Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Llysgenhadon STEM yn haws nag erioed drwy wefan Llysgenhadon STEM, a gynlluniwyd i roi rheolaeth ar eich profiad Llysgennad STEM.

Sut ydw i’n defnyddio’r wefan i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM?

Gallwch gofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag yr ydych. Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a disgyblaethau cysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ledled y DU.

My Image

Maent yn cynnig eu hamser a’u brwdfrydedd i helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw ac i ddangos eu gwerth mewn bywyd a gyrfaoedd. Mae cofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur personol pryd bynnag y mae’n gyfleus.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

Newyddion

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 6 - 15 Mawrth 2020

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain, sy'n cael ei rhedeg gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain, yn ddathliad deg diwrnod o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, sy'n cynnwys digwyddiadau a gweithgareddau difyr ac atyniadol ledled y DU i bobl o bob oed.

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn darparu llwyfan i ysgogi a chefnogi athrawon, gweithwyr proffesiynol STEM, cyfathrebwyr gwyddoniaeth a'r cyhoedd i gynhyrchu a chymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau STEM.

Gall unrhyw un drefnu digwyddiad neu weithgaredd, ac mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn helpu trefnwyr i gynllunio trwy ddarparu gweithgaredd ac adnoddau cymorth am ddim. Rydym yn croesawu ac yn cefnogi unrhyw fath o drefnydd, o ysgolion i grwpiau cymunedol, o rieni i sefydliadau mawr. Mae'r rhaglen ddigwyddiadau sy'n deillio o hyn yn gymysgedd hynod amrywiol ac eclectig.

Manylion yma.

Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd  15-18 Chwefror 2020

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd yn trawsnewid prifddinas Cymru i ysbrydoli ac addysgu. Gyda digwyddiadau cyffrous ac arloesol yn rhedeg rhwng Chwefror 15 a Chwefror 18, 2020, rydym yn dod â’r ŵyl atoch chi, er mwyn darganfod sut mae gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yn effeithio ar ein bywydau bob dydd.

Rydym yn dod â’r ŵyl i chi, gyda digwyddiadau craff yn cael eu cynnal mewn siopau, caffis, bariau, strydoedd siopa a chanolfannau cymunedol ar draws Caerdydd – gan adael i chi ddatgelu’r wyddoniaeth y tu ôl i’ch bywyd bob dydd.

Mae Caerdydd yn ganolfan i ymchwil wyddonol ac i gyfathrebwyr gwyddoniaeth byd-enwog. Trwy ddilyn ein map o amgylch y ddinas, gallwch ddysgu rhywbeth newydd gan yr ymchwilwyr a'r cyfathrebwyr gorau, reit ar stepen eich drws.

Mwy o wybodaeth yma.

Lawrlwythwch becynnau gweithgareddau Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2020

Wythnos Wyddoniaeth Prydain, Mawrth 6 - 15.

Y thema ar gyfer pecynnau gweithgaredd a chystadleuaeth poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2020 yw ‘Ein planed amrywiol.’

Mae'r pecynnau'n cynnwys llawer o weithgareddau ar y thema hon, gydag unrhyw beth o amrywiaeth fiolegol ac amrywiaeth gymdeithasol, i amrywiaeth gwybodaeth a gyrfaoedd STEM.

Mae pecynnau ar gyfer Blynyddoedd Cynnar, Cynradd ac Uwchradd.

Os ydych chi'n defnyddio'r gweithgareddau, peidiwch ag anghofio tagio #BSW20 ar gyfryngau cymdeithasol.

Manylion yma.

Cyfarwyddwr Gweld Gwyddoniaeth yn derbyn MBE

Mae Cerian Angharad, o  Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn MBE yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines 2020.

Yn ogystal â bod yn bennaeth ar y tîm yn Gweld Gwyddoniaeth, mae Cerian ar hyn o bryd yn gweithio mewn sawl swyddogaeth cysylltiedig arall. Mae  Hyfforddwr Addysgu a Dysgu a Mentor Cydbwysedd Rhyw  gyda'r  Sefydliad Ffiseg ac mae hefyd yn trefnu  Cynhadledd Athrawon  y Sefydliad Ffiseg yng Nghymru. Mae hi wedi bod yn ymwneud â'r Gymdeithas Addysg Wyddoniaeth (ASE) ers blynyddoedd lawer ac wedi cynrychioli Cymru fel Swyddog Maes er 2004. Yn rhinwedd y swydd hon mae'n trefnu ystod eang o ddigwyddiadau ar gyfer athrawon gwyddoniaeth yng Nghymru.

Sefydlodd Cerian yr ymgynghoriaeth Gweld Gwyddoniaeth gyda Liz Terry yn 2010, gyda’r genhadaeth i ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc, athrawon a’r cyhoedd ehangach ledled Cymru gyfan i ymgysylltu â gwyddoniaeth, peirianneg technoleg a mathemateg.

Eglura Cerian:
“Dechreuais Gweld Gwyddoniaeth oherwydd roeddwn i eisiau i bobl ifanc brofi cyfleoedd a oedd fel petaent ar goll o’u haddysg. Roeddwn yn poeni am yr argyfwng sgiliau sy'n wynebu'r DU mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Mae'r sector yn dioddef o dangynrychiolaeth sylweddol o amrywiol grwpiau, yn enwedig menywod a phobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Ein cenhadaeth yw ysbrydoli pob person ifanc trwy ddarparu sgiliau a phrofiadau newydd. Rydym hefyd yn awyddus i godi proffil diwydiannau STEM a darparu delweddau cadarnhaol o STEM yn y gweithle.”

>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.