Cystadlaethau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha: 7 Ebrill 2022

Enwebwch nawr ar gyfer gwobrau Addysg Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol 2022

A hoffech chi gydnabod addysgwr gwyddoniaeth sy'n gwneud gwaith anhygoel yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr neu gefnogi cydweithwyr gyda'u datblygiad?

Mae dau brif gategori: 

Mae Gwobrau Rhagoriaeth mewn Addysg yn dathlu addysgwyr mewn addysg gynradd, uwchradd, addysg bellach ac addysg uwch – gan gynnwys, athrawon, technegwyr a mwy. Mae’r gwobrau hyn yn cydnabod ystod eang o sgiliau – o gynllunio’r cwricwlwm i addysgu effeithiol, ac o ddatblygiad personol i ddiwylliant gweithio. 

Mae Gwobrau Addysg Horizon yn tynnu sylw at fentrau diweddar sydd ar fin cael effaith wirioneddol ym maes addysg, ac sy'n agored i dimau a chydweithrediadau yn ogystal ag unigolion. Gallai'r mentrau hyn gynnwys rhaglenni neu dechnegau addysgu, datblygiadau ymchwil, technolegau arloesol a mwy. 

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 22 Mehefin. 

Manylion yma.

Gwobrau STEM Learning 2022

Gwobrau Addysgu STEM Learning

Mae addysgu o ansawdd uchel yn allweddol i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol STEM ac mae STEM Learning yn awyddus i gydnabod yr addysgwyr sy’n mynd gam ymhellach i gefnogi myfyrwyr sy’n dilyn pynciau STEM. Mae DPP yn rhan bwysig o’r datblygiad hwn ac mae athrawon sydd wedi ymgymryd â DPP yn y Nghanolfan Genedlaethol STEM Learning yng Nghaerefrog, trwy ein rhwydwaith o Bartneriaethau Dysgu Gwyddoniaeth, trwy ein DPP ar-lein, neu gydag un o’n partneriaid yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon i gyd yn gymwys i wneud cais am y gwobrau hyn. 

Gwobr Ysbrydoliaeth STEM 

Mae Gwobrau Ysbrydoliaeth STEM yn dathlu’r unigolion, sefydliadau a chlybiau STEM sy’n gweithio i ysbrydoli pobl ifanc mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Rydym am gydnabod y mentrau sy'n cael effaith wirioneddol, gan danio brwdfrydedd dros bynciau STEM a pharatoi'r ffordd ar gyfer gyrfaoedd mewn STEM. Noddir y gwobrau gan UK Research and Innovation (UKRI). 

Mae enwebiadau ar gyfer y ddwy Wobr yn cau ar 11 Ebrill.

Manylion yma.

ABSW Gwobr Awdur Gwyddoniaeth Ifanc

Mae Cymdeithas Awduron Gwyddoniaeth Prydain yn gwahodd myfyrwyr o ysgolion nad ydynt yn ddewisol a ariennir gan y wladwriaeth, neu'r rhai sy'n cael eu haddysgu gartref ag anableddau ac na allant fynychu'r ysgol yn bersonol, rhwng 14-16 oed, i gyflwyno traethawd 800 gair ar unrhyw bwnc mewn gwyddoniaeth. , technoleg, peirianneg a/neu fathemateg.

Yn 2022 mae’r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr yn Glasgow, Caerdydd, Birmingham a Bwrdeistref Newham yn Llundain. Mae hwn yn wobr deithiol felly bydd yn agored i ardaloedd eraill yn y blynyddoedd dilynol. 

Bwriad y gystadleuaeth hon yw cael pobl ifanc i ysgrifennu a meddwl am y cwestiynau mawr mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, gyda ffocws ar sut mae gwyddoniaeth yn effeithio ar lunio polisïau a chymdeithas. 

Dyddiad cau dydd Gwener 8 Ebrill.

Manylion yma.

The Great Bug Hunt 2022

Anogwch eich disgyblion i fynd allan i ddysgu mwy am bethau byw a’u cynefinoedd ac i ddefnyddio’r ystafell ddosbarth awyr agored – gyda’n cystadleuaeth wych. Yn syml, dewiswch gynefin lleol, gofynnwch i’ch disgyblion archwilio a darganfod y bwystfilod bach (bygiau) sy’n byw yno, tynnwch lun ohonynt a chofnodwch eu canfyddiadau – mae mor hawdd â hynny!

