Image

Gweithdai i ysgolion & chymunedau

Gweithdai ar gyfer ysgolion cynradd

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig ystod o weithdai pwrpasol hanner diwrnod a diwrnod llawn ar gyfer disgyblion cynradd.

Mae'r gweithdai wedi'u cynllunio i ddarparu cyfres o heriau i ddisgyblion cynradd. Mae'r gweithgareddau wedi'u dylunio fel y gellir eu defnyddio hefyd fel gweithgareddau diwrnod pontio.

Mae'r heriau wedi'u cynllunio i hwyluso dysgu, gweithio mewn tîm ac annog chwilfrydedd disgyblion i ddarganfod sut a pham mae pethau'n gweithio. Yn ystod pob her, bydd y disgyblion yn datblygu eu medrau datrys problemau, cyfathrebu ac arloesi.

Gall disgyblion cynradd sy'n cwblhau'r gweithgareddau ymestyn ychwanegol hefyd gofrestru am Wobr CREST Darganfod.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â chost darparu gweithdai ac argaeledd, cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Darperir yr holl ddeunyddiau ac adnoddau.

Y Sialens Drydan

Trwy'r gweithgaredd hwn, bydd y disgyblion yn ymchwilio i ddefnydd trydan a sut i'w reoli mewn cylchedau syml, yn ymchwilio i lif trydan, ac yn cydnabod y gall grymoedd effeithio ar symudiad a mesur cyflymder. Bydd y disgyblion yn adeiladu 'anifail' sydd yn cael ei bweru gan drydan. Mae'r grwpiau yn profi eu 'anifail' ac yn addasu eu dyluniadau er mwyn iddo deithio'n gyflym dros y trac. Mae'r gweithgaredd yn caniatáu i'r disgyblion ddatblygu eu sgiliau gwaith tîm a'u medrau cyfathrebu.

Yr Her Gofod

Yn y gweithgaredd hwn, bydd disgyblion yn dysgu sut y gall grymoedd effeithio ar symudiad a sut mae ffrithiant a disgyrchiant yn effeithio ar wrthrychau sy'n cael eu symyd. Byddant yn adeiladu gorsaf ofod (Gorsaf Ofod Rhyngwladol) gyda drws neu ddrysau y gellir eu hagor a'u cau o bell. Mae'r gweithgaredd yn caniatáu i ddisgyblion ddatblygu eu gwaith tîm a'u medrau cyfathrebu.

Her Rhedfa'r Farblen

Bydd y gweithgaredd hwn yn helpu disgyblion i ddysgu sut mae ffrithiant a disgyrchiant yn effeithio ar wrthrychau sydd yn disgyn. Bydd y disgyblion yn adeiladu rhedfa farblen ac yn arbrofi lle i osod troeadau a llethrau i gwrdd â'r her. Mae'r gweithgaredd yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu gwaith tîm a'u medrau cyfathrebu trwy ddylunio'r rhedfa farblen arafaf.

Yr Her Tomato wedi'i Wasgu

Mae'r Her Tomato wedi'i Wasgu yn Her STEM â gynlluniwyd gan 'Practical Action' lle mae disgyblion yn dylunio ac yn adeiladu model i symud tomatos i lawr mynydd. Yn Nepal mae llawer o ffermwyr sy'n byw ar ochr y mynydd yn tyfu ffrwythau a llysiau, gan gynnwys tomatos. Er mwyn ennill bywoliaeth mae angen iddynt werthu'r rhain yn y farchnad leol.

Y broblem yw fod cyrraedd y farchnad yn golygu cerdded pellter hir, peryglus i lawr ochr y mynydd a thros afon, ac ar y diwedd mae'n bosib y bydd y tomatos yn cael eu gwasgu ychydig. Gofynnir i'r disgyblion ddylunio, adeiladu a phrofi ffordd o symud tomatos fel na fyddant yn eu gwasgu!

Addas i ddisgyblion 7-11 oed.

Achredir y gweithgaredd hwn gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain a gellir ei ddefnyddio i ennill Gwobr Darganfod CREST.

