Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 12 Chwefror 2019

Chwefror 2019

Dysgwrdd ASE - "Trafod Donaldson" 19 Chwefror 4.30pm - 6.30pm

Ysgol Gyfun Olchfa, 301 Ffordd y Gwyr, Sketty, Abertawe SA2 7AA

Dewch i rannu syniadau am sut y gellir gweithredu'r Cwricwlwm  newydd mewn lleoliad anffurfiol - cyfle i ofyn cwestiynau a thrafod gyda chydweithwyr
Mae Olchfa yn Ysgol Arloesi gyda'u cwricwlwm enwog iLearn.
Bydd Pennaeth CA3 Gwyddoniaeth yn rhannu peth o'r hyn y maent wedi'i ddatblygu a'i ddysgu wrth greu eu Rhaglen Gwyddoniaeth iDiscover.
Bydd amser i drafod a gofyn cwestiynau. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw beth y teimlwch y gallech ei gyfrannu neu gwestiynau penodol yr hoffech fynd i'r afael â hwy.

Gellir archebu llefydd yma

pecynnau addysg newydd nawr ar gael i ysgolion ynghylch caniatâd ar-lein. Mae Llywodraeth 

Cymru hefyd wedi comisiynu cynhyrchu pecynnau atodol ar gyfer ysgolion yng Nghymru.

Hwb Llysgenhadon STEM - Partner STEM Learning Cyfarfod rhyngweithio Chwefror 20 Cwmbran 

4.30 - 6.30 yng Ngwesty Parkway, Cwmbran

Mae gwahoddiad i chi ddod i'r cyfarfod rhyngweithio yma ar Sgiliau Cyflogadwyedd.  

Bydd y noson anffurfiol a chymdeithasol yn gyfle i 

  • Nodi cyfleoedd i ymgysylltu â chyflogwyr trwy fforymau lleol gydag athrawon

  • Ryngweithio gydag athrawon a chyflogwyr lleol i ddeall sut i gefnogi eu amcanion

  • Ddysgu am adnoddau ar gyfer ymgysylltiad STEM

  • Cyflwyno'r ystod o gymorth datblygu proffesiynol sydd ar gael yn y rhwydwaith, ynghyd â'r cyfleoedd addysgol ehangach i'r cyflogwr.

Byddwn yn darparu lluniaeth

Bwciwch yma

Darlith yr IET - 'Saving the World with Waste' 21 Chwefror Abertawe

IET Logo6.30 - 9.00yh Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Abertawe

Mae pawb yn creu gwastraff - ond i ble mae'r gwastraff yma yn mynd? Allai o fod yn ddefnyddiol? Bydd Rhiannon Chalmers-Brown yn edrych ar effaith gwastraff cartrefi a diwydiannol ar ein planed. Bydd yn trafod beth gallwn ni ei wneud i stopio effeithiau llygredd plastig a chynhesu byd-eang.  

Manylion yma.

Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 28 Chwefror – 3 Mawrth

Bydd yr ŵyl bedwar diwrnod yn trawsnewid prifddinas Cymru trwy  arddangosfeydd a digwyddiadau anhygoel, sy'n canolbwyntio ar Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Ewch i wefan Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf.

Rhaglen Cefnogi Mathemateg Pellach (FMSP) cyrsiau CA5

FMSPMae'r FMSP yn darparu cymorth i fyfyrwyr trwy eu helpu i ddatblygu medrau datrys problemau dyfnach yn seiliedig ar y cynnwys y maent eisoes yn ei wybod. Cynhelir cyrsiau ar STEP, AEA, MAT a datrys problemau cyffredinol yn rheolaidd ym Mangor, Aberystwyth, Caerdydd, Abertawe a Wrecsam ac maent yn rhedeg tan ddiwedd mis Ebrill.

Manylion yma.

Gweithdai allgymorth addysg AM DDIM Renishaw

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.  

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol. 

Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST. 

Mwy o wybodaeth yma


Mawrth 2019

Wythnos Science4Society 9 – 17 Mawrth 2019

Science4Society WeekMae Wythnos Science4Society yn gasgliad o weithgareddau addysg gwyddoniaeth, wedi'i gydlynu gan Scientists for Global Responsibility, ac fe'i datblygwyd i ysbrydoli pobl ifanc.

Mae'r gweithgareddau'n canolbwyntio ar y cyfraniad y gall gwyddoniaeth, dylunio a thechnoleg ei wneud i heddwch, cyfiawnder cymdeithasol a chynaliadwyedd amgylcheddol. Sefydlwyd y prosiect i ddarparu dewis o weithgareddau sydd heb eu hariannu gan y diwydiannau arfau a thanwydd ffosil.

Mwy o fanylion yma.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 8 - 17 Mawrth 2019

Mae cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn hawdd iawn a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd. Mae digon o syniadau yma.


Mae pecynnau gweithgareddau Wythnos Wyddoniaeth Prydain bellach yn fyw! Wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr oedran cynradd ac uwchradd, mae'r pecynnau'n cynnig gweithgareddau hwyliog a heriol ar gyfer pob lefel.

Gan ganolbwyntio ar y thema 'teithiau', maent yn cynnig cyfle i fod yn greadigol. O greu twneli, capsiwlau amser a phersawr i gadw cofnod natur a chreu mymi o oren, mae rhywbeth i bawb.

Gellir defnyddio llawer o'r gweithgareddau hyn tuag at Wobr CREST. Mae'r holl fanylion yma.

Byddem wrth ein bodd i weld pa weithgareddau rydych chi'n eu gwneud! Llwythwch lun i Twitter gan ddefnyddio'r hashtag # BSW19

Gŵyl Bath Taps into Science 9 -16 Mawrth

Mae Gŵyl Bath Taps into Science yn ôl am flwyddyn gyffrous arall! 

