Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 26 Chwefror 2020

Chwefror

Lawrlwythwch eich Pecynnau Gweithgaredd ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2020

Wythnos Wyddoniaeth Prydain - 6 - 15 Mawrth

Rhowch gipolwg ar becynnau gweithgaredd newydd sbon Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain.

Y thema ar gyfer pecynnau gweithgaredd 2020 yw ‘Ein planed amrywiol’

Mae'r pecynnau'n cynnwys llawer o weithgareddau ar y thema hon, gydag unrhyw beth o amrywiaeth fiolegol ac amrywiaeth gymdeithasol, i amrywiaeth gwybodaeth a gyrfaoedd STEM.

Pecynnau ar gael ar gyfer Blynyddoedd Cynnar, Cynradd ac Uwchradd.

Os ydych chi'n defnyddio'r gweithgareddau, peidiwch ag anghofio rhoi gwybod iddyn nhw, trwy dagio # BSW20 ar gyfryngau cymdeithasol.

Manylion yma.

Gwnewch gais NAWR ar gyfer Gwyliau Cemeg Salters 2020

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Gwyliau Cemeg Sefydliad Salters! Gwnewch gais nawr i osgoi cael eich siomi. Ni chynigir lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, ond gwnewch gais cyn i'r mynediad â blaenoriaeth gau ar 31 Ionawr am y siawns orau o fynychu'ch Gŵyl o'ch dewis.

Cynhelir Gwyliau Cemeg Salters ’ar gyfer plant 11-13 oed mewn prifysgolion a cholegau. Ymhlith y gweithgareddau mae dwy her ymarferol a darlith hwyliog gyda gwobrau hwyliog a thystysgrifau i bawb. Cynhelir oddeutu 50 o ddigwyddiadau yn flynyddol, mewn oddeutu 40 o brifysgolion gwahanol ledled y DU ac Iwerddon, gyda thua 800 o ysgolion yn cymryd rhan bob blwyddyn. Mae cyfanswm o dros 46,000 o fyfyrwyr wedi profi hwyl cemeg ymarferol trwy ein Gwyliau Cemeg.

Bydd digwyddiadau Bl 7 ac 8 yn cael eu cynnal ym Mangor, Aberystwyth, Abertawe a Chaerdydd. Bydd digwyddiad blwyddyn 9 ym Mhontypridd.

Manylion yma.

Mawrth


ASE Llanelli - Mae Gwaith Ymarferol yn Cyfrif. - 5 Mawrth 2020

Ysgol Coedcae, Trostre Road, Llanelli

Am ysbrydoli'ch disgyblion? Yna dewch draw i'r dysgwrdd i rwydweithio a chael eich ysbrydoli gan syniadau sydd wedi'u profi gan athrawon neu fyfyrwyr eraill. Ymunwch ag Euan Mc Laughlin o Goleg Gwyr i rannu arddangosiadau ymarferol hynod ddiddorol.

Beth yw'r syniad gorau rydych chi wedi'i weld wrth addysgu? Am ysbrydoli'ch disgyblion? Yna dewch draw i'r cyfarfod hwn, i rwydweithio a chael eich ysbrydoli gan syniadau sydd wedi'u profi gan athrawon neu fyfyrwyr eraill. Arbedwch amser yn hela trwy'r rhyngrwyd i fynd yn syth at syniadau perthnasol a diogel i ennyn brwdfrydedd eich disgyblion a chael syniadau ar gyfer cynnal cyfarfodydd staff. A allwch chi rannu gwefan dda, llyfr, gweithgaredd, ap a siarad ag eraill amdani?

Croeso i bawb: myfyrwyr, athrawon ac ANG. Aelodau a rhai nad ydyn nhw'n aelodau. Ymunwch â'r ASE, y Gymdeithas Cemeg Frenhinol a Sefydliad Ffiseg a rhannu arfer da a gwyddoniaeth wych.

Gwybodaeth a bwcio yma

ASE Techgwrdd Prestatyn - cyfle i Dechnegwyr Gwyddoniaeth gwrdd a rhannu syniadau - 11 Mawrth 1.30 - 3.30pm

Ysgol Uwchradd Prestatyn, Princes Ave, Prestatyn LL19 8RS

Ymunwch â Catherine Mellor o Timstar i rannu ystod o syniadau ymarferol newydd.

