Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 2 Mawrth 2021

Mawrth

Llysgenhadon STEM; ‘Illuminating Careers’ – 1 - 5 Mawrth

Rhwng 1 a 5 Mawrth, fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd, mae'r Rhaglen Llysgenhadon STEM yn cynnal ffair yrfaoedd rithwir ar-lein mewn partneriaeth ag Aecom. Bydd dros 25 o gyflogwyr cenedlaethol yn ymuno â ni o nifer o sectorau o beirianneg i fferyllol, a chyllid i ymchwil.

Dyma gyfle gwych i fyfyrwyr gael eu hysbrydoli a chwrdd â Llysgenhadon STEM o amrywiaeth eang o sefydliadau STEM, gyda chyfle cyffrous i sgwrsio'n fyw a gofyn eu cwestiynau.

Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Wythnos Genedlaethol Gyrfaoedd 2021 Ffair Yrfaoedd Rhithiol 1 - 6 Mawrth

Bydd y Ffair Yrfaoedd Rhithwir yn mynd yn fyw ar ddiwrnod 1 yr Wythnos Gyrfaoedd. Nid oes angen cofrestru, ac ni chesglir unrhyw ddata gan fyfyrwyr. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw rhannu cyfeiriad y wefan â myfyrwyr:

https://ncw2021.co.uk/welcome/start/

Mae’r canllaw i rieni i ddarparu’r wybodaeth sydd ei hangen ar rieni i helpu eu plant yn eu harddegau i wneud y dewisiadau cywir i greu dyfodol llwyddiannus ar ôl TGAU a’r chweched dosbarth. Mae ein canllawiau ar-lein wedi'u cynllunio i lywio, cynnwys ac arwain cefnogaeth rhieni. Maent yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf ar bynciau fel prentisiaethau, prifysgolion a thechnegau adolygu.


Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021. 5 – 14 Mawrth

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn ddathliad deg diwrnod o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg a fydd yn digwydd rhwng 5-14 Mawrth 2021!

Mae'n hawdd iawn cymryd rhan yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain, a gallwch chi gymryd rhan mewn llawer o wahanol ffyrdd.

Thema eleni ydy ‘Arloesi ar gyfer y dyfodol’ ac mae pecynnau gweithgaredd i’w lawrlwytho am ddim ar gyfer pob oed yn ogystal â chystadleuaeth creu poster.

Manylion yma.

‘Science Farm Live’ - NFU Education. 5 - 12 Mawrth

Yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2021 (5ed - 12fed Mawrth), mae'r NFU yn cynnig rhaglen wythnos lawn wych o weithgareddau Gwyddoniaeth i ysbrydoli'ch disgyblion.

Mae'r rhaglen gyfan hon yn hollol rhad ac am ddim ac wedi'i chynllunio i roi wythnos i’w chofio i'ch dysgwyr. Gyda chyfyngiadau Lockdown newydd ar waith, rydym yn cynllunio ar gyfer dysgwyr yn yr ysgol ac yn y cartref fel y gallwch fod yn hyderus y gall eich wythnos Wyddoniaeth fynd yn ei blaen. Gallwch chi wneud cyn lleied neu gymaint o'r rhaglen ag y dymunwch ac fel rheol gellir dod o hyd i'r holl offer yn yr ysgol / cartref neu eu prynu mewn archfarchnad.

Bydd ysgolion sy'n cofrestru ar gyfer y rhaglen yn cael mynediad at:

 • 4 gwers fyw wedi'u cynnal gan Encounter Edu ac wedi'u cyflwyno gan fodelau rôl ffermio bywyd go iawn o bob rhan o Gymru a Lloegr. Meddyliwch am wyna byw, darganfod technoleg ffermio yn y dyfodol ac archwilio baw buchod gyda milfeddyg fferm
 • Sioe wyddoniaeth hinsawdd ar thema ffermio a grëwyd gan Techniquest, Amgueddfa Wyddoniaeth Cymru
 • Ein hadnoddau STEMterprise arobryn sy'n cynnwys prosiect STEM gwahaniaethol ar gyfer pob grŵp blwyddyn o 1 - 6
 • Cystadleuaeth Ffermfeisio: Archarwyr Hinsawdd sy'n cynnwys teithiau 3D rhyngweithiol o ffermydd ledled Cymru a Lloegr, ymchwiliadau ar thema hinsawdd ar gyfer CA1 a CA2 a'r cyfle i ennill £1000 i'ch ysgol.

Manylion yma.

Discover Materials in British Science Week 2021. Various dates 5 to 12 March.

Archwiliwch y deunyddiau sydd yn eich bywyd bob dydd trwy gymryd rhan yn ein helfa sborion, rhoi cynnig ar wneud bioddeunyddiau gartref, darganfod yr hyn y gallwn ei ddysgu trwy dorri deunyddiau a phwysigrwydd ailgylchu deunyddiau.

