Image

Gwobrau Athrawon

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 14 Chwefror 2019

Gwobr Technegydd IOP


Bydd Gwobr Technegydd IOP yn galluogi'r gymuned i gydnabod a dathlu sgiliau a phrofiad technegwyr a'u cyfraniad at ffiseg. Gyda'r nod o godi statws proffesiynol technegwyr, bydd Gwobr Technegydd IOP yn amlygu rôl amrywiol technegwyr mewn addysg, ymchwil a diwydiant. Bydd enillydd Gwobr Technegydd IOP yn derbyn gwobr o £ 1,000, tlws a thystysgrif sy'n cael eu cyflwyno yng nghinio gwobrau blynyddol IOP.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 31 Mai 2019

 I gyflwyno enwebiad ewch i https://iop.awardsplatform.com.   Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y dyfarniad neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â awards@iop.org.

Gwobrau Dathlu ENTHUSE 2019  STEM Learning - enwebwch nawr

HomeMae Gwobrau Dathlu ENTHUSE yn cydnabod athrawon, technegwyr, staff cefnogi, Partneriaethau ENTHUSE ac ysgolion a cholegau sydd wedi dangos ymroddiad i ddatblygiad personol parhaol (DPP) sydd, yn ei dro, wedi gwella cyrhaeddiad a chynydd pobl ifanc mewn STEM. 

Mae Gwobrau Dathliad ENTHUSE yn cynnwys pedair dathliad rhanbarthol gydag enillwyr y gwobrau rhanbarthol yn mynd ymlaen i ddathliad cenedlaethol ar Fehefin 20 2019. Bydd y dathliad cenedlaethol yn digwydd yn y Gymdeithas Frenhinol yn Llundain, yr academi wyddonol hynaf mewn bodolaeth barhaus, a bydd addysgwyr ysbrydoledig o bob rhan o'r DU yno.

Gallwch enwebu eich hun neu rywun rydych chi'n ei adnabod.

Manylion yma.


Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd

PSTT logoMae athrawon sy’n gwneud gwaith anhygoel, yn codi safonau, yn rhagori mewn amodau anodd ac yn mynd uwchben a thu hwnt yn haeddu cael eu dathlu. Mae’r Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd yn gwneud hynny – rydym yn dathlu, yn gwobrwyo ac yn rhoi llu o gyfleoedd i’r athrawon haeddiannol hyn.

Mae’r gwobrau ar agor i’r holl Athrawon Cynradd sy’n llawn neu ran-amser ac sy’n:

  • A chreadigol wrth addysgu gwyddoniaeth
  • Yn ysbrydoli cydweithwyr a chyfrannu at ddatblygu gwyddoniaeth yn eu hysgol a thu hwnt
  • Yn ymgysylltu disgyblion â chyffro a gwyddoniaeth diddorol.

Wedi’i sefydlu yn 2003, cyflwynir y gwobrau yn ystod Cynhadledd Flynyddol Coleg Athrawon Gwyddoniaeth. Mae athrawon sy’n ennill y wobr yn cefnogi cydweithwyr yn eu hysgolion eu hunain ac ysgolion eraill naill ai’n lleol, yn rhanbarthol neu’n genedlaethol i godi proffil gwyddoniaeth. Maent yn aelodau o’r Coleg Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd fel Cymrawd Coleg lle mae ganddynt fynediad i lawer o fudd-daliadau, gan gynnwys cyllid dros £500,000 i helpu i lywio gwyddoniaeth cynradd er gwell.

Dathlir cyflawniadau’r athrawon anhygoel hyn mewn seremoni wobrwyo lle gall teulu, ffrindiau a chydweithwyr gasglu ynghyd i wylio eu ffrindiau a’u hanwyliaid gael eu cydnabod am eu cyflawniadau rhagorol.

Enwebwch athro neu athrawes yma - bydd enwebiadau 2019 yn agor yn fuan

Medal Addysg Kavli

Dyfarnir hyn gan y Gymdeithas Frenhinol bob dwy flynedd i unigolyn sydd wedi cael effaith sylweddol ar wyddoniaeth neu addysg fathemateg yn y DU. Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei wybod, yn haeddu cael eu cydnabod am yr effaith a gawsant, gwnewch yn siŵr euBydd y rownd nesaf yn agor yn mis Tachwedd 2019.

Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce

Rolls Royce logoRhaglen Wobrwyo Flynyddol yw Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce sy'n helpu athrawon i weithredu syniadau addysgu gwyddoniaeth neu fathemateg yn eu hysgolion a'u colegau. Gallwch gystadlu drwy dnail ai ddau lwybr. Yn gyntaf, gallwch fynychu DPP a ariennir gan ENTHUSE yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol, Efrog. Gellir cyflwyno'r cynllun gweithredu rydych chi'n ei baratoi fel rhan o'ch cwrs ar gyfer y Wobr Wyddoniaeth. Os na allwch fynychu cwrs yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol STEM gallwch gystadlu  am y Wobr Wyddoniaeth trwy un o'r Partneriaethau Dysgu Gwyddoniaeth rhanbarthol. Darganfyddwch sut i fynd i mewn yma.