Image

A mwy…

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 6 Gorffennaf 2020

Cwrs Arlein Am Ddim i bobl ifanc: 'An Introduction to Coronavirus'

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn, wedi'i anelu at bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc, yn archwilio'r wyddoniaeth y tu ôl i'r pandemig COVID-19 byd-eang cyfredol. Byddwn yn clywed gan wyddonwyr ac arbenigwyr yn Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain, wrth iddynt esbonio'r ymchwil sy'n mynd ymlaen i ddeall y firws ac arwain yr ymateb byd-eang i coronafirws.

Ar ddiwedd y cwrs hwn dylai dysgwyr allu: 

  • Disgrifio'r agweddau ar fioleg coronafirws sydd wedi arwain at yr ymateb byd-eang cyfredol 
  • Esbonio'r ffactorau sy'n effeithio ar drosglwyddo, a sut rydyn ni'n eu mesur 
  • Deall yr ymchwil ar gyffuriau, profion a brechlynnau ar gyfer y clefyd 
  • Trafod yr ymyriadau meddygol a chymdeithasol a fydd yn cael eu defnyddio i barhau i reoli clefydau 

Manylion a chofrestru yma.

Adnoddau addysg môr dwfn am ddim: ATLAS at Home

Mae'r prosiect H2020 ATLAS, a ariennir gan yr UE, wedi datblygu ystod o adnoddau addysgol am ddim ar faterion a phynciau sy'n ymwneud â Chefnfor yr Iwerydd ac yn benodol y môr dwfn. Fe'u crëwyd yn wreiddiol i athrawon ac addysgwyr morol eu defnyddio mewn amgylchedd dosbarth, ac mae'r gweithgareddau dysgu hwyliog hefyd yn adnoddau delfrydol i gefnogi addysg yn y cartref, ac maent ar gael mewn sawl iaith.

Datblygwyd yr adnoddau gan bartneriaid prosiect ATLAS Dynamic Earth, Prifysgol Caeredin ac AquaTT. Gall plant, rhieni ac athrawon ddysgu am greaduriaid a chynefinoedd y môr dwfn trwy gwblhau eu taflenni lliwio estynedig eu hunain, sy'n dod yn fyw wrth edrych arnynt trwy'r 'Spectacular App'. Gallwch hefyd roi cynnig ar arolygu’r ‘ATLAS coral reef’, cyfansawdd o ddelweddau o’r riffiau cwrel dŵr oer yn nyfroedd Iwerddon a’r Alban, wedi’u harddangos fel mat llawr yn cynnwys anifeiliaid môr dwfn allweddol o ymchwil ATLAS.

Ar gyfer athrawon, neu rieni sy'n arwain addysg gartref, mae saith pecyn addysg, pob un yn cynnwys gwersi a gweithgareddau wedi'u cynllunio'n barod sy'n gysylltiedig â'r môr dwfn. Ymhlith y rhain mae adnoddau amlieithog yn ymdrin ag ‘Anifeiliaid, llysiau, mwynau?’, Gwers yn egluro fentiau hydrothermol, pwysigrwydd y cefnfor, asideiddio'r cefnforoedd, a rhai arbrofion hwyliog sy'n dangos effaith gwasgedd uchel yn y môr dwfn. Mae yna her tacsonomeg hefyd, a gwers ar fygythiadau i riffiau cwrel.

Gyda llawer ohonom yn dal i fod yn gyfyngedig gartref, nawr yw'r amser perffaith i gychwyn ar archwilio môr dwfn gydag ATLAS Atlantic Adventures.

Dilynwch eu sianeli cyfryngau cymdeithasol (#ATLASatHome, Twitter @eu_atlas, Facebook @EuATLAS) i gael mwy o weithgareddau dysgu ar thema'r môr. 

Gweithgareddau CREST yn y cartref

Mae Gwobrau CREST yn gyfle gwych i arddangos ffyrdd y gall eich plant gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n seiliedig ar wyddoniaeth gydag ychydig iawn o adnoddau.

Mae popeth sy'n ymwneud â chynllun Gwobrau CREST yn aros yr un fath, gyda chyfoeth o weithgareddau sy'n gymwys ar gyfer Gwobrau am ddim ac ar gael ar wefan CREST. Mae athrawon a rhieni hefyd yn dal i allu gwneud cais am dystysgrifau CREST ar-lein i fyfyrwyr sydd wedi cyflawni meini prawf y Gwobrau. Gallwch ddarllen mwy o'n hymateb yng Nghanolfan Gymorth CREST.

Gwelwch yma restr o weithgareddau ar gyfer plant rhwng 5 a 14 oed sydd yn ddelfrydol i'w gwneud yn y cartref.

BBC Terrific Scientific

BBC Terrific ScientificMae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.

Manylion yma.

Gweithdai allgymorth addysg AM DDIM Renishaw

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol.
Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST.

Mwy o wybodaeth yma

Ymweliadau Allgymorth Ysgolion AM DDIM gan yr RSPB yng Nghaerdydd ac ADNODDAU AM DDIM i bob ysgol

Bydd ein haddysgwyr hyfforddedig yn hwyluso darganfyddiad rhyngweithiol, wedi'i seilio ar ymholiadau o'r byd naturiol yn eich gofod awyr agored.

Mae gennym ddetholiad o sesiynau hynod ddiddorol, sy'n briodol i'w hoedran, sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm, pob un yn cyfrannu at Wobr Her Wyllt RSPB, Rhaglen Eco-Ysgolion a Gwobrau John Muir. Mae ein haddysgwyr hyfforddedig yn dod ag adnoddau ac offer arbenigol, gan ychwanegu gwerth at y gweithdai.

Mae'r gweithdai ar gael yn y Gymraeg.

Manylion yma.

Gweithdai Gwyddor Môr Am Ddim i Ysgolion

Mae'r Cadetiaid Môr gyda Seafarers UK yn cynnig gweithdai gwyddor môr i fyfyrwyr CA3 ledled y DU, yn rhad ac am ddim.

Mae'r sesiwn hwyliog a llawn gwybodaeth hon yn canolbwyntio ar hynofedd, gan archwilio rhai o'r egwyddorion gwyddonol y tu ôl i hynofedd a dadleoliad ac yn gorffen gyda her tîm i arnofio llong i ddal y cargo mwyaf.

Am argaeledd neu fwy o wybodaeth cysylltwch â: Sally Wilkinson - swilkinson@ms-sc.org