Image

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 18 Gorffennaf 2019

Cystadleuaeth Ysgrifennu i Ysgolion 'The Oxford Scientist' 2019

Ydych chi'n fyfyriwr ysgol, neu  goleg yn y DU ym Mlwyddyn 10, Blwyddyn 11, neu Flwyddyn 12 (yn dechrau ym Mlwyddyn 11, Blwyddyn 12 neu Flwyddyn 13 ym mis Medi)?

Ydych chi wedi'ch swyno gan wyddoniaeth ac eisiau ei gyfleu i'r rhai o'ch cwmpas?

A hoffech chi weld eich gwaith yn cael ei gyhoeddi yn rhifyn nesaf 'The Oxford Scientist' AC ennill taleb Amazon gwerth £ 50?

Os gwnaethoch ateb YDW i'r cwestiynau hyn, yna'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ysgrifennu erthygl 700 gair am “arwr  gwyddoniaeth di-glod” a'i anfon atom erbyn 18 Hydref. Gallai fod yn ymwneud ag unrhyw un, o wyddonydd sydd bellach yn adnabyddus ond na chafodd gydnabyddiaeth am ei gyflawniadau yn ystod ei oes, i rywun yr ydych chi'n credu sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'w faes gwyddoniaeth ond nad yw erioed wedi cael ei wobrwyo am ei gyflawniadau.

Dyddiad cau 18 Hydref. Mae'r holl fanylion yma.

Ffermfeisio (pan mae ffermio a dyfeisio yn cwrdd)

Cystadleuaeth STEM a redir gan NFU Education ac sydd wedi'i hanelu at blant ysgol gynradd yn ystod tymor yr Hydref 2019

Mae tair her gyffrous sy'n seiliedig ar broblemau y gall blant weithio arnynt yn unigol neu mewn timau. Mae pob her wedi'i chynllunio i wneud i blant feddwl am y materion o ddydd i ddydd sy'n wynebu ffermwyr a thyfwyr yng Nghymru a Lloegr yn ogystal â'r heriau amgylcheddol ehangach sy'n wynebu poblogaeth gynyddol y byd. Heriau'r flwyddyn hon yw:

· Dylunio dilledyn gan ddefnyddio gwlân, y ffabrig rhyfeddol

· Creu pryd bwyd stryd sy'n cael ei ysbrydoli gan bob rhan o'r byd ond sy'n defnyddio cynnyrch lleol fel y prif gynhwysyn

· Dylunio peiriant a fyddai'n cael ei ddarganfod ar fferm yn y flwyddyn 2040

Cefnogir pob her gan adnoddau cysylltiedig â'r cwricwlwm a grëwyd mewn partneriaeth â'r Gymdeithas Addysg Wyddoniaeth (ASE) - cofrestrwch i dderbyn eich pecyn am ddim.

Mae llu o wobrau gwych i'r ysgolion buddugol. Bydd yr enillwyr yn cyflwyno eu syniadau mewn digwyddiad mawreddog yn Nhŷ'r Cyffredin yn Llundain, yn ogystal ag ennill ymweliadau fferm wedi'u hariannu'n llawn a llawer mwy! Bydd pob cystadleuydd yn dod yn 'ffermfeisiwr' ardystiedig ac yn derbyn pecyn gwobr gan gynnwys tystysgrif a gwobr fach. Mae mwy o wybodaeth yma (mae adnoddau Cymraeg ar eu ffordd). 

Cystadleuaeth Youth Industrial Strategy

Mae'r Gystadleuaeth Youth Industrial Strategy yn fenter STEM genedlaethol newydd sy'n ceisio ysbrydoli a herio pobl ifanc 11 i 19 oed.

Mae'n darparu cyfleoedd byd-eang i bobl ifanc ymgysylltu ag ymchwil arloesol a syniadau dylunio cynnyrch o amgylch y pedwar maes yn y Strategaeth Ddiwydiannol: Gwybodaeth a Data Artiffisial, Cymdeithas sydd yn Heneiddio, Twf Glân, a Dyfodol Symudedd.

Rydym yn galw ar bobl ifanc i ymuno â'r Gystadleuaeth gydag atebion arloesol sydd â'r potensial i newid ein diwydiannau yn y dyfodol, ein cymdeithas a'r amgylchedd. Bydd enillwyr y Gystadleuaeth yn mynychu rowndiau terfynol cenedlaethol Ffair Big Bang yn Birmingham ym mis Mawrth 2020 ac yn cael eu beirniadu ar gyfer y ddau.

