Image

Gweld Gwyddoniaeth – ymgynghorwyr addysg a chyfoethogiad deinamig, annibynol

Newyddion

Dosbarth Meistr Llysgennad STEM Dydd Llun 17 Awst 12pm – 1.30pm

The Highs and Lows of a Marine Scientist 

Mae croeso i athrawon a Llysgenhadon ymuno â'r sesiwn ar-lein hon sy'n rhoi blas ar sut mae un Llysgennad STEM yn rhyngweithio â phobl ifanc.

Bydd y Llysgennad STEM Ash Kitchiner yn ein harwain ar archwiliad o'r cynefin mwyaf ar y blaned - y Môr. Fel ymgynghorydd ar gyfer y diwydiant Olew a Nwy mae Ash yn arbenigo mewn bywyd mamaliaid morol, ac sut mae gweithgaredd dynol yn effeithio fwyfwy ar eu cynefin. 

Bydd Ash yn rhoi mewnwelediad unigryw i uchafbwyntiau ac isafbwyntiau gweithio gyda bywyd morol. 

Rhoddir mewnwelediad i athrawon o sut mae ymgysylltiad Llysgenhadon STEM yn gwella ac yn cefnogi pynciau STEM mewn ysgolion.

Daw Ash o Gymru, graddiodd mewn Bioleg ac mae'n ôl-raddedig mewn Ymddygiad a Chadwraeth Bywyd Gwyllt. Yn fwyaf diweddar, mae hi wedi bod yn rhan o brosiectau mawr ORCA yn Quebec. 

Dyma'r diweddaraf mewn cyfres o Ddosbarthiadau Meistr. Dewch o hyd i fanylion y sesiynau sydd i ddod isod.

I gofrestru ar gyfer y Dosbarth Meistr, ewch yma.

I'm a Scientist Summer Zone - trwy Gorffennaf ac Awst

Mae I'm a Scientist yn helpu pawb i gysylltu â gwyddonwyr. Gall plant, rhieni a gofalwyr ymuno mewn sesiynau sgwrsio byw bob bore yn ystod yr wythnos a gofyn eu cwestiynau llosg eu hunain i wyddonwyr. 

Mae'r Summer Zone ar agor trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst, gyda sgyrsiau byw agored yn digwydd bob dydd. Gallwch hefyd anfon cwestiynau at wyddonwyr ar unrhyw adeg trwy Ask. 

Gall grwpiau hefyd archebu sgyrsiau byw arbennig i'w pobl ifanc gymryd rhan ynddynt.

Manylion yma.

Nature up close and personal: Arbrawf Lles

Mae angen miloedd o wirfoddolwyr o bob rhan o'r DU i gymryd rhan mewn prosiect gwyddoniaeth dinasyddion sy'n archwilio'r berthynas rhwng natur a lles pobl. Mae'n cael ei arwain gan Ganolfan Ecoleg a Hydroleg y DU (UKCEH), Prifysgol Derby a Chymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA). 

Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan a darganfod sut mae gwahanol weithgareddau sy'n seiliedig ar natur yn effeithio ar ein lles. Bydd y gweithgareddau'n cymryd tua 10 munud bob dydd am wythnos. 

Yn ystod y cyfnod hwn o gloi ac arwahanrwydd cymdeithasol, mae llawer ohonom wedi dysgu (neu ail-ddarganfod) pa mor bwysig yw natur i'n hapusrwydd a'n lles. Efallai ein bod yn sylwi mwy ar natur mewn gerddi a pharciau, cefn gwlad, neu'n edrych o'n ffenestri yn unig. Bydd ymgysylltu â natur yn parhau i fod yn werthfawr, hyd yn oed wrth i gyfyngiadau cloi gael eu lleddfu.

Ond yr hyn nad ydym yn ei wybod yw sut mae gwahanol fathau o weithgareddau natur yn effeithio arnom yn wahanol. A dyna lle mae angen eich help arnom: ymunwch â channoedd o bobl eraill ledled Prydain, i gymryd rhan yn Nature Up Close a Personal. 

Felly, p'un a ydych chi'n dwli ar natur neu os nad ydych yn sylwi ar natur fel arfer - mae hyn ar eich cyfer chi. Byddwn yn rhoi gweithgareddau syml i chi - treulio 10 munud fwy neu lai bob dydd, am bum diwrnod dros wythnos - i brofi natur yn agos ac yn bersonol, a byddwn yn gofyn i chi gymryd rhan mewn arolygon byr am eich profiadau. 

Gyda'n gilydd gallwn ddarganfod sut mae ein lles yn cael ei effeithio gan sylwi ar natur yn agos ac yn bersonol. 

Manylion yma.


