Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha: 15 Hydref 2021

Hydref

Ysbrydoli'r Genhedlaeth Nesaf: hyfforddiant ar weithgareddau STEM. Dydd Mawrth Hydref 19 4pm – 5pm. Ar-lein 

Bygis balŵn, deifwyr Cartesaidd a bwystfilod brwsh dirgrynol.

Mae'r gweithdy rhithwir hwn wedi'i anelu at y rhai sy'n dymuno ysbrydoli a swyno'r genhedlaeth nesaf trwy'r profiadau difyr, dylunio ac adeiladu hyn. 

Bydd cyfranogwyr yn cael eu tywys trwy sut i wneud modelau gweithio o fygi balŵn, plymiwr Cartesaidd ac anghenfil brwsh dirgrynol. Mae'r rhain yn cyd-fynd ag amcanion dysgu'r cwricwlwm cynradd mewn grymoedd, deunyddiau, trydan a D&T. 

Bydd y gweithdy’n cael ei arwain gan y peiriannydd proffesiynol a’r Llysgennad STEM Caroline Alliston sydd â 12 mlynedd o brofiad mewn addysg STEM. Bydd yn cynnwys mewnwelediadau i ymgysylltiad STEM mewn ysgolion cynradd, cyfarwyddiadau ar sut i adeiladu modelau ac esboniadau o'r wyddoniaeth dan sylw. Bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau ar ôl pob gwneuthuriad ac ar y diwedd. 

Rhoddir awgrymiadau ar sut i gynnal y gweithgareddau yn y dosbarth a bydd cynllun gwers, PowerPoint a thaflen waith disgyblion ar gael ar gyfer pob gweithgaredd. 

Manylion a bwcio yma.

Caffi Genomeg Rhithwir Pobl Ifanc. Dydd Mercher 20 Hydref 6:00 – 7:30pm Ar-lein 

A ydych chi'n berson ifanc sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am genomeg ac iechyd, neu a effithir gan gyflwr prin neu enynnol? Ymunwch â ni!

Mae'r digwyddiad hwn wedi ei anelu at rai yn y grŵp oedran 16 i 25. 

Yng nghaffi mis Hydref, bydd cyflwyniadau hamddenol sy'n cynnwys: 

“Bwytwch yn addas ar gyfer eich genynnau” - Dr Maninder Ahluwalia, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

“ADHD ac iselder –ymchwilio i ffoactorau genetig a chymdeithasol”  - Dr Victoria Powell, Prifysgol Caerdydd 

“Bertha's Army: byw gyda ffibrosis systig” -  Beth Morgan

Bwciwch yma.

Dysgwrdd ASE: Prosiect Natur Trefol gydag Amgueddfa Cymru. Dydd Iau 21 Hydref 4 - 5pm. Ar-lein

Oes gennych chi ofod awyr agored yr hoffech chi ymgorffori mwy yn eich dysgu gwyddoniaeth?

Mae Amgueddfa Cymru yn gwahodd ysgolion yng Nghymru i gymryd rhan yn 'Explore: Urban Nature', rhan o Brosiect Natur Trefol yr Amgueddfa Hanes Naturiol sy'n anelu at ysbrydoli a grymuso athrawon a myfyrwyr, 9-14 oed, i ymchwilio i'r natur ar eu stepen drws. 

Dewch i'r digwyddiad ar-lein hwn i ddarganfod mwy am y rhaglen, archebu gweithdy am ddim, a chael blas ar yr adnoddau. 

Mae ein Prosiect Natur Trefol yn cynnwys: 

  • cynlluniau gwersi dwyieithog a nodiadau cefndir, wedi'u gwirio gan wyddonwyr yr Amgueddfa 
  • Amgueddfa awyr agored ymarferol a gweithdai am ddim yn yr ysgol lle gall myfyrwyr ymchwilio i heriau sy'n wynebu natur mewn ardaloedd trefol 
  • Rhaglen hyfforddi athrawon ar-lein ar ymchwiliadau STEM awyr agored

Manylion a bwcio yma.

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe. Hydref 22 - 30. Mewn person ac ar-lein

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe, yr ŵyl fwyaf o'i math yng Nghymru!

Rydym yn ôl gyda rhai gwesteion arbennig ac ystod eang o sioeau, sgyrsiau, gweithdai a theithiau – yn fyw mewn person ac ar-lein, mae rhywbeth at ddant pawb! Archebwch eich lle ac ymunwch â ni wrth inni fynd â'ch meddyliau ar daith o ddarganfod. Bydd ffrwydradau gan Brainiacs Live a’r Royal Institution yn ogystal â sesiynau chwerthinllyd ac ysgytiol, haciau a chwalu mythau gan Stefan Gates.

