Image

Cystadleuthau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 13 Mai 2019

FIRST® LEGO® League 2019/20 CITY SHAPER season

Mae cofrestru'n agor ddydd Mercher 15 Mai.

Mae FIRST LEGO League yn her STEM fyd-eang i dimau o bobl ifanc, i annog diddordeb mewn themâu byd go iawn a datblygu sgiliau allweddol sy'n hanfodol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae pobl ifanc yn cydweithio i archwilio thema bensaernïaeth y tymor ac i ddylunio, adeiladu a rhaglennu robot LEGO ymreolaethol i ddatrys cyfres o heriau.

Mae Cynghrair LEGO FIRST ar gyfer pobl ifanc rhwng 9 ac 16 oed, gan weithio mewn timau o hyd at 10 o fyfyrwyr gyda hyfforddwr oedolion cefnogol. Mae'r her yn cynnwys gêm robot a phrosiect ymchwil, a bydd angen i fyfyrwyr ddangos Gwerthoedd Craidd FIRST LEGO League trwy gydol eu holl waith. Fel arfer mae gan dimau 12 i 16 wythnos i weithio ar yr her cyn iddynt gystadlu yn eu twrnamaint rhanbarthol.

Manylion yma.

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth Byd-eang IET 

Mewn ymgais i herio'r ddelwedd ystrydebol o hetiau caled ac oferôls brwnt sy'n gysylltiedig yn aml â pheirianneg, mae'r IET wedi lansio ei gystadleuaeth ffotograffiaeth flynyddol ar gyfer 2019 ac mae'n galw ar bobl ifanc i gystadlu.

Mae Ffotograffydd Peirianneg a Thechnoleg y Flwyddyn IET 2019 yn agored i unrhyw ffotograff o bwnc sy'n gysylltiedig â pheirianneg sy'n cyfleu wyneb creadigol, cyffrous a modern peirianneg a pheirianwyr heddiw. Gall cyfranogwyr gyflwyno hyd at bum llun i'r pum categori canlynol: Dylunio a Chynhyrchu, Digidol, yr Amgylchedd ac Ynni, Strwythurau a Thrafnidiaeth.

Bydd panel o feirniaid yn edrych ar bob cais ac yn gwobrwyo pum enillydd ifanc (16 oed ac iau) a phum enillydd hŷn (17 a throsodd). Yna bydd enillwyr cyffredinol o'r ddau gategori yn cael eu dewis ar gyfer gwobrau ariannol ychwanegol. Bydd y llun gorau ar ffôn clyfar hefyd yn ennill gwobr ariannol. Bydd ffotograffau enillwyr hefyd yn ymddangos mewn arddangosyn canolog yn Llundain ac yn cael eu cyhoeddi yn y cylchgrawn ffotograffiaeth blaenllaw, Amateur Photographer.

Manylion yma.

Y dyddiad cau yw dydd Gwener 30 Awst 2019.

Cystadleuaeth Datblygu Cynnyrch Newydd Arloesi Bwyd Cymru

Mae Arloesi Bwyd Cymru (FIW) yn arbenigo mewn cynorthwyo'r diwydiant cynhyrchu bwyd a diod gyda'r materion technegol megis ansawdd bwyd, diogelwch bwyd, deddfwriaeth bwyd, datblygu cynnyrch newydd a maetheg, gan ddefnyddio gwybodaeth helaeth a phrofiad o wyddoniaeth bwyd a thechnoleg.

Er mwyn hyrwyddo'r diwydiant yn yrfa lwyddiannus fel y mae eisoes, hoffem wahodd pobl ifanc o'ch ysgol i gystadlu mewn cystadleuaeth gyffrous. Rhaid i gystadleuwyr fod yn 11-16 a rhaid cyflwyno cynnyrch bwyd neu ddiod newydd o un o'r dri gategori a restrir isod. Dewisir un enillydd drwy banel o weithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd a diod, a chynigir iPad yn wobr.

Categorïau:
1. Cynnyrch yn defnyddio cynhwysion Cymreig yn bennaf
2. Cynnyrch i helpu pobl ifanc gynyddu'r maint o ffrwythau a/neu lysiau y maent yn eu bwyta
3. Cynnyrch pwdin heb 'siwgr ychwanegol'

Manylion yma a ffurflen gais yma

Dyddiad cau: 14 Mehefin 2019

Helfa Trychfilod

Mae Helfa Trychfilod 2019 (Great Bug Hunt) yn gystadleuaeth i ysgolion Cynradd - is a Competition for Primary Schools - Anogwch eich disgyblion i fynd allan i ddysgu mwy am bethau byw a'u cynefinoedd ac i ddefnyddio'r ystafell ddosbarth awyr agored. Yn syml, nodwch gynefin lleol, gofynnwch i'r disgyblion archwilio a darganfod y trychfilod bach sy'n byw yno, eu tynnu a chofnodi eu canfyddiadau - mae mor hawdd â hynny!

Y dyddiad cau yw dydd Gwener Mehefin 14 2019.
Manylion yma

The Big Bang Competition

Mae Cystadleuaeth y Big Bang yn cydnabod ac yn gwobrwyo cyflawniadau pobl ifanc ym mhob maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), gan roi'r cyfle iddynt adeiladu eu sgiliau a'u hyder mewn gwaith prosiect.

Mae'r Gystadleuaeth yn agored i holl drigolion y DU mewn addysg neu hyfforddiant amser llawn (cyfwerth â grŵp blwyddyn 7-13), a gall myfyrwyr ymgeisio ar-lein a thrwy rowndiau rhanbarthol.

