Image

Tȋm Gweld Gwyddoniaeth

Cryfder Gweld Gwyddoniaeth yw  staff  y cwmni a’r ymgynghorwyr sydd gyda sawl blwyddyn o brofiad ym myd addysg ac mewn darparu gweithgareddau cyfoethogi. 

Tîm Rheoli

Cerian Angharad BSc CSciTeach

Cerian Angharad wedi bod yn athrawes Gwyddoniaeth ers 1993. Mae ei phrofiad yn yr ystafell ddosbarth yn cynnwys 12 mlynedd fel Pennaeth Ffiseg mewn ysgol gyfrwng Gymraeg yn Ne Cymru.

Gradd gyntaf Cerian oedd Ffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd. Yna aeth ymlaen i gwblhau cwrs CPE yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Morgannwg cyn dilyn cwrs TAR Uwchradd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae hi wedi bod yn gefnogwr brwd o'r  Sefydliad Ffiseg trwy gydol ei gyrfa ac wedi bod yn Gydlynudd Rhwydwaith Athrawon ar eu cyfer ers 2004 ac yn Hyfforddwr Dysgu ac Addysgu ers 2015.

Mae ganddi brofiad o drefnu cynadleddau athrawon llwyddianus yng Nghymru ar ran y Sefydliad Ffiseg ynghŷd â chyflwyno gweithdai ymarferol a digwyddiadau ledled Cymru a thu hwnt. Mae wedi bod ynghlwm ag ASE Cymru ers sawl blwyddyn ac yn Swyddog Maes ers 2004 gan drefnu amrywiaeth eang o weithgareddau i athrawon.

Sefydlodd Cerian Gweld Gwyddoniaeth ar y cyd gyda Liz Terry yn 2010. Ers hynny, mae Gweld Gwyddoniaeth wedi gweithio mewn partneriaethau llwyddiannus gyda llawer o sefydliadau ledled y DU gan gynnwys Y Gymdeithas Fioleg Frenhinol , Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, Amgueddfa Cymru a'r Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd.

Tîm Cymorth

 • Sian Ashton mae Sian yn gyfrifol am weinyddu a hyrwyddo Rhaglen Llysgenhadon STEM Gweld Gwyddoniaeth. Ei chymhelliad ar gyfer y rôl hon yw tystiolaeth uniongyrchol o’r canlyniadau trawsnewidiol sydd i’w cael mewn ymgysylltiad STEM llwyddiannus gyda phobl ifanc, gan fod ganddi brofiad yrfa broffesiynol STEM yn ogystal â’r byd cyfathrebu gwyddonol. Cyflogwyd Sian ym myd fferylliaeth diwydiannol rhyngwladol am 20 mlynedd. Symudodd o’r rheng flaen o ymchwil gweithgynhyrchu cynhyrchion yn Amersham International i weithio mewn canolfan wyddoniaeth flaenllaw fel Cyflwynydd Hyfforddwr Gwerthuswr rhaglenni ysgolion a  cyhoeddus. Cafodd brofiad o oruchwylio hyfforddiant a chyflwyno rhaglenni sy’n amrywio o raglenni ysgolion Cyfnod Sylfaen i weithdai ymarferol Lefel A yn y labordy. Hi oedd cydlynydd y Cynllun Bwrsari Gwyddoniaeth Nuffield Foundation yng Nghymru, digwyddiadau Allgymorth Cymunedol, sesiynau hyfforddi DPP i athrawon, a rheoli ansawdd cychwyn a gwelliant parhaus o cymwyseddau staff a chynnwys rhaglen gynlluniedig.
 • Llinos Misra ymunodd Llinos â’r tȋm yn eu swyddfa yng Nghaerdydd yn Ionawr 2017. Hi sydd yn rheoli Gwobrau CREST ar draws Cymru. Mae gan Llinos gefndir amrywiol gan ei bod wedi gweithio yn y diwydiant gemegol, mewn ysgolion ac fel cyfathrebwr gwyddoniaeth. Graddiodd yn 1990 mewn Peirianneg Gemegol a gweithiodd fel peiriannydd am 5 mlynedd cyn ennill PGCE mewn mathemateg uwchradd. Wedi hynny, gweithiodd ar draws y sector addysg gan gynnwys mewn ysgolion uwchradd a chynradd yn ogystal â dysgu Sgiliau Sylfaenol i oedolion. Yn fwyaf diweddar, treuliodd Llinos 8 mlynedd yn gweithio mewn canolfan wyddonol flaenllaw lle bu ynghlwm â darparu ystod eang o raglenni addysgiadol i gynulleidfaoedd ysgolion a chyhoeddus o bob oed. Dros y 3 mlynedd diwethaf bu’n helpu i ddatblygu sioeau a gweithdai newydd, hyfforddi eraill i gyflwyno’r rhain a bu’n cyfathrebu’n aml gydag athrawon ar sut i’w cysylltu gyda gweithgareddau dosbarth. 
 • Paula Gibbons mae Paula wedi bod yn gweithio yn Gweld Gwyddoniaeth ers 2011 fel cynorthwy-ydd ysgrifenyddol a rhan o’r Tîm Rhanbarthol STEM Learning. Mae ganddi brofiad eang o waith ysgrifenyddol a gweinyddol mewn amrywiaeth o gyd-destunau. 

