Image

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 13 Mai 2021

Cystadleuaeth ysgrifennu stori am Robot

Mae'r gystadleuaeth lwyddiannus hon yn ôl ar gyfer 2021!

Oes gennych chi'r creadigrwydd i ysgrifennu stori robot wych?

Dyma'ch cyfle i chi ddangos eich dychymyg a mynd â'r darllenwyr ar antur i fyd roboteg a pheiriannau deallus.

Rydyn ni'n chwilio am straeon byrion cyffrous, diddorol a meddylgar i gyd am robotiaid.

Cymerwch ran nawr am gyfle i ennill gwobrau anhygoel!

Mae’r gystadleuaeth hon i blant rhwng 7 ac 11 oed.

Dyddiad cau 23 Mai.

Manylion yma.

Cystadleuaeth Lluniadu Robot

Mae'r gystadleuaeth lwyddiannus hon yn ôl ar gyfer 2021!

Oes gennych chi'r dychymyg i dynnu llun robot buddugol?

Dyma'ch cyfle i chi ddangos eich creadigrwydd a dylunio'ch robot eich hun ar gyfer y dyfodol. Rydym yn chwilio am ddyluniadau robotig dychmygus, ymarferol ac arloesol. Gallai eich robot wneud unrhyw dasg neu swydd y gallwch chi feddwl amdani - yr unig derfyn yw eich dychymyg!

Cymerwch ran nawr am gyfle i ennill gwobrau anhygoel!

Mae’r gystadleuaeth hon i blant rhwng 5 a 7 oed.

Dyddiad cau 23 Mai.

Manylion yma.

Rhaglen Drochi Haf Girls Who Code

(Nid cystadleuaeth ond mae angen gwneud cais)

Mae'r Rhaglen Drochi Haf (SIP) yn gwrs rhithiol am bythefnos sydd yn rhoi rhagarweiniad i gyfrifiadureg i ferched 15 - 18 oed.

Mae'r rhaglen hon yn dysgu'r sgiliau gwyddoniaeth gyfrifiadurol sydd eu hangen ar ferched - traws a cis - a myfyrwyr nad ydynt yn ddeuaidd i gael effaith yn eu cymuned wrth baratoi ar gyfer gyrfa mewn technoleg. Bydd cyfranogwyr yn dod i gysylltiad â swyddi technoleg, yn cwrdd â menywod mewn gyrfaoedd technoleg, ac yn ymuno â chwaeroliaeth gefnogol merched mewn technoleg.

Yn ogystal â datblygu eich sgiliau Cyfrifiadureg, byddwch chi'n dysgu am fodelau rôl benywaidd mewn technoleg, ddoe a heddiw. Fe'ch anogir i gymryd risgiau cadarnhaol wrth i chi gydweithio â myfyrwyr eraill i gryfhau eich gwytnwch, chwilfrydedd deallusol, deallusrwydd emosiynol, a'ch ymdeimlad o rymuso.

Mae ceisiadau ar agor ar hyn o bryd.

Manylion yma

Net Zero Superheroes

 Mae N-Z0 ar gyrch i achub y blaned. Gan ddefnyddio ei esgidiau niwtraleiddio carbon, mae'n trawsnewid llygredd i mewn i ynni glân gyda phob cam, gan gerdded llwybr cyson tuag at Net Zero. Ond mae angen eich help chi arno.

Eich cenhadaeth, fel ysgol neu unigolyn (10-14 oed), yw cynnig a chyflwyno syniad ar sut y gallwch chi gyfrannu at gyflawni Net Zero. Gallai hyn ymwneud ag ynni, ailgylchu, cynaliadwyedd, lleihau allyriadau, neu unrhyw bwnc arall sy'n cyfrannu at darged y llywodraeth o Net Zero erbyn 2050.

Ynghyd â mentor profiadol, bydd N-Z0 yn darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddeall yr heriau o gyflawni Net Zero. Bydd hyn yn helpu i lywio'ch datrysiad.

Dyddiad cau 14 Mehefin.

Manylion yma.

Cystadleuaeth Flynyddol MiSAC UK: Ffyngau a newid hinsawdd

Cyflwynwyd cystadleuaeth ym 1985 yn y DU i wella diddordeb myfyrwyr mewn microbioleg. Daeth yn ddigwyddiad blynyddol ym 1994 ac mae Cystadleuaeth Flynyddol MiSAC ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4 (neu gyfwerth) bellach yn denu hyd at 2,000 o gynigion myfyrwyr bob blwyddyn.

