Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 4 Rhagfyr 2018

Tachwedd 2018

I’m a scientist - get me out of here

I'm a Scientist logoFfordd wych o greu cyffro am wyddoniaeth ymysg disgyblion! 

Digwyddiad lle gall disgyblion gwrdd a rhyngwiethio gyda gwyddonwyr arlein. Blynyddoedd 5-13

Mae'ch myfyrwyr yn herio'r gwyddonwyr dros SGYRSIAU bywiog ar-lein. Maent yn GOFYN unrhyw beth maen nhw ei eisiau i'r gwyddonwyr , ac yn PLEIDLEISIO  i'w hoff wyddonydd ennill gwobr o £ 500 i gyfathrebu eu gwaith gyda'r cyhoedd.

Mae myfyrwyr yn gweld bod gwyddonwyr yn bobl arferol, yn dysgu bod gwersi gwyddoniaeth yn ymwneud â bywyd go iawn, ac yn dod yn fwy brwdfrydig dros wyddoniaeth.

Mae digwyddiad yn rhedeg yn ystod Tachwedd gyda 60 o wyddonwyr yn cymeryd rhan.

Cofrestrwch eich diddordeb nawr i fod yn rhan o'r digwyddiad nesaf ym mis Mawrth. Y manylion i gyd yma.

Mae llong ofod Tim Peake yn dod i Gymru! 

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn gartref i long ofod Soyuz Tim Peake dros yr hydref. Fe wnaethon ni wylio wrth iddo ddarlledu arbrofion byw, cerdded yn y gofod a rhedeg Marathon ar yr Orsaf Ofod Rhyngwladol. Nawr, gallwn weld y capsiwl a ddychwelodd Tim Peake i'r Ddaear fel rhan o'i Daith yn y DU, diolch i bartneriaeth Grŵp Amgueddfa Gwyddoniaeth â Samsung.

Bydd y modiwl disgyniad Soyuz TMA-19M a'r siwt ofod wisgodd Tim ar ei daith Principia yn cael eu harddangos o fis Tachwedd 2018 tan fis Chwefror 2019. 

Mae mynediad i'r arddangosfa yn RHAD AC AM DDIM ond mae bwcio yn hanfodol. Bydd taith Amgueddfa addas ar gyfer CA2 yn yr arddangosfa a bydd adnoddau addysgu ar-lein yn cefnogi ymweliadau CA3 a CA4.

Gall athrawon myfyrwyr 13+ oed hefyd archebu Space Descent VR with Tim Peake. Gan ddefnyddio technoleg Samsung Gear VR, mae'n cynnig profiad 360 ° y tu mewn i gapsiwl Soyuz o sedd y peilot, yn dilyn taith Tim yn ôl i'r Ddaear o'r ISS. Mae cost fesul disgybl.

Am fwy o wybodaeth ewch i https://museum.wales/cardiff/learning/ks3_4/  neu cysylltwch â heather.jackson@museumwales.ac.uk.

Cynhadledd Geneteg Chweched Dosbarth, Caerdydd. Dydd Mercher 28ain Tachwedd 2018, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Wales Gene Park logoCynhadledd Geneteg Chweched Dosbarth Parc Geneteg Cymru

Digwyddiad am ddim i fyfyrwyr Bl12 a 13! Ymunwch â ni i glywed am y datblygiadau diweddaraf mewn geneteg a genomau gan siaradwyr arbenigol! 

Manylion pellach a bwcio yma


Peiriannydd Fi? 4.30pm - 6.30pm
Dydd Mercher 28 Tachwedd 2018, Gweld Gwyddoniaeth, Cilgant Sant Andrew,  Caerdydd Cf10 3DD
Dydd Iau 29 Tachwedd 2018, Ystafell CE A113 Campws Bae Prifysgol Abertawe Ffordd Fabian, SA1 8EN
Mae Gweld Gwyddoniaeth yn awyddus i gynnwys athrawon lleol a Llysgenhadon STEM i ddatblygu 3 gweithdy dwyieithog gwahanol sydd yn canolbwyntio ar dri phwnc Peirianyddol  sydd naill ai wedi cael effaith ar Gymru neu'n allweddol i ddyfodol Cymru. Er enghraifft, gall un o'r gweithdai ganolbwyntio ar bontydd yng Nghymru, a'r peirianwyr a'i  cynlluniodd nhw. Datblygir rhaglen o gynlluniau gwersi a deunyddiau o gwmpas pob pwnc a bydd Llysgenhadon STEM  yn cael eu recriwtio i gynorthwyo i gyflwyno'r gweithdai. Cliciwch ar y cyfarfod uchod i archebu lle


Gweithdai allgymorth addysg AM DDIM Renishaw 

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.  

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol. 

Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST. 