Byddwn yn cynnal sesiynau ar bedwar diwrnod yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain i'ch helpu chi i werthfawrogi pa mor bwysig yw Gwyddor Deunyddiau yn eich bywyd bob dydd a pham mae angen i ni feddwl am gylch bywyd cyfan deunyddiau ar gyfer dyfodol cynaliadwy. Yn ymuno â ni bydd amrywiaeth gwych o siaradwyr a fydd yn trafod y deunyddiau sydd eu hangen i groesi'r Sianel, sut i wneud biomaterials gartref, sut rydyn ni'n profi deunyddiau (gan gynnwys sesiwn FYW sy'n edrych ar ddeunyddiau yn fanwl anhygoel o dan ficrosgop electron a thrafodaeth am ailgylchu ystod o wahanol ddeunyddiau.

Bydd yna hefyd weithgareddau i roi cynnig arnyn nhw gartref neu yn yr ystafell ddosbarth.

Manylion yma.

ASE – A yw eich ystafell ddosbarth chi yn helpu i blant ddysgu? Dydd Mawrth 9 Mawrth 4.30 - 5.45pm

Mae amgylchedd yr ystafell ddosbarth yn effeithio ar berfformiad myfyrwyr. Darganfyddwch y ffactorau amgylcheddol sy'n dylanwadu ar ddysgu yn eich ystafell ddosbarth, darganfyddwch sut i'w monitro a'u rheoli i wella canlyniadau. Archwiliwch ymholiadau gwyddonol i ennyn diddordeb eich myfyrwyr a hwyluso mwy o ymwybyddiaeth a pherchnogaeth o'u hamgylchedd dysgu. Gwnewch newidiadau syml i wella perfformiad myfyrwyr.

Mae ymchwil arloesol gan yr Athro Stephen Heppell a'i dîm yn taflu goleuni ar effaith ffactorau amgylcheddol ar berfformiad myfyrwyr. Yn aml, ni edrychir ar y ffactorau hyn pan geisir gwella canlyniadau i fyfyrwyr. Byddwn yn archwilio saith ffactor sy'n dylanwadu ar ddysgu ac yn darparu datrysiadau syml ar gyfer eich lleoedd dysgu y gellir eu gweithredu ar unwaith, gan gynnwys dulliau gwyrddu ystafell ddosbarth arloesol.

Manylion ac archebu yma.

Sylw ar Barc Geneteg Cymru. Dydd Iau 11 Mawrth 4 - 5yh. Ar-lein

Digwyddiad Hwb Llysgennad STEM sy'n agored i athrawon.

Darganfyddwch y byd gwaith ac allgymorth STEM un o grwpiau ymchwil gofal iechyd amlycaf Cymru. 

Mae Llysgenhadon STEM ym Mharc Geneteg Cymru yn cynnig mewnwelediad arbennig i'w gwaith, ymchwil, cefndiroedd gyrfaoedd a'r allgymorth STEM helaeth gydag ysgolion a chynulleidfaoedd cyhoeddus. Dewch i ddysgu beth allan nhw ei gynnig i'ch ysgol!

Cofrestrwch yma.

Sylw ar Gysylltu Cymunedau – creu Metro De Cymru. Dydd Llun 15 Mawrth 4pm – 5pm  

Yn cynnwys Balfour Beatty, Griffiths Engineering, Siemens a Trafnidiaeth Cymru

Mae cysylltu cymunedau yn arloesiad mawr sy'n gofyn am chwaraewyr allweddol yn gweithio gyda'i gilydd ar draws Llywodraethau, awdurdodau lleol a'r Cyflogwyr STEM sy'n ymwneud ag unrhyw fenter seilwaith.

Mae adeiladu Metro De Cymru yn brosiect uchelgeisiol, gwerth miliynau o bunnoedd, a bydd cynlluniau'n cymryd tua phum mlynedd i'w gwblhau.

Dewch i gwrdd â'r Meistri Metro a fydd yn ymwneud â chreu rhwydwaith rheilffyrdd mawr, trydaneiddio 170 km o drac, uwchraddio gorsafoedd ac adeiladu gorsafoedd newydd datblygedig.

Bydd ein cyflwynwyr yn trafod

 • Eu cwmni
 • Y prosiect
 • Proffiliau gyrfaoedd
 • Cyfleoedd gyrfaoedd

A'r effaith sylweddol a gânt gyda chefnogaeth STEM i Ysgolion a Chymunedau

Peidiwch â cholli'r cyfle unigryw hwn a gynhelir gan Hwb Llysgennad STEM Cymru.