Byddwn hefyd yn darganfod byd o fio-ddefnyddiau ac yn archwilio sut brofiad fyddai cael cwpanau coffi wedi'u gwneud o goffi, cadeiriau wedi'u gwneud o fadarch, neu hyd yn oed i allu bwyta'ch potel ddŵr! Ymunwch â ni am y rhain a llawer, llawer mwy!

Dros 30 o ddigwyddiadau, mewn person ac arlein.

Manylion yma.

Tachwedd

Symposiwm Gwyddoniaeth Hinsawdd Cynradd (PCSS). 1 - 12 Tachwedd. Ar-lein

Mae'r Symposiwm Gwyddoniaeth Hinsawdd Cynradd (PCSS) yn ddigwyddiad ar-lein am ddim i athrawon cynradd a disgyblion sy'n rhedeg rhwng 1af - 12fed Tachwedd ochr yn ochr â COP26 yn Glasgow.

Mae'r PCSS yn fforwm ar-lein i blant, addysgwyr, academyddion a sefydliadau gwyddoniaeth ddod ynghyd i drafod beth sy'n gwneud addysg gwyddor hinsawdd effeithiol mewn ysgolion cynradd. 

Beth i'w ddisgwyl: 

  • Sesiynau ystafell ddosbarth byw - am 11yb byddwn yn cynnal sesiynau rhyngweithiol byw sydd wedi'u cynllunio i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. 
  • Digwyddiadau DPP cyfnos athrawon - rhwng 4-5pm bob nos (ac eithrio dydd Gwener) byddwn yn cynnal digwyddiadau DPP cyfnos athrawon.

Manylion yma.

STEM into Christmas! Bob dydd Mawrth ym mis Tachwedd am 12.45 a 3.45. Ar-lein.

Tachwedd 2/9/16/23/30

Paratowch ar gyfer hud y Nadolig gyda rhai syniadau STEM ysbrydoledig i'w rhannu â'ch dysgwyr.

Bydd Llysgenhadon STEM yn arddangos  gweithgareddau hwyliog ymarferol yn seiliedig ar thema Nadoligaidd y gellir eu ailadrodd yn hawdd yn yr ystafell ddosbarth. Ymunwch â ni am weithdy STEM 15 munud am 12.45pm neu 3.45pm bob dydd Mawrth ym mis Tachwedd 2il / 9fed / 16eg / 23ain / 30ain neu, os na gallwch ymuno ar y dydd, bwciwch le beth bynnag ac fe gewch chi ddolen i recordiad o'r sesiwn. 

Bwcio yma.

Cynhadledd Addysg Technocamps 2021: Ymgysylltu â Digidol. Dydd Iau 4 Tachwedd 1 - 6pm Abertawe ac Ar-lein

Rydym yn cynnal ein Cynhadledd Addysg 2021 ar Ddydd Iau 4ydd Tachwedd! Y nod yw dod ag addysgwyr digidol Cymru ynghyd i rannu arferion gorau, hysbysu am y newidiadau cwricwlwm diweddaraf a hyrwyddo'r gefnogaeth sydd ar gael.

Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim yn cael ei gynnal yn gorfforol yn Stadiwm Swansea.com (y cyn-Stadiwm Liberty) a'i ffrydio'n fyw i'r rhai sy'n methu â mynychu. Bydd sgyrsiau yn berthnasol i addysgwyr ysgolion cynradd ac uwchradd.

Bydd y digwyddiad yn dechrau gyda chinio am 1.30pm, gyda thrafodaethau hyd at 5pm. Wedyn, bydd cyfle i rwydweithio i unrhyw un sydd am aros tan 6pm.

Manylion a bwcio yma.

Fforwm Ffiseg IOP Cymru. Dydd Iau 4 Tachwedd 7-8pm. Ar-lein

Mae'r Fforwm Ffiseg yn gyfle i ymuno ag athrawon ffiseg eraill ar-lein o bob rhan o Gymru a thu hwnt i rannu syniadau ac adnoddau.

Mae'n dda iawn gwrando ar y rhain a gallwch chi gymryd rhan cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch. 

Mae croeso i bawb e.e. Athrawon (arbenigwyr ffiseg ac anarbenigol), ANG ac ati ac mae'n gyfle da i weld beth mae athrawon eraill yn ei wneud yn yr amseroedd anarferol hyn. 

