Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Newyddion

PSQM yng Nghymru – Bwrsariaethau ar gael

Mae rhaglen PSQM yn cael ei chyflwyno gan ein harweinwyr hwb PSQM arbenigol yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae ymagwedd PSQM at ddysgu proffesiynol yn adlewyrchu Ymagwedd Genedlaethol Cymru at Ddysgu Proffesiynol, fel bod unigolion yn gallu datblygu yng nghyd-destun yr ysgol, gan adeiladu cymunedau dysgu cydweithredol a chydnabod llwyddiant.

Mae Ymddiriedolaeth Wellcome, gan gydnabod effaith hirdymor a chynaliadwy PSQM a'i ddefnydd fel dull i helpu ysgolion i weithredu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru, wedi rhoi arian etifeddol i PSQM er mwyn cefnogi addysgu gwyddoniaeth gynradd yng Nghymru. Mae'r arian hwn wedi galluogi PSQM i gynnig 60 o fwrsariaethau o £500 i ysgolion cynradd yng Nghymru allu cymryd rhan yn PSQM, gan leihau'r gost gyffredinol i ysgolion o £850 i £350. Gall ysgolion ddewis dechrau PSQM naill ai yn hydref 2021 neu yng ngwanwyn 2022. 30 Mehefin 2021 yw'r dyddiad cau ar gyfer cofrestru i dderbyn y bwrsariaethau hyn, ond nifer cyfyngedig o fwrsariaethau sydd ar gael, felly byddem yn eich cynghori i gofrestru cyn gynted ag sy'n bosibl. I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch PSQM@herts.ac.uk neu llenwch ein ffurflen ar-lein.

Rhwoch eich myfyrwyr yng nghanol y cyffro gyda Energy Quest!

Bwciwch weithdy i'ch dsgyblion chi!

Rydyn ni'n galw ar bob myfyriwr rhwng 11 a 14 oed i'n helpu ni i achub y dydd. Yn y gweithdy newydd hwn, byddant yn gwreiddio dysgu am ffynonellau ynni a throsglwyddo ynni wrth iddynt roi eu hunain yn esgidiau peirianwyr i ddylunio datrysiad i bweru ffôn symudol.

Mae'r gweithdy 2 awr Energy Quest rhad ac am ddim hwn, a ariennir gan Shell, yn ffordd wych o ailedrych ar gynnwys craidd y cwricwlwm a dod â modelau rôl trosglwyddadwy i'r ystafell ddosbarth.

Hoffech chi i ni gynnal sesiwn rhithiol gyda'ch myfyrwyr? Rydym yn archebu gweithdai ar gyfer tymor yr haf a thu hwnt - cysylltwch heddiw i gadw'ch lle!

Cysyllwtch â  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Gweithdy Ariannol 'Financial Foundations' i ysgolion uwchradd. Dydd Iau Mehefin 10fed 4pm – 4.30pm

Mae hyder wrth reoli cyllid yn sgil allweddol i bob disgybl ac yn agwedd bwysig yn y cwricwlwm, gan gynnwys iechyd a lles.

Er mwyn cynorthwyo athrawon a disgyblion bydd Llysgenhadon STEM o Nat West yn eich cyflwyno i'w gweithdai ar gyfer grwpiau blwyddyn mewn Ysgolion Uwchradd. 

Cyflwynir y gweithdai hyn mewn ysgolion ond gellir eu profi mewn dosbarthiadau ar-lein hefyd. 

Bydd Llysgenhadon STEM yn cael mewnwelediad i weithdy a gynigir i ennyn diddordeb disgyblion uwchradd.

Bwciwch yma.

Ar gael nawr – Gweithdy Cemeg COVID i flynyddoedd 5 i 8

Mae Gweld Gwyddoniaeth, gyda chyllid gan y Gymdeithas Cemeg Frenhinol, wedi datblygu gweithdy Cemeg newydd sbon yn seiliedig ar COVID-19. Ein nod yw ateb cwestiynau y mae plant ym mhobman yn debygol o'u cael yn dllinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.ukilyn pandemig byd-eang.

Bydd y gweithdy llawn yn cynnwys 3 sesiwn wahanol, tua 50 munud yr un. Bydd y cyntaf yn cael ei gyflwyno gan Gweld Gwyddoniaeth a bydd yn gyflwyniad i firysau, COVID-19, pandemigau a brechlynnau. Yna bydd sesiwn dan arweiniad athro yn dilyn hyn gyda gweithgareddau ymarferol i ddisgyblion eu cyflawni gyda'r holl ddeunyddiau / adnoddau wedi eu darparu. Yn olaf, bydd trydydd sesiwn, a gyflwynir gennym ni eto, a fydd yn cynnwys gweithgaredd ddadl a diweddglo.

Gallwn gyflwyno o bell, a gellir cynnal y tair sesiwn mewn un diwrnod neu eu rh.annu dros ychydig ddyddiau - i siwtio'r ysgol.

I fwcio, neu am fwy o fanylion, cysylltwch â llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Llysgenhadon STEM yn haws nag erioed drwy wefan Llysgenhadon STEM, a gynlluniwyd i roi rheolaeth ar eich profiad Llysgennad STEM.

Sut ydw i’n defnyddio’r wefan i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM?

Gallwch gofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag yr ydych. Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a disgyblaethau cysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ledled y DU.

My Image

Maent yn cynnig eu hamser a’u brwdfrydedd i helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw ac i ddangos eu gwerth mewn bywyd a gyrfaoedd. Mae cofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur personol pryd bynnag y mae’n gyfleus.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

Dewch o hyd i amrywiaeth o adnoddau STEM ar-lein ar gyfer pob oed yma.