Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Newyddion

IOP Gwobrau Athrawon Ffiseg

Mae'r gwobrau Athrawon Ffiseg yn dathlu llwyddiant athrawon ffiseg ysgolion uwchradd sydd wedi codi proffil ffiseg a gwyddoniaeth mewn ysgolion. Gwyddom fod athrawon yn cyfrannu llawer iawn at gymdeithas, a dymunwn roi'r gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu iddynt.

Gyda'r gwobrau hyn, rydym yn anrhydeddu athrawon ochr yn ochr â gwyddonwyr ymchwil a diwydianwyr o fri.

Yn y modd hwn rydym yn cydnabod na fyddai cymuned ymchwil ffiseg na sylfaen dechnolegol yn y gymdeithas heb athrawon ymroddedig.

Mae'r enillwyr yn derbyn gwobr o £1,000, addurn gwydr wedi'i engrafio a thystysgrif.

Mae system ymgeisio gyffredin ar gyfer pob athro yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, a’r Alban ond bydd y gwobrau'n cael eu beirniadu gan ddefnyddio paneli cenedlaethol ar wahân.

Mae'r enwebiadau bellach ar agor ac yn cau ar 23 Ebrill.

Manylion yma.

Rhwoch eich myfyrwyr yng nghanol y cyffro gyda Energy Quest!

Rydyn ni'n galw ar bob myfyriwr rhwng 11 a 14 oed i'n helpu ni i achub y dydd. Yn y gweithdy newydd hwn, byddant yn gwreiddio dysgu am ffynonellau ynni a throsglwyddo ynni wrth iddynt roi eu hunain yn esgidiau peirianwyr i ddylunio datrysiad i bweru ffôn symudol.

Mae'r gweithdy 2 awr Energy Quest rhad ac am ddim hwn, a ariennir gan Shell, yn ffordd wych o ailedrych ar gynnwys craidd y cwricwlwm a dod â modelau rôl trosglwyddadwy i'r ystafell ddosbarth.

Hoffech chi i ni gynnal sesiwn rhithiol gyda'ch myfyrwyr? Rydym yn archebu gweithdai ar gyfer tymor yr haf a thu hwnt - cysylltwch heddiw i gadw'ch lle!

Cysyllwtch â  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Gweithgaredd Sgiliau Digidol i Athrawon Cynradd: Cynnal sesiwn rhaglennu cyfrifiadurol trwy Lego Robotics

Dydd Mawrth, Mai 4ydd, 4pm - 5pm Ar-lein

Ymunwch â thîm Cymdeithas Gyfrifiaduron Prydain De Cymru. Ar ôl datblygu gweithdy ar gyfer disgyblion CA2 maent bellach yn gweithio gyda 3 athro cynradd yn cefnogi'r fframwaith cymhwysedd sgiliau digidol ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Mae'r tîm yn awyddus i gyrraedd mwy o ysgolion gyda'r cyfleoedd gwych hwn:

Adnoddau, cefnogaeth i athrawon, gweithdai ar-lein byw i ddisgyblion a chynllun gwers i gynorthwyo dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Mae croeso i athrawon a Llysgenhadon STEM gymryd rhan yn y sesiwn.

Gan ddefnyddio citiau LEGO EV4 mae disgyblion yn ennill arbenigedd mewn rhaglennu, adeiladu, datrys problemau, meddwl yn feirniadol, rhifedd a chreadigrwydd.

Mae rhan o'r gweithdy'n cynnwys llythrennedd a syniadau creadigol gan ddefnyddio ymchwiliadau sy'n berthnasol i fywyd bob dydd.

Bwciwch yma.

Ar gael nawr – Gweithdy Cemeg COVID i flynyddoedd 5 i 8

Mae Gweld Gwyddoniaeth, gyda chyllid gan y Gymdeithas Cemeg Frenhinol, wedi datblygu gweithdy Cemeg newydd sbon yn seiliedig ar COVID-19. Ein nod yw ateb cwestiynau y mae plant ym mhobman yn debygol o'u cael yn dllinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.ukilyn pandemig byd-eang.

Bydd y gweithdy llawn yn cynnwys 3 sesiwn wahanol, tua 50 munud yr un. Bydd y cyntaf yn cael ei gyflwyno gan Gweld Gwyddoniaeth a bydd yn gyflwyniad i firysau, COVID-19, pandemigau a brechlynnau. Yna bydd sesiwn dan arweiniad athro yn dilyn hyn gyda gweithgareddau ymarferol i ddisgyblion eu cyflawni gyda'r holl ddeunyddiau / adnoddau wedi eu darparu. Yn olaf, bydd trydydd sesiwn, a gyflwynir gennym ni eto, a fydd yn cynnwys gweithgaredd ddadl a diweddglo.

Gallwn gyflwyno o bell, a gellir cynnal y tair sesiwn mewn un diwrnod neu eu rh.annu dros ychydig ddyddiau - i siwtio'r ysgol.

I fwcio, neu am fwy o fanylion, cysylltwch â llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Llysgenhadon STEM yn haws nag erioed drwy wefan Llysgenhadon STEM, a gynlluniwyd i roi rheolaeth ar eich profiad Llysgennad STEM.

Sut ydw i’n defnyddio’r wefan i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM?

Gallwch gofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag yr ydych. Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a disgyblaethau cysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ledled y DU.

My Image

Maent yn cynnig eu hamser a’u brwdfrydedd i helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw ac i ddangos eu gwerth mewn bywyd a gyrfaoedd. Mae cofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur personol pryd bynnag y mae’n gyfleus.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

Dewch o hyd i amrywiaeth o adnoddau STEM ar-lein ar gyfer pob oed yma.