Stopiwch y Lledaeniad

Mae 'Stop the Spread' yn Her STEM a gynlluniwyd gan Practical Action. Mae'r her yn gofyn i ddisgyblion 7-11 oed ymchwilio i glefydau heintus, ac yna dylunio ac adeiladu model o ddyfais golchi dwylo ar gyfer ysgol gynradd yn Kenya. Mae afiechydon heintus yn broblem fyd-eang ac yn achosi miliynau o farwolaethau bob blwyddyn.

Achredir y gweithgaredd hwn gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain a gellir ei ddefnyddio i ennill Gwobr Darganfod CREST.

Cemeg yn yr Ystafell Ddosbarth Gynradd

Mae Gweld Gwyddoniaeth wedi datblygu gweithdy newydd Cemeg yn yr Ystafell Ddosbarth Cynradd, â ariennir gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Mae'r gweithdy CA2 yn cynnwys pedwar gweithgaredd ymarferol y mae disgyblion yn ymgymryd â nhw mewn grwpiau, pob un yn gysylltiedig â rôl fcemeg yn y byd-go iawn.

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys profion pH ac adnabod powdr gwyn anhysbys tra fod cemeg â gwmpesir yn ystod y sesiwn yn amrywio o Gemeg Amgylcheddol i Gemeg Fforensig a hyd yn oed gweithgynhyrchu polymerau.

Mae'r 4 gweithgaredd wedi bod yn boblogaidd gyda'r disgyblion a'r athrawon, ond y ffefryn ymhlith y plant yw gwneud eu sleim eu hunain.

Roedd adborth gan athrawon yn cynnwys:

  • "Amrywiaeth gwych o weithgareddau – yr oedd pob disgybl yn mwynhau cymryd rhan ynddynt."
  • "Rydym wedi edrych ar ymdoddi yn y dosbarth o'r blaen ac roedd yn dda clywed y disgyblion yn defnyddio'r derminoleg a ddysgwyd ganddynt wrth weithio ar yr ymchwiliad arbennig hwn."
  • "Roedd y gweithdy yn cadw pob un disgybl yn brysur gyda phawb yn cymryd rhan drwy'r ddwy awr. Diolch!"

Nododd disgyblion:

  • "Fy hoff ran oedd y sleim ond roedd yn ddiddorol gweld pa bowdr gwyn oedd yn ymdoddi mewn dŵr ac yna mewn finegr."
  • "Roedd gweld lliw y papur pH yn newid yn wych!"

Llaeth a Llawer Mwy

Mae Llaeth a Mwy yn weithdy newydd a ddatblygwyd gan Gweld Gwyddoniaeth ac mae wedi'i ariannu trwy Grant Allgymorth Gwyddonol y Gymdeithas Fiocemegol sy'n cyflwyno gwyddoniaeth biocemegol ar gyfer cynulleidfaoedd CA2 / 3. Mae'n cynnwys 4 gweithgareddau llaeth ymarferol gwahanol, yn ogystal â rhai syniadau o arbrofion eraill sy'n gysylltiedig â bwyd, sy'n addas i'w defnyddio o fewn amser gwersi neu fel gweithgareddau Clwb STEM.

Hedfan yn Uchel

Mae'r gweithdy bywiog hwn yn seiliedig ar adnoddau o weithgareddau'r RAF 100 sy'n edrych ar y ffiseg y tu ôl i hedfan – cyfle i archwilio hanes y 100 mlynedd diwethaf o hedfan sy'n cynnwys: cynllunio gleider, datrys y cod, gweithgaredd rhyddhau y parsel. Addas i ddisgyblion 7-11 oed.

STEM mewn BAG

Rhowch gynnig ar 10 o weithgareddau byr gwahanol gan ddefnyddio deunyddiau syml ac archwiliwch y gwyddoniaeth y tu ôl iddyn nhw o utgorn gwelltyn i synnau uchel – o greu hydoddiant i sleim – gadewch i'ch dychymyg redeg yn wyllt. Gweithdy ymarferol, yn llawn dychymyg gyda digon i'w wneud a'i drafod.

