Image

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 9 Ebrill 2019

Cystadleuaeth Datblygu Cynnyrch Newydd Arloesi Bwyd Cymru

Mae Arloesi Bwyd Cymru (FIW) yn arbenigo mewn cynorthwyo'r diwydiant cynhyrchu bwyd a diod gyda'r materion technegol megis ansawdd bwyd, diogelwch bwyd, deddfwriaeth bwyd, datblygu cynnyrch newydd a maetheg, gan ddefnyddio gwybodaeth helaeth a phrofiad o wyddoniaeth bwyd a thechnoleg.

Er mwyn hyrwyddo'r diwydiant yn yrfa lwyddiannus fel y mae eisoes, hoffem wahodd pobl ifanc o'ch ysgol i gystadlu mewn cystadleuaeth gyffrous. Rhaid i gystadleuwyr fod yn 11-16 a rhaid cyflwyno cynnyrch bwyd neu ddiod newydd o un o'r dri gategori a restrir isod. Dewisir un enillydd drwy banel o weithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd a diod, a chynigir iPad yn wobr.

Categorïau:
1. Cynnyrch yn defnyddio cynhwysion Cymreig yn bennaf
2. Cynnyrch i helpu pobl ifanc gynyddu'r maint o ffrwythau a/neu lysiau y maent yn eu bwyta
3. Cynnyrch pwdin heb 'siwgr ychwanegol'

Manylion yma a ffurflen gais yma

Dyddiad cau: 14 Mehefin 2019

Cystadleuaeth 'Girls Who Change the World'

HomeMae Girls Who Change the World yn her i ysbrydoli merched 11-14 oed i fod yn rym dros newid. Gan ddefnyddio Cudd-wybodaeth Artiffisial (AI), mae pobl ifanc yn cael eu herio i feddwl am syniadau arloesol a fydd yn newid y byd er gwell.

Mae IBM, STEM Learning a Marvel Studios wedi dod at ei gilydd i ddathlu rhyddhau y ffilm Captain Marvel mewn sinemau trwy ofyn i ferched sianelu eu prif bwerau a bod yn rhan o Girls Who Change the World!

Cyfle i ennill bagiau nwyddau Capten Marvel, iPads, diwrnod profiad ym Mhencadlys IBM, tocynnau premiwm ar gyfer Madame Tussauds, taith ar y 'London Eye' a mwy!

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Ebrill 26.

Manylion yma.

Gwobr Defnyddiau Chweched Dosbarth 'The Armourers and Brasiers TATA'
  • HomeHoffech chi ennill £500 i'ch ysgol?

  • A hoffech chi hyrwyddo gyrfaoedd STEM i'ch myfyrwyr?

  • A fyddech chi'n hoffi i'ch myfyrwyr gymryd rhan mewn prosiect gwyddoniaeth deunyddiau a gynlluniwyd i annog diddordeb parhaus mewn STEM?

Mae Gwobr Deunyddiau Chweched Dosbarth Armourers a Brasiers Tata, a gefnogir gan y Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio, yn gystadleuaeth newydd a gynlluniwyd i gefnogi ysgolion i annog myfyrwyr i ddatblygu diddordeb parhaus mewn gyrfaoedd STEM. Fe'i sefydlwyd i roi cyfleoedd strwythuredig i fyfyrwyr ddysgu mwy am Wyddor Deunyddiau a Pheirianneg a gwella a chyfoethogi eu hastudiaethau.

Dyddiad cau Dydd Gwener 28 Mehefin.

Manylion yma.

Her Ffiseg Blwyddyn 10 British Physics Olympiad 
  • Image result for british physics olympiadAr gael o: Mai 3, 2019
  • Dyddiad cau cofrestru: Mai 3, 2019
  • Hyd: Dau brawf ar-lein, 25 munud yr un
  • Pryd: I'w gwneud yn yr ysgol rhwng dydd Gwener Mai 3 a dydd Gwener Mai 17 2019 
  • Marcio: Ar-lein
  • Cost: £30.00 i gofrestru (fesul ysgol gyda hyd at 500 yn cymeryd rhan)
  • Gwobrau: Tystysgrifau

Mae Her Ffiseg Blwyddyn 10 y BPhO ar agor i ddisgyblion 14 a 15 oed. Year 10 Physics Challenge is open to students 14 to 15 years old. Mae'r gystadleuaeth yn cynnwys dau bapur aml-ddewis ar-lein (30 cwestiwn y papur).

Mae cystadleuaeth Ffiseg Blwyddyn 10 wedi'i chynllunio i ymgysylltu â myfyrwyr o bob gallu a'u herio trwy gynnig ystod o broblemau i'w datrys. Er bod y rhan fwyaf o'r cwestiynau wedi'u seilio ar y cwricwlwm TGAU cyfredol, bydd myfyrwyr yn gallu ennill mwy o farciau os oes ganddynt wybodaeth gyffredinol mewn ffiseg yn ogystal â chymryd diddordeb brwd mewn gwaith ymarferol mewn gwersi. Y nod allweddol yw bod myfyrwyr yn mwynhau cymryd rhan ac yn cael eu hannog i wneud mwy o ffiseg. Nid oes angen iddynt ymdrin â phynciau technegol y tu allan i'r maes llafur, ond efallai y dangosir lluniau o ffisegwyr enwog iddynt a gofynnir iddynt adnabod un (Hawking, Galileo neu Newton er enghraifft). Byddai rhywfaint o wybodaeth gyffredinol a diddordeb bob dydd mewn ffiseg yn fantais. Y diben yw bod yn hwyl i'r myfyriwr a bod yn gynhwysol yn hytrach na gwahaniaethu rhwng ymgeiswyr galluog iawn.

