Cystadlaethau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha: Mai 2il 2024

Diwrnodau Her IET Faraday® 2024-25

Gwnewch gais nawr i gymryd rhan flwyddyn nesaf!

Mae Diwrnodau Her IET Faraday® yn ddiwrnodau gweithgaredd STEM undydd am ddim sy’n cyflwyno myfyrwyr i beirianneg, yn eu hysbrydoli i ystyried peirianneg fel gyrfa ac yn helpu i ddatblygu eu sgiliau ymarferol a chyflogadwyedd, gan gynnwys gweithio mewn tîm, datrys problemau a meddwl yn greadigol. Maent wedi'u cynllunio fel diwrnodau gweithgaredd trawsgwricwlaidd sy'n cwmpasu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). 

Mae ein Diwrnodau Her yn rhoi cyfle i chwe thîm o chwe myfyriwr, 12-13 oed (Cymru a Lloegr Blwyddyn 8, Yr Alban S1/S2, Gogledd Iwerddon Blwyddyn 9), i ymchwilio, dylunio a gwneud datrysiadau prototeip i broblemau peirianneg y byd go iawn. Mae’r gystadleuaeth flynyddol hon, gyda digwyddiadau ar draws y DU gyfan, yn gweld timau’n cystadlu i ennill gwobr i’w hysgol. Mae’r timau gorau ar ddiwedd y tymor yn cael eu gwahodd i’r Rowndiau Terfynol Cenedlaethol i frwydro i gael eu coroni’n Bencampwyr Cenedlaethol IET Faraday® ac ennill gwobr ariannol o hyd at £1,000 i’w hysgol. 

Bydd y digwyddiadau’n cael eu trefnu a’u rhedeg gan ein tîm o weithwyr proffesiynol STEM am ddim i ysgolion y DU. Sylwch: dim ond unwaith y tymor y gall pob ysgol gymryd rhan. 

Gall ysgolion, sefydliadau neu brifysgolion wneud cais i gymryd rhan mewn un o dair ffordd: 

Opsiwn A: cynnal un o’n Diwrnodau Her IET Faraday® a arweinir gan Arweinwyr Her yn eu hysgol gyda’r opsiwn i wahodd timau o hyd at bum ysgol leol arall. 

Opsiwn B: gwneud cais i fod yn ysgol wahoddedig a mynd ag un tîm o'u hysgol i ddigwyddiad lleol arall. 

Opsiwn C: cynnal un o’n Diwrnodau Her Faraday® IET a arweinir gan Arweinwyr Her yn eu sefydliad/prifysgol a gwahodd timau o hyd at chwe ysgol leol. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener Mai 24ain 2024.

Manylion yma.


Cystadleuaeth Garddio Heb Oedolion 

Mewn digwyddiad hanesyddol, mae plant yn cymryd drosodd Gardd Nodwedd yr RHS yn Sioe Flodau Chelsea yr RHS 2024. Mae'r ardd yn cael ei ddylunio gan blant, ar gyfer plant. Beth mae'n ei olygu?

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Sulivan yn Llundain wedi bod yn gweithio gyda’r dylunydd gerddi Harry Holding i greu’r briff a dylunio ar gyfer eu gardd sioe eu hunain. Mae'r disgyblion wedi dewis dylunio Gardd  Heb Oedolion, lle diogel i blant ddysgu, chwarae ac archwilio. I ddathlu’r ardd, rydym yn gofyn i blant a phobl ifanc ledled y DU ddylunio eu Gardd Heb Oedolion eu hunain. 

Os ydych yn ysgol gynradd, rhowch gynnig ar y cyfle i ennill £1,000 a fydd yn helpu i ddod â'u syniadau yn fyw ar dir eu hysgol. I gymryd rhan a bydd y 1,000 o ysgolion cynradd cyntaf yn derbyn pecyn cystadleuaeth arbennig yn y post, yn cynnwys llyfryn dylunio gyda  arweiniad, nodiadau athrawon, poster a phecyn o hadau microwyrdd, a ddarperir yn garedig gan Grow Sow Greener. 

Mwy o wybodaeth yma

'Barddoniaeth Anhygoel'!

Cystadleuaeth farddoniaeth fyd-eang AM DDIM lle mae unrhyw un yn gymwys i gystadlu.  

Rhaid i chi ysgrifennu cerdd sy'n 40 llinell neu lai ac yn ymwneud â gwyddoniaeth. 

Gwobrau:

 • Cyntaf - £1000 
 • Ail - £500 
 • Trydydd - £250

Dyddiad cau, Mehefin 21ain.

Manylion yma.

Yr Eurekas

Mae'r Eurekas yn gystadleuaeth ffiseg flynyddol ar gyfer myfyrwyr 11-16 oed yn y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Mae’n rhan o’r ymgyrch Limit Less, a luniwyd gan y Sefydliad Ffiseg i ehangu ac amrywio’r ystod o bobl sy’n gwneud ffiseg ar ôl 16 oed.

Eleni, rydym yn herio ymgeiswyr i ateb y cwestiwn: A all ffiseg ein helpu i ddatrys dirgelion? 

Dyddiad cau, 10 Mehefin 2024. 

Manylion yma.

Gwobr Timau Ysgol Gwyddoniaeth mewn Meddygaeth

Mae Sefydliad Cenedlaethol y Galon a’r Ysgyfaint a Chanolfan Rhagoriaeth Ymchwil Sefydliad Prydeinig y Galon yng Ngholeg Imperial Llundain yn cynnig y 4ydd “Gwobr Timau Ysgol Gwyddoniaeth mewn Meddygaeth” Blynyddol i ennyn diddordeb myfyrwyr chweched dosbarth mewn gwyddoniaeth mewn meddygaeth.

