Image

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 03 Hydref 2018

Cystadleuaeth Farmvention 

farmvention logo.png

Bydd Farmvention, cystadleuaeth STEM genedlaethol sy’n cael ei redeg gan yr NFU ac wedi ei anelu at blant ysgolion cynradd, yn lansio ym mis Medi.

Mae yna dair her gyffrous sy’n ymwneud â datrus problemau a gall plant gystadlu yn unigol neu mewn timau. Wedi’u cynllunio i wneud i blant feddwl am y materion y mae ffermwyr a thyfwyr yn eu hwynebu yng Nghymru a Lloegr o ddydd i ddydd, mae pob her yn cael ei chefnogi gan adnoddau cysylltiedig â’r cwricwlwm a grëwyd mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Addysg Wyddoniaeth (ASE).

Mae Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr (NFU) wedi gweithio mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Addysg Wyddoniaeth i gyd-awduro’r adnoddau cymorth ar gyfer disgyblion oedran cynradd. Datblygwyd yr adnoddau i ategu cystadleuaeth STEM genedlaethol Farmvention. Ewch i wefan Farmvention yma. Cofrestriadau yn agor Medi 2018.

Ffair Wyddoniaeth Google 

Gall syniad da ddod gan unryw un ac o unryw le. Os ydych chi rhwng 13 a 18 oed, cymerwch ran yn Ffair Wyddoniaeth Google a rhannwch eich syniad gorau sy'n ymwneud â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg. 

Does dim ots os ydych chi'n defnyddio pensil a phapur neu labordy llawn; y syniad a'r meddwl y tu ôl iddo sy'n bwysig - p'un ai yn fawr neu'n fach. 

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Dechreuwch feddwl am syniadau. Gweithiwch ar ben eich hun neu gyda grŵp o ffrindiau a twriwch trwy'r canllawiau a'r ysbrydoliaeth all eich helpu ar hyd y ffordd.  

Mae llu o wobrau gwych hefyd!

Cliciwch yma i ddarganfod mwy ac i rannu'ch syniadau gorau gyda'r byd! 

Dyddiad cau, Rhagfyr 12fed.

Cystadleuaeth Ysgrifennu Gwyddonol

Oxford Scientist logo

Ydych chi’n cael eich diddori gan wyddoniaeth ac eisiau ei gyfathrebu i’r rhai sydd o’ch cwmpas chi?

Mae’r The Oxford Scientist yn cynnal eu hail gystadleuaeth ysgrifennu gwyddonol i ddisgyblion ysgolion y DU fydd yn mynd i mewn i flynyddoedd 11-13 ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018-2019. Mae llawer o wobrau i’w hennill a bydd yr erthygl buddugol yn cael ei chyhoeddi yn y cylchgrawn!

Y dyddiad cau yw 31 Hydref 2018.

Cystadleuaeth Y Gymdeithas Ffisiolegol 'Bio-Bodies Bake-Off'

Os ydych chi wedi bod yn gwylio'r Great British Bake Off eleni ac mae wedi eich ysbrydoli i wneud ychydig o bobi eich hun, mae'r union beth ganddon ni i chi! Biobakes

Mae'r Gymdeithas Ffisiolegol unwaith eto yn cynnal eu cystadleuaeth flynyddol Bio-Bodies Bake-Off a byddem wrth ein boddau i chi gymryd rhan ac ennill rhai o'r gwobrau gwych sydd ar gael. Gan ddefnyddio creadigrwydd a gwreiddioldeb i godi i'r brig, dylai ymgeiswyr bobi unrhyw beth sydd yn cynrychioli ffisioleg, gwyddoniaeth bywyd. Os ydych chi'n gallu defnyddio crefft siwgr i ddangos rhaniad celloedd, neu deisen sbwng i ddangos swyddogaeth y cyhyrau, sawrus neu felys, rydym am ei weld!

Mwy o wybodaeth yma

Mae'r gystadleuaeth ar agor i bawb a dylech anfon eich lluniau o'ch cynnyrch erbyn 5pm ddydd Gwener 5 Hydref.

Bio ArtAttack

Mae'n amser defnyddio eich dychymyg ar gyfer Bio ArtAttack 2018. Beth yw BioArtAttack? Gallwch gystadlu gydag unryw beth o luniadau a cherfluniau i fodelau a chollage ar unryw raddfa. Gall fod gan unigolyn neu yn waith grŵp. Dim ond casgliad o luniau o'ch creadigaeth sydd ei angen.

