Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 14 Awst 2020

Awst

I'm a Scientist Summer Zone - trwy Gorffennaf ac Awst

Mae I'm a Scientist yn helpu pawb i gysylltu â gwyddonwyr. Gall plant, rhieni a gofalwyr ymuno mewn sesiynau sgwrsio byw bob bore yn ystod yr wythnos a gofyn eu cwestiynau llosg eu hunain i wyddonwyr. 

Mae'r Summer Zone ar agor trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst, gyda sgyrsiau byw agored yn digwydd bob dydd. Gallwch hefyd anfon cwestiynau at wyddonwyr ar unrhyw adeg trwy Ask. 

Gall grwpiau hefyd archebu sgyrsiau byw arbennig i'w pobl ifanc gymryd rhan ynddynt.

Manylion yma.

Nature up close and personal: Arbrawf Lles

Mae angen miloedd o wirfoddolwyr o bob rhan o'r DU i gymryd rhan mewn prosiect gwyddoniaeth dinasyddion sy'n archwilio'r berthynas rhwng natur a lles pobl. Mae'n cael ei arwain gan Ganolfan Ecoleg a Hydroleg y DU (UKCEH), Prifysgol Derby a Chymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA). 

Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan a darganfod sut mae gwahanol weithgareddau sy'n seiliedig ar natur yn effeithio ar ein lles. Bydd y gweithgareddau'n cymryd tua 10 munud bob dydd am wythnos. 

Yn ystod y cyfnod hwn o gloi ac arwahanrwydd cymdeithasol, mae llawer ohonom wedi dysgu (neu ail-ddarganfod) pa mor bwysig yw natur i'n hapusrwydd a'n lles. Efallai ein bod yn sylwi mwy ar natur mewn gerddi a pharciau, cefn gwlad, neu'n edrych o'n ffenestri yn unig. Bydd ymgysylltu â natur yn parhau i fod yn werthfawr, hyd yn oed wrth i gyfyngiadau cloi gael eu lleddfu.

Ond yr hyn nad ydym yn ei wybod yw sut mae gwahanol fathau o weithgareddau natur yn effeithio arnom yn wahanol. A dyna lle mae angen eich help arnom: ymunwch â channoedd o bobl eraill ledled Prydain, i gymryd rhan yn Nature Up Close a Personal. 

Felly, p'un a ydych chi'n dwli ar natur neu os nad ydych yn sylwi ar natur fel arfer - mae hyn ar eich cyfer chi. Byddwn yn rhoi gweithgareddau syml i chi - treulio 10 munud fwy neu lai bob dydd, am bum diwrnod dros wythnos - i brofi natur yn agos ac yn bersonol, a byddwn yn gofyn i chi gymryd rhan mewn arolygon byr am eich profiadau. 

Gyda'n gilydd gallwn ddarganfod sut mae ein lles yn cael ei effeithio gan sylwi ar natur yn agos ac yn bersonol. 

Manylion yma.

Haf o STEM Wythnos 3 - Chwaraeon ac Ymarfer Corff o Awst 17 

Gweithgareddau thema ar gyfer yr haf ar gyfer teuluoedd â phlant o'r cynradd hyd at 14 oed. 

Gan gysylltu â'n thema gofod, byddwn yn dangos gweithgareddau i chi fel sut y gallwch hyfforddi fel gofodwr gyda Mission X, yn eich cael i godio eich dawns eich hun a dylunio citiau a lleoliadau chwaraeon.

Dewch o hyd i weithgareddau yma.

Dosbarth Meistr Llysgennad STEM: The Highs and Lows of a Marine Scientist  - Dydd Llun 17 Awst 12pm – 1.30pm

Mae croeso i athrawon a Llysgenhadon ymuno â'r sesiwn ar-lein hon sy'n rhoi blas ar sut mae un Llysgennad STEM yn rhyngweithio â phobl ifanc.

