Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM i ymweld â’ch ysgol, Clwb STEM neu grŵp cymunedol yma.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

News

Her Godio DVLA

 Cynhaliodd Llysgenhadon STEM yn y DVLA Abertawe rownd derfynol blynyddol
Her Codio Cymru #DVLACodeChallenge

Dros y misoedd diwethaf, mae Ysgolion Cynradd ac Uwchradd ledled Cymru wedi gweithio
 ar adeiladu gêm gyfrifiadurol yn seiliedig ar thema a osodwyd gan y DVLA a phartneriaid cysylltiol.
 Gallai timau ddewis o:

  •  Atal Peryglon Tân yn y cartref
  • Nodi ac osgoi Troseddau Seiber
  •  Bywyd ar Blaned Gaia
  •  Trosglwyddo Ambiwlans Awyr
  • Llygredd plastig
  •  Ymateb daeargryn

Roedd y rownd derfynol yn ddigwyddiad bywiog gyda dros 250 o ddisgyblion yn mynychu o bob cwr o Gymru, o Gonwy a Llanidloes i Fryn Buga a Chaerllion.

Dyfarnwyd gwobrau i bob un o'r ysgolion ddaeth i'r rownd derfynol - menter newydd eleni
oedd y categori ar gyfer disgyblion 11-14 oed.
Cyflwynwyd  y rownd derfynol gan Lucy Owen o BBC Cymru - cafodd pob tîm ynghyd â'r Llysgennad STEM DVLA ei gyfweld cyn pleidlais fyw a phanel beirniadu (arddull X-Factor!)

Mae'r Llysgenhadon STEM Karen Pitt a Mark Jones i'w llongyfarch am eu gwaith caled
ar y prosiect llwyddiannus hwn.

Llongyfarchiadau i

  • Ysgol Y Gadeirlan Caerdydd am ennill y categori Uwchradd am Gêm Nodi Troseddau Seiber
  • Ysgol Blaenbaglan  Port Talbot am ennill y categori Cynradd gyda'r thema Bywyd ar y Blaned Gaia 

 

Cemeg yn y Gymuned

Image result for chemistryMae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig cyfle i Grwpiau Cymunedol fel y Brownies, Guides, Scouts, yr Urdd a Chlybiau Ieuenctid i gymryd rhan mewn gweithdy Cemeg am ddim rhwng 1 Chwefror a 30 Mehefin. Bydd y gweithdy yn cynnig carwsel o 4 gweithgaredd gwahanol a fydd yn canolbwyntio ar Gemeg y Stryd Fawr a bydd hefyd yn rhoi cyfle i arweinwyr annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn Gwobr CREST os dymunant. Bydd yr holl ddeunyddiau'n cael eu darparu am ddim.

Os ydych yn awyddus i dderbyn rhagor o fanylion cysylltwch gyda Llinos  trwy  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Tudalen Facebook Gweld Gwyddoniaeth

Helpwch Gweld Gwyddoniaeth i rannu STEM ar draws Cymru


Hoffwch a dilynnwch ein tudalen facebook  https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/


Rhannwch eich newyddion a'ch digwyddiadau gyda ni os gwelwch yn dda! 

Noson Rhygweithio Sir Benfro

Roeddem yn ddiolchgar i Goleg Penfro am gynnig lle i ni gynnal noson rhwydweithio gydag athrawon. Roedd y noson yn bwysig iawn i ni fel Hwb gan ein bod yn awyddus i gael ceisiadau newydd gan athrawon yn y Sir ac i sicrhau bod gan Lysgenhadon STEM yn yr ardal broffil cryf.

Yn ystod y noson rhwydweithio ar y 5ed o Ragfyr , croesawyd athrawon o ysgolion Dewi Sant, Harri Tudur ac Aberdaugleddau yn ogystal a  14 o Lysgenhadon STEM.

Cyflwynodd y Llysgennad Peter Philips sesiwn byr ar sut y mae'n cyflwyno ei yrfa yn y Diwydiant Olew
i ddisgyblion Uwchradd a bu'r athro Edward Male (Ysgol Harri Tudur) yn dangos rhai gweithgareddau
ymarferol mae'n eu defnyddio yn ei Glybiau STEM.
Canolbwyntiodd y sesiwn ar drafodaeth o sgiliau cyflogaeth lleol, anghenion penodol yn yr ardal a sut i gael gafael ar syniadau ar gyfer ymgysylltu ac adnoddau. Hefyd, croesawyd Rhian Field, Llysgennad STEM newydd yn cyflwyno ei rhaglen mentrus Art of Science Research.

Yn dilyn llwyddiant y cyfarfod Rhwydweithio yn Sir Benfro bwriedir cynnal dau gydarfod ym mis Chwefror yn Techniquest, Caerdydd a Gwesty y Parkway - Cwmbran . Bydd mwy o fanylion yn ymddangos yma

>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.