Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 2 Gorffennaf 2021

Gorffennaf


Cynhadledd Athrawon Ffiseg Bangor 2021. Dydd Sadwrn 3ydd - Dydd Gwener 9fed o Orffennaf. Ar-lein

Mae diwrnod traddodiadol Cynhadledd Athrawon ffiseg Gogledd Cymru  wedi symud ar-lein eto eleni. Bydd ystod eang o sesiynau dros yr wythnos, a bydd manylion yn cael eu postio ar Eventbrite cyn gynted ag y byddant wedi'u cadarnhau. Yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu Ffiseg. Am fwy o fanylion cysylltwch ag Anthony Clowser trwy bangorphysicstc2021@gmail.com Cofrestrwch yma.

ASE Cymru - Y Gymdeitha Gemeg Frenhinol :Cemeg yn y Cwricwlwm i Gymru. Dydd Mawrth 6 Gorffennaf 4.30 - 5.30pm. Ar-lein

 Bydd y sesiwn hon dan arweiniad y Gymdeithas Gemeg  Frenhinol  yn archwilio Cemeg yng Nghwricwlwm Cymru: gan gynnig cefnogaeth cynllunio cwricwlwm (cam dilyniant 4), a cynnwys canllawiau ynglyn a sut i'w ddefnyddio orau. Byddwn yn edrych ar y cysylltiad rhwng gwahanol ddatganiadau dilyniant a sut y gellir dysgu y sgiliau a'r gwybodaeth  mewn cyd-destun lleol, perthnasol. Bydd cyfle i drafod a rhannu cyd-destunau posibl gydag athrawon eraill. Mae'r sesiwn hon yn fwyaf addas ar gyfer athrawon gwyddoniaeth sy'n ceisio syniadau a chefnogaeth gyda sut i gynnwys cemeg yn eu cwricwlwm newydd. Manylion ac archebu yma.

Prifysgol Caerdydd -  Camwch  mewn i STEM. 6 - 8 Gorffennaf. Ar-lein 

Camwch mewn i  STEM yw ein digwyddiad ar-lein cyntaf sy'n tynnu sylw at yrfaoedd mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) gyda mewnbwn gan ystod o wahanol ddisgyblaethau ledled y Brifysgol. Rhwng 6 ac 8 Gorffennaf 2021, byddwn yn cynnal cyfres o baneli, gweithdai a thrafodaethau. Yn ystod y diwrnod ysgol, bydd hyd at bum sesiwn, gyda'r nod o arddangos y llwybrau gyrfa sydd â'u sylfeini mewn pynciau STEM. Ar ôl ysgol, bydd sesiynau ar gyfer athrawon ac addysgwyr a fydd yn anelu at hysbysu, darparu trafodaeth a chynnig cefnogaeth. Mae'r digwyddiad hwn yn agored i unrhyw fyfyrwyr sydd â diddordeb neu'n astudio pynciau STEM yn y brifysgol. Darperir y cynnwys yn ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg a bydd mynediad at recordiadau ac adnoddau ychwanegol ar ôl cofrestru. Manylion a chofrestru yma.


Techgwrdd ASE - Cyfarfod Technegwyr  Cymru. Dydd Mercher 7 Gorffennaf 1.30 - 2.30pm. Ar-lein

 Cyfarfod anffurfiol i rannu syniadau, adnoddau ac arfer da. Byddwn yn rhannu profiadau am weithio mewn ysgolion  yn ystod y flwyddyn academaidd  a rhai o'r rhwystrau y mae technegwyr yn eu hwynebu wrth ddychwelyd ym mis Medi. Nodwch wrth gofrestru os ydych am rannu unrhyw beth yn y cyfarfod. Cofrestrwch yma.


Hud Mathemateg mewn Rhifedd: Gweminar i Athrawon a Llysgenhadon STEM. Dydd Mercher 7 Gorffennaf 4 - 5pm. Ar-lein

 Mae'r Llysgennad STEM Alan Jackson yn cyflwyno cyfres o weithgareddau hwyliog mewn Mathemateg ar gyfer disgyblion cynradd ac uwchradd. Mae sesiwn Alan Jackson yn defnyddio Rhifau 1 - 10 gan ddangos cysylltiadau cwricwlaidd’. Er yn  ymdrin â meysydd Cwricwlwm newydd Cymru mae yn berthnasol i bob athro a Llysgennad. Gellir addasu'r sesiwn ar gyfer disgyblion cynradd a blwyddyn 7 - 8 uwchradd •

 Y system Rhifau 

• Algebra i gynrychioli perthnasoedd mathemategol

 • Ystadegau mewn defnydd bob dydd 

• Geometreg a pherthnasoedd mathemategol 

Gweithiodd Alan gyda Llywodraeth Cymru fel Ystadegydd. Fel aelod o'r Magic Circle mae Alan wedi defnyddio Mathemateg yn ei sioeau fel Dewin. Cofrestrwch yma.