Rhwng y 9fed a'r 16eg o Fawrth bydd digwyddiadau i blant a theuluoedd gael rhyngweithio gyda gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg maewn modd newydd sbon. Mae hwn yn gyfle gwych i bob oed i weld pob math o stondinau, gweithgareddau a pherfformiadau byw gan wyddonwyr, addysgwyr, ymchwilwyr Prifysgol Bath a llawer mwy. 

Dyddiadau allweddol
Digwyddiad Lansio Bath Taps into Science : Dydd Sadwrn 9 Mawrth 2019, 10am – 4pm
Ffair Wyddoniaeth i Ysgolion: Dydd Gwener 15 Mawrth 2018, 9.30am – 3.30pm
Ffair Wyddoniaeth i Deuluoedd: Dydd Sadwrn 16 Mawrth 2018, 10am – 4pm

Manylion yma

Defnyddio dirgelwch i wella ymgysylltiad  mewn dysgu gwyddoniaeth cynradd - Cwrs DPP

14 Mawrth 2019 2 Ddiwrnod. Gwesty St Georges, YPromenade, Llandudno LL30 2LG

Cwrs deuddydd a fydd yn dangos i chi sut i ysgogi chwilfrydedd a'i gynnal trwy weithgareddau dosbarth pwrpasol sy'n meithrin sgiliau a gwybodaeth wyddonol disgyblion. Am ragor o wybodaeth ewch yma


Darlith yr IET Lecture - Diogelwch Seiber a'r Rhyngrwyd Pethau 21 Mawrth Abertawe

IET Logo6.30 - 9.00yh Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Abertawe

Pa mor ddiogel ydych chi a'r rhyngrwyd? Mae rhyfel seiber wedi dechrau, a gallwn weld y canlyniadau yn ein bywydau bob dydd!

Mae'r Rhynrwyd Pethau (IoT) yn dal i fod yn waith ar y gweill. Pan fydd peiriannau'n ymreolaethol gallant ryngweithio â pheiriannau eraill a gwneud penderfyniadau sy'n effeithio ar y byd corfforol. Mae mwy o ddyfeisiau ar-lein yn golygu mwy o ddyfeisiau sydd angen eu diogelu, ac nid yw systemau IoT yn cael eu cynllunio fel arfer ar gyfer seiber-ddiogelwch. Y cwestiwn yw: Pa mor ddiogel ydych chi a'r Rhyngrwyd?

Darlith gan Dr Carlene Campbell, Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr Graddau Ymchwil ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Manylion yma.

Ebrill 2019

Mai 2019

Arweinyddiaeth effeithiol mewn gwyddoniaeth DPP 

21 Mai 2019 2 Ddiwrnod. Canolfan Gynhadledd SW, Ffordd  Llantwit, Pontypridd CF37 1DL
Datblygu syniadau arweinyddiaeth, y byddwch yn gallu eu defnyddio ar unwaith ac yn y dyfodol i'ch helpu i wneud y mwyaf o'r effaith y gallwch ei gael yn eich rôl fel arweinydd gwyddoniaeth yn yr ysgol. Am ragor o fanylion ewch yma

Mehefin 2019

Arweinyddiaeth effeithiol mewn gwyddoniaeth DPP

17 Meh 2019 2 Diwrnod Venue Cymru, Y Promenade, Llandudno LL30 1BB
Datblygu syniadau arweinyddiaeth, y byddwch yn gallu eu defnyddio ar unwaith ac yn y dyfodol i'ch helpu i wneud y mwyaf o'r effaith y gallwch ei gael yn eich rôl fel arweinydd gwyddoniaeth yn yr ysgol. Am ragor o fanylion ewch yma

Gorffennaf 2019

Defnyddio dirgelwch i wella ymgysylltiad  mewn dysgu gwyddoniaeth cynradd - Cwrs DPP

2 Gorffennaf 2019 2 Ddiwrnod. Canolfan Gynhadledd SW, Ffordd  Llantwit, Pontypridd CF37 1DL
Cwrs deuddydd a fydd yn dangos i chi sut i ysgogi chwilfrydedd a'i gynnal trwy weithgareddau dosbarth pwrpasol sy'n meithrin sgiliau a gwybodaeth wyddonol disgyblion. Am ragor o wybodaeth ewch yma

Awst 2019

Medi 2019

Cynhadledd Gofod y DU 2019, 24 -26 Medi, Canolfan Gonfensiwn Rhyngwladol, Casnewydd

Mae Cynhadledd Gofod y DU 2019 yn dri diwrnod llawn o wybodaeth, ysbrydoliaeth ac arloesedd. Cewch y newyddion mwyaf diweddar o'r sector gofod, dysgu gan arbenigwyr diwydiant, gwneuthurwyr polisïau ac arweinwyr meddwl a chymryd rhan mewn sesiynau a thrafodaethau ysgogi meddwl.

Bydd Cynhadledd Athrawon ESERO-UK unwaith eto yn rhedeg ochr yn ochr â Chynhadledd Gofod y DU. Mae ESERO-UK, a elwir hefyd yn swyddfa addysg ofod y DU, yn darparu adnoddau, cefnogaeth a gwybodaeth am ddim i athrawon wella addysgu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) gan ddefnyddio gofod fel cyd-destun.

DISCOVER SPACE yw'r digwyddiad gwych, rhad ac am ddim i ysgolion. Wedi'i gynnal ochr yn ochr â'r Gynhadledd Gofod 2019, bydd DISCOVER SPACE yn cynnal cyfres o weithgareddau hwyliog ac addysgol, arddangosfeydd rhyngweithiol ymarferol, sgyrsiau a sioeau i ddal y dychymyg ac ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â info@ukspace2019.co.uk