Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha: Mai 15fed 2024

Mai

Gwyddoniaeth Ymarferol i'r Cynradd - Gwneud Past dannedd. Dydd Llun, Mai 20fed, 3.45pm. Ar-lein

Dewch ag arbrawf cemeg i'ch ystafell ddosbarth gynradd gyda'r gweithgaredd ymarferol syml a hwyliog yma.

Byddwn yn dangos pa mor hawdd yw gwneud eich past dannedd eich hun a byddwn yn awgrymu sut y gall eich disgyblion ymchwilio i'r cynnyrch trwy brofi a yw'r past dannedd yn gweithio ai peidio! 

Gall gwneud past dannedd fod yn weithgaredd ar ei ben ei hun neu byddwn yn dangos i chi sut y gall fod yn ddechrau taith Gwobrau CREST eich disgyblion. 

Os na allwch ymuno ar y diwrnod, cofrestrwch ymlaen llaw a derbyniwch recordiad o’r sesiwn ar-lein ynghyd â fideo gwych gan Lysgennad STEM deintyddol yn rhoi syniadau ar sut y gallwch gysylltu’r gweithgaredd â dysgu am iechyd y geg. 

Cofrestrwch yma.

Gwyddoniaeth a'r Senedd. Dydd Mawrth Mai 21ain. Bae Caerdydd.

Cynhelir digwyddiad blynyddol Gwyddoniaeth a'r Senedd y Gymdeithas Gemeg Frenhinol am yr ugeinfed tro yn y Senedd a’r Pierhead, Bae Caerdydd, ddydd Mawrth 21 Mai 2024.

Bydd thema eleni yn seiliedig ar Yr Economi Werdd. 

Noddir y digwyddiad hwn gan David Rees AS, dirprwy lywydd y Senedd. 

Mae Gwyddoniaeth a’r Senedd yn dwyn ynghyd y gwyddonwyr, y peirianwyr a’r llunwyr polisi sy’n gweithio i adeiladu dyfodol i bawb. 

Manylion yma.

Diwrnod Rhifedd Cenedlaethol. Dydd Mercher Mai 22ain

Ymunwch â'n cymuned o ysgolion a sefydliadau mewn pryd ar gyfer y diwrnod mawr ddydd Mercher 22 Mai 2024 i ddathlu'r rhifau rydyn ni'n eu defnyddio yn ein bywydau bob dydd!

P’un a ydych yn hyrwyddo rhifedd mewn ysgol, gartref, gweithle neu sefydliad arall, pan fyddwch yn cofrestru byddwch yn derbyn pecyn cymorth gyda’r holl ddeunyddiau rhad ac am ddim sydd eu hangen arnoch i gymryd rhan a helpu’r genedl i symud ymlaen gyda rhifau. 

Mwy o wybodaeth yma.

Mehefin

Diwrnod Gwyddoniaeth Biofeddygol - Holi ac ateb byw. Dydd Iau Mehefin 6ed. Arlein

Digwyddiad ar-lein wedi'i anelu at Bl 7- Bl 9. Ymunwch â ni i ddathlu Diwrnod Gwyddoniaeth Biofeddygol a darganfod mwy am y wyddoniaeth y tu ôl i ofal iechyd.

Ymunwch â ni wrth i ni gynnal y sesiwn Holi ac Ateb byw hon sy'n cynnig cyfle i sgwrsio â rhai o’n Llysgenhadon STEM sy’n gweithio ym maes Gwyddor Biofeddygol. Gallech chi ddarganfod beth maen nhw'n ei wneud bob dydd. Beth maen nhw'n ei fwynhau fwyaf? A oes unrhyw rannau o'u swydd nad ydynt yn eu hoffi? Beth oedd y llwybr gyrfa at eu rôl? Cofrestrwch a darganfyddwch ychydig mwy am un o'r gyrfaoedd cudd o fewn y GIG. 

Os na allwch ddod i'r sesiwn fyw yna cofiwch gofrestru beth bynnag gan y bydd recordiad o'r sesiwn yn cael ei anfon atoch.

 Cofrestrwch yma

Y Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr i Ysgolion. Dydd Mawrth Mehefin 11eg.

Mae’r ymgyrch arobryn yn parhau i ysbrydoli plant 5-14 oed i gymryd yr awenau wrth ofyn, ymchwilio a rhannu cwestiynau gwyddonol sy’n bwysig iddynt gyda chynulleidfaoedd newydd.

Profiad cynhwysol, anghystadleuol a chydweithredol i bawb. 

  • Defnyddiwch y 'Great Science Skills Starters' i uwchsgilio athrawon a disgyblion i ofyn-ymchwilio a rhannu cwestiynau gwyddonol 
  • Cewch eich ysbrydoli gan 'Great Science Ideas' i ysbrydoli eich disgyblion i ddechrau holi-ymchwilio-rhannu! 
  • Defnyddiwch ddiwrnodau gwyddoniaeth neu wythnosau arbennig, e.e. Wythnos Wyddoniaeth Prydain ym mis Mawrth 2024 i gynnwys disgyblion wrth benderfynu pa gwestiynau y maent am eu gofyn-ymchwilio-rhannu. 

Mae cofrestru ar agor drwy'r flwyddyn sy'n rhoi mynediad i amrywiaeth eang o adnoddau i ysbrydoli eich disgyblion i wyddoniaeth a pheirianneg. 

Manylion yma.

