Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Newyddion

Big Bang Digital 2020 – gwyddoniaeth, peirianneg & Covid-19. Dydd Mawrth 14 Gorffennaf

Mae Big Bang Digital 2020 - gwyddoniaeth, peirianneg a Covid-19 yn dathlu gwaith anhygoel gwyddonwyr a pheirianwyr mewn pandemig.

Diwrnod o sesiynau ar-lein ysbrydoledig i roi golwg rheng flaen i bobl ifanc o gyfraniad anhygoel gwyddonwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, peirianwyr, technegwyr a myfyrwyr wrth ymateb i Covid-19. 

Ymunwch â ni wrth i ni glywed gan y bobl sy'n gweithio i ddatblygu brechlyn, y timau sy'n ymwneud ag adeiladu ysbytai Nightingale, y rhai sy'n cadw rhwydweithiau trafnidiaeth i fynd a'r cwmnïau'n arloesi i ymateb i her awyrydd y DU. 

Gyda pholau rhyngweithiol, sesiynau Holi ac Ateb byw gyda gwesteion a gweithgareddau cysylltiedig trwy gydol y dydd, mae yna lawer o ffyrdd i gymryd rhan a hyd yn oed gwobrau i'w hennill! 

Manylion yma

IOP - Cynhadledd Athrawon Ffiseg Gogledd Cymru 13—16 Gorffennaf 2020 

Agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn addysgu Ffiseg

Mae'r sesiynau'n cynnwys:  

  • ABC of The Big Bang 
  • Stars and Planets 
  • Physics Mentoring Project 
  • Maths in Physics 
  • Cognitive Load Theory 
  • Virtual Physics Laboratory 
  • Useful Ideas from Physics Education 

Am fwy o fanylion ac i archebu lle ewch i'r dudalen digwyddiadau ar Talkphysics yma.

Cyflwyniad i'r Hwb Llysgenhadon STEM

Cyfle olaf i athrawon ymuno mewn cyfarfod ar-lein i gyflwyno'r Rhaglen Llysgennad STEM yng Nghymru. Bydd cyfle i ymuno â staff o Gweld Gwyddoniaeth a Llysgenhadon STEM i ddarganfod mwy am sut y gall Hwb Llysgennad STEM gefnogi a helpu'ch ysgol yn ystod y cyfnod cloi a thu hwnt. Gall mewnbwn Llysgennad STEM helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw a dangos gwerth gyrfaoedd STEM.

Dydd Mawrth, Gorffennaf 14eg 2pm. Mwy o wybodaeth a chofrestru yma

Prosiectau Dysgu yn y Cartref CREST

Mae yna gasgliad newydd o heriau CREST a syniadau prosiect sydd wedi'u dewis o Lyfrgell Adnoddau CREST i'w defnyddio gartref gyda chefnogaeth rhieni neu wedi'u gosod fel prosiectau dysgu o bell wedi'i hwyluso gan athrawon. 

Mae yna brosiectau sy'n addas ar gyfer pob oedran a lefel, o'r Cyfnod Sylfaen i Lefel A, ar ystod eang o bynciau STEM. 

Ysgrifennwyd y gweithgareddau cynradd ar gyfer rhai sydd heb arbenigo mewn gwyddoniaeth felly maent yn addas i'w defnyddio gan athrawon a rhieni fel ei gilydd. 

Ar lefel uwchradd, mae gan bob brîff prosiect her gyffredinol, syniadau ar gyfer cychwyn arni ac adnoddau y gallai fod eu hangen arnoch. Darllenwch yr adran iechyd a diogelwch yn ofalus cyn i chi ddechrau. Dylai pobl ifanc greu cynllun ar gyfer eu prosiect ac asesiad risg cyn iddynt ddechrau ar unrhyw weithgaredd ymarferol. Gallwch ddefnyddio taflenni diogelwch myfyrwyr CLEAPSS i'w helpu. 

Dewch o hyd i lu o syniadau yma.

>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Llysgenhadon STEM yn haws nag erioed drwy wefan Llysgenhadon STEM, a gynlluniwyd i roi rheolaeth ar eich profiad Llysgennad STEM.

Sut ydw i’n defnyddio’r wefan i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM?

Gallwch gofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag yr ydych. Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a disgyblaethau cysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ledled y DU.

My Image

Maent yn cynnig eu hamser a’u brwdfrydedd i helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw ac i ddangos eu gwerth mewn bywyd a gyrfaoedd. Mae cofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur personol pryd bynnag y mae’n gyfleus.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

Dewch o hyd i amrywiaeth o adnoddau STEM ar-lein ar gyfer pob oed yma.