Gweithdai ar gyfer ysgolion uwchradd

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig ystod o weithdai pwrpasol hanner diwrnod a diwrnod llawn ar gyfer disgyblion uwchradd.

Mae'r gweithdai wedi'u cynllunio i ddarparu cyfres o heriau i ddisgyblion uwchradd. Mae'r gweithgareddau wedi'u dylunio fel y gellir eu defnyddio hefyd fel gweithgareddau diwrnod pontio.

Mae'r heriau wedi'u cynllunio i hwyluso dysgu, gweithio mewn tîm ac annog chwilfrydedd disgyblion i ddarganfod sut a pham mae pethau'n gweithio. Yn ystod pob her, bydd y disgyblion yn datblygu eu medrau datrys problemau, cyfathrebu ac arloesi.

Gall disgyblion uwchradd sy'n cwblhau diwrnod llawn hefyd gofrestru am Wobr CREST Darganfod.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â chost darparu gweithdai ac argaeledd, cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Darperir yr holl ddeunyddiau ac adnoddau.

Yr Her Cyfathrebu Brys

Mae'r myfyrwyr yn gweithredu fel y tîm achub peiriannyddol sydd wedi'i leoli mewn tref sydd wedi ei effeithio gan dywydd eithafol. Eu her yw dylunio ac adeiladu dyfais prototeip a fydd yn anfon neges gôd ar draws y mynyddoedd i'w dadgodio yn y dref. Bydd y myfyrwyr hefyd yn creu'r cod a'i ddefnyddio i anfon neges. Mae'r gweithgaredd yn eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau gwaith tîm a'u medrau cyfathrebu.

Yr Her Gofod

Yn y gweithgaredd hwn, bydd myfyrwyr yn dysgu sut y gall grymoedd effeithio ar symudiad a sut mae ffrithiant a disgyrchiant yn effeithio ar wrthrychau sy'n symyd. Byddant yn llunio gorsaf ofod gyda drws neu ddrysau y gellir eu hagor a'u cau o bell.

Yn ail rhan yr her, mae myfyrwyr yn dylunio ac yn adeiladu cerbyd (Mars Rover) a fydd yn teithio ar draws yr wyneb yn yr amser cyflymaf posibl. Mae'r myfyrwyr yn ymchwilio i'r ffordd y mae'r olwynion a'r propelwyr yn cael effaith uniongyrchol ar gyflymder eu cerbydau. Mae'r gweithgaredd yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau gwaith cyfathrebu a chofnodi gwyddonol trwy ddylunio'rcerbyd cyflymaf.

Her Rhedfa'r Farblen

Bydd y gweithgaredd hwn yn helpu disgyblion i ddysgu sut mae ffrithiant a disgyrchiant yn effeithio ar wrthrychau sydd yn disgyn. Bydd y disgyblion yn adeiladu rhedfa farblen ac yn arbrofi lle i osod troeadau a llethrau i gwrdd â'r her. Mae'r gweithgaredd yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu gwaith tîm a'u medrau cyfathrebu trwy ddylunio'r rhedfa farblen arafaf. Yn ail ran yr her, mae'r myfyrwyr yn llunio rhedfa dolen dros ddolen a datblygu sgiliau recordio gwyddonol.

Y Her Tomato wedi'i Wasgu

Mae'r Her Tomato wedi'i Wasgu yn Her STEM â gynlluniwyd gan 'Practical Action' lle mae disgyblion yn dylunio ac yn adeiladu model i symud tomatos i lawr mynydd. Yn Nepal mae llawer o ffermwyr sy'n byw ar ochr y mynydd yn tyfu ffrwythau a llysiau, gan gynnwys tomatos. Er mwyn ennill bywoliaeth mae angen iddynt werthu'r rhain yn y farchnad leol.

Y broblem yw fod cyrraedd y farchnad yn golygu cerdded pellter hir, peryglus i lawr ochr y mynydd a thros afon, ac ar y diwedd mae'n bosib y bydd y tomatos yn cael eu gwasgu ychydig. Gofynnir i'r disgyblion ddylunio, adeiladu a phrofi ffordd o symud tomatos fel na fyddant yn eu gwasgu!

