Image

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 4 Mehefin 2020

RSPB Sut fyddech chi'n ailddylunio man awyr agored i helpu bywyd gwyllt?

!!ADNODDAU YN Y GYMRAEG!!

Caiff pobl ifanc, teuluoedd ac ysgolion ledled Cymru eu gwahodd i greu dyluniadau i ddangos sut byddent yn gwella eu gerddi, tir yr ysgol neu fan awyr agored lleol i helpu bywyd gwyllt drwy gymryd rhan yn ein cystadleuaeth Cynllunio Cynefin.

I ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd yng Nghymru  

Cymerwch ran yn ein cystadleuaeth i ennill pecyn Dysgu yn yr Awyr Agored ar gyfer eich ysgol drwy wahodd eich myfyrwyr i ailddylunio man awyr agored i helpu bywyd gwyllt. Os ydych chi’n dysgu o bell, gallwch wneud y gweithgaredd hwn o gartref!  

Dechreuwch ddefnyddio ein cardiau sgorio Cynllunio Cynefin i wahodd eich disgyblion i sgorio pa mor dda yw man awyr agored ar gyfer bywyd gwyllt. Yn ddibynnol ar ble maen nhw, gall disgyblion roi sgôr i dir yr ysgol, eu gerddi gartref, neu eu stryd leol hyd yn oed. Mae’n syml – mae angen iddyn nhw roi tic wrth bob cynefin maen nhw’n gallu dod o hyd iddo ac adio’r sgoriau at ei gilydd.  

Os yw’ch myfyrwyr gartref a bod ganddyn nhw ddim mynediad at ardd nac yn gallu mynd allan, peidiwch â phoeni, gallan nhw gymryd rhan beth bynnag! Gofynnwch iddyn nhw ddychmygu eu parc lleol neu dir yr ysgol, neu efallai eu bod yn gallu gweld y stryd neu erddi eraill drwy’r ffenestr.  

Mae hefyd fersiwn ar gyfer teuluoedd.

Dyddiad cau Mehefin 30.

Manylion yma.

Gwobr Arweinydd Primary Engineer 4-14 oed

CYSTADLEUAETH WEDI EI ADDASU A'R DYDDIAD CAU WEDI EI NEWID AR GYFER CYFLE DYSGU YN Y CARTREF!

Mae peirianneg o'n cwmpas ym mhobman, o'r ceir rydyn ni'n eu gyrru, i'r sgriniau teledu rydyn ni'n eu gwylio a'r bwyd rydyn ni'n ei fwyta. Dyma'r hyn sy'n ein galluogi i fyw ein bywydau ac o'r herwydd mae'n sail i drafodaeth, creadigrwydd a datrys problemau. Sut allwn ni wella bywyd i eraill ac i ni ein hunain?

Gwahoddir plant, disgyblion a myfyrwyr mewn Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar, Ysgolion Cynradd ac Uwchradd i gyfweld peiriannydd, nodi problem, tynnu llun ac anodi datrysiad iddi ar ddalen A4 neu A3 ac egluro ar un ochr i A4 (neu lai) pam dylai peirianwyr gynhyrchu eu datrysiad.

Mae'r wobr Arweinydd bellach ar gael gartref ac mae’r dyddiad cau wedi’i ymestyn i’r 10fed o Fedi. Cofrestrwch i gael mynediad at adnoddau dysgu cartref a chyfweliadau peirianwyr byw.

Dyddiad cau Medi 10.

Manylion yma.

Gwobr Nancy Rothwell 7-18 oed

RSB The Nancy Rothwell Award 2020 social media card resizeMae Gwobr Nancy Rothwell yn dathlu lluniadu sbesimenau mewn ysgolion ac yn tynnu sylw at fanteision cyfuno celf a gwyddoniaeth.

Dim ond un llun y gall pob ymgeisydd ei gyflwyno ar gyfer y wobr. Rydym yn annog ymgeiswyr i anfon sganiau o'u lluniadau sbesimen yn hytrach na ffotograffau.

Gwobrau

Mae tri chategori oedran (7-11, 12-14, a 15-18) a dyfernir gwobrau am:

Canmoliaeth uchel

Bydd y tri ym mhob categori yn cael set o bensiliau lluniadu a thystysgrif.

Enillydd

Bydd yr enillydd cyffredinol ym mhob categori yn cael set o bensiliau lluniadu, tystysgrif a £25. Bydd ysgolion yr enillwyr hefyd yn derbyn £100 yr un.

Bydd gwobrau myfyrwyr yn cael eu cyflwyno yn ein Seremoni Wobrwyo Flynyddol Wythnos Bioleg 2020 ar 8 Hydref 2020.