Manylion yma.

Cystadleuaeth Cracking the Code

Mae Cracking the Code yn gystadleuaeth mewn dwy ran wedi ei greu gan Nesta, Tata, Tata Consultancy Services a Mangahigh sydd â'i nod i annog cariad at fathemateg a datrys problemau y tu allan i'r cwricwlwm ffurfiol. Mae ar agor i fyfyrwyr CA3 a CA4 ar draws y DU. Does dim cost i gymeryd rhan a bydd ysgolion yn derbyn trwydded 10 wythnos am ddim i Mangahigh. Mae llawer o wobrau i'w hennill yn y ddwy gystadleuaeth. 

Y dyddiad cau yw Mai 10fed.

Manylion i gyd yma.

Gwobrau Cenedlaethol Salters ar gyfer Technegwyr Gwyddoniaeth

Salters' Institute LogoNod y gwobrau hyn yw amlygu pwysigrwydd technegwyr wrth alluogi gwaith ymarferol o ansawdd uchel mewn gwyddoniaeth mewn ysgolion a cholegau gyda'r pwyslais ar hyrwyddo a chefnogi dysgu proffesiynol a gwella sgiliau timau technegydd. Peidiwch â phoeni os mai chi yw'r unig dechnegydd mewn ysgol neu goleg - rydych chi'n dal yn gymwys!

Mae hyd at 4 gwobr o £1000 yr un.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw dydd Gwener Mai 3.

Mwy o wybodaeth yma.

Mission X: Train Like an Astronaut 2019 nawr ar agor!

HomeHer addysgol ryngwladol, gan ganolbwyntio ar ffitrwydd a maeth, sy'n annog myfyrwyr i hyfforddi fel Astronot.

Mae myfyrwyr yn ymarfer rhesymu gwyddonol a gwaith tîm tra'n cymryd rhan mewn teithiau hyfforddi ymarferol sy'n targedu cryfder, dygnwch, cydlynu, cydbwysedd ac ymwybyddiaeth ofodol. Mae llawer o'r gwersi a'r gweithgareddau yn gysylltiedig â'r cwricwlwm gwyddoniaeth ac mae ganddynt ffocws clir ar iechyd a maeth.

Manylion yma

Shell - Her 'Bright Ideas'

London Bright energy Idea

Beth fydd dinasoedd yn edrych fel yn 2050? Sut y byddant yn cael eu pweru i fod yn lleoedd bywiog, iach a glân i fyw? Dyna'r cwestiwn sy'n cael ei ofyn i fyfyrwyr 11-14 oed gan Her Bright Ideas , cystadleuaeth ysgolion drawsgwricwlaidd Shell. Nawr yn ei bedwaredd flwyddyn, mae'r gystadleuaeth yn gwahodd pobl ifanc i ddefnyddio eu creadigrwydd, datrys problemau, gwaith tîm a sgiliau STEM i ddyfeisio atebion arloesol a allai bweru dinasoedd y dyfodol. Gyda gwerth dros £ 45,000 o wobrau arian parod, mae pob rheswm dros feddwl yn fawr!


Mae'r Her Bright Ideas wedi'i gynllunio i sbarduno chwilfrydedd pobl ifanc mewn gwyddoniaeth a pheirianneg ac i'ch helpu i gyflwyno'r cwricwlwm mewn ffordd hwyliog ac ymgysylltiol. Rydym hefyd wedi halinio'r adnoddau i strategaethau gyrfaoedd ledled y DU, gan ei gwneud hi'n haws i chi ddarparu ysbrydoliaeth gyrfaoedd STEM o ansawdd yn yr ystafell ddosbarth.

Y dyddiad cau yw dydd Gwener, Ebrill 26.

Manylion yma.

Diwrnodau Her Faraday - Cofrestrwch eich ysgol

faraday-logo-1660-375.pngFe'i cyflwynir yn rhad ac am ddim gan yr IET mewn 68 ysgol a 12 prifysgol partner academaidd - yn ogystal â digwyddiadau pellach sydd ar gael yn ôl y gofyn gan arianwyr a noddwyr - mae Diwrnodau Her Faraday yn weithgareddau STEM undydd a gynlluniwyd ar gyfer chwe thîm o chwech o fyfyrwyr. Mae ein Diwrnodau Her tymor 2018-19 wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8.

Mae Diwrnodau Her Faraday IET yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a gwneud datrysiadau prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Ym mhob digwyddiad mae timau'n cystadlu i ennill gwobr drostynt eu hunain a thlws i'w hysgol.

