Image

Digwyddiadau

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 07 Hydref 2019

Hydref 2019

Wythnos Ofod y Byd, 4-10 Hydref

Wythnos Ofod y Byd, a gynhelir 4-10 Hydref bob blwyddyn, yw'r digwyddiad gofod mwyaf ar y Ddaear. Yn 2018 bu dros 5,000 o ddigwyddiadau mewn dros 80 o wledydd yn dathlu'r thema " Gofod yn Uno'r Byd". Thema 2019 yw, " Y Lleuad: Porth i'r Sêr." 

Sut fyddwch chi'n dathlu? Gwybodaeth a syniadau yma

Wythnos Bioleg, Hydref 5-13

biology weekMae Wythnos Bioleg 2019 yn gyfle i ddathlu ac arddangos pa mor bwysig ac anhygoel yw byd y biowyddorau, gan gael pawb o blant i fiolegwyr proffesiynol i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwyddor bywyd difyr a diddorol.

Nawr yn ei wyth mlynedd, bydd Wythnos Bioleg yn gweld digwyddiadau'n cael eu cynnal ledled y byd sy'n dathlu bioleg, yn cael mwy o bobl i gymryd rhan ac yn ymwybodol o'r pwnc, ac yn annog cymaint o bobl â phosibl i ddangos eu brwdfrydedd dros y pwnc.

Mae digwyddiadau'n mynd yn fwy amrywiol bob blwyddyn a gellir eu rhedeg gan unrhyw un sydd â brwdfrydedd dros fioleg; gŵyliau gwyddonol, Dyddiau Bioleg, cloddfeydd dino, cystadlaethau, darlithoedd, chwiliadau ffwngaidd, cerddoriaeth ac adrodd straeon - gall unrhyw un a phawb gymryd rhan.

Ydych chi eisoes yn cynnal digwyddiad Wythnos Bioleg?

Os oes gennych ddigwyddiad yn ystod Wythnos Bioleg yr hoffech i ni helpu i'w hyrwyddo a'i chyflwyno, llenwch ein ffurflen digwyddiadau Wythnos Bioleg a byddwn yn ei hychwanegu at ein calendr Wythnos Bioleg.

Eisiau cymryd rhan, ond ddim yn siŵr sut?

Y llynedd gwnaethom rai canllawiau i'w lawrlwytho i'ch helpu i drefnu eich digwyddiad Wythnos Bioleg eich hun, gan gynnwys canllawiau athrawon.

Mae'r holl fanylion, gan gynnwys y canllawiau, yma

Diwrnod Ada Lovelace, Hydref 8fed

Mae Diwrnod Ada Lovelace (ALD) yn ddathliad rhyngwladol o gyflawniadau menywod mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Ei nod yw cynyddu proffil menywod mewn STEM ac, wrth wneud hynny, creu modelau rôl newydd a fydd yn annog mwy o ferched i yrfaoedd STEM ac yn cefnogi menywod sydd eisoes yn gweithio ym maes STEM.

Fe'i ganed ym 1815, a chydweithiodd Ada Lovelace gyda'r dyfeisiwr Charles Babbage ar ei beiriant cyfrifiadurol pwrpas cyffredinol, yr Injan Dadansoddol. Ym 1843, cyhoeddodd Lovelace yr hyn y byddem ni nawr yn ei alw'n rhaglen gyfrifiadurol i gynhyrchu Rhifau Bernoulli. Er bod Babbage wedi ysgrifennu darnau o raglenni o'r blaen, un Lovelace oedd y mwyaf cyflawn, mwyaf cywrain a'r cyntaf a gyhoeddwyd.

