Newyddion

Mae llefydd yn dal ar gael ar gyfer Her First LEGO League i flynyddoedd 5, 6 a 7
Image

Mae llefydd yn dal ar gael ar gyfer Her First LEGO League 2021-22 CARGO CONNECT bellach ar agor.

Mae'r holl adnoddau ar gael yn y Gymraeg ac mae cyfle i wneud y gystadleuaeth trey'r Gymraeg hefyd.

Mae timau'n gweithio i adeiladu a rhaglennu robot ymreolaethol, ymchwilio i broblemau'r byd go iawn a datblygu sgiliau bywyd hanfodol. 

Bydd digwyddiadau rhanbarthol Cymru ar y dyddiadau canlynol: 

 • 21 Ionawr yn Rhumney 
 • 25 Ionawr ar gyfer Ysgolion cyfrwng Cymraeg 
 • 28 Ionawr Sir Benfro

Gweler gwefan y gystadleuaeth yma

Cysylltwch â cerian.angharad@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i gael mwy o wybodaeth am rowndiau Cymru.

Rhowch eich myfyrwyr yng nghanol y cyffro gyda Energy Quest!
Image

Bwciwch weithdy AM DDIM i'ch dsgyblion chi!

Rydyn ni'n galw ar bob myfyriwr rhwng 11 a 14 oed i'n helpu ni i achub y dydd. Yn y gweithdy newydd hwn, byddant yn gwreiddio dysgu am ffynonellau ynni a throsglwyddo ynni wrth iddynt roi eu hunain yn esgidiau peirianwyr i ddylunio datrysiad i bweru ffôn symudol.

Mae'r gweithdy 2 awr Energy Quest rhad ac am ddim hwn, a ariennir gan Shell, yn ffordd wych o ailedrych ar gynnwys craidd y cwricwlwm a dod â modelau rôl trosglwyddadwy i'r ystafell ddosbarth.

Ar hyn o bryd rydym yn bwcio ysgolion ar gyfer mis Ionawr ymlaen ac mae posib cael gweithdai rhithiol neu wyneb yn wyneb. Mae pob ysgol AALl yn gymwys i dderbyn o leiaf 2 ddiwrnod o weithdai.

Cysyllwtch â  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Maths Inspiration. Dydd Mawrth 1 Chwefror 10am - 12.30pm. Theatr y Sherman, Caerdydd
Image

Sylwch bod 5 disgybl cyntaf pob ysgol yn cael mynd am ddim, yna mae cost o £9 y disgybl.

Rhaglen genedlaethol o sioeau darlithoedd mathemateg rhyngweithiol ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau yw Maths Inspiration. Rydyn ni'n rhoi cyfle i bobl ifanc 14-17 oed brofi siaradwyr mathemateg mwyaf ysbrydoledig y DU sy'n cyflwyno mathemateg yn fyw yng nghyd-destun cymwysiadau cyffrous, y byd go iawn. 

Mae'r sioe wedi'i hanelu'n bennaf at: 

 • Myfyrwyr Blwyddyn 11 sydd, yn eich barn chi, â'r potensial i gael Gradd 6 neu'n uwch mewn TGAU (mae hynny'n fras gradd B uchel yn yr hen system) 
 • Holl fyfyrwyr Blwyddyn 12 a Choleg AB sy'n astudio mathemateg i Lefel Mathemateg Craidd neu UG o leiaf.

Elfen bwysig o'n sioeau yw dangos sut mae pynciau sy'n ymddangos yn y cwricwlwm (fel Pythagoras, fectorau a thebygolrwydd amodol) yn cael eu defnyddio mewn cymwysiadau pwysig yn y byd go iawn. Bydd pob sioe yn cynnwys syniadau a ddylai gyfoethogi astudiaeth reolaidd yn yr ystafell ddosbarth. Fodd bynnag, prif neges ein sioeau yw "Mae mwy i fathemateg na sefyll arholiadau". Mae ein sioeau hefyd yn cynnwys syniadau mathemateg sy'n bwysig ond y tu allan i'r cwricwlwm, a bydd Blwyddyn 11 yn arbennig yn profi rhai cysyniadau mathemateg nad ydyn nhw efallai wedi'u hastudio eto. 

