Image

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 11 Rhagfyr 2018

CYSTADLEUAETH ARLOESEDD STEM IEUENCTID RHYNGWLADOL

Gan adeiladu ar lwyddiant cystadleuaeth drone gyntaf y llynedd, mae Cymdeithas Addysg Ryngwladol Prydain (BIEA) wedi cynllunio cystadleuaeth newydd gyffrous a fydd yn gweld ysgolion ledled y DU yn cystadlu yn erbyn myfyrwyr o Tsieina ac ar draws y byd.

Mae'r gystadleuaeth, sydd wedi'i rannu'n dair grŵp oedran, yn gwahodd myfyrwyr i ymchwilio i sut y gellir defnyddio arloesedd technolegol drôn mewn cadwraeth rhywogaethau anifeiliaid sydd dan fygythiad. Yna rhoddir cyllideb benodol i hyd at 12 o gystadleuwyr rhestr fer o'r DU i brynu ac addasu drôn. Cynhelir y rownd derfynol ar 4 Gorffennaf 2019, lle bydd timau'r DU yn cystadlu â thimau ar draws y byd. Gwobr fawr o £5,000!

Gwahoddir ysgolion i gofrestru eu diddordeb ar-lein yma. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Cynhelir lansiad swyddogol ar 15 Ionawr, gyda'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau cychwynnol ar 31 Mawrth.

Cystadleuaeth Merched CyberFirst. 21 i 28 Ionawr 2019

Cyber First LogoNod cystadleuaeth ar-lein Merched CyberFirst yw darparu amgylchedd hwyliog ond heriol i annog ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fenywod ifanc i ystyried cyfrifiadureg fel opsiwn gyda golwg ar yrfa yn y dyfodol mewn seiber-ddiogelwch. 

Mae'r gystadleuaeth wedi'i anelu at ferched Blwyddyn 8 ac mae'r cynnwys ar gyfer pob categori o'r gystadleuaeth yn gyson â phynciau yn y maes llafur Cyfrifiadureg o'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Fodd bynnag, bydd y gystadleuaeth yn cynnwys rhai pynciau seiber sydd heb eu cynnwys mewn addysg draddodiadol ond byddant yn ceisio ymestyn meddwl ochrol a gwybodaeth seiber ychwanegol y timau. 

Yn ystod y rownd ar-lein gall y merched ateb yr heriau yn yr ysgol, yn ystod cinio, yn y gwersi neu gyda'r nos naill ai gyda'u tîm o 4 neu yn unigol fel rhan o'r tîm. 

Cofrestrwch nawr yma.

Gwyliau Cemeg Sefydliad Salters 

Salters' Institute LogoMae Sefydliad Salters yn falch o gyhoeddi bod ceisiadau ar gyfer rhaglen Gwyliau Cemeg 2019 bellach ar agor. Mae'r gwyliau'n agored i ddisgyblion CA3 ac mae 5 Gŵyl yn digwydd yng Nghymru.

Sylwer nad yw lleoedd yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin, fodd bynnag, er mwyn cael y cyfle gorau o sicrhau lle yn yr Ŵyl o'ch dewis chi, gwnewch yn siŵr bod eich cofnod yn cael ei gyflwyno cyn 31 Ionawr.

Mae'r holl fanylion yma.

Cystadleuaeth Ysgrifennu Gwyddoniaeth i Ysgolion The Oxford Scientist 

The Oxford ScientistMae The Oxford Scientist yn falch o gyhoeddi Cystadleuaeth Ysgrifennu Gwyddoniaeth i Ysgolion Tymor Hilary 2019. Gallwch weld enillwyr ein cystadleuaeth flaenorol yn www.oxsci.org/schools/mt18

Yn galw ar bob egin awdur gwyddoniaeth yn ysgolion y DU!

