Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Newyddion

Llysgennad STEM o Brifysgol Abertawe yn Derbyn Gwobr Allgymorth ac Ymgysylltu Cymdeithas Frenhinol Bioleg

Rydyn ni'n falch iawn i longyfarch Llysgennad STEM Dr Claire Price ar y Wobr fawreddog hon! Mae'r ymchwilydd Postdoc wedi'i chydnabod am ddod â gŵyl wyddoniaeth i Dde Cymru.

Mae Gwobrau Allgymorth ac Ymgysylltu RSB yn dathlu ymchwilwyr sy'n cyfathrebu eu gwaith gwyddonol gan ddefnyddio dulliau newydd sy'n ymgysylltu'n effeithiol â'u cynulleidfaoedd targed. 

Bu Dr Price yn curadu ac yn cyflwyno’r Ŵyl Wyddoniaeth Bitesize gyntaf yn ei thref enedigol, Merthyr Tudful, De Cymru yn ystod haf 2019 - yr ŵyl wyddoniaeth gyntaf o’i math yn y dref, ac un o’r ychydig gyntaf i gael ei chynnal y tu allan i ddinas prifysgol.

Gweithiodd Dr Price â'r ysgol uwchradd leol hefyd a hyfforddi disgyblion i gyflwyno gweithgareddau gwyddoniaeth i blant iau, gyda chymorth ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe. O ganlyniad i hyn, mae'r ysgol uwchradd hefyd wedi lansio ei chlwb gwyddoniaeth cyntaf i helpu disgyblion i gymryd rhan mewn mwy o allgymorth ac ymgysylltu. 

Yn gyfathrebwr gwyddoniaeth ymroddedig, mae Dr Price hefyd yn ymgynghorydd gwyddoniaeth i Ysgol Gymunedol Abercanaid ac wedi bod yn rhan o ddigwyddiadau Gwyddoniaeth Blwch Sebon, digwyddiadau Peint Gwyddoniaeth ac arddangosfeydd gwyddoniaeth mwy arbenigol eraill o'r blaen. 

Dywedodd Dr Price: “Rwyf wedi fy synnu’n llwyr fy mod wedi derbyn y wobr hon. Dechreuais gymryd rhan mewn allgymorth ac ymgysylltu oherwydd rwyf wrth fy modd yn gallu rhannu fy angerdd am wyddoniaeth ag eraill."

Llongyfarchiadau Claire!

Gwnewch gais nawr i fod yn Ysgol neu Goleg CyberFirst

Mae CyberFirst Schools (CFS) yn annog cydweithredu rhwng ysgolion lleol, y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC), cwmnïau a sefydliadau cenedlaethol a lleol sy'n rhannu'r nod o annog pobl ifanc i ymgysylltu â gwyddoniaeth gyfrifiadurol a chymhwyso seiberddiogelwch mewn technoleg bob dydd.

Mae NCSC yn cynyddu graddfa ac uchelgais y cynllun i gydnabod yn ffurfiol fwy o ysgolion a cholegau ledled y wlad sydd wedi ymrwymo i ddarparu dull strwythuredig o ragoriaeth mewn addysg seiberddiogelwch. Maent yn dechrau cyflwyno fesul cam yn raddol gydag ysgolion Cymru yn cymryd rhan yn gynnar. 

Rhaid i ysgolion wneud cais cyn Rhagfyr 11eg. 

Dysgwch fwy am y rhaglen a gwnewch gais yma.

TechFest 2020. 5 i 25 Tachwedd. Ar-lein

Mae TechFest yn mynd yn ddigidol eleni!

Yn ystod ein rhaglen TechFest ddigidol gyntaf erioed edrychwn ymlaen at dair wythnos o gyflwyniadau a gweithgareddau digidol gan gyflwynwyr hen a newydd i'ch hysbysu a'ch difyrru.

Mae ein Rhaglen ar y wefan ac mae manylion pellach ar sut i archebu lle yn un o'r cyflwyniadau digidol i gyd ond clic i ffwrdd.

Y Penwythnos Gweithgareddau (14 a 15 Tachwedd) yw hoff ran llawer o bobl o TechFest felly eleni rydym wedi'i wneud yn ddigidol hefyd. Mae gennym ddau ddiwrnod yn llawn cynnwys o rai ffynonellau STEM anhygoel yn ogystal â chystadlaethau gyda gwobrau nad ydych chi am eu colli. Ymhlith y gweithgareddau mae Ditectifs Lliw gyda Chanolfan Wyddoniaeth Aberdeen, Swigod Sebon Rhyfeddol gyda Philip Noble, Arbrawf Wobble Nano Jelly gyda Really Small Science a llawer mwy. Bydd y gweithgareddau hyn ar-lein i chi bori a dewis eich hoff arbrawf i roi cynnig arnyn nhw gartref - cofiwch roi gwybod i ni ar gyfryngau cymdeithasol sut rydych chi'n dod ymlaen!

Manylion yma.Grantiau Kickstart ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn ddathliad blynyddol o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg a gydlynir gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA) ac a ariennir gan Ymchwil ac Arloesi’r DU (UKRI).

Ein pwrpas yw dosbarthu grantiau o £150- £700 i ysgolion mewn amgylchiadau heriol i gynnal digwyddiadau a gweithgareddau yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021 (05-14 Mawrth). 

Mae'r gronfa ar agor i ysgolion yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon (gan gynnwys ysgolion arbennig, darparwyr addysg Blynyddoedd Cynnar ac unedau atgyfeirio disgyblion). 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm, dydd Llun 9 Tachwedd 2020. 

Manylion yma.


>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Llysgenhadon STEM yn haws nag erioed drwy wefan Llysgenhadon STEM, a gynlluniwyd i roi rheolaeth ar eich profiad Llysgennad STEM.

Sut ydw i’n defnyddio’r wefan i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM?

Gallwch gofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag yr ydych. Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a disgyblaethau cysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ledled y DU.

My Image

Maent yn cynnig eu hamser a’u brwdfrydedd i helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw ac i ddangos eu gwerth mewn bywyd a gyrfaoedd. Mae cofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur personol pryd bynnag y mae’n gyfleus.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

Dewch o hyd i amrywiaeth o adnoddau STEM ar-lein ar gyfer pob oed yma.