Image

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 2 Mawrth 2021

Cystadleuaeth Clean Tech i rai rhwng 15 a 18 oed

Mae’r gystadleuaeth hon yn gofyn i fyfyrwyr ymchwilio i broblem a chynnig datrysiad technoleg lân yn seiliedig ar thema – a’r flwyddyn hon y thema yw ‘gwarchod y Ddaear’. Mae’n adeiladu ar sgiliau ymchwil a dadansoddi disgyblion, ynghyd â’u hysgrifennu gwyddonol.

Yn y rownd gyntaf, gofynnir i fyfyrwyr nodi problem ac ysgrifennu traethawd rhwng 5 a 15 tudalen yn cynnig datrysiad technoleg glân. Yn yr ail rownd, bydd myfyrwyr yn creu prototeip o'u datrysiad.

Derbynnir ceisiadau gan unigolion neu dimau hyd at dri aelod Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 23 Ebrill, a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno traethodau yw 28 Ebrill.

Manylion yma.

Cystadleuaeth Flynyddol MiSAC UK: Ffyngau a newid hinsawdd

Cyflwynwyd cystadleuaeth ym 1985 yn y DU i wella diddordeb myfyrwyr mewn microbioleg. Daeth yn ddigwyddiad blynyddol ym 1994 ac mae Cystadleuaeth Flynyddol MiSAC ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4 (neu gyfwerth) bellach yn denu hyd at 2,000 o gynigion myfyrwyr bob blwyddyn.

Bob blwyddyn, mae'r pwnc a ddewisir ar gyfer y gystadleuaeth yn y DU yn gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae nawdd arbennig yn darparu gwobrau ariannol gwerth cyfanswm o £1,000 i fyfyrwyr a'u hysgolion. Mae pob myfyriwr sy'n cymryd rhan yn derbyn tystysgrif.

Nod y gystadleuaeth: Datblygu dealltwriaeth ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau o'r gydberthynas rhwng gweithgareddau ffyngau a newid yn yr hinsawdd. Mae'n ofynnol i chi gynhyrchu gwybodaeth ar gyfer gwefan cyfryngau cymdeithasol ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau o dan y teitl, ‘Yr hyn nad oeddech chi'n ei wybod am newid yn yr hinsawdd’. Dylech egluro: y cysyniad o newid yn yr hinsawdd a'i effeithiau, sut mae gweithgareddau ffyngau yn effeithio ar newid yn yr hinsawdd, sut mae newid yn yr hinsawdd yn dylanwadu ar ffyngau eu hunain.

Manylion yma.

Enwebiadau ar gyfer Gwobrau Athrawon Cynradd 2021 ar agor!

 Ydych chi'n adnabod athro neu athrawes sy'n haeddu cydnabyddiaeth?

Mae'r gwobrau'n agored i athrawon cynradd gweithredol (llawn amser neu ran-amser) sydd:

• yn arloesol ac yn greadigol wrth ddysgu gwyddoniaeth;

• yn ysbrydoli cydweithwyr a chyfrannu at ddatblygu gwyddoniaeth yn eu hysgol;

• yn ennyn diddordeb y disgyblion yng nghyffro a rhyfeddod gwyddoniaeth.

• yn cefnogi cydweithwyr yn eu hysgolion eu hunain ac ysgolion eraill, naill ai'n lleol, yn rhanbarthol neu'n genedlaethol, i godi proffil gwyddoniaeth ac ansawdd darpariaeth gwyddoniaeth ysgolion cynradd

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau eleni yw Ionawr 14eg 2022.

Manylion yma.

BP Ultimate Challenge: Cartref i Natur

Mae'r her STEM Ultimate Challenge yn ôl ac eleni mae'n anelu at drochi disgyblion yn thema bioamrywiaeth! Mae dirywiad bioamrywiaeth yn cael effaith ddramatig ar bob creadur byw, gan gynnwys bodau dynol, a'r ffordd y maent yn rhyngweithio. Dyna pam mae’r her eleni yn gwahodd pobl ifanc ledled y DU i fod yn greadigol a dylunio cartref i fyd natur, gan ddefnyddio atebion naturiol a thechnegol, i wella bioamrywiaeth yn eu cymuned leol.

