Image

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 28 Tachwedd 2019

Cystadleuaeth Young Coders 2020

Mae'r Gystadleuaeth Young Coders ar gyfer ysgolion cynradd yn ôl eto ar gyfer 2020. Wedi'i anelu at helpu athrawon i ddod yn fwy hyderus wrth ddysgu sgiliau codio, gall unrhyw athro redeg y gystadleuaeth p'un a yw'n gyfarwydd â chodio neu'n hollol newydd iddi. Mae'r holl waith cynllunio sesiwn yn cael ei wneud i chi fel y gallwch ddysgu ochr yn ochr â'ch disgyblion. Mae'r adnoddau'n cynnwys 12 wythnos o gynllunio gwersi ar gyfer dechreuwyr llwyr (plant ac athrawon!) Neu fersiwn fyrrach 6 wythnos ar gyfer y rhai sydd eisoes ag ychydig o brofiad o ddefnyddio Scratch. Gellir defnyddio'r adnoddau ar gyfer gwersi cyfrifiadurol neu i redeg clwb ar ôl ysgol.

Mae ar agor i blant ym mlynyddoedd 4, 5 a 6 sy'n gweithio mewn timau o 3 - 6. Y nod yw creu gêm gyfrifiadur fer gan ddefnyddio Scratch i "Dysgu'ch Cyfeillion am y Gorffennol"

Bydd gwobrau i'r plant sy'n creu'r prosiectau 1af, 2il a 3ydd safle a gwobrau ariannol ychwanegol eleni i'r ysgol neu'r clwb hefyd. £500 am y lle cyntaf, £200 am yr 2il le a £100 am y 3ydd safle.

Cofrestrwch ar gyfer y gystadleuaeth a chyrchwch yr holl adnoddau yma. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 22ain Mai 2020

2000 o Eiriau i Newid y Byd

A allai'ch 2,000 o eiriau chi wneud gwahaniaeth?

Ydych chi'n angerddol am ofalu am ein planed? Ydych chi'n poeni am newid hinsawdd? Ydych chi'n meddwl tybed pa fath o fyd y bydd eich cenhedlaeth chi yn ei etifeddu? Pe bai lan i chi, beth hoffech chi ei newid?

Os ydych chi rhwng 15 a 18 oed, a bod gennych ddiddordeb mewn ateb unrhyw un o'r cwestiynau hynny, mae Eurostar wedi partneru gydag Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc yr Amgylchedd (YPTE) i greu '2,000 o eiriau i newid y byd' cystadleuaeth newydd sy'n arbennig ar eich cyfer chi!

Eich her yw ysgrifennu traethawd (2,000 o eiriau ar y mwyaf) yn ateb unrhyw UN o'r cwestiynau canlynol: -

 • A yw'n bosibl i ddatblygiad fod yn wirioneddol gynaliadwy? A yw diwydiant heb effaith yn chwedl?
 • Sut allwn ni fyw mewn byd heb wastraff?
 • Mewn byd sy'n gynyddol fyd-eang, sut allwn ni deithio'n fwy cyfrifol?
 • Lle bynnag rydyn ni'n byw ar y Ddaear, mae newid yn yr hinsawdd yn broblem i bawb. Sut allwn ni weithio gyda'n gilydd i gyfyngu ar godiadau tymheredd byd-eang?

Manylion yma. Dyddiad cau Ionawr 20 2020.

Greenpower Formula 24

Mae Greenpower Education Trust yn elusen yn y DU sy'n ysbrydoli pobl ifanc (9-25 oed) ledled y byd i ragori mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg trwy her unigryw: dylunio, adeiladu a rasio car trydan. Nid yn unig y mae'r myfyrwyr yn dysgu sgiliau peirianneg a thechnegol, ond hefyd sgiliau bywyd hanfodol fel gweithio gyda thîm, cyfathrebu, cyfrifoldeb, ymddiriedaeth, datrys problemau, penderfyniad i wella'n barhaus a dyfalbarhad.

