Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM i ymweld â’ch ysgol, Clwb STEM neu grŵp cymunedol yma.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

News

Ras Greenpower Goblins

Cafodd cynhyrchion 5 mis o waith disgyblion Cynradd yn Ne Cymru eu harddangos yn nigwyddiad  Greenpower Goblin Renishaw ddydd Sadwrn Mehefin 9. Roedd y disgyblion wedi bod yn adeiladu ceir cit trydan cynaliadwy o dan fentoriaeth Llysgenhadon STEM neu beirianwyr. Gweithiodd disgyblion Bl 5 a 6 mewn timau i adeiladu a gyrru'r ceir trwy rasys llusgo, chicanes a cylchedau. Aseswyd ar gyfer dylunio cynaliadwy, gwybodaeth beirianneg a gwaith tîm.

Mae hwn yn gyfle gwych ac ysbrydoledig i ysgolion. Roedd y Llysgenhadon STEM Bob Love a Ben Mason yn goruchwylio Edwardsville Primary (Mynwent Y Crynwyr) a St Philip Evans (Caerdydd) yn y drefn honno.

Bu tîm Llysgenhadon STEM Renishaw yn gweithio fel beirniaid, tywyswyr, adeiladwyr cylched a swyddogion diogelwch yn ystod y digwyddiad.

  • Yr ysgolion cynradd oedd yno yn y rownd derfynol oedd: Caedraw, Croesty, Llanilltud, Millfield, Nantymoel, St Julians, St Philip Evans, Tonyrefail, ac Edwardsville.
  • Ysgol Gynradd Nottage oedd yr enillwyr terfynol. Cafodd pob tîm bwyntiau ychwanegol am bortffolios.
  • Cafodd St Philip Evans wobr ychwanegol am y car mwyaf gwyrdd. Edwardsville enillodd y wobr am y tîm oedd yn edrych orau.

Roedd yr adborth gan athrawon, disgyblion a Llysgenhadon STEM yn hynod o gadarnhaol: 

"Mewn 30 mlynedd o ddysgu, nid wyf erioed wedi gweld disgyblion wedi eu ysbrydoli ac ymgymryd â phrosiect cymaint. Mae'r prosiect wedi cael effaith ar eu dysgu sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm. Y flwyddyn nesaf bydd yn rhan o'r amserlen" Mr Davies Pennaeth Edwardsville

"Roedd Bob yn wych, ni fyddem erioed wedi cwblhau'r prosiect hebddo" Catherine Price Cydlynydd Gwyddoniaeth

"Dyma'r flwyddyn orau rwyf erioed wedi ei gael yn yr ysgol" Jack bl 6 Ysgol Edwardsville

"Roedd y disgyblion yn rhagorol, yn ymddwyn yn dda ac yn gweithio'n galed iawn ar y prosiect" Ben Mason mentor Ysgol St Philip Evans 

Hyfforddiant LEGO Mindstorms® i Lysgenhadon STEM

Dydd Iau, Hydref 11eg, bu Llysgenhadon STEM yng Nghaerdydd yn mwynhau dysgu sut i ddefnyddio citiau LEGO Mindstorms® Education EV3 i adeiladu a rhaglennu robotiaid LEGO gyda phobl ifanc. Yr hyfforddwr am y diwrnod oedd John Pinkney o Raising Robots, athro profiadol sydd bellach yn Hyfforddwr Ardystiedig LEGO Education. Drwy gydol y dydd, roedd profiad ystafell ddosbarth John yn amlwg gyda llawer o awgrymiadau ar sut i adael i ddisgyblion fod yn greadigol gyda LEGO yn ogystal â digon o gyngor ymarferol ar adeiladu robotiaid gyda grwpiau o ddisgyblion.

Dechreuodd y diwrnod gyda Llysgenhadon yn cystadlu, fesul pâr, mewn ras syml. Roedd yn ddiddorol gweld y gwahanol robotiaid, o gofio bod pawb wedi cael yr un cyfarwyddiadau sylfaenol gan John wedyn yn cael eu hannog i ‘roi eich stamp’ arnynt. Ar ôl i'r adeilad gael ei gwblhau, cyflwynwyd y Llysgenhadon i feddalwedd rhaglennu LEGO Mindstorms - offeryn codio syml i'w ddefnyddio.