Addas ar gyfer disgyblion 11-14 oed.

Achredir y gweithgaredd hwn gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain a gellir ei ddefnyddio i ennill Gwobr Darganfod CREST.

Her Stopio'r Lledaeniad'

Mae 'Stop the Spread' yn Her STEM a gynlluniwyd gan Practical Action lle gofynnir i ddisgyblion ymchwilio i glefydau heintus, ac yna dylunio ac adeiladu model o ddyfais golchi dwylo ar gyfer ysgol yn Kenya. Mae afiechydon heintus yn broblem fyd-eang ac yn achosi miliynau o farwolaethau bob blwyddyn.

Mae Stopio'r Lledaeniad yn her STEM sy'n galluogi disgyblion 11-14 i ymchwilio i'r broblem, yna defnyddio eu STEM a sgiliau cyfathrebu i ddylunio dyfeisiau golchi dwylo a deunyddiau addysg ar gyfer ysgol gynradd yn Kenya.

Achredir y gweithgaredd hwn gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain a gellir ei ddefnyddio i ennill Gwobr Darganfod CREST.

Gwyddoniaeth Goffer

Cyflwynir myfyrwyr Uwchradd i syrcas o 10 o arbrofion a dysgu sut i gyflwyno gweithgareddau Labordy Gwyddoniaeth Goffer i gynulleidfa. Yn ystod y broses hon maent yn datblygu eu medrau mewn cyfathrebu, arloesi a chynyddu eu hunanhyder.

Mae'r broses hon yn rhoi perchenogaeth i bob myfyriwr sy'n cymryd rhan o'u dysgu ac yn eu helpu i ennill hyder. Mae gweithgareddau Labordy Gwyddoniaeth Goffer yn weithgareddau gwyddoniaeth syml wedi'u cynllunio i adeiladu hyder plant ac annog eu chwilfrydedd naturiol i ddarganfod sut a pham mae pethau bob dydd yn gweithio. Darperir yr holl adnoddau a deunyddiau i alluogi myfyrwyr i gyflwyno'r gweithgareddau mewn digwyddiadau eraill, e.e. nosweithiau agored a diwrnodau pontio

Hedfan yn Uchel

Mae'r gweithdy bywiog hwn yn seiliedig ar adnoddau o weithgareddau'r RAF 100 sy'n edrych ar y ffiseg y tu ôl i hedfan – cyfle i archwilio hanes y 100 mlynedd diwethaf o hedfan sy'n cynnwys: cynllunio gleider, datrys y cod, gweithgaredd rhyddhau y parsel. Addas i ddisgyblion 11-14 oed.

STEM mewn BAG

Rhowch gynnig ar 10 o weithgareddau byr gwahanol gan ddefnyddio deunyddiau syml ac archwiliwch y gwyddoniaeth y tu ôl iddyn nhw o utgorn gwelltyn i synnau uchel – o greu hydoddiant i sleim – gadewch i'ch dychymyg redeg yn wyllt. Gweithdy ymarferol, yn llawn dychymyg gyda digon i'w wneud a'i drafod.

Gweithdai ar gyfer grwpiau cymunedol

Mae Gweld Gwyddoniaeth yn cynnig amrywiaeth o weithdai pwrpasol ar gyfer grwpiau cymunedol sy'n amrywio o 60-120 munud i heriau'r diwrnod cyfan.

Mae'r gweithdai wedi'u cynllunio i ddarparu cyfres o heriau i grwpiau.

Mae'r heriau wedi'u cynllunio i hwyluso dysgu, gweithio mewn tîm ac annog chwilfrydedd disgyblion i ddarganfod sut a pham mae pethau'n gweithio. Yn ystod pob her, bydd y disgyblion yn datblygu eu medrau datrys problemau, cyfathrebu ac arloesi.

Gall pobl ifanc sy'n cwblhau'r gweithgareddau estyn ychwanegol hefyd gofrestru am Wobr Darganfod CREST.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â chost darparu gweithdai ac argaeledd, cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Darperir yr holl ddeunyddiau ac adnoddau.