Mae gan lawer o ysgolion Lysgenhadon STEM fel Mentoriaid ar gyfer y prosiectau.

Mae cost i brynu'r car ond gellir ei ailddefnyddio flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae Siemens yn cynnig nifer gyfyngedig o fwrsariaethau am hanner cost y car. Mae angen gwneud ceisiadau cyn gynted â phosib ar gyfer y fwrsariaeth hon.

Gellir gweld manylion y gystadleuaeth yma. I gael rhagor o wybodaeth am y bwrsari, e-bostiwch llinos.misra@gweld-gwyddoniaeth.co.uk a byddaf yn anfon y manylion ymlaen.

Cystadleuaeth CyberFirst i Ferched 2020

Nod Cystadleuaeth Merched CyberFirst yw cefnogi merched sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes seiberddiogelwch.

Mae'r gystadleuaeth wedi'i hanelu at ferched Blwyddyn 8 yng Nghymru a Lloegr, Blwyddyn 9 yng Ngogledd Iwerddon a S2 yn yr Alban. Gwnaethom newid bwriadol yn y grŵp oedran yn 2018 i roi cyfle i gynifer o ferched â phosibl ddarganfod mwy am seiberddiogelwch gyda'r bwriad o ddylanwadu o bosibl ar y pynciau y maent yn eu cymryd yn TGAU (neu gyfwerth).

Mae'r cynnwys ar gyfer pob categori o'r gystadleuaeth yn gyson â phynciau yn y maes llafur Cyfrifiadureg o'r Cwricwlwm Cenedlaethol a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban. Fodd bynnag, bydd y gystadleuaeth yn cynnwys rhai pynciau seiber datblygedig nad ydyn nhw'n cael sylw mewn addysg draddodiadol ond a fydd yn ceisio ymestyn meddwl ochrol a gwybodaeth seiber ychwanegol y timau.

Manylion yma.

Gwobr Ysgolion Rolls-Royce am Wyddoniaeth a Thechnoleg

Mae Gwobr Ysgolion Rolls-Royce am Wyddoniaeth a Thechnoleg yn rhaglen wobrwyo flynyddol sy'n helpu athrawon i gynyddu ymgysylltiad gwyddoniaeth, mathemateg a thechnoleg yn eu hysgolion a'u colegau. Mae'r rhaglen wobrwyo yn agored i bob ysgol a choleg yn y DU.

Yn flaenorol yn Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce, mae'r wobr wedi'i hadnewyddu i annog ceisiadau nid yn unig o wyddoniaeth a mathemateg, ond hefyd prosiectau peirianneg, dylunio a thechnoleg gan gynnwys argraffu 3D, roboteg a chodio, gwyddoniaeth data, deallusrwydd artiffisial a thrydaneiddio.

Bydd ymgeiswyr yn cyflwyno cais yn amlinellu syniad ar gyfer menter gynaliadwy mewn gwyddoniaeth, mathemateg neu dechnoleg , sy'n benodol i'ch ysgol ac y byddech chi'n ei chyflawni rhwng Medi 2020 a Mehefin 2021.

Gall eich menter ganolbwyntio ar unrhyw faes gwyddoniaeth, mathemateg neu dechnoleg, a gall fod yn syniad newydd neu'n ddatblygiad o rywbeth rydych chi eisoes yn gweithio arno. Y peth pwysicaf: meddyliwch yn arloesol!

Mae'r wobr flynyddol hon yn gyfle cyffrous i ysgolion dderbyn cyllid ar gyfer mentrau presennol neu arfaethedig lle bydd hyd at 50 o ysgolion yn cael eu dewis ar gyfer Gwobr Teilyngdod Arbennig o £1000 a'r cyfle i fod yn rownd derfynol Rolls Royce a derbyn cyllid ychwanegol o £5000 i symud eu prosiect ymlaen.

