Image

Newyddion

Dosbarth Meistr Llysgennad STEM Dydd Llun 17 Awst 12pm – 1.30pm

The Highs and Lows of a Marine Scientist 

Mae croeso i athrawon a Llysgenhadon ymuno â'r sesiwn ar-lein hon sy'n rhoi blas ar sut mae un Llysgennad STEM yn rhyngweithio â phobl ifanc.

Bydd y Llysgennad STEM Ash Kitchiner yn ein harwain ar archwiliad o'r cynefin mwyaf ar y blaned - y Môr. Fel ymgynghorydd ar gyfer y diwydiant Olew a Nwy mae Ash yn arbenigo mewn bywyd mamaliaid morol, ac sut mae gweithgaredd dynol yn effeithio fwyfwy ar eu cynefin. 

Bydd Ash yn rhoi mewnwelediad unigryw i uchafbwyntiau ac isafbwyntiau gweithio gyda bywyd morol. 

Rhoddir mewnwelediad i athrawon o sut mae ymgysylltiad Llysgenhadon STEM yn gwella ac yn cefnogi pynciau STEM mewn ysgolion.

Daw Ash o Gymru, graddiodd mewn Bioleg ac mae'n ôl-raddedig mewn Ymddygiad a Chadwraeth Bywyd Gwyllt. Yn fwyaf diweddar, mae hi wedi bod yn rhan o brosiectau mawr ORCA yn Quebec. 

Dyma'r diweddaraf mewn cyfres o Ddosbarthiadau Meistr. Dewch o hyd i fanylion y sesiynau sydd i ddod isod.

I gofrestru ar gyfer y Dosbarth Meistr, ewch yma.

I'm a Scientist Summer Zone - trwy Gorffennaf ac Awst

Mae I'm a Scientist yn helpu pawb i gysylltu â gwyddonwyr. Gall plant, rhieni a gofalwyr ymuno mewn sesiynau sgwrsio byw bob bore yn ystod yr wythnos a gofyn eu cwestiynau llosg eu hunain i wyddonwyr. 

Mae'r Summer Zone ar agor trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst, gyda sgyrsiau byw agored yn digwydd bob dydd. Gallwch hefyd anfon cwestiynau at wyddonwyr ar unrhyw adeg trwy Ask. 

Gall grwpiau hefyd archebu sgyrsiau byw arbennig i'w pobl ifanc gymryd rhan ynddynt.

Manylion yma.

Nature up close and personal: Arbrawf Lles

Mae angen miloedd o wirfoddolwyr o bob rhan o'r DU i gymryd rhan mewn prosiect gwyddoniaeth dinasyddion sy'n archwilio'r berthynas rhwng natur a lles pobl. Mae'n cael ei arwain gan Ganolfan Ecoleg a Hydroleg y DU (UKCEH), Prifysgol Derby a Chymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA). 

Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan a darganfod sut mae gwahanol weithgareddau sy'n seiliedig ar natur yn effeithio ar ein lles. Bydd y gweithgareddau'n cymryd tua 10 munud bob dydd am wythnos. 

Yn ystod y cyfnod hwn o gloi ac arwahanrwydd cymdeithasol, mae llawer ohonom wedi dysgu (neu ail-ddarganfod) pa mor bwysig yw natur i'n hapusrwydd a'n lles. Efallai ein bod yn sylwi mwy ar natur mewn gerddi a pharciau, cefn gwlad, neu'n edrych o'n ffenestri yn unig. Bydd ymgysylltu â natur yn parhau i fod yn werthfawr, hyd yn oed wrth i gyfyngiadau cloi gael eu lleddfu.

Ond yr hyn nad ydym yn ei wybod yw sut mae gwahanol fathau o weithgareddau natur yn effeithio arnom yn wahanol. A dyna lle mae angen eich help arnom: ymunwch â channoedd o bobl eraill ledled Prydain, i gymryd rhan yn Nature Up Close a Personal. 

