Image

Newyddion

Cofrestrwch NAWR am Y Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr i Ysgolion. 15 Mehefin

Ymgyrch sy'n gwahodd plant 5-14 oed i rannu eu cwestiynau ac ymchwiliadau gwyddonol eu hunain, i godi proffil gwyddoniaeth mewn ysgolion a chymunedau, ac ysbrydoli pobl ifanc i mewn i wyddoniaeth a pheirianneg.

Mae cymaint o baratoi eisoes ar y gweill i wneud 2021 hyd yn oed yn fwy llwyddiannus. Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sydd ymlaen wrth gofrestru'ch buddiant. Byddant yn gyhoeddiadau misol a gweithgareddau yn gorffen ar 15 Mehefin.

Mae'r Gwneuthurwyr Cwestiynau sydd yn ysbrydoli pobl ifanc i drafod a gofyn cwestiynau gyda'i gilydd ar fater Newid Hinsawdd yn boblogaidd iawn.

Fe allech chi ddefnyddio clip fideo, llyfr neu bapur newydd i ddechrau sgwrs a datblygu rhai cwestiynau a fyddai yn arwain i ymholiadau gwyddoniaeth addas ar gyfer y cartref, ystafelloedd dosbarth, ysgolion a chymunedau.

Cyfle gwych i rannu gweithgareddau Wythnos Wyddoniaeth Prydain!

Mae cymaint o baratoi eisoes ar y gweill i wneud 2021 hyd yn oed yn fwy llwyddiannus. Cadwch lygad ar y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sydd ymlaen pryd trwy gofrestru eich diddordeb. Bydd cyhoeddiadau misol a gweithgareddau yn gorffen ar 15 Mehefin.

Manylion yma.

Rhwoch eich myfyrwyr yng nghanol y cyffro gyda Energy Quest!

Bwciwch weithdy i'ch dsgyblion chi!

Rydyn ni'n galw ar bob myfyriwr rhwng 11 a 14 oed i'n helpu ni i achub y dydd. Yn y gweithdy newydd hwn, byddant yn gwreiddio dysgu am ffynonellau ynni a throsglwyddo ynni wrth iddynt roi eu hunain yn esgidiau peirianwyr i ddylunio datrysiad i bweru ffôn symudol.

Mae'r gweithdy 2 awr Energy Quest rhad ac am ddim hwn, a ariennir gan Shell, yn ffordd wych o ailedrych ar gynnwys craidd y cwricwlwm a dod â modelau rôl trosglwyddadwy i'r ystafell ddosbarth.

Hoffech chi i ni gynnal sesiwn rhithiol gyda'ch myfyrwyr? Rydym yn archebu gweithdai ar gyfer tymor yr haf a thu hwnt - cysylltwch heddiw i gadw'ch lle!

Cysyllwtch â  llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Gweithdy Ariannol 'Financial Foundations' i ysgolion uwchradd. Dydd Iau Mehefin 10fed 4pm – 4.30pm

Mae hyder wrth reoli cyllid yn sgil allweddol i bob disgybl ac yn agwedd bwysig yn y cwricwlwm, gan gynnwys iechyd a lles.

Er mwyn cynorthwyo athrawon a disgyblion bydd Llysgenhadon STEM o Nat West yn eich cyflwyno i'w gweithdai ar gyfer grwpiau blwyddyn mewn Ysgolion Uwchradd. 

Cyflwynir y gweithdai hyn mewn ysgolion ond gellir eu profi mewn dosbarthiadau ar-lein hefyd. 

Bydd Llysgenhadon STEM yn cael mewnwelediad i weithdy a gynigir i ennyn diddordeb disgyblion uwchradd.

Bwciwch yma.

Ar gael nawr – Gweithdy Cemeg COVID i flynyddoedd 5 i 8

Mae Gweld Gwyddoniaeth, gyda chyllid gan y Gymdeithas Cemeg Frenhinol, wedi datblygu gweithdy Cemeg newydd sbon yn seiliedig ar COVID-19. Ein nod yw ateb cwestiynau y mae plant ym mhobman yn debygol o'u cael yn dllinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.ukilyn pandemig byd-eang.

