Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 4 Mehefin 2020

Mehefin

Her Natur y Ddinas nes diwedd Mehefin 

Mae City Nature Challenge yn brosiect gwyddoniaeth dinasyddion epig, byd-eang i gasglu gwybodaeth am ein bywyd gwyllt lleol. Yn 2020 mae deg o ddinasoedd y DU yn cydweithredu â 200+ o ddinasoedd ledled y byd i ddarganfod a chofnodi cymaint o fywyd gwyllt â phosib i helpu i olrhain sut mae natur yn bownsio'n ôl y gwanwyn hwn!

I gymryd rhan, lawrlwythwch yr ap rhad ac am ddim iNaturalist heddiw a dechrau rhannu eich gweld bywyd gwyllt o'ch ffenestri, gerddi ac yn ystod eich ymarfer corff awyr agored bob dydd. 

Manylion yma.

Cofrestrwch nawr am yr Astro Science Challenge fydd yn dechrau ar Ebrill 27ain

Mae'r Astro Science Challenge yn ap lle gall plant wneud ychydig o Wwyddoniaeth, Mathemateg a Saesneg tra'n cael hwyl wrth ddysgu popeth am y gofod. Mae yna chwe Cenhadaeth ac rydym yn argymell eich bod chi'n anelu at gwblhau un Genhadaeth yr wythnos.

Yn addas i'w redeg gan athrawon neu rieni ac yn cael ei gefnogi gan ofodwr Asiantaeth Ofod Prydain ac Ewrop, Tim Peake. Mae Tim yn angerddol am gael plant i mewn i wyddoniaeth ac mae'n credu bod yr Astro Science Challenge yn brosiect gwych.

Peidiwch â cholli allan - cofrestrwch heddiw!

Manylion yma.

Digwyddiad arlein ASE Cymru - Ymgynghoriad athrawon, Afonydd ac Ynysoedd. Mehefin 12, 2pm

Oes gennych chi awr i'w sbario - oes gennych chi ddiddordeb yn afonydd ac ynysoedd Cymru? Dyma gyfle i edrych ar yr adnoddau sydd ar gael ar Ynys Flatholm a chyflwyniad i Jac's River Adventure.

Mae Tim Orrell o Awdurdod Harbwr Caerdydd yn llunio adnoddau ar Ynys Flat Holm o dan y teitl Guns, Gulls, Germs a Guglielmo a byddai'n ddiolchgar iawn am fewnbwn gan athrawon ar y cwricwlwm newydd a sut y gall yr adnoddau a'r gwaith sy'n cael ei greu am Flat Holm gyfrannu i hyn. 

Bydd Steph a Daphne o Brifysgol Abertawe yn cyflwyno Jac’s River Adventure. Eu nod yw cynnig cyfleoedd ymgysylltu ar gyfer ystafelloedd dosbarth neu grwpiau sydd â diddordeb a chael mewnwelediadau a data o'r profiadau hynny a fyddai'n helpu gyda'u nodau ymchwil. Yn y pen draw, hoffent i Jac’s River Adventure gyrraedd cymaint o bobl ifanc â phosibl, ac i’n helpu i ddeall perthnasoedd afonydd yn well a llywio arferion dysgu ac ymgysylltu. 

Cofrestrwch ymlaen llaw yma.

'The Great Science Share' i ysgolion, 16 Mehefin

Mae'r 'Great Science Share' i ysgolion yn ymwneud â phlant yn cyfathrebu rhywbeth y maent wedi bod yn ymchwilio iddo sy'n dechrau gyda chwestiwn y mae ganddynt ddiddordeb ynddo. Eisoes wedi cyrraedd dros 100,000 o bobl ifanc ers ei lansio yn 2016, gwahoddir ysgolion yng Nghymru i fod yn rhan o'r ymgyrch yn 2020.

Dim ffiniau: Gall disgyblion, athrawon, rhieni / gofalwyr, busnesau ac addysgwyr ledled y DU, ledled Ewrop ac yn rhyngwladol gymryd rhan. Trwy hyrwyddo dysgu plentyn-ganolog mewn gwyddoniaeth, mae'r ymgyrch yn rhoi cyfle gwych i bobl ifanc gyfleu eu cwestiynau a'u hymchwiliadau gwyddonol i gynulleidfaoedd newydd - yn eu geiriau a'u ffyrdd eu hunain.

Gwella profiad pobl ifanc o wyddoniaeth a pheirianneg: mae 3 gwerth syml yn sail i holl weithgaredd yr ymgyrch.

  • CYFATHREBU GWYDDONIAETH GYDA FFOCWS AR BLANT
  • CYNHWYSOL AC ANGHYSTADLEUOL
  • HYRWYDDO CYDWEITHIO

Manylion yma.

Digwyddiad arlein ASE Cymru - Techgwrdd , Mehefin 17, 2.00pm - 3.30pm

Mae'r digwyddiad ar-lein, anffurfiol hwn yn gyfle i dechnegwyr gwyddoniaeth rannu syniadau, prosiectau ac arfer da yn ystod y cyfnod yma yn ogystal â thrafod sut olwg fydd ar waith ymarferol pan fydd disgyblion yn ôl yn yr ysgol. Mae chwe slot cyflwyno pum munud i chi rannu eich arbenigedd gyda thechnegwyr ledled Cymru. Os hoffech chi rannu rhywbeth gyda'r technegwyr eraill, bwciwch slot pum munud i wneud hynny. I'r rhai sy'n ei wylio mae'n ffordd wych o rannu syniadau a gallwch ofyn cwestiynau ar ôl pob cyflwyniad. Cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk i gael mwy o fanylion neu cofrestrwch yma.