Bob blwyddyn, mae'r pwnc a ddewisir ar gyfer y gystadleuaeth yn y DU yn gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae nawdd arbennig yn darparu gwobrau ariannol gwerth cyfanswm o £1,000 i fyfyrwyr a'u hysgolion. Mae pob myfyriwr sy'n cymryd rhan yn derbyn tystysgrif.

Nod y gystadleuaeth: Datblygu dealltwriaeth ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau o'r gydberthynas rhwng gweithgareddau ffyngau a newid yn yr hinsawdd. Mae'n ofynnol i chi gynhyrchu gwybodaeth ar gyfer gwefan cyfryngau cymdeithasol ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau o dan y teitl, ‘Yr hyn nad oeddech chi'n ei wybod am newid yn yr hinsawdd’. Dylech egluro: y cysyniad o newid yn yr hinsawdd a'i effeithiau, sut mae gweithgareddau ffyngau yn effeithio ar newid yn yr hinsawdd, sut mae newid yn yr hinsawdd yn dylanwadu ar ffyngau eu hunain.

Manylion yma.

Enwebiadau ar gyfer Gwobrau Athrawon Cynradd 2021 ar agor!

 Ydych chi'n adnabod athro neu athrawes sy'n haeddu cydnabyddiaeth?

Mae'r gwobrau'n agored i athrawon cynradd gweithredol (llawn amser neu ran-amser) sydd:

• yn arloesol ac yn greadigol wrth ddysgu gwyddoniaeth;

• yn ysbrydoli cydweithwyr a chyfrannu at ddatblygu gwyddoniaeth yn eu hysgol;

• yn ennyn diddordeb y disgyblion yng nghyffro a rhyfeddod gwyddoniaeth.

• yn cefnogi cydweithwyr yn eu hysgolion eu hunain ac ysgolion eraill, naill ai'n lleol, yn rhanbarthol neu'n genedlaethol, i godi proffil gwyddoniaeth ac ansawdd darpariaeth gwyddoniaeth ysgolion cynradd

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau eleni yw Ionawr 14eg 2022.

Manylion yma.

Her First Lego League

Cystadleuaeth ar-lein ar gyfer timau o bobl ifanc, i annog diddordeb mewn themâu yn y byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Mae cofrestru bellach ar agor ar gyfer tymor Her Cynghrair FIRST® LEGO® 2020-2021. Dewch â'ch tîm at ei gilydd a meddyliwch am y ffyrdd y gallwn gael pobl i symud. 

Mae FIRST® LEGO® League Challenge yn rhaglen STEM fyd-eang ar gyfer timau o bobl ifanc, i annog diddordeb yn themâu'r byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae pobl ifanc yn gweithio gyda'i gilydd i archwilio pwnc penodol ac i ddylunio, adeiladu a rhaglennu robot LEGO® ymreolaethol i ddatrys cyfres o deithiau. 

Mae gan y rhaglen opsiynau hyblyg a fideos anhygoel i fynd â chi trwy bob un o'r 12 sesiwn dan arweiniad. Bydd timau’n gallu cystadlu mewn digwyddiad o bell ar ddiwedd y flwyddyn academaidd (gan roi digon o amser iddynt baratoi) gan ddefnyddio platfform pwrpasol yr Hwb Digwyddiad o Bell. Helpwch i annog diddordeb eich myfyrwyr mewn datrys materion y byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Gallwn ddal i roi rhywfaint o gyffro iddynt y flwyddyn academaidd hon! 

Manylion yma.

Am fwy o fanylion ar y twrnamaint yng Nghymru yn benodol, cysylltwch efo Cerian: cerian.angharad@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cystadleuaeth Ffermfeisio - NFU Education

Mae Ffermfeisio (pan fydd ffermio yn cwrdd â dyfeisio) yn gystadleuaeth STEM genedlaethol sy'n cael ei rhedeg gan NFU Education ac wedi'i hanelu at blant rhwng 5 a 14 oed (blynyddoedd ysgol 1 -9) yng Nghymru a Lloegr.

Eleni, mae'r her yn ymwneud â'r problemau y mae newid yn yr hinsawdd yn eu creu i ffermwyr Prydain a sut maen nhw'n ei ymladd i ddod yn Archarwyr Hinsawdd.

Mae yna bedwar hwb ysbrydoliaeth ar themau gwahanol i'ch annog chi i feddwl ac mae pob un yn llawn ymchwiliadau i'w cwblhau gartref neu'r ysgol, ochr yn ochr â rhai teithiau cyffrous o'n ffermydd archarwyr hinsawdd i'ch ysbrydoli.

