Image

Cyfleoedd Eraill

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 20 February 2020

Cwrs arlein - 'Introduction to public engagement and science policy', cychwyn 24 Chwefror

Mae'r Gymdeithas Fiocemegol yn cynnal cwrs hyfforddi ar-lein, 'Introduction to public engagement and science policy', gan ddechrau ar 24 Chwefror 2020.

I gyfathrebu y tu hwnt i'r labordy mae angen set wahanol o sgiliau. Yn y cwrs ar-lein hwn, bydd cyfranogwyr yn archwilio sut y gall y biowyddorau moleciwlaidd gyfrannu at bolisi'r DU, a rhannu offer y gellir eu defnyddio i ymgysylltu â'r cyhoedd yn effeithiol. Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer biowyddonwyr sefydledig ar gyfer gyrfa gynnar sy'n dymuno dysgu mwy am bolisi gwyddoniaeth ac ymgysylltu â'r cyhoedd.

Ymhlith y pynciau sy'n cael sylw yn y cwrs rhyngweithiol hwn mae:

  • Cyflwyniad i gyfathrebu gwyddoniaeth
  • Gwyddoniaeth wrth lunio polisïau - canllaw i dirwedd y DU
  • Gweithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd
  • Gwerthuso effaith

Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i aelodau'r Gymdeithas Fiocemegol a £50 i eraill.

Manylion yma.

Arweinyddiaeth Effeithiol mewn Gwyddoniaeth - Cwrs DPP i athrawon, Mawrth 5 & 6, Llandudno

C:Usersandrea.TQDesktopTQ LOGO Yel on Bl.rgb.jpgCwrs ymarferol wedi ei hysbysu gan ymchwil er mwyn eich helpu i ddatblygu yn eich rôl fel arweinydd gwyddoniaeth.

Dim ond £50 i fynychu.

Mae athrawon yn gymwys i dderbyn bwrsariaeth ENTHUSE gwerth £330 y gellir ei ddefnyddio i wrthbwyso cost y cwrs a chostau llanw.

Bydd Andrea Mapplebeck a John Walker yn hwyluso’r cwrs yma ac mae gan y ddau hanes rhagorol o ddatblygu a darparu cyrsiau o ansawdd uchel sydd wrth fodd athrawon ac a ystyrir ganddynt fel datblygiad proffesiynol rhagorol!

Bydd y cwrs yma yn darparu pecyn o syniadau ynghylch arweinyddiaeth i’r rhai fydd yn cymryd rhan, y byddwch yn gallu eu defnyddio yn syth ac yn y dyfodol er mwyn eich helpu i wneud y mwyaf o’r effaith y gallwch ei gael yn eich rôl fel arweinydd yn yr ysgol.

Manylion a bwcio yma.

BBC Terrific Scientific

BBC Terrific ScientificMae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.

Manylion yma.

Gweithdai allgymorth addysg AM DDIM Renishaw

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol.
Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST.

Mwy o wybodaeth yma

Ymweliadau Allgymorth Ysgolion AM DDIM gan yr RSPB yng Nghaerdydd ac ADNODDAU AM DDIM i bob ysgol

Bydd ein haddysgwyr hyfforddedig yn hwyluso darganfyddiad rhyngweithiol, wedi'i seilio ar ymholiadau o'r byd naturiol yn eich gofod awyr agored.

Mae gennym ddetholiad o sesiynau hynod ddiddorol, sy'n briodol i'w hoedran, sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm, pob un yn cyfrannu at Wobr Her Wyllt RSPB, Rhaglen Eco-Ysgolion a Gwobrau John Muir. Mae ein haddysgwyr hyfforddedig yn dod ag adnoddau ac offer arbenigol, gan ychwanegu gwerth at y gweithdai.

Mae'r gweithdai ar gael yn y Gymraeg.

Manylion yma.

Cais am wybodaeth gan Dow, Y Barri

Mae Dow, Barry yn gweithio ar brosiect cydweithredu Caffael Talent/Gweithrediadau  i ddenu mwy o ymgeiswyr benywaidd i'n prentisiaethau a'n rolau technegol o fewn Gweithrediadau. Er mwyn helpu gyda hyn, rydym yn cynnal ymchwil amrywiol i wella'r broses recriwtio ymhellach ac rydym yn gobeithio estyn allan i ysgolion yn y rhanbarth.

Os oes gennych ddiddordeb, a fyddech chi'n darparu'r wybodaeth ganlynol:

  • Enw a rhanbarth yr ysgol
  • Oedran myfyrwyr yn yr ysgol
  • Amrywiaeth rhyw yn yr ysgol ac yn benodol yn yr astudiaethau STEM
  • Cyfleoedd hyrwyddo yn yr ysgolion hyn - er enghraifft, taflenni, posteri, e-byst at fyfyrwyr / rhieni, ac ati.
  • Cronfa ddata o raddedigion STEM o flynyddoedd blaenorol ac os byddai genym ganiatad i anfon e-byst at y cysylltiadau hyn ynghylch cyfleoedd yn Dow sy'n cyd-fynd â'u haddysg.