Mae yna adnoddau newydd am ddim sydd wedi'u cynllunio i gefnogi cwricwla gwyddoniaeth, daearyddiaeth, dylunio a thechnoleg a chyfrifiadureg ac maent yn berffaith ar gyfer ystafelloedd dosbarth cymdeithasol bell, gartref a dysgu o bell. Gellir lledaenu'r adnoddau rhad ac am ddim ar draws grwpiau blwyddyn cynradd ac uwchradd ac maent yn cynnwys cynlluniau gwersi hawdd eu defnyddio, ymgysylltu â gweithgareddau gwaith cartref a gwersi fideo gyda'r cyflwynydd bywyd gwyllt, Michaela Strachan. Fe welwch hefyd ffurflen gais a'r holl fanylion ar sut i gystadlu yng nghystadleuaeth fawreddog eleni.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i oedrannau 9-11 ac 11-14 a gellir cymeryd rhan yn unigol neu fel grŵp. Mae gwobrau gwych i'r disgybl / myfyrwyr buddugol a'u hysgol. Bydd y disgybl / tîm sydd â'r dyluniad mwyaf creadigol ac arloesol yn ennill £3,000 i ddod â'r cartref hwnnw i fyd natur yn fyw, tra bydd yr ail orau yn derbyn £1,000 yr un i wireddu eu dyluniadau.

Mae'r gystadleuaeth yn cau ar 3 Mawrth 2021.

Manylion yma.

Cystadleuaeth Creu Poster Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Thema cystadleuaeth poster 2021 yw Arloesi ar gyfer y dyfodol.

Mae 3 chategori ar gyfer disgyblion o'r Feithrinfa i Flwyddyn 9.

Mae posteri'n cael eu beirniadu yn ôl y meini prawf canlynol:

 • Creadigrwydd mewn dull - ongl arloesol ar gynnwys neu ddehongliad creadigol o'r thema
 • Cynnwys - yn glir, yn gywir ac yn addysgiadol am y pwnc STEM
 • Cyfathrebu effeithiol - wedi'i gyflwyno a'i gyfathrebu mewn ffordd atyniadol

Ffordd wych o gael pawb i gymeryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain!

Dyddiad cau yw Ebrill 30.

Manylion yma.

Y Tŵr Papur Talaf - Her Beirianneg Fluor 2021!

Gyda dim ond papur a thâp, mae Her Peirianneg Fluor 2021 yn gofyn i fyfyrwyr adeiladu tŵr, mor dal â phosib, a all gynnal tun o fwyd ar y brig am 60 eiliad llawn.

Mae'r her hon yn hwyl i bob oedran a gellir ei gwneud yn yr ystafell ddosbarth neu gyda myfyrwyr gartref. Mae'r deunyddiau'n fwriadol syml. Rydyn ni eisiau i gynifer o fyfyrwyr â phosib adeiladu tŵr papur a bod yn rhan o’r her!

Derbynnir cyflwyniadau ar gyfer yr Her Fluor Chwefror 14-Mawrth 12, 2021, ond gallwch chi a'ch myfyrwyr ddechrau cynllunio, dylunio ac adeiladu nawr!

Manylion yma.

Her First Lego League

Cystadleuaeth ar-lein ar gyfer timau o bobl ifanc, i annog diddordeb mewn themâu yn y byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

Mae cofrestru bellach ar agor ar gyfer tymor Her Cynghrair FIRST® LEGO® 2020-2021. Dewch â'ch tîm at ei gilydd a meddyliwch am y ffyrdd y gallwn gael pobl i symud. 

Mae FIRST® LEGO® League Challenge yn rhaglen STEM fyd-eang ar gyfer timau o bobl ifanc, i annog diddordeb yn themâu'r byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae pobl ifanc yn gweithio gyda'i gilydd i archwilio pwnc penodol ac i ddylunio, adeiladu a rhaglennu robot LEGO® ymreolaethol i ddatrys cyfres o deithiau. 

