Image

Newyddion

PSQM yng Nghymru – Bwrsariaethau ar gael

Mae rhaglen PSQM yn cael ei chyflwyno gan ein harweinwyr hwb PSQM arbenigol yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae ymagwedd PSQM at ddysgu proffesiynol yn adlewyrchu Ymagwedd Genedlaethol Cymru at Ddysgu Proffesiynol, fel bod unigolion yn gallu datblygu yng nghyd-destun yr ysgol, gan adeiladu cymunedau dysgu cydweithredol a chydnabod llwyddiant.

Mae Ymddiriedolaeth Wellcome, gan gydnabod effaith hirdymor a chynaliadwy PSQM a'i ddefnydd fel dull i helpu ysgolion i weithredu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru, wedi rhoi arian etifeddol i PSQM er mwyn cefnogi addysgu gwyddoniaeth gynradd yng Nghymru. 

Mae'r arian hwn wedi galluogi PSQM i gynnig 60 o fwrsariaethau o £500 i ysgolion cynradd yng Nghymru allu cymryd rhan yn PSQM, gan leihau'r gost gyffredinol i ysgolion o £850 i £350. Gall ysgolion ddewis dechrau PSQM naill ai yn hydref 2021 neu yng ngwanwyn 2022. 30 Mehefin 2021 yw'r dyddiad cau ar gyfer cofrestru i dderbyn y bwrsariaethau hyn, ond nifer cyfyngedig o fwrsariaethau sydd ar gael, felly byddem yn eich cynghori i gofrestru cyn gynted ag sy'n bosibl. 

I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch PSQM@herts.ac.uk neu llenwch ein ffurflen ar-lein.

Rhwoch eich myfyrwyr yng nghanol y cyffro gyda Energy Quest!

Bwciwch weithdy i'ch dsgyblion chi!

Rydyn ni'n galw ar bob myfyriwr rhwng 11 a 14 oed i'n helpu ni i achub y dydd. Yn y gweithdy newydd hwn, byddant yn gwreiddio dysgu am ffynonellau ynni a throsglwyddo ynni wrth iddynt roi eu hunain yn esgidiau peirianwyr i ddylunio datrysiad i bweru ffôn symudol.

Mae'r gweithdy 2 awr Energy Quest rhad ac am ddim hwn, a ariennir gan Shell, yn ffordd wych o ailedrych ar gynnwys craidd y cwricwlwm a dod â modelau rôl trosglwyddadwy i'r ystafell ddosbarth.

Hoffech chi i ni gynnal sesiwn rhithiol gyda'ch myfyrwyr? Rydym yn archebu gweithdai ar gyfer tymor yr haf a thu hwnt - cysylltwch heddiw i gadw'ch lle!

Cysyllwtch â  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Hud Mathemateg mewn Rhifedd: Gweminar i Athrawon a Llysgenhadon STEM. Dydd Mercher 7 Gorffennaf 4 - 5pm. Ar-lein

 Mae'r Llysgennad STEM Alan Jackson yn cyflwyno cyfres o weithgareddau hwyliog mewn Mathemateg ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd. Mae sesiwn Alan Jackson yn defnyddio Rhifau 1 - 10 gan ddangos cysylltiadau cwricwlaidd’. Er yn  ymdrin â meysydd Cwricwlwm newydd Cymru mae yn berthnasol i bob athro a Llysgennad. Gellir addasu'r sesiwn ar gyfer disgyblion cynradd a blwyddyn 7 - 8 uwchradd •

 Y system Rhifau 

• Algebra i gynrychioli perthnasoedd mathemategol

 • Ystadegau mewn defnydd bob dydd 

• Geometreg a pherthnasoedd mathemategol 

Gweithiodd Alan gyda Llywodraeth Cymru fel Ystadegydd. Fel aelod o'r Magic Circle mae Alan wedi defnyddio Mathemateg yn ei sioeau fel Dewin. 

Cofrestrwch yma.

ASE Cymru - Y Gymdeitha Gemeg Frenhinol :Cemeg yn y Cwricwlwm i Gymru. Dydd Mawrth 20 Medi 4.30 - 5.30pm. Ar-lein

 Bydd y sesiwn hon dan arweiniad y Gymdeithas Gemeg  Frenhinol  yn archwilio Cemeg yng Nghwricwlwm Cymru: gan gynnig cefnogaeth cynllunio cwricwlwm (cam dilyniant 4), a cynnwys canllawiau ynglyn a sut i'w ddefnyddio orau. 

Byddwn yn edrych ar y cysylltiad rhwng gwahanol ddatganiadau dilyniant a sut y gellir dysgu y sgiliau a'r gwybodaeth  mewn cyd-destun lleol, perthnasol. 

Bydd cyfle i drafod a rhannu cyd-destunau posibl gydag athrawon eraill. Mae'r sesiwn hon yn fwyaf addas ar gyfer athrawon gwyddoniaeth sy'n ceisio syniadau a chefnogaeth gyda sut i gynnwys cemeg yn eu cwricwlwm newydd. 

Manylion ac archebu yma.

CREST yn y cwricwlwm uwchradd – adnodd mapio cwricwlwm newydd i athrawon

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain, gyda chefnogaeth Sefydliad Elusennol Gatsby, wedi cyhoeddi adnodd newydd i helpu athrawon gwyddoniaeth uwchradd ledled y DU i wreiddio dysgu STEM ymarferol, rhyngweithiol o fewn gwersi. Mae'r adnodd rhad ac am ddim hwn yn cynnwys llyfryn canllaw y gellir ei lawrlwytho a llyfrau gwaith ategol Excel sy'n mapio Prosiectau Gwobr CREST Efydd, Arian ac Aur ar bob maes o gwricwla gwyddoniaeth uwchradd Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae ‘Investigative Practical Science in the Curriculum: Making it Happen’ yn offeryn gwerthfawr ar gyfer athrawon sy'n edrych i adnewyddu eu gwersi ac ennyn diddordeb eu myfyrwyr mewn prosiectau STEM ymchwiliol estynedig penagored - yn enwedig ar ôl cyfnod estynedig i ffwrdd o'r ystafell ddosbarth. Yn seiliedig ar astudiaeth beilot gydag ysgolion ledled Lloegr, mae’r llyfryn canllaw yn cynnwys sawl astudiaeth achos sy'n manylu ar sut y defnyddiwyd prosiectau CREST gan yr ysgolion peilot i ddysgu gwersi Safon Uwch, BTEC a CA3 yn llwyddiannus i fyfyrwyr o bob gallu dysgu ar draws Bioleg, Cemeg a Ffiseg.

Mae’r adnodd ar gael yma.