Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 18 Hydref 2018

Hydref 2018

Gweithdai allgymorth addysg AM DDIM Renishaw 

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.  

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol. 

Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST. 

Mwy o wybodaeth yma.

Tachwedd 2018

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe, 3-8 Tachwedd

Dummy ImagePenwythnos i'r Teulu 3-4 Tachwedd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Eleni, mae gŵyl wyddoniaeth Prifysgol Abertawe, yr ŵyl rhad ac am ddim mwyaf o’i math yng Nghymru, am fynd ag ymwelwyr ar daith ddarganfod wrth i ymchwilwyr archwilio dyfnderoedd y môr, tir, aer a gofod, gyda digwyddiadau’n cael eu cynnal ar draws cyfres o barthau thematig. Byddwch yn feistr ar feddyginiaeth y Canoloesoeddd, Bydd cyfle i chi greu cymysgedd hud, darganfod bydoedd cudd gyda rhith-wirionedd, profi’r cyfnod Jwrasig ac archwilio’r hen Aifft yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe. Cewch hefyd gyfle i droi breuddwyd diweddar yn lluniau gyda chymorth labordy cwsg Prifysgol Abertawe ac i ddod yn ymchwilwyr y môr trwy fynd ar daith o gwmpas cwch ymchwil y Brifysgol, yr RV Mary Anning.

Digwyddiad i Oedolion 7-8 Tachwedd yn LC, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, a Prifysgol Abertawe

Eleni, bydd gŵyl wyddoniaeth Prifysgol Abertawe yn cynnwys sgyrsiau, perfformiadau a sioeau sy’n addas ar gyfer cynulleidfa 16+ oed a gynhelir ar ddydd Mercher 7 a dydd Iau 8 Tachwedd. Dewch i ymuno â’r awdur a’r darlledwr enwog Yr Athro Alice Roberts wrth iddi ymchwilio i archaeoleg, hanes a geneteg i ddatgelu straeon gwych tair rhywogaeth anifail sydd wedi dod yn gynghreiriaid i ni. Cymrwch ran ac ymunwch mewn trafodaethau ynghylch yr ochr dywyll o’r cyfryngau cymdeithasol, hunan-niwed ac iechyd meddwl, a arweinir gan ymchwilwyr Prifysgol Abertawe. Dewch draw a mwynhewch berfformiad theatr am ddim gyda ‘Flux’ - sioe gyda phypedwaith anghyffredin a set wefreiddiol gysgodion, goleuadau a cherddoriaeth. Rydym hefyd yn cynnal gweithdai yn y LC - nodwedd newydd i’r ŵyl eleni - ar yr ymchwil ddiweddaraf ynglŷn â beichiogrwydd iach.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan yr Ŵyl yma.

Mae llong ofod Tim Peake yn dod i Gymru! 

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn gartref i long ofod Soyuz Tim Peake dros yr hydref. Fe wnaethon ni wylio wrth iddo ddarlledu arbrofion byw, cerdded yn y gofod a rhedeg Marathon ar yr Orsaf Ofod Rhyngwladol. Nawr, gallwn weld y capsiwl a ddychwelodd Tim Peake i'r Ddaear fel rhan o'i Daith yn y DU, diolch i bartneriaeth Grŵp Amgueddfa Gwyddoniaeth â Samsung.

Bydd y modiwl disgyniad Soyuz TMA-19M a'r siwt ofod wisgodd Tim ar ei daith Principia yn cael eu harddangos o fis Tachwedd 2018 tan fis Chwefror 2019. 

Mae mynediad i'r arddangosfa yn RHAD AC AM DDIM ond mae bwcio yn hanfodol. Bydd taith Amgueddfa addas ar gyfer CA2 yn yr arddangosfa a bydd adnoddau addysgu ar-lein yn cefnogi ymweliadau CA3 a CA4.

Gall athrawon myfyrwyr 13+ oed hefyd archebu Space Descent VR with Tim Peake. Gan ddefnyddio technoleg Samsung Gear VR, mae'n cynnig profiad 360 ° y tu mewn i gapsiwl Soyuz o sedd y peilot, yn dilyn taith Tim yn ôl i'r Ddaear o'r ISS. Mae cost fesul disgybl.

Am fwy o wybodaeth ewch i https://museum.wales/cardiff/learning/ks3_4/  neu cysylltwch â heather.jackson@museumwales.ac.uk.

Ffilm i Ysgolion – Jurassic World: Fallen Kingdom & sgwrs geneteg. 8fed Tachwedd 2018, 10am tan 12.50pm, Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd CF5 1QE

Wales Gene Park logoDangosiad am ddim i ysgolion o JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM gyda sgwrs ar ôl y ffilm gan y darlithiwr a'r darlledwr teledu Dr Rhys Jones!

Mae Parc Geneteg Cymru ac Into Film Cymru yn cyflwyno dangosiad unigryw, am ddim o'r ffilm Jurassic Work: Fallen Kingdom fel rhan o Ŵyl Into Film 2018.

Archebwch le  yma (cyntaf i'r felin...). Addas ar gyfer 11+

Cyfarfod ASE Cymru - Ffiseg i Bawb (ar gyfer athrawon nad ydynt yn arbenigwyr). Techniquest Glyndwr. 13 Tachwedd 4.30pm

Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno syniadau ar gyfer addysgu Ffiseg ar lefel cynradd ac uwchradd.

A hoffech chi ddeall rhai o'r camdybiaethau sydd gan fyfyrwyr, a sut orau i fynd i'r afael â hwy?