Yn bwysicach fyth, Lovelace oedd y person cyntaf i ragweld potensial creadigol yr Injan. Esboniodd sut y gallai wneud cymaint mwy na chyfrifo rhifau yn unig, ac y gallai o bosibl greu cerddoriaeth a chelf, o ystyried y rhaglennu a'r mewnbynnau cywir. Roedd ei gweledigaeth o bosibiliadau cyfrifiadurol yn ddigymar gan unrhyw un o'i chyfoedion ac ni chafodd ei chydnabod am ganrif. Darllenwch ein cofiant i Lovelace i ddarganfod mwy!

Mae Diwrnod Ada Lovelace yn cynnwys dwsinau o ddigwyddiadau llawr gwlad ledled y byd. Mae’r digwyddiadau hyn ar sawl ffurf - o gynadleddau i ‘edit-a-thons’ Wikipedia i gwisiau tafarn - ac yn apelio at bob oed, o ferched i fyfyrwyr prifysgol i fenywod â gyrfaoedd sydd wedi hen ennill eu plwyf. Bob blwyddyn, mae pobl mewn dwsinau o wledydd ar draws chwe chyfandir yn cynnal eu digwyddiad eu hunain i gefnogi menywod yn eu cymunedau eu hunain. Byddwch yn gallu darganfod a oes digwyddiad yn agos atoch chi ar ein map. Ond peidiwch â mentro colli allan - trefnwch eich digwyddiad eich hun!

Mwy o fanylion yma.

18fed Cynhadledd Blynyddol Athrawon Ffiseg Cymru

Bwciwch nawr ar gyfer Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru ar Hydref 9fed 2019 yng Ngholeg Crist, Aberhonddu. 

Y siaradwyr fydd Yr Athro Andrew Evans: Pennaeth Ffiseg Prifysgol Aberystwyth, Yr Athro Averil Macdonald OBE a'r Athro Alun Vaughan Prifysgol Southampton.

Bydd hefyd ystod eang o weithdai i ddewis ohonnynt. 

Manylion a bwcio yma.

Gwyddoniaeth ar y Sadwrn! Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, 12 Hydref

I ddathlu Wythnos Bioleg ac Wythnos Gwyddorau’r Ddaear 2019, mae gwyddonwyr yr Amgueddfa a gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn dod at ei gilydd i gynnal diwrnod gwych yn llawn gweithgareddau.

Efallai y cewch gyfle i ddysgu am y trychfil mwyaf yng nghasgliad yr Amgueddfa, neu roi cynnig ar ychydig o rasio cynrhon!

Theatr na nÓg, Eye of the Storm. Casnewydd 15 - 19 Hydref; Bangor 21 - 23 Hydref; Aberystwyth 24 - 26 Hydref

Mewn partneriaeth â Technocamps

Y Sioe orau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc – Gwobrau Theatr Cymru 2018

Dewch i gwrdd ag Emmie Price.

Bu’r 5 mlynedd ddiwethaf yn rhai stormus iddi. Mae ei byd yn cynnwys edrych ar ôl ei mam, sy’n dioddef o anhwylder deubegynol, dilyn diddordeb angerddol mewn corwyntoedd a gwneud yn sicr ei bod yn llwyddo yn yr ysgol. Ond, gwyr Emmie, un diwrnod y bydd popeth yn newid. Un diwrnod, mi fydd hi’n dilyn stormydd. . . yn America.

Pan fydd cyfle’n codi i dderbyn bwrsari i astudio yn UDA, a all hi gadw’i lle ar y cwrs ac ennill y gystadleuaeth STEM gyda’i dyfais newydd ar gyfer ynni adnewyddadwy?

Mae Theatr na nÓg, sydd wedi ennill llu o wahanol wobrau yn cyflwyno drama gerddorol wreiddiol sy’n siŵr o gyfareddu’r galon a’r meddwl. Lleolir y ddrama yng Nghymoedd Cymru ac mae iddi gerddoriaeth fywiog, sy’n tynnu ar elfennau Americana gan yr enillydd Gwobrau Grammy, Amy Wadge (Thinking Out Loud gydag Ed Sheeran, Un Bore Mercher) ac sydd yn cael ei pherfformio’n fyw, ar lwyfan gan gast o 8 o actorion a cherddorion dawnus.