Mwy o wybodaeth yma

Rhagfyr 2018


Cyfarfod Rhwydwaith Sir Benfro.
4.30pm -6.30pm

Dydd Mercher 5 Rhagfyr 2018, Coleg Sir Benfro, Pont Merlin, Hwlffordd. SA61 1SZ
Mae'r noson yn ddigwyddiad cymdeithasol anffurfiol i:
Rannu  brofiadau fel Llysgennad STEM ac athrawon
Rhwydweithio gydag athrawon lleol i ddeall y ffordd orau o gefnogi eu hamcanion
Edrych ar adnoddau ar gyfer Ymgysylltu STEM
Trafod yr anghenion allweddol a phwrpasol ar gyfer Ysgolion Sir Benfro
Darperir lluniaeth

I archebu, ewch yma


Y Cracer Nadolig
6ed Rhagfyr 2018 4.30pm -6.30pm
Ysgol Coedcae, Trostre Road, Llanelli. SA15 1JF
Ymunwch ag athrawon cynradd ac uwchradd i rannu syniadau am brosiectau  a llawer o awgrymiadau penigamp y gellir eu defnyddio yn y Labordy Gwyddoniaeth. Syniadau ar gyfer clybiau STEM yn ogystal â digon o adnoddau  ar eich cyfer.
Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn derbyn Llyfr Adnoddau  am ddim yn y digwyddiad.
Gallwch gynnig cyflwyniad 5 neu 10 munud - y cymryd rhan sy'n bwysig neu dod draw i wrando.
Bydd Sue Quirk, ERW yn cyflwyno syniadau am rai cyfleoedd STEM cyfredol a phorsiectau

Darperir te, coffi a lluniaeth yn rhad ac am ddim
I archebu lle, ewch yma

Byddwch yn Wyddonydd neu Dechnegydd Cofrestredig neu yn Athro/Athrawes Wyddoniaeth Siartredig. Caerdydd 11 Rhagfyr 4.30pm

Ydych chi wedi meddwl am gofrestru fel Gwyddonydd Cofrestredig neu Athro/Athrawes Gwyddoniaeth Siartredig. Ydych chi'n dechnegydd gyda llawer o sgiliau a phrofiad - yna ymunwch â ni am drafodaeth anffurfiol am y Gwobrau. Bydd gwybodaeth ar sut i wneud cais, sut i ddod o hyd i'r dystiolaeth gywir a sut i lenwi'r ffurflenni. 

Bydd athrawon gydag achrediad CSciTeach wrth law i ateb cwestiynau.

Os ydych wedi gwella fel athro, mae gennych radd gwyddoniaeth, statws athro cymwysedig ac wedi bod yn dysgu am o leiaf ddwy flynedd, yna ystyriwch wneud cais am Wobr Gwyddonydd Cofrestredig (RSci). Mae RSci yn gam ffurfiol i ddangos gwelliant yn eich safon ers cymhwyso.  

Mae Athro Gwyddoniaeth Siartredig (CSciTeach) yn farc siartredig sy'n cydnabod rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu gwyddoniaeth. Mae ennill CSciTeach yn dangos eich ymrwymiad i'ch proffesiwn a gall eich helpu i ddatblygu'ch gyrfa. 

Technegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig (RSciTech)

Ydych chi'n dechnegydd profiadol gyda sgiliau a phrofiad dangosadwy? Ydych chi wedi ystyried gwneud cais am Wobr Technegydd Gwyddoniaeth Cofrestredig (RSciTech)? 

Darllenwch fwy am y manteision yma

Bwciwch eich lle yma.

Darlith Nadolig yr IET 2018 - 'Human or Superhuman? Exploration, survival and thriving in extreme conditions'

IET logoDyddiad: 13 Rhagfyr 2018
Lleoliad: Caerdydd
Beth mae'n ei gymryd i oroesi a ffynnu mewn amgylcheddau anghysbell a pheryglus? Mae gweithgareddau eithafol yn creu galwadau corfforol a seicolegol eithriadol. Dim ond y dechrau yw delio ag ofn. Ymunwch â'r Athro Emma Barrett OBE i ddarganfod a oes gennym ni oll botensial i ffynnu mewn eithafion.

Mwy o wybodaeth a chofrestru yma.

Rhaglen Cefnogi Mathemateg Pellach (FMSP) cyrsiau CA5

FMSPMae'r FMSP yn darparu cymorth i fyfyrwyr trwy eu helpu i ddatblygu medrau datrys problemau dyfnach yn seiliedig ar y cynnwys y maent eisoes yn ei wybod. Cynhelir cyrsiau ar STEP, AEA, MAT a datrys problemau cyffredinol yn rheolaidd ym Mangor, Aberystwyth, Caerdydd, Abertawe a Wrecsam ac maent yn rhedeg tan ddiwedd mis Ebrill.

Manylion yma.

Ionawr 2019

Cynhadledd Flynyddol yr ASE 2019

09 - 12 Ionawr 2019, Prifysgol Birmingham, B15 2TU 

Cynhadledd Flynyddol yr ASE (The Association for Science Education) yw cynhadledd DPP addysg gwyddoniaeth fwyaf Ewrop. Dyma'r DPP mwyaf cost-effeithiol, pwnc-benodol ar gyfer pob athro/athrawes gwyddoniaeth. Gwnewch Cynhadledd Flynyddol ASE yn rhan o'ch Cynllun Datblygu Ysgol. 

  • mae ei gynhadledd Genedlaethol yn dwyn ynghyd y siaradwyr a'r ymarferwyr gorau i gyd mewn un lle.
  • Mae'r 350 o sesiynau a 2,000 o gynrychiolwyr, yn eich galluogi i ganolbwyntio ar flaenoriaethau eich ysgol, datblygu'ch gwybodaeth bynciol eich hun a dysgu gan athrawon eraill.
  • Rhannwch y syniadau, yr ymagweddau a'r adnoddau gyda'ch tîm cyfan.

Mwy o fanylion yma