Cofrestrwch yma.

Science Museum Digwyddiad Ar-lein am ddim: Newid Hinsawdd - Yr olygfa o'r gofod. Dydd Mawrth 16 Mawrth 7.30 - 8.45pm

Mae’r gofodwyr Helen Sharman a Tim Peake yn ymuno â’r astroffisegydd a chyflwynydd The Sky At Night, Maggie Aderin-Pocock, a Simonetta Di Pippo o UNOOSA wrth iddynt asesu sut mae teithiau gofod dynol wedi ein helpu i werthfawrogi ein planed.

O'r mewnwelediadau anhygoel rydyn ni wedi'u hennill am y Ddaear wrth i ni ddysgu mwy am blanedau cyfagos, i'r ffordd y mae cydweithredu rhyngwladol a datblygiadau mewn lloerennau a synhwyro o bell yn ein helpu i olrhain effeithiau newid yn yr hinsawdd yn fwy cywir nag erioed o'r blaen.

Ymhlith y siaradwyr mae:

 • Helen Sharman: Y gofodwr cyntaf o Brydain a'r fenyw gyntaf i ymweld â gorsaf ofod Mir ym 1991.
 • Dr Maggie Aderin-Pocock MBE: Astroffisegydd, awdur, a chyflwynydd The Sky at Night a enwebwyd gan BAFTA.
 • Simonetta Di Pippo: Cyfarwyddwr Swyddfa Materion Gofod Allanol y Cenhedloedd Unedig a chyn Gyfarwyddwr Teithiau Gofod Dynol ar gyfer Asiantaeth Ofod Ewrop.
 • Tim Peake: Y Prydeiniwr mwyaf diweddar yn y gofod a'r gofodwr cyntaf o Brydain i ymweld â'r Orsaf Ofod Ryngwladol, gan dreulio chwe mis yno rhwng 2015-2016.
 • Dr Kevin Fong (Cadeirydd): Meddyg, darlledwr gwyddoniaeth ac awdur.

Manylion ac archebu yma.

Ebrill

Mai

Parc Geneteg Cymru Arddangosfa Genomeg 2021 Ar-lein: Cyfle i gymryd rhan

Bydd Arddangosfa Genomeg yn digwydd yn rhithiol ar 14 Mai 2021 ac rydym am gynnig cyfle i sefydliadau elusennol fod yn rhan ohono.

Beth yw'r Arddangosfa Genomeg?

Mae'r Arddangosfa Genomeg yn ddigwyddiad a ddyluniwyd i arddangos maes genomeg, a'i botensial i wella gofal iechyd i bobl Cymru.

Trwy gydol y dydd, byddwn yn cynnal sgyrsiau gan ystod eang o siaradwyr. Bydd sgyrsiau genomeg gyffredinol; sesiynau sy'n ymroddedig i bynciau penodol fel diagnosteg a thriniaethau; a sgyrsiau clefyd-benodol. Os oes gennych bwnc yr hoffech ei gyflwyno, cysylltwch â ni. Gallwn drafod pa bwnc sydd gennych mewn golwg a gweld a yw'n bosibl i ni ddarparu ar ei gyfer.

Manylion yma.

Mehefin

Y Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr i Ysgolion. 15 Mehefin

Ymgyrch sy'n gwahodd plant 5-14 oed i rannu eu cwestiynau ac ymchwiliadau gwyddonol eu hunain, i godi proffil gwyddoniaeth mewn ysgolion a chymunedau, ac ysbrydoli pobl ifanc i mewn i wyddoniaeth a pheirianneg.

Mae cymaint o baratoi eisoes ar y gweill i wneud 2021 hyd yn oed yn fwy llwyddiannus. Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sydd ymlaen wrth gofrestru'ch buddiant. Byddant yn gyhoeddiadau misol a gweithgareddau yn gorffen ar 15 Mehefin.

Mae'r Gwneuthurwyr Cwestiynau sydd yn ysbrydoli pobl ifanc i drafod a gofyn cwestiynau gyda'i gilydd ar fater Newid Hinsawdd yn boblogaidd iawn.

Fe allech chi ddefnyddio clip fideo, llyfr neu bapur newydd i ddechrau sgwrs a datblygu rhai cwestiynau a fyddai yn arwain i ymholiadau gwyddoniaeth addas ar gyfer y cartref, ystafelloedd dosbarth, ysgolion a chymunedau.

Mae cymaint o baratoi eisoes ar y gweill i wneud 2021 hyd yn oed yn fwy llwyddiannus. Cadwch lygad ar y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sydd ymlaen pryd trwy gofrestru eich diddordeb. Bydd cyhoeddiadau misol a gweithgareddau yn gorffen ar 15 Mehefin.

Manylion yma.