Image

Gwobrau Athrawon

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 14 Chwefror 2019

Gwobr Athrawon Ffiseg

Image result for iopMae'r Gwobrau Athrawon Ffiseg yn dathlu llwyddiant athrawon ffiseg ysgol uwchradd sydd wedi codi proffil ffiseg a gwyddoniaeth mewn ysgolion.

Gwyddom fod athrawon yn cyfrannu swm enfawr i'r gymdeithas ac rydym yn dymuno rhoi cydnabyddiaeth iddynt y maent yn ei haeddu.

Gyda'r gwobrau hyn, rydym yn anrhydeddu athrawon ochr yn ochr â gwyddonwyr ymchwil a diwydianwyr nodedig.

Yn y modd hwn, rydym yn cydnabod, heb athrawon pwrpasol, na fyddai unrhyw gymuned ymchwil ffiseg na sylfaen dechnolegol mewn cymdeithas.

Gwybodaeth yma.

Gwobrau Dathlu ENTHUSE 2019  STEM Learning - enwebwch nawr

HomeMae Gwobrau Dathlu ENTHUSE yn cydnabod athrawon, technegwyr, staff cefnogi, Partneriaethau ENTHUSE ac ysgolion a cholegau sydd wedi dangos ymroddiad i ddatblygiad personol parhaol (DPP) sydd, yn ei dro, wedi gwella cyrhaeddiad a chynydd pobl ifanc mewn STEM. 

Mae Gwobrau Dathliad ENTHUSE yn cynnwys pedair dathliad rhanbarthol gydag enillwyr y gwobrau rhanbarthol yn mynd ymlaen i ddathliad cenedlaethol ar Fehefin 20 2019. Bydd y dathliad cenedlaethol yn digwydd yn y Gymdeithas Frenhinol yn Llundain, yr academi wyddonol hynaf mewn bodolaeth barhaus, a bydd addysgwyr ysbrydoledig o bob rhan o'r DU yno.

Gallwch enwebu eich hun neu rywun rydych chi'n ei adnabod.

Manylion yma.


Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2019

Mae'r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu prosiectau gwaith ieuenctid rhagorol, gweithwyr ieuenctid a'r rhai sy'n ymwneud â gwaith ieuenctid ledled Cymru.Mae naw categori: chwech ar gyfer prosiectau a thri ar gyfer unigolion.Am ragor o wybodaeth neu i enwebu ar-lein ewch i'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 28 Chwefror 2018


Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd

PSTT logoMae athrawon sy’n gwneud gwaith anhygoel, yn codi safonau, yn rhagori mewn amodau anodd ac yn mynd uwchben a thu hwnt yn haeddu cael eu dathlu. Mae’r Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd yn gwneud hynny – rydym yn dathlu, yn gwobrwyo ac yn rhoi llu o gyfleoedd i’r athrawon haeddiannol hyn.

Mae’r gwobrau ar agor i’r holl Athrawon Cynradd sy’n llawn neu ran-amser ac sy’n:

  • A chreadigol wrth addysgu gwyddoniaeth
  • Yn ysbrydoli cydweithwyr a chyfrannu at ddatblygu gwyddoniaeth yn eu hysgol a thu hwnt
  • Yn ymgysylltu disgyblion â chyffro a gwyddoniaeth diddorol.

Wedi’i sefydlu yn 2003, cyflwynir y gwobrau yn ystod Cynhadledd Flynyddol Coleg Athrawon Gwyddoniaeth. Mae athrawon sy’n ennill y wobr yn cefnogi cydweithwyr yn eu hysgolion eu hunain ac ysgolion eraill naill ai’n lleol, yn rhanbarthol neu’n genedlaethol i godi proffil gwyddoniaeth. Maent yn aelodau o’r Coleg Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd fel Cymrawd Coleg lle mae ganddynt fynediad i lawer o fudd-daliadau, gan gynnwys cyllid dros £500,000 i helpu i lywio gwyddoniaeth cynradd er gwell.

Dathlir cyflawniadau’r athrawon anhygoel hyn mewn seremoni wobrwyo lle gall teulu, ffrindiau a chydweithwyr gasglu ynghyd i wylio eu ffrindiau a’u hanwyliaid gael eu cydnabod am eu cyflawniadau rhagorol.

Enwebwch athro neu athrawes yma - bydd enwebiadau 2019 yn agor yn fuan.

Gwobr Athro Bioleg Ysgol y Flwyddyn

RSBMae Gwobr Athro Blynyddol Cymdeithas Frenhinol y Biolegwyr yn agored i bob athro sy’n gweithio gyda myfyrwyr 11-18 oed, sy’n dysgu rhaglenni astudio bioleg cyn-brifysgol, ac sydd ar hyn o bryd yn cael eu cyflogi mewn ysgol neu goleg yn y DU. Nod y wobr yw cydnabod athrawon bioleg rhagorol ac ysbrydoledig, ac mae bellach yn agored ar gyfer enwebiadau www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-awards/school-teacher-of-the-year

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Ydych chi'n adnabod athro rhagorol sy'n haeddu cydnabyddiaeth? A oes rhywun yn eich ysgol leol sydd angen eu dathlu? A yw eich staff addysgu yn arwain y ffordd mewn technoleg neu wyddoniaeth? 

Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn ôl ar gyfer 2019! Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, yn chwilio am y gweithwyr proffesiynol addysg gorau sydd gan Cymru i'w cynnig a'r rhai sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i'w hysgol neu eu lleoliad addysg. 

Mae deg categori eleni, gan gynnwys Athro'r Flwyddyn, Pennaeth y Flwyddyn, Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli ac, yn newydd ar gyfer 2019, Gwaith Ieuenctid mewn Ysgolion felly mae digon o gyfle i'ch ysgol gael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu. 

Os ydych chi'n athro, myfyriwr, rhiant, cyflogwr neu gydweithiwr ac yn adnabod rhywun a fyddai'n deilwng o Wobr Addysgu Proffesiynol mae gennych chi tan hanner nos ar 30 Tachwedd 2018 i enwebu ar-lein yma

Medal Addysg Kavli

Dyfarnir hyn gan y Gymdeithas Frenhinol bob dwy flynedd i unigolyn sydd wedi cael effaith sylweddol ar wyddoniaeth neu addysg fathemateg yn y DU. Os ydych chi, neu rywun rydych chi’n ei wybod, yn haeddu cael eu cydnabod am yr effaith a gawsant, gwnewch yn siŵr euBydd y rownd nesaf yn agor yn mis Tachwedd 2019.

Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce

Rolls Royce logoRhaglen Wobrwyo Flynyddol yw Gwobr Wyddoniaeth Rolls-Royce sy'n helpu athrawon i weithredu syniadau addysgu gwyddoniaeth neu fathemateg yn eu hysgolion a'u colegau. Gallwch gystadlu drwy dnail ai ddau lwybr. Yn gyntaf, gallwch fynychu DPP a ariennir gan ENTHUSE yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol, Efrog. Gellir cyflwyno'r cynllun gweithredu rydych chi'n ei baratoi fel rhan o'ch cwrs ar gyfer y Wobr Wyddoniaeth. Os na allwch fynychu cwrs yn y Ganolfan Ddysgu STEM Genedlaethol STEM gallwch gystadlu  am y Wobr Wyddoniaeth trwy un o'r Partneriaethau Dysgu Gwyddoniaeth rhanbarthol. Darganfyddwch sut i fynd i mewn yma.