Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha: 11 Mai 2022

Mai

Dysgwrdd: 'Take Charge' - byddwch yn rhan o ddyfodol mwy llachar. Dydd Mercher 11 Mai 4 - 5pm. Ar-lein

Mae cyfarfod rhwydwaith athrawon cemeg Cymru y mis hwn yn sesiwn ar y cyd ar gyfer athrawon gwyddoniaeth cynradd ac uwchradd. Mewn cydweithrediad â Gweld Gwyddoniaeth a'r ASE mae’n ymwneud â chymryd rhan yn Take charge: arbrawf batri byd-eang, Energy Quest Engineering UK a’r ymgyrch Great Science Share. Mae Energy Quest yn rhaglen sydd wedi’i datblygu i ddatgloi peiriannydd mewnol y dysgwr wrth archwilio ffynonellau ynni cynaliadwy. Mae’r ymgyrch Great Science Share yn hybu chwilfrydedd gwyddonol a chyfathrebu pobl ifanc.

Mae’r digwyddiad hwn yn sesiwn ar-lein ar gyfer athrawon CA2 ac uwchradd a drefnir gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol fel rhan o’n cyfres uwchradd. 

Manylion a bwcio yma.

Canolfan Gwlyptir Llanelli: Yn cefnogi chi a'ch ysgol. Dydd Mercher Mai 11 4pm – 4.45pm. Ar-lein

Gweminar ar gyfer Llysgenhadon ac Athrawon gan Addysg STEM gydag Ymddiriedolaeth Adar Gwyllt a Gwlyptiroedd (WWT) Cymru.

Bydd Llysgenhadon STEM yn cael cipolwg ar brofiad dysgu awyr agored ac adnoddau ar gyfer ymgysylltu. 

Clywch gan dîm dysgu’r WWT sut y gall ymweliad â Chanolfan Gwlyptir Llanelli ddod â’ch cwricwlwm gwyddoniaeth yn fyw gyda sesiynau dysgu ymarferol i bob oed a gallu. 

Byddwch hefyd yn dod i wybod am Generation Wild, eu rhaglen cysylltu natur newydd ar gyfer ysgolion mewn ardaloedd dan anfantais economaidd. Mae hyn yn cynnwys ymweliadau ysgol AM DDIM (gan gynnwys cludiant AM DDIM), ymweliadau AM DDIM i deuluoedd a gwefan wedi’i dylunio’n arbennig i annog gweithgarwch cysylltu natur parhaus yn yr ysgol, gartref ac mewn mannau gwyrdd lleol. 

Fel cymhelliant ychwanegol, maent yn garedig wedi cynnig darparu tocyn ymweliad teulu am ddim i bob athro sy'n mynychu'r sesiwn. 

Dewch i ddarganfod yr ystod o ymweliadau ac adnoddau sydd ganddynt i'w cynnig. 

Bwcio yma.

Fforwm Athrawon Ffiseg IOP Cymru. Dydd Iau 12 Mai 7pm. Ar-lein

Mae Fforwm Ar-lein Athrawon Ffiseg IOP Cymru yn gyfle gwych i ymuno ag athrawon ffiseg eraill o bob rhan o Gymru a thu hwnt i rannu syniadau ac adnoddau.

Mae'n bleserus iawn gwrando ar y sesiynau hyn a gallwch chi gymryd rhan cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch. 

Mae'r Fforwm yn gyfle da i ddarganfod beth mae cydweithwyr mewn ysgolion eraill yn ei wneud. 

Mae croeso i bob athro neu dechnegydd ysgol (unrhyw un mewn gwirionedd) sydd â diddordeb mewn addysgu Ffiseg (arbenigwyr ffiseg ac anarbenigwyr, ANG ECT a hyfforddeion - AGA, TAR - athrawon). 

Bwcio yma.

RSC Gwyddoniaeth a'r Senedd. Dydd Mawrth 17 Mai 12.00 – 7.30. Senedd, Bae Caerdydd

Cynhelir 18fed digwyddiad Gwyddoniaeth a Senedd blynyddol y Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn y Senedd a’r Pierhead, Bae Caerdydd, ddydd Mawrth 17 Mai 2022.

Thema eleni fydd Adeiladu ein Dyfodol: Ymchwil ac Arloesi yng Nghymru. 

Wedi’i gynllunio i feithrin cysylltiadau agos â llunwyr polisi a rhanddeiliaid allweddol, trefnir Gwyddoniaeth a’r Senedd ar ran, ac mewn cydweithrediad â, y gymuned wyddoniaeth a pheirianneg yng Nghymru. 

Manylion yma.

Diwrnod Rhifedd Cenedlaethol. Dydd Mercher Mai 18

Gyda'n gilydd gallwn helpu pawb i deimlo'n dda am rifau. Mae hi’n 5ed penblwydd y Diwrnod Rhifedd Cenedlaethol ar 18 Mai ac fe’ch gwahoddir chi i’r parti!

