Newyddion

Diwrnod Rhifedd Cenedlaethol gyda Llysgenhadon STEM. Dydd Mercher 18 Mai 12.30pm - 1pm a 4pm - 4.30pm. Ar-lein
Image

Gyda'n gilydd gallwn helpu pawb i deimlo'n dda am rifau. Mae hi’n 5ed penblwydd y Diwrnod Rhifedd Cenedlaethol ar 18 Mai ac fe’ch gwahoddir chi i’r parti!

P'un a ydych yn ysgol gynradd, ysgol uwchradd, yn addysgu gartref, mewn meithrinfa neu grŵp cymunedol, cofrestrwch i gael eich pecyn digidol am ddim yma

Yn y digwyddiadd yma bydd Llysgenhadon STEM yn dangos gweithgaredd mathemategol byr ac yn egluro sut mae mathemateg yn ddefnyddiol yn eu gwaith.

Bydd gan bob Llysgennad 15 mun i gyflwyno eu sesiwn. Bydd yn anffurfiol.

Y bwriad yw i athrawon / disgyblion weld cymwysiadau hwyliog ac amlbwrpas o fathemateg.

Bwciwch yma am y sesiwn 12.30pm.

Bwciwch yma am y sesiwn 4pm.

The Great Bug Hunt 2022
Image

Anogwch eich disgyblion i fynd allan i ddysgu mwy am bethau byw a’u cynefinoedd ac i ddefnyddio’r ystafell ddosbarth awyr agored – gyda’n cystadleuaeth wych. Yn syml, dewiswch gynefin lleol, gofynnwch i’ch disgyblion archwilio a darganfod y bwystfilod bach (bygiau) sy’n byw yno, tynnwch lun ohonynt a chofnodwch eu canfyddiadau – mae mor hawdd â hynny!

A gallech chi ennill (ymhlith pethau eraill!), diwrnod chwilod yn eich ysgol! Ysgol Fabanod Jackfield yn Stoke on Trent oedd enillydd 2021, a chafodd y plant yno ddiwrnod bendigedig, a ddarparwyd gan ein partneriaid, y Gymdeithas Entomolegol Frenhinol, yn darganfod mwy am y pryfed a’r chwilod y daethant o hyd iddynt. Y rhan orau oedd dal y pryfed dail a dod yn agos at gacwn! 

I’ch helpu ar eich ffordd o hela chwilod, ac i roi llawer o syniadau i chi, ymunwch â’r NFU am wers fyw ar 15 Mawrth i ddysgu popeth am fwystfilod bach, eu cynefinoedd a’r swyddi pwysig y maent yn eu gwneud. 

Dyddiad cau 10 Mehefin. 

Manylion yma.

Digwyddiad 10fed Penblwydd Code Club - parti 'codealong' byw byd-eang. Dydd Iau 26 Mai. Ar-lein
Image

Cofrestrwch erbyn Mai 19!

Hip hip hwre, mae hi bron yn ben-blwydd Code Club. Eleni byddwn yn ddeg! 

Rydyn ni'n troi'n ddeg yn swyddogol ym mis Ebrill ac i nodi'r garreg filltir anhygoel hon, byddwn yn cynnal pythefnos o ddathliad pen-blwydd 16-27 Mai. 

Uchafbwynt ein pen-blwydd yw parti cyd-godio byw byd-eang ddydd Iau 26 Mai, lle rydym yn eich gwahodd chi a'ch dysgwyr i ymuno â thîm Code Club ar-lein i greu prosiect pen-blwydd syml ond hwyliog yn Scratch. 

Bydd timau Code Club o bob rhan o'r byd yn cynnal nifer o sesiynau cyd-godio awr o hyd yn ystod y dydd - dewiswch yr amser sesiwn sy'n gweithio orau i chi! Mae'r digwyddiad wedi'i anelu at bobl ifanc 9–13 oed a'r dyddiad cau i gofrestru yw 11pm BST ddydd Iau 19 Mai. 

Manylion yma.


Y Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr i Ysgolion. Diwrnod Dathlu 14 Mehefin
Image

Ymgyrch flynyddol i ysbrydoli pobl ifanc i rannu eu cwestiynau gwyddonol gyda chynulleidfaoedd newydd.

Y Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr i Ysgolion yw’r ymgyrch arobryn sy’n gwahodd plant 5-14 oed i rannu eu cwestiynau a’u hymchwiliadau gwyddonol eu hunain, i godi proffil gwyddoniaeth mewn ysgolion a chymunedau, ac i gael eu hysbrydoli i fyd gwyddoniaeth a pheirianneg. 

Cyflwynir gweithgareddau a gwersi â thema i athrawon ac addysgwyr, i’ch ysbrydoli i ofyn, ymchwilio a rhannu cwestiynau gwyddonol yr ydych yn chwilfrydig yn eu cylch. 

Thema’r ymgyrch eleni yw Gweithredu dros yr Hinsawdd ac mae’n cysylltu â’r materion a drafodwyd yng nghynhadledd fyd-eang COP26 ym mis Tachwedd 2021, yn arwain at ddathliad yr ymgyrch ar 14eg Mehefin 2022. 

Cofrestrwch unrhyw bryd i gael mynediad at adnoddau a newyddion! 

Cofrestru a manylion yma.

Image

Mae Cystadleuaeth y Big Bang wedi'i hymestyn ar gyfer ceisiadau! 

Ydy'ch myfyrwyr neu'ch plentyn wedi creu prosiect yn ymwneud â gwyddoniaeth neu beirianneg? Peidiwch â cholli’r cyfle olaf i gystadlu yng nghystadleuaeth STEM orau’r DU ar gyfer pobl ifanc. Dathlwch eu gwaith - cyfle delfrydol i gael adborth gan arbenigwyr, ennill gwobrau anhygoel a chael profiad gwych i roi ar geisiadau UCAS neu CVs yn y dyfodol. 

Does dim ots a yw eisoes wedi’i gynnwys mewn cystadleuaeth arall, beth am roi cyfle arall iddo lwyddo? 

Dyddiad cau 4 Ebrill 5pm.

Manylion yma.