A gallech chi ennill (ymhlith pethau eraill!), diwrnod chwilod yn eich ysgol! Ysgol Fabanod Jackfield yn Stoke on Trent oedd enillydd 2021, a chafodd y plant yno ddiwrnod bendigedig, a ddarparwyd gan ein partneriaid, y Gymdeithas Entomolegol Frenhinol, yn darganfod mwy am y pryfed a’r chwilod y daethant o hyd iddynt. Y rhan orau oedd dal y pryfed dail a dod yn agos at gacwn! 

I’ch helpu ar eich ffordd o hela chwilod, ac i roi llawer o syniadau i chi, ymunwch â’r NFU am wers fyw ar 15 Mawrth i ddysgu popeth am fwystfilod bach, eu cynefinoedd a’r swyddi pwysig y maent yn eu gwneud. 

Dyddiad cau 10 Mehefin. 

Manylion yma.

Her Moon Camp

Mae Moon Camp yn brosiect addysg sy’n cael ei redeg ar y cyd rhwng ESA a Sefydliad Airbus, mewn partneriaeth ag Autodesk. Mae'n defnyddio technolegau dysgu arloesol i herio myfyrwyr i ddylunio eu haneddiad Lleuad eu hunain gydag offeryn modelu 3D (Tinkercad neu Fusion 360). Mae'n cynnwys gweithgareddau ystafell ddosbarth paratoadol sy'n canolbwyntio ar ddysgu trwy-ddylunio ac arbrofi gwyddoniaeth.

Yn gyntaf rhaid i dimau ddatblygu nifer o arbrofion rhyngddisgyblaethol i archwilio amgylchedd eithafol y gofod a deall sut y gallai gofodwyr fyw ar y Lleuad. Yna mae'n rhaid iddynt ddylunio eu Gwersyll Lleuad, y dylid ei addasu i amgylchedd y Lleuad, ystyried y defnydd o adnoddau lleol a darparu amddiffyniad a chyfleusterau byw a gweithio i'r gofodwyr. 

Mae Moon Camp wedi'i rannu'n dri chategori ar wahân sy'n cynnwys gwahanol lefelau o gymhlethdod: Moon Camp Discovery, Moon Camp Explorers ac Moon Camp Pioneers. 

Byddwch yn greadigol a dechreuwch ddylunio eich Gwersyll Lleuad eich hun nawr! 

Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 21 Ebrill. 

Manylion yma.

Rhydwaith UK-RAS Cystadlaethau Robot i Ysgolion

Mae ein dwy gystadleuaeth greadigol i blant yn ôl ar gyfer 2022! 

Cystadleuaeth Tynnu Llun Robot ar gyfer 5 – 7 oed (CS) 

Oes gennych chi'r dychymyg i lunio'r dyluniad robot buddugol? Dyma’ch cyfle i chi ddangos eich creadigrwydd a dylunio robot dychmygol yr hoffech ei weld yn y dyfodol. Rydym yn chwilio am ddyluniadau robot gwreiddiol, ymarferol a dyfeisgar. Gallai eich robot wneud unrhyw dasg neu swydd y gallwch chi feddwl amdani - yr unig gyfyngiad yw eich dychymyg! 

Cystadleuaeth "Once Upon a Robot" ar gyfer 7 – 11 oed (CA2) 

Oes gennych chi'r creadigrwydd i ysgrifennu stori robot wych? Dyma'ch cyfle i chi ddangos eich dychymyg a mynd â'r darllenwyr ar antur i fyd roboteg a pheiriannau deallus. Rydym yn chwilio am straeon byrion cyffrous, diddorol a meddylgar am robotiaid. 

Y dyddiad cau ar gyfer y ddwy gystadleuaeth yw 24 Ebrill. 

Manylion yma.

Cystadleuaeth Poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Thema cystadleuaeth poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2022 yw ‘Twf’.

Gallai eich poster archwilio taith penbwl yn tyfu i fod yn lyffant llawndwf, neu edrych ar y ffyrdd y mae twf poblogaeth yn effeithio ar y blaned. I gael ysbrydoliaeth ar syniadau poster, edrychwch ar rai o enillwyr 2021 ar wefan y gystadleuaeth! 

Rydym yn dymuno i bawb fod yn enillydd, ond dim ond nifer cyfyngedig o wobrau sydd gennym. Felly, dyma ddadansoddiad o'r hyn y bydd y beirniaid yn edrych amdano: 

  • Creadigrwydd mewn ymagwedd - Ongl arloesol ar gynnwys neu ddehongliad creadigol o'r thema 
  • Cynnwys – Clir, cywir ac addysgiadol am bwnc STEM 
  • Cyfathrebu effeithiol – wedi’i gyflwyno a’i gyfathrebu mewn ffordd ddifyr

Mae 4 categori oedran o 3 i 14 oed. 