P'un a ydych yn ysgol gynradd, ysgol uwchradd, yn addysgu gartref, mewn meithrinfa neu grŵp cymunedol, cofrestrwch i gael eich pecyn digidol am ddim.

 Bydd eich pecyn digidol yn cynnwys:
• Syniadau a deunyddiau argraffadwy i gefnogi cynllunio gweithgareddau
• Cystadleuaeth Arwyr Rhif Ysgol i ennill bwndel o wobrau rhifedd ar gyfer eich ysgol (ar gyfer plant cyn-ysgol i Bl8)
• Fideo cychwyn gwers enwog gyda gweithgareddau a gemau (ar gyfer ysgolion cynradd)
• Adnoddau hyder rhif i helpu pob grŵp oedran, o 0-18, i deimlo'n dda am fathemateg
• Adnoddau i gefnogi staff a rhieni
• Cyfleoedd ar gyfer ymweliadau gwirfoddol, sgyrsiau llysgennad STEM a mwy!

Manylion yma.

Diwrnod Rhifedd Cenedlaethol gyda Llysgenhadon STEM. Dydd Mercher 18 Mai 12.30pm - 1pm a 4pm - 4.30pm. Ar-lein

Rhoi'r M yn STEM!

Bydd Llysgenhadon STEM yn dangos gweithgaredd mathemategol byr ac yn egluro sut mae mathemateg yn ddefnyddiol yn eu gwaith.

Bydd gan bob Llysgennad 15 mun i gyflwyno eu sesiwn. Bydd yn anffurfiol.

Y bwriad yw i athrawon / disgyblion weld cymwysiadau hwyliog ac amlbwrpas o fathemateg.

Bwciwch yma am y sesiwn 12.30pm.

Bwciwch yma am y sesiwn 4pm.

Diwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored. 19 Mai

Mae Diwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored yn fudiad byd-eang i wneud amser yn yr awyr agored yn rhan o ddiwrnod pob plentyn. Ar ddau ddiwrnod o weithredu bob blwyddyn, mae athrawon yn mynd â phlant allan i chwarae a dysgu. Drwy gydol y flwyddyn, mae cymuned Diwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored yn ymgyrchu am fwy o amser yn yr awyr agored bob dydd. 

Mae plant yn treulio llai o amser yn yr awyr agored nag erioed o'r blaen ac mae hyn yn effeithio ar eu hiechyd, eu lles a'u datblygiad. Bydd amser yn yr awyr agored - ar Ddiwrnod Ystafell Ddosbarth Awyr Agored a phob dydd - yn gwneud plant yn hapusach ac yn iachach, yn ogystal â rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer bywyd. 

Mwy o wybodaeth yma.

RSC - Defnyddio CChem i helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. Dydd Mawrth 24 Mai 12.30 - 1.30. Ar-lein

Gweminar i ddysgu sut y gallech chi ennill statws Cemegydd Siartredig (CChem) trwy'r gwaith rydych chi eisoes yn ei wneud mewn addysg gemeg.

Mae ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr cemegol yn rhan hanfodol o'ch rôl fel addysgwr. Trwy rannu eich angerdd, gallwch wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r gymuned gemeg a dangos eich ymroddiad i hyrwyddo'ch disgyblaeth. Fel Cemegydd Siartredig (CChem), rydych chi'n ymuno â rhwydwaith rhyngwladol sy'n ysgogi arloesedd trwy weithio'n barhaus i ddatblygu eu sgiliau gan ddefnyddio llwybr datblygiad proffesiynol strwythuredig. 

Addas ar gyfer athrawon, technegwyr a darlithwyr.

Cofrestrwch yma.

Digwyddiad 10fed Penblwydd Code Club - parti 'codealong' byw byd-eang. Dydd Iau 26 Mai. Ar-lein

Cofrestrwch erbyn Mai 19!

Hip hip hwre, mae hi bron yn ben-blwydd Code Club. Eleni byddwn yn ddeg! 

Rydyn ni'n troi'n ddeg yn swyddogol ym mis Ebrill ac i nodi'r garreg filltir anhygoel hon, byddwn yn cynnal pythefnos o ddathliad pen-blwydd 16-27 Mai. 

Uchafbwynt ein pen-blwydd yw parti cyd-godio byw byd-eang ddydd Iau 26 Mai, lle rydym yn eich gwahodd chi a'ch dysgwyr i ymuno â thîm Code Club ar-lein i greu prosiect pen-blwydd syml ond hwyliog yn Scratch. 

Bydd timau Code Club o bob rhan o'r byd yn cynnal nifer o sesiynau cyd-godio awr o hyd yn ystod y dydd - dewiswch yr amser sesiwn sy'n gweithio orau i chi! Mae'r digwyddiad wedi'i anelu at bobl ifanc 9–13 oed a'r dyddiad cau i gofrestru yw 11pm BST ddydd Iau 19 Mai. 

Manylion yma.