Y person i gysylltu â hi yn Dow yw Fiona Low FJLow@dow.com

Gwnewch gais NAWR ar gyfer Gwyliau Cemeg Salters 2020

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Gwyliau Cemeg Sefydliad Salters! Gwnewch gais nawr i osgoi cael eich siomi. Ni chynigir lleoedd ar sail y cyntaf i'r felin, ond gwnewch gais cyn i'r mynediad â blaenoriaeth gau ar 31 Ionawr am y siawns orau o fynychu'ch Gŵyl o'ch dewis.

Cynhelir Gwyliau Cemeg Salters ’ar gyfer plant 11-13 oed mewn prifysgolion a cholegau. Ymhlith y gweithgareddau mae dwy her ymarferol a darlith hwyliog gyda gwobrau hwyliog a thystysgrifau i bawb. Cynhelir oddeutu 50 o ddigwyddiadau yn flynyddol, mewn oddeutu 40 o brifysgolion gwahanol ledled y DU ac Iwerddon, gyda thua 800 o ysgolion yn cymryd rhan bob blwyddyn. Mae cyfanswm o dros 46,000 o fyfyrwyr wedi profi hwyl cemeg ymarferol trwy ein Gwyliau Cemeg.

Bydd digwyddiadau Bl 7 ac 8 yn cael eu cynnal ym Mangor, Aberystwyth, Abertawe a Chaerdydd. Bydd digwyddiad blwyddyn 9 ym Mhontypridd.

Manylion yma.

Cofrestrwch nawr am Mission X 2020!

Mae 'Mission X: Train Like an Astronaut' yn her addysgol ryngwladol am ddim, sy'n canolbwyntio ar ffitrwydd a maeth, sy'n annog myfyrwyr i hyfforddi fel gofodwr.

Mae timau o fyfyrwyr yn cwblhau gweithgareddau i ennill pwyntiau a helpu masgotiaid Mission X, Luna a Leo, i gerdded i'r Lleuad. Mae dwy set o weithgareddau ymarferol yn yr ystafell ddosbarth yn cefnogi'r her: gweithgareddau corfforol, sy'n helpu myfyrwyr i ddatblygu cryfder, dygnwch, cydsymud ac ymwybyddiaeth ofodol; a gweithgareddau gwyddonol sy'n canolbwyntio ar bynciau STEM ac sy'n caniatáu i fyfyrwyr ymarfer rhesymu gwyddonol a gwaith tîm.

Oedran targed: 8-12, ond gellir addasu gweithgareddau ar gyfer pob oedran!

Llinell amser: Ionawr 2020 - Mai 2020.

Gallwch gofrestru hyd at Ebrill 17.

Manylion yma.

Arolwg athrawon Pont Gludiant Casnewydd

Allwch chi helpu un o'r pontydd mwyaf eiconig yng Nghymru?

Mae tîm Pont Cludiant Casnewydd yn gwneud cais i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i gefnogi atgyweirio, adfer a dehongli'r Bont eiconig. Fel rhan o'r prosiect hwn, bydd rhaglen newydd o weithgareddau, ymweliadau ac adnoddau ar waith ar gyfer ysgolion a cholegau, gyda gweithgareddau o bosibl yn cefnogi gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), hanes, daearyddiaeth a dylunio celf. Rydym hefyd yn gobeithio cynnig cyfleon gwirfoddoli, lleoliadau gwaith a phrentisiaethau i bobl ifanc.

Hoffem gael eich mewnbwn i'n helpu i'n siapio ein syniadau ar y cam cyffrous hwn ac mae'r arolwg hwn yn amlinellu rhai o'r syniadau hynny. Dylai'r arolwg hwn gymryd tua 7-10 munud i'w gwblhau. Bydd yr holl arolygon sydd wedi'u cwblhau yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill Taleb Amazon £50.

Arolwg yma.

Gweithdai Gwyddor Môr Am Ddim i Ysgolion

Mae'r Cadetiaid Môr gyda Seafarers UK yn cynnig gweithdai gwyddor môr i fyfyrwyr CA3 ledled y DU, yn rhad ac am ddim.

Mae'r sesiwn hwyliog a llawn gwybodaeth hon yn canolbwyntio ar hynofedd, gan archwilio rhai o'r egwyddorion gwyddonol y tu ôl i hynofedd a dadleoliad ac yn gorffen gyda her tîm i arnofio llong i ddal y cargo mwyaf.

Am argaeledd neu fwy o wybodaeth cysylltwch â: Sally Wilkinson - swilkinson@ms-sc.org