Image

Newyddion

Cynhadledd ASE Cymru. - Amgueddfa Cymru STEM a'r Cwricwlwm newydd

Mynychodd dros 90 o bobl gynhadledd 'STEM a'r Cwricwlwm Newydd' yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan ar 13 Hydref er gwaetha'r tywydd ofnadwy. Digwyddiad partneriaeth rhwng ASE Cymru ac Amgueddfa Cymru.

Roedd y prif sesiwn yn cynnwys trafodaeth banel ddefnyddiol ac addysgiadol ar baratoadau ar gyfer y Cwricwlwm newydd yng Nghymru. Roedd y panel yn cynnwys Tom Crick, Cadeirydd y Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg; Sue Quirk, Ein Rhanbarth ar Waith (ERW); Andrew Jones, Ysgol Glan y Mor; Elaine Stockdale, Ysgol Gynradd Tongwynlais a Sharon Pascoe, Ysgol Gynradd Fochriw.
Derbyniodd y drafodaeth adborth cadarnhaol iawn gan gynnwys;
"Gweithdai diddorol iawn a syniadau newydd ar gyfer addysgu'r cwricwlwm newydd"
"Ymgysylltu â siaradwyr â syniadau ardderchog ar gyfer gwaith ymarferol"
"Mae Adnoddau'r Amgueddfa Genedlaethol wedi creu argraff dda"

Yna, rhoddwyd cyfle i athrawon fynychu sesiynau grwpiau trafod i ganiatáu trafodaethau manwl gan ganolbwyntio ar ddysgu STEM cynradd, uwchradd ac ar draws y sector.

Dilynwyd hyn gan ginio a chyfle i ymweld â'r ardal arddangos, lle roedd stondinau gan Data Harvest, Hodder, Timstar, Gratnells a'r Gymdeithas Frenhinol, ynghyd ag arddangoswyr lleol eraill.

Roedd gweithdai ymarferol yn y prynhawn yn boblogaidd iawn, ac yn rhoi llawer o syniadau ac adnoddau i'r athrawon ar gyfer yr ystafell ddosbarth. Fel rhan o weithdy plastig a gyflwynwyd gan Lewis Brown, Cymdeithas yr Acwariwm Morol Cenedlaethol, bu athrawon yn rhan o we fwyd cefnforol. Bu Glen Gilchrist, Consortiwm Canolbarth y De, yn arwain gweithdy poblogaidd am rôl gwaith ymarferol mewn gwersi gwyddoniaeth a oedd yn digon i feddwl amdano. Roedd eraill yn mwynhau cemeg greadigol 'Let's Explore' gyda Dayna Mason o’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Darparodd gweithdy codio gydag Andy Harper, Prifysgol De Cymru, gyfleoedd i ddysgu sut i godio robotiaid. Arweiniodd Heather Jackson, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Debbie Syrop, Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd, sesiwn ymarferol ar sut y gall ysgolion gynllunio taith i’r blaned Mawrth. Yn olaf, aeth rhai allan i’r tywydd garw gyda Ieuan Donavan, Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, i archwilio sut i ddefnyddio arolygon gwyddonol mewn modd creadigol.

Darparodd yr adeilad Atriwm newydd yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan le ardderchog ar gyfer y trafodaethau a'r gweithdai creadigol ac addysgiadol a helpodd i wneud cynhadledd eleni yn llwyddiant.

'Teen Tech' Dinas Yfory yn Ysgol Islwyn, Y Coed Duon

Rhannodd dros 200 o fyfyrwyr o 7 ysgol gynradd eu syniadau ar gyfer Dinas TeenTechYfory yn y diwrnod arddangos cyntaf yn 2018 i bobl ifanc yn Ne Ddwyrain Cymru.

Mae'r prosiect yn gwahodd myfyrwyr i geisio meddwl am greu byd fydd yn fwy caredig, diogel a gwell y byddent yn hoffi byw ynddo a thrafod rhai o'r swyddi 'anweledig' fydd yn bodoli ac y bydd pobl ifanc yn eu gwneud yn y dyfodol. Mae pobl ifanc yn cael eu hysbrydoli i ystyried gyrfaoedd efallai na fyddent wedi sylweddoli eu bod yn bodoli ac yn cael yr hyder i gredu y gallant siapio y dyfodol.

Mae TeenTech yn darparu adnoddau ysbrydoledig i ysgolion i arwain y prosiect a gynlluniwyd i fod yn hyblyg fel y gall ysgolion ei redeg yn annibynnol neu ffurfio 'clwstwr' lle mae ysgolion uwchradd yn gweithredu fel cydlynydd ar gyfer ysgolion cynradd sy'n bwydo.


