Image

Beth mae Gweld Gwyddoniaeth yn ei gynnig

Datblygu a chyflwyno prosiectau addysg ac ymgysylltu â'r cyhoedd

Rydym yn arbenigo mewn datblygu prosiectau addysg a rhaglenni ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Rydym yn gweithio yn agos iawn gyda’r rhwydwaith wyddonol o fewn Cymru fel y gallwn ddarparu y cymorth â’r gefnogaeth sydd ei angen ar ysgolion a grwpiau cymunedol. 

Mae gennym yr hyder i gyrraedd bob dysgwr a chynnig cefnogaeth i addysgwyr ar bob lefel yn genedlaethol ac yn lleol. Rydym yn darparu ystod eang o raglenni ar gyfer pobl ifanc o bob oed er mwyn rhoi profiadau cynhyrfus a iddynt o fewn pynciau STEM a'u hysgogi i ystyried gyrfaoedd yn y meysydd hyn.

Gweithio mewn partneriaeth

Rydym yn anelu i gydweithio mewn partneriaeth gyda mudiadau ar draws Cymru a’r DU er mwyn ein galluogi i hyrwyddo gweithgareddau arloesol yn hytrach na dyblygu gwaith sydd wedi cael ei wneud gan eraill. 

Rydym wastad yn annog datblygu cysylltiadau gyda byd busnes a diwydiant er mwyn cyfoethogi y profiad dysgu i ddisgyblion a chefnogi y dysgu o’r cwricwlwm o fewn ysgolion.

Rheolaeth Digwyddiadau Proffesiynol

Mae gennym brofiad o drefnu cynadleddau bychan a sioeau enfawr. Gallwn drefnu digwyddiadau yn ddwyieithog o fewn cyllideb.

Gallwn hefyd fod o gymorth i drefnu ffeiriau gyrfaoedd, diwrnodau agored a diwrnodau pontio.

Hwyluso cyfarfodydd, digwyddiadau trafod ac ymgynghoriadau ar gyfer cleientiaid allanol

Byddwn yn ffocysu ar greu gweithgareddau i gefnogi cwmniau yng Nghymru a rhoi cymorth iddynt adeiladu pontydd er mwyn cryfhau cysylltiadau rhwng byd busnes, ysgolion a’r gymuned leol. 

Ymchwilio a gwerthuso

Mae gennym brofiad o gynnal cyn-ymchwiliad cynulleidfa ar gyfer datblygu prosiectau ac adnoddau a chynnal gwerthusiadau ac astudiaethau cwmpasu ar gyfer cleientiaid allanol o fewn y gymuned STEM.

Ysgrifennu a chynhyrchu adnoddau

Rydym yn cefnogi addysgu Gwyddoniaeth a Thechnoleg drwy ddatblygu adnoddau addysgiadol a defnyddiau Datblygaid Proffesiynol Parhaol (DPP) i’w defnyddio gan athrawon drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.