  • Ar hyn o bryd ydych chi'n fyfyriwr ysgol, chweched dosbarth neu goleg yn y DU ym Mlwyddyn 10, 11, 12, neu 13 (neu gyfatebol)?
  • Ydych chi'n cael eich diddori gan wyddoniaeth ac eisiau ei gyfathrebu i'r rhai sydd o'ch cwmpas chi?
  • Hoffech chi weld eich gwaith wedi ei gyhoeddi yn rhifyn nesaf The Oxford Scientist ac ennill pedwar tocyn i brofiad IMAX 3D yn Amgueddfa Wyddoniaeth Llundain?

Os ateboch YDW i bob un o'r uchod, yna y cwbwl sydd yn rhaid i chi ei wneud yw ysgrifennu erthygl wyddonol (uchafswm o 700 o eiriau) am un ffordd y mae gwyddoniaeth yn effeithio ar eich bywyd bob dydd. Gall eich erthygl drafod unrhyw beth o'r ffôn smart rydych chi'n ei ddefnyddio bob dydd, i'r powdwr golchi a ddefnyddiwch yn eich peiriant golchi, i'r pigiadau inswlin y gallech fod eu hangen fel diabetig math-1.

Mwy o wybodaeth yma.

Y dyddiad cau yw Ionawr 18 2019.

Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer Gwersyll Gwyddoniaeth y Swyddfa Dywydd 2019! 

**NID CYSTADLEUAETH GO IAWN OND MAE DYDDIAD CAU AC ELFEN O LWC!**

Master logo — whiteMae Gwersyll Gwyddoniaeth y Swyddfa Dywydd yn rhoi cyfle gwych i bobl ifanc 11-13 oed fynd i'r afael â gwyddoniaeth tywydd ac hinsawdd a gwersyllu allan yn y Swyddfa Dywydd yng Nghaerwysg!


Rydym yn croesawu pobl ifanc mewn grwpiau o chwech neu ddeuddeg o ysgolion, Sgowtiaid a Guides a grwpiau addysg cartref. Rhaid i grwpiau fod ag o leiaf un athro neu oedolyn cyfrifol ar gyfer pob chwech o bobl ifanc.

Mae'r digwyddiadau'n cychwyn tua 6pm ar nos Wener a gorffen erbyn canol dydd ddydd Sadwrn. Mae 4 dyddiad rhwng Ebrill a Gorffennaf.

Rydym yn falch bod ein Gwersylloedd Gwyddoniaeth yn boblogaidd iawn ac rydym yn derbyn adborth cadarnhaol dros ben gan athrawon, arweinwyr grwpiau a phobl ifanc. Gyda mwy o ddiddordeb nag y gallwn ei ddarparu, rydym yn dyrannu lleoedd trwy dynnu o het.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chofrestru'ch diddordeb yma.

Y dyddiad cau yw 5pm dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018.

Cystadleuaeth Poster Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain

British Science Association LogoByddwch yn greadigol a rhowch gynnig ar gystadleuaeth boster blynyddol Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain, ar thema teithiau.

Gall eich myfyrwyr wneud eu poster am unrhyw beth sy'n ymwneud â theithiau. Gall y pum poster gorau o'ch ysgol gael eu cynnwys yn ein cystadleuaeth ledled y DU gyda'r cyfle i fyfyrwyr ennill nifer o wobrau.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 2019: Dydd Gwener 5 Ebrill 2019 am 6pm.

Manylion yma.

Rhaglen Cymorth Mathemateg Pellach - Cystadleuaeth Datrys Problemau i flynyddoedd 7-11 

FMSPEnillwch gopi o lyfr Simon Singh "The Simpsons and their mathematical secrets" a thaleb Amazon gwerth £50. 

Mae'r broblem yn dechrau:

Gofynnir i chi wneud baneri ar gyfer digwyddiad. Y cenhedloedd sy'n mynychu yw Nepal, Japan, Gweriniaeth Tsiec, De Corea, Bahrain, Bangladesh, a'r Philippines ....

Yn agored i ddisgyblion ym mlwyddyn 7 i 11. Y dyddiad cau yw 1 Chwefror 2019.

Mae'r holl fanylion yma.