Beth yw'r syniad gorau a welsoch yn yr ystafell baratoi? Yna dewch draw i'r cyfarfod technoleg hwn, rhwydweithio a chael eich ysbrydoli gan syniadau sydd wedi'u profi gan dechnegwyr ac athrawon eraill. Arbedwch amser yn hela trwy'r rhyngrwyd i fynd yn syth at syniadau perthnasol a diogel i ennyn brwdfrydedd eich disgyblion a chael syniadau ar gyfer rhedeg ystafell baratoi ddiogel wedi'i threfnu'n dda. A allwch chi rannu prac da, gwefan, llyfr, gweithgaredd, ap a siarad ag eraill amdano?

Os hoffech chi gyflwyno (rhannu syniad) yna gofynnwn i chi gofrestru ar gyfer tocyn cyflwynydd - gofynnir i chi am amlinelliad byr o'r hyn rydych chi am ei rannu (i sicrhau ein bod ni'n cael cydbwysedd o syniadau). Os nad ydych wedi penderfynu eto, dywedwch hynny a byddwn mewn cysylltiad yn agosach at y digwyddiad.

Ar gyfer pob technegydd, aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau.

Ymunwch â'r ASE, y Gymdeithas Cemeg Frenhinol, Timstar a'r Sefydliad Ffiseg a rhannu arfer da gyda'ch gilydd.

Manylion ac archebu yma.

ASE Prestatyn - Mae Gwaith Ymarferol yn Cyfrif - 11 Mawrth 2020 4.30pm. – 6.30pm

Ysgol Uwchradd Prestatyn, Princes Ave, Prestatyn LL19 8RS

Am ysbrydoli'ch disgyblion? Yna dewch draw i'r DysGwrdd yma i gael rhwydweithio a chael eich ysbrydoli gan syniadau sydd wedi'u profi gan athrawon neu fyfyrwyr eraill. Ymunwch â'r Gymdeithas Cemeg Frenhinol a'r Sefydliad Ffiseg a rhannwch arddangosiadau ymarferol hynod ddiddorol.

Bydd cyfle i rwydweithio a chael eich ysbrydoli gan syniadau sydd wedi'u profi gan athrawon neu fyfyrwyr eraill. Arbedwch amser yn hela trwy'r rhyngrwyd i fynd yn syth at syniadau perthnasol a diogel i ennyn brwdfrydedd eich disgyblion a chael syniadau ar gyfer cynnal cyfarfodydd staff.

A allwch chi rannu gwefan dda, llyfr, gweithgaredd, ap a siarad ag eraill amdani?

Croeso i bawb: myfyrwyr, athrawon ac ANG. Aelodau a rhai nad ydyn nhw'n aelodau. Ymunwch â'r ASE, y Gymdeithas Cemeg Frenhinol a Sefydliad Ffiseg a rhannu arfer da a gwyddoniaeth wych gyda'ch gilydd.

Manylion ac archebu yma.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 6 - 15 Mawrth 2020

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain, sy'n cael ei rhedeg gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain, yn ddathliad deg diwrnod o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, sy'n cynnwys digwyddiadau a gweithgareddau difyr ac atyniadol ledled y DU i bobl o bob oed.

Mae Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn darparu llwyfan i ysgogi a chefnogi athrawon, gweithwyr proffesiynol STEM, cyfathrebwyr gwyddoniaeth a'r cyhoedd i gynhyrchu a chymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau STEM.

Gall unrhyw un drefnu digwyddiad neu weithgaredd, ac mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn helpu trefnwyr i gynllunio trwy ddarparu gweithgaredd ac adnoddau cymorth am ddim. Rydym yn croesawu ac yn cefnogi unrhyw fath o drefnydd, o ysgolion i grwpiau cymunedol, o rieni i sefydliadau mawr. Mae'r rhaglen ddigwyddiadau sy'n deillio o hyn yn gymysgedd hynod amrywiol ac eclectig.

Manylion yma.

Ysgol Meddygol Prifysgol Caerdydd Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd YN FYW Mawrth 11 &12

Digwyddiad undydd yw Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn Fyw sy'n cael ei gynnal ym mis Mawrth ar gyfer disgyblion blwyddyn 12.

Yn ystod y digwyddiad, cewch brofiad o’r canlynol:

  • taith o amgylch y labordy i’ch cyflwyno chi at amgylchedd labordy ymchwil
  • cyfres o sgyrsiau byr ar amrywiol bynciau llosg ym maes gwyddoniaeth biofeddygol
  • ystod eang o arddangosion ymarferol sy'n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys adfywio meinweoedd, targedau therapiwtig ar gyfer arthritis gwynegol, geneteg a iechyd meddwl, diagnosis o glefyd y galon, anesthesia, delweddu meddygol, y llygad dynol a thwf esgyrn.

