Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 20 Tachwedd 2020

Tachwedd

TechFest 2020. 5 i 25 Tachwedd. Ar-lein

Mae TechFest yn mynd yn ddigidol eleni!

Yn ystod ein rhaglen TechFest ddigidol gyntaf erioed edrychwn ymlaen at dair wythnos o gyflwyniadau a gweithgareddau digidol gan gyflwynwyr hen a newydd i'ch hysbysu a'ch difyrru.

Mae ein Rhaglen ar y wefan ac mae manylion pellach ar sut i archebu lle yn un o'r cyflwyniadau digidol i gyd ond clic i ffwrdd.

Y Penwythnos Gweithgareddau (14 a 15 Tachwedd) yw hoff ran llawer o bobl o TechFest felly eleni rydym wedi'i wneud yn ddigidol hefyd. Mae gennym ddau ddiwrnod yn llawn cynnwys o rai ffynonellau STEM anhygoel yn ogystal â chystadlaethau gyda gwobrau nad ydych chi am eu colli. Ymhlith y gweithgareddau mae Ditectifs Lliw gyda Chanolfan Wyddoniaeth Aberdeen, Swigod Sebon Rhyfeddol gyda Philip Noble, Arbrawf Wobble Nano Jelly gyda Really Small Science a llawer mwy. 

Bydd y gweithgareddau hyn ar-lein i chi bori a dewis eich hoff arbrawf i roi cynnig arnyn nhw gartref - cofiwch roi gwybod i ni ar gyfryngau cymdeithasol sut rydych chi'n dod ymlaen!

Manylion yma.

Sylw ar Wyddoniaeth Ynni Cynaliadwy. Dydd Gwener 20 Tachwedd 4pm – 5pm Ar-lein

Bydd y Llysgennad STEM Sarah-Jane Potts yn cyflwyno ei sesiynau gweithdy newydd ar gyfer disgyblion CA2 / 3 ar Ynni Cynaliadwy. Gall Sarah-Jane gyflwyno'r sesiynau hyn fel dosbarth rhithwir i ddisgyblion.

Gan ddefnyddio’r deunyddiau o’i gwaith fel Ymchwilydd Peirianneg Fecanyddol, mae Sarah-Jane yn dangos pwysigrwydd Peirianneg Gynaliadwy ym mywyd beunyddiol. Dyma gyfle gwych i archwilio addasiad gweithio gydag ysgolion ar-lein a chael mewnwelediad i Wyddoniaeth Ynni Cynaliadwy.

Cofrestrwch yma.

Saturday STEM Spectacular. Dydd Sadwrn 21 Tachwedd 10am - 2pm Ar-lein

Mae'r Saturday STEM Spectacular (a drefnir gan yr ASE a Phrifysgol Wolverhampton) yn ddigwyddiad sydd wedi'i anelu at bobl o bob oed. Bydd y digwyddiad yn arddangos llawer o weithgareddau STEM cyffrous ar gyfer pobl ifanc iawn i bobl hŷn. Mae'n rhedeg rhwng 10-2pm ddydd Sadwrn 21ain Tachwedd 2020 ac mae'n ddigwyddiad ar-lein. Anfonir dolen Zoom atoch ychydig ddyddiau cyn y digwyddiad. Bydd y sesiynau'n cael eu ffrydio ar You Tube.

Bydd y diwrnod yn dechrau gyda gweithgareddau sydd wedi'u hanelu at blant 5 oed i fyny ond bydd yn cynnwys gweithgareddau a fydd yn ysbrydoli disgyblion, myfyrwyr, athrawon, rhieni, gwarcheidwaid ac eraill.

Bydd 5 o'r sesiynau hyn gan gynnwys, er enghraifft: chwilota a darganfod arwynebau anhygoel - y mathau o arwynebau na welsoch erioed o'r blaen. Bydd pob un yn cynnig awgrymiadau i athrawon hefyd.

Manylion ac archebu yma.