Gall myfyrwyr weithio ar eu pennau eu hunain neu fel rhan o dîm i greu eu prosiect gwyddoniaeth neu dechnoleg eu hunain yn seiliedig ar yr Heriau Mawr.

Bydd Gweld Gwyddoniaeth yn gallu cynnig Diwrnod Darganfod am ddim i rai ysgolion rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref. Os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal Diwrnod Darganfod, cysylltwch â llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk er mwyn trafod ymhellach.

Bydd ceisiadau sy'n bodloni meini prawf Cystadleuaeth Strategaeth Ddiwydiannol Ieuenctid hefyd yn gymwys i dderbyn Gwobr CREST, cynllun gwobrwyo Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain ar gyfer gwaith prosiect STEM sy'n ysbrydoli pobl ifanc i feddwl ac ymddwyn fel gwyddonwyr a pheirianwyr.

Mae angen cyflwyno ceisiadau ar gyfer y gystadleuaeth erbyn mis Tachwedd 2019. Ewch yma i gael mwy o fanylion

FIRST® LEGO® League 2019/20 CITY SHAPER season

Mae cofrestru'n agor ddydd Mercher 15 Mai.

Mae FIRST LEGO League yn her STEM fyd-eang i dimau o bobl ifanc, i annog diddordeb mewn themâu byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae pobl ifanc yn cydweithio i archwilio thema bensaernïaeth y tymor ac i ddylunio, adeiladu a rhaglennu robot LEGO ymreolaethol i ddatrys cyfres o heriau.

Mae Cynghrair LEGO FIRST ar gyfer pobl ifanc rhwng 9 ac 16 oed, gan weithio mewn timau o hyd at 10 o fyfyrwyr gyda hyfforddwr oedolion cefnogol. Mae'r her yn cynnwys gêm robot a phrosiect ymchwil, a bydd angen i fyfyrwyr ddangos Gwerthoedd Craidd FIRST LEGO League trwy gydol eu holl waith. Fel arfer mae gan dimau 12 i 16 wythnos i weithio ar yr her cyn iddynt gystadlu yn eu twrnamaint rhanbarthol.

Manylion yma.

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Byd-eang IET 

Mewn ymgais i herio'r ddelwedd ystrydebol o hetiau caled ac oferôls brwnt sy'n gysylltiedig yn aml â pheirianneg, mae'r IET wedi lansio ei gystadleuaeth ffotograffiaeth flynyddol ar gyfer 2019 ac mae'n galw ar bobl ifanc i gystadlu.

Mae Ffotograffydd Peirianneg a Thechnoleg y Flwyddyn IET 2019 yn agored i unrhyw ffotograff o bwnc sy'n gysylltiedig â pheirianneg sy'n cyfleu wyneb creadigol, cyffrous a modern peirianneg a pheirianwyr heddiw. Gall cyfranogwyr gyflwyno hyd at bum llun i'r pum categori canlynol: Dylunio a Chynhyrchu, Digidol, yr Amgylchedd ac Ynni, Strwythurau a Thrafnidiaeth.

Bydd panel o feirniaid yn edrych ar bob cais ac yn gwobrwyo pum enillydd ifanc (16 oed ac iau) a phum enillydd hŷn (17 a throsodd). Yna bydd enillwyr cyffredinol o'r ddau gategori yn cael eu dewis ar gyfer gwobrau ariannol ychwanegol. Bydd y llun gorau ar ffôn clyfar hefyd yn ennill gwobr ariannol. Bydd ffotograffau enillwyr hefyd yn ymddangos mewn arddangosyn canolog yn Llundain ac yn cael eu cyhoeddi yn y cylchgrawn ffotograffiaeth blaenllaw, Amateur Photographer.

Manylion yma.

Y dyddiad cau yw dydd Gwener 30 Awst 2019.

The Big Bang Competition

Mae Cystadleuaeth y Big Bang yn cydnabod ac yn gwobrwyo cyflawniadau pobl ifanc ym mhob maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), gan roi'r cyfle iddynt adeiladu eu sgiliau a'u hyder mewn gwaith prosiect.

Mae'r Gystadleuaeth yn agored i holl drigolion y DU mewn addysg neu hyfforddiant amser llawn (cyfwerth â grŵp blwyddyn 7-13), a gall myfyrwyr ymgeisio ar-lein a thrwy rowndiau rhanbarthol.

