Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 16 Ebrill 2019

Ebrill 2019

Yn galw Gwyddonwyr a Pheirianwyr - Ysbrydolwch ddisgyblion ysgol o'ch desg!

Mae I’m a Scientist ac I’m an Engineer yn gystadlaethau ymgysylltu STEM ar-lein sy'n cael pobl mewn gwyddoniaeth a pheirianneg i siarad â myfyrwyr ysgol chwilfrydig ledled y DU.

Mae cymryd rhan yn ffordd bleserus, hawdd o gymryd rhan mewn ymgysylltu STEM. Byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu ac yn cael persbectif ffres ar eich gwaith wrth ateb cwestiynau myfyrwyr a dangos y gall rolau STEM fod ar eu cyfer.

Yn y digwyddiad nesaf rhwng 10-21 Mehefin mae Parth Gronynnau, Parth Planhigion, Parth Gofod, Parth Iechyd Meddwl, a Pharthau Cyffredinol ar gyfer gwyddonwyr, tra gall peirianwyr gofrestru ar gyfer y Parth Iechyd a'r Parth Peirianneg Gyffredinol.

Cewch ragor o wybodaeth yma a gwnewch gais erbyn dydd Llun 23 Ebrill.

Rhaglen Cefnogi Mathemateg Pellach (FMSP) cyrsiau CA5

FMSPMae'r FMSP yn darparu cymorth i fyfyrwyr trwy eu helpu i ddatblygu medrau datrys problemau dyfnach yn seiliedig ar y cynnwys y maent eisoes yn ei wybod. Cynhelir cyrsiau ar STEP, AEA, MAT a datrys problemau cyffredinol yn rheolaidd ym Mangor, Aberystwyth, Caerdydd, Abertawe a Wrecsam ac maent yn rhedeg tan ddiwedd mis Ebrill.

Manylion yma.

Gweithdai allgymorth addysg AM DDIM Renishaw

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.  

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol. 

Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST. 

Mwy o wybodaeth yma

Mai 2019

Arweinyddiaeth effeithiol mewn gwyddoniaeth DPP 21 Mai am 2 Ddiwrnod 

HomeCanolfan Gynhadledd SW, Ffordd  Llantwit, Pontypridd CF37 1DLDatblygu syniadau arweinyddiaeth, y byddwch yn gallu eu defnyddio ar unwaith ac yn y dyfodol i'ch helpu i wneud y mwyaf o'r effaith y gallwch ei gael yn eich rôl fel arweinydd gwyddoniaeth yn yr ysgol. Am ragor o fanylion ewch yma

Rhaglen i Ysgolion Gŵyl y Gelli

Dydd Iau, 23 Mai (Cyfnod Allweddol 2) a dydd Gwener, 24 Mai (Cyfnodau Allweddol 3 a 4)

Hay Festival logoMae’n bleser gennym gyhoeddi Rhaglen i Ysgolion Gŵyl Y Gelli 2019, gyda rhestr wych o siaradwyr amrywiol yn cynnig amrywiaeth ysbrydoledig o ddigwyddiadau. Mae’r prif siarad - wyr ar y diwrnod cyntaf yn cynnwys Ade Adepitan gyda’i anturiaethau anhygoel, adrodd storïau gyda Cressida Cowell, sut i ddarganfod newyddion ffug gyda NewsWise, a hud gwyddoniaeth gyda Steve Mould. Ar gyfer y diwrnod i ysgolion uwchradd, bydd Sarah Cros - san yn trafod ei llyfr newydd, Toffee, hanes LGBTQ+ gan Amy Lamé, barddoniaeth Michael Rosen ac ysgrifennu am fywyd gydag Alex Wheatle. 

Bydd y rhaglen, sy’n cynnig 12 o ddigwyddiadau gwych i ddewis o’u plith bob dydd, yn ysbry - doli a difyrru disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4. Mae’r digwyddiadau, a ariennir yn hael gan Lywodraeth Cymru a Sefydliad Gŵyl Y Gelli, yn rhad ac am ddim i bob ysgol wladol. 

