Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Llysgenhadon STEM yn haws nag erioed drwy wefan Llysgenhadon STEM, a gynlluniwyd i roi rheolaeth ar eich profiad Llysgennad STEM.

Sut ydw i’n defnyddio’r wefan i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM?

Gallwch gofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag yr ydych. Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a disgyblaethau cysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ledled y DU.

My Image

Maent yn cynnig eu hamser a’u brwdfrydedd i helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw ac i ddangos eu gwerth mewn bywyd a gyrfaoedd. Mae cofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur personol pryd bynnag y mae’n gyfleus.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

Newyddion

Cystadleuaeth Youth Industrial Strategy

Mae'r Gystadleuaeth Youth Industrial Strategy yn fenter STEM genedlaethol newydd sy'n ceisio ysbrydoli a herio pobl ifanc 11 i 19 oed.

Mae'n darparu cyfleoedd byd-eang i bobl ifanc ymgysylltu ag ymchwil arloesol a syniadau dylunio cynnyrch o amgylch y pedwar maes yn y Strategaeth Ddiwydiannol: Gwybodaeth a Data Artiffisial, Cymdeithas sydd yn Heneiddio, Twf Glân, a Dyfodol Symudedd.

Rydym yn galw ar bobl ifanc i ymuno â'r Gystadleuaeth gydag atebion arloesol sydd â'r potensial i newid ein diwydiannau yn y dyfodol, ein cymdeithas a'r amgylchedd. Bydd enillwyr y Gystadleuaeth yn mynychu rowndiau terfynol cenedlaethol Ffair Big Bang yn Birmingham ym mis Mawrth 2020 ac yn cael eu beirniadu ar gyfer y ddau.

Gall myfyrwyr weithio ar eu pennau eu hunain neu fel rhan o dîm i greu eu prosiect gwyddoniaeth neu dechnoleg eu hunain yn seiliedig ar yr Heriau Mawr.

Bydd Gweld Gwyddoniaeth yn gallu cynnig Diwrnod Darganfod am ddim i rai ysgolion rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref. Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal Diwrnod Darganfod, cysylltwch â llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk er mwyn trafod ymhellach.

Bydd ceisiadau sy'n bodloni meini prawf Cystadleuaeth Strategaeth Ddiwydiannol Ieuenctid hefyd yn gymwys i dderbyn Gwobr CREST, cynllun gwobrwyo Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain ar gyfer gwaith prosiect STEM sy'n ysbrydoli pobl ifanc i feddwl ac ymddwyn fel gwyddonwyr a pheirianwyr.

Mae angen cyflwyno ceisiadau ar gyfer y gystadleuaeth erbyn mis Tachwedd 2019. Ewch yma i gael mwy o fanylion

Technegydd sydd wedi ennill Gwobr Ysbrydoliaeth STEM

Eleni roedd yn un o’r enillwyr! Roedd Steve Pickles ar restr fer y wobr hon yn 2018, gan anelu at fod yn un lle yn well enwebwyd Steve eto eleni ac yng nghwmni Rheolwr Allgymorth Addysg Simon Biggs o Renishaw Miskin, roeddem yn falch iawn iddo gyrraedd y safle cyntaf.

Gadawodd Steve yr ysgol yn 16 oed ac ymunodd â'r Rhaglen Brentisiaid yn Renishaw. Astudiodd yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer ei gymhwyster BTEC. Mae Steve yn neilltuo oriau lawer i'w rôl Llysgennad STEM trwy fentora prosiectau EESW a gweithdai yng nghanolfan FDC Miskin a sesiynau grŵp cymunedol.

Mae ei sgiliau achrededig yn y rôl bob amser wedi derbyn adborth gwych gan athrawon a chydweithwyr. I lawer o Brentisiaid yn Renishaw mae wedi gweithredu fel model rôl gwych y mae llawer yn anelu at ei efelychu.

Nawr yn edrych ymlaen at ei wobr o daith i CERN!

(LLUN I DDILYN)

Pecynnau blasu wedi'u lansio ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2020

Paratowch ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain gyda phecyn blasu byr Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain o weithgareddau a syniadau, ar gael i'w lawrlwytho nawr.

Maent wedi creu'r pecynnau rhagolwg hyn i'ch helpu i baratoi ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain ac mae pob un yn cynnwys dau weithgaredd, gwybodaeth am gystadleuaeth posteri ac amrywiaeth o adnoddau a syniadau y gallwch eu defnyddio ar gyfer yr Wythnos.

Cyhoeddir y pecyn llawn gyda hyd yn oed mwy o weithgareddau ar wefan Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain ym mis Ionawr 2020, felly gwyliwch y gofod hwn!

Os ydych chi'n defnyddio'r gweithgareddau, peidiwch ag anghofio rhoi gwybod iddyn nhw, trwy dagio # BSW20 ar gyfryngau cymdeithasol.

Manylion yma.

Arolwg Clwb STEM Cynradd

Fedrwch chi helpu?

Mae STEM Learning Ltd. yn edrych i ehangu eu cefnogaeth clwb STEM i Ysgolion Cynradd ledled y DU. I ddechrau, rydym am arolygu anghenion Ysgolion Cynradd wrth sefydlu a chynnal clwb pwnc STEM (nid oes raid iddo gwmpasu STEM yn ei gyfanrwydd, gall fod ar unrhyw thema sy'n gysylltiedig â STEM ee gofod, cyfrifiadureg, natur, technoleg, roboteg ac ati).

Os ydych chi'n rhedeg clwb ar thema STEM yn eich Ysgol Gynradd ar hyn o bryd, neu bod gennych ddiddordeb mewn sefydlu un, anfonwch e-bost at Rachel Collins yn R.Collins@stem.org.uk, gan nodi pa fath o gefnogaeth y byddech chi'n elwa fwyaf ohoni (gweithgareddau penodol i'w cyflwyno, gwybodaeth ar sut i redeg cystadlaethau a heriau, sut i gael gafael ar offer ac ati) a pha rwystrau rydych chi'n eu hwynebu (amser staff, diddordeb myfyrwyr, cit, cyllid?).

>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.