Cynhelir Rowndiau Terfynol y DU yn Ffair y Big Bang ym mis Mawrth bob blwyddyn; y dyddiadau ar gyfer 2020 yw 10 - 12 Mawrth.

Bydd y rhai fydd yn cyrraedd y rownd derfynol yn cystadlu am werth dros £20,000 o wobrau anhygoel, mewn tri categori oedran ar gyfer gwyddoniaeth a pheirianneg, yn ogystal â theitlau nodedig Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn GSK UK a Gwyddonydd GSK UK .

Y dyddiad cau arlein yw Tachwedd 8 2019. Mae'r holl fanylion yma.

Gwobr Defnyddiau Chweched Dosbarth 'The Armourers and Brasiers TATA'
  • HomeHoffech chi ennill £500 i'ch ysgol?

  • A hoffech chi hyrwyddo gyrfaoedd STEM i'ch myfyrwyr?

  • A fyddech chi'n hoffi i'ch myfyrwyr gymryd rhan mewn prosiect gwyddoniaeth deunyddiau a gynlluniwyd i annog diddordeb parhaus mewn STEM?

Mae Gwobr Deunyddiau Chweched Dosbarth Armourers a Brasiers Tata, a gefnogir gan y Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio, yn gystadleuaeth newydd a gynlluniwyd i gefnogi ysgolion i annog myfyrwyr i ddatblygu diddordeb parhaus mewn gyrfaoedd STEM. Fe'i sefydlwyd i roi cyfleoedd strwythuredig i fyfyrwyr ddysgu mwy am Wyddor Deunyddiau a Pheirianneg a gwella a chyfoethogi eu hastudiaethau.

Dyddiad cau Dydd Gwener 28 Mehefin.

Manylion yma.

Mission X: Train Like an Astronaut 2019 nawr ar agor!

HomeHer addysgol ryngwladol, gan ganolbwyntio ar ffitrwydd a maeth, sy'n annog myfyrwyr i hyfforddi fel Astronot.

Mae myfyrwyr yn ymarfer rhesymu gwyddonol a gwaith tîm tra'n cymryd rhan mewn teithiau hyfforddi ymarferol sy'n targedu cryfder, dygnwch, cydlynu, cydbwysedd ac ymwybyddiaeth ofodol. Mae llawer o'r gwersi a'r gweithgareddau yn gysylltiedig â'r cwricwlwm gwyddoniaeth ac mae ganddynt ffocws clir ar iechyd a maeth.

Manylion yma.

The Art of Sustainability a STEM

Art of Sustainability logo

Chi yw dylunwyr y dyfodol; ein dyfodol ni i gyd. Bydd STEM wrth wraidd y dyfodol hwnnw. Mae Defnydd a Gwastraff yn un pwnc cwricwlwm o fewn Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Bydd dylunio yn y dyfodol yn ymwneud â chreu byd Cynaliadwy. Un lle byddwn yn cyfrannu at les ni ein hunain a lles y byd naturiol.

Yr Her yw i ddylunio cart cynaliadwy i rasio yn y ‘Brockweir Soap Box Derby’. Gwybodaeth yma ac yma.

Bydd yn rhaid i’r tȋm buddugol ddangos sut mae eu cart nhw yn darparu lles. Bydd angen i dimau ystyried Cynaliadwyaeth gan ddangos sut mae cylch bywyd y cart yn cwrdd â dylunio cylchol.

Bydd gwobr am y cart mwyaf cynaliadwy ar ddiwedd y ras a gall disgyblion weithio tuag at Gwobr CREST fel rhan o’r prosiect.

Mi fydd y ras nesaf dydd Sadwrn Medi 21, 2019.

Cysylltwch â Steven England yn TheArtofSustainability@hotmail.com am fwy o fanylion.

Cisco Little Big Futures

Mae’r Rhyngrwyd Pethau (Internet of Things, IoT) yn ymwneud â chysylltu yr hyn sydd heb ei gysylltu. Cael gwrthrychau bob dydd i anfon, derbyn a phrosesu data i ddatrys problemau yn y byd go-iawn.

Mae Cisco a STEM Learning wedi ail-lansio y ‘Little Big Awards for 2017’ ac mae nawr yn ‘Little Big Futures’. Mae gan y rhaglen yma gasgliad o adnoddau i fyfyrwyr rhwng 11 a 14 oed i gymryd rhan mewn pump o sesiynau un awr. Lawrlwythwch adnoddau ar draws y pynciau STEM ac i Glybiau STEM.

Mae pob adnodd un awr yn cynnwys ymchwiliadau pwnc-benodol, gan archwilio’r Rhyngrwyd Pethau. Nid oes angen unrhyw dechnoleg benodol arnoch ar gyfer y gweithgareddau rhyngweithiol ac ymgysylltiol hyn. Mae’r adnoddau hyn yn cyflwyno technolegau sydd ar ddod a fydd yn fuan yn rhan o fywyd pob dydd. Maent yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fod yn greadigol gyda’u dysgu ac archwilio addysg gyrfaoedd.

Mae Cisco hefyd yn noddi ysgolion i gymryd rhan mewn Gwobrau Darganfod CREST trwy dalu costau’r gwobrau.

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau i ymchwilio problem byd go iawn ac yn adrodd yn ôl ar eu canfyddiadau. Gallwch wneud cais am Lysgennad STEM lleol i ysgogi a chefnogi’ch disgyblion yn ystod yr her.

BBC Terrific Scientific

BBC Terrific Scientific

Mae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.