Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Newyddion

Gweithdai Darganfod CREST AM DDIM i flynyddoedd 5 i 9

O ddechrau mis Mawrth hyd at ddiwedd tymor yr haf, bydd Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai AM DDIM i ysgolion ledled Cymru. Byddwn yn hyblyg o ran sut rydym yn cyflwyno'r gweithdai hyn, yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID, yn cyflwyno wyneb yn wyneb mewn ysgolion neu yn rhithiol trwy gysylltiadau byw ar lwyfannau sy'n addas i'r ysgolion.

Prosiect Darganfod CREST Peiriannau’r Dyfodol 

Mae'r gyfres ddiweddaraf o weithgareddau prosiect CREST ar gyfer ysgolion Uwchradd wedi'i selio ar Beiriannau'r Dyfodol ac mae gweithgaredd y Wobr Darganfod yn seiliedig ar Ddysgu Peirianyddol.

Yn y prosiect 5 awr, mae disgyblion yn gweithio mewn timau i ddarganfod mwy am ddysgu peirianyddol a meddwl am syniad o'i ddefnyddio mewn amgylchedd cartref. Gellir rhedeg y prosiect fel gweithgaredd diwrnod cyfan neu dros 5 sesiwn 1 awr ar wahân. Mae prosiectau Darganfod hefyd yn briodol ar gyfer CA2 uwch ac felly yn weithgareddau Pontio delfrydol. Gwelwch yr adnoddau yma (byddant yn cael eu cyfieithu yn y flwyddyn newydd).

Am fwy o fanylion neu i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.Gweithdai Cemeg AM DDIM (Ariannwyd gan yr RSC)

O ddechrau mis Mawrth hyd at ddiwedd tymor yr haf, bydd Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai AM DDIM i ysgolion ledled Cymru. Byddwn yn hyblyg o ran sut rydym yn cyflwyno'r gweithdai hyn, yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID, yn cyflwyno wyneb yn wyneb mewn ysgolion neu yn rhithiol trwy gysylltiadau byw ar lwyfannau sy'n addas i'r ysgolion.

Gweithdy Cemeg ar Waith (Bl 9)

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn cynnal diwrnodau Cemeg yn y Gwaith ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 ond eleni rydyn ni'n mynd yn rhithiol. Un budd o hyn yw y gallwn gynnwys Cemegwyr o brifysgolion eraill, yn ogystal ag o ystod eang o weithleoedd. Ond, hyd yn oed yn well, gallwn gynnig y gweithdy i ysgolion ledled Cymru!

Bydd y ffocws ar ble y gall Cemeg fynd â chi yn y dyfodol, gyda mewnwelediadau i astudio pynciau cysylltiedig â Chemeg yn y Brifysgol ac ehangder y gyrfaoedd y gallant arwain atynt.

Gweithdy 2 awr fydd hwn a gallwn fod yn hyblyg wrth ei gyflwyno - naill ai mewn un sesiwn neu dros ddwy sesiwn ar ddiwrnodau gwahanol.

Gweithdy Cemeg mewn Pandemig (Bl 5 i 9)

Bydd hwn yn weithdy newydd sbon yn edrych ar Cemeg a rôl Cemegwyr wrth ymladd pandemig byd-eang.

Am fwy o fanylion neu i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Llongyfarchiadau i'r Llysgennad STEM yr Athro Anthony Campbell ar ei CBE!

Mae'r Athro Campbell yn gyn-Athro yn yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol ym Mhrifysgol Caerdydd a derbyniodd ei anrhydedd am wasanaethau i fiocemeg.

Mae hefyd yn Llysgennad STEM brwd a sefydlodd Ganolfan Bioleg a Meddygaeth Darwin yn Sir Benfro ym 1999. Mae'r ganolfan yn cyflwyno cannoedd o deithiau maes a gweithdai ymarferol. 

Mae'n awdurdod rhyngwladol mewn signalau celloedd - sydd wrth wraidd sut mae hormonau, niwrodrosglwyddyddion a chyffuriau yn effeithio ar y corff dynol - ac mae hefyd yn awdurdod byd-eang ar fioamoleuedd. 

Mae un o'i ddyfeisiau, gan ddefnyddio chemiluminescence, bellach yn cael ei ddefnyddio mewn cannoedd o filiynau o brofion clinigol y flwyddyn ledled y byd ac mae wedi cael ei ystyried yn un o'r 100 dyfeisiad gorau o brifysgolion y DU yn yr 50 mlynedd diwethaf.

Llongyfarchiadau Tony!

Peirianneg Deunyddiau – sesiynau ar gyfer ysgolion uwchradd yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Chaerfyrddin

Mae Llysgenhadon STEM o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe yn gweithio gyda Sustain. Mae'r tîm yn awyddus i gysylltu ag athrawon yn Awdurdodau Lleol Abertawe, Caerfyrddin a Chastell-nedd Port Talbot.

Mae'r tîm yn cynnig sesiynau rhyngweithiol ar-lein ar gyfer myfyrwyr TGAU a Safon Uwch sy'n astudio pynciau STEM.

Bydd sesiynau ar gael o fis Chwefror a mis Mawrth ymlaen.

Byddai'r Swyddog Allgymorth Tîm Dr Becky Waldram yn falch o drafod eich anghenion i alinio â dysgu cwricwlaidd.

Gweithdy poblogaidd iawn yw sesiwn Microsgopeg ryngweithiol gyda Dr Mark Coleman ar gael rhwng 13 Ionawr - 28ain Chwefror

I gael rhagor o wybodaeth am yr holl sesiynau sydd ar gael, cysylltwch â r.k.waldram@swansea.ac.uk


>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Llysgenhadon STEM yn haws nag erioed drwy wefan Llysgenhadon STEM, a gynlluniwyd i roi rheolaeth ar eich profiad Llysgennad STEM.

Sut ydw i’n defnyddio’r wefan i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM?

Gallwch gofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag yr ydych. Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a disgyblaethau cysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ledled y DU.

My Image

Maent yn cynnig eu hamser a’u brwdfrydedd i helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw ac i ddangos eu gwerth mewn bywyd a gyrfaoedd. Mae cofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur personol pryd bynnag y mae’n gyfleus.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

Dewch o hyd i amrywiaeth o adnoddau STEM ar-lein ar gyfer pob oed yma.