Gallwch chi gymryd rhan yn y gystadleuaeth yn unigol neu fel rhan o dîm neu ddosbarth ac mae llu o wobrau anhygoel i'r ysgolion buddugol. Bydd enillwyr yn cyflwyno eu syniadau mewn digwyddiad mawreddog yn San Steffan ac yn ennill £1000 i'w hysgol ei wario ar offer STEM neu Ddysgu Awyr Agored! Bydd pob ymgeisydd yn dod yn ‘ffermfeiswyr’ ardystiedig ac yn derbyn pecyn gwobrwyo gan gynnwys tystysgrif a gwobr fach.

Y dyddiad cau yw 31 Mai 2021.

Manylion yma.

UK Junior Water Prize

Nod yr UK Junior Water Prize yw datrys heriau amgylcheddol gyda chysylltiad â dŵr, y gwyddom sy'n hynod bwysig ar gyfer ein dyfodol! Ar gyfer y gystadleuaeth, mae angen i chi nodi mater a chynnal rhywfaint o ymchwil ac arbrofion i ddod o hyd i ateb ymarferol ac arloesol.

Rydych chi'n gymwys i gymryd rhan os:

  • Ydych chi'n mynd i fod rhwng 15 ac 20 oed ar gyfer Wythnos Dŵr y Byd ym mis Awst 2021
  • Nad ydych wedi dechrau'r Brifysgol eto
  • Dechreuoch eich prosiect tra roeddech chi mewn addysg amser llawn
  • Mae eich ysgol neu goleg (gan gynnwys addysg gartref) yn y DU

Gallwch chi gymryd rhan ar eich pen eich hun neu mewn pâr, cyn belled â bod y ddau bartner yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd uchod. Mae aseiniadau ysgol yn gymwys i gael mynediad, ond mae angen i chi nodi'ch rôl yn y prosiect.

Bydd y cais buddugol yn gymwys ar gyfer taith â thâl holl-dreuliau i gynrychioli'r DU a'u hysgol yn y Stockholm Junior Water Prize yn Sweden gyda chyfle i ennill y wobr ariannol o $15,000 USD!

Mae'r gystadleuaeth ar agor tan 28 Mai 2021.

Manylion yma.

Gwobr Athrawon - Gwobr Ysgolion Rolls-Royce am Wyddoniaeth a Thechnoleg

Mae Gwobr Ysgolion Rolls-Royce am Wyddoniaeth a Thechnoleg yn rhaglen wobrwyo flynyddol sy'n helpu athrawon i gynyddu ymgysylltiad gwyddoniaeth, mathemateg a thechnoleg yn eu hysgolion a'u colegau. Mae'r rhaglen wobrwyo yn agored i bob ysgol a choleg yn y DU.

Yn flaenorol, Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce, mae'r wobr wedi'i hadnewyddu i annog ceisiadau nid yn unig o wyddoniaeth a mathemateg, ond hefyd i brosiectau peirianneg, dylunio a thechnoleg gan gynnwys argraffu 3D, roboteg a chodio, gwyddoniaeth data, deallusrwydd artiffisial a thrydaneiddio.

Bydd ymgeiswyr yn cyflwyno cais yn amlinellu syniad ar gyfer menter wyddoniaeth, mathemateg neu dechnoleg gynaliadwy, sy'n benodol i'ch ysgol ac y byddech chi'n ei chyflawni rhwng Medi 2020 a Mehefin 2021.

Dyddiad cau 28 Mai.

Manylion yma.

Y Gymdeithas Linnean Cystadleuaeth Rhywogaeth Arbennig – Unrhyw oedran

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn ceisiadau gan bob grŵp oedran (hyd yn oed oedolion!)

I gystadlu, crëwch rywogaeth newydd ac anfonwch y canlynol at learning@linnean.org:

  • Enw cyntaf, oedran (mewn blynyddoedd) a dinas y person a greodd y rhywogaeth arbennig
  • Llun o'ch rhywogaeth arbennig
  • Ei enw gwyddonol a chyffredin
  • Paragraff sy'n rhoi'r rhesymau dros ei addasiadau a disgrifiad o'i gynefin (anelwch at oddeutu 50 gair)

Byddwn yn tynnu sylw at weithiau gwych wrth i ni eu derbyn.
Dyfernir enillwyr ym mis Ebrill, Gorffennaf, Medi a Rhagfyr.

Mae gan Gymdeithas Linnean adnoddau i'ch helpu chi i ddewis eich rhywogaeth.

Manylion yma.