Caiff y digwyddiad ei redeg gan ein tîm o weithwyr proffesiynol STEM i roi'r amser i chi ganolbwyntio ar eich myfyrwyr.

Ceisiadau ar agor nawr tan Ebrill 30. Mwy o wybodaeth yma.

The Art of Sustainability a STEM

Art of Sustainability logo

Chi yw dylunwyr y dyfodol; ein dyfodol ni i gyd. Bydd STEM wrth wraidd y dyfodol hwnnw. Mae Defnydd a Gwastraff yn un pwnc cwricwlwm o fewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Bydd dylunio yn y dyfodol yn ymwneud â chreu byd Cynaliadwy. Un lle byddwn yn cyfrannu at les ni ein hunain a lles y byd naturiol.

Yr Her yw i ddylunio cart cynaliadwy i rasio yn y ‘Brockweir Soap Box Derby’. Gwybodaeth yma ac yma.

Bydd yn rhaid i’r tȋm buddugol ddangos sut mae eu cart nhw yn darparu lles. Bydd angen i dimau ystyried Cynaliadwyaeth gan ddangos sut mae cylch bywyd y cart yn cwrdd â dylunio cylchol.

Bydd gwobr am y cart mwyaf cynaliadwy ar ddiwedd y ras a gall disgyblion weithio tuag at Gwobr CREST fel rhan o’r prosiect.

Mi fydd y ras nesaf dydd Sadwrn Medi 21, 2019.

Cysylltwch â Steven England yn TheArtofSustainability@hotmail.com am fwy o fanylion.

Cisco Little Big Futures

Mae’r Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things, IoT) yn ymwneud â chysylltu yr hyn sydd heb ei gysylltu. Cael gwrthrychau bob dydd i anfon, derbyn a phrosesu data i ddatrys problemau yn y byd go-iawn.

Mae Cisco a STEM Learning wedi ail-lansio y ‘Little Big Awards for 2017’ ac mae nawr yn ‘Little Big Futures’. Mae gan y rhaglen yma gasgliad o adnoddau i fyfyrwyr rhwng 11 a 14 oed i gymryd rhan mewn pump o sesiynau un awr. Lawrlwythwch adnoddau ar draws y pynciau STEM ac i Glybiau STEM.

Mae pob adnodd un awr yn cynnwys ymchwiliadau pwnc-benodol, gan archwilio’r Rhyngrwyd Pethau. Nid oes angen unrhyw dechnoleg benodol arnoch ar gyfer y gweithgareddau rhyngweithiol ac ymgysylltiol hyn. Mae’r adnoddau hyn yn cyflwyno technolegau sydd ar ddod a fydd yn fuan yn rhan o fywyd pob dydd. Maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn greadigol gyda’u dysgu ac archwilio addysg gyrfaoedd.

Mae Cisco hefyd yn noddi ysgolion i gymryd rhan mewn Gwobrau Darganfod CREST trwy dalu costau’r gwobrau.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau i ymchwilio problem byd go iawn ac yn adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau. Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM lleol i ysgogi a chefnogi’ch disgyblion yn ystod yr her.

Better Energy School Awards

Better Energy Awards logo.png

Nod Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell yw helpu ac annog addysg amgylcheddol i bobl ifanc 5-11 oed. Maent yn hyrwyddo gwaith trawsgwricwlaidd ar yr amgylchedd a gellir rhoi UNRHYW waith rydych chi’n ei wneud yn eich ysgol yn cwmpasu unrhyw fath o fater amgylcheddol. Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell ar gyfer rhagoriaeth mewn addysg amgylcheddol yn cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban – edrychwch ar ein canllaw yma.

Cofrestrwch eich ysgol heddiw – gall eich ysgol ennill hyd at £ 5,000! Darllenwch reolau’r gystadleuaeth yma

Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell wedi’u rhannu’n bedwar rhanbarth (De / Canol, Gogledd, Cymru a’r Gorllewin, Yr Alban) a bydd enillydd ar gyfer pob categori Gwobr ym mhob rhanbarth. Bydd y cynnig gorau a ddewisir gan yr holl enillwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei wneud yn Bencampwr Rhanbarthol a bydd yn derbyn £1,000. Dewisir y gorau o’r Pencampwyr Rhanbarthol fel Pencampwyr y DU, sy’n derbyn cyfanswm o £5,000 ar gyfer yr ysgol.

Yn ychwanegol at yr holl enillwyr, bydd 16 Ail wobr o £ 250 yr un ar gyfer cronfeydd yr ysgol. Bydd 20 o ysgolion yn derbyn Cymeradwyaeth Uchel a £100.

Bydd cynrychiolwyr o’r pedair ysgol fydd yn Bencampwyr Rhanbarthol yn mynychu Seremoni Wobrwyo arbennig yn Llundain, lle byddant yn derbyn eu gwobrau gan westeion enwog a wahoddwyd yn arbennig. Mae’r lleoliadau blaenorol yn cynnwys Sw Llundain a’r Amgueddfa Wyddoniaeth. 

Dyddiad cau Mai 8 2019.

BBC Terrific Scientific

BBC Terrific Scientific

Mae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.