Sut gall Llysgenhadon STEM gefnogi Gwobrau CREST mewn ysgolion? Dydd Mercher 25 Tachwedd 4.30 - 5.30pm Ar-lein 

Ymunwch â ni am sesiwn anffurfiol i drafod sut y gall Llysgenhadon STEM fod yn rhan o Wobrau CREST mewn ysgolion ledled Cymru. Mae prosiectau a gweithgareddau Gwobrau CREST yn ymwneud â STEM ac yn hyblyg iawn. Gall athrawon eu rhedeg fel rhan o'r cwricwlwm neu fel gweithgareddau Clwb STEM. Gall disgyblion weithio arnynt yn unigol neu mewn timau ac mae llawer o'r gweithgareddau'n briodol i blant eu gwneud gartref. Mae Gwobr CREST i weddu i bob oedran a phob gallu.

Ar gyfer disgyblion hŷn sy'n gweithio tuag at wobrau Arian ac Aur, mae'n arferol cael cefnogaeth mentor diwydiant ond gall disgyblion iau hefyd elwa o fewnbwn arbenigwr STEM allanol.

Mae'r sesiwn hon yn briodol ar gyfer athrawon Cynradd ac Uwchradd yn ogystal â Llysgenhadon STEM.

Cofrestrwch yma.

Cyfrifiadureg a Rhyngweithio - Darlith - Dr Fiona Carroll. Dydd Mercher 25 Tachwedd 12:00 - 13:00 Ar-lein

Darlith ynghylch defnyddio peiriannau a rhyngweithio â nhw - beth mae'n ei olygu i ryngweithio â chyfrifiaduron?!

Y rhyngwyneb defnyddiwr yw'r pwynt cyswllt lle mae bodau dynol a pheiriannau'n cwrdd er mwyn i ryngweithio ddigwydd. Prif bwrpas y ddarlith hon yw archwilio'r hyn a olygwn wrth ryngweithio a sut y gallem ddylunio ar gyfer rhyngweithio effeithiol. Bydd y ddarlith yn trafod lles hen a dynol. Bydd hefyd yn mynd â chi gam wrth gam trwy ddull meddwl dylunio a dylunio llyfr ‘pop-up’ rhyngweithiol.

Manylion a chofrestru yma.

Sesiwn STEM Learning: Clybiau STEM – Beth yw Clwb STEM a sut galla i gynnal un yn ystod pandemig? Dydd Iau 26 Tachwedd 3 - 4pm Ar-lein

Dysgwch beth yw clwb STEM a sut y gallwch redeg un o ystyried y cyfyngiadau sydd ar ysgolion oherwydd COVID-19.

Yn y weminar hon, dysgwch beth yw clwb STEM ... efallai eich bod chi eisoes yn rhedeg un heb sylweddoli! Byddwn hefyd yn trafod y ffyrdd y gallwch chi gychwyn clwb newydd neu barhau i redeg clwb sy'n bodoli o ystyried y cymhlethdodau logistaidd yn yr ysgol a achosir gan y pandemig COVID-19. Byddwn yn clywed gan Rohima Crook o’r sefydliad dysgu digidol Raspberry Pi, a bydd arweinwyr clybiau STEM Rhian McClarence, Paul Treble a Leonie Briggs yn siarad am sut maen nhw'n rhedeg eu clybiau a beth yw eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Gofynnwch eich cwestiynau i'n siaradwyr neu ceisiwch gyngor a rhannwch eich profiadau eich hun.

Manylion a chofrestru yma.

IOP Cymru Fforwm Ffiseg. Dydd Iau 26 Tachwedd 7- 8pm Ar-lein

Dod ag athrawon Ffiseg at ei gilydd.

Ymunwch ag Athrawon Ffiseg am sgwrs anffurfiol i drafod, sgwrsio a rhannu syniadau ac adnoddau mewn amgylchedd anffurfiol ar-lein.

Byddwn yn cynnig cyflwyniad byr gan siaradwr gwadd am 10 munud ac yna sgwrs anffurfiol. Mae cyfle hefyd i gynnig sgwrs fer.