Tîm Rhanbarthol

Yn ogystal a thîm rheoli mae tîm o ymgynghorwyr rhanbarthol ar draws Cymru sydd yn athrawon profiadol gyda gwybodaeth eang am eu ardal leol ac maent ar gael i ddarparu cefnogaeth sydd ei angen yn lleol ac yn rhanbarthol. 

 • Keith Jones Mae Keith wedi bod yn dysgu ers 1979 ac mae newydd gymryd ymddeoliad cynnar ar ôl treulio dros 30 mlynedd yn yr ystafell ddosbarth yn Ysgol Uwchradd Y Rhyl ac Ysgol Dinas Brân, Llangollen. Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi bod yn Bennaeth Ffiseg, Pennaeth Gwyddoniaeth, Pennaeth y Chweched Dosbarth a gweithredu fel Dirprwy Bennaeth. Mae ei radd gyntaf mewn Ffiseg o Brifysgol Birmingham a chwblhaodd ei gwrs TAR yng Ngholeg Addysg Madeley. Mae Keith wedi arholi lefel ‘A’ a TGAU Ffiseg gyda CBAC am nifer o flynyddoedd ac mae wedi bod yn Arweinydd Tîm Cymedroli CBAC TGAU Gwyddoniaeth a Thîm Gwaith Cwrs. Mae wedi gweithio'n ddiweddar gyda myfyrwyr TAR ac athrawon Ysgol Gynradd ac mae wedi cyflawni DPP ar gyfer CBAC. Mae'n aelod gweithgar o‘r ASE a’r IoP, ac yn ei amser rhydd mae Keith yn dal i chwarae rygbi, er yn araf, yn ogystal â bod yn gyfranwr brwd i weithgareddau awyr agored. 
 • Heidi Purnell mae Heidi yn athrawes ysgol gynradd gymwysedig ac wedi gweithio ym myd addysg ers 17 mlynedd. Mae hi wedi gweithio mewn canolfan wyddoniaeth adnabyddus fel rheolwr, cyflwynydd, hyfforddwr ac wedi ennill profiad o farchnata. Yn ystod y cyfnod hwn bu’n gweithio gyda nifer o sefydliadau partner i helpu i hyrwyddo STEM, a chyflwynodd weithdai a chyflwyniadau i ysgolion, colegau a chynulleidfaoedd cyhoeddus. Mae Heidi wedi bod yn gweithio gyda thimau rhanbarthol STEM Learning am y pedair mlynedd diwethaf, ac mae wedi bod yn ymwneud â hyrwyddo STEM i ysgolion, colegau a busnesau ledled y DU. Yn ddiweddar mae hi wedi bod yn ymwneud â chodi arian, gweithio gyda gwirfoddolwyr a rheoli prosiect i helpu i wella’r amgylchedd leol.    
 • Heather Hall Mae gan Heather radd mewn Bioleg Ddynol a dechreuodd ei gyrfa gwyddonol yn y 1980au cynnar fel cytogenetydd yn Ysbyty St James yn Leeds. Yn dilyn cyfnod fel technegydd labordy ysgol yna cwrs TAR, dechreuodd addysgu gwyddoniaeth mewn ysgol 2000 + disgybl yng Ngorllewin Cumbria. Yn 1992 dychwelodd Heather i’r ystafell ddosbarth, gan weithio am yr 18 mlynedd nesaf mewn ysgolion uwchradd yng Ngwynedd. Yn ystod yr amser hwnnw bu hi’n mynd ati i chwilio am gyllid i gyfoethogi profiadau’r disgyblion mewn gwyddoniaeth, yn enwedig mewn perthynas â gwaith maes. Mae’r rhain yn cynnwys Grant Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol i alluogi disgyblion i weithio ochr yn ochr â Biolegydd Môr ar ffactorau biolegol a ffisegol yn yr Afon Dyfi, ac yn ddiweddarach grant ADCDF i ymchwilio i ddyfodol cynaliadwy posibl ar gyfer yr ardal o gwmpas yr aber. Y tu allan i’r ystafell ddosbarth, Heather yn aelod gweithgar o’r ASE, ac yn aelod o Bwyllgor Rhanbarthol ASE Cymru ers ei sefydlu yn 2001.                                     