Gwybodaeth yma

Dyddiad cau yw dydd Sul 14 Hydref 2018.

Cystadleuaeth BP Ultimate STEM Challenge 

BPES logo 2018

Eleni mae’r BP Ultimate STEM Challenge yn ôl ac mae hyd yn oed yn well! Am y tro cyntaf, mae BP, mewn partneriaeth â STEM Learning, yn gwahodd myfyrwyr y DU 11-14 oed i ddefnyddio eu sgiliau STEM i fynd i’r afael ag un sialens syml: ailddychmygu ateb i broblem go iawn.

Eleni, mae’r Ultimate STEM Challenge yn gosod yr her i ailddychmygu unrhyw beth gan ddefnyddio technoleg a gallu heddiw. Gallai hyn fod yn ailgynllunio offer a thechnoleg yr ydym wedi ei gymryd yn ganiataol neu’n ailddyfeisio rhywbeth a allai newid bywydau pobl er gwell.

Gall myfyrwyr gwblhau’r her hon mewn Clwb STEM, yn ystod diwrnod di-amserlen, mewn gwersi neu yn eu hamser eu hunain.

Bydd yr enillwyr yn derbyn diwrnod hwyliog yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth yn Llundain ar gyfer y rownd derfynol, £1,000 i’w wario ar offer gwyddoniaeth neu deithiau maes, a bagiau rhodd yr Amgueddfa Wyddoniaeth. Bydd yr holl geisiadau sydd ar y rhestr fer ar gyfer y rowndiau cynderfynol yn derbyn Gwobr CREST Efydd.

Ewch yma am y manylion llawn, i gydweithio gyda Llysgenhadon STEM ac i lawrlwytho adnoddau rhad ac am ddim yr Her.

Y dyddiad cau yw 15 Chwefror 2019.

Her Godio DVLA 2018

DVLA

Mae cystadleuaeth DVLA 2018 nawr wedi lansio ar draws Cymru!

Ar y wefan mae’r holl wybodaeth mae ysgolion ei angen i gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth, themau a thaflen wybodaeth A5 i’w lawrlwytho.

Eleni mae ysgolion cynradd ac uwchradd yn gymwys: bydd dwy gystadleuaeth yn rhedeg ochr yn ochr – un ar gyfer 7-11 oed a’r llall ar gyfer 11-14 oed.

Mae pob thema ar agor i bob oed, yr unig wahaniaeth yw bod yn rhaid i’r rhai 7-11 oed ddefnyddio SCRATCH (fel llynedd), ond gall y rhai 11-14 oed ddefnyddio unryw iaith o’u dewis.

Y dyddiad cau yw hanner nos 12 Hydref 2018

TALENT 2030 Cystadleuaeth Genedlaethol Peirianneg i Ferched

Mae'r gystadleuaeth yn gwahodd merched i ddatrys heriau mawr yr 21ain ganrif, gan ddangos sut mae peirianneg yn gwneud gwahaniaeth i bobl a'r blaned! Mae cymeryd rhan yn y gystadleuaeth yn gyfle i fod yn greadigol, i feddwl, ac yn anad dim - cael hwyl!
Mae'r gystadleuaeth yn agored i bob merch sydd mewn addysg uwchradd
• Gall merched gofrestru yn annibynnol neu drwy eu hysgolion
• Mae yna 3 categori oedran gwahanol - 11-14 (B7-9), 15-16 (B10-11) a 17-18 (B12-13)
• Gall merched weithio yn unigol neu mewn grwpiau o hyd at 6
• Yn agored i ferched o bob maes pwnc
• Un cais fesul grŵp / unigolyn (gall ysgolion gyflwyno nifer o geisiadau ond ni all merched)
Mae'r gystadleuaeth yn RHAD AC AM DDIM ac mae'n cynnig cyfle i ferched ennill £500 drostynt eu hunain a £500 i'w hysgol.

Mwy o wybodaeth yma

Dyddiad cau 14 Rhagfyr 2018

Cystadleuaeth RAF100

RAF100 logo

Mae Cystadleuaeth RAF100 yn gyfle i bobl ifanc ddweud stori am leoliad RAF a dod â’u dealltwriaeth o hanes a ffiseg at ei gilydd

Mae hanes yr RAF yn dangos sut mae pobl a’u hanghenion wedi gwthio datblygiad gwyddonol. Sut y gall gwybodaeth am y bobl hynny a’r dechnoleg y buont yn gweithio gyda’u gwthio i feddwl am ddatblygiadau ar gyfer y dyfodol?