Manylion ac archebu yma.

Gweithdy IOP – CBAC TGAU Ffiseg Uned 1.4 - Trydan Domestig. Dydd Llun 30 Tachwedd 6pm Ar-lein

Mae'r Sefydliad Ffiseg yng Nghymru yn cynnal gweithdai a fydd yn ymdrin ag addysgu Cwricwlwm TGAU Ffiseg CBAC.

Syniadau ar gyfer addysgu, adnoddau defnyddiol a mwy.

Byddwn yn ymdrin â phwyntiau fel:

  • Beth yw Watt?
  • Cyfrifo cost ein trydan;
  • Y graddfeydd A i G o Bwer;
  • Dysgu caru a.c./d.c.;
  •  Peidiwch â gadael i gylchedau cartref redeg modrwyau o'ch cwmpas!
  • A yw'n werth chweil? - cost-effeithiolrwydd  generadu ynni domestig
  • Trosglwyddiadau egni - lle mae ffiseg yn cwrdd â mathemateg.

Cofrestrwch yma.

Rhagfyr

Creadigrwydd a Chyfrifiadureg - Darlith - Dr Fiona Carroll. Dydd Mercher 2 Rhagfyr 1 - 2pm Ar-lein

Bydd Dr Fiona Carroll yn cyflwyno sesiwn ar y berthynas rhwng creadigrwydd a chyfrifiadureg.

Mae'r ddarlith hon yn ymwneud â chreadigrwydd a chyfrifiadureg. Bydd yn tynnu cyfeiriad at ble'r ydym ar hyn o bryd gyda thechnoleg a lle mae angen i ni fod (h.y. bydd yn tynnu sylw at y sgiliau sydd eu hangen i lunio strwythurau diwydiant a marchnadoedd llafur ar gyfer 2030). Bydd yn trafod yr hyn a olygwn wrth feddylwyr creadigol a datryswyr problemau creadigol a sut mae angen i dechnoleg ymwneud â thechnoleg greadigol sy'n ymgorffori anghenion moesegol, amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol a dynol. Bydd y ddarlith yn arddangos rhai prosiectau Technoleg greadigol ac yn tynnu sylw at pam mai cyfrifiadureg creadigol yw'r ffordd i fynd am ddyfodol cynaliadwy a hapus.

Cofrestrwch yma.

Sylw i  Siarad Technoleg gyda BCS De Cymru Dydd Mercher 2 Rhagfyr 3pm - 4pm Ar-lein

Cyflwyniad i weithdy newydd sbon gyda Llysgenhadon STEM yng Nghymdeithas Gyfrifiaduron Prydain yng Nghymru. Am yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae Llysgenhadon BCS wedi cyflwyno ysgolion a gweithdai cymunedol llwyddiannus iawn gan ddefnyddio robotiaid Lego Kits a Mindstorms.

Yma byddant yn arddangos casgliad newydd o weithgareddau gyda fideos, rhaglennu byw a thrafodaeth ar fyd cyffrous Dylunio ac Adeiladu Roboteg Lego.

Gan ddefnyddio fformat rhyngweithiol newydd, bydd y grŵp yn dangos sut mae'r gweithgareddau hyn yn croesi llawer o bynciau cwricwlaidd ar gyfer disgyblion CA2 a 3.

Cofrestrwch yma.

Diwrnod DPP Greenpower Goblin. Dydd Iau 3 Rhagfyr & Dydd Llun 7 Rhagfyr 3.30 - 5.15pm Ar-lein

Mae Greenpower Education Trust yn elusen yn y DU sy'n ysgogi pobl ifanc i fod yn frwd dros wyddoniaeth a pheirianneg trwy eu herio i ddylunio, adeiladu a rasio car trydan. Mae'r cwrs hwn yn benodol ar gyfer athrawon ysgolion cynradd sydd eisiau dysgu mwy am brosiectau Greenpower a chyfoethogi STEM.