Ffair Big Bang. Mehefin 19 - 21. NEC Birmingham

Mae'r Ffair Big Bang yn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf gyda gweithgareddau ymarferol, arbrofion a gweithdai. Mae dathliad STEM mwyaf y DU ar gyfer pobl ifanc yn dychwelyd ddydd Mercher 19 i ddydd Gwener 21 Mehefin 2024 yn yr NEC yn Birmingham.

Peidiwch â cholli'r sioeau llwyfan byw anhygoel yn y Ffair Big Bang! Yn ôl ar ol llwyddiant blaenorol, mae 2 sioe ryngweithiol, sy'n mynd â chi ar daith gyffrous trwy STEM. 

  • Y Sefydliad Brenhinol - Anturiaethau mewn AI 
  • Medical Mavericks - The Human Guinea Pig Show 

Manylion yma.

Lled-ddargludyddion: Archwilio'r Dechnoleg y tu ôl i Electroneg fodern. Dydd Llun Mehefin 24ain. Prifysgol Metropolitan Caerdydd 

Digwyddiad undydd, yn ystod gwanwyn  2024, ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 10, 11 a 12 o ysgolion uwchradd yng Nghymru, i archwilio byd electroneg a datrys dirgelwch lled-ddargludyddion.

Gall ysgolion neu fyfyrwyr unigol archebu eu lle yn y digwyddiadau hyn. Yn ystod y dydd, bydd cyfranogwyr yn darganfod mwy am Electroneg ac astudio'r pwnc ar lefel prifysgol. Bydd cyflwyniad ‘ymarferol’ hefyd i ficroreolyddion, teithiau tywys a chyfleoedd i siarad â myfyrwyr presennol a staff addysgu. 

Manylion yma.

Gorffennaf

Arbrofion arbennig – De Cymru. Dydd Mawrth Gorffennaf 2il, 9.30am–3.00pm, Y Coleg Merthyr Tudful CF48 1AR

Cynhadledd RSC gyda IOP

Rydym yn falch o fod yn ymuno unwaith eto i ddod â'n cynadleddau dydd blynyddol i chi. Y llynedd, fe wnaethoch chi ofyn am fwy o weithgareddau ymarferol felly eleni bydd RSC, IOP a gwestai arbennig yn cyflwyno tri gweithdy ymarferol. 

Cewch gyfle i fynychu’r holl weithdai, cael amser i rwydweithio gyda chydweithwyr o bob rhan o’r wlad ac, wrth gwrs, mwynhau cinio arnom ni. 

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, mewngofnodwch neu cofrestrwch i gael cyfrif ar wefan Addysg RSC yma.

Arbrofion arbennig – Gogledd Cymru. Dydd Gwener Gorffennaf 5ed, 9.30am–3.00pm, Prifysgol Bangor LL57 2PZ

Cynhadledd RSC gyda IOP

Rydym yn falch o fod yn ymuno unwaith eto i ddod â'n cynadleddau dydd blynyddol i chi. Y llynedd, fe wnaethoch chi ofyn am fwy o weithgareddau ymarferol felly eleni bydd RSC, IOP a gwestai arbennig yn cyflwyno tri gweithdy ymarferol. 

Cewch gyfle i fynychu’r holl weithdai, cael amser i rwydweithio gyda chydweithwyr o bob rhan o’r wlad ac, wrth gwrs, mwynhau cinio arnom ni. 

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, mewngofnodwch neu cofrestrwch i gael cyfrif ar wefan Addysg RSC yma.

Lled-ddargludyddion: Archwilio'r Dechnoleg y tu ôl i Electroneg fodern. Dydd Mercher Gorffennaf 3ydd. Prifysgol De Cymru (campws Pontypridd)

Digwyddiad undydd, yn ystod gwanwyn  2024, ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 10, 11 a 12 o ysgolion uwchradd yng Nghymru, i archwilio byd electroneg a datrys dirgelwch lled-ddargludyddion.

Gall ysgolion neu fyfyrwyr unigol archebu eu lle yn y digwyddiadau hyn. Yn ystod y dydd, bydd cyfranogwyr yn darganfod mwy am Electroneg ac astudio'r pwnc ar lefel prifysgol. Bydd cyflwyniad ‘ymarferol’ hefyd i ficroreolyddion, teithiau tywys a chyfleoedd i siarad â myfyrwyr presennol a staff addysgu. 

Manylion yma.

Arddangosfa Wyddoniaeth Haf y Gymdeithas Frenhinol. 3-5 Gorffennaf. Llundain. 

 Darganfyddwch ymchwil ac arloesedd blaengar yn Arddangosfa Wyddoniaeth Haf Y Gymdeithas Frenhinol, a gynhelir rhwng 2 a 7 Gorffennaf 2024, profiad rhyngweithiol rhad ac am ddim sy'n agored i bawb â meddwl chwilfrydig.

Bydd grwpiau ysgol  yn gallu ymweld ag  Arddangosfa y Gymdeithas Frenhinol  rhwng 3 – 5 Gorffennaf, ochr yn ochr â'r cyhoedd. Mae cynnwys yr Arddangosfa yn fwyaf addas ar gyfer grwpiau o fyfyrwyr STEM 14+ oed ar lefel TGAU a Safon Uwch (neu gyfwerth) sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg). Yn ystod eu hymweliad, bydd grwpiau ysgol yn cael y cyfle i siarad yn uniongyrchol ag ystod eang o ymchwilwyr mewn 14 o stondinau arddangos blaenllaw a hefyd ymgysylltu ag amrywiaeth o weithgareddau a sgyrsiau rhyngweithiol sy’n hygyrch i’r cyhoedd. 

Manylion yma.