Mehefin

'Astudiaeth Natur: cefnogi Maes Dysgu yn y cwricwlwm TGAU'. Dydd Mawrth 7 Mehefin 4pm - 4.45pm. Ar-lein

Ymunwch â Dr Richard Birch, Uwch Ecolegydd yn Eco-scope.

Yn y gweminar hwn bydd Richard yn dangos effaith cymwysiadau ymarferol Astudiaeth Natur i gyfoethogi eich Cwricwlwm Gwyddoniaeth TGAU. 

“Mae’r byd o’n cwmpas yn llawn o bethau byw sy’n dibynnu ar ei gilydd i oroesi.” 

Mae Hanes Natur yn faen prawf craidd ar gyfer pynciau ecoleg ac amgylchedd. 

Cofrestrwch yma.

Y Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr i Ysgolion. Diwrnod Dathlu 14 Mehefin

Ymgyrch flynyddol i ysbrydoli pobl ifanc i rannu eu cwestiynau gwyddonol gyda chynulleidfaoedd newydd.

Y Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr i Ysgolion yw’r ymgyrch arobryn sy’n gwahodd plant 5-14 oed i rannu eu cwestiynau a’u hymchwiliadau gwyddonol eu hunain, i godi proffil gwyddoniaeth mewn ysgolion a chymunedau, ac i gael eu hysbrydoli i fyd gwyddoniaeth a pheirianneg. 

Cyflwynir gweithgareddau a gwersi â thema i athrawon ac addysgwyr, i’ch ysbrydoli i ofyn, ymchwilio a rhannu cwestiynau gwyddonol yr ydych yn chwilfrydig yn eu cylch. 

Thema’r ymgyrch eleni yw Gweithredu dros yr Hinsawdd ac mae’n cysylltu â’r materion a drafodwyd yng nghynhadledd fyd-eang COP26 ym mis Tachwedd 2021, yn arwain at ddathliad yr ymgyrch ar 14eg Mehefin 2022. 

Cofrestrwch unrhyw bryd i gael mynediad at adnoddau a newyddion! 

Cofrestru a manylion yma.

DIGWYDDIAD Y Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr i Ysgolion  - Newid Hinsawdd. Dydd Mawrth 14 Mehefin. Yr Athrofa | Canolfan Addysg 1 Kings Rd, Abertawe SA1 8PH AC AR-LEIN

Newid yn yr Hinsawdd: Mae drosodd i chi nawr! Mae'n bryd Gweithredu.

Beth fyddwch chi'n ei archwilio, a chael effaith arno yn eich ardal leol? Sut allwch chi helpu i fynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd? 

Gwahoddir Ysgolion Cynradd i ymuno â ni yn SA1 I fod yn rhan o'r Cyfraniad Gwyddoniaeth Mawr yng Nghymru.

Bydd cyfle i ddisgyblion holi gwyddonwyr sydd yn gweithio i leihau effaith newid yn yr hinsawdd cyn cymeryd rhan mewn gweithgaredd ymarferol hwyliog.

Anogir ysgolion i gwblhau prosiect neu weithgaredd byr yn seiliedig ar y thema Newid Hinsawdd a dod â’u harddangosfa a’u cyflwyniad i’w rhannu gyda ni yn y Ganolfan Addysg ar 14 Mehefin.

Gall ysgolion ddod â hyd at 10 o ddisgyblion ond bydd cyfleusterau ar gael i ymuno â'r cyfarfod yn rhithiol hefyd. Gall ysgolion wrando ar y cyflwyniadau a chymryd rhan yn y Prosiect STEM o’u hystafell ddosbarth eu hunain  - bydd manylion yn cael eu rhannu ymlaen llaw.

Bwcio yma neu ebsotiwch cerian.angharad@gweld-gwyddoniaeth.co.uk am fanylion pellach.

Gorffennaf

Cwrs Girls into Electronics ym Mhrifysgol Caerdydd. Dydd Mawrth 5 Gorffennaf 9.00am - 4.00pm.

Mae dyddiadau a lleoliadau eraill ar gael.

Mae Girls into Electronics yn rhoi cyfle unigryw i ferched Blwyddyn 11 a chweched dosbarth ddatblygu eu diddordeb mewn Electroneg trwy gwrs undydd mewn prifysgol flaenllaw yn y DU, gyda chynnwys ychwanegol yn cael ei ddarparu ar-lein gan yr UKESF. Bydd cyfranogwyr yn darganfod mwy am Electroneg ac astudio'r pwnc ar lefel prifysgol, yn ogystal â chlywed gan beirianwyr graddedig benywaidd sy'n gweithio yn y sector Electroneg. 

Yn ystod y diwrnod wyneb yn wyneb, bydd y mynychwyr yn profi darlith sampl gan uwch academydd, mewnbwn gan fyfyrwyr presennol, taith adrannol, sesiwn holi-ac-ateb gydag Ysgolor UKESF a chyflwyniad i ficroreolyddion. Bydd sesiynau dilynol ar-lein yn arwain cyfranogwyr trwy weithgareddau ymarferol pellach gyda'r microreolyddion. 

Manylion yma