 • Helen Hughes Mae Helen yn hyfforddwr ac ymgynghorydd y cyfryngau a chyfathrebu. Yn ddiweddar, bu’n gweithio fel rheolwr marchnata a chysylltiadau cyhoeddus mewn elusen addysg gwyddoniaeth blaenllaw, ac mae wedi ysgrifennu’n helaeth am ymgysylltu gwyddoniaeth. Bu Helen yn gweithio fel newyddiadurwr, gwneuthurwr rhaglenni, a rheolwr yn y BBC am fwy nag ugain mlynedd, ym myd newyddion, addysg ac adrannau eraill. Mae ganddi brofiad o drefnu cynadleddau ar gyfer athrawon ac eraill sy’n ymwneud â strategaeth addysg, ac mae wedi arwain gwaith arloesol gan roi cyfle i gymunedau greu rhaglenni teledu a radio eu hunain.               
 • Liz Terry Mae Liz wedi bod yn gweithio'n broffesiynol mewn addysg wyddoniaeth ffurfiol ac anffurfiol ers 1977. Mae ei phrofiad yn cynnwys 16 mlynedd yn gweithio mewn ysgolion uwchradd, Colegau Addysg Bellach a Sefydliadau Addysg Uwch, a 14 mlynedd yn gweithio mewn cyfathrebu gwyddoniaeth ac ymgysylltiad cyhoeddus fel Rheolwr Addysg Ysgolion a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cynulleidfa mewn canolfan wyddoniaeth flaenllaw.
  Mae Liz wedi gweithio gyda sefydliadau megis Sefydliad Nuffield, Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain, STEMNET, Gyrfa Cymru, Ymddiriedolaeth Wellcome, y Ganolfan Ddysgu Wyddoniaeth Genedlaethol a'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar ystod eang o brosiectau. Mae ganddi brofiad o hyfforddi cyflwynwyr gwyddoniaeth ac roedd yn diwtor ar y Cwrs MSc Gwyddoniaeth Cyfathrebu a gynhaliwyd ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd a Techniquest. Yn ogystal cyd-drefnodd a chydweithiodd ar gynhadledd yn Sao Paulo, Brasil ar Reoli Canolfannau Gwyddoniaeth.     
 • Sarah Stretton Mae gan Sarah dros 32 mlynedd o brofiad gweithio mewn addysg wyddonol, addysg a chynghori ac ar hyn o bryd mae yn darlithio yn rhan amser mewn addysg gychwynnol athrawon. Gyda gradd mewn Cemeg bu yn athrawes gwyddoniaeth ac yna yn Bennaeth Adran Gwyddoniaeth am 10 mlynedd cyn dod yn Ymgynghorydd Gwyddoniaeth yn Abertawe yn gweithio ar lefelau cynradd ac uwchradd i gefnogi a hyrwyddo Gwyddoniaeth. Mae Sarah wedi cymryd rhan weithredol mewn gwella safonau mewn Gwyddoniaeth ac wedi gweithio fel arholwr TGAU a cymedrolwr gwaith cwrs ac mae’n Arolygydd Ychwanegol Estyn. Mae Sarah wedi chwarae rhan ganolog yn y Gymdeithas Addysg Gwyddoniaeth, ASE ar bob lefel. Yn genedlaethol bu hi’n arwain y Pwyllgor Uwchradd 1997-2002, yn aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor Cynradd ac mae hefyd wedi gwasanaethu fel Aelod o’r Cyngor. Yn lleol Mae Sarah wedi bod yn ymwneud yn gyson gyda’r sefydliad a chynig cymorth ar gyfer cyfarfodydd athrawon lleol.