Gwahoddir ymgeiswyr ac enillwyr uchel eu clod hefyd i ddiwrnod profiad yn y Coleg Milfeddygol Brenhinol ar 8fed Hydref 2020.

Dyddiad cau Gorffennaf 31.

Manylion yma.

Y Gymdeithas Linnean – Cystadleuaeth Arlunio 8-19+ oed

Mae Linnaeus yn chwilio am lun newydd rhyfeddol o'i anifail anwes Sjupp!

Mae yna bum categori oedran: 7 ac iau, 8 - 11, 11 - 14, 15 - 18, a 19+.

Gall ymgeiswyr fod o unrhyw le, h.y. heb fod yn gyfyngedig i'r DU.
Rhaid i'r cyflwyniadau fod yn waith yr ymgeiswyr eu hunain, peidiwch â defnyddio darn o gelf hawlfraint.

Mae fideo am Sjupp a Linneaus ar y wefan a all eich helpu gyda'r dasg.

Does dim dyddiad cau felly anfonwch eich creadigaeth unryw bryd!

Manylion yma.

Y Gymdeithas Linnean Cystadleuaeth Rhywogaeth Arbennig – Unrhyw oedran

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn ceisiadau gan bob grŵp oedran (hyd yn oed oedolion!)

I gystadlu, crëwch rywogaeth newydd ac anfonwch y canlynol at learning@linnean.org:

  • Enw cyntaf, oedran (mewn blynyddoedd) a dinas y person a greodd y rhywogaeth arbennig
  • Llun o'ch rhywogaeth arbennig
  • Ei enw gwyddonol a chyffredin
  • Paragraff sy'n rhoi'r rhesymau dros ei addasiadau a disgrifiad o'i gynefin (anelwch at oddeutu 50 gair)

Byddwn yn tynnu sylw at weithiau gwych wrth i ni eu derbyn.
Dyfernir enillwyr ym mis Ebrill, Gorffennaf, Medi a Rhagfyr.

Mae gan Gymdeithas Linnean adnoddau i'ch helpu chi i ddewis eich rhywogaeth.

Manylion yma.

Yr Arddangosfa Fawr yn y Cartref i rai 7-14 oed

Mae'r gystadleuaeth hon wedi'i thargedu at blant 7-14 oed. Dyluniwyd y prosiect cyfan i bara am dymor cyfan yr haf, gan ddiweddu gyda chystaclu yn yr Arddangosfa Fawr. Mae yna werth 7 wythnos o weithgareddau yn y prosiect a hyd yn oed grŵp Facebook i gefnogi ymgeiswyr.

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr gyflwyno fideo 1 munud yn cyflwyno eu Arddangosfa Fawr yn y Cartref, sy'n mynd i'r afael â'r cwestiwn:

Sut gall peirianneg helpu i amddiffyn y blaned?

Cymerwch ran yn Her yr Arddangosfa Fawr yn y Cartref i fod â siawns o ennill gwobrau gwych gan gynnwys: gwerth £500 o offer i ehangu pynciau STEM yn eich ysgol, y cyfle i gael sgwrs fideo gydag un o'n peirianwyr ysbrydoledig a mwy!

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Medi.

Manylion yma.

Gwobr Chweched Dosbarth Deunyddiau Armourers & Brasiers TATA Steel

Mae hon yn gystadleuaeth newydd i gynorthwyo ysgolion i annog myfyrwyr i ddatblygu diddordeb parhaus mewn gyrfaoedd STEM. Fe'i sefydlwyd i roi cyfleoedd strwythuredig i fyfyrwyr ddarganfod mwy am Wyddoniaeth Deunyddiau a Pheirianneg a gwella a chyfoethogi eu hastudiaethau.
Mae'r Wobr yn brosiect annibynnol sy'n cael ei gynnal gan fyfyrwyr 6ed dosbarth is (16-17 oed) yn ystod un flwyddyn ysgol. Y brif wobr yw £ 1500 i'r myfyriwr a £ 1000 i'w ysgol.

Manylion yma.

Olympiad Bioleg Ganolradd

Mae’r Olympiad Bioleg Ganolradd yn herio gwybodaeth bioleg myfyrwyr ac yn eu hannog i barhau i astudio’r biowyddorau y tu hwnt i’r ysgol / coleg.

Yn addas ar gyfer disgyblion Blwyddyn 12.