Y dyddiad cau ar gyfer cystadlu yw 5pm ar 15 Ebrill 2022. 

Mae'r holl fanylion yma.

Cystadleuaeth Young Coders

Mae'r gystadleuaeth Young Coders yn ôl eto ar gyfer 2022 gan ddod â chyfle anhygoel i chi a'ch myfyrwyr ennill profiad ymarferol mewn codio gyda Scratch. 

Yn wreiddiol dim ond ar gyfer ysgolion cynradd blynyddoedd 4 - 6, gwnaethom wrando ar adborth y llynedd ac rydym bellach wedi agor y meini prawf mynediad i gynnwys blynyddoedd uwchradd 7 ac 8. 

Thema eleni yw ‘Fy Myd, Ein Planet’. Rydym yn chwilio am gystadleuwyr i greu gêm adweithiol sy'n annog plant i ofalu am adnoddau naturiol a gwella'r amgylchedd. Mae'r cyfleoedd yn ddiddiwedd ac chi sydd â gofal am greadigrwydd! 

Dyddiad cau Mai 27.

Manylion yma.

Her Bioleg UKBC

Mae Her Bioleg yn ysgogi chwilfrydedd ar gyfer y byd naturiol ac yn annog myfyrwyr i ymddiddori mewn bioleg y tu allan i'r ysgol.

Mae'r Her Bioleg ar agor i fyfyrwyr 13 i 15 oed. 

Mae'r gystadleuaeth yn cynnwys dau bapur amlddewis, pum munud ar hugain i'w cymryd ar-lein o dan amodau arholiadau dan oruchwyliaeth staff. 

Gosodir cwestiynau ar gwricwlwm yr ysgol, ond bydd y gystadleuaeth hefyd yn gwobrwyo'r myfyrwyr hynny y mae eu gwybodaeth o'r pwnc wedi'i chynyddu trwy ddarllen llyfrau a chylchgronau, gwylio rhaglenni hanes natur, cymryd sylw o'r cyfryngau newyddion am eitemau o ddiddordeb biolegol, ac maent yn gyffredinol ymwybodol o'n fflora a'n ffawna naturiol. 

Bydd ysgolion yn gallu cynnal Her Bioleg ym mha bynnag ffordd sy'n gweddu orau i'w disgyblion, gan sicrhau eu bod yn mwynhau cymryd rhan a bod ganddynt ddisgwyliad rhesymol o gydnabyddiaeth am eu cyflawniadau. Yn ogystal â gallu cyflwyno sgoriau eu disgyblion i’r gystadleuaeth genedlaethol, anogir ysgolion i ddyfarnu eu gwobrau eu hunain ac i ddefnyddio tystysgrifau a ddarperir ar eu cyfer. 

Cofrestrwch o Dachwedd 1af. 

Manylion yma.

Olympiad Bioleg Prydain

 Cystadleuaeth datrys problemau uwch ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch a phwynt mynediad ar gyfer yr Olympiad Bioleg Rhyngwladol (BBO).

Mae'r BBO yn herio ac yn ysgogi myfyrwyr sydd â diddordeb mewn bioleg i ehangu ac ymestyn eu doniau. Mae'n galluogi myfyrwyr i arddangos eu talent a chael eu gwobrwyo'n addas gyda thystysgrifau a medalau a gydnabyddir yn gyhoeddus. 

Mae'r BBO yn agored i fyfyrwyr mewn addysg ôl-16 sy'n astudio yn yr ysgol neu'r coleg. Mae'r gystadleuaeth yn cynnwys dau bapur amlddewis 45 munud i'w cymryd ar-lein o dan amodau arholiadau dan oruchwyliaeth staff. Bydd myfyrwyr yn cael pynciau a syniadau nad ydyn nhw'n gyfarwydd â nhw, felly byddan nhw'n cystadlu â'u sgiliau datrys problemau a'u dealltwriaeth o egwyddorion craidd. 

Yn ogystal ag annog a gwobrwyo disgyblion yn eu hastudiaethau, y BBO yw'r cam cyntaf wrth ddewis tîm i gynrychioli'r DU yn yr Olympiad Bioleg Rhyngwladol (IBO). Mae'r IBO yn ceisio herio rhai o'r myfyrwyr bioleg cyn-brifysgol gorau yn y byd trwy brofi theori ac ymarferol, gyda dros drigain o wledydd yn cymryd rhan. 

Cofrestrwch o Dachwedd 1af. 

Manylion yma.