Mae gan y rhaglen opsiynau hyblyg a fideos anhygoel i fynd â chi trwy bob un o'r 12 sesiwn dan arweiniad. Bydd timau’n gallu cystadlu mewn digwyddiad o bell ar ddiwedd y flwyddyn academaidd (gan roi digon o amser iddynt baratoi) gan ddefnyddio platfform pwrpasol yr Hwb Digwyddiad o Bell. Helpwch i annog diddordeb eich myfyrwyr mewn datrys materion y byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Gallwn ddal i roi rhywfaint o gyffro iddynt y flwyddyn academaidd hon! 

Manylion yma.

Am fwy o fanylion ar y twrnamaint yng Nghymru yn benodol, cysylltwch efo Cerian: cerian.angharad@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Her Modelu Mathemateg MathWorks

Cystadleuaeth newydd sbon yn dod i Gymru a Lloegr yn 2021 - yn rhad ac am ddim i'r cystadleuwyr. Mae'n hynod boblogaidd yn yr UD a nawr gall myfyrwyr chweched dosbarth elwa hefyd.

Mae Her Modelu Mathemateg MathWorks yn gystadleuaeth ar-lein am ddim i fyfyrwyr chweched dosbarth yng Nghymru a Lloegr, ac ysgolion uwchradd yn yr Unol Daleithiau. Gan weithio mewn timau bach, mae myfyrwyr yn dyfeisio ateb i broblem yn y byd go iawn gan ddefnyddio modelu mathemategol. 

Mae £ 79,000 mewn gwobrau ysgoloriaeth - cyfanswm o 37 gwobr ariannol - ar gael. Mae'r cofrestriad ar agor tan Chwefror 19, 2021. Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal rhwng Chwefror 26 a Mawrth 1, 2021. 

Manylion yma.

Gwobr Longitude Explorer

Wrth i'r byd ddod yn llai ac yn fwy cysylltiedig, mae ein rolau fel dinasyddion byd-eang yn fwyfwy hanfodol i wneud y byd yn lle tecach, mwy cyfartal a chynaliadwy.

Fel arweinwyr yfory a'r genhedlaeth nesaf o arloeswyr, rydyn ni'n gwybod bod pobl ifanc yn defnyddio eu creadigrwydd, eu gyriant a'u meddwl arloesol i fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu miliynau ledled y byd, a dyna pam rydyn ni'n galw ar bobl ifanc 11-16 oed eleni. ledled y DU i ateb yr alwad i weithredu:

Sut allwch chi ddefnyddio technoleg i greu ap, cynnyrch neu wasanaeth a fydd yn gwneud y byd yn lle gwell, gan alluogi pobl i fyw'n well, byw'n hirach, byw'n wyrddach a byw gyda'i gilydd?

Y dyddiad cau yw Chwefror 12.

Manylion yma.

Mae Gwobrau Apps For Good 2021 ar agor!

Mae Gwobrau Apps for Good 2021 ar agor a gall myfyrwyr nawr gyflwyno eu ceisiadau! Bydd y Gwobrau yn ddigwyddiad cwbl rithwir sy'n caniatáu i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd gystadlu mewn lleoliad ar-lein diogel a chefnogol.

Mae cofrestru'n gyflym ac yn hawdd trwy ffurflen ar-lein a bydd pob myfyriwr sy'n cystadlu yn derbyn adborth ysgrifenedig wedi'i bersonoli gan restrau byrion arbenigol. Bydd ceisiadau sy'n cyrraedd y rowndiau terfynol yn cael cyfle i gyflwyno eu syniad i gynrychiolwyr cwmnïau technoleg uchaf am y cyfle i ennill tlysau, gwobrau a chyfleoedd ymgysylltu pwrpasol.

Mae'r beirniaid yn cydnabod yr her enfawr y mae myfyrwyr ac athrawon wedi'i hwynebu eleni ac yn chwilio am syniadau diddorol ac unigryw a fydd yn helpu i wella bywydau eraill, heb ddisgwyl Apps proffesiynol wedi'u codio'n llawn - felly anogwch eich myfyrwyr i gystadlu heddiw!

