Image

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 04 Awst 2020

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Peirianneg ICE

Eleni, rydym yn gofyn ichi ganolbwyntio ar beirianneg sifil yn eich ardal leol. 

Rydyn ni eisiau gwybod pa enghreifftiau anhygoel o beirianneg sifil y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw ar stepen eich drws a'u rôl yn eich cymuned. Cymerwch lun yr ydych chi'n meddwl sy'n cyfleu byd rhyfeddol peirianneg sifil a'i uwchlwytho isod i fod â siawns o ennill gwobr. 

Mae'r gystadleuaeth yn rhan o #EngineeringSummer, a ddyluniwyd i arddangos prosiectau peirianneg sifil sy'n gwneud gwahaniaeth i gymunedau ledled y byd. Gallai fod yn bont rydych chi'n ei chroesi bob dydd, neuadd gyngerdd newydd sydd wedi trawsnewid yr ardal rydych chi'n byw ynddi, neu'n syml ffordd sydd wedi'i chynllunio i leddfu tagfeydd yn eich tref. Os yw wedi cael effaith gadarnhaol arnoch chi, neu ei fod yn wych i edrych arno, rydyn ni am ei weld! 

Mae dau gategori, pob un â gwobr wahanol: 

11 - 17 oed 

Cyflwynwch eich cais i fod â siawns o ennill y brif wobr o daleb Amazon gwerth £50, gyda dwy ail wobr o dalebau Amazon gwerth £25. 

18 oed a hŷn 

Cyflwynwch eich cais i fod â siawns o ennill taleb Amazon gwerth £100. 

Dilynwch yr hashnod ar Twitter a gadewch inni ddathlu'r peirianwyr sifil sy'n trawsnewid cymdeithas ac yn diogelu'r dyfodol! 

Dyddiad cau 21 Awst 2020. 

Manylion yma.

FIRST® LEGO®  League yn y Cyfnod Clo

Mae'r rhaglenni FIRST LEGO League Explore a FIRST LEGO League Discover wedi'u haddasu fel rhifynnau cartref fel y gall rhieni gyflwyno'r rhaglenni gyda'u plant gartref.

Rydym hefyd wedi galluogi dros 150 o ysgolion sy'n parhau ar agor i blant gweithwyr allweddol gyflwyno'r ddwy raglen gyda phecynnau a setiau dosbarth am ddim. Mae'r ddwy fenter hon wedi bod yn boblogaidd iawn, felly er mwyn cefnogi rhieni gyda dysgu gartref ac ysgolion sy'n rhedeg y rhaglen rydym wedi creu sesiynau tiwtorial fideo i'w dilyn yn ystod eu hamser sesiwn. 

Mae cofrestru bellach ar agor ar gyfer tymor Her Cynghrair FIRST® LEGO® 2020-2021. Dewch â'ch tîm at ei gilydd a meddyliwch am y ffyrdd y gallwn gael pobl i symud! 

Ail-frandio Mae FIRST® a LEGO® Education wedi penderfynu ail-frandio Cynghrair FIRST® LEGO®. Bellach, gelwir y rhaglenni yn: 

FIRST® LEGO® League Discover (4-6 oed)
FIRST® LEGO® League Explore (6-9 oed)
FIRST® LEGO® League Challenge (9-16 oed)

Manylion yma.

Gwobr Arweinydd Primary Engineer 4-14 oed

CYSTADLEUAETH WEDI EI ADDASU A'R DYDDIAD CAU WEDI EI NEWID AR GYFER CYFLE DYSGU YN Y CARTREF!

Mae peirianneg o'n cwmpas ym mhobman, o'r ceir rydyn ni'n eu gyrru, i'r sgriniau teledu rydyn ni'n eu gwylio a'r bwyd rydyn ni'n ei fwyta. Dyma'r hyn sy'n ein galluogi i fyw ein bywydau ac o'r herwydd mae'n sail i drafodaeth, creadigrwydd a datrys problemau. Sut allwn ni wella bywyd i eraill ac i ni ein hunain?

Gwahoddir plant, disgyblion a myfyrwyr mewn Lleoliadau Blynyddoedd Cynnar, Ysgolion Cynradd ac Uwchradd i gyfweld peiriannydd, nodi problem, tynnu llun ac anodi datrysiad iddi ar ddalen A4 neu A3 ac egluro ar un ochr i A4 (neu lai) pam dylai peirianwyr gynhyrchu eu datrysiad.

Mae'r wobr Arweinydd bellach ar gael gartref ac mae’r dyddiad cau wedi’i ymestyn i’r 10fed o Fedi. Cofrestrwch i gael mynediad at adnoddau dysgu cartref a chyfweliadau peirianwyr byw.

Dyddiad cau Medi 10.

Manylion yma.

Y Gymdeithas Linnean Cystadleuaeth Rhywogaeth Arbennig – Unrhyw oedran

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn ceisiadau gan bob grŵp oedran (hyd yn oed oedolion!)

I gystadlu, crëwch rywogaeth newydd ac anfonwch y canlynol at learning@linnean.org:

  • Enw cyntaf, oedran (mewn blynyddoedd) a dinas y person a greodd y rhywogaeth arbennig
  • Llun o'ch rhywogaeth arbennig
  • Ei enw gwyddonol a chyffredin
  • Paragraff sy'n rhoi'r rhesymau dros ei addasiadau a disgrifiad o'i gynefin (anelwch at oddeutu 50 gair)

Byddwn yn tynnu sylw at weithiau gwych wrth i ni eu derbyn.
Dyfernir enillwyr ym mis Ebrill, Gorffennaf, Medi a Rhagfyr.

Mae gan Gymdeithas Linnean adnoddau i'ch helpu chi i ddewis eich rhywogaeth.

Manylion yma.

Yr Arddangosfa Fawr yn y Cartref i rai 7-14 oed

Mae'r gystadleuaeth hon wedi'i thargedu at blant 7-14 oed. Dyluniwyd y prosiect cyfan i bara am dymor cyfan yr haf, gan ddiweddu gyda chystaclu yn yr Arddangosfa Fawr. Mae yna werth 7 wythnos o weithgareddau yn y prosiect a hyd yn oed grŵp Facebook i gefnogi ymgeiswyr.

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr gyflwyno fideo 1 munud yn cyflwyno eu Arddangosfa Fawr yn y Cartref, sy'n mynd i'r afael â'r cwestiwn:

Sut gall peirianneg helpu i amddiffyn y blaned?

Cymerwch ran yn Her yr Arddangosfa Fawr yn y Cartref i fod â siawns o ennill gwobrau gwych gan gynnwys: gwerth £500 o offer i ehangu pynciau STEM yn eich ysgol, y cyfle i gael sgwrs fideo gydag un o'n peirianwyr ysbrydoledig a mwy!

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Medi.

Manylion yma.