ESERO - UK CYMRU 'Defnyddio'r gofod fel cyd-destun ar gyfer STEM' - CPA i athrawon cynradd. Dydd Mawrth 13 Gorffennaf 4 - 5yh. Arlein

Mae pwnc y Gofod yn hynod ddiddorol i bob oed. Ond a oeddech chi'n gwybod y gallwn ddefnyddio “Y Gofod” fel cyd-destun lle gellir dysgu llawer o'r cwricwlwm gwyddoniaeth cynradd? Mae hon yn ffordd wych o ennyn diddordeb myfyrwyr ifanc a'u hysbrydoli yn y pynciau STEM holl bwysig hynny.

Bydd y sesiwn ar-lein rhad ac am ddim hon yn dangos ystod wych o adnoddau o ansawdd i chi a ddatblygwyd gan Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA) ac ESERO-UK (Swyddfa Adnoddau Addysgol Gofod Ewrop) y gellir eu defnyddio am ddim i gefnogi'ch addysgu. 

O wyddoniaeth faterol i rymoedd, planhigion i gemeg, mae rhywbeth yno i bawb. Dyluniwyd pob adnodd i gysylltu'n benodol â'r Cwricwlwm Cenedlaethol ac mae wedi'i nodi mewn ffordd sy'n hawdd ei dilyn a'i weithredu. 

Byddwn hefyd yn helpu i gefnogi'ch ysgol i fyfyrio ar eich cynllunio tymor hir ar gyfer gwyddoniaeth a helpu cydweithwyr i fagu hyder wrth drawsnewid naill ai ystafelloedd dosbarth unigol neu yn wir ysgolion cyfan yn amgylcheddau dysgu y gofod. 

Gellir defnyddio'r adnoddau a gynigir gyda CA1 drwodd i CA4, gydag addasiadau. Mae yna hefyd gyfoeth o gyfleoedd ar gael i athrawon ac addysgwyr ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth eu hunain, gan alluogi cynyddu hyder a brwdfrydedd dros ddysgu pynciau STEM. 

Cofrestrwch yma.

Diwrnod Tŷ Agored Peirianneg IET. Ddydd Gwener 23 Gorffennaf, 

Byddwn yn dod â chwmnïau peirianneg a thechnoleg ynghyd o bob rhan o'r DU i gynnal ystod o weithgareddau ar-lein gyda'r nod o ysbrydoli pobl ifanc am fyd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Bellach yn ei chweched flwyddyn, nod Diwrnod Agored Peirianneg yw helpu plant 5-16 oed a'u rhieni i ddeall sut beth yw gweithio fel peiriannydd neu dechnolegydd trwy roi mynediad unigryw i y tu ôl i'r llenni i ystod o sefydliadau. Mwy o wybodaeth a chofrestru yma.

Awst


Medi

ASE Cymru - Y Gymdeitha Gemeg Frenhinol :Cemeg yn y Cwricwlwm i Gymru. Dydd Mawrth 20 Medi 4.30 - 5.30pm. Ar-lein

 Bydd y sesiwn hon dan arweiniad y Gymdeithas Gemeg  Frenhinol  yn archwilio Cemeg yng Nghwricwlwm Cymru: gan gynnig cefnogaeth cynllunio cwricwlwm (cam dilyniant 4), a cynnwys canllawiau ynglyn a sut i'w ddefnyddio orau. Byddwn yn edrych ar y cysylltiad rhwng gwahanol ddatganiadau dilyniant a sut y gellir dysgu y sgiliau a'r gwybodaeth  mewn cyd-destun lleol, perthnasol. Bydd cyfle i drafod a rhannu cyd-destunau posibl gydag athrawon eraill. Mae'r sesiwn hon yn fwyaf addas ar gyfer athrawon gwyddoniaeth sy'n ceisio syniadau a chefnogaeth gyda sut i gynnwys cemeg yn eu cwricwlwm newydd. Manylion ac archebu yma.

Hydref

Tachwedd

Wythnos Periranwyr Yfory. 8 - 12 Tachwedd

Rôl peirianwyr a pheirianneg wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chyflawni sero-net fydd prif themâu # TEWeek21, a gynhelir rhwng 8 a 12 Tachwedd 2021.

Manylion yma.