Gobeithiwn eich gweld chi yno. 

Manylion bwcio i ddilyn.

ASE: Superhero Science. Dydd Sadwrn 6 Tachwedd 9.30 - 12.30 Ar-lein

Mae gwyddoniaeth yn effeithio ar ein bywydau bob dydd. Mae'n bwysig i bob un ohonom feddu ar ddigon o wybodaeth wyddonol fel y gallwn wneud penderfyniadau bywyd allweddol.

Ymunwch ag ASE Cymru, Science Made Simple, Amgueddfa Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a David Allen ac Alex Sinclair, awduron Superhero Scientists ar gyfer cyfres o weithdai ar sut i helpu plant i ddysgu am y nifer o broffesiynau gwyddonol yn y byd a'r darganfyddiadau y mae'r bobl anhygoel hyn wedi'u gwneud a ffocws ar gynwysoldeb ac amrywiaeth.

Manylion gweithdai a bwcio yma.

Wythnos Periranwyr Yfory. 8 - 12 Tachwedd

Rôl peirianwyr a pheirianneg wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chyflawni sero-net fydd prif themâu # TEWeek21, a gynhelir rhwng 8 a 12 Tachwedd 2021.

Gwelwch fanylion COP Ysgolion uchod, Hydref 13.

Mwy o fanylion yma.

Fforwm Ffiseg IOP Cymru. Dydd Iau 11 Tachwedd 7-8pm. Ar-lein

Mae'r Fforwm Ffiseg yn gyfle i ymuno ag athrawon ffiseg eraill ar-lein o bob rhan o Gymru a thu hwnt i rannu syniadau ac adnoddau.

Mae'n dda iawn gwrando ar y rhain a gallwch chi gymryd rhan cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch. 

Mae croeso i bawb e.e. Athrawon (arbenigwyr ffiseg ac anarbenigol), ANG ac ati ac mae'n gyfle da i weld beth mae athrawon eraill yn ei wneud yn yr amseroedd anarferol hyn. 

Gobeithiwn eich gweld chi yno. 

Bwcio yma.

“Defnyddio'r gofod fel cyd-destun ar gyfer STEM”. DPP cynradd AM DDIM. Dydd Llun Tachwedd 15 4 - 5pm. Ar-lein

Mae pwnc y Gofod yn hynod ddiddorol i bob oed. Ond a oeddech chi'n gwybod y gallwn ddefnyddio “Y Gofod” fel cyd-destun lle gellir dysgu llawer o'r cwricwlwm gwyddoniaeth cynradd? Mae hon yn ffordd wych o ennyn diddordeb myfyrwyr ifanc a'u hysbrydoli yn y pynciau STEM holl bwysig.

Bydd y sesiwn ar-lein rhad ac am ddim hon yn dangos ystod wych o adnoddau o ansawdd uchel i chi a ddatblygwyd gan Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA) ac ESERO-UK (Swyddfa Adnoddau Addysgol Gofod Ewrop) y gellir eu defnyddio yn rhad ac am ddim i gefnogi eich addysgu. Nod y sesiynau ESERO-UK hyn yw cefnogi athrawon yng Nghymru ond maent yn agored i unrhyw athro ysgol gynradd yn y DU. 

O wyddoniaeth deunyddiau i rymoedd, planhigion i gemeg, mae rhywbeth at ddant pawb. Dyluniwyd pob adnodd i gysylltu'n benodol â'r Cwricwlwm Cenedlaethol ac mae wedi'i nodi mewn ffordd sy'n hawdd ei dilyn a'i weithredu. 

Byddwn hefyd yn helpu i gefnogi'ch ysgol i fyfyrio ar eich cynllunio tymor hir ar gyfer gwyddoniaeth a helpu cydweithwyr i fagu hyder wrth drawsnewid naill ai ystafelloedd dosbarth unigol neu yn wir ysgolion cyfan yn amgylcheddau dysgu sydd yn canolbwyntio ar y gofod. 

Bwcio yma.