Bydd y gweithdy llawn yn cynnwys 3 sesiwn wahanol, tua 50 munud yr un. Bydd y cyntaf yn cael ei gyflwyno gan Gweld Gwyddoniaeth a bydd yn gyflwyniad i firysau, COVID-19, pandemigau a brechlynnau. Yna bydd sesiwn dan arweiniad athro yn dilyn hyn gyda gweithgareddau ymarferol i ddisgyblion eu cyflawni gyda'r holl ddeunyddiau / adnoddau wedi eu darparu. Yn olaf, bydd trydydd sesiwn, a gyflwynir gennym ni eto, a fydd yn cynnwys gweithgaredd ddadl a diweddglo.

Gallwn gyflwyno o bell, a gellir cynnal y tair sesiwn mewn un diwrnod neu eu rh.annu dros ychydig ddyddiau - i siwtio'r ysgol.

I fwcio, neu am fwy o fanylion, cysylltwch â llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

CREST yn y cwricwlwm uwchradd – adnodd mapio cwricwlwm newydd i athrawon

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain, gyda chefnogaeth Sefydliad Elusennol Gatsby, wedi cyhoeddi adnodd newydd i helpu athrawon gwyddoniaeth uwchradd ledled y DU i wreiddio dysgu STEM ymarferol, rhyngweithiol o fewn gwersi. Mae'r adnodd rhad ac am ddim hwn yn cynnwys llyfryn canllaw y gellir ei lawrlwytho a llyfrau gwaith ategol Excel sy'n mapio Prosiectau Gwobr CREST Efydd, Arian ac Aur ar bob maes o gwricwla gwyddoniaeth uwchradd Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae ‘Investigative Practical Science in the Curriculum: Making it Happen’ yn offeryn gwerthfawr ar gyfer athrawon sy'n edrych i adnewyddu eu gwersi ac ennyn diddordeb eu myfyrwyr mewn prosiectau STEM ymchwiliol estynedig penagored - yn enwedig ar ôl cyfnod estynedig i ffwrdd o'r ystafell ddosbarth. Yn seiliedig ar astudiaeth beilot gydag ysgolion ledled Lloegr, mae’r llyfryn canllaw yn cynnwys sawl astudiaeth achos sy'n manylu ar sut y defnyddiwyd prosiectau CREST gan yr ysgolion peilot i ddysgu gwersi Safon Uwch, BTEC a CA3 yn llwyddiannus i fyfyrwyr o bob gallu dysgu ar draws Bioleg, Cemeg a Ffiseg.

Mae’r adnodd ar gael yma.Sylw ar CGI: Gyrfaoedd Arloesi i fyfyrwyr. Dydd Mawrth Mehefin 15fed 4pm – 5pm

Mae Llysgenhadon STEM CGI yn lansio eu cynnig STEM newydd mewn sesiwn i athrawon yng Nghymru yn unig.

Mae CGI ymhlith y cwmnïau gwasanaethau ymgynghori TG a busnes mwyaf yn y byd, gan gynnig gwasanaethau TG o'r dechrau i'r diwedd ac atebion wedi'u seilio ar IP ar gyfer cleientiaid y llywodraeth a diwydiant. 

Gyda 6000 o aelodau ledled y DU, mae gan CGI 21 swyddfa, gan gynnwys Pen-y-bont ar Ogwr a Llanelwy yng Nghymru.  

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â chyflwyniad i CGI, ein rhaglen Cyflogadwyedd a throsolwg o'n Rhaglenni Prentisiaid. Ar hyn o bryd rydym yn cynnig cyfleoedd Prentisiaeth Uwch a Gradd yng Nghymru ac wedi cael ein rhestru fel un o'r 100 Cyflogwr Prentisiaeth Gorau. 

Manylion a bwcio yma.