Yn dilyn y ras, roedd hi'n amser addasu'r robotiaid, gan eu gwneud yn fwy a mwy soffistigedig nes, yn y diwedd, roedd rhai a allai droi yn eu unfan, 'gweld' a hyd yn oed 'siarad'!

Uchafbwynt y diwrnod oedd y gystadleuaeth derfynol - y Twrnamaint 'LEGO Grab-Jousting' gyntaf erioed, lle roedd yn ofynnol i robotiaid rasio tuag at wrthrych canolog, yna ei godi a'i symud allan o gyrhaeddiad eu gwrthwynebydd. Roedd y gystadleuaeth yn ffyrnig a chafodd robotiaid eu profi, eu mireinio a'u hail-brofi cyn cael eu perffeithio ar gyfer y gystadleuaeth fawr. Daeth rownd derfynol y twrnamaint i ben mewn gornest gyfartal gyda'r ddau robot yn tynnu yn erbyn ei gilydd heb i un roi mewn i’r llall. Diweddglo gwych i ddiwrnod da!

Mae Llysgenhadon STEM bellach yn edrych ymlaen at gymryd citiau i ysgolion a grwpiau cymunedol i rannu'r hyn y maent wedi'i ddysgu gyda phobl ifanc brwdfrydig. Fel arall, os oes gennych y pecynnau yn eich ysgol chi eisoes, gallant ddod draw i'ch helpu chi i gael y gorau ohonynt. Os ydych chi'n athro neu'n arweinydd grŵp, gallwch ofyn am ymweliad trwy ebostio ambassadors@see-science.co.uk.

Dyma beth oedd gan dau o'r Llysgenhadon STEM i'w ddweud ar ddiwedd y dydd: 

"Diwrnod hwyliog a diddorol. Daeth yr hyfforddwr â'r pwnc yn fyw. Dwi'n edrych ymlaen i fynd â'r cit allan i ysgolion."

"Ffordd ddiddorol iawn o gyflwyno Roboteg. Cyflwyniad gwych oedd yn canolbwyntio ar ddisgyblion ifanc mewn ysgolion."

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Image of a previous winnerYdych chi'n adnabod athro rhagorol sy'n haeddu cydnabyddiaeth? A oes rhywun yn eich ysgol leol sydd angen eu dathlu? A yw eich staff addysgu yn arwain y ffordd mewn technoleg neu wyddoniaeth? 

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn ôl ar gyfer 2019! Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, yn chwilio am y gweithwyr proffesiynol addysg gorau sydd gan Cymru i'w cynnig a'r rhai sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i'w hysgol neu eu lleoliad addysg. 

Mae deg categori eleni, gan gynnwys Athro'r Flwyddyn, Pennaeth y Flwyddyn, Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli ac, yn newydd ar gyfer 2019, Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion felly mae digon o gyfle i'ch ysgol gael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu. 

Os ydych chi'n athro, myfyriwr, rhiant, cyflogwr neu gydweithiwr ac yn adnabod rhywun a fyddai'n deilwng o Wobr Addysgu Proffesiynol mae gennych chi tan hanner nos ar 30 Tachwedd 2018 i enwebu ar-lein yma

Fideos Llysgenhadon STEM newydd

Mae STEM  Learning wedi datblygu fideos newydd sy'n hyrwyddo'r rhaglen Llysgennad STEM i ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol. Mae Llysgenhadon STEM yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. Os nad ydych wedi gwneud cais am ymweliad Llysgennad STEM â'ch ysgol, coleg neu grŵp, darganfyddwch fwy am y manteision o gymryd rhan trwy ddilyn y ddolen briodol:     

"Rydym wedi dysgu o weithio gyda Llysgenhadon STEM, bwysigrwydd modelau rôl. Mae'n bwerus iawn i bobl ifanc weld rhywun o'u blaenau, i weld llwybr, boed hynny i yrfa neu i ddewis o ffordd o fyw penodol y gallant ei anelu ato."  Christina Watson, Pennaeth Rhaglenni UK Youth

>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.