Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 16 Gorffennaf 2019

Gorffennaf 2019

Diwrnod Seryddiaeth y Teulu. 20 Gorffennaf
Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Parc Cathays, Caerdydd.

Ar 20 Gorffennaf 1969 cerddodd y person cyntaf ar y lleuad, ac daeth a'r  sampl o graig lleuad sydd yng nghasgliad yr Amgueddfa yn ôl i'r Ddaear. Bydd gennym samplau lleuad yr ydym yn eu benthyg gan NASA a gallwch chi roi eich wyneb drwy'r llun o Buzz Aldrin  a dal  darn o'r lleuad!

Bydd gan Gymdeithas Seryddol Caerdydd stondin, a bydd cymdeithasau seryddiaeth lleol eraill yn dod draw i'ch diddanu  â phob peth i'w wneud gyda'r lleuad.

Bydd gennym hefyd gemau a gweithgareddau i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddynt o wneud eich roced  eich hun i chwarae gyda'n planedau!

Ewch i wefan yr amgueddfa am fwy o wybodaeth.


Awst 2019

Gweithdy bwystfilod bach i deuluoedd
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe
10 Awst 2019, 12pm a 2pm
Dysgwch fwy am fyd bach hyfryd yr amrywiaeth grasog a soffistigedig! Byddwn yn trafod amrywiaeth o anifeiliaid bach gan gynnwys chwilod duon, malwod, crwban, geckos a nadroedd, a bydd y cyfranogwyr yn cael cyfle i drin y creaduriaid rhyfeddol hyn mewn bywyd go iawn.
Mewn partneriaeth â Plantasia
Tocynnau £ 3.50 y plentyn
Mae'r gweithdy hwn ar gyfer plant. Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn. Nid oes angen i oedolion brynu tocyn. I archebu ewch i https://museum.wales/swansea/whatson/10724/Minibeasts-Cymru

Medi 2019


Y Sioe Wyddoniaeth Splendiferous, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe
14 Medi 2019, 2pm
Cost am ddim
Os ydych chi erioed wedi meddwl tybed beth sydd ei angen i gael gwialen James i hedfan, p'un a yw George yn wyddonydd athrylithgar a pha mor swnllyd y gallai'r Twits fod yn wirioneddol, yna dyma'r sioe wyddoniaeth ysblanderol i chi. Ymunwch â chyflwynydd gwyddoniaeth BBC Bitesize, Jon Chase, wrth iddo ymchwilio i fydoedd rhyfeddol Roald Dahl.

Cynhadledd Gofod y DU 2019, 24 -26 Medi, Canolfan Gonfensiwn Rhyngwladol, Casnewydd

Mae Cynhadledd Gofod y DU 2019 yn dri diwrnod llawn o wybodaeth, ysbrydoliaeth ac arloesedd. Cewch y newyddion mwyaf diweddar o'r sector gofod, dysgu gan arbenigwyr diwydiant, gwneuthurwyr polisïau ac arweinwyr meddwl a chymryd rhan mewn sesiynau a thrafodaethau ysgogi meddwl.

Bydd Cynhadledd Athrawon ESERO-UK unwaith eto yn rhedeg ochr yn ochr â Chynhadledd Gofod y DU. Mae ESERO-UK, a elwir hefyd yn swyddfa addysg ofod y DU, yn darparu adnoddau, cefnogaeth a gwybodaeth am ddim i athrawon wella addysgu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) gan ddefnyddio gofod fel cyd-destun.

DISCOVER SPACE yw'r digwyddiad gwych, rhad ac am ddim i ysgolion. Wedi'i gynnal ochr yn ochr â'r Gynhadledd Gofod 2019, bydd DISCOVER SPACE yn cynnal cyfres o weithgareddau hwyliog ac addysgol, arddangosfeydd rhyngweithiol ymarferol, sgyrsiau a sioeau i ddal y dychymyg ac ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â info@ukspace2019.co.uk

Theatr na nÓg, Heliwr Pili Pala, Theatr Dylan Thomas Abertawe, dyddiadau ym Medi ac Hydref

Mewn partneriaeth ag Amgueddfa Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Technocamps

Pam mae yna gymaint o wahanol rywogaethau?

Mae Theatr na nÓg, sydd wedi ennill llu o wahanol wobrau yn eich gwahodd i ddod ar antur ag un o’r gwyddonwyr gorau a fu erioed wrth iddo geisio ateb y cwestiwn mawr pwysig hwn.

Ag yntau wedi ei eni yng Nghymru, daeth Alfred Russel Wallace ar draws theori esblygiad yn ystod yr un amser â Charles Darwin a hynny wedi iddo ganfod chwilen anghyffredin yng Nghwm Nedd. Dewch ar fordaith anhygoel o Gymru i Frasil ac Archipelago Malay gan archwilio’r jyngl ac ynysoedd anghysbell wrth i ni ddilyn yn ôl troed Wallace a gweld sut ddaeth ei theori i fod.

Mae’r ddrama’n cynnwys adrodd stori hudolus, elfen ryngweithiol lle y gall y gynulleidfa fynd ar eu taith eu hunain a chyfle i:

* Ddysgu sut beth oedd bywyd ar gyfer anturiaethwyr Oes Fictoria
* Dadorchuddio cyfrinachau’r byd naturiol sydd o’ch amgylch
* Canfod sut allwch gefnogi natur drwy warchod yr amgylchedd, cynaliadwyaeth a chadwraeth

Perffaith ar gyfer Blynyddoedd 3 a 4

Mae’r cynhyrchiad hwn yn nodi 30 mlynedd o brosiect theatr ysgolion Theatr na nÓg a hynny yn Theatr Dylan Thomas. Ymunwch â ni er mwyn dathlu tri degawd o adrodd straeon a gweithdai sydd wedi bod yn agoriad llygad gan ein partneriaid yn yr amgueddfa. Cynlluniwyd y cyfan er mwyn ysbrydoli plant i weld y byd sydd o’u hamgylch mewn goleuni gwahanol.

