Image

Cyfleoedd Eraill

Wedi ei ddiweddaru ddiwetha 3 Ebrill 2020

Gweithgareddau CREST yn y cartref

Mae Gwobrau CREST yn gyfle gwych i arddangos ffyrdd y gall eich plant gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n seiliedig ar wyddoniaeth gydag ychydig iawn o adnoddau.

Mae popeth sy'n ymwneud â chynllun Gwobrau CREST yn aros yr un fath, gyda chyfoeth o weithgareddau sy'n gymwys ar gyfer Gwobrau am ddim ac ar gael ar wefan CREST. Mae athrawon a rhieni hefyd yn dal i allu gwneud cais am dystysgrifau CREST ar-lein i fyfyrwyr sydd wedi cyflawni meini prawf y Gwobrau. Gallwch ddarllen mwy o'n hymateb yng Nghanolfan Gymorth CREST.

Gwelwch yma restr o weithgareddau ar gyfer plant rhwng 5 a 14 oed sydd yn ddelfrydol i'w gwneud yn y cartref.

Ysgol Haf 2020 MAGIC OF MATERIALS

6 - 8 Gorffennaf 2020 Llundain

Trefnir y digwyddiad hwn mewn partneriaeth rhwng IOM3 ac Ysgol St Paul.

Mae Ysgol Haf Magic of Materials yn gwrs preswyl tair noson am ddim i fyfyrwyr ar ddiwedd blwyddyn 10 (14-15 oed). Mae'n dod â phwnc cymhleth ac amrywiol gwyddoniaeth defnyddiau yn fyw trwy gyfres o weithdai a darlithoedd dan arweiniad athrawon, academyddion ac arbenigwyr diwydiant. Bydd y cwrs yn dangos pwysigrwydd y maes ar draws y gwyddorau, peirianneg a thechnoleg.

Mae'r cwrs unigryw hwn yn agored i 24 o ddisgyblion ysgol nad ydynt yn talu ffioedd o bob rhan o'r DU a bydd uchafswm o dri disgybl o unrhyw un ysgol yn cael eu dewis. Dyrennir lleoedd ar sail ffurflen gais syml sy'n gofyn am ddatganiad byr gan ddisgyblion ac athrawon. Gan fod y cwrs hwn yn digwydd yn ystod y tymor rhaid i ysgol y disgybl gymeradwyo, fel arall ni allant fynychu. Rydym yn annog disgyblion sydd â diddordeb brwd mewn STEM, gwyddoniaeth defnyddiau a ffiseg yn benodol i ymgeisio.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Ebrill.

Manylion yma.

BBC Terrific Scientific

BBC Terrific ScientificMae’r ymgyrch yn cynnwys 10 o ymchwiliadau cenedlaethol ac yn gobeithio annog miliwn o blant i gymryd rhan. Bydd ‘Terrific Scientific’ hefyd yn galluogi plant i ymgymryd ag ymchwil go iawn gan ddefnyddio eu sgiliau ymholi gwyddonol i lywio gwaith prifysgolion blaenllaw. Mae’r ymchwiliadau yn cael eu cynllunio i fod yn hygyrch ac yn defnyddio eitemau bob dydd.

Mae’r cyflwynydd gwyddoniaeth a bywyd gwyllt, Liz Bonnin yn Llysgennad ar gyfer ‘Terrific Scientific’ ac yn ymddangos yn y ffilm ragarweiniol hon sy’n esbonio beth mae’r ymgyrch yn ei olygu. Gall ysgolion gofrestru yma i gymryd rhan.

Manylion yma.

Gweithdai allgymorth addysg AM DDIM Renishaw

Ar gyfer myfyrwyr cynradd (Bl 5&6) ac ysgolion uwchradd ledled De Cymru, mae gweithdai allgymorth addysg Renishaw yn darparu profiad ymarferol o beirianneg y byd go iawn. Ar gyfer athrawon, maen nhw'n cynnig cyfle delfrydol i ysgogi diddordeb dosbarthiadau yn y pynciau (STEM), gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Cynhelir y gweithdai hanner diwrnod a diwrnod llawn yn ein Canolfan Datblygu Ffabrigau (FDC) ym Miskin, ac maent i gyd yn gwbl AM DDIM. Gellir hyd yn oed eu teilwra i gydfynd ag anghenion cwricwla ysgolion unigol.
Gyda chysylltiadau cwricwlwm craidd cryf, mae'r gweithdai yn cynnig ystod o weithgareddau peirianneg STEM gwahanol sy'n cynnwys: Ystyried gyrfa mewn peirianneg; Argraffu 3D a Dylunio Cyfrifiadurol a Gynorthwyir (CAD); Electroneg; Peirianneg; Codio a meddalwedd; Gwyddoniaeth - Gwobrau Superstar CREST.

Mwy o wybodaeth yma

Ymweliadau Allgymorth Ysgolion AM DDIM gan yr RSPB yng Nghaerdydd ac ADNODDAU AM DDIM i bob ysgol

Bydd ein haddysgwyr hyfforddedig yn hwyluso darganfyddiad rhyngweithiol, wedi'i seilio ar ymholiadau o'r byd naturiol yn eich gofod awyr agored.

