Image

Prosiectau blaenorol

Labordy Gwyddoniaeth Goffer: Y Gymdeithas Fioleg Frenhinol

Gopher Science logoNod y prosiect

  • Mae prosiect Labordy Gwyddoniaeth Goffer yn cefnogi y pontio o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd gyda dysgu disgybl I ddisgybl ar draws grwpiau oedran.
  • Mae myfyrwyr uwchradd yn dysgu sut i ddarparu ystod o weithgareddau Labordy Gwyddoniaeth i ddisgyblion cynradd. Yn ystod y broses hon, mae'r myfyrwyr uwchradd yn datblygu eu sgiliau mewn cyfathrebu, arloesi a chynyddu eu hunanhyder.

Gweithgareddau Labordy Gwyddoniaeth Goffer

Mae gweithgareddau Labordy Gwyddoniaeth Goffer yn weithgareddau gwyddoniaeth syml wedi'u cynllunio i adeiladu hyder plant ac annog eu chwilfrydedd naturiol i ddarganfod sut a pham mae pethau bob dydd yn gweithio.

Llyfryn Adnoddau Goffer

GSLW booklet coverMae llyfryn RAdnoddau Goffer yn cynnwys 10 gweithgaredd. Mae pob gweithgaredd yn cynnwys nodiadau athro sy'n disgrifio sut i gyflawni'r gweithgaredd. Gallwch chi lawrlwytho'r llyfryn adnoddau yma (1.5MB pdf).

Mae llyfryn Adnoddau Goffer yn fenter cyfnod trawsnewid a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol ac fe'i cyflwynir gan y Gymdeithas Fioleg Frenhinol.

PSTT – Ymddiriodolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd Prosiect Cymru

Mae Gweld Gwyddoniaeth wedi rheoli'r prosiect 'Ymchwiliad Gwyddoniaeth: Cymru' a ariannwyd gan yr Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd. Sefydlwyd y prosiect cyffrous hwn i gefnogi Ymchwiliad Gwyddonol a'r pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru.

Pwrpas y prosiect

Mae ysgolion uwchradd a'r ysgolion cynradd sy'n bwydo yn cydweithio â'i gilydd a Llysgenhadon STEM – pobl sydd am rannu eu profiad am eu gyrfaoedd i annog disgyblion o bob oedran i ymddiddori mewn pynciau STEM.

Mae'r ysgolion a'r Llysgenhadon yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu rhaglen o wersi a fydd yn gwella eu sgiliau a gwybodaeth wyddonol y disgyblion. Yna mae'r disgyblion yn eu defnyddio yr hyn maent wedi ei ddysgu mewn ymchwiliad yn yr ystafell ddosbarth gyda'r athro a'r Llysgennad STEM yn cydweithio.

Yn ystod eu cyfranogiad yn y prosiect, mae athrawon yn derbyn manylion am y Marc Ansawdd Gwyddoniaeth Cynradd (PSQM). Mae aelod o'r Coleg PSTT yn mynychu'r cwrs DPP i siarad am eu profiad o ymgeisio am PSQM.

Canlyniadau'r prosiect

  • Gwelliant yn y safonau a gyflawnir gan ddisgyblion mewn medrau gwyddoniaeth.
  • Mwy o amrywiaeth o ddulliau recordio a ddefnyddir mewn gwersi gwyddoniaeth.
  • Dealltwriaeth gynyddol gan athrawon yn y ddau gyfnod o'r dilyniant mewn sgiliau gwyddoniaeth.
  • Mwy o ymwybyddiaeth o'r Rhaglen Llysgenhadon STEM.
  • Gwelliant mewn agweddau disgyblion tuag at wyddoniaeth a gwyddonwyr.

Fideos

I weld pob fideo, cliciwch ar y llun bach: bydd y fideo Youtube neu Vimeo yn cael ei lansio.

Clwstwr Caerdydd Gweler fideo Gwyddoniaeth / PSTT (2018) (Vimeo video)
See Science Cardiff Cluster PSTT video
Mae athrawon o glwstwr Ysgol Bro Gwaun / Sir Benfro yn sôn am eu profiadau yn ystod Ymchwiliad Gwyddoniaeth: Cymru ac yn myfyrio ar yr effaith y cafodd hyn ar y dysgu, eu datblygiad personol a'r manteision i'r disgyblion (Fideo Vimeo). (Vimeo video)
Ysgol Bro Gwaun video still
Mae athrawon a disgyblion o glwstwr Ysgol Gyfun St Cyres, Bro Morgannwg yn siarad am eu profiadau yn ystod Ymchwiliad Gwyddoniaeth: Cymru ac yn myfyrio ar yr effaith y cafodd hyn ar y dysgu, eu datblygiad personol a'r manteision i'r disgyblion. (Fideo Youtube). (Youtube video)
Ysgol Bro Gwaun video still
Enghreifftiau o ddulliau cofnodi disgyblion – mae disgyblion Ysgol Iau Murch (clwstwr ysgol Bro Morgannwg) yn ymchwilio i wneud yr haul. (Fideo Youtube). (Youtube video)
Murch Junior School pupils investigate the making of the sun
Enghreifftiau o ddulliau cofnodi disgyblion – mae disgyblion Ysgol Iau Murch (clwstwr ysgol Bro Morgannwg) yn ymchwilio i'r ffordd y mae'r planedau'n cylchdroi'r haul. (Fideo Youtube). (Youtube video)

Llaeth a Mwy – Y Gymdeithas Fiocemegol

Mae Llaeth a Mwy yn weithdy newydd a ddatblygwyd gan Gweld Gwyddoniaeth ac mae wedi'i ariannu trwy Grant Allgymorth Gwyddonol y Gymdeithas Fiocemegol sy'n cyflwyno gwyddoniaeth biocemegol ar gyfer cynulleidfaoedd CA2 / 3. Mae'n cynnwys 4 gweithgareddau llaeth ymarferol gwahanol, yn ogystal â rhai syniadau o arbrofion eraill sy'n gysylltiedig â bwyd, sy'n addas i'w defnyddio o fewn amser gwersi neu fel gweithgareddau Clwb STEM.

Gallwch chi lawrlwytho ffeil zip o'r holl adnoddau yma.

Darllenwch am ein hymweliad â Castle Dairies, Caerffili yma.

Mathemateg mewn Amgueddfeydd – Amgueddfa Cymru

Mae Mathemateg mewn Amgueddfeydd yn adnodd digidol i gefnogi'r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

Dyluniwyd 22 o weithgareddau dwyieithog ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i gefnogi geometreg, rhif, data a sgiliau mesur.

Datblygwyd y pecyn cymorth mewn partneriaeth âG weld Gwyddoniaeth. Noddir y pecyn cymorth gan gynllun grant yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Gallwch lawrlwytho'r adnoddau pdf yma.

Cyffro a Rhyfeddod Gwyddoniaeth Prifysgol Aberystwyth

Mae gwefan newydd ar gyfer gwyddoniaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion 7-16 oed wedi cael ei lansio gan gyhoeddwr addysg Prifysgol Aberystwyth – CAA Cymru.

Datblygwyd Cyffro a Rhyfeddod Gwyddoniaeth i ysgogi meddwl ac annog disgyblion i archwilio cwestiynau gwyddonol pellach sy'n codi yn eu bywydau bob dydd.

Mae hefyd yn berthnasol i'r cynnwys Gwyddoniaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru a manylebau newydd TGAU Gwyddoniaeth CBAC.

Noddwyd yr adnodd gan Lywodraeth Cymru ac fe'i ysgrifennwyd gan Cerian Angharad o Gweld Gwyddoniaeth.