Mae Steve Mould yn gyflwynydd gwyddonol sy’n annog plant, gyda’i ymagwedd feiddgar a chwareus, i ddarganfod y wyddoniaeth anhygoel o’u cwmpas. Gall llawer o wyddoniaeth ymddangos yn gwbl hudolus, a gellir esbonio llawer o driciau hud â gwyddoniaeth. Gallwch ryfeddu at ddirgelion Steve yn y sioe ryngweithiol hon sy’n llawn arddangosiadau neilltuol a darganfod sut maen nhw’n gweithio!

Manylion yma

Mehefin 2019

Gwyddoniaeth a'r Cynulliad, 4 Mehefin 2019, Caerdydd 

http://www.rsc.org/events/download/Image/160a18f8-f6b5-4da6-a27f-7af8ab9fce13 Y Senedd ac adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, CF10 4PZ

Gyda'r nod o feithrin cysylltiadau clos gyda'r Cynulliad a Llywodraeth Cymru, mae Gwyddoniaeth a'r Cynulliad yn cael ei drefnu gan Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol ar ran, ac mewn partneriaeth gyda, cymuned gwyddoniaeth a pheirianneg Cymru. 

Thema 2019 fydd Addysg a Sgiliau. 

Manylion yma.

Arweinyddiaeth effeithiol mewn gwyddoniaeth DPP 17 Mehefin am 2 Diwrnod

HomeVenue Cymru, Y Promenade, Llandudno LL30 1BBDatblygu syniadau arweinyddiaeth, y byddwch yn gallu eu defnyddio ar unwaith ac yn y dyfodol i'ch helpu i wneud y mwyaf o'r effaith y gallwch ei gael yn eich rôl fel arweinydd gwyddoniaeth yn yr ysgol. Am ragor o fanylion ewch yma

Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg Dydd Sul Mehefin 23 

INTERNATIONAL WOMEN IN ENGINEERING DAY 2018Mae Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg (INWED) yn ymgyrch ymwybyddiaeth ryngwladol i godi proffil menywod mewn peirianneg ac yn canolbwyntio sylw ar y cyfleoedd gyrfa anhygoel sydd ar gael i ferched yn y diwydiant cyffrous hwn.

Yn 2019, blwyddyn canmlwyddiant WES, bydd INWED yn anelu at ysbrydoli cyfranogiad mwy fyth ar draws y byd, ar-lein a thrwy weithgareddau corfforol, gan unigolion, ysgolion, colegau, grwpiau a sefydliadau. Rydym yn gobeithio y byddwch chi'n ymuno â ni i sicrhau bydd dathliadau eleni o gyflawniadau rhagorol peirianwyr merched ledled y byd y mwyaf eto!

Y thema ar gyfer 2019 yw #TransformTheFuture.

Yn cael ei gynnal bob blwyddyn ar 23 Mehefin, dyma'ch diwrnod, felly cymerwch ran!

Mwy o wybodaeth yma a chofrestru am newyddion yma.

Cynhadledd athrawon cemeg a thechnegwyr yng Nghymru 

26 Mehefin 2019 09:00-16:00, Bangor 

http://www.rsc.org/events/download/Image/5004dfb8-d6a9-4fe9-98b4-da2777f88998Mae'r Gymdeithas Gemeg Frenhinol mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, Techniquest a STEM Learning yn cynnig diwrnod rhad ac am ddim o gyflwyniadau, trafodaethau a gweithdai i athrawon cemeg a thechnegwyr. Bydd gwahanol sesiynau yn benodol ar gyfer athrawon cemeg a thechnegwyr gwyddoniaeth. Mae'r gynhadledd ar agor i bob athro ac athrawes, technegwyr, athrawon newydd gymhwyso ac athrawon dan hyfforddiant. 

Dewch i gymryd rhan mewn sesiynau labordy ymarferol, trafod materion sy'n berthnasol i'ch rôl - gan gynnwys y cwricwlwm newydd a'r hyn y gallai ei olygu i chi, a darganfod y gefnogaeth a'r adnoddau sydd ar gael i'ch helpu yn eich swydd.

Cewch gyfle i:

 • rwydweithio a rhannu arfer dda gydag athrawon cemeg eraill a/neu dechnegwyr, 
 • datblygu a diweddaru eich gwybodaeth trwy weithdai pwnc-benodol a chyflwyniadau byr, a 
 • darganfod amrywiaeth o adnoddau cyfoethogi i helpu i ysgogi brwdfrydedd myfyrwyr am gemeg. 