Bydd Olympiad Bioleg Ganolradd 2020 yn cael ei gynnal rhwng 2il - 9fed Mehefin 2020. Mae'r gystadleuaeth yn cynnwys prawf amlddewis un awr a gymerir ar-lein unrhyw amser sy'n gyfleus yn ystod dyddiadau'r gystadleuaeth. Bydd angen goruchwilio myfyrwyr wrth wneud y papur, naill ai yn rhithiol gan athro neu gartref gan riant/gwarcheidwad. Gosodir cwestiynau ar bynciau y mae myfyrwyr yn debygol o fod wedi ymdrin â TGAU ac yn eu blwyddyn gyntaf Safon Uwch.

Anogir myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth i gyfeirio at hynny yn eu ceisiadau am addysg bellach/uwch.

Trefnir yr Olympiad Bioleg Ganolradd gan bwyllgor Cystadlaethau Bioleg y DU a'i weinyddu gan y Gymdeithas Fioleg Frenhinol.

Gwobrau

Mae myfyrwyr sy'n sgorio orau yn cael eu gwobrwyo â thystysgrifau a gydnabyddir yn gyhoeddus.

Mae pob myfyriwr sy'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn gymwys i dderbyn aelodaeth BioNet am ddim am flwyddyn.

Cofrestrwch cyn Mehefin 9.

Manylion yma.

Mae Cystadleuaeth Ffotograffiaeth y Gymdeithas Frenhinol Bioleg bellach ar agor!

'Ein byd sy’n newid’ yw thema’r gystadleuaeth yn 2020. Mae Bywyd ar y Ddaear yn ddeinamig ac rydym yn eich gwahodd i ddal y trawsnewidiadau hyn.

Gallai eich ffotograff ddangos y newidiadau sy'n digwydd o fewn natur, gan gynnwys metamorffosis a'r newid o'r ifanc i'r oedolyn. Efallai yr hoffech chi ddangos sut mae cynefinoedd yn datblygu yn ystod olyniaeth ecolegol, sut mae bywyd gwyllt yn addasu, neu'r effeithiau mae pobl yn eu cael ar natur. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau sy'n archwilio'r thema hon ar y lefel gellog, genetig a moleciwlaidd, gan archwilio sut y gall bywyd newid ar amrywiaeth o wahanol raddfeydd.

Gwobrau

Mae dau gategori yn y gystadleuaeth, pob un â gwobr ariannol:

Ffotograffydd y Flwyddyn (18 a hŷn) - prif wobr o £1,000
Ffotograffydd Ifanc y Flwyddyn (dan 18) - prif wobr o £500

Dyddiad cau Gorffennaf 24.

Manylion yma.

!!UN I'W WNEUD ADRE!! Cystadleuaeth Robot i Ysgolion: 5 i 7 oed - Tynnu llun robot

Oes gennych chi'r dychymyg i dynnu llun robot gwych?

Tynnwch lun robot yr hoffech ei weld yn y dyfodol am gyfle i ennill gwobrau gwych.

Gallai eich robot wneud unrhyw dasg neu swydd y gallwch chi feddwl amdani - yr unig derfyn yw eich dychymyg!

Pan fyddwch chi'n dylunio'ch robot, meddyliwch am yr hyn y gall ei wneud, pwy allai ei ddefnyddio, sut y bydd yn ymddwyn, a pha rannau arbennig y bydd eu hangen arno. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n labelu'ch llun gyda'r nodweddion pwysig hyn. Bydd angen i chi roi eich syniad creadigol i'r beirniaid.

Mae'r gystadleuaeth hon ar agor i blant rhwng 5 a 7 oed.

Dyddiad cau Mehefin 8.

Manylion yma.

!!UN I'W WNEUD ADRE!! Cystadleuaeth Robot i Ysgolion: 7 i 11 oed - Once upon a robot

Oes gennych chi'r creadigrwydd i ysgrifennu stori robot wych?

Rydyn ni'n chwilio am straeon byrion cyffrous sy'n cynnwys robotiaid am gyfle i ennill gwobrau gwych.

Dyma'ch cyfle i chi ddangos eich creadigrwydd a mynd â'r darllenwyr ar antur i fyd roboteg a pheiriannau deallus.

Bydd angen i chi ddefnyddio'ch dychymyg i greu cymeriadau credadwy a chynllwyn gafaelgar.

Gall eich stori fer gynnwys unrhyw fath o robot y gallwch chi ei freuddwydio, a gallai ddigwydd ar y Ddaear, yn y gofod neu hyd yn oed ar blaned arall!

Meddyliwch a yw'ch stori wedi'i gosod yn yr oes sydd ohoni, y dyfodol, neu'r gorffennol efallai. Pa heriau fydd eich cymeriadau yn eu hwynebu? Sut fydd yr antur yn dod i ben?

Mae Once Upon a Robot ar agor i blant rhwng 7 ac 11 oed.