Mae gennym ddetholiad o sesiynau hynod ddiddorol, sy'n briodol i'w hoedran, sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm, pob un yn cyfrannu at Wobr Her Wyllt RSPB, Rhaglen Eco-Ysgolion a Gwobrau John Muir. Mae ein haddysgwyr hyfforddedig yn dod ag adnoddau ac offer arbenigol, gan ychwanegu gwerth at y gweithdai.

Mae'r gweithdai ar gael yn y Gymraeg.

Manylion yma.

Cais am wybodaeth gan Dow, Y Barri

Mae Dow, Barry yn gweithio ar brosiect cydweithredu Caffael Talent/Gweithrediadau  i ddenu mwy o ymgeiswyr benywaidd i'n prentisiaethau a'n rolau technegol o fewn Gweithrediadau. Er mwyn helpu gyda hyn, rydym yn cynnal ymchwil amrywiol i wella'r broses recriwtio ymhellach ac rydym yn gobeithio estyn allan i ysgolion yn y rhanbarth.

Os oes gennych ddiddordeb, a fyddech chi'n darparu'r wybodaeth ganlynol:

  • Enw a rhanbarth yr ysgol
  • Oedran myfyrwyr yn yr ysgol
  • Amrywiaeth rhyw yn yr ysgol ac yn benodol yn yr astudiaethau STEM
  • Cyfleoedd hyrwyddo yn yr ysgolion hyn - er enghraifft, taflenni, posteri, e-byst at fyfyrwyr / rhieni, ac ati.
  • Cronfa ddata o raddedigion STEM o flynyddoedd blaenorol ac os byddai genym ganiatad i anfon e-byst at y cysylltiadau hyn ynghylch cyfleoedd yn Dow sy'n cyd-fynd â'u haddysg.

Y person i gysylltu â hi yn Dow yw Fiona Low FJLow@dow.com

Cofrestrwch nawr am Mission X 2020!

Mae 'Mission X: Train Like an Astronaut' yn her addysgol ryngwladol am ddim, sy'n canolbwyntio ar ffitrwydd a maeth, sy'n annog myfyrwyr i hyfforddi fel gofodwr.

Mae timau o fyfyrwyr yn cwblhau gweithgareddau i ennill pwyntiau a helpu masgotiaid Mission X, Luna a Leo, i gerdded i'r Lleuad. Mae dwy set o weithgareddau ymarferol yn yr ystafell ddosbarth yn cefnogi'r her: gweithgareddau corfforol, sy'n helpu myfyrwyr i ddatblygu cryfder, dygnwch, cydsymud ac ymwybyddiaeth ofodol; a gweithgareddau gwyddonol sy'n canolbwyntio ar bynciau STEM ac sy'n caniatáu i fyfyrwyr ymarfer rhesymu gwyddonol a gwaith tîm.

Oedran targed: 8-12, ond gellir addasu gweithgareddau ar gyfer pob oedran!

Llinell amser: Ionawr 2020 - Mai 2020.

Gallwch gofrestru hyd at Ebrill 17.

Manylion yma.

Arolwg athrawon Pont Gludiant Casnewydd

Allwch chi helpu un o'r pontydd mwyaf eiconig yng Nghymru?

Mae tîm Pont Cludiant Casnewydd yn gwneud cais i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol i gefnogi atgyweirio, adfer a dehongli'r Bont eiconig. Fel rhan o'r prosiect hwn, bydd rhaglen newydd o weithgareddau, ymweliadau ac adnoddau ar waith ar gyfer ysgolion a cholegau, gyda gweithgareddau o bosibl yn cefnogi gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), hanes, daearyddiaeth a dylunio celf. Rydym hefyd yn gobeithio cynnig cyfleon gwirfoddoli, lleoliadau gwaith a phrentisiaethau i bobl ifanc.

Hoffem gael eich mewnbwn i'n helpu i'n siapio ein syniadau ar y cam cyffrous hwn ac mae'r arolwg hwn yn amlinellu rhai o'r syniadau hynny. Dylai'r arolwg hwn gymryd tua 7-10 munud i'w gwblhau. Bydd yr holl arolygon sydd wedi'u cwblhau yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill Taleb Amazon £50.

Arolwg yma.

Gweithdai Gwyddor Môr Am Ddim i Ysgolion

Mae'r Cadetiaid Môr gyda Seafarers UK yn cynnig gweithdai gwyddor môr i fyfyrwyr CA3 ledled y DU, yn rhad ac am ddim.

Mae'r sesiwn hwyliog a llawn gwybodaeth hon yn canolbwyntio ar hynofedd, gan archwilio rhai o'r egwyddorion gwyddonol y tu ôl i hynofedd a dadleoliad ac yn gorffen gyda her tîm i arnofio llong i ddal y cargo mwyaf.

Am argaeledd neu fwy o wybodaeth cysylltwch â: Sally Wilkinson - swilkinson@ms-sc.org