CYSTADLEUAETH GYMRAEG Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd

Mae Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd gyda nawdd gan y Sefydliad Ffiseg yn lansio cystadleuaeth ar gyfer myfyrwyr unigol 16-19 oed.

Mae cyfle i fyfyrwyr lunio cyflwyniad ar unrhyw destun gwyddonol gyda chysylltiad Cymreig. Gall hyn fod yn bortread o wyddonydd a'i (g)waith neu gyflwyniad ar arloesiad neu waith ymchwil penodol. Gall y cyflwyniad fod ar unrhyw ffurf er enghraifft sgwrs, fideo, sleidiau ac yn y blaen. Bydd angen i'r cyflwyniad fod rhwng 7 a 10 munud a disgwylir i'r ymgeisydd gyflwyno y gwaith ar nos Lun, Mawrth 18 o flaen panel o feirniaid gyda'r dyfarniad yn cael ei gyhoeddi ar nos Lun, Mai 20.

Gwobr gyntaf: £200

Ail wobr: £100

Trydydd wobr: £50

Dyddiad cau: 1 Mawrth 2019

I gystadlu cysylltwch â cymdeithas.wyddonol@gmail.com

Diwrnodau Her Faraday - Cofrestrwch eich ysgol

faraday-logo-1660-375.pngFe'i cyflwynir yn rhad ac am ddim gan yr IET mewn 68 ysgol a 12 prifysgol partner academaidd - yn ogystal â digwyddiadau pellach sydd ar gael yn ôl y gofyn gan arianwyr a noddwyr - mae Diwrnodau Her Faraday yn weithgareddau STEM undydd a gynlluniwyd ar gyfer chwe thîm o chwech o fyfyrwyr. Mae ein Diwrnodau Her tymor 2018-19 wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8.

Mae Diwrnodau Her Faraday IET yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a gwneud datrysiadau prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Ym mhob digwyddiad mae timau'n cystadlu i ennill gwobr drostynt eu hunain a thlws i'w hysgol.

Caiff y digwyddiad ei redeg gan ein tîm o weithwyr proffesiynol STEM i roi'r amser i chi ganolbwyntio ar eich myfyrwyr.

Ceisiadau ar agor ym mis Ionawr ond gallwch gofrestru'ch diddordeb nawr yma.

Heriau Unigol Ymddiriedolaeth Mathemateg y Deyrnas Unedig 

Logo50.jpgMae Heriau Mathemateg yr UKMT Individual Maths Challenges yn bapurau holi bywiog, diddorol, sydd wedi'u cynllunio i ysgogi diddordeb mewn mathemateg mewn nifer fawr o ddisgyblion. Mae'r tair lefel yn cwmpasu ystod yr ysgol uwchradd 11-18 a gyda'i gilydd maent yn denu dros 600,000 o geisiadau o dros 4,000 o ysgolion a cholegau.

Dyddiadau sydd i ddod:

Canolradd - Blwyddyn 11 ac is - Dydd Iau Chwefror 7 2019

Iau - Blwyddyn 8 ac is - Dydd Mawrth 30 Ebrill

Cofrestru a mwy o fanylion yma.

Cystadleuaeth Aspire to Engineer: The Genetic Engineering Challenge

Mae Aspire to Engineer: The Genetic Engineering Challenge yn her addysgiadol gan y gymdeithas Royal Commission for the Exhibition of 1851 ac yn cael ei arwain gan Big Ideas.

Mae'r her yn ymgysylltu myfyrwyr â phosibiliadau STEM i wneud gwahaniaeth yn y byd ac yn ysbrydoli myfyrwyr trwy gyfweliadau â thri pheiriannydd sydd yn enwog yn fyd-eang: Professor Gebisa Ejeta, Dr Kathy Niakan and Professor Madeleine van Oppen.

Mae gwobrau gwych i ysgolion yn cynnwys gwobr arbennig o'r Amgueddfa Hanes Naturiol a galwadau fideo gyda'r tri pheirianydd uchod ar gyfer tair ysgol.

Mae'r her yn gwahodd ysgolion i greu cyflwyniadau diddorol ac ysbrydoledig am beirianneg genetig a sut y gall fynd i'r afael â rhai o heriau mwyaf y byd heddiw. Mae'n agored i ysgolion a cholegau yn unrhyw le ar draws y DU (myfyrwyr rhwng 7 a 18 oed). Mae croeso i glybiau STEM a gwyddoniaeth.

E-bostiwch engineer@big-ideas.org erbyn dydd Gwener 14 Rhagfyr 2018 i gofrestru'ch diddordeb. Bydd pob ysgol gofrestredig yn derbyn posteri The Genetic Engineering Challenge am ddim a phecyn her ar-lein. 

Gwobr ffotograffiaeth Wellcome nawr yn agored ar gyfer ceisiadau

Yn galw llunwyr delweddau o bob disgyblaeth i ymgeisio am Wobr Ffotograffiaeth Wellcome, gyda'r enillydd yn derbyn gwobr o £15,000. Mae hwn yn gyfle gwych i chi ysbrydoli pobl i feddwl yn wahanol am iechyd, meddygaeth a gwyddoniaeth. Bydd yr holl geisiadau buddugol a'r rhai ar y rhestr fer yn cael eu harddangos mewn arddangosfa gyhoeddus fawr yn Lethaby Gallery, Central Saint Martins, Prifysgol y Celfyddydau Llundain, rhwng 4-13 Gorffennaf 2019.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 17 Rhagfyr 2018.

Gallwch hefyd gael y newyddion diweddaraf am y wobr trwy danysgrifio yma a thrwy ddilyn ein sianel Instagram.

Cystadleuaeth Ffermfeisio

Mae Ffermfeisio (pan ddaw ffermio a dyfeisio ynghyd) yn gystadleuaeth STEM cenedlaethol gan NFU Cymru ar gyfer plant ysgol gynradd.
Mae'r heriau wedi eu cynllunio er mwyn hybu'r plant i ystyried yr heriau dydd i ddydd sy'n wynebu ffermwyr a thyfwyr yng Nghymru a Lloegr. Mae adnoddau cynorthwyol ar gyfer pob her wedi eu cysylltu â'r cwricwlwm a'u creu mewn partneriaeth â'r ASE 

Dyddiad cau 21 Rhagfyr 2018

Ffair Wyddoniaeth Google 

Gall syniad da ddod gan unryw un ac o unryw le. Os ydych chi rhwng 13 a 18 oed, cymerwch ran yn Ffair Wyddoniaeth Google a rhannwch eich syniad gorau sy'n ymwneud â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg. 

Does dim ots os ydych chi'n defnyddio pensil a phapur neu labordy llawn; y syniad a'r meddwl y tu ôl iddo sy'n bwysig - p'un ai yn fawr neu'n fach. 

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Dechreuwch feddwl am syniadau. Gweithiwch ar ben eich hun neu gyda grŵp o ffrindiau a twriwch trwy'r canllawiau a'r ysbrydoliaeth all eich helpu ar hyd y ffordd.  

Mae llu o wobrau gwych hefyd!

Cliciwch yma i ddarganfod mwy ac i rannu'ch syniadau gorau gyda'r byd! 

Dyddiad cau, Rhagfyr 12fed

Cystadleuaeth BP Ultimate STEM Challenge 

BPES logo 2018

Eleni mae’r BP Ultimate STEM Challenge yn ôl ac mae hyd yn oed yn well! Am y tro cyntaf, mae BP, mewn partneriaeth â STEM Learning, yn gwahodd myfyrwyr y DU 11-14 oed i ddefnyddio eu sgiliau STEM i fynd i’r afael ag un sialens syml: ailddychmygu ateb i broblem go iawn.