Dyddiad cau Mahefin 8.

Manylion yma.

'Great Bug Hunt' 2020

Oherwydd cau ysgolion, rydym wedi agor y gystadleuaeth hon i bob plentyn ysgol gynradd (a'u rhieni!)

Mae ein her yn eithaf syml - ewch â'ch plant i'r ardd neu unrhyw ofod allanol rydych chi'n berchen arno a gweld pa greaduriaid bychain y gallant ddod o hyd iddynt!

Yn syml, pwyntiwch nhw at y gwrychoedd agosaf, gwelyau blodau, coed, glaswellt hir, boncyffion, cerrig, creigiau (wel, fe gewch chi'r syniad) ... gadewch iddyn nhw archwilio ac yna adrodd yn ôl i ni beth maen nhw wedi'i ddarganfod.

Gwnewch yn siŵr, fodd bynnag, i ddilyn cyngor y llywodraeth a pheidiwch â gadael eich eiddo. I wneud hyn, arhoswch 2 fetr i ffwrdd oddi wrth bobl nad ydynt yn eich cartref a pheidiwch â rhoi eich hun nac eraill mewn perygl.

Gwnewch brosiect - os ydyn nhw'n dod o hyd i bry cop neu bluen y coed, darganfyddwch bopeth amdano. Tynnwch lun ohono, ei archwilio (yn ofalus!), Beth mae'n ei fwyta, ble mae'n byw - efallai hyd yn oed ysgrifennu stori neu gerdd amdani, dylunio poster neu saethu fideo.

Efallai y byddwch chi'n dod o hyd i bry cop o dan y gwely, efallai y bydd gennych helfa greaduriaid yn y tŷ, efallai y gallai eich fforwyr ddysgu am gynefin neu bryfed ar-lein, mae'r opsiynau'n ddiddiwedd - gydag ychydig bach o ddychymyg…

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Mehefin 2020. 

Manylion yma.

Enwebwch nawr ar gyfer Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd

Mae athrawon sy'n gwneud gwaith anhygoel, yn codi safonau, yn rhagori mewn amodau anodd ac yn mynd y tu hwnt i hynny yn haeddu cael eu dathlu. Mae'r Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Gynradd yn gwneud hynny'n union - rydym yn dathlu, yn gwobrwyo ac yn darparu llu o gyfle i'r athrawon haeddiannol hyn.

Mae'r gwobrau'n agored i'r holl Athrawon Cynradd cyfredol (llawn neu ran-amser) sy'n:

  • arloesol ac yn greadigol wrth ddysgu gwyddoniaeth;
  • ysbrydoli cydweithwyr a chyfrannu at ddatblygu gwyddoniaeth yn eu hysgol a thu hwnt;
  • ennyn diddordeb y disgyblion yng nghyffro a diddordeb gwyddoniaeth.

Mae athrawon sy'n ennill Gwobr Athro Gwyddoniaeth Gynradd yn cefnogi cydweithwyr yn eu hysgolion eu hunain ac ysgolion eraill, naill ai'n lleol, yn rhanbarthol neu'n genedlaethol, i godi proffil gwyddoniaeth ac ansawdd y ddarpariaeth wyddoniaeth ysgolion cynradd.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 12 Mehefin.

Manylion yma.

Diwrnodau Her Farady - Cofrestrwch nawr ar gyfer 2020-21

Mae Diwrnodau Her Faraday yr IET yn ddiwrnodau gweithgaredd STEM undydd rhad ac am ddim sy'n cyflwyno myfyrwyr i beirianneg, yn eu hysbrydoli i ystyried peirianneg fel gyrfa ac yn helpu i ddatblygu eu sgiliau ymarferol a chyflogadwyedd, gan gynnwys gweithio mewn tîm, datrys problemau a meddwl yn greadigol.

Mae ein Diwrnodau Her yn rhoi cyfle i chwe thîm o chwe myfyriwr, rhwng 12 a 13 oed, ymchwilio, dylunio a gwneud atebion prototeip i broblemau peirianneg y byd go iawn. Mae'r gystadleuaeth flynyddol hon, gyda digwyddiadau sy'n cwmpasu'r DU gyfan, yn gweld timau'n cystadlu i ennill gwobr iddyn nhw eu hunain a thlws i'w hysgol. Gwahoddir y timau gorau ar ddiwedd y tymor i'r Rowndiau Terfynol Cenedlaethol i frwydro i gael eu coroni yn Bencampwyr Cenedlaethol Faraday ac ennill gwobr ariannol o hyd at £1,000 i'w hysgol.

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw Gorffennaf 1af.

Manylion yma