Mae’r digwyddiad theatrig hwn llawn dewrder, penderfynoldeb a charedigrwydd yn siŵr o ysbrydoli oedolion o bob oed a theuluoedd sydd â phlant 8+ oed.

Nodwch ei fod yn gynhyrchiad Saesneg ei iaith.

Manylion yma.

**YN ABERTAWE, CASNEWYDD A BANGOR BYDD YR ASE YN CYNNAL SGYRSIAU PANEL CYN-SIOE O DAN Y TEITL "Let's Talk about Girls in STEM". Manylion a bwcio yma.

Digwyddiadau rhanbarthol yr ASE ar gyfer tymor yr Hydref - Casnewydd 18 Hydref; Bangor 22 Hydref

Bydd sgwrs banel gyda'r teitl "Let's Talk about Girls in STEM" yn digwydd cyn perfformiadau o'r sioe Eye of the Storm (manylion y sioe uchod).

Mae angen bwcio ar gyfer y sgyrsiau ar wahan i fwcio ar gyfer y sioe. 

Manylion a bwcio yma

Addysg Newid Hinsawdd i Gefnogi’r Cwricwlwm i Gymru, Abertawe, 22 Hydref

Pwrpas y digwyddiad hwn yw archwilio ffyrdd o gysylltu’r Cwricwlwm Newydd i Gymru a newid hinsawdd addysg wrth gasglu ynghŷd athrawon ysgolion-uwchradd, ymchwilwyr prifysgol a’r trydydd sector er mwyn tanio syniadau ar gyfer gwersi yn ymwneud â newid hinsawdd.

Fe fydd yr ymchwilwyr yn dod â gweithgareddau STEM cydnabyddiedig er mwyn i’r athrawon gael edrych arnynt a byddwn hefyd yn clywed cyflwyniadau gan athrawon sydd eisoes wedi darparu gwersi llwyddiannus ar newid hinsawdd.

Ni chodir tâl a byddwn yn darparu cinio i fynychwyr.

Bwcio a manylion yma.

Y Sioe Addysg Genedlaethol, Caerdydd, 25 Hydref

Wyddoch chi y gallwch chi ymuno â ni yn Neuadd y Ddinas ar 25 Hydref yn hollol rhad ac am ddim? Mae llu o bethau i'w gweld a'u gwneud yn y Sioe Addysg Genedlaethol a'r Sioe AAA, heb wario ceiniog.

Mae ein sioe yn croesawu miloedd o weithwyr addysg proffesiynol gan gynnwys staff addysgu a staff nad ydyn nhw'n addysgu o bob rhan o Gymru a'r DU - a gyda chymaint yn cael ei gynnig, mae'n hawdd gweld pam!

Pethau i'w gwneud yn y sioe:

  • Archwiliwch ein harddangosfa sy'n cynnwys dros 150 o gwmnïau - gyda bargeinion unigryw, gostyngiadau a rhoddion ar y diwrnod!
  • Rhwydweithio a chwrdd â miloedd o weithwyr addysg proffesiynol.
  • Gwrandewch ar sgyrsiau am ddim yn ein Sbotolau Arddangoswr.
  • Ceisiwch brofi cannoedd o gynhyrchion, cyflenwadau a gwasanaethau ysgol sy'n cael eu cynnig i'ch sefydliad.
  • Am ychydig bach yn ychwanegol:
  • Gyda 40 o seminarau achrededig DPP i ddewis ohonynt yn The National Education Show, mae gennym ystod wych o bynciau seiliedig ar addysgu i'w harchwilio, a gyflwynir gan arbenigwyr addysg mwyaf poblogaidd y DU! Mae pob un o'n seminarau yn costio dim ond £ 10 y mynychiad (neu £ 5 fel rhan o archeb grŵp!)