Eleni, mae’r Ultimate STEM Challenge yn gosod yr her i ailddychmygu unrhyw beth gan ddefnyddio technoleg a gallu heddiw. Gallai hyn fod yn ailgynllunio offer a thechnoleg yr ydym wedi ei gymryd yn ganiataol neu’n ailddyfeisio rhywbeth a allai newid bywydau pobl er gwell.

Gall myfyrwyr gwblhau’r her hon mewn Clwb STEM, yn ystod diwrnod di-amserlen, mewn gwersi neu yn eu hamser eu hunain.

Bydd yr enillwyr yn derbyn diwrnod hwyliog yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth yn Llundain ar gyfer y rownd derfynol, £1,000 i’w wario ar offer gwyddoniaeth neu deithiau maes, a bagiau rhodd yr Amgueddfa Wyddoniaeth. Bydd yr holl geisiadau sydd ar y rhestr fer ar gyfer y rowndiau cynderfynol yn derbyn Gwobr CREST Efydd.

Ewch yma am y manylion llawn, i gydweithio gyda Llysgenhadon STEM ac i lawrlwytho adnoddau rhad ac am ddim yr Her.

Y dyddiad cau yw 15 Chwefror 2019.

TALENT 2030 Cystadleuaeth Genedlaethol Peirianneg i Ferched

Mae'r gystadleuaeth yn gwahodd merched i ddatrys heriau mawr yr 21ain ganrif, gan ddangos sut mae peirianneg yn gwneud gwahaniaeth i bobl a'r blaned! Mae cymeryd rhan yn y gystadleuaeth yn gyfle i fod yn greadigol, i feddwl, ac yn anad dim - cael hwyl!
Mae'r gystadleuaeth yn agored i bob merch sydd mewn addysg uwchradd
• Gall merched gofrestru yn annibynnol neu drwy eu hysgolion
• Mae yna 3 categori oedran gwahanol - 11-14 (B7-9), 15-16 (B10-11) a 17-18 (B12-13)
• Gall merched weithio yn unigol neu mewn grwpiau o hyd at 6
• Yn agored i ferched o bob maes pwnc
• Un cais fesul grŵp / unigolyn (gall ysgolion gyflwyno nifer o geisiadau ond ni all merched)
Mae'r gystadleuaeth yn RHAD AC AM DDIM ac mae'n cynnig cyfle i ferched ennill £500 drostynt eu hunain a £500 i'w hysgol.

Mwy o wybodaeth yma

Dyddiad cau 14 Rhagfyr 2018

No More Cabbage! No More Cabbage

Mae cystadleuaeth CLEAPSS eleni  yn diweddaru gweithgaredd ymarferol clasurol. 

Helpwch eich plant i wneud ac ymchwilio’r dangosyddion gorau i ddefnyddio yn lle bresych coch. Mae gwobrau ar gael i blant, yr ysgol a’r staff.

Cystadleuaeth Wythnos Science4Society 2019 'Globally Responsible Careers'

March 2017Ar y cyd â'r ASE, mae'r gystadleuaeth yn gwneud gwers wych neu weithgaredd gwaith cartref  neu glwb gwyddoniaeth neu i gynghorwyr gyrfaoedd ei ddefnyddio. 

Pa swydd yr hoffech ei wneud? Beth yw eich dyheadau gyrfa? Sut y gallai'r swydd hon effeithio ar yr amgylchedd lleol / cenedlaethol / byd-eang? e.e. llygredd aer / tir / dŵr, bioamrywiaeth, llifogydd, hinsawdd ac ati. Beth yw'r materion gwyddonol sy'n gysylltiedig? Sut allech chi helpu i wneud y swydd hon yn fwy cyfrifol yn fyd-eang?

Mwy o wybodaeth yma

Dyddiad cau 1 Mawrth 2019

The Art of Sustainability & STEM

Art of Sustainability logo

Chi yw dylunwyr y dyfodol; ein dyfodol ni i gyd. Bydd STEM wrth wraidd y dyfodol hwnnw. Mae Defnydd a Gwastraff yn un pwnc cwricwlwm o fewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Bydd dylunio yn y dyfodol yn ymwneud â chreu byd Cynaliadwy. Un lle byddwn yn cyfrannu at les ni ein hunain a lles y byd naturiol.