Manylion yma: http://www.theatr-nanog.co.uk/cy/heliwrpilipala

Theatr na nÓg, Eye of the Storm. Abertawe 24 - 28 Medi; Bangor 21 - 23 Hydref; Aberystwyth 24 - 26 Hydref

Theatr NaNogMewn partneriaeth â Technocamps

Y Sioe orau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc – Gwobrau Theatr Cymru 2018

Dewch i gwrdd ag Emmie Price.

Bu’r 5 mlynedd ddiwethaf yn rhai stormus iddi. Mae ei byd yn cynnwys edrych ar ôl ei mam, sy’n dioddef o anhwylder deubegynol, dilyn diddordeb angerddol mewn corwyntoedd a gwneud yn sicr ei bod yn llwyddo yn yr ysgol. Ond, gwyr Emmie, un diwrnod y bydd popeth yn newid. Un diwrnod, mi fydd hi’n dilyn stormydd. . . yn America.

Pan fydd cyfle’n codi i dderbyn bwrsari i astudio yn UDA, a all hi gadw’i lle ar y cwrs ac ennill y gystadleuaeth STEM gyda’i dyfais newydd ar gyfer ynni adnewyddadwy?

Mae Theatr na nÓg, sydd wedi ennill llu o wahanol wobrau yn cyflwyno drama gerddorol wreiddiol sy’n siŵr o gyfareddu’r galon a’r meddwl. Lleolir y ddrama yng Nghymoedd Cymru ac mae iddi gerddoriaeth fywiog, sy’n tynnu ar elfennau Americana gan yr enillydd Gwobrau Grammy, Amy Wadge (Thinking Out Loud gydag Ed Sheeran, Un Bore Mercher) ac sydd yn cael ei pherfformio’n fyw, ar lwyfan gan gast o 8 o actorion a cherddorion dawnus.

Mae’r digwyddiad theatrig hwn llawn dewrder, penderfynoldeb a charedigrwydd yn siŵr o ysbrydoli oedolion o bob oed a theuluoedd sydd â phlant 8+ oed.

Nodwch ei fod yn gynhyrchiad Saesneg ei iaith.

Manylion yma: http://www.theatr-nanog.co.uk/cy/eye-storm-taith-du

Gweithdai allgymorth addysg AM DDIM Renishaw

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol.
Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST.

Mwy o wybodaeth yma

Gweithdai Gwyddor Môr Am Ddim i Ysgolion

Mae'r Cadetiaid Môr gyda Seafarers UK yn cynnig gweithdai gwyddor môr i fyfyrwyr CA3 ledled y DU, yn rhad ac am ddim.

Mae'r sesiwn hwyliog a llawn gwybodaeth hon yn canolbwyntio ar hynofedd, gan archwilio rhai o'r egwyddorion gwyddonol y tu ôl i hynofedd a dadleoliad ac yn gorffen gyda her tîm i arnofio llong i ddal y cargo mwyaf.

Am argaeledd neu fwy o wybodaeth cysylltwch â: Sally Wilkinson - swilkinson@ms-sc.org

Hydref 2019

Wythnos Bioleg, Hydref 5-13

biology weekMae Wythnos Bioleg 2019 yn gyfle i ddathlu ac arddangos pa mor bwysig ac anhygoel yw byd y biowyddorau, gan gael pawb o blant i fiolegwyr proffesiynol i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwyddor bywyd difyr a diddorol.

Nawr yn ei wyth mlynedd, bydd Wythnos Bioleg yn gweld digwyddiadau'n cael eu cynnal ledled y byd sy'n dathlu bioleg, yn cael mwy o bobl i gymryd rhan ac yn ymwybodol o'r pwnc, ac yn annog cymaint o bobl â phosibl i ddangos eu brwdfrydedd dros y pwnc.

Mae digwyddiadau'n mynd yn fwy amrywiol bob blwyddyn a gellir eu rhedeg gan unrhyw un sydd â brwdfrydedd dros fioleg; gŵyliau gwyddonol, Dyddiau Bioleg, cloddfeydd dino, cystadlaethau, darlithoedd, chwiliadau ffwngaidd, cerddoriaeth ac adrodd straeon - gall unrhyw un a phawb gymryd rhan.

Ydych chi eisoes yn cynnal digwyddiad Wythnos Bioleg?

Os oes gennych ddigwyddiad yn ystod Wythnos Bioleg yr hoffech i ni helpu i'w hyrwyddo a'i chyflwyno, llenwch ein ffurflen digwyddiadau Wythnos Bioleg a byddwn yn ei hychwanegu at ein calendr Wythnos Bioleg.

Eisiau cymryd rhan, ond ddim yn siŵr sut?

Y llynedd gwnaethom rai canllawiau i'w lawrlwytho i'ch helpu i drefnu eich digwyddiad Wythnos Bioleg eich hun, gan gynnwys canllawiau athrawon.

Mae'r holl fanylion yma https://www.rsb.org.uk/get-involved/biologyweek

18fed Cynhadledd Blynyddol Athrawon Ffiseg Cymru

Bwciwch nawr ar gyfer Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru ar Hydref 9fed 2019 yng Ngholeg Crist, Aberhonddu. 

Y siaradwyr fydd Yr Athro Andrew Evans: Pennaeth Ffiseg Prifysgol Aberystwyth, Yr Athro Averil Macdonald OBE a'r Athro Alun Vaughan Prifysgol Southampton.

Bydd hefyd ystod eang o weithdai i ddewis ohonnynt. 

Manylion a bwcio yma.