Manylion yma. Beirniadir prosiectau bob hanner tymor ond y dyddiad cau olaf yw Ebrill 11 2020.

Gwobr Longitude Explorer

Rydyn ni'n chwilio am bobl ifanc 11-16 oed, sy'n angerddol am wneud y byd yn lle gwell, i ddatblygu atebion wedi'u seilio ar A I, a fydd yn gwella bywydau eraill.
Bydd gan dimau, athrawon ac arweinwyr fynediad at ddeunyddiau dysgu ac enghreifftiau go iawn o ddeallusrwydd artiffisial i helpu i roi hwb i'w meddwl creadigol a datblygu eu syniadau. Mae'n rhad ac am ddim i gymryd rhan a bydd timau'n cael cefnogaeth drwyddi draw. Bydd y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu cefnogi i drawsnewid eu syniad yn realiti gyda mentoriaid, caledwedd a meddalwedd - bydd siawns iddynt hefyd ennill £25,000 i'w hysgolion neu grwpiau ieuenctid a gwobrau unigol.

Mae gan dimau tan 29 Tachwedd 2019 i anfon eu syniadau cychwynnol i mewn , ac yna bydd 60 tîm yn cael eu gwahodd i'n digwyddiad Cynderfynol ar ddiwedd mis Ionawr 2020. Dewisir y rhai sy'n cyrraedd y rownd derfynol ym mis Mawrth 2020 ac fe'u cefnogir i ddatblygu eu syniadau yn realiti. Yna gwahoddir y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol i ddigwyddiad byw “Dragon’s Den” i gyflwyno i banel o feirniaid arbenigol i ddewis enillydd, a dyfarnu gwobrau ychwanegol.

Pob manylion yma. Gwnewch gais erbyn 5pm ar 29ain Tachwedd - cofiwch, ar hyn o bryd, maen nhw'n chwilio am syniad yn unig!

Cystadleuaeth Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd

!!CYSTADLEUAETH CYFRWNG CYMRAEG!!

Eleni, ym mis Mawrth, cynhaliwyd cystadleuaeth gan Gymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd, ar gyfer myfyrwyr Blynyddoedd 12 a 13, gyda nawdd gan y Sefydliad Ffiseg. Bu’r fenter yn llwyddiant trawiadol. Ar sail y profiad hwn, mae’r Gymdeithas yn cynnal y gystadleuaeth eto. 

Gofynnir i ymgeiswyr, yn unigolyn neu grŵp hyd at dri aelod, lunio cyflwyniad ar unrhyw destun gwyddonol gyda chysylltiad Cymreig, Gall hyn fod yn bortread o wyddonydd a'i (g)waith neu gyflwyniad ar arloesiad neu waith ymchwil penodol. Gall y cyflwyniad fod ar unrhyw ffurf, er enghraifft, sgwrs, fideo, sleidiau ac yn y blaen. Bydd angen i'r cyflwyniad fod rhwng 7 a 10 munud. Cynhelir y gystadleuaeth ar NOS LUN. IONAWR 20, 2020. Disgwylir i ymgeiswyr gyflwyno’u deunydd o flaen panel o feirniaid ac aelodau’r Gymdeithas Wyddonol. Cynnigir gwobrau fel a ganlyn.

Cyntaf: £200

Ail: £100 

Trydydd: £50

Dyddiad cau at dderbyn bwriad i gystadlu ac amlinelliad o’r gwaith: 13 RHAGFYR 2019

Anfoner am wybodaeth bellach at cymdeithas.wyddonol@gmail.com neu trwy ffonio 0791325 7371

Cystadleuaeth Youth Industrial Strategy

Ydych chi wedi cystadlu eto?

Mae'n bryd cael eich ceisiadau i mewn ar gyfer y Gystadleuaeth Strategaeth Ddiwydiannol Ieuenctid - ein menter genedlaethol sy'n ysbrydoli ac yn herio pobl ifanc.