Cynhelir Rowndiau Terfynol y DU yn Ffair y Big Bang ym mis Mawrth bob blwyddyn; y dyddiadau ar gyfer 2020 yw 10 - 12 Mawrth.

Bydd y rhai fydd yn cyrraedd y rownd derfynol yn cystadlu am werth dros £20,000 o wobrau anhygoel, mewn tri categori oedran ar gyfer gwyddoniaeth a pheirianneg, yn ogystal â theitlau nodedig Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn GSK UK a Gwyddonydd GSK UK .

Y dyddiad cau arlein yw Tachwedd 8 2019. Mae'r holl fanylion yma.

Mission X: Train Like an Astronaut 2019 nawr ar agor!

HomeHer addysgol ryngwladol, gan ganolbwyntio ar ffitrwydd a maeth, sy'n annog myfyrwyr i hyfforddi fel Astronot.

Mae myfyrwyr yn ymarfer rhesymu gwyddonol a gwaith tîm tra'n cymryd rhan mewn teithiau hyfforddi ymarferol sy'n targedu cryfder, dygnwch, cydlynu, cydbwysedd ac ymwybyddiaeth ofodol. Mae llawer o'r gwersi a'r gweithgareddau yn gysylltiedig â'r cwricwlwm gwyddoniaeth ac mae ganddynt ffocws clir ar iechyd a maeth.

Manylion yma.

The Art of Sustainability a STEM

Art of Sustainability logo

Chi yw dylunwyr y dyfodol; ein dyfodol ni i gyd. Bydd STEM wrth wraidd y dyfodol hwnnw. Mae Defnydd a Gwastraff yn un pwnc cwricwlwm o fewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Bydd dylunio yn y dyfodol yn ymwneud â chreu byd Cynaliadwy. Un lle byddwn yn cyfrannu at les ni ein hunain a lles y byd naturiol.

Yr Her yw i ddylunio cart cynaliadwy i rasio yn y ‘Brockweir Soap Box Derby’. Gwybodaeth yma ac yma.

Bydd yn rhaid i’r tȋm buddugol ddangos sut mae eu cart nhw yn darparu lles. Bydd angen i dimau ystyried Cynaliadwyaeth gan ddangos sut mae cylch bywyd y cart yn cwrdd â dylunio cylchol.

Bydd gwobr am y cart mwyaf cynaliadwy ar ddiwedd y ras a gall disgyblion weithio tuag at Gwobr CREST fel rhan o’r prosiect.

Mi fydd y ras nesaf dydd Sadwrn Medi 21, 2019.

Cysylltwch â Steven England yn TheArtofSustainability@hotmail.com am fwy o fanylion.

Cisco Little Big Futures

Mae’r Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things, IoT) yn ymwneud â chysylltu yr hyn sydd heb ei gysylltu. Cael gwrthrychau bob dydd i anfon, derbyn a phrosesu data i ddatrys problemau yn y byd go-iawn.

Mae Cisco a STEM Learning wedi ail-lansio y ‘Little Big Awards for 2017’ ac mae nawr yn ‘Little Big Futures’. Mae gan y rhaglen yma gasgliad o adnoddau i fyfyrwyr rhwng 11 a 14 oed i gymryd rhan mewn pump o sesiynau un awr. Lawrlwythwch adnoddau ar draws y pynciau STEM ac i Glybiau STEM.

Mae pob adnodd un awr yn cynnwys ymchwiliadau pwnc-benodol, gan archwilio’r Rhyngrwyd Pethau. Nid oes angen unrhyw dechnoleg benodol arnoch ar gyfer y gweithgareddau rhyngweithiol ac ymgysylltiol hyn. Mae’r adnoddau hyn yn cyflwyno technolegau sydd ar ddod a fydd yn fuan yn rhan o fywyd pob dydd. Maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn greadigol gyda’u dysgu ac archwilio addysg gyrfaoedd.

Mae Cisco hefyd yn noddi ysgolion i gymryd rhan mewn Gwobrau Darganfod CREST trwy dalu costau’r gwobrau.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau i ymchwilio problem byd go iawn ac yn adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau. Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM lleol i ysgogi a chefnogi’ch disgyblion yn ystod yr her.

BBC Terrific Scientific

BBC Terrific Scientific

Mae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.