English

Gweld Gwyddoniaeth

Ymgynghorwyr addysg a cyfoethogiad

Gopher Science Lab at Cwmcarn High SchoolCwmni o ymgynghorwyr Addysg a Chyfoethogaid deinamig, annibynol, yw Gweld Gwyddoniaeth.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi y ddarpariaeth o STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a /neu Mathemateg) i Ysgolion, Colegau Addysg Uwch a Sefydliadau Addysg Bellach ledled Cymru.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch a gwasanaethau a fydd yn cefnogi y dysgu a’r addysgu o bynciau STEM yng Nghymru o fewn cyd-destun byd eang.

Gwasanaeth Cynghori STEM Learning

STEM Learning logoGweld Gwyddoniaeth yw daliwyr cytundeb STEM Learning. Mae Gweld Gwyddoniaeth yn rheoli’r Rhwydwaith Ymgynghori STEM i Ysgolion a’r HWB Llysgenhadon STEM lleol i Gymru.

Rydym yn hysbysu  ysgolion yng Nghymru am weithgareddau o ansawdd uchel y gallant gymertyd rhan ynddynt er mwyn cyfoethogi a gwella'r cwricwlwm STEM ac yn eu galluogi i ddefnyddio ystod o Lysgenhadon STEM, fel y gall athrawon ymgorffori cysylltiadau rhagorol i fyd gwaith yn eu haddysgu.

Rhaglen Llysgenhadon STEM

Gall unrhyw un dros 17 oed sydd â sgiliau neu ddiddordeb mewn Gwyddoniaeth, Technoleg , Peirianneg  neu Mathemateg (STEM) gofrestru fel Llysgennad STEM.

Derek-Sheehan-at-Brynmill-SchoolYr mesur pwysicaf mewn Llysgennad STEM yw bod yn fodel rôl brwdfrydig a chadarnhaol ar gyfer pynciau STEM a gyrfaoedd STEM cysylltiedig. Mae Llysgenhadon STEM yn ysbrydoli pobl ifanc  ac maent hefyd yn cefnogi athrawon yn yr ystafell ddosbarth drwy esbonio ceisiadau cyfredol  STEM mewn diwydiant neu ymchwil. Mae Llysgenhadon STEM o bob oedran a chefndir ac yn cynrychioli mwy na 1,500 o wahanol gyflogwyr.

Os yw eich ysgol yn cynllunio digwyddiad neu brosiect, gall Llysgennad STEM ddarparu cefnogaeth, syniadau a mathau eraill o fewnbwn. Gallwch gofrestru gyda STEM Learning a gofyn am Lysgennad STEM yma neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Gwybodaeth i Athrawon

Fairfiled Primary SchoolMae'r adran ar gyfer athrawon o wefan Gweld Gwyddoniaeth yn cynnwys tudalennau ar gyfleoedd addysgol, digwyddiadau, adnoddau, newyddion, cyllid  grantiau  cystadlaethau, cynlluniau gwyddoniaeth a mwy. Rydym hefyd yn anfon e-gylchlythyrau rheolaidd i ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws Cymru, yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Eisiau parhau i dderbyn ein cylchlythyr

Os ydych chi am dderbyn neu barhau I dderbyn cylchlythyrau ysgolion Gweld Gwyddonaieth, defnyddiwch y ffurflen tanysgrifio mailchimp hwn i gwblhau neu ddiweddaru eich proffil. O dan y rheolau preifatrwydd newydd a ddaw i rym ar 25 Mai 2018, ni fyddwn yn gallu anfon cylchlythyrau atoch oni bai fod gennym ni, neu STEM Learning, eich caniatâd i wneud hynny.

Mae’r ffurflen yn caniatáu ichi nodi a hoffech dderbyn y cylchlythyr Uwchradd, y cylchlythyr Cynradd, neu’r ddau, ond yn anffodus nid yw y ffurflen ar gael yn y Gymraeg.

Gwobrau CREST

BSA logoGweld Gwyddoniaeth yw y Sefydliad cymorth CREST Rhanbarthol (RCSO) yng Nghymru. Rydym yn darparu arweiniad arbenigol drwy gydol y cynllun - ac yn helpu i gofrestru.

Clybiau STEM

STEM ClubsMae Clybiau STEM yn ffordd bwerus i ymgysylltu myfyrwyr ysgol â phynciau STEM, a gall fod yn hwyl ac yn foddhaol i arweinwyr a myfyrwyr yn y clwb. Gweld Gwyddoniaeth yw'r Deiliad Cytundeb Rhanbarthol Clybiau STEM  yng Nghymru.

Cofrestru CREST

Dylai pob un sydd yn cofrestru ar gyfer Gwobrau CREST wneud hynny drwy wefan my.crestawards.org.

Squashed tomatoes - Llanishen

Anfonwch eich adborth Llysgennad STEM i ni

Dilynwch ni ar TwitterByddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad STEM wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad STEM mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Rhaglen Llysgenhadon STEM yng Nghymru: oeddech chi’n gwybod?

  • Ar ôl ymgysylltu â Llysgennad STEM roedd 76% o’r disgyblion yn meddwl fod gwyddoniaeth yn bwysig ar gyfer bywyd bob dydd, 78% ar gyfer Mathemateg
  • 55% o’r disgyblion yn dweud eu bod yn mwynhau gwyddoniaeth; a hyn yn cynyddu i 71% ar gyfer disgyblion sydd wedi bod mewn cysylltiad gyda Llysgennad STEM a 80% ar gyfer aelodau’r Clwb STEM
  • 87% o athrawon yn adrodd fod ganndynt fwy o ymwybyddiaeth o bynciau STEM a’u cymwysiadau yn y byd go iawn ymysg eu myfyrwyr o ganlyniad i raglenni STEM Learning
  • Yn rhy aml, mae merched yn cael eu harwain gan y gymdeithas i gredu bod pynciau STEM yn bynciau gwrywaidd. Mae llawer o ferched mor ifanc ag wyth wedi colli diddordeb mewn gwyddoniaeth fel gyrfa. Gall Llysgenhadon STEM yn helpu i herio y camsyniad hwn drwy weithredu fel modelau rôl.
GwyddonLe

Rhannwch eich newyddion

A yw eich ysgol neu goleg wedi derbyn arian, ennill cystadleuaeth neu gynnal digwyddiad STEM? Anfonwch fanylion i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. A pheidiwch ag anghofio y gallwch ein dilyn ar trydar.
Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk