Image

Clybiau STEM

Mae Clybiau STEM yn ffordd bwerus a phleserus o ymgysylltu myfyrwyr â phynciau STEM. Gallant fod yn hwyl i fyfyrwyr ac arweinwyr clwb, ac mae ganddynt effeithiau cadarnhaol i'r ysgol.
Gall cymryd rhan mewn Clwb STEM roi cyfle i fyfyrwyr ennill sgiliau ymarferol, sgiliau gwaith tīm ac arwain a chynyddu eu hyder yn y pynciau STEM, gan eu cynnwys all arwain at astudiaeth bellach o bynciau STEM a'r cyfle i ddarganfod gyrfaoedd sy'n gysylltiedig â STEM.

Drwy ein Llysgenhadon STEM a'n gwaith gydag ysgolion ac eraill, gallwn gynnig syniadau, adnoddau, gweithgareddau, arweiniad a chefnogaeth, yn ogystal â lleoedd i edrych am gyllid posibl wrth sefydlu Clwb STEM neu adeiladu ar glwb sydd eisioes yn bodoli o fewn eich ysgol.

Os ydych chi'n rhedeg clwb ar ôl ysgol neu glwb amser cinio sy'n gysylltiedig ag unrhyw fath o weithgaredd STEM – er enghraifft, Peirianwyr Ifanc, Clwb Gwyddoniaeth, Clwb Seryddiaeth, Clwb Mathemateg, Clwb Technoleg Bwyd, Clwb Camera – bydd gennych ddiddordeb i wybod fod STEM Learning Cyf wedi sefydlu grŵp cymunedol Clybiau STEM i rannu gwybodaeth.

Mae Clybiau STEM yn cynnig cyfoeth o wybodaeth i athrawon sy'n ymwneud â Chlybiau ac yn rhoi canllawiau i chi ar ddechrau a rhedeg clwb, syniadau, gwybodaeth adnoddau, gwybodaeth a heriau ac ati ar-lein.

My Image

Gofynnwch am Lysgennad STEM

Mae Llysgenhadon STEM yn dangos posibiliadau sydd o fewn pynciau STEM a gyrfaoedd trwy ddatgelu sut mae STEM hanfodol ar draws y byd yr ydym yn byw ynddi. Mae'r gwasanaeth hwn AM DDIM i ysgolion a cholegau.

Gallwch gofrestru gyda STEM Learning Ltd a gofyn am Lysgenhadon STEM yma neu cysylltwch â ni yn uniongyrchol trwy e-bost ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

My Image

Syniadau a gweithgareddau

Clybiau STEM

Mae Clybiau STEM yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc gael eu hysbrydoli gan archwilio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg tu hwnt i'r cwricwlwm ffurfiol. Mae'r Rhaglen yn adeiladu ar lwyddiannau Rhwydwaith Clybiau STEM wrth adeiladu meysydd ffocws newydd a chymorth i athrawon sy'n briodol i anghenion eu hysgolion.

Prosiectau a chystadlaethau

Mae prosiectau a chystadlaethau'n ffordd wych o wahodd Llysgenhadon STEM i'ch ystafell ddosbarth. Beth am ofyn i Lysgenhadon STEM osod her neu fentora myfyrwyr trwy brosiect?

Chwiliwch am ein prosiectau a'n cystadlaethau cyfredol.

Cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu

Fel /canolfan Llysgenhadon STEM Rrydym yn cynnal sesiynau rhwydweithio rheolaidd er mwyn i athrawon gyfarfod Llysgenhadon STEM a thrafod syniadau Ewch i'r dudalen Beth sy'n digwydd i gael gwybod mwy.

Mae STEM Learning yn cynnig amrywiaeth eang o opsiynau DPP yn eu Canolfan Genedlaethol yn Efrog a throy eu Partneriaeth Dysgu Gwyddoniaeth.

Adnoddau ac adnoddau ar-lein

Dysgu arlein

Mae gan STEM Learning ddewis o adnoddau a gweithdai DPP hyblyg ar gyfer Athrawon STEM. P'un ai ydych chi'n athro Mathemateg, Cydlynydd Gwyddoniaeth Cynradd, ANG neu athro sefydledig sy'n chwilio am syniadau a chymorth, mae yna gyfoeth o adnoddau a phecynnau hyfforddi ar eich cyfer chi.