RSC Cemeg Cymunedol

Mae Cemeg Gymunedol yn weithdy Cemeg un awr AM DDIM y gellir ei gyflwyno i grwpiau cymunedol ledled Cymru yn ddwyieithog. Bydd Llysgenhadon STEM ac Aelodau RSC yn cael eu hannog i gefnogi a chyflwyno'r gweithdy a fydd yn darparu gweithgareddau cyfoethog.

Bydd y gweithdy yn cynnwys cyfres o dri her fer y bydd disgyblion yn ymgymryd â hwy fel carwsel yn ogystal â chyflwyniad byr.

Bydd dewis o 4 gweithdy yn cael ei baratoi a fydd yn addas ar gyfer grwpiau oedran gwahanol yn ogystal â grŵp anghenion arbennig.

Ar ôl y gweithdy, darperir gweithgareddau dilynol fel y bydd y disgyblion yn gallu cwblhau Gwobr CREST neu weithgareddau CREST Seren os ydynt yn dymuno. Darperir rhagor o wybodaeth i arweinydd y grŵp fel y bydd yr ymweliad hefyd yn annog yr arweinydd a phobl ifanc i ymgymryd â gweithgareddau cemeg pellach ar lefel leol.

Os hoffech chi archebu gweithdy cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Y Sialens Drydan

Trwy'r gweithgaredd hwn, bydd y disgyblion yn ymchwilio i ddefnydd trydan a sut i'w reoli mewn cylchedau syml, yn ymchwilio i lif trydan, ac yn cydnabod y gall grymoedd effeithio ar symudiad a mesur cyflymder. Bydd y disgyblion yn adeiladu 'anifail' sydd yn cael ei bweru gan drydan. Mae'r grwpiau yn profi eu 'anifail' ac yn addasu eu dyluniadau er mwyn iddo deithio'n gyflym dros y trac. Mae'r gweithgaredd yn caniatáu i'r disgyblion ddatblygu eu sgiliau gwaith tîm a'u medrau cyfathrebu.

Yr Her Gofod

Yn y gweithgaredd hwn, bydd disgyblion yn dysgu sut y gall grymoedd effeithio ar symudiad a sut mae ffrithiant a disgyrchiant yn effeithio ar wrthrychau sy'n cael eu symyd. Byddant yn adeiladu gorsaf ofod (Gorsaf Ofod Rhyngwladol) gyda drws neu ddrysau y gellir eu hagor a'u cau o bell. Mae'r gweithgaredd yn caniatáu i ddisgyblion ddatblygu eu gwaith tîm a'u medrau cyfathrebu.

Her Rhedfa'r Farblen

Bydd y gweithgaredd hwn yn helpu disgyblion i ddysgu sut mae ffrithiant a disgyrchiant yn effeithio ar wrthrychau sydd yn disgyn. Bydd y disgyblion yn adeiladu rhedfa farblen ac yn arbrofi lle i osod troeadau a llethrau i gwrdd â'r her. Mae'r gweithgaredd yn galluogi disgyblion i ddatblygu eu gwaith tîm a'u medrau cyfathrebu trwy ddylunio'r rhedfa farblen arafaf.

Yr Her Tomato wedi'i Wasgu

Mae'r Her Tomato wedi'i Wasgu yn Her STEM â gynlluniwyd gan 'Practical Action' lle mae disgyblion yn dylunio ac yn adeiladu model i symud tomatos i lawr mynydd. Yn Nepal mae llawer o ffermwyr sy'n byw ar ochr y mynydd yn tyfu ffrwythau a llysiau, gan gynnwys tomatos. Er mwyn ennill bywoliaeth mae angen iddynt werthu'r rhain yn y farchnad leol.


Her Stopio'r Lledaeniad'

Mae 'Stop the Spread' yn Her STEM a gynlluniwyd gan Practical Action lle gofynnir i ddisgyblion ymchwilio i glefydau heintus, ac yna dylunio ac adeiladu model o ddyfais golchi dwylo ar gyfer ysgol yn Kenya. Mae afiechydon heintus yn broblem fyd-eang ac yn achosi miliynau o farwolaethau bob blwyddyn.