Rydym wedi diweddaru ein TUDALENNAU ADNODDAU 

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau ar-lein defnyddiol i gyfoethogi'ch addysgu STEM yna edrychwch ar ein tudalennau Adnoddau ar eu newydd wedd. Rydym wedi gwneud y gwaith caled i chi ac wedi rhestru dros 100 o wahanol ddolenni i ddeunydd addysgol ar-lein gwych.

Rydym wedi eu rhestru - gyda disgrifiad byr - o dan benawdau pwnc i'w gwneud hi'n haws fyth dod o hyd i rywbeth a fydd yn addas i'ch anghenion. 

Mae gennym dudalen o 'Adnoddau Gwyddoniaeth Arlein' yn amrywio o Wyddoniaeth Gyffredinol, sy'n ymdrin ag ystod eang, i adnoddau penodol ar Fioleg, Cemeg, Ffiseg, Gofod, Ynni a mwy. Ar ein tudalen 'Adnoddau Arlein Eraill' rydym wedi rhestru adnoddau Gyrfaoedd, Mathemateg, Technoleg & Pheirianneg a Chyfrifiadureg & Chodio. Maent i gyd wedi'u labelu fel rhai sy'n addas ar gyfer Cynradd, Uwchradd neu'r ddau. 

Os ydych chi'n gwybod am adnodd gwych nad ydym wedi'i gynnwys yna rhowch wybod i ni trwy gysylltu â Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Dewch o hyd i'n tudalennau Adnoddau yma.

>> Darllenwch yr erthyglau’n llawn yma.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i ysgolion, colegau addysg uwch, sefydliadau addysg bellach a grwpiau cymunedol ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd go iawn.

Gweithdai a Phrosiectau

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai STEM a DPP dwyieithog i ysgolion a busnesau. Gellir eu teilwra i gwrdd â’ch gofynion penodol chi – mwy yma.

Dysgwch am y prosiectau cyfredol mae Gweld Gwyddoniaeth yn ymwneud â nhw yma – a phrosiectau blaenorol yma.

Hwb Llysgenhadon STEM Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cydlynu Hwb Llysgenhadon STEM Cymru i ysbrydoli pobl ifanc am STEM.

Rydym yn hysbysu ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymeryd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

STEM Hub logo

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Llysgenhadon STEM yn haws nag erioed drwy wefan Llysgenhadon STEM, a gynlluniwyd i roi rheolaeth ar eich profiad Llysgennad STEM.

Sut ydw i’n defnyddio’r wefan i ymgysylltu â Llysgenhadon STEM?

Gallwch gofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan pryd bynnag y dymunwch a ble bynnag yr ydych. Mae Llysgenhadon STEM yn wirfoddolwyr o ystod eang o swyddi a disgyblaethau cysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ledled y DU.

My Image

Maent yn cynnig eu hamser a’u brwdfrydedd i helpu i ddod â phynciau STEM yn fyw ac i ddangos eu gwerth mewn bywyd a gyrfaoedd. Mae cofrestru a gofyn am Lysgennad STEM drwy’r wefan yn gyflym ac yn hawdd. Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur personol pryd bynnag y mae’n gyfleus.

Gwobrau CREST

CREST yw cynllun gwobrwyo cenedlaethol fwyaf Prydain ar gyfer gwaith prosiect yn y pynciau STEM – Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg – ac mae’n dod â gwyddoniaeth yn fyw drwy gynnig cyfleoedd archwilio prosiectau yn y byd go iawn i bobl ifanc rhwng 11-19 mewn ffordd gyffrous ac arloesol.

My Image

Gweld Gwyddoniaeth yw Sefydliad Cefnogi Lleol CREST Cymru. Rydym yn darparu arweiniad trwy gydol proses Gwobrau CREST ar bob lefel.

Darllenwch fwy am Gweld Gwyddoniaeth a CREST yma.

Adnoddau, gweithgareddau a darparwyr

Dilynwch y dolennau yma am restrau cyfredol a chynhwysfawr o adnoddau, gweithgareddau a darparwyr allanol sydd yn cynnig gweithgareddau neu wasanaethau yn ymwneud â STEM.

Adborth

"Yn bendant mae’r prosiect wedi cryfhau cysylltiadau pontio, wedi gwneud i ni ystyried sgiliau addysgu mewn ffyrdd gwahanol ac wedi darparu disgyblion gydag ysgogiad cryfach i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn y dyfodol. Diolch yn fawr i bawb!! Bydd croeso mawr i chi ddefnyddio ein teulu ni o ysgolion ar gyfer peilot unryw gynllun yn y dyfodol.”

Darllenwch fwy o adborth a thystlythyron am wasanaeth a phrosiectau Gweld Gwyddoniaeth yma.

Dewch o hyd i amrywiaeth o adnoddau STEM ar-lein ar gyfer pob oed yma.