Os oes angen ychydig o anogaeth arnoch chi, edrychwch ar y rhestr o wobrau sydd i'w hennill!

Bydd yr enillydd cyffredinol ym mhob categori (Iau, Canolradd ac Uwch) yn derbyn gwobr ariannol o £ 500 ar gyfer ysgol y grŵp, a £ 500 i'r myfyrwyr a weithiodd ar y prosiect. Bydd gwobrau eraill ar gyfer yr ail safle yn cynnwys: talebau Amazon gwerth hyd at £20 y myfyriwr a thalebau Gwobr CREST £100 i ysgolion.

Mae'r Gystadleuaeth Youth Industrial Strategy yn fenter STEM genedlaethol newydd sy'n ceisio ysbrydoli a herio pobl ifanc 11 i 19 oed.

Mae'n darparu cyfleoedd byd-eang i bobl ifanc ymgysylltu ag ymchwil arloesol a syniadau dylunio cynnyrch o amgylch y pedwar maes yn y Strategaeth Ddiwydiannol: Gwybodaeth a Data Artiffisial, Cymdeithas sydd yn Heneiddio, Twf Glân, a Dyfodol Symudedd.

Rydym yn galw ar bobl ifanc i ymuno â'r Gystadleuaeth gydag atebion arloesol sydd â'r potensial i newid ein diwydiannau yn y dyfodol, ein cymdeithas a'r amgylchedd. Bydd enillwyr y Gystadleuaeth yn mynychu rowndiau terfynol cenedlaethol Ffair Big Bang yn Birmingham ym mis Mawrth 2020 ac yn cael eu beirniadu ar gyfer y ddau.

Mae angen cyflwyno ceisiadau ar gyfer y gystadleuaeth erbyn Tachwedd 29 2019. 

Ewch yma i gael mwy o fanylion

Her Ultimate STEM BP

Mae'r Her Ultimate STEM yn ôl eto ac yn fwy nag erioed o'r blaen! Bellach ar agor i ddisgyblion 9-14 oed, mae'r gystadleuaeth genedlaethol hon yn gwahodd dyfeiswyr ifanc i greu darn newydd o dechnoleg gwisgadwy a fydd yn gwella bywydau yn y dyfodol.

Er mwyn eich helpu i ddod â'r gystadleuaeth hon yn fyw, gallwch ofyn i Lysgennad STEM i'ch cefnogi chi a'ch dosbarth i gymryd rhan yn Her STEM eleni.

Mae BP hefyd wedi cynllunio ystod o adnoddau rhad ac am ddim sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm ar gyfer disgyblion 9-14 oed a fydd yn eich helpu i gyflwyno gwersi gwyddoniaeth cyffrous ac ysbrydoli ceisiadau ar gyfer y gystadleuaeth eleni.

Mae gwobrau gwych ar gael gan gynnwys:

 • bydd dwy ysgol lwcus yn ennill £750 i'w wario ar offer ysgol neu deithiau maes
 • cyfle i fynychu profiad unigryw -  Hackathon undydd
 • cwrdd â gwyddonwyr, codyddion a dylunwyr go iawn i helpu i ddod â'u syniadau'n fyw

Manylion i gyd yma. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 14 Ionawr 2020.

Gwobr Arweinydd Primary Engineer and Secondary Engineer

Mae Primary Engineer a Secondary Engineer gyda QinetiQ yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth STEM genedlaethol a ariennir yn llawn.

Mae Gwobr Arweinwyr ‘Pe byddech yn Beiriannydd beth fyddech yn ei wneud?’, yn gystadleuaeth sy’n seiliedig ar y cwricwlwm sy’n helpu i adeiladu sgiliau llythrennedd, dylunio a thechnoleg a dysgu sydd yn gysylltiedig â gyrfa ar gyfer disgyblion rhwng 3 a 19 oed. 