Darperir y cwrs gan Sefydliad Addysgu'r Tywysog (PTI) a'i ariannu'n llawn gan Cummins UK ac mae'n rhad ac am ddim i athrawon ysgolion cynradd ei fynychu.

Mae’r cwrs am ddim ac mewn dwy ran. Buddion y cwrs:

• Cynhyrfu pobl ifanc am wyddoniaeth a pheirianneg

• Datgelu cysylltiadau trawsgwricwlaidd arloesol ar gyfer eich gwersi

• Cyd-destun creadigol byd go iawn ar gyfer STEM

• Dysgu am sut y gall prosiect Greenpower gyfoethogi'ch cwricwlwm

• Darganfyddwch fwy am fywyd yn y diwydiant

Beth fydd y digwyddiad yn ei gynnig:

• DPP pwnc-benodol • Sgyrsiau diwydiant • Gweithdai STEM • Sesiwn cydweithredu creadigol • Cyflwyniad i brosiect Greenpower Goblin Kit Car

Manylion yma.

IOP Cymru Fforwm Ffiseg Cwis Nadolig. Dydd Iau 10 Rhagfyr 7 - 8pm Ar-lein

Dod ag athrawon Ffiseg at ei gilydd adeg y Nadolig!

Ymunwch ag Athrawon Ffiseg am gwis Nadoligaidd, anffurfiol llawn hwyl a sgwrs i drafod a rhannu syniadau ac adnoddau mewn amgylchedd anffurfiol ar-lein. 

Mae cyfle i awgrymu cwestiynau a phynciau os yn bosibl. 

Manylion ac archebu yma.

Discover Materials this Winter. Dydd Mawrth 15 Rhagfyr 2020 Ar-lein

Darganfyddwch ac archwiliwch fyd rhyfeddol Gwyddor Deunyddiau y Gaeaf hwn gyda'n rhaglen o ddigwyddiadau a sgyrsiau byw gwych.

Mae Discover Materials yn cynnal diwrnod Digwyddiad Byw a fydd yn cynnwys y canlynol:

Microsgopeg byw - ymunwch â ni yn fyw yn Abertawe i syllu trwy ficrosgop ar wrthrychau bob dydd (a hyd yn oed anfon awgrym o'r hyn yr hoffech i ni edrych arno)

Sgyrsiau gaeaf - ystod gyffrous o sgyrsiau byr gan arbenigwyr ym maes Gwyddor a Pheirianneg Deunyddiau i ddangos perthnasedd y maes

Cwis Deunyddiau - profwch eich gwybodaeth yn y Cwis Gwyddor a Pheirianneg Deunyddiau (gallai wneud trît diwedd tymor gwych!)

Sesiwn Holi ac Ateb Fyw - bydd panel arbenigol yn ateb eich cwestiynau am yrfaoedd mewn gwyddoniaeth a pheirianneg, ble i astudio a thrafod sut mae gwyddoniaeth faterol yn rhan annatod o fywyd bob dydd.

Manylion a chofrestru yma.

Sylw ar Jacob’s Engineering. Dydd Mercher 16 Rhagfyr 3pm – 4.30pm Ar-lein

Gwahoddir athrawon a Llysgenhadon STEM i fynychu'r sesiwn hon.

Camwch i fyd Jacobs Engineering gyda'u Llysgenhadon STEM. Sylw ar y nifer o lwybrau gyrfa a bywyd gwaith cwmni byd-eang.

Bydd Llysgenhadon STEM hefyd yn arddangos y gefnogaeth maent yn ei gynnig i ysgolion trwy ystod eang o weithgareddau, heriau a phrosiectau amrywiol.

Mae Jacobs yn un o'r darparwyr mwyaf a mwyaf amrywiol o wasanaethau technegol, proffesiynol ac adeiladu, gan gynnwys pob agwedd ar bensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu, gweithrediadau a chynnal a chadw, yn ogystal ag ymgynghori gwyddonol ac arbenigol.

Cofrestrwch yma.