Bu myfyrwyr Blwyddyn 7 o Ysgol Uwchradd Islwyn yn gweithio gyda myfyriwr iau mewn 7 ysgol gynradd, (Cwmfelinfach, Rhiw Sir Dafydd, Bryn, Penllwyn, Pontllanfraith, Trinant, Ynysddu) i gynhyrchu 64 o adeiladau sy'n ail-ddychmygu popeth o'r cartref i'r dyfodol i ddyfodol cludiant, canolfan adloniant y dyfodol ac ysbyty y dyfodol. Rhaid i bob adeilad gael ei wneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu.


Rhoddodd y diwrnod arddangos a gynhaliwyd gan Ysgol Islwyn gyfle i'r bobl ifanc gyfarfod gweithwyr o bob cwr o ddiwydiant a rhoddwyd adborth ar eu modelau iddynt a chyfle iddynt ddatblygu syniadau ar gyfer y rhyngrwyd o bethau trwy gymryd rhan mewn gweithdy TeenTech dan arweiniad dylunydd gem a Phrif Swyddog Gweithredol TeenTech a chyn-gyflwynydd 'Tomorrow's World', Maggie Philbin, a oedd yn cynnal y diwrnod
"Roedd yn wych clywed adborth gan fyfyrwyr ac athrawon ar faint yr oedd y myfyrwyr (ac athrawon) wedi mwynhau'r prosiect. Fe'i cynlluniwyd i fod yn hawdd iawn i arbenigwr di-bwnc i arwain tra'n darparu digon o gyfleoedd i ysgolion fynd i mewn i gryn ddyfnder os ydynt yn dymuno. Mae myfyrwyr yn gweld yn gyflym pa mor greadigol y gall byd gwyddoniaeth a thechnoleg fod a sut mae wir yn gwneud gwahaniaeth i'n bywydau. Mae byd gwaith yn newid yn gyflym iawn ac mae'n hanfodol i fyfyrwyr weld sut y mae rhaid iddynt fod yn rhan o hyn. Daw'r prosiect a byd gwyddoniaeth a thechnoleg yn fyw.


'Rydym am ddweud diolch i'r myfyrwyr, athrawon, Llysgenhadon STEM ac i Ysgol Islwyn yn arbennig a oedd yn gweithio mor galed i wneud hyn yn bosibl. Bydd tim o bob un o'r ysgolion yn cael eu dewis i gymryd rhan yn yr arddangosfa genedlaethol yn Stadiwm yr 'Emirates' yn Llundain ar 2 Ebrill 2019.

Gall ysgolion ledled Cymru gofrestru yma i dderbyn yr holl adnoddau sydd eu hangen arnynt i gymryd rhan yn y prosiect.

Tudalen Facebook Gweld Gwyddoniaeth

Helpwch Gweld Gwyddoniaeth i rannu STEM ar draws Cymru


Hoffwch a dilynnwch ein tudalen facebook  https://www.facebook.com/SeeScienceGweldGwyddoniaeth/


Rhannwch eich newyddion a'ch digwyddiadau gyda ni os gwelwch yn dda! 

IET Faraday Fideo a Chystadleuaeth Santa Loves STEM – Enillwch KANO Computer Kit Touch!

SSD3013 SantaLovesSTEM Graphic 410x215 v14 Mae 'Santa Loves STEM' is back and this year the IET is bringing you an inspirational story of how STEM (science, technology, engineering and maths) played a huge part in making a difference to a young girl’s life at school.is back and this year the IET is bringing you an inspirational story of how STEM (science, technology, engineering and maths) played a huge part in making a difference to a young girl’s life at school.

  • Ydych chi'n hoffi archwilio?
  • Ydych chi'n hoffi atgyweirio pethau?
  • Ydych chi'n greadigol?
  • Ydych chi byth yn rhoi'r gorau iddi?

Mae gan y peirianwyr yr holl nodweddion hyn hefyd ... a mwy!

Gwyliwch y fideo yma.

Gobeithio eich bod chi wedi'ch hysbrydoli gan y ffilm fer hon. Cofiwch ei rannu gyda'ch ffrindiau a'ch plant i helpu i ledaenu'r gair bod #SantaLovesSTEM

Cofiwch fod peiriannydd ym mhob un ohonom, yr hyn sydd ei angen arnoch yw dychymyg!

I fynd i mewn i'r gystadleuaeth, anfonwch lun neu clip fideo ar IET Faraday Twitter neu Facebook gyda'r #SantaLovesSTEM a dangoswch ni sut yr ydych chi, eich ysgol neu blant yn cael eich ysbrydoli gan STEM a'n hadnoddau Faraday IET. Rhaid ichi nodi a ydych chi'n mynd i mewn i'r categori cynradd neu'r categori uwchradd.