Bydd y Llysgennad STEM Ash Kitchiner yn ein harwain ar archwiliad o'r cynefin mwyaf ar y blaned - y Môr. Fel ymgynghorydd ar gyfer y diwydiant Olew a Nwy mae Ash yn arbenigo mewn bywyd mamaliaid morol, ac sut mae gweithgaredd dynol yn effeithio fwyfwy ar eu cynefin. 

Bydd Ash yn rhoi mewnwelediad unigryw i uchafbwyntiau ac isafbwyntiau gweithio gyda bywyd morol. 

Rhoddir mewnwelediad i athrawon o sut mae ymgysylltiad Llysgenhadon STEM yn gwella ac yn cefnogi pynciau STEM mewn ysgolion.

Daw Ash o Gymru, graddiodd mewn Bioleg ac mae'n ôl-raddedig mewn Ymddygiad a Chadwraeth Bywyd Gwyllt. Yn fwyaf diweddar, mae hi wedi bod yn rhan o brosiectau mawr ORCA yn Quebec. 

Dyma'r diweddaraf mewn cyfres o Ddosbarthiadau Meistr. Dewch o hyd i fanylion y sesiynau sydd i ddod isod.

I gofrestru ar gyfer y Dosbarth Meistr, ewch yma.

Amgueddfa Dros Nos: Deffro Gyda'r Deinos! GARTREF. Awst 22 o 3pm

Gwahoddiad arbennig i fwynhau noson yn yr Amgueddfa yr holl ffordd o adref.

Dyma fydd yn digwydd:

- Adeiladu nyth a pharatoi i weld yr Amgueddfa mewn ffordd hollol wahanol.

- Mynd am daith fflachlamp ar-lein drwy’r Amgueddfa gyda’n arbenigwr deinosoriaid.

- Dweud helo wrth rai o’r deinosoriaid cyfeillgar sy’n crwydro’r adeilad.

- Beth fyddi di am y noson – T-rex neu Triceratops? Beth am greu masg deinosor dy hun!

- Mwynhau ffilm cyn gwely, cyn gwersylla yn dy nyth deinosor a breuddwydio am fyd Jwrasig.

- Dihuno’n gynnar am frecwast ac ymuno â dosbarth yoga i’r teulu cyfan.

Mae hwn yn ddigwyddiad am ddim ond rhaid cofrestru ymlaen llaw. Tocynnau ar gael o ddydd Gwener, Gorffennaf 24.

Manylion yma.

Ysgol Haf Ffotograffiaeth Amgen; profwch brosesau gwneud delweddau arbrofol. Gweithdy am ddim. Dydd Sul 23 Awst, 4 - 5.30pm

Trwy gydol yr haf mae'r Real Photography Company yn gwahodd pobl i archwilio byd arbrofol gwneud delweddau trwy ymuno â'n Ysgol Haf Ffotograffiaeth Amgen am ddim. Croeso i bawb, nid oes angen profiad.

Bydd gweithgareddau ysgolion haf yn cael eu cefnogi gyda thiwtorialau fideo ar ein Sianel YouTube, adnoddau dysgu y gellir eu lawrlwytho o'n gwefan, ynghyd â gweithdy ar-lein misol am ddim trwy Zoom. 

Awst - Papur Negyddol: Creu delwedd ffotograffig nad yw'n ddigidol heb offer neu brosesu ystafell dywyll arbenigol gan ddefnyddio papur ffotograffig y tu mewn i gamera ffilm. Os nad oes gennych gamera byddwn yn eich helpu i wneud un!

Manylion a chofrestru yma.

Dosbarth Meistr Llysgennad STEM: Brain Science & effective online presenting: Dr Emma Yhnell - Dydd Mawrth 25 Awst 11am – 12.30pm

Mae croeso i athrawon a Llysgenhadon ymuno â'r sesiwn ar-lein hon sy'n rhoi blas ar sut mae un Llysgennad STEM yn rhyngweithio â phobl ifanc.