Trwy ddod i’r digwyddiad hwn, cewch gipolwg ar y gwaith ymchwil biofeddygol a gynhelir yn y Brifysgol, profiad o ddulliau arbrofol o lygad y ffynnon, cyfle i gymryd rhan mewn arddangosion rhyngweithiol yn ogystal â’r cyfle i ofyn llawer o gwestiynau am opsiynau gyrfa posibl ym maes gofal iechyd.

Yn 2019, gwnaethom hefyd gynnig sesiynau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i athrawon. Edrychodd y sesiynau hyn ar sut y gallai athrawon ddod â’r cwricwlwm gwyddoniaeth Safon Uwch yn fyw i ddisgyblion.

Mwy o fanylion yma.


Archwilio Gwyddoniaeth Gynradd - Explorify 17 Mawrth 2020 Maesycwmmer 4.00 - 6.00pm

Ysgol Gynradd Maesycwmmer, Tabor Road, Maesycwmmer, CF82 7QH

Ymunwch â Louise Stubberfield o Ymddiriedolaeth Wellcome i ddarganfod mwy am yr adnodd sy'n newid y ffordd y mae gwyddoniaeth cynradd yn cael ei dysgu mewn ysgolion. Dyluniwyd yr adnodd rhad ac am ddim o weithgareddau gwyddoniaeth creadigol ac atyniadol i danio chwilfrydedd, trafodaeth a dadl.

Crëwyd Explorify yn 2016 fel rhan o ymrwymiad Ymddiriedolaeth Wellcome i fuddsoddi mewn gwyddoniaeth gynradd. Gan ddefnyddio ymchwil yn seiliedig ar dystiolaeth, buom yn gweithio gydag athrawon a sefydliadau eraill yn y sector addysg wyddoniaeth i gynhyrchu a phrofi set o weithgareddau a fyddai’n helpu i ddatblygu sgiliau meddwl disgyblion ac arwain at ymholi gwyddonol.

Mae llawer o'r adnoddau ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd cyfle hefyd i glywed gan gydweithwyr sydd wedi rhoi cynnig ar Expolrify yn eu hystafelloedd dosbarth eu hunain yn ogystal â darganfod mwy am adnoddau eraill am ddim y gellir eu defnyddio i gyflwyno'r cwricwlwm newydd yn yr ystafell ddosbarth.

Manylion a bwcio yma.

Hyfforddiant Gweithdy Gyrfaoedd Cemeg

Ymunwch â Gweld Gwyddoniaeth a'r Gymdeithas Frenhinol Cemeg ar gyfer gweithdy hyfforddi ar sut i gyflwyno cyflwyniad rhyngweithiol yn canolbwyntio ar Yrfaoedd mewn Cemeg. Cyfle i rannu eich angerdd am y pwnc ac argyhoeddi pobl ifanc bod cymhwyster cemeg yn agor y drws i ystod eang o opsiynau gyrfa, i mewn ac allan o'r labordy.

Mae swyddi diddiwedd diddorol a gwerth chweil yn seiliedig ar wyddoniaeth ar gael gan gynnwys rhai na fyddech efallai wedi meddwl amdanynt. Mae gwyddonwyr cemegol yn gwneud gwahaniaeth bob dydd.

Bydd pob cyfranogwr yn cael pecyn adnoddau gan gynnwys cyflwyniad ac ystod o weithgareddau ymarferol y gellir eu teilwra i'r gynulleidfa.

Bydd pob gweithdy yn cychwyn am 4.30pm ac yn gorffen am 6.30pm

I archebu, defnyddiwch y dolenni isod:

Caerdydd 16 Mawrth yma

Wrecsam 24 Mawrth yma

Bangor 25 Mawrth yma

Abertawe 31 Mawrth yma

Hyfforddiant Gweithdy 'Making Space' Dydd Mercher, Mawrth 18 2020, 4.30pm  

Gweld Gwyddoniaeth, 8 St Cilgaint St Andreas, Caerdydd CF10 3DD

Ymunwch â Dr Katherine Compton yng Nghaerdydd i ddarganfod mwy am weithgareddau y gallech eu cynnig i ysbrydoli pobl ifanc i ymddiddori mewn seryddiaeth a gofod fel rhan o'r fenter One Million Interactions a lansiwyd yng nghynhadledd Asiantaeth Ofod y DU yng Nghasnewydd, gyda chefnogaeth STEM Learning, ESERO UK a The Careers and Enterprise Company, er mwyn denu mwy o bobl ifanc i mewn i wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) a'r diwydiant gofod, sy'n cynhyrchu biliynau o bunnoedd i'r economi ac yn creu 42,000 o swyddi.

