Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 23 Mawrth 2020

Mawrth

WEDI EI OHIRIO!! Hyfforddiant Gweithdy Gyrfaoedd Cemeg

Ymunwch â Gweld Gwyddoniaeth a'r Gymdeithas Frenhinol Cemeg ar gyfer gweithdy hyfforddi ar sut i gyflwyno cyflwyniad rhyngweithiol yn canolbwyntio ar Yrfaoedd mewn Cemeg. Cyfle i rannu eich angerdd am y pwnc ac argyhoeddi pobl ifanc bod cymhwyster cemeg yn agor y drws i ystod eang o opsiynau gyrfa, i mewn ac allan o'r labordy.

Mae swyddi diddiwedd diddorol a gwerth chweil yn seiliedig ar wyddoniaeth ar gael gan gynnwys rhai na fyddech efallai wedi meddwl amdanynt. Mae gwyddonwyr cemegol yn gwneud gwahaniaeth bob dydd.

Bydd pob cyfranogwr yn cael pecyn adnoddau gan gynnwys cyflwyniad ac ystod o weithgareddau ymarferol y gellir eu teilwra i'r gynulleidfa.

Bydd pob gweithdy yn cychwyn am 4.30pm ac yn gorffen am 6.30pm

I archebu, defnyddiwch y dolenni isod:

Caerdydd 16 Mawrth yma

Wrecsam 24 Mawrth yma

Bangor 25 Mawrth yma

Abertawe 31 Mawrth yma

WEDI EI OHIRIO!! Hyfforddiant Gweithdy 'Making Space' Dydd Mercher, Mawrth 18 2020, 4.30pm  

Gweld Gwyddoniaeth, 8 St Cilgaint St Andreas, Caerdydd CF10 3DD

Ymunwch â Dr Katherine Compton yng Nghaerdydd i ddarganfod mwy am weithgareddau y gallech eu cynnig i ysbrydoli pobl ifanc i ymddiddori mewn seryddiaeth a gofod fel rhan o'r fenter One Million Interactions a lansiwyd yng nghynhadledd Asiantaeth Ofod y DU yng Nghasnewydd, gyda chefnogaeth STEM Learning, ESERO UK a The Careers and Enterprise Company, er mwyn denu mwy o bobl ifanc i mewn i wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) a'r diwydiant gofod, sy'n cynhyrchu biliynau o bunnoedd i'r economi ac yn creu 42,000 o swyddi.

“Mae yna amrywiaeth enfawr o yrfaoedd ar gael yn y sector gofod,” meddai Tim Peake, “ac yn ystod fy nghenhadaeth i’r Orsaf Ofod Ryngwladol roeddwn yn rhan o dîm o filoedd o bobl yn gweithio y tu ôl i’r llenni i’w gwneud yn bosibl.

“Fel llysgennad ar gyfer gyrfaoedd gofod yn y DU, rwyf wedi gweld pŵer gweithwyr proffesiynol yn rhannu eu profiadau gyda phobl ifanc. Mae'r cynllun hwn yn ffordd wych o helpu'r bobl ifanc hynny i gymryd eu camau cyntaf tuag at yrfa gyffrous yn y gofod.”

Bydd y gweithdy hwn yn darparu amrywiaeth o syniadau ac adnoddau newydd i chi y gellid eu defnyddio ar lefel gynradd ac uwchradd ac mae'n addas ar gyfer athrawon, arweinwyr grwpiau cymunedol, Llysgenhadon STEM a gwirfoddolwyr.

Bwciwch yma.

Ebrill

Mai

Gwyddoniaeth a'r Senedd, 19 Mai, Caerdydd

Wedi'i gynllunio i feithrin cysylltiadau agos â'r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru, mae Gwyddoniaeth a'r Senedd wedi'i drefnu gan y Gymdeithas Frenhinol Cemeg, ar ran, ac mewn cydweithrediad â chymuned wyddoniaeth a pheirianneg Cymru.

Thema 2020 fydd Gwyddoniaeth Hinsawdd a Chynaliadwyedd.

Am yr ail flwyddyn yn olynol bydd Swyddfa Wyddoniaeth Llywodraeth Cymru yn trefnu Darlith Wyddoniaeth Cenedlaethau'r Dyfodol yn Neuadd y Senedd, yn ystod yr amser cinio rhwng 12.00 a 1.30pm.

Nod y ddarlith hon yw ennyn diddordeb ac ysbrydoli cynulleidfa o 60 o blant (11-14 oed) gyda gwyddoniaeth a'r posibilrwydd sydd yn y maes ar gyfer eu dyfodol. Mae hwn yn ddigwyddiad pwrpasol ond wedi'i frandio ar wahân, o fewn Gwyddoniaeth a'r Senedd.

Archebwch erbyn 13 Mai.

Manylion yma.

Mehefin

'The Great Science Share' i ysgolion, 16 Mehefin

Mae'r 'Great Science Share' i ysgolion yn ymwneud â phlant yn cyfathrebu rhywbeth y maent wedi bod yn ymchwilio iddo sy'n dechrau gyda chwestiwn y mae ganddynt ddiddordeb ynddo. Eisoes wedi cyrraedd dros 100,000 o bobl ifanc ers ei lansio yn 2016, gwahoddir ysgolion yng Nghymru i fod yn rhan o'r ymgyrch yn 2020.

Dim ffiniau: Gall disgyblion, athrawon, rhieni / gofalwyr, busnesau ac addysgwyr ledled y DU, ledled Ewrop ac yn rhyngwladol gymryd rhan. Trwy hyrwyddo dysgu plentyn-ganolog mewn gwyddoniaeth, mae'r ymgyrch yn rhoi cyfle gwych i bobl ifanc gyfleu eu cwestiynau a'u hymchwiliadau gwyddonol i gynulleidfaoedd newydd - yn eu geiriau a'u ffyrdd eu hunain.

Gwella profiad pobl ifanc o wyddoniaeth a pheirianneg: mae 3 gwerth syml yn sail i holl weithgaredd yr ymgyrch.

  • CYFATHREBU GWYDDONIAETH GYDA FFOCWS AR BLANT
  • CYNHWYSOL AC ANGHYSTADLEUOL
  • HYRWYDDO CYDWEITHIO

Manylion yma.

Cynhadledd athrawon a thechnegwyr Cemeg Cymru, 24 Mehefin, Prifysgol De Cymru

Mae'n ofynnol i fynychwyr y digwyddiad hwn fod wedi cofrestru ar-lein gyda 'Teach Chemistry' y Gymdeithas Frenhinol Cemeg.

Cofrestrwch yma.

Gorffennaf

Awst

Medi

Hydref

IOP Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru, 7 Hydref, Aberhonddu

Nodwch y dyddiad ar gyfer y gynhadledd boblogaidd hon!