Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Llysgenhadon STEM yn haws nag erioed drwy wefan Llysgenhadon STEM, a gynlluniwyd i roi rheolaeth ar eich profiad Llysgennad STEM.

Sut ydw i’n defnyddio’r wefan i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM?

Gallwch gofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag yr ydych. Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a disgyblaethau cysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ledled y DU.

My Image

Maent yn cynnig eu hamser a’u brwdfrydedd i helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw ac i ddangos eu gwerth mewn bywyd a gyrfaoedd. Mae cofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur personol pryd bynnag y mae’n gyfleus.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

Newyddion

STEM ON STAGE - Digwyddiad Gwyddoniaeth i'r Teulu, Parc Margam, Port Talbot

Digwyddiad i'r teulu cyfan gyda Llysgenhadon STEM i'w gweld yn y lleoliad hyfryd hwn.

Archebwch eich tocyn am ddim i gael profiad llawn hwyl o Wyddoniaeth! Gweithgareddau difyr i syfrdanu pob oedran o blant i oedolion. Bydd y Techniquest STARLAB anhygoel yn ymuno â ni, am brofiad y tu allan i'r byd hwn o awyr y nos! (lleoedd cyfyngedig ar gael yn y digwyddiad) Bydd Llysgenhadon STEM yn croesawu ymwelwyr gyda llu o weithgareddau anhygoel yn yr Orendy ym Mharc Margam. Bydd y cyflwynydd teledu Dan Rouse yn eich difyrru gyda sgwrs ar adar gwych a rhyfeddol a chadwraeth bywyd gwyllt.

Mae gennym consurwyr mathemateg, Seryddiaeth, arbrofion Ynni a llawer mwy!

Peidiwch â cholli allan - mae eich tocyn yn cynnwys mynediad a pharcio am ddim ym Mharc Gwledig Margam. Rhaid cynhyrchu tocynnau ar gyfer mynediad i'r digwyddiad.

Noddir y digwyddiad newydd hwn gan STEM Learning, darparwr cymorth gyrfa mwyaf y DU mewn Peirianneg Technoleg Gwyddoniaeth a Mathemateg.

Archebu yma.

Technegydd sydd wedi ennill Gwobr Ysbrydoliaeth STEM

Eleni roedd yn un o’r enillwyr! Roedd Steve Pickles ar restr fer y wobr hon yn 2018, gan anelu at fod yn un lle yn well enwebwyd Steve eto eleni ac yng nghwmni Rheolwr Allgymorth Addysg Simon Biggs o Renishaw Miskin, roeddem yn falch iawn iddo gyrraedd y safle cyntaf.

Gadawodd Steve yr ysgol yn 16 oed ac ymunodd â'r Rhaglen Brentisiaid yn Renishaw. Astudiodd yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer ei gymhwyster BTEC. Mae Steve yn neilltuo oriau lawer i'w rôl Llysgennad STEM trwy fentora prosiectau EESW a gweithdai yng nghanolfan FDC Miskin a sesiynau grŵp cymunedol.

Mae ei sgiliau achrededig yn y rôl bob amser wedi derbyn adborth gwych gan athrawon a chydweithwyr. I lawer o Brentisiaid yn Renishaw mae wedi gweithredu fel model rôl gwych y mae llawer yn anelu at ei efelychu.

Nawr yn edrych ymlaen at ei wobr o daith i CERN!

Pecynnau blasu wedi'u lansio ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2020

Paratowch ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain gyda phecyn blasu byr Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain o weithgareddau a syniadau, ar gael i'w lawrlwytho nawr.

Maent wedi creu'r pecynnau rhagolwg hyn i'ch helpu i baratoi ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain ac mae pob un yn cynnwys dau weithgaredd, gwybodaeth am gystadleuaeth posteri ac amrywiaeth o adnoddau a syniadau y gallwch eu defnyddio ar gyfer yr Wythnos.

Cyhoeddir y pecyn llawn gyda hyd yn oed mwy o weithgareddau ar wefan Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain ym mis Ionawr 2020, felly gwyliwch y gofod hwn!

Os ydych chi'n defnyddio'r gweithgareddau, peidiwch ag anghofio rhoi gwybod iddyn nhw, trwy dagio # BSW20 ar gyfryngau cymdeithasol.

Manylion yma.

Cyfarwyddwr Gweld Gwyddoniaeth yn derbyn MBE

Mae Cerian Angharad, o  Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn MBE yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines 2020.

Yn ogystal â bod yn bennaeth ar y tîm yn Gweld Gwyddoniaeth, mae Cerian ar hyn o bryd yn gweithio mewn sawl swyddogaeth cysylltiedig arall. Mae  Hyfforddwr Addysgu a Dysgu a Mentor Cydbwysedd Rhyw  gyda'r  Sefydliad Ffiseg ac mae hefyd yn trefnu  Cynhadledd Athrawon  y Sefydliad Ffiseg yng Nghymru. Mae hi wedi bod yn ymwneud â'r Gymdeithas Addysg Wyddoniaeth (ASE) ers blynyddoedd lawer ac wedi cynrychioli Cymru fel Swyddog Maes er 2004. Yn rhinwedd y swydd hon mae'n trefnu ystod eang o ddigwyddiadau ar gyfer athrawon gwyddoniaeth yng Nghymru.

Sefydlodd Cerian yr ymgynghoriaeth Gweld Gwyddoniaeth gyda Liz Terry yn 2010, gyda’r genhadaeth i ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc, athrawon a’r cyhoedd ehangach ledled Cymru gyfan i ymgysylltu â gwyddoniaeth, peirianneg technoleg a mathemateg.

Eglura Cerian:
“Dechreuais Gweld Gwyddoniaeth oherwydd roeddwn i eisiau i bobl ifanc brofi cyfleoedd a oedd fel petaent ar goll o’u haddysg. Roeddwn yn poeni am yr argyfwng sgiliau sy'n wynebu'r DU mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Mae'r sector yn dioddef o dangynrychiolaeth sylweddol o amrywiol grwpiau, yn enwedig menywod a phobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Ein cenhadaeth yw ysbrydoli pob person ifanc trwy ddarparu sgiliau a phrofiadau newydd. Rydym hefyd yn awyddus i godi proffil diwydiannau STEM a darparu delweddau cadarnhaol o STEM yn y gweithle.”

>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.