Bydd y Llysgennad STEM Dr Emma Yhnell yn rhannu ei harbenigedd ar Wyddoniaeth yr Ymennydd. Mae Emma yn Ymchwilydd a Darlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei rôl yn ymdrin â niwrowyddoniaeth, biocemeg, bioleg foleciwlaidd a mecanweithiau afiechydon.

Mae Emma yn siaradwr cyhoeddus adnabyddus, mae ei rolau'n cynnwys Pwyllgor Ymchwil Cymru (Cynrychiolydd Gyrfa Gynnar) Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW). Mae hi'n credu'n gryf bod dealltwriaeth y cyhoedd ac ymgysylltu ag ymchwil yn hanfodol. 

Bydd y sesiwn yn cynnwys 'top tips' Emma ar gyflwyno ar-lein yn effeithiol. 

Cynigir cyfle i athrawon brofi sesiwn Llysgennad STEM a'r ffyrdd helaeth y gall Llysgenhadon gefnogi'ch pynciau cwricwlwm.

Dyma'r diweddaraf mewn cyfres o Ddosbarthiadau Meistr. Dewch o hyd i fanylion y sesiynau sydd i ddod isod.

Cofrestrwch am y sesiwn yma.

Medi

Ysgol Haf Ffotograffiaeth Amgen; profwch brosesau gwneud delweddau arbrofol. Gweithdy am ddim. Dydd Sul 27 Medi, 4 - 5.30pm

Trwy gydol yr haf mae'r Real Photography Company yn gwahodd pobl i archwilio byd arbrofol gwneud delweddau trwy ymuno â'n Ysgol Haf Ffotograffiaeth Amgen am ddim. Croeso i bawb, nid oes angen profiad.

Bydd gweithgareddau ysgolion haf yn cael eu cefnogi gyda thiwtorialau fideo ar ein Sianel YouTube, adnoddau dysgu y gellir eu lawrlwytho o'n gwefan, ynghyd â gweithdy ar-lein misol am ddim trwy Zoom. 

Medi - Caffenol a Chemigrams: arbrofi gyda choffi a chynhwysion cartref eraill i ddatblygu ffilm a phrintiau.

Manylion a chofrestru yma.

Hydref

IOP Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru ARLEIN, 5 - 10 Hydref

I bob athro ac athrawes Ffiseg ...

Wythnos wych o gyflwyniadau a gweithdai i athrawon, technegwyr a myfyrwyr TAR â chyfleoedd i rwydweithio â chydweithwyr ar-lein - i gyd am ddim. 

Byddwn yn cynnig gweithdai rhwng 16:00 a 20:00 bob nos Lun - Gwener, yn ogystal â rhaglen lawn ddydd Mercher (09:00 - 20:00) a bore Sadwrn (09:00 - 13:00) gyda dewis o weithdai, sioeau a chyflwyniadau. 

Ymunwch â ni am wythnos lawn o weithdai a darlithoedd ysbrydoledig sy’n cynnwys ‘Movement, Measurement and the Laws of Motion‘ - Yr Athro Huw Summers (Prifysgol Abertawe); ‘New Worlds‘ - Yr Athro Mike Edmunds (Prifysgol Caerdydd) a ‘The Planet of Pollution‘ - Yr Athro Averil MacDonald OBE (Prifysgol Southampton). 

Bydd gweithdai yn cynnwys y Ddaear yn y Gofod; Ffiseg Lego; Sbectol haul, Ffidil ac Electronau; Ffiseg gyda Balŵns - a'r Cwis Blynyddol (rhithwir) o Zeera‘s! 

Mae croeso hefyd i dechnegwyr fynychu diwrnod llawn o weithdai ddydd Mercher 7 Hydref yn ogystal ag ymgysylltu â digwyddiadau eraill yn ystod yr wythnos 

Gellir gweld y rhaglen lawn ar Talk Physics (www.talkphysics.org) a chofrestrwch yma.