Ar y wefan hon mae map rhyngweithiol yn dangos holl ganolfannau’r RAF yn y DU ac un arall o’r holl ganolfannau RAF a ddefnyddir yn fyd-eang. Mae’r mapiau’n dechrau o gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw. Ar hyn o bryd mae’r mapiau hyn yn cynnwys gwybodaeth sylfaenol iawn am bob un o’r canolfannau yn unig. Hoffem i ysgolion a grwpiau ieuenctid ddarparu’r wybodaeth am y canolfannau.

Yn ogystal â helpu i adrodd stori pob canolfan, mae’r gystadleuaeth yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddod â’u dealltwriaeth o sut mae syniadau a thechnoleg wyddonol wedi datblygu mewn hanes i archwilio datblygiadau technolegol cyfredol a dyfodol a allai lunio’r RAF a byd sifil o y dyfodol.

Mae’r gwobrau’n cynnwys cyfleoedd i fynychu digwyddiadau coffa yn ystod y flwyddyn canmlwyddiant, yn ogystal ag gwobrau i’r ysgol.

Bydd y gystadleuaeth yn rhedeg gyda thri chategori grŵp oedran: 11-14; 14-18 ac 11-18.

Dyddiadau cau: mae’r gwobrau wedi’u lledaenu dros 2018 ac yn cynnwys tocynnau i ddigwyddiadau, felly mae yna dri chyfle i ennill gwahanol wobrau:

  • Dyddiad cau 30 Tachwedd 2018

Gall ysgolion / grwpiau ieuenctid ac ati gyflwyno cymaint o gofnodion ag y dymunant ar gyfer pob un o’r o’r dyddiadau cau, ond dim ond unwaith y gellir cyflwyno pob cofnod (darn ymchwil / ffilm ac ati).

No More Cabbage! No More Cabbage

Mae cystadleuaeth CLEAPSS eleni  yn diweddaru gweithgaredd ymarferol clasurol. 

Helpwch eich plant i wneud ac ymchwilio’r dangosyddion gorau i ddefnyddio yn lle bresych coch. Mae gwobrau ar gael i blant, yr ysgol a’r staff.

Cynigiwch am Ddiwrnod Her Faraday 2018-19 nawr!

Mae Diwrnodau Her Faraday IET yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymchwilio, dylunio a chynhyrchu atebion prototeip i broblemau peirianyddol anodd iawn. Ym mhob digwyddiad mae timau’n cystadlu i ennill gwobr drostynt eu hunain a thlws i’w hysgol.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac yn cael ei redeg gan ein tîm o weithwyr proffesiynol STEM i roi’r amser i chi ganolbwyntio ar eich myfyrwyr. IET logo

Fe’i cyflwynir gan yr IET mewn 68 ysgol a 12 prifysgol Partner Academaidd – yn ogystal â digwyddiadau pellach sydd ar gael yn ôl y gofyn gan arianwyr a noddwyr – mae Diwrnodau Her Faraday yn weithgareddau STEM undydd ar gyfer chwe thîm o chwech o fyfyrwyr. Mae ein Diwrnodau Her tymor 2018-19 wedi’u cynllunio ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8.

Lawrlwythwch y ffurflen gais yma.

Famelab

Famelab logo

Mae FameLab yn gystadleuaeth cyfathrebu gwyddoniaeth a gynlluniwyd i ymgysylltu a difyrru. Mae cystadleuwyr o bob cwr o’r byd yn cymryd rhan gyda dim ond eu ffraethineb ac ambell i brop yn gymorth – mae’r canlyniad yn ffordd anrhagweladwy, goleuedig a chyffrous i annog eich chwilfrydedd.

Rydym nawr yn gwahodd gwyddonwyr, mathemategwyr a pheirianwyr ar draws y byd i gymryd rhan yn rownidau cenedlaethol y gystadleuaeth cyfathrebu gwyddoniaeth flaenllaw yma!

Bydd enillwyr cenedlaethol 25+ o wledydd yn cwrdd yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham (5-10 Mehefin 2018) i frwydro am deitl Pencampwr Rhyngwladol FameLab o flean cynulleidfa fyw yr Ŵyl. Cofrestrwch arlein yma.

Cystadleuaeth Wythnos Science4Society 2019 'Globally Responsible Careers'

March 2017Ar y cyd â'r ASE, mae'r gystadleuaeth yn gwneud gwers wych neu weithgaredd gwaith cartref  neu glwb gwyddoniaeth neu i gynghorwyr gyrfaoedd ei ddefnyddio. 