Y dyddiad cau yw Ebrill 23 2021.

Manylion yma.

Cystadleuaeth Ffilm Wyddoniaeth Bryste 2021

Mae'r gystadleuaeth flynyddol yn agored i wneuthurwyr ffilmiau amatur a phrofiadol.

• Rhaid i ffilmiau a gyflwynir fod yn 10 munud neu lai a bod naill ai'n ffilm ffeithiol, wedi'i seilio ar wyddoniaeth, neu fod â thema ffuglen wyddonol.

• Er mwyn cael ei hystyried ar gyfer y categori ffuglen wyddonol, rhaid i'r ffilm gael ysbrydoliaeth wyddoniaeth glir.

Bydd ffilmiau ar y rhestr fer yn cael eu dangos mewn dangosiad gwneuthurwr ffilmiau rhithwir neu theatr ac ar y Sgrin Fawr yn Sgwâr y Mileniwm, Bryste, yn ddiweddarach. Cyhoeddir yr enillwyr yn dangosiad y gwneuthurwr ffilm.

Y dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth 2021 yw Mai 1af 2021.

Manylion yma.

Cystadleuaeth Ffermfeisio - NFU Education

Mae Ffermfeisio (pan fydd ffermio yn cwrdd â dyfeisio) yn gystadleuaeth STEM genedlaethol sy'n cael ei rhedeg gan NFU Education ac wedi'i hanelu at blant rhwng 5 a 14 oed (blynyddoedd ysgol 1 -9) yng Nghymru a Lloegr.

Eleni, mae'r her yn ymwneud â'r problemau y mae newid yn yr hinsawdd yn eu creu i ffermwyr Prydain a sut maen nhw'n ei ymladd i ddod yn Archarwyr Hinsawdd.

Mae yna bedwar hwb ysbrydoliaeth ar themau gwahanol i'ch annog chi i feddwl ac mae pob un yn llawn ymchwiliadau i'w cwblhau gartref neu'r ysgol, ochr yn ochr â rhai teithiau cyffrous o'n ffermydd archarwyr hinsawdd i'ch ysbrydoli.

Gallwch chi gymryd rhan yn y gystadleuaeth yn unigol neu fel rhan o dîm neu ddosbarth ac mae llu o wobrau anhygoel i'r ysgolion buddugol. Bydd enillwyr yn cyflwyno eu syniadau mewn digwyddiad mawreddog yn San Steffan ac yn ennill £1000 i'w hysgol ei wario ar offer STEM neu Ddysgu Awyr Agored! Bydd pob ymgeisydd yn dod yn ‘ffermfeiswyr’ ardystiedig ac yn derbyn pecyn gwobrwyo gan gynnwys tystysgrif a gwobr fach.

Y dyddiad cau yw 31 Mai 2021.

Manylion yma.

Cystadleuaeth Big Bang yn mynd yn ddigidol yn 2021

Mae cystadleuaeth Big Bang yn cydnabod cyflawniadau pobl ifanc mewn STEM ac yn magu hyder mewn gwaith sy'n seiliedig ar brosiectau. Mae'r llif gwyddoniaeth yn canolbwyntio ar ymchwilio, darganfod a defnyddio dulliau gwyddonol. Gall myfyrwyr gyflwyno unrhyw waith prosiect y maen nhw wedi'i gwblhau yn yr ysgol, gartref neu mewn clwb STEM.

Y cam cyntaf yw rhagbrofion ar-lein, lle mae myfyrwyr yn cystadlu am gyfle i arddangos eu gwaith yn Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth Big Bang a chael eu dwylo ar wobrau anhygoel. Mae prosiectau'n cael eu beirniadu gan arweinwyr mewn diwydiant a'r byd academaidd, sy'n rhoi adborth i'r holl gystadleuwyr yn y rownd derfynol i'w helpu i barhau i adeiladu eu syniadau, eu sgiliau a'u hyder.

Yn ogystal â'r cyfle i rwydweithio â gwyddonwyr, gall myfyrwyr gynnwys eu rhan yn y gystadleuaeth yn eu gweithgareddau allgyrsiol ar ffurflenni UCAS a datganiadau personol.