Mae peirianneg o'n cwmpas, o'r ceir rydyn ni'n gyrru i mewn, sgriniau teledu rydyn ni'n eu gwylio i'r bwyd rydyn ni'n ei fwyta. Dyma'r hyn sy'n gwneud ein bywydau yn fyw ac o'r herwydd mae'n sail i drafodaeth, creadigrwydd a datrys problemau. Sut allwn ni wella bywyd i eraill a ninnau?

Gwahoddir plant, disgyblion a myfyrwyr mewn Lleoliadau Blynyddoedd Cynnarac  Ysgolion Cynradd i gyfweld peiriannydd, nodi problem, tynnu llun ac anodi datrysiad iddi ar ddalen A4 neu A3 ac egluro ar un ochr i A4 (neu lai) pam y dylai peirianwyr gynhyrchu eu datrysiad.

Cofrestrwch heddiw a llawrlwythwch eich adnoddau AM DDIM, gan gynnwys:

 • Trosolwg o'r prosiect (dolenni i ymchwil addysgol gyfredol gan gynnwys Meincnodau Gatsby ar gyfer Dysgu Cysylltiedig â Gyrfaoedd a Chwestiynau Cyffredin)
 • Mapio i'r Cwricwlwm Cenedlaethol
 • Cynlluniau Gwers
 • Sgwrs / cyfweliadau byw ar-lein gyda Pheirianwyr
 • Hyfforddiant Am ddim - mae dosbarth meistr ar ôl ysgol ar gael ledled y wlad

Manylion i gyd yma. Dyddiad cau 25 Mawrth 2020.

Cystadleuaeth Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel

Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu’n fyd-eang ym mis Chwefror bob blwyddyn i annog plant a phobl ifanc i ddefnyddio technoleg ddigidol yn ddiogel a chadarnhaol. I ddathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2020, mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Chanolfan y DU ar gyfer Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, yn croesawu ceisiadau ar gyfer Cystadleuaeth Ffilm Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel Llywodraeth Cymru. Nod y gystadleuaeth yw annog plant a phobl ifanc i ddatgan eu creadigrwydd a rhannu eu dealltwriaeth o les digidol a materion diogelwch ar-lein.

Thema’r gystadleuaeth yw “Gwella’r We: Sut i ofalu amdanoch chi eich hunain ac eraill”.

Mae dau gategori yng Nghystadleuaeth Ffilm Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2020 sef oedran Cynradd ac Uwchradd.

Manylion yma. Dyddiad cau Rhagfyr 6.

Cystadleuaeth Ymchwil 'Big BeeWalk Data'

Bydd cystadleuaeth ymchwil ‘Big BeeWalk Data’ Ymddiriedolaeth Cadwraeth Bumblebee yn rhoi mewnwelediad anhygoel i fyfyrwyr i ‘fyd go iawn’ cadwraeth ac ymchwil. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gael gafael ar ddata gwyddonol a gesglir trwy brosiect gwyddoniaeth dinasyddion yr Ymddiriedolaeth, BeeWalk, a chynhyrchu eu prosiect ymchwil unigryw eu hunain a fydd yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o 'bumblebees'.
Rydyn ni am i fyfyrwyr feddwl y tu allan i'r bocs ar gyfer y gystadleuaeth hon. Y syniad yw ceisio dod o hyd i'w darn unigryw eu hunain o ymchwil.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr 11 - 19 oed mewn addysg yn y Deyrnas Unedig a Gogledd Iwerddon.

Manylion yma. Dyddiad cau 7 Chwefror 2020.

Cystadleuaeth Cool for School

Mae gwyddoniaeth ac egwyddorion rheweiddio yn gwneud cyfraniad enfawr i'n byd heddiw - ond nid yw'r mwyafrif o bobl yn sylwi arno! Mae'r gystadleuaeth hon wedi'i chynllunio i herio myfyrwyr i archwilio'r egwyddorion gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemategol sy'n sail i brosesau rheweiddio, a llunio arbrawf neu gyflwyniad syml i arddangos un o'r rhain.

