Image

Newyddion

Llysgennad STEM o Brifysgol Abertawe yn Derbyn Gwobr Allgymorth ac Ymgysylltu Cymdeithas Frenhinol Bioleg

Rydyn ni'n falch iawn i longyfarch Llysgennad STEM Dr Claire Price ar y Wobr fawreddog hon! Mae'r ymchwilydd Postdoc wedi'i chydnabod am ddod â gŵyl wyddoniaeth i Dde Cymru.

Mae Gwobrau Allgymorth ac Ymgysylltu RSB yn dathlu ymchwilwyr sy'n cyfathrebu eu gwaith gwyddonol gan ddefnyddio dulliau newydd sy'n ymgysylltu'n effeithiol â'u cynulleidfaoedd targed. 

Bu Dr Price yn curadu ac yn cyflwyno’r Ŵyl Wyddoniaeth Bitesize gyntaf yn ei thref enedigol, Merthyr Tudful, De Cymru yn ystod haf 2019 - yr ŵyl wyddoniaeth gyntaf o’i math yn y dref, ac un o’r ychydig gyntaf i gael ei chynnal y tu allan i ddinas prifysgol.

Gweithiodd Dr Price â'r ysgol uwchradd leol hefyd a hyfforddi disgyblion i gyflwyno gweithgareddau gwyddoniaeth i blant iau, gyda chymorth ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe. O ganlyniad i hyn, mae'r ysgol uwchradd hefyd wedi lansio ei chlwb gwyddoniaeth cyntaf i helpu disgyblion i gymryd rhan mewn mwy o allgymorth ac ymgysylltu. 

Yn gyfathrebwr gwyddoniaeth ymroddedig, mae Dr Price hefyd yn ymgynghorydd gwyddoniaeth i Ysgol Gymunedol Abercanaid ac wedi bod yn rhan o ddigwyddiadau Gwyddoniaeth Blwch Sebon, digwyddiadau Peint Gwyddoniaeth ac arddangosfeydd gwyddoniaeth mwy arbenigol eraill o'r blaen. 

Dywedodd Dr Price: “Rwyf wedi fy synnu’n llwyr fy mod wedi derbyn y wobr hon. Dechreuais gymryd rhan mewn allgymorth ac ymgysylltu oherwydd rwyf wrth fy modd yn gallu rhannu fy angerdd am wyddoniaeth ag eraill."

Llongyfarchiadau Claire!

Gwnewch gais nawr i fod yn Ysgol neu Goleg CyberFirst

Mae CyberFirst Schools (CFS) yn annog cydweithredu rhwng ysgolion lleol, y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC), cwmnïau a sefydliadau cenedlaethol a lleol sy'n rhannu'r nod o annog pobl ifanc i ymgysylltu â gwyddoniaeth gyfrifiadurol a chymhwyso seiberddiogelwch mewn technoleg bob dydd.

Mae NCSC yn cynyddu graddfa ac uchelgais y cynllun i gydnabod yn ffurfiol fwy o ysgolion a cholegau ledled y wlad sydd wedi ymrwymo i ddarparu dull strwythuredig o ragoriaeth mewn addysg seiberddiogelwch. Maent yn dechrau cyflwyno fesul cam yn raddol gydag ysgolion Cymru yn cymryd rhan yn gynnar. 

Rhaid i ysgolion wneud cais cyn Rhagfyr 11eg. 

Dysgwch fwy am y rhaglen a gwnewch gais yma.

TechFest 2020. 5 i 25 Tachwedd. Ar-lein

Mae TechFest yn mynd yn ddigidol eleni!

Yn ystod ein rhaglen TechFest ddigidol gyntaf erioed edrychwn ymlaen at dair wythnos o gyflwyniadau a gweithgareddau digidol gan gyflwynwyr hen a newydd i'ch hysbysu a'ch difyrru.

Mae ein Rhaglen ar y wefan ac mae manylion pellach ar sut i archebu lle yn un o'r cyflwyniadau digidol i gyd ond clic i ffwrdd.

Y Penwythnos Gweithgareddau (14 a 15 Tachwedd) yw hoff ran llawer o bobl o TechFest felly eleni rydym wedi'i wneud yn ddigidol hefyd. Mae gennym ddau ddiwrnod yn llawn cynnwys o rai ffynonellau STEM anhygoel yn ogystal â chystadlaethau gyda gwobrau nad ydych chi am eu colli. Ymhlith y gweithgareddau mae Ditectifs Lliw gyda Chanolfan Wyddoniaeth Aberdeen, Swigod Sebon Rhyfeddol gyda Philip Noble, Arbrawf Wobble Nano Jelly gyda Really Small Science a llawer mwy. Bydd y gweithgareddau hyn ar-lein i chi bori a dewis eich hoff arbrawf i roi cynnig arnyn nhw gartref - cofiwch roi gwybod i ni ar gyfryngau cymdeithasol sut rydych chi'n dod ymlaen!

Manylion yma.Grantiau Kickstart ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn ddathliad blynyddol o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg a gydlynir gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA) ac a ariennir gan Ymchwil ac Arloesi’r DU (UKRI).

Ein pwrpas yw dosbarthu grantiau o £150- £700 i ysgolion mewn amgylchiadau heriol i gynnal digwyddiadau a gweithgareddau yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021 (05-14 Mawrth). 

Mae'r gronfa ar agor i ysgolion yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon (gan gynnwys ysgolion arbennig, darparwyr addysg Blynyddoedd Cynnar ac unedau atgyfeirio disgyblion). 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm, dydd Llun 9 Tachwedd 2020. 

Manylion yma.


Rydym wedi diweddaru ein TUDALENNAU ADNODDAU

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau ar-lein defnyddiol i gyfoethogi'ch addysgu STEM yna edrychwch ar ein tudalennau Adnoddau ar eu newydd wedd. Rydym wedi gwneud y gwaith caled i chi ac wedi rhestru dros 100 o wahanol ddolenni i ddeunydd addysgol ar-lein gwych.

Rydym wedi eu rhestru - gyda disgrifiad byr - o dan benawdau pwnc i'w gwneud hi'n haws fyth dod o hyd i rywbeth a fydd yn addas i'ch anghenion. 

Mae gennym dudalen o 'Adnoddau Gwyddoniaeth Arlein' yn amrywio o Wyddoniaeth Gyffredinol, sy'n ymdrin ag ystod eang, i adnoddau penodol ar Fioleg, Cemeg, Ffiseg, Gofod, Ynni a mwy. Ar ein tudalen 'Adnoddau Arlein Eraill' rydym wedi rhestru adnoddau Gyrfaoedd, Mathemateg, Technoleg & Pheirianneg a Chyfrifiadureg & Chodio. Maent i gyd wedi'u labelu fel rhai sy'n addas ar gyfer Cynradd, Uwchradd neu'r ddau. 

Os ydych chi'n gwybod am adnodd gwych nad ydym wedi'i gynnwys yna rhowch wybod i ni trwy gysylltu â Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. 

Dewch o hyd i'n tudalennau Adnoddau yma.