Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Llysgenhadon STEM yn haws nag erioed drwy wefan Llysgenhadon STEM, a gynlluniwyd i roi rheolaeth ar eich profiad Llysgennad STEM.

Sut ydw i’n defnyddio’r wefan i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM?

Gallwch gofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag yr ydych. Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a disgyblaethau cysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ledled y DU.

My Image

Maent yn cynnig eu hamser a’u brwdfrydedd i helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw ac i ddangos eu gwerth mewn bywyd a gyrfaoedd. Mae cofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur personol pryd bynnag y mae’n gyfleus.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

Newyddion

Gweithgareddau CREST yn y cartref

Mae Gwobrau CREST yn gyfle gwych i arddangos ffyrdd y gall eich plant gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n seiliedig ar wyddoniaeth gydag ychydig iawn o adnoddau.

Mae popeth sy'n ymwneud â chynllun Gwobrau CREST yn aros yr un fath, gyda chyfoeth o weithgareddau sy'n gymwys ar gyfer Gwobrau am ddim ac ar gael ar wefan CREST. Mae athrawon a rhieni hefyd yn dal i allu gwneud cais am dystysgrifau CREST ar-lein i fyfyrwyr sydd wedi cyflawni meini prawf y Gwobrau. Gallwch ddarllen mwy o'n hymateb yng Nghanolfan Gymorth CREST.

Gwelwch yma restr o weithgareddau ar gyfer plant rhwng 5 a 14 oed sydd yn ddelfrydol i'w gwneud yn y cartref.

!!UN I'W WNEUD ADRE!! Cystadleuaeth Poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Thema eleni yw Ein planed amrywiol! 

Mae ein pecynnau gweithgaredd yn cynnwys llawer o weithgareddau ar y thema hon, gydag unrhyw beth o amrywiaeth fiolegol ac amrywiaeth gymdeithasol, i amrywiaeth gwybodaeth a gyrfaoedd STEM. Rydym yn siŵr y bydd y gweithgareddau hyn yn ysbrydoli llawer o bosteri anhygoel a chreadigol, ac edrychwn ymlaen at weld eich ceisiadau!

Hoffai Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain ddiolch i Guinness World Records am noddi’r gystadleuaeth bosteri eto eleni. Beth am weld a all eich myfyrwyr wneud poster am record byd sy’n dathlu ‘Ein planed amrywiol’?

Gellir gwneud posteri â llaw neu ddefnyddio cyfrifiadur a'u danfon yn ddigidol. Nid ydym yn gallu derbyn posteri wedi'u hanimeiddio'n ddigidol.

Categorïau oedran o'r Meithrin i Flwyddyn 9.

Dyddiad cau, Ebrill 3.

Manylion yma.

!!UN I'W WNEUD ADRE!! Cystadleuaeth Robot i Ysgolion: 5 i 7 oed - Tynnu llun robot

Oes gennych chi'r dychymyg i dynnu llun robot gwych?

Tynnwch lun robot yr hoffech ei weld yn y dyfodol am gyfle i ennill gwobrau gwych.

Gallai eich robot wneud unrhyw dasg neu swydd y gallwch chi feddwl amdani - yr unig derfyn yw eich dychymyg!

Pan fyddwch chi'n dylunio'ch robot, meddyliwch am yr hyn y gall ei wneud, pwy allai ei ddefnyddio, sut y bydd yn ymddwyn, a pha rannau arbennig y bydd eu hangen arno. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n labelu'ch llun gyda'r nodweddion pwysig hyn. Bydd angen i chi roi eich syniad creadigol i'r beirniaid.

Mae'r gystadleuaeth hon ar agor i blant rhwng 5 a 7 oed.

Dyddiad cau Mehefin 8.

Manylion yma.

!!UN I'W WNEUD ADRE!! Cystadleuaeth Robot i Ysgolion: 7 i 11 oed - Once upon a robot

Oes gennych chi'r creadigrwydd i ysgrifennu stori robot wych?

Rydyn ni'n chwilio am straeon byrion cyffrous sy'n cynnwys robotiaid am gyfle i ennill gwobrau gwych.

Dyma'ch cyfle i chi ddangos eich creadigrwydd a mynd â'r darllenwyr ar antur i fyd roboteg a pheiriannau deallus.

Bydd angen i chi ddefnyddio'ch dychymyg i greu cymeriadau credadwy a chynllwyn gafaelgar.

Gall eich stori fer gynnwys unrhyw fath o robot y gallwch chi ei freuddwydio, a gallai ddigwydd ar y Ddaear, yn y gofod neu hyd yn oed ar blaned arall!

Meddyliwch a yw'ch stori wedi'i gosod yn yr oes sydd ohoni, y dyfodol, neu'r gorffennol efallai. Pa heriau fydd eich cymeriadau yn eu hwynebu? Sut fydd yr antur yn dod i ben?

Mae Once Upon a Robot ar agor i blant rhwng 7 ac 11 oed.

Dyddiad cau Mahefin 8.

Manylion yma.

>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.