Darganfyddwch sut i ddechrau ac ysbrydoli myfyrwyr gyda phrosiectau yn y gorffennol ar wefan Big Bang.

Gellir cofrestru nes diwedd Mawrth.

Manylion yma.

UK Junior Water Prize

Nod yr UK Junior Water Prize yw datrys heriau amgylcheddol gyda chysylltiad â dŵr, y gwyddom sy'n hynod bwysig ar gyfer ein dyfodol! Ar gyfer y gystadleuaeth, mae angen i chi nodi mater a chynnal rhywfaint o ymchwil ac arbrofion i ddod o hyd i ateb ymarferol ac arloesol.

Rydych chi'n gymwys i gymryd rhan os:

 • Ydych chi'n mynd i fod rhwng 15 ac 20 oed ar gyfer Wythnos Dŵr y Byd ym mis Awst 2021
 • Nad ydych wedi dechrau'r Brifysgol eto
 • Dechreuoch eich prosiect tra roeddech chi mewn addysg amser llawn
 • Mae eich ysgol neu goleg (gan gynnwys addysg gartref) yn y DU

Gallwch chi gymryd rhan ar eich pen eich hun neu mewn pâr, cyn belled â bod y ddau bartner yn cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd uchod. Mae aseiniadau ysgol yn gymwys i gael mynediad, ond mae angen i chi nodi'ch rôl yn y prosiect.

Bydd y cais buddugol yn gymwys ar gyfer taith â thâl holl-dreuliau i gynrychioli'r DU a'u hysgol yn y Stockholm Junior Water Prize yn Sweden gyda chyfle i ennill y wobr ariannol o $15,000 USD!

Mae'r gystadleuaeth ar agor tan 28 Mai 2021.

Manylion yma.

Gwobr Athrawon - Gwobr Ysgolion Rolls-Royce am Wyddoniaeth a Thechnoleg

Mae Gwobr Ysgolion Rolls-Royce am Wyddoniaeth a Thechnoleg yn rhaglen wobrwyo flynyddol sy'n helpu athrawon i gynyddu ymgysylltiad gwyddoniaeth, mathemateg a thechnoleg yn eu hysgolion a'u colegau. Mae'r rhaglen wobrwyo yn agored i bob ysgol a choleg yn y DU.

Yn flaenorol, Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce, mae'r wobr wedi'i hadnewyddu i annog ceisiadau nid yn unig o wyddoniaeth a mathemateg, ond hefyd i brosiectau peirianneg, dylunio a thechnoleg gan gynnwys argraffu 3D, roboteg a chodio, gwyddoniaeth data, deallusrwydd artiffisial a thrydaneiddio.

Bydd ymgeiswyr yn cyflwyno cais yn amlinellu syniad ar gyfer menter wyddoniaeth, mathemateg neu dechnoleg gynaliadwy, sy'n benodol i'ch ysgol ac y byddech chi'n ei chyflawni rhwng Medi 2020 a Mehefin 2021.

Dyddiad cau 28 Mai.

Manylion yma.

Y Gymdeithas Linnean Cystadleuaeth Rhywogaeth Arbennig – Unrhyw oedran

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn ceisiadau gan bob grŵp oedran (hyd yn oed oedolion!)

I gystadlu, crëwch rywogaeth newydd ac anfonwch y canlynol at learning@linnean.org:

 • Enw cyntaf, oedran (mewn blynyddoedd) a dinas y person a greodd y rhywogaeth arbennig
 • Llun o'ch rhywogaeth arbennig
 • Ei enw gwyddonol a chyffredin
 • Paragraff sy'n rhoi'r rhesymau dros ei addasiadau a disgrifiad o'i gynefin (anelwch at oddeutu 50 gair)

Byddwn yn tynnu sylw at weithiau gwych wrth i ni eu derbyn.
Dyfernir enillwyr ym mis Ebrill, Gorffennaf, Medi a Rhagfyr.

Mae gan Gymdeithas Linnean adnoddau i'ch helpu chi i ddewis eich rhywogaeth.

Manylion yma.