Mwy o fanylion yma

Symposiwm Athrawon Isaac Physics Manceinion Mehefin 27 & 28

(Hefyd yng Nghaergrawnt Gorffennaf 12 & 13)

isaac logoManylion y digwyddiad

 • Bydd pob symposiwm deuddydd, sydd am ddim, yn gyfle i ymarfer yr ystod o gwestiynau ar Isaac Physics, o Feistrolaeth i Broblemau. Byddwn yn gweithio trwy ein llyfrau Mastering Physics ac yn ymestyn y tu hwnt i'r cwestiynau hyn i broblemau cysylltiedig i ddatblygu hyder a bod yn gyfarwydd â phynciau craidd.
 • Mae ar gael i athrawon Ffiseg (TGAU neu Safon Uwch) ac i athrawon Safon Uwch Mathemateg (Mecaneg).
 • Gall pob cyfranogwr gael mynediad am ddim i gefnogaeth i athrawon ar ôl y symposiwm i helpu i fewnosod Isaac.
 • Byddem yn eich annog i ddod draw, datblygu eich sgiliau, a thrafod syniadau dros ddau ddiwrnod o wneud ffiseg. Bydd eich adborth hefyd yn ein helpu i'ch cefnogi chi yn well.

Amcanion

 • Gweithiwch mewn grwpiau gydag athrawon eraill i ddod yn gyfarwydd a hyderus gydag amrywiaeth eang o broblemau Isaac Physics.
 • Dysgwch gyda'ch gilydd fel athrawon, ynghyd ag aelodau o dîm Isaac Physics.
 • Dysgwch am y cwestiynau ‘Sgiliau Meistroli’ a ‘Datrys Problemau’ a phwrpas datrys problemau mewn ffiseg.
 • Gwreiddio aseiniadau Isaac Physics yn eich addysgu a'ch cynlluniau gwaith.
 • Deall sut i ddefnyddio data asesu Isaac Physics i gefnogi'ch myfyrwyr orau.

Costau & Threuliau

 • Mae'r symposiwm preswyl am ddim - rydym yn talu am eich bwyd a'ch llety.
 • Ar gyfer ysgolion gwladol byddwn hefyd yn talu costau teithio rhesymol. 

Manylion yma.

Gorffennaf 2019

Defnyddio dirgelwch i wella ymgysylltiad  mewn dysgu gwyddoniaeth cynradd - Cwrs DPP

2 Gorffennaf 2019 2 Ddiwrnod. Canolfan Gynhadledd SW, Ffordd  Llantwit, Pontypridd CF37 1DL
Cwrs deuddydd a fydd yn dangos i chi sut i ysgogi chwilfrydedd a'i gynnal trwy weithgareddau dosbarth pwrpasol sy'n meithrin sgiliau a gwybodaeth wyddonol disgyblion. Am ragor o wybodaeth ewch yma

Awst 2019

Medi 2019

Cynhadledd Gofod y DU 2019, 24 -26 Medi, Canolfan Gonfensiwn Rhyngwladol, Casnewydd

Mae Cynhadledd Gofod y DU 2019 yn dri diwrnod llawn o wybodaeth, ysbrydoliaeth ac arloesedd. Cewch y newyddion mwyaf diweddar o'r sector gofod, dysgu gan arbenigwyr diwydiant, gwneuthurwyr polisïau ac arweinwyr meddwl a chymryd rhan mewn sesiynau a thrafodaethau ysgogi meddwl.

Bydd Cynhadledd Athrawon ESERO-UK unwaith eto yn rhedeg ochr yn ochr â Chynhadledd Gofod y DU. Mae ESERO-UK, a elwir hefyd yn swyddfa addysg ofod y DU, yn darparu adnoddau, cefnogaeth a gwybodaeth am ddim i athrawon wella addysgu gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) gan ddefnyddio gofod fel cyd-destun.

DISCOVER SPACE yw'r digwyddiad gwych, rhad ac am ddim i ysgolion. Wedi'i gynnal ochr yn ochr â'r Gynhadledd Gofod 2019, bydd DISCOVER SPACE yn cynnal cyfres o weithgareddau hwyliog ac addysgol, arddangosfeydd rhyngweithiol ymarferol, sgyrsiau a sioeau i ddal y dychymyg ac ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â info@ukspace2019.co.uk