Anfonwch eich fideo ynghyd â'r ffurflenni angenrheidiol wedi'u cwblhau a gallech fod â chyfle i ennill ystod wych o wobrau cit gwyddoniaeth i'ch ysgol yn llawn offer, llyfrau a syniadau i wneud gwersi gwyddoniaeth yn cŵl!

 • Gwobr 1af - gwerth £ 2000
 • Dwy wobr yn ail - gwerth £ 1000
 • Ac enillydd categori “Fideo mwyaf arloesol” - gwerth £ 1000

Bydd pob cais yn cael Tystysgrif Teilyngdod i gydnabod eu gwaith ac amlygu'r sgiliau a'r Meincnodau Gatsby a oedd yn gysylltiedig.

Dyddiad cau Rhagfyr 1. Manylion yma.

Her FIRST® Tech

Her FIRST® Tech: Gwneud STEM yn llai bygythiol, yn fwy hygyrch ac amrywiol - gan ddefnyddio robotiaid a modelau rôl ysbrydoledig o ddiwydiant i danio piblinell dalent o arloeswyr y dyfodol.

Cymerwch ran mewn cystadleuaeth roboteg galactig ar gyfer oedrannau 12-18 sy'n cael ei bweru gan Star Wars: Force for Change. Mewn timau, mae myfyrwyr yn dylunio, adeiladu a rhaglennu robot i ymgymryd â'r Her FIRST® Tech fyd-eang.
Mabwysiadu rolau'r byd go iawn gyda chefnogaeth mentor diwydiant a datblygu'r sgiliau i ddod yn arloeswyr STEM yfory. Codwch at yr her. 

Mae'n fwy na robotiaid. Gan weithio mewn timau, mae myfyrwyr yn cychwyn ar her 6 mis i adeiladu metropolis sydd arall fydol. Gan fabwysiadu rolau'r byd go iawn a mentor diwydiant, mae timau'n dylunio, adeiladu a rhaglennu robot i gystadlu mewn twrnameintiau.

Manylion yma.

FIRST® LEGO® League Jr 2019/20 BOOMTOWN BUILD season for 6 to 9 yr olds

Mae FIRST LEGO League yn her STEM fyd-eang i dimau o bobl ifanc, i annog diddordeb mewn themâu byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae pobl ifanc yn cydweithio i archwilio thema bensaernïaeth y tymor ac i ddylunio, adeiladu a rhaglennu robot LEGO ymreolaethol i ddatrys cyfres o heriau.

Bydd timau'n archwilio anghenion a heriau cynyddol y bobl yn ein cymuned. Bydd timau'n helpu i ddychmygu a chreu adeilad sy'n datrys problem ac yn gwneud bywyd yn haws, yn hapusach neu'n fwy cysylltiedig i'r bobl sy'n ei ddefnyddio.

Defnyddiwch eich dychymyg a LEGO® Education WeDo 2.0 i ddylunio a rhaglennu'ch Adeilad Boomtown. Cadwch olwg ar yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn eich Llyfr Nodiadau Peirianneg, a dywedwch amdano mewn poster Dangoswch i Fi.

Manylion yma.

FIRST® LEGO® League 2019/20 CITY SHAPER 

Mae FIRST LEGO League yn her STEM fyd-eang i dimau o bobl ifanc, i annog diddordeb mewn themâu byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae pobl ifanc yn cydweithio i archwilio thema bensaernïaeth y tymor ac i ddylunio, adeiladu a rhaglennu robot LEGO ymreolaethol i ddatrys cyfres o heriau.

Mae Cynghrair LEGO FIRST ar gyfer pobl ifanc rhwng 9 ac 16 oed, gan weithio mewn timau o hyd at 10 o fyfyrwyr gyda hyfforddwr oedolion cefnogol. Mae'r her yn cynnwys gêm robot a phrosiect ymchwil, a bydd angen i fyfyrwyr ddangos Gwerthoedd Craidd FIRST LEGO League trwy gydol eu holl waith. Fel arfer mae gan dimau 12 i 16 wythnos i weithio ar yr her cyn iddynt gystadlu yn eu twrnamaint rhanbarthol.

