Image

Polisi Preifatrwydd Gweld Gwyddoniaeth

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i bobl sydd wedi’u tanysgrifio i’n cylchlythyrau ac i bobl sy’n ymweld â’n gwefannau: www.see-science.co.uk neu www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae’r polisi yn amlinellu:

 • Eich hawliau, gan gynnwys manylion ar p’run ag oes rhaid i’r cyfrannwr data ddarparu’r data personol ai peidio a chanlyniadau methiant i’w ddarparu
 • Y data rydym yn ei gasglu
 • Pwrpasau’r casgliad hwn, a’n rhesymeg gyfreithlon dros wneud hynny
 • Derbynwyr y data personol, gan gynnwys trosglwyddo i drydydd parti (lle bo hynny’n berthnasol)
 • Manylion unrhyw drosglwyddiad i drydydd parti a manylion y mesurau diogelu a’r modd y gellir cael copi ohonynt neu ble y cawsant eu darparu
 • Beth i’w wneud os oes gennych gŵyn am y rhybudd preifatrwydd hwn, a manylion yr hawl i gyflwyno cŵyn gyda’r awdurdod goruchwylio.
 • Newidiadau i’r rhybudd preifatrwydd hwn
 • Cyrchiad at wybodaeth bersonol
 • Sut i gysylltu â ni
 • Enw a manylion cyswllt y Rheolwr Data yn Gweld Gwyddoniaeth Cyf.

Eich hawliau

Fel Cyfrannwr Data mae gennych yr hawliau canlynol:

 • Yr hawl i gael gwybod
 • Yr hawl i gyrchu
 • Yr hawl i gywiro
 • Yr hawl i ddileu
 • Yr hawl i gyfyngu prosesu
 • Yr hawl i gludo data
 • Yr hawl i wrthwynebu
 • Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd.

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth

Ymwelwyr i’n gwefannau

Pan fydd rhywun yn ymweld â www.see-science.co.uk neu www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth log safonol ar y rhyngrwyd a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Gwnawn hyn i ddarganfod pethau megis nifer yr ymwelwyr i wahanol rannau’r safle. Dim ond mewn modd nad yw’n nodi unrhyw un mae’r wybodaeth hon yn cael ei brosesu. Nid ydym yn gwneud, ac nid ydym yn caniatáu i Google wneud, unrhyw ymgais i ddarganfod hunaniaeth y rhai sy’n ymweld â’n gwefan. Os ydym am gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy trwy ein gwefan, byddwn yn gwneud hynny’n glir. Byddwn yn ei gwneud hi’n glir wrth i ni gasglu gwybodaeth bersonol a byddwn yn egluro’r hyn rydym yn bwriadu ei wneud.

Pobl sydd yn cysylltu â ni trwy gyfryngau cymdeithasol

Os byddwch yn anfon neges breifat neu uniongyrchol atom trwy gyfryngau cymdeithasol, bydd y neges yn cael ei storio ar y llwyfan am hyd at 1 flwyddyn. Ni chaiff ei rannu gydag unrhyw sefydliadau eraill

Pobl sydd yn gwneud cŵyn gyffredinol atom ni

Pan wneir cŵyn, byddwn yn creu ffeil ddiogel sy’n cynnwys manylion y gŵyn. Fel arfer byddai hyn yn cynnwys hunaniaeth yr achwynydd ac unrhyw unigolion eraill sy’n ymwneud â’r gŵyn.

Byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth bersonol angenrheidiol i brosesu’r gŵyn trwy ein trefn gwyno safonol.

Byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol mewn ffeiliau diogel yn unol â’n polisi cadw data. Mae hyn yn golygu y cedwir gwybodaeth am gŵyn am 2 flynedd. Fe’i cedwir mewn amgylchedd diogel a chyfyngir mynediad ato yn unol â’r egwyddor ‘angen gwybod’.

Yn yr un modd, lle cyflwynir ymholiadau atom ni dim ond er mwyn delio â’r ymholiad ac unrhyw faterion dilynol ac i wirio ar lefel y gwasanaeth a ddarparwn y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddwyd i ni.

