Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Newyddion

Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd 2021 Ffair Yrfaoedd Rhithiol 1 - 6 Mawrth

Bydd y Ffair Yrfaoedd Rhithwir yn mynd yn fyw ar ddiwrnod 1 yr Wythnos Gyrfaoedd. Nid oes angen cofrestru, ac ni chesglir unrhyw ddata gan fyfyrwyr. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhannu cyfeiriad y wefan â myfyrwyr:

https://ncw2021.co.uk/welcome/start/ 

Mae’r canllaw i rieni i ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen ar rieni i helpu eu plant yn eu harddegau i wneud y dewisiadau cywir i greu dyfodol llwyddiannus ar ôl TGAU a’r chweched dosbarth. Mae ein canllawiau ar-lein wedi'u cynllunio i lywio, cynnwys ac arwain cefnogaeth rhieni. Maent yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf ar bynciau fel prentisiaethau, prifysgolion a thechnegau adolygu.Sylw ar Barc Geneteg Cymru. Dydd Iau 11 Mawrth 4 - 5yh. Ar-lein

Digwyddiad Hwb Llysgennad STEM sy'n agored i athrawon.

Darganfyddwch y byd gwaith ac allgymorth STEM un o grwpiau ymchwil gofal iechyd amlycaf Cymru.

Mae Llysgenhadon STEM ym Mharc Geneteg Cymru yn cynnig mewnwelediad arbennig i'w gwaith, ymchwil, cefndiroedd gyrfaoedd a'r allgymorth STEM helaeth gydag ysgolion a chynulleidfaoedd cyhoeddus. Dewch i ddysgu beth allan nhw ei gynnig i'ch ysgol!

Cofrestrwch yma.

Llysgenhadon STEM; ‘Illuminating Careers’ – 1 - 5 Mawrth

Rhwng 1 a 5 Mawrth, fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd, mae'r Rhaglen Llysgenhadon STEM yn cynnal ffair yrfaoedd rithwir ar-lein mewn partneriaeth ag Aecom. Bydd dros 25 o gyflogwyr cenedlaethol yn ymuno â ni o nifer o sectorau o beirianneg i fferyllol, a chyllid i ymchwil.

Dyma gyfle gwych i fyfyrwyr gael eu hysbrydoli a chwrdd â Llysgenhadon STEM o amrywiaeth eang o sefydliadau STEM, gyda chyfle cyffrous i sgwrsio'n fyw a gofyn eu cwestiynau.

Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021. 5 – 14 Mawrth

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn ddathliad deg diwrnod o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg a fydd yn digwydd rhwng 5-14 Mawrth 2021!

Mae'n hawdd iawn cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain, a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd.

Thema eleni ydy ‘Arloesi ar gyfer y dyfodol’ ac mae pecynnau gweithgaredd i’w lawrlwytho am ddim ar gyfer pob oed yn ogystal â chystadleuaeth creu poster.

Manylion yma.

Mae NFU Education yn cynnig rhaglen wythnos gyfan wych (Mawrth 5 – 12) o weithgareddau Gwyddoniaeth i ysbrydoli eich disgyblion cynradd.

Mae manylion o beth maent yn ei gynnig yma.


>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Llysgenhadon STEM yn haws nag erioed drwy wefan Llysgenhadon STEM, a gynlluniwyd i roi rheolaeth ar eich profiad Llysgennad STEM.

Sut ydw i’n defnyddio’r wefan i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM?

Gallwch gofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag yr ydych. Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a disgyblaethau cysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ledled y DU.

My Image

Maent yn cynnig eu hamser a’u brwdfrydedd i helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw ac i ddangos eu gwerth mewn bywyd a gyrfaoedd. Mae cofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur personol pryd bynnag y mae’n gyfleus.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

Dewch o hyd i amrywiaeth o adnoddau STEM ar-lein ar gyfer pob oed yma.