Mae'r sesiwn cyfnos hwn wedi'i gynllunio i ganolbwyntio ar y prif egwyddorion allweddol sydd eu hangen i addysgu ffiseg yn effeithiol trwy ddefnyddio gweithgareddau ymarferol ac arddangosiadau ysgogol. Byddwn yn archwilio a mireinio'r ddealltwriaeth o bynciau allweddol fel trydan, magnetedd, ynni a grymoedd. Byddwn yn edrych ar ymchwil arloesol a fydd yn cysylltu'r dysgu â bywydau pob dydd myfyrwyr ac yn edrych ar sgaffaldio'r dysgu i ddangos dilyniant cyflym a pharhaus.

Mae'r gweithdy yn addas ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd gan y byddwn yn rhannu yn 2 grŵp.

Cyflwynir y gweithdy hwn gan Graham Perrin, Keith Jones, Cerian Angharad ac Anthony Clowser - Rhwydwaith Cefnogi Ffiseg yng Nghymru

Gallwn gynnig hyn fel digwyddiad rhad ac am ddim oherwydd haelioni yr ysgol westeiwr wrth ddarparu'r lleoliad a'r trefnwyr / cyflwynwyr yn rhoi eu hamser. Cefnogwch ASE i ddarparu'r digwyddiadau hyn a chewch elwa eich hun o aelodaeth â ni yma

Anfonwch ymlaen at unrhyw athro neu athro dan hyfforddiant arall y gwyddoch a all fod â diddordeb.

I fwcio ewch yma

Y Sioe Addysg Genedlaethol. Tachwedd 16. Neuadd y Ddinas CaerdyddThe National Education Show 2018

Mae Y Sioe Addysg Genedlaethol yn dychwelyd i Neuadd y Ddinas Caerdydd am yr ail flwyddyn - cynhadledd addysg fwyaf Cymru. Ei nod yw codi safonau addysg yng Nghymru a dod â llu o athrawon, staff ysgol ac arbenigwyr addysgol o dan un to ar gyfer arddangosfa drwy’r dydd.

Gyda dros 50 o seminarau, 100 o arddangoswyr a 4,000 o ymwelwyr, mae’r digwyddiad yn ddelfrydol ar gyfer diwrnodau HMS a diwrnodau hyfforddi athrawon – sy’n cwmpasu ystod o bynciau megis iechyd meddwl, arweinyddiaeth, SEND a llawer mwy.

Mae mwy o ddisgrifiadau seminar a biogs siaradwyr yma. Am gymorth neu gyngor wrth archebu, neu i archebu grŵp mawr o bobl, ffoniwch 02922 400382 neu e-bostiwch info@nationaleducationshow.com.

Cynhadledd Geneteg Chweched Dosbarth, Wrecsam. Dydd Mawrth 20fed Tachwedd 2018, 09:00 - 16:00, Neuadd William Aston, Prifysgol Glyndwr, Wrehxam

Wales Gene Park logoCynhadledd Geneteg Chweched Dosbarth Parc Geneteg Cymru

Digwyddiad am ddim i fyfyrwyr Bl12 a 13! Ymunwch â ni i glywed am y datblygiadau diweddaraf mewn geneteg a genomau gan siaradwyr arbenigol!  

Manylion pellach a bwcio yma

Sixth Form Genetics Conference, Caerdydd. Dydd Mercher 28ain Tachwedd 2018, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Wales Gene Park logoCynhadledd Geneteg Chweched Dosbarth Parc Geneteg Cymru

Digwyddiad am ddim i fyfyrwyr Bl12 a 13! Ymunwch â ni i glywed am y datblygiadau diweddaraf mewn geneteg a genomau gan siaradwyr arbenigol! 

Manylion pellach a bwcio yma

Rhagfyr 2018

Byddwch yn Wyddonydd neu Dechnegydd Cofrestredig neu yn Athro/Athrawes Wyddoniaeth Siartredig. Caerdydd 11 Rhagfyr 4.30pm

Ydych chi wedi meddwl am gofrestru fel Gwyddonydd Cofrestredig neu Athro/Athrawes Gwyddoniaeth Siartredig. Ydych chi'n dechnegydd gyda llawer o sgiliau a phrofiad - yna ymunwch â ni am drafodaeth anffurfiol am y Gwobrau. Bydd gwybodaeth ar sut i wneud cais, sut i ddod o hyd i'r dystiolaeth gywir a sut i lenwi'r ffurflenni. 

Bydd athrawon gydag achrediad CSciTeach wrth law i ateb cwestiynau.

Os ydych wedi gwella fel athro, mae gennych radd gwyddoniaeth, statws athro cymwysedig ac wedi bod yn dysgu am o leiaf ddwy flynedd, yna ystyriwch wneud cais am Wobr Gwyddonydd Cofrestredig (RSci). Mae RSci yn gam ffurfiol i ddangos gwelliant yn eich safon ers cymhwyso.  

Mae Athro Gwyddoniaeth Siartredig (CSciTeach) yn farc siartredig sy'n cydnabod rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu gwyddoniaeth. Mae ennill CSciTeach yn dangos eich ymrwymiad i'ch proffesiwn a gall eich helpu i ddatblygu'ch gyrfa. 

Technegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig (RSciTech)

Ydych chi'n dechnegydd profiadol gyda sgiliau a phrofiad dangosadwy? Ydych chi wedi ystyried gwneud cais am Wobr Technegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig (RSciTech)? 

Darllenwch fwy am y manteision yma

Bwciwch eich lle yma.