Eleni mae 5 cystadleuaeth:

 • Gwobr Gardiofasgwlaidd Sefydliad Prydeinig y Galon
 • Gwobr yr Ysgyfaint 
 • Gwobr Scleroderma a Raynaud y DU
 • Gwobr Vasculitis y DU
 • Y Wobr Iechyd Byd-eang

Dyddiad cau, Dydd Llun Gorffennaf 1af.

Manylion yma.

Cystadleuaeth Ysgolion 2024 Starpack

Cofrestrwch nawr ar gyfer y Gystadleuaeth Ysgolion Starpack newydd ar gyfer disgyblion 9 i 17 oed. Mae’r gystadleuaeth wedi’i dylunio i gysylltu â’r cwricwlwm a’i gefnogi, yn enwedig Dylunio a Thechnoleg, ac annog pobl ifanc i ystyried y rôl bwysig a chwaraeir gan becynnu wrth ddiogelu’r cynhyrchion rydym yn eu cymryd yn ganiataol.

Mae tri briff ar gyfer ysgolion uwchradd gyda chategorïau ar wahân ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8, 9 a 10 a blwyddyn 12: 

 • Briff dylunio cynnyrch 
 • Briff dadansoddi cynnyrch 
 • Briff ymchwil pecynnu

Yn ogystal, rydym wedi lansio briff ar gyfer CA2 sy'n canolbwyntio ar ailgylchu deunydd pacio ac adnabod deunyddiau pecynnu. Mae’r briffiau i gyd wedi’u cynllunio yn y fath fodd fel y gallant gael eu hymgorffori yn eich cynllun gwaith ar gyfer cyflwyno gwersi, neu gellir eu cynnal fel gweithgaredd allgyrsiol fel clwb STEM neu Ddiwrnod STEM. 

Mae cofrestru yn agor yn gynnar ym mis Mehefin ac mae pecyn o arweiniad a chymorth ar gael ar gyfer pob briff. Mae’r gystadleuaeth am ddim, ac mae gwobrau gwych ar gael i’r disgyblion buddugol. 

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwaith Gorffennaf 26ain 2024.

Manylion a chofrestru yma.

Gêm y Rhywogaeth Arbennig (The Special Species Game)

Creuwch eich Rhywogaethau Arbennig eich hun a'u hanfon i mewn!

Mae gan bob rhywogaeth ei henw gwyddonol unigryw ei hun sy'n cael ei ddewis gan yr unigolyn neu'r tîm sy'n ei ddarganfod. Mae'r enw fel arfer yn adlewyrchu rhywbeth am y rhywogaeth ei hun. 

Lluniodd Carl Linnaeus y system enwi 'binomaidd', sy'n golygu dau enw. Mae pob rhywogaeth yn cael ei hadnabod wrth ddau enw - Homo sapiens (sy'n golygu meddwl dynol, neu ddoeth) ydyn ni. 

Gallwch chi feddwl am eich Rhywogaeth Arbennig eich hun trwy gyfuno gwahanol eiriau Lladin neu Groeg a dychmygu sut olwg fyddai ar y rhywogaeth a pham y gallai'r rhywogaeth fod wedi datblygu'r nodweddion hynny trwy esblygiad. 

Mae tair prif ffordd o greu eich Rhywogaeth Arbennig eich hun: 

 1. Defnyddiwch ein Cynhyrchwyr Rhywogaethau Arbennig ar-lein 
 2. Lawrlwythwch ac argraffwch ein gêm gardiau rhywogaeth arbennig 
 3. Defnyddiwch bŵer eich dychymyg (efallai gyda rhywfaint o arweiniad o'n rhestrau geiriau)

Byddwn yn amlygu gweithiau gwych wrth i ni eu derbyn. Dyfernir enillwyr bob blwyddyn ym mis Ebrill, Gorffennaf, Medi a Rhagfyr. 

Manylion yma.


Cystadleuaeth Ysgolion Gwyddonydd Rhydychen 2024,  

Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer holl fyfyrwyr y DU Blwyddyn 10 - 13. 

Tasg Traethawd: Gwahoddir myfyrwyr i ysgrifennu traethawd 700 gair ar un o ddwy thema sydd ar gael ar ein gwefan.

 Grwpiau blwyddyn: Blwyddyn 10 - 13 (Grwpiau blwyddyn wedi’u marcio ar wahân) 

Manteision: Mae hwn yn gyfle amhrisiadwy i ddatblygu diddordebau mewn gwyddoniaeth, mathemateg, a’r dyniaethau. Mae cymryd rhan yn fuddiol iawn ar gyfer gwella datganiadau personol a geirdaon ysgol, gan fod ein hen enillwyr wedi cynnwys myfyrwyr gwyddoniaeth a dyniaethau. 

Gallai fod o fudd arbennig i Flwyddyn 12 gan mai dyma un o gystadlaethau olaf y flwyddyn academaidd! 

Gwobrau: (Cyhoeddir yr enillwyr ar 1 Medi cyn dyddiadau cau UCAS) 

Bydd erthyglau enillwyr yn cael eu cyhoeddi a'u hargraffu, yn derbyn tystysgrifau gan ein beirniaid uchel eu parch, ac yn cymryd rhan mewn sesiwn adborth manwl gyda'n tîm ymhlith gwobrau eraill. Bydd y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol hefyd yn cael y cyfle i gael cyhoeddi eu gwaith ar ein gwefannau partner, gan ganiatáu i fwy o fyfyrwyr gael cydnabyddiaeth am eu gwaith. 

Dyddiad Cau: Rhaid derbyn pob cyflwyniad erbyn dydd Mercher, 10fed Gorffennaf 2024. Manylion yma