Pa swydd yr hoffech ei wneud? Beth yw eich dyheadau gyrfa? Sut y gallai'r swydd hon effeithio ar yr amgylchedd lleol / cenedlaethol / byd-eang? e.e. llygredd aer / tir / dŵr, bioamrywiaeth, llifogydd, hinsawdd ac ati. Beth yw'r materion gwyddonol sy'n gysylltiedig? Sut allech chi helpu i wneud y swydd hon yn fwy cyfrifol yn fyd-eang?

Mwy o wybodaeth yma

Dyddiad cau 1 Mawrth 2019

The Art of Sustainability & STEM

Art of Sustainability logo

Chi yw dylunwyr y dyfodol; ein dyfodol ni i gyd. Bydd STEM wrth wraidd y dyfodol hwnnw. Mae Defnydd a Gwastraff yn un pwnc cwricwlwm o fewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Bydd dylunio yn y dyfodol yn ymwneud â chreu byd Cynaliadwy. Un lle byddwn yn cyfrannu at les ni ein hunain a lles y byd naturiol.

Yr Her yw i ddylunio cart cynaliadwy i rasio yn y ‘Brockweir Soap Box Derby’. Gwybodaeth yma ac yma.

Bydd yn rhaid i’r tȋm buddugol ddangos sut mae eu cart nhw yn darparu lles. Bydd angen i dimau ystyried Cynaliadwyaeth gan ddangos sut mae cylch bywyd y cart yn cwrdd â dylunio cylchol.

Bydd gwobr am y cart mwyaf cynaliadwy ar ddiwedd y ras a gall disgyblion weithio tuag at Gwobr CREST fel rhan o’r prosiect.

Mi fydd y ras nesaf rywdro yn Hydref 2018.

Cysylltwch â Steven England yn TheArtofSustainability@hotmail.com am fwy o fanylion.

Cisco Little Big Futures

Mae’r Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things, IoT) yn ymwneud â chysylltu yr hyn sydd heb ei gysylltu. Cael gwrthrychau bob dydd i anfon, derbyn a phrosesu data i ddatrys problemau yn y byd go-iawn.

Mae Cisco a STEM Learning wedi ail-lansio y ‘Little Big Awards for 2017’ ac mae nawr yn ‘Little Big Futures’. Mae gan y rhaglen yma gasgliad o adnoddau i fyfyrwyr rhwng 11 a 14 oed i gymryd rhan mewn pump o sesiynau un awr. Lawrlwythwch adnoddau ar draws y pynciau STEM ac i Glybiau STEM.

Mae pob adnodd un awr yn cynnwys ymchwiliadau pwnc-benodol, gan archwilio’r Rhyngrwyd Pethau. Nid oes angen unrhyw dechnoleg benodol arnoch ar gyfer y gweithgareddau rhyngweithiol ac ymgysylltiol hyn. Mae’r adnoddau hyn yn cyflwyno technolegau sydd ar ddod a fydd yn fuan yn rhan o fywyd pob dydd. Maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn greadigol gyda’u dysgu ac archwilio addysg gyrfaoedd.

Mae Cisco hefyd yn noddi ysgolion i gymryd rhan mewn Gwobrau Darganfod CREST trwy dalu costau’r gwobrau.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau i ymchwilio problem byd go iawn ac yn adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau. Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM lleol i ysgogi a chefnogi’ch disgyblion yn ystod yr her.

Cytadleuaeth Ysgolion 2019 Coleg Imperial Llundain

Mae Cystadleuaeth Gwyddoniaeth i Ysgolion y Gyfadran Gwyddorau Naturiol 2019 ar agor ar gyfer cofrestru.

Bydd y timau gorau yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu syniad mewn digwyddiad arddangos yng Ngholeg Imperial o flaen cynulleidfa fyw a phanel o feirniaid. Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn derbyn gwobrau unigol ac yn cael cyfle i ymweld â chyfleuster gwyddoniaeth sy’n arwain y byd yn y DU. Darganfyddwch fwy yma.

Better Energy School Awards

Better Energy Awards logo.png

Nod Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell yw helpu ac annog addysg amgylcheddol i bobl ifanc 5-11 oed. Maent yn hyrwyddo gwaith trawsgwricwlaidd ar yr amgylchedd a gellir rhoi UNRHYW waith rydych chi’n ei wneud yn eich ysgol yn cwmpasu unrhyw fath o fater amgylcheddol. Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell ar gyfer rhagoriaeth mewn addysg amgylcheddol yn cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr a Chwricwlwm Rhagoriaeth yr Alban – edrychwch ar ein canllaw yma.