Yr Her yw i ddylunio cart cynaliadwy i rasio yn y ‘Brockweir Soap Box Derby’. Gwybodaeth yma ac yma.

Bydd yn rhaid i’r tȋm buddugol ddangos sut mae eu cart nhw yn darparu lles. Bydd angen i dimau ystyried Cynaliadwyaeth gan ddangos sut mae cylch bywyd y cart yn cwrdd â dylunio cylchol.

Bydd gwobr am y cart mwyaf cynaliadwy ar ddiwedd y ras a gall disgyblion weithio tuag at Gwobr CREST fel rhan o’r prosiect.

Mi fydd y ras nesaf rywdro yn Hydref 2018.

Cysylltwch â Steven England yn TheArtofSustainability@hotmail.com am fwy o fanylion.

Cisco Little Big Futures

Mae’r Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things, IoT) yn ymwneud â chysylltu yr hyn sydd heb ei gysylltu. Cael gwrthrychau bob dydd i anfon, derbyn a phrosesu data i ddatrys problemau yn y byd go-iawn.

Mae Cisco a STEM Learning wedi ail-lansio y ‘Little Big Awards for 2017’ ac mae nawr yn ‘Little Big Futures’. Mae gan y rhaglen yma gasgliad o adnoddau i fyfyrwyr rhwng 11 a 14 oed i gymryd rhan mewn pump o sesiynau un awr. Lawrlwythwch adnoddau ar draws y pynciau STEM ac i Glybiau STEM.

Mae pob adnodd un awr yn cynnwys ymchwiliadau pwnc-benodol, gan archwilio’r Rhyngrwyd Pethau. Nid oes angen unrhyw dechnoleg benodol arnoch ar gyfer y gweithgareddau rhyngweithiol ac ymgysylltiol hyn. Mae’r adnoddau hyn yn cyflwyno technolegau sydd ar ddod a fydd yn fuan yn rhan o fywyd pob dydd. Maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn greadigol gyda’u dysgu ac archwilio addysg gyrfaoedd.

Mae Cisco hefyd yn noddi ysgolion i gymryd rhan mewn Gwobrau Darganfod CREST trwy dalu costau’r gwobrau.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau i ymchwilio problem byd go iawn ac yn adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau. Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM lleol i ysgogi a chefnogi’ch disgyblion yn ystod yr her.

Cytadleuaeth Ysgolion 2019 Coleg Imperial Llundain

Mae Cystadleuaeth Gwyddoniaeth i Ysgolion y Gyfadran Gwyddorau Naturiol 2019 ar agor ar gyfer cofrestru.

Bydd y timau gorau yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu syniad mewn digwyddiad arddangos yng Ngholeg Imperial o flaen cynulleidfa fyw a phanel o feirniaid. Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn derbyn gwobrau unigol ac yn cael cyfle i ymweld â chyfleuster gwyddoniaeth sy’n arwain y byd yn y DU. Darganfyddwch fwy yma.

Better Energy School Awards

Better Energy Awards logo.png

Nod Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell yw helpu ac annog addysg amgylcheddol i bobl ifanc 5-11 oed. Maent yn hyrwyddo gwaith trawsgwricwlaidd ar yr amgylchedd a gellir rhoi UNRHYW waith rydych chi’n ei wneud yn eich ysgol yn cwmpasu unrhyw fath o fater amgylcheddol. Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell ar gyfer rhagoriaeth mewn addysg amgylcheddol yn cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban – edrychwch ar ein canllaw yma.

