweithdy Cemeg am ddim rhwng 1 Chwefror a 30 Mehefin. Bydd y gweithdy yn cynnig carwsel o 4 gweithgaredd gwahanol a fydd yn canolbwyntio ar Gemeg y Stryd Fawr a bydd hefyd yn rhoi cyfle i arweinwyr annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn Gwobr CREST os dymunant. Bydd yr holl ddeunyddiau'n cael eu darparu am ddim.

Os ydych yn awyddus i dderbyn rhagor o fanylion cysylltwch gyda Llinos  trwy  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i fwcio Diwrnod Her Faraday!

faraday-logo-1660-375.pngNewyddion da - mae'r IET wedi ymestyn cyfnod ceisio am Heriau Faraday mewn ysgolion yn 2019 - 2020!

Mae Heriau Faraday yn ddiwrnodau Her Tîm am ddim sydd yn cael eu cyflwyno gan yr IET ar gyfer disgyblion blwyddyn 8. 

Mae'r IET yn annog ysgolion yng Nghymru i wneud cais. 

Mwy o wybodaeth a ffurflen gais yma. Neu cysylltwch â faraday@theiet.org 

Cylchlythyr Gweld Gwyddoniaeth

Mae Cylchlythyr Mis Mai nawr arlein - i gael gwybod mwy am weithgareddau STEM yng Nghymru cliciwch yma am y cylchlythyr Cynradd ac yma ar gyfer cylchlythyr Ysgolion Uwchradd a Cholegau.

>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.