IOP Cymru - Dysgu Pŵer a Chyfyngiadau Gwyddoniaeth: Her neu Gyfle? Dydd Mawrth 16 Tachwedd 4 - 6pm Ar-lein

Pam ydyn ni'n dysgu gwyddoniaeth? Byddai'r mwyafrif ohonom yn debygol o ateb ein bod am helpu ac ysbrydoli pobl ifanc i archwilio'r byd naturiol gydag eglurder, mewnwelediad, cyffro a dealltwriaeth. Efallai mai ein nod hefyd yw eu paratoi i fynd i'r afael â rhai o faterion a chyfleoedd mwyaf dybryd y byd - o archwilio'r gofod i ddod o hyd i atebion ymarferol ar gyfer newid yn yr hinsawdd. Gyda'i ffocws ar annog plant i fod yn chwilfrydig a chreadigol wrth iddynt archwilio gwyddoniaeth yn yr ystafell ddosbarth, mae'r cwricwlwm Cymraeg newydd yn cyflwyno cyfle arbennig o gyffrous i helpu myfyrwyr i ymgysylltu â rhyfeddod a photensial gwyddoniaeth yn y modd hwn.

Yn y gweithdy hwn byddwn yn archwilio materion yn ymwneud ag addysgu gwyddoniaeth ac yn rhannu syniadau ac adnoddau ymarferol ar gyfer helpu myfyrwyr i ddysgu am natur gwyddoniaeth, a'i phŵer a'i chyfyngiadau mewn ffordd sy'n eu hysbrydoli a'u paratoi ar gyfer y dyfodol. 

Manylion a bwcio yma.

Dewch i edrych, dewch i feddwl!, dewch i "siarad". Dydd Mercher 17 Tachwedd 4-5yh. Ar-lein

Ail-gynnal digwyddiad Hydref 7.

Ydych chi yn chwilio am syniadau a gweithgareddau diddorol ar gyfer y Cwricwlwm newydd?  Sut i annog eich dysgwyr i fod yn chwilfrydig a chwilio am atebion eu hunain. Cyfle iddynt ddefnyddio ei synhwyrau , meithrin sgiliau arsylwi da a dysgu sut i gyfleu profiadau yn effeithiol.

Bydd y gweithdy yma yn seiliedig y llyfr 'Dewch i edrych, dewch i feddwl, dewch i siarad'. Bydd bob ysgol sydd yn mynychu y gweithdy yn derbyn copi o lyfr Gaynor Weavers yn rhad ac am ddim . Bydd cyfle hefyd i ddysgu mwy am wobrau CREST, y Rhaglen Llysgenhadon STEM. ac Explorify yn ystod y gweithdy. 

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg.

Bwcio yma.

Fforwm Ffiseg IOP Cymru. Dydd Iau 25 Tachwedd 7-8pm. Ar-lein

Mae'r Fforwm Ffiseg yn gyfle i ymuno ag athrawon ffiseg eraill ar-lein o bob rhan o Gymru a thu hwnt i rannu syniadau ac adnoddau.

Mae'n dda iawn gwrando ar y rhain a gallwch chi gymryd rhan cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch. 

Mae croeso i bawb e.e. Athrawon (arbenigwyr ffiseg ac anarbenigol), ANG ac ati ac mae'n gyfle da i weld beth mae athrawon eraill yn ei wneud yn yr amseroedd anarferol hyn. 

Gobeithiwn eich gweld chi yno. 

Bwcio yma.

Rhagfyr

Sesiwn wybodaeth Great Science Share for Schools. Dydd Mercher 1 Rhagfyr 4 - 5pm. Ar-lein

Byddwch yn rhan o'r Great Science Share for Schools 2022

Mae GSSfS yn ymgyrch genedlaethol flynyddol i ysbrydoli plant 5-14 oed i ofyn, ymchwilio a rhannu eu cwestiynau gwyddonol. 

Mae'r ymgyrch yn canolbwyntio ar blant, yn gynhwysol, yn anghystadleuol ac yn gydweithredol. Mae'n rhad ac am ddim i unrhyw ysgol neu grŵp ledled y DU neu y tu hwnt i gymryd rhan. 

Prif syniad GSSfS yw i blant ofyn, ymchwilio a rhannu eu cwestiynau gwyddonol gyda chynulleidfaoedd newydd. Yn 2022 mae thema Gweithredu Hinsawdd i ysbrydoli cwestiynau ac i annog plant i weithredu tuag at wella eu hamgylchedd. 

Daw GSSfS2022 i ben ddydd Mawrth Mehefin 14eg 2022, pan anogir pawb i rannu eu canfyddiadau â chynulleidfaoedd newydd - ar-lein, yn yr ysgol, gartref, yn eu cymuned - unrhyw le! 

Felly gofynnwch gwestiwn - ymchwiliwch - rhannwch! 

Cofrestrwch nawr i sicrhau mai chi yw'r cyntaf i glywed newyddion a chael mynediad i ganolbwynt GSSfS2022. Manylion yma

Bwciwch ar sesiwn wybodaeth GSSfS Cymru yma.