Manylion yma.

Ffermfeisio (pan mae ffermio a dyfeisio yn cwrdd)

Cystadleuaeth STEM a redir gan NFU Education ac sydd wedi'i hanelu at blant ysgol gynradd yn ystod tymor yr Hydref 2019

Mae tair her gyffrous sy'n seiliedig ar broblemau y gall blant weithio arnynt yn unigol neu mewn timau. Mae pob her wedi'i chynllunio i wneud i blant feddwl am y materion o ddydd i ddydd sy'n wynebu ffermwyr a thyfwyr yng Nghymru a Lloegr yn ogystal â'r heriau amgylcheddol ehangach sy'n wynebu poblogaeth gynyddol y byd. Heriau'r flwyddyn hon yw:

· Dylunio dilledyn gan ddefnyddio gwlân, y ffabrig rhyfeddol

· Creu pryd bwyd stryd sy'n cael ei ysbrydoli gan bob rhan o'r byd ond sy'n defnyddio cynnyrch lleol fel y prif gynhwysyn

· Dylunio peiriant a fyddai'n cael ei ddarganfod ar fferm yn y flwyddyn 2040

Cefnogir pob her gan adnoddau cysylltiedig â'r cwricwlwm a grëwyd mewn partneriaeth â'r Gymdeithas Addysg Wyddoniaeth (ASE) - cofrestrwch i dderbyn eich pecyn am ddim.

Mae llu o wobrau gwych i'r ysgolion buddugol. Bydd yr enillwyr yn cyflwyno eu syniadau mewn digwyddiad mawreddog yn Nhŷ'r Cyffredin yn Llundain, yn ogystal ag ennill ymweliadau fferm wedi'u hariannu'n llawn a llawer mwy! Bydd pob cystadleuydd yn dod yn 'ffermfeisiwr' ardystiedig ac yn derbyn pecyn gwobr gan gynnwys tystysgrif a gwobr fach. 

Y dyddiad cau yw Rhagfyr 23. Mae mwy o wybodaeth yma

Cisco Little Big Futures

Mae’r Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things, IoT) yn ymwneud â chysylltu yr hyn sydd heb ei gysylltu. Cael gwrthrychau bob dydd i anfon, derbyn a phrosesu data i ddatrys problemau yn y byd go-iawn.

Mae Cisco a STEM Learning wedi ail-lansio y ‘Little Big Awards for 2017’ ac mae nawr yn ‘Little Big Futures’. Mae gan y rhaglen yma gasgliad o adnoddau i fyfyrwyr rhwng 11 a 14 oed i gymryd rhan mewn pump o sesiynau un awr. Lawrlwythwch adnoddau ar draws y pynciau STEM ac i Glybiau STEM.

Mae pob adnodd un awr yn cynnwys ymchwiliadau pwnc-benodol, gan archwilio’r Rhyngrwyd Pethau. Nid oes angen unrhyw dechnoleg benodol arnoch ar gyfer y gweithgareddau rhyngweithiol ac ymgysylltiol hyn. Mae’r adnoddau hyn yn cyflwyno technolegau sydd ar ddod a fydd yn fuan yn rhan o fywyd pob dydd. Maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn greadigol gyda’u dysgu ac archwilio addysg gyrfaoedd.

Mae Cisco hefyd yn noddi ysgolion i gymryd rhan mewn Gwobrau Darganfod CREST trwy dalu costau’r gwobrau.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau i ymchwilio problem byd go iawn ac yn adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau. Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM lleol i ysgogi a chefnogi’ch disgyblion yn ystod yr her.

BBC Terrific Scientific

BBC Terrific Scientific

Mae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.