Cofrestrwch eich ysgol heddiw – gall eich ysgol ennill hyd at £ 5,000! Darllenwch reolau’r gystadleuaeth yma

Mae Gwobrau Ysgolion Ynni Gwell wedi’u rhannu’n bedwar rhanbarth (De / Canol, Gogledd, Cymru a’r Gorllewin, Yr Alban) a bydd enillydd ar gyfer pob categori Gwobr ym mhob rhanbarth. Bydd y cynnig gorau a ddewisir gan yr holl enillwyr ym mhob rhanbarth yn cael ei wneud yn Bencampwr Rhanbarthol a bydd yn derbyn £1,000. Dewisir y gorau o’r Pencampwyr Rhanbarthol fel Pencampwyr y DU, sy’n derbyn cyfanswm o £5,000 ar gyfer yr ysgol.

Yn ychwanegol at yr holl enillwyr, bydd 16 Ail wobr o £ 250 yr un ar gyfer cronfeydd yr ysgol. Bydd 20 o ysgolion yn derbyn Cymeradwyaeth Uchel a £100.

Bydd cynrychiolwyr o’r pedair ysgol fydd yn Bencampwyr Rhanbarthol yn mynychu Seremoni Wobrwyo arbennig yn Llundain, lle byddant yn derbyn eu gwobrau gan westeion enwog a wahoddwyd yn arbennig. Mae’r lleoliadau blaenorol yn cynnwys Sw Llundain a’r Amgueddfa Wyddoniaeth. 

Cystadleuaeth Camu i mewn i'r GIG

Step into NHS logo.png

Mae Cystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn cynnig cyfle i ddisgyblion blynyddoedd 8 a 9 ennill tabled neu taleb Amazon am £50.

Mae llawer mwy i weithio i’r GIG na bod yn feddyg neu nyrs. Mewn gwirionedd mae yna fwy na 350 o wahanol yrfaoedd yn y GIG a, gyda cymaint o yrfaoedd ar gael, mae yna swydd i weddu i unrhyw un, waeth beth yw eich diddordebau a’ch sgiliau. Mae’r gystadleuaeth Camu i mewn i’r GIG yn gofyn i fyfyrwyr ddewis gyrfa’r GIG sydd o ddiddordeb iddynt a chreu disgrifiad swydd a hysbyseb i ddweud wrth eu ffrindiau a phobl ifanc eraill amdano. Gall myfyrwyr weithio ar eu pennau eu hunain neu mewn timau o hyd at bedwar.

Gallwch ddarganfod mwy a gwneud cais yma.

RHS Greening Grey Britain

RHS Greening Grey Britain

Hoffai’r RHS i chi a’ch grŵp nodi ardal yn eich cymuned leol a allai wneud gydag ychydig o liw. Cofrestrwch i gymryd rhan yn Greening Grey Britain a bydd yr RHS yn anfon pecyn rhad ac am ddim i chi o hadau maes gwyllt sydd i gyd yn blanhigion perffaith ar gyfer annog peillio.

Helpwch i ledaenu’r neges am Greening Grey Britain ac ennill gwobrau drwy rannu eich lluniau ar Twitter gan ddefnyddio #GreeningGreyBritain a @RHSSchools. Bydd gwobrau yn cael eu dyfarnu bob wythnos, felly tynnwch luniau! Os byddwch yn penderfynu i wyrddio ardal yn eich cymuned, gallech hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwobr Garddio Ysgol RHS Lefel 5 a derbyn £200 mewn talebau garddio.

BBC Terrific Scientific

BBC Terrific Scientific

Mae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.

Cystadleuaeth Technegydd Gwyddoniaeth Y Flwyddyn Gratnells 

ImageMae Cystadleuaeth Technegydd Gwyddoniaeth y Flwyddyn Gratnells bellach yn ei unfed flwyddyn ar hugain lwyddiannus! 

Unwaith eto eleni, mae gennym amrywiaeth wych o wobrau ac rydyn ni wedi ei chadw hi'n haws i chi gymeryd rhan gyda ffurflen gofrestru symlach. Gallwch enwebu eich hun yn lle bod rhywun arall yn gwneud ar eich rhan. Mae gennych hefyd ddewis o sut i gofrestru. Gallwch lawrlwytho ac argraffu'r ffurflen gais neu gallwch fynd ar-lein. 

Y dyddiad cau yw dydd Gwener, Ionawr 25ain, 2019.

Mwy o wybodaeth yma.