Rydym yn cynnig dau KANO Computer Kit Touch (gwerth £ 279.99), un yr un ar gyfer cyflwyniad cynradd ac uwchradd fydd yn cael eu dewis ar hap.

Fideos Llysgenhadon STEM newydd

Mae STEM  Learning wedi datblygu fideos newydd sy'n hyrwyddo'r rhaglen Llysgennad STEM i ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol. Mae Llysgenhadon STEM yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. Os nad ydych wedi gwneud cais am ymweliad Llysgennad STEM â'ch ysgol, coleg neu grŵp, darganfyddwch fwy am y manteision o gymryd rhan trwy ddilyn y ddolen briodol:     

  • Ar gyfer cynradd
  • Ar gyfer uwchradd
  • Ar gyfer addysg uwch
  • Ar gyfer grwpiau cymunedol

"Rydym wedi dysgu o weithio gyda Llysgenhadon STEM, bwysigrwydd modelau rôl. Mae'n bwerus iawn i bobl ifanc weld rhywun o'u blaenau, i weld llwybr, boed hynny i yrfa neu i ddewis o ffordd o fyw penodol y gallant ei anelu ato."  Christina Watson, Pennaeth Rhaglenni UK Youth

Hyfforddiant LEGO Mindstorms® i Lysgenhadon STEM

Dydd Iau, Hydref 11eg, bu Llysgenhadon STEM yng Nghaerdydd yn mwynhau dysgu sut i ddefnyddio citiau LEGO Mindstorms® Education EV3 i adeiladu a rhaglennu robotiaid LEGO gyda phobl ifanc. Yr hyfforddwr am y diwrnod oedd John Pinkney o Raising Robots, athro profiadol sydd bellach yn Hyfforddwr Ardystiedig LEGO Education. Drwy gydol y dydd, roedd profiad ystafell ddosbarth John yn amlwg gyda llawer o awgrymiadau ar sut i adael i ddisgyblion fod yn greadigol gyda LEGO yn ogystal â digon o gyngor ymarferol ar adeiladu robotiaid gyda grwpiau o ddisgyblion.

Dechreuodd y diwrnod gyda Llysgenhadon yn cystadlu, fesul pâr, mewn ras syml. Roedd yn ddiddorol gweld y gwahanol robotiaid, o gofio bod pawb wedi cael yr un cyfarwyddiadau sylfaenol gan John wedyn yn cael eu hannog i ‘roi eich stamp’ arnynt. Ar ôl i'r adeilad gael ei gwblhau, cyflwynwyd y Llysgenhadon i feddalwedd rhaglennu LEGO Mindstorms - offeryn codio syml i'w ddefnyddio.

Yn dilyn y ras, roedd hi'n amser addasu'r robotiaid, gan eu gwneud yn fwy a mwy soffistigedig nes, yn y diwedd, roedd rhai a allai droi yn eu unfan, 'gweld' a hyd yn oed 'siarad'!

Uchafbwynt y diwrnod oedd y gystadleuaeth derfynol - y Twrnamaint 'LEGO Grab-Jousting' gyntaf erioed, lle roedd yn ofynnol i robotiaid rasio tuag at wrthrych canolog, yna ei godi a'i symud allan o gyrhaeddiad eu gwrthwynebydd. Roedd y gystadleuaeth yn ffyrnig a chafodd robotiaid eu profi, eu mireinio a'u hail-brofi cyn cael eu perffeithio ar gyfer y gystadleuaeth fawr. Daeth rownd derfynol y twrnamaint i ben mewn gornest gyfartal gyda'r ddau robot yn tynnu yn erbyn ei gilydd heb i un roi mewn i’r llall. Diweddglo gwych i ddiwrnod da!

Mae Llysgenhadon STEM bellach yn edrych ymlaen at gymryd citiau i ysgolion a grwpiau cymunedol i rannu'r hyn y maent wedi'i ddysgu gyda phobl ifanc brwdfrydig. Fel arall, os oes gennych y pecynnau yn eich ysgol chi eisoes, gallant ddod draw i'ch helpu chi i gael y gorau ohonynt. Os ydych chi'n athro neu'n arweinydd grŵp, gallwch ofyn am ymweliad trwy ebostio ambassadors@see-science.co.uk.

Dyma beth oedd gan dau o'r Llysgenhadon STEM i'w ddweud ar ddiwedd y dydd: 

"Diwrnod hwyliog a diddorol. Daeth yr hyfforddwr â'r pwnc yn fyw. Dwi'n edrych ymlaen i fynd â'r cit allan i ysgolion."

"Ffordd ddiddorol iawn o gyflwyno Roboteg. Cyflwyniad gwych oedd yn canolbwyntio ar ddisgyblion ifanc mewn ysgolion."