Manylion yma.

Tachwedd

Wythnos Peirianwyr Yfory 2019, Tachwedd 4 - 8

Bellach yn ei seithfed flwyddyn, mae Wythnos Peirianwyr Yfory yn darparu cyfle unigryw i beirianwyr, cyflogwyr, prifysgolion ac ysgolion arddangos sut mae peirianwyr sy'n gweithio ym mhob sector yn ymdrechu'n galed i wneud y byd yn lle gwell.
Gan ganolbwyntio ar yr effaith y mae peirianwyr yn ei chael ar iechyd a lles y genedl, bydd #TEWeek19 yn digwydd 4-8 Tachwedd 2019.

Dyma sut y gallwch chi gymryd rhan, gan ddechrau nawr:

Dadlwythwch ein pecynnau cymorth, sy'n llawn syniadau a gwybodaeth i helpu pawb i fod yn rhan o #TEWeek19.

Cofrestrwch i fynychu 'The Big Assembly' ddydd Mercher 6 Tachwedd, llif fideo byw o beirianwyr ysbrydoledig a fydd yn siarad â myfyrwyr am eu gyrfaoedd.

Gwyliwch a rhannwch fideos #EngineerOnAMission, i helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf.

Manylion yma.

Diwrnod This is Engineering, Tachwedd 6

Mae'r Academi Beirianneg Frenhinol yn tynnu sylw at y ffaith bod camsyniadau ynghylch peirianwyr a diffyg dealltwriaeth o'r proffesiwn yn golygu bod pobl ifanc yn colli cyfleoedd i wneud gwahaniaeth i'n byd

  • Mae ymchwil newydd wedi datgelu nad yw 76% o bobl ifanc rhwng 11 a 19 oed yn gwybod llawer am yr hyn y mae pobl sy'n gweithio ym maes peirianneg yn ei wneud
  • Gall gyrfaoedd peirianneg gael effaith gadarnhaol ar ein cymdeithas a'n hamgylchedd yn y dyfodol. Er bod 42% o bobl ifanc 11-19 oed yn credu bod gwneud gwahaniaeth a chael effaith gadarnhaol ar y byd yn bwysig wrth ddewis gyrfa, nid oedd bron i hanner erioed wedi meddwl am ddod yn beiriannydd
  • Mae'r Academi Beirianneg Frenhinol yn lansio 'Dyma Ddiwrnod Peirianneg' ar 6 Tachwedd i godi ymwybyddiaeth o beth yw peiriannydd, ac i ddathlu'r rhai sy'n siapio ein dyfodol

Manylion yma

Cynhadledd ASE Cymru - Amgueddfa Genedlaethol Cymru 2019. Anturiaethau mewn Gwyddoniaeth. Caerdydd 16 Tachwedd

Rhowch nodyn yn eich dyddiadur ar gyfer Cynhadledd ASE Cymru mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Y lleoliad fydd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Y dyddiad fydd: Dydd Sadwrn, 16 Tachwedd.

Y thema fydd: Anturiaethau mewn Gwyddoniaeth.

Manylion yma.

Gweithdai allgymorth addysg AM DDIM Renishaw

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol.
Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST.

Mwy o wybodaeth yma

Gweithdai Gwyddor Môr Am Ddim i Ysgolion

Mae'r Cadetiaid Môr gyda Seafarers UK yn cynnig gweithdai gwyddor môr i fyfyrwyr CA3 ledled y DU, yn rhad ac am ddim.

Mae'r sesiwn hwyliog a llawn gwybodaeth hon yn canolbwyntio ar hynofedd, gan archwilio rhai o'r egwyddorion gwyddonol y tu ôl i hynofedd a dadleoliad ac yn gorffen gyda her tîm i arnofio llong i ddal y cargo mwyaf.

Am argaeledd neu fwy o wybodaeth cysylltwch â: Sally Wilkinson - swilkinson@ms-sc.org