Mae Stopio'r Lledaeniad yn her STEM sy'n galluogi disgyblion 11-14 i ymchwilio i'r broblem, yna defnyddio eu STEM a sgiliau cyfathrebu i ddylunio dyfeisiau golchi dwylo a deunyddiau addysg ar gyfer ysgol gynradd yn Kenya.

Achredir y gweithgaredd hwn gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain a gellir ei ddefnyddio i ennill Gwobr Darganfod CREST.

Mae'r gweithdy bywiog hwn yn seiliedig ar adnoddau o weithgareddau'r RAF 100 sy'n edrych ar y ffiseg y tu ôl i hedfan – cyfle i archwilio hanes y 100 mlynedd diwethaf o hedfan sy'n cynnwys: cynllunio gleider, datrys y cod, gweithgaredd rhyddhau y parsel.

Hedfan yn Uchel

Mae'r gweithdy bywiog hwn yn seiliedig ar adnoddau o weithgareddau'r RAF 100 sy'n edrych ar y ffiseg y tu ôl i hedfan – cyfle i archwilio hanes y 100 mlynedd diwethaf o hedfan sy'n cynnwys: cynllunio gleider, datrys y cod, gweithgaredd rhyddhau y parsel. Addas i ddisgyblion 11-14 oed.

STEM mewn BAG

Rhowch gynnig ar 10 o weithgareddau byr gwahanol gan ddefnyddio deunyddiau syml ac archwiliwch y gwyddoniaeth y tu ôl iddyn nhw o utgorn gwelltyn i synnau uchel – o greu hydoddiant i sleim – gadewch i'ch dychymyg redeg yn wyllt. Gweithdy ymarferol, yn llawn dychymyg gyda digon i'w wneud a'i drafod.


Cemeg yn yr Ystafell Ddosbarth Gynradd

Mae'r gweithdy CA2 yn cynnwys pedwar gweithgaredd ymarferol y mae disgyblion yn ymgymryd â nhw mewn grwpiau, pob un yn gysylltiedig â rôl fcemeg yn y byd-go iawn.

Mae'r gweithgareddau'n cynnwys profion pH ac adnabod powdr gwyn anhysbys tra fod cemeg â gwmpesir yn ystod y sesiwn yn amrywio o Gemeg Amgylcheddol i Gemeg Fforensig a hyd yn oed gweithgynhyrchu polymerau.

Mae'r 4 gweithgaredd wedi bod yn boblogaidd gyda'r disgyblion a'r athrawon, ond y ffefryn ymhlith y plant yw gwneud eu sleim eu hunain!

Llaeth a Llawer Mwy

Mae Llaeth a Mwy yn weithdy newydd a ddatblygwyd gan Gweld Gwyddoniaeth ac mae wedi'i ariannu trwy Grant Allgymorth Gwyddonol y Gymdeithas Fiocemegol sy'n cyflwyno gwyddoniaeth biocemegol ar gyfer cynulleidfaoedd CA2 / 3. Mae'n cynnwys 4 gweithgareddau llaeth ymarferol gwahanol, yn ogystal â rhai syniadau o arbrofion eraill sy'n gysylltiedig â bwyd, sy'n addas i'w defnyddio o fewn amser gwersi neu fel gweithgareddau Clwb STEM.

Gweithdy Bysgio

Eisiau gwella eich sgiliau cyfathrebu gwyddoniaeth? Cyfle i hyfforddi pobl ifanc i wneud rhywfaint o fysgio gwyddoniaeth – y gellir eu gynnal dan do ar fwrdd neu yn yr awyr agored. Mae yn ddelfrydol ar gyfer gwyliau a digwyddiadau cymunedol. Bydd y gweithdy rhyngweithiol yn rhoi amrywiaeth o arddangosiadau, cyfarwyddiadau a deunyddiau ychwanegol diddorol i bobl ifanc.