Wythnos Clybiau STEM, Mehefin 22-26

Newyddion cyffrous! Mae STEM Learning wedi cadarnhau y bydd Wythnos Clybiau STEM yn cael ei chynnal eleni rhwng yr 22ain a'r 26ain o Fehefin.

Bydd Gweld Gwyddoniaeth yn rhannu gweithgaredd bob dydd ar eu tudalen facebook yn ystod yr wythnos. Bydd thema ddyddiol wahanol bob dydd gyda gweithgareddau, heriau a gwobrau i'w hennill! Ffocws Wythnos Clybiau STEM eleni yw Cronfa Ymchwil Heriau Byd-eang UKRI (GCRF) a bydd STEM Learning yn ymdrin â phedwar maes targed trwy gydol yr wythnos; aer glân, dŵr a glanweithdra, ynni cynaliadwy, cymunedau cynaliadwy a, chynhyrchu a defnyddio cynaliadwy. 

Mae Clybiau STEM yn sesiynau y tu allan i'r amserlen sy'n rhoi cyfle i bobl ifanc archwilio agweddau ar STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) mewn lleoliadau llai ffurfiol. Eu nod yw cyfoethogi'r cwricwlwm, yn hytrach na'i gyflawni. Mae clybiau yn allfa bwysig i danio diddordeb newydd neu godi cyrhaeddiad mewn pynciau STEM trwy ddulliau addysgu mwy dychmygus a dyfeisgar. 

Manylion yma.

Wythnos Genedlaethol Pryfed, Mehefin 22-28

Entomoleg yn y Cartref ar gyfer Wythnos Genedlaethol Pryfed

Ni fydd Wythnos Genedlaethol Pryfed #NIW2020 ar 22ain i 28 Mehefin 2020 yn cynnwys digwyddiadau corfforol, er mwyn lleihau trosglwyddiad firws Covid-19. 

Gobeithio y byddwch chi'n ymuno â ni mewn ymgyrch rithwir i ddathlu'r pethau bach sy'n rhedeg y byd. Mae yna adnoddau a gweithgareddau ar-lein, sy'n cysylltu â nifer o sefydliadau partner Wythnos Genedlaethol Pryfed, fel y gall cymaint â phosibl wneud entomoleg gartref. 

Manylion yma.

Digwyddiad arlein ASE Cymru  – Amser Paned, 24 Mehefin 4pm

Arllwyswch baned o de i chi'ch hun, cymerwch ddarn o gacen neu fisged ac ymunwch â ni am sgwrs anffurfiol i drafod yr uchafbwyntiau a'r problemau sydd wedi datblygu yn eich adrannau gwyddoniaeth yn ystod y 15 wythnos ddiwethaf - byddwn yn rhannu'r drafodaeth yn ystafelloedd felly bydd cyfleoedd i sgwrsio â chydweithwyr, rhwydweithio a chwrdd â Phwyllgor yr ASE yng Nghymru.

Cofrestrwch ymlaen llaw yma.

Digwyddiad arlein ASE Cymru - Clybiau STEM Clubs - sut fedrwn ni helpu? Mehefin 26, 2pm

Ymunwch â Cerian Angharad yn y gweithdy poblogaidd ac ysbrydoledig hwn lle cewch gyfle i ddysgu sut i ddylunio, gwneud a phrofi eich modelau gweithio hwyliog eich hunain sy'n dangos amcanion dysgu cwricwlwm gwyddoniaeth a DT.

Bydd cyfle hefyd i edrych ar adnoddau sydd ar gael ar-lein yn ogystal â chyfleoedd i rannu syniadau. 

Bydd deunyddiau ategol sy'n egluro sut i gynnal y gweithgareddau yn y dosbarth a thynnu'r amcanion dysgu ar gael hefyd. Gall cynrychiolwyr fynd â'r syniadau i ffwrdd ac adeiladu'r modelau yn eu cartref eu hunain, gan helpu i ysbrydoli gwyddonwyr a pheirianwyr y dyfodol. 

Mae'r gweithdy hwn yn agored i athrawon, rhieni, llywodraethwyr a Llysgenhadon STEM. 

Cofrestrwch ymlaen llaw yma.

Gorffennaf

Digwyddiad arlein ASE Cymru - Cwis Tafarn Gwyddonol yn y Stay Inn, Gorffennaf 8, 7pm

Profwch eich gwybodaeth gyda'r digwyddiad hwyliog hwn ar ddiwedd y flwyddyn lle mae'r criw gwyddoniaeth yn mynd benben dros Dlws Cwis ASE.

Cyfle i rwydweithio ag aelodau ASE a'r rhai nad ydyn nhw'n aelodau.

Cysylltwch â: Cerian Angharad trwy e-bost cerianangharad@ase.org.uk gydag unrhyw gwestiynau.

Mae croeso mawr i chi ddod p'un a ydych chi'n aelod o'r Gymdeithas Addysg Wyddoniaeth ai peidio. 

Dewch â'ch lluniaeth eich hun! 

Cofrestrwch ymlaen llaw yma.

Awst

Medi

Hydref

IOP Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru, 7 Hydref, Aberhonddu

Nodwch y dyddiad ar gyfer y gynhadledd boblogaidd hon!