Manylion ac archebu yma.

Lawrwythwch Becynnau Blasu Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2022 nawr!
Image

Wrth i’r nosweithiau dynnu i mewn a’r dillad gaeaf ddod allan o’r cwpwrdd, mae’n bryd mynd yn glyd a dechrau edrych ymlaen at Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2022! 

Bydd Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn cael ei chynnal rhwng 11-20 Mawrth ac nid yw hi byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am eich digwyddiadau a'ch gweithgareddau. Os oes angen rhywfaint o ysbrydoliaeth arnoch chi, beth am edrych ar y pecynnau gweithgaredd blasu ar gyfer lefelau Blynyddoedd Cynnar, Cynradd ac Uwchradd, sydd ar gael i'w lawrlwytho am ddim nawr? Wedi'u creu gyda chefnogaeth wych Ymchwil ac Arloesedd y DU, mae'r pecynnau blasu hyn yn ragflas o'r pecynnau gweithgaredd Wythnos Wyddoniaeth Prydain lawn a gyhoeddir ym mis Ionawr. 

Thema ar gyfer pecynnau gweithgaredd a chystadleuaeth boster eleni yw ‘Twf’, ac mae’r pecynnau blasu yn llawn ffyrdd o gyflwyno’r thema i bobl ifanc o bob oed a thanio eu dychymyg cyn #BSW22! 

Dewch o hyd i'r pecynnau blasu yma: 

Cynllun mentora ar-lein STEM Learning
Image

Mae STEM Learning yn lansio eu hail gynllun mentora ar-lein cenedlaethol. Wedi'i gynllunio i helpu pobl ifanc i archwilio eu hopsiynau gyrfa mewn STEM yn y dyfodol, mae rhaglen fentora chwe wythnos yn agored i bobl ifanc 14 - 16 oed gyda rhaglen 10 wythnos ar gyfer pobl ifanc 16 - 18 oed.

I'r rhai ar draws Blynyddoedd 10 ac 11 (neu gyfwerth â S3 / S4, Blwyddyn 11/12 NI), bydd pobl ifanc yn cael cyfle i ganolbwyntio ar fewnwelediadau gyrfa a sgwrsio â Llysgenhadon STEM hyfforddedig trwy system negeseuon ar-lein diogel a chymedrol. Bydd y rhai ym Mlynyddoedd 12 a 13 (neu gyfwerth â S5 / S6, Blwyddyn 13/14 NI) yn cael eu mentora ar ‘fywyd ar ôl ysgol’ - boed hynny mewn Addysg Uwch, Prentisiaethau neu'n paratoi ar gyfer cyflogaeth. 

Bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn derbyn: 

 • Cefnogaeth ac ysbrydoliaeth un i un gan Lysgennad STEM wedi'i wirio gan DBS neu PVG 
 • Hyfforddiant ar sut i ddefnyddio'r system negeseuon ddiogel a chymedrol 
 • Cefnogaeth ac adnoddau i'w helpu i wneud penderfyniadau gwybodus am eu dyfodol. 

Gwahoddir pob person ifanc o bob rhan o'r DU i wneud cais, ac nid oes cyfyngiad ar nifer y mentoreion sy'n gallu cyrchu'r rhaglen o unrhyw un ysgol neu goleg. Amlinellir dyddiadau cychwyn a gorffen carfan isod: - 

 • Carfan 1: Blynyddoedd 10 ac 11, i redeg 8fed Tachwedd - 17eg Rhagfyr (6 wythnos) - Ar gau i mewngofnodion newydd 
 • Carfan 2: Blynyddoedd 10 ac 11, i redeg 24 Ionawr - 4ydd Mawrth (6 wythnos) - AGORED I GOFRESTRU 
 • Carfan 3: Blynyddoedd 12 a 13, i redeg 24 Ionawr - 1af Ebrill (10 wythnos) - AGORED I GOFRESTRU 
 • Carfan 4: Blynyddoedd 12 a 13, i redeg 4ydd Ebrill - 10fed Mehefin.

Manylion yma.