Felly, p'un a ydych chi'n dwli ar natur neu os nad ydych yn sylwi ar natur fel arfer - mae hyn ar eich cyfer chi. Byddwn yn rhoi gweithgareddau syml i chi - treulio 10 munud fwy neu lai bob dydd, am bum diwrnod dros wythnos - i brofi natur yn agos ac yn bersonol, a byddwn yn gofyn i chi gymryd rhan mewn arolygon byr am eich profiadau. 

Gyda'n gilydd gallwn ddarganfod sut mae ein lles yn cael ei effeithio gan sylwi ar natur yn agos ac yn bersonol. 

Manylion yma.


Rydym wedi diweddaru ein TUDALENNAU ADNODDAU 

Os ydych chi'n chwilio am adnoddau ar-lein defnyddiol i gyfoethogi'ch addysgu STEM yna edrychwch ar ein tudalennau Adnoddau ar eu newydd wedd. Rydym wedi gwneud y gwaith caled i chi ac wedi rhestru dros 100 o wahanol ddolenni i ddeunydd addysgol ar-lein gwych.

Rydym wedi eu rhestru - gyda disgrifiad byr - o dan benawdau pwnc i'w gwneud hi'n haws fyth dod o hyd i rywbeth a fydd yn addas i'ch anghenion. 

Mae gennym dudalen o 'Adnoddau Gwyddoniaeth Arlein' yn amrywio o Wyddoniaeth Gyffredinol, sy'n ymdrin ag ystod eang, i adnoddau penodol ar Fioleg, Cemeg, Ffiseg, Gofod, Ynni a mwy. Ar ein tudalen 'Adnoddau Arlein Eraill' rydym wedi rhestru adnoddau Gyrfaoedd, Mathemateg, Technoleg & Pheirianneg a Chyfrifiadureg & Chodio. Maent i gyd wedi'u labelu fel rhai sy'n addas ar gyfer Cynradd, Uwchradd neu'r ddau. 

Os ydych chi'n gwybod am adnodd gwych nad ydym wedi'i gynnwys yna rhowch wybod i ni trwy gysylltu â Llinos ar llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Dewch o hyd i'n tudalennau Adnoddau yma.

Prosiectau Dysgu yn y Cartref CREST

Mae yna gasgliad newydd o heriau CREST a syniadau prosiect sydd wedi'u dewis o Lyfrgell Adnoddau CREST i'w defnyddio gartref gyda chefnogaeth rhieni neu wedi'u gosod fel prosiectau dysgu o bell wedi'i hwyluso gan athrawon. 

Mae yna brosiectau sy'n addas ar gyfer pob oedran a lefel, o'r Cyfnod Sylfaen i Lefel A, ar ystod eang o bynciau STEM. 

Ysgrifennwyd y gweithgareddau cynradd ar gyfer rhai sydd heb arbenigo mewn gwyddoniaeth felly maent yn addas i'w defnyddio gan athrawon a rhieni fel ei gilydd. 

Ar lefel uwchradd, mae gan bob brîff prosiect her gyffredinol, syniadau ar gyfer cychwyn arni ac adnoddau y gallai fod eu hangen arnoch. Darllenwch yr adran iechyd a diogelwch yn ofalus cyn i chi ddechrau. Dylai pobl ifanc greu cynllun ar gyfer eu prosiect ac asesiad risg cyn iddynt ddechrau ar unrhyw weithgaredd ymarferol. Gallwch ddefnyddio taflenni diogelwch myfyrwyr CLEAPSS i'w helpu. 

Dewch o hyd i lu o syniadau yma.

Tudalen Facebook Gweld Gwyddoniaeth

Helpwch Gweld Gwyddoniaeth i rannu STEM ar draws Cymru


Hoffwch a dilynwch ein tudalen Facebook

https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/

Rhannwch newyddion a digwyddiadau gyda ni!