Image

Newyddion

Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd 2021 Ffair Yrfaoedd Rhithiol 1 - 6 Mawrth

Bydd y Ffair Yrfaoedd Rhithwir yn mynd yn fyw ar ddiwrnod 1 yr Wythnos Gyrfaoedd. Nid oes angen cofrestru, ac ni chesglir unrhyw ddata gan fyfyrwyr. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhannu cyfeiriad y wefan â myfyrwyr:

https://ncw2021.co.uk/welcome/start/ 

Mae’r canllaw i rieni i ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen ar rieni i helpu eu plant yn eu harddegau i wneud y dewisiadau cywir i greu dyfodol llwyddiannus ar ôl TGAU a’r chweched dosbarth. Mae ein canllawiau ar-lein wedi'u cynllunio i lywio, cynnwys ac arwain cefnogaeth rhieni. Maent yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf ar bynciau fel prentisiaethau, prifysgolion a thechnegau adolygu.Sylw ar Barc Geneteg Cymru. Dydd Iau 11 Mawrth 4 - 5yh. Ar-lein

Digwyddiad Hwb Llysgennad STEM sy'n agored i athrawon.

Darganfyddwch y byd gwaith ac allgymorth STEM un o grwpiau ymchwil gofal iechyd amlycaf Cymru.

Mae Llysgenhadon STEM ym Mharc Geneteg Cymru yn cynnig mewnwelediad arbennig i'w gwaith, ymchwil, cefndiroedd gyrfaoedd a'r allgymorth STEM helaeth gydag ysgolion a chynulleidfaoedd cyhoeddus. Dewch i ddysgu beth allan nhw ei gynnig i'ch ysgol!

Cofrestrwch yma.

Llysgenhadon STEM; ‘Illuminating Careers’ – 1 - 5 Mawrth

Rhwng 1 a 5 Mawrth, fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd, mae'r Rhaglen Llysgenhadon STEM yn cynnal ffair yrfaoedd rithwir ar-lein mewn partneriaeth ag Aecom. Bydd dros 25 o gyflogwyr cenedlaethol yn ymuno â ni o nifer o sectorau o beirianneg i fferyllol, a chyllid i ymchwil.

Dyma gyfle gwych i fyfyrwyr gael eu hysbrydoli a chwrdd â Llysgenhadon STEM o amrywiaeth eang o sefydliadau STEM, gyda chyfle cyffrous i sgwrsio'n fyw a gofyn eu cwestiynau.

Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021. 5 – 14 Mawrth

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn ddathliad deg diwrnod o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg a fydd yn digwydd rhwng 5-14 Mawrth 2021!

Mae'n hawdd iawn cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain, a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd.

Thema eleni ydy ‘Arloesi ar gyfer y dyfodol’ ac mae pecynnau gweithgaredd i’w lawrlwytho am ddim ar gyfer pob oed yn ogystal â chystadleuaeth creu poster.

Manylion yma.

Mae NFU Education yn cynnig rhaglen wythnos gyfan wych (Mawrth 5 – 12) o weithgareddau Gwyddoniaeth i ysbrydoli eich disgyblion cynradd.

Mae manylion o beth maent yn ei gynnig yma.


Gwobrau CREST fel rhan o’r Cwricwlwm Cynradd

I gefnogi athrawon Cynradd i ddefnyddio gweithgareddau CREST yn y dosbarth, mae’r BSA wedi cyhoeddi canllaw ar ddefnyddio Gwobrau CREST fel rhan o’r cwricwlwm. Mae’r canllaw yn cynnwys adran yn benodol ar y Cwricwlwm i Gymru.

Mae egwyddorion llywio CREST wedi eu mapio ar bedwar diben y Cwricwlwm ac ar gyfer pob un o’r chwe maes pwysig o fewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, mae gweithgareddau wedi eu nodi o’r casgliad Star ar gyfer y Cyfnod Sylfaen ac o’r casgliad SuperStar ar gyfer CA2. Mi fydd y canllaw yma yn ei gwneud hi’n haws nag erioed i athrawon Cynradd ddefnyddio gweithgareddau ymchwilio STEM ar lawr y dosbarth. NODWCH ER NAD YW’R CANLLAW AR GAEL YN Y GYMRAEG AR HYN O BRYD, MAE’R GWEITHGAREDDAU I GYD AR GAEL YN GYMRAEG.

Gwelwch y canllaw yma.Gweithdai Cemeg AM DDIM (Ariannwyd gan yr RSC)

O ddechrau mis Mawrth hyd at ddiwedd tymor yr haf, bydd Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai AM DDIM i ysgolion ledled Cymru. Byddwn yn hyblyg o ran sut rydym yn cyflwyno'r gweithdai hyn, yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID, yn cyflwyno wyneb yn wyneb mewn ysgolion neu yn rhithiol trwy gysylltiadau byw ar lwyfannau sy'n addas i'r ysgolion.

Gweithdy Cemeg ar Waith (Bl 9)

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi bod yn cynnal diwrnodau Cemeg yn y Gwaith ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 ond eleni rydyn ni'n mynd yn rhithiol. Un budd o hyn yw y gallwn gynnwys Cemegwyr o brifysgolion eraill, yn ogystal ag o ystod eang o weithleoedd. Ond, hyd yn oed yn well, gallwn gynnig y gweithdy i ysgolion ledled Cymru!

Bydd y ffocws ar ble y gall Cemeg fynd â chi yn y dyfodol, gyda mewnwelediadau i astudio pynciau cysylltiedig â Chemeg yn y Brifysgol ac ehangder y gyrfaoedd y gallant arwain atynt.

Gweithdy 2 awr fydd hwn a gallwn fod yn hyblyg wrth ei gyflwyno - naill ai mewn un sesiwn neu dros ddwy sesiwn ar ddiwrnodau gwahanol.

Gweithdy Cemeg mewn Pandemig (Bl 5 i 9)

Bydd hwn yn weithdy newydd sbon yn edrych ar Cemeg a rôl Cemegwyr wrth ymladd pandemig byd-eang.

Am fwy o fanylion neu i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.