Cofrestrwch eich ysgol heddiw – gall eich ysgol ennill hyd at £ 5,000! Darllenwch reolau’r gystadleuaeth yma

Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell wedi’u rhannu’n bedwar rhanbarth (De / Canol, Gogledd, Cymru a’r Gorllewin, Yr Alban) a bydd enillydd ar gyfer pob categori Gwobr ym mhob rhanbarth. Bydd y cynnig gorau a ddewisir gan yr holl enillwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei wneud yn Bencampwr Rhanbarthol a bydd yn derbyn £1,000. Dewisir y gorau o’r Pencampwyr Rhanbarthol fel Pencampwyr y DU, sy’n derbyn cyfanswm o £5,000 ar gyfer yr ysgol.

Yn ychwanegol at yr holl enillwyr, bydd 16 Ail wobr o £ 250 yr un ar gyfer cronfeydd yr ysgol. Bydd 20 o ysgolion yn derbyn Cymeradwyaeth Uchel a £100.

Bydd cynrychiolwyr o’r pedair ysgol fydd yn Bencampwyr Rhanbarthol yn mynychu Seremoni Wobrwyo arbennig yn Llundain, lle byddant yn derbyn eu gwobrau gan westeion enwog a wahoddwyd yn arbennig. Mae’r lleoliadau blaenorol yn cynnwys Sw Llundain a’r Amgueddfa Wyddoniaeth. 

Cystadleuaeth Camu i mewn i'r GIG

Step into NHS logo.png

Mae Cystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn cynnig cyfle i ddisgyblion blynyddoedd 8 a 9 ennill tabled neu taleb Amazon am £50.

Mae llawer mwy i weithio i’r GIG na bod yn feddyg neu nyrs. Mewn gwirionedd mae yna fwy na 350 o wahanol yrfaoedd yn y GIG a, gyda cymaint o yrfaoedd ar gael, mae yna swydd i weddu i unrhyw un, waeth beth yw eich diddordebau a’ch sgiliau. Mae’r gystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn gofyn i fyfyrwyr ddewis gyrfa’r GIG sydd o ddiddordeb iddynt a chreu disgrifiad swydd a hysbyseb i ddweud wrth eu ffrindiau a phobl ifanc eraill amdano. Gall myfyrwyr weithio ar eu pennau eu hunain neu mewn timau o hyd at bedwar.

Gallwch ddarganfod mwy a gwneud cais yma.

RHS Greening Grey Britain

RHS Greening Grey Britain

Hoffai’r RHS i chi a’ch grŵp nodi ardal yn eich cymuned leol a allai wneud gydag ychydig o liw. Cofrestrwch i gymryd rhan yn Greening Grey Britain a bydd yr RHS yn anfon pecyn rhad ac am ddim i chi o hadau maes gwyllt sydd i gyd yn blanhigion perffaith ar gyfer annog peillio.

Helpwch i ledaenu’r neges am Greening Grey Britain ac ennill gwobrau drwy rannu eich lluniau ar Twitter gan ddefnyddio #GreeningGreyBritain a @RHSSchools. Bydd gwobrau yn cael eu dyfarnu bob wythnos, felly tynnwch luniau! Os byddwch yn penderfynu i wyrddio ardal yn eich cymuned, gallech hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwobr Garddio Ysgol RHS Lefel 5 a derbyn £200 mewn talebau garddio.

BBC Terrific Scientific

BBC Terrific Scientific

Mae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.

Cystadleuaeth Technegydd Gwyddoniaeth Y Flwyddyn Gratnells 

ImageMae Cystadleuaeth Technegydd Gwyddoniaeth y Flwyddyn Gratnells bellach yn ei unfed flwyddyn ar hugain lwyddiannus! 

Unwaith eto eleni, mae gennym amrywiaeth wych o wobrau ac rydyn ni wedi ei chadw hi'n haws i chi gymeryd rhan gyda ffurflen gofrestru symlach. Gallwch enwebu eich hun yn lle bod rhywun arall yn gwneud ar eich rhan. Mae gennych hefyd ddewis o sut i gofrestru. Gallwch lawrlwytho ac argraffu'r ffurflen gais neu gallwch fynd ar-lein. 

Y dyddiad cau yw dydd Gwener, Ionawr 25ain, 2019.

Mwy o wybodaeth yma.