“Mae yna amrywiaeth enfawr o yrfaoedd ar gael yn y sector gofod,” meddai Tim Peake, “ac yn ystod fy nghenhadaeth i’r Orsaf Ofod Ryngwladol roeddwn yn rhan o dîm o filoedd o bobl yn gweithio y tu ôl i’r llenni i’w gwneud yn bosibl.

“Fel llysgennad ar gyfer gyrfaoedd gofod yn y DU, rwyf wedi gweld pŵer gweithwyr proffesiynol yn rhannu eu profiadau gyda phobl ifanc. Mae'r cynllun hwn yn ffordd wych o helpu'r bobl ifanc hynny i gymryd eu camau cyntaf tuag at yrfa gyffrous yn y gofod.”

Bydd y gweithdy hwn yn darparu amrywiaeth o syniadau ac adnoddau newydd i chi y gellid eu defnyddio ar lefel gynradd ac uwchradd ac mae'n addas ar gyfer athrawon, arweinwyr grwpiau cymunedol, Llysgenhadon STEM a gwirfoddolwyr.

Bwciwch yma.

Ebrill

Mai

Gwyddoniaeth a'r Senedd, 19 Mai, Caerdydd

Wedi'i gynllunio i feithrin cysylltiadau agos â'r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru, mae Gwyddoniaeth a'r Senedd wedi'i drefnu gan y Gymdeithas Frenhinol Cemeg, ar ran, ac mewn cydweithrediad â chymuned wyddoniaeth a pheirianneg Cymru.

Thema 2020 fydd Gwyddoniaeth Hinsawdd a Chynaliadwyedd.

Am yr ail flwyddyn yn olynol bydd Swyddfa Wyddoniaeth Llywodraeth Cymru yn trefnu Darlith Wyddoniaeth Cenedlaethau'r Dyfodol yn Neuadd y Senedd, yn ystod yr amser cinio rhwng 12.00 a 1.30pm.

Nod y ddarlith hon yw ennyn diddordeb ac ysbrydoli cynulleidfa o 60 o blant (11-14 oed) gyda gwyddoniaeth a'r posibilrwydd sydd yn y maes ar gyfer eu dyfodol. Mae hwn yn ddigwyddiad pwrpasol ond wedi'i frandio ar wahân, o fewn Gwyddoniaeth a'r Senedd.

Archebwch erbyn 13 Mai.

Manylion yma.

Mehefin

'The Great Science Share' i ysgolion, 16 Mehefin

Mae'r 'Great Science Share' i ysgolion yn ymwneud â phlant yn cyfathrebu rhywbeth y maent wedi bod yn ymchwilio iddo sy'n dechrau gyda chwestiwn y mae ganddynt ddiddordeb ynddo. Eisoes wedi cyrraedd dros 100,000 o bobl ifanc ers ei lansio yn 2016, gwahoddir ysgolion yng Nghymru i fod yn rhan o'r ymgyrch yn 2020.

Dim ffiniau: Gall disgyblion, athrawon, rhieni / gofalwyr, busnesau ac addysgwyr ledled y DU, ledled Ewrop ac yn rhyngwladol gymryd rhan. Trwy hyrwyddo dysgu plentyn-ganolog mewn gwyddoniaeth, mae'r ymgyrch yn rhoi cyfle gwych i bobl ifanc gyfleu eu cwestiynau a'u hymchwiliadau gwyddonol i gynulleidfaoedd newydd - yn eu geiriau a'u ffyrdd eu hunain.

Gwella profiad pobl ifanc o wyddoniaeth a pheirianneg: mae 3 gwerth syml yn sail i holl weithgaredd yr ymgyrch.

  • CYFATHREBU GWYDDONIAETH GYDA FFOCWS AR BLANT
  • CYNHWYSOL AC ANGHYSTADLEUOL
  • HYRWYDDO CYDWEITHIO

Manylion yma.

Cynhadledd athrawon a thechnegwyr Cemeg Cymru, 24 Mehefin, Prifysgol De Cymru

Mae'n ofynnol i fynychwyr y digwyddiad hwn fod wedi cofrestru ar-lein gyda 'Teach Chemistry' y Gymdeithas Frenhinol Cemeg.

Cofrestrwch yma.

Gorffennaf

Awst

Medi

Hydref

IOP Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru, 7 Hydref, Aberhonddu

Nodwch y dyddiad ar gyfer y gynhadledd boblogaidd hon!