Tanysgrifiad i’n cylchlythyrau

Pwrpas casglu a rhesymu cyfreithlon

 • Caniatâd
 • Os ydych wedi optio i mewn ar gyfer un o’n cylchlythyrau, byddwch yn derbyn y cylchlythyr hwn, a fydd yn cynnwys derbyn diweddariadau ar ein gwaith, manylion digwyddiadau a manylion gwaith cysylltiedig y gall ein partneriaid fod yn ei wneud.

Data fydd yn cael ei ddal

 • Casglwn eich enw, eich e-bost ac, os cyflenwir, y sefydliad neu’r ysgol lle rydych chi’n gweithio.

Sut yr ydym yn casglu’r data

 • Mae’r data hwn yn cael ei gasglu trwy ffurflenni ar-lein a thrwy ddewisiadau o fewn rhaglen. Os ydych chi’n cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr trwy un o’n rhaglenni, yna rydych chi’n cytuno i drosglwyddo eich enw a’ch cyfeiriad e-bost i’n rhestrau tanysgrifio, at y diben yr ydych yn ei ganiatáu.

Sut mae’r data yn cael ei storio

 • Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, Mailchimp, i anfon ein e-gylchlythyrau misol. Rydym yn casglu ystadegau ynghylch agor e-bost a chliciau gan ddefnyddio technolegau safonol yn y diwydiant, gan gynnwys gifs clir i’n helpu i fonitro a gwella ein e-gylchlythyr. Am fwy o wybodaeth, gweler polisi preifatrwydd Mailchimp.

Cyfnod cadw

 • Os ydych wedi ymuno â chylchlythyr, bydd eich cyfeiriad e-bost ac enw yn cael ei storio ar Mailchimp am 2 flynedd ers eich bod wedi agor ddiwethaf.
 • Nid ydym yn anfon unrhyw wybodaeth marchnata i drydydd parti, a rhennir y data yn fewnol dim ond os oes angen ac mewn modd sydd yn cydymffurfio â rheoliadau data.

Cwynion neu gwestiynau am y polisi hwn

Gallwch chi wneud cŵyn atom yn ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk os credwch fod ein casgliad neu ddefnydd o wybodaeth yn anghywir, yn annheg neu’n gamarweiniol.

Rydym hefyd yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella ein gweithdrefnau.

Cyrchiad at wybodaeth personol

Beth allwch chi ddweud wrthyf am y data sydd gennych amdanaf?

Ar ôl derbyn tystiolaeth o’ch hunaniaeth, gallwn ni ddarparu:

 • Cadarnhad bod eich data yn cael ei brosesu
 • Cyrchiad i’ch data personol; ac
 • Unrhyw wybodaeth atodol arall

Mewn rhai achosion, gall yr hyn a ddarperir fod yn gyfyngedig os byddwn ni hefyd yn darparu data ar unigolyn arall wrth rannu’r data. Yn yr achosion hyn, efallai y bydd yn rhaid i ni ofyn am ganiatâd i gysylltu â’r unigolyn arall am ganiatâd, golygu rhywfaint o’r data sy’n ymwneud â’r unigolyn, neu beidio â rhannu cyfran o’r data. Os yw hyn yn wir, byddwn yn cyfathrebu hyn â chi cyn gynted ag y bo modd ac yn egluro’r rhesymeg y tu ôl i hyn.

Pryd fydd y wybodaeth yn cael ei ddarparu?

Darperir gwybodaeth o fewn mis ar ôl ei dderbyn. Fodd bynnag, efallai y byddwn yn ymestyn cyfnod y cydymffurfiaeth gan ddau fis arall lle mae ceisiadau’n gymhleth neu’n niferus. Os yw hyn yn wir, byddwn yn eich hysbysu o fewn mis ar ôl derbyn y cais ac yn egluro pam fod yr estyniad yn angenrheidiol.

Sut y darperir y wybodaeth?

Byddwn yn gwirio pwy yw’r unigolyn sy’n gwneud y cais, gan ddefnyddio ‘modd rhesymol’. Os gwneir y cais yn electronig, byddwn yn darparu’r wybodaeth mewn fformat electronig diogel a ddefnyddir yn gyffredin.

Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych unryw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â’r Rheolwr Data yn Gweld Gwyddoniaeth Cyf:

Cerian Angharad
Gweld Gwyddoniaeth
8 Cilgant Sant Andreas
Caerdydd CF10 3DD

02920 344727

www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk
ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk