Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Diweddariad Clwb STEM

STEM Club logoMae ein cylchlythyr Clybiau STEM yn cynnwys gwybodaeth a syniadau defnyddiol i redeg Clwb STEM yn eich ysgol. Gallwch ei ddarllen ar-lein yn a chael gwybod am yr adnoddau diweddaraf, cystadlaethau a grantiau sydd ar gael i Glybiau STEM mewn ysgolion.

Os ydych yn arweinydd y Clwb STEM neu os hoffech sefydlu Clwb STEM yn eich ysgol gellir cysylltu â ni drwy clybiau-stem@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Gallwn eich ychwanegu at ein rhestr bostio Clybiau STEM.

Nawr fod ysgolion yng Nghymru yn gallu cofrestru disgyblion ar gyfer Gwobrau CREST yn RHAD AC AM DDIM, gallech ystyried cynnal y Gwobrau hyn yn eich clwb. Am fwy o fanylion cysylltwch â crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Chwilio am rywun proffesiynol o fyd STEM i gefnogi eich clwb (er enghraifft, i weithredu fel mentor, i redeg dadl, rhoi sgwrs ryngweithiol)? Yna gofynnwch am Lysgennad STEM i ymweld â’ch clwb yma.

Mae Clwb STEM yn unrhyw sesiwn y tu allan i’r amserlen sy’n rhoi cyfle i archwilio agweddau ar Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu y tu allan i’r gweithgareddau dosbarth sydd yn seiliedig ar gwricwlwm arferol y fyfyrwyr.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Cynllun Gwobr Crest yn awr yn rhad ac am ddim yng Nghymru!

Mae Yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yng Nghymru yn ariannu costau y Gwobrau CREST (Darganfod, Efydd, Arian ac Aur) ar gyfer ysgolion yng Nghymru yn llawn. CREST yw cynllun gwobrwyo y DU ar gyfer gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Mae Gwobrau CREST yn cael eu cydnabod gan UCAS a gellir eu defnyddio tuag at yr elfen sgiliau o Wobr Dug Caeredin.

Am fwy o wybodaeth am y Gwobrau CREST a sut i gofrestru, cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth, eich cydlynydd lleol ar gyfer y cynllun Gwobr CREST yng Nghymru, ar crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ffoniwch 02920 344727.

Llywodraeth Cymru – Ffocws ar Wyddoniaeth

Edrychwch am yr adnoddau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r ymgyrch Ffocws ar Wyddoniaeth. Mae cynllunydd Tymor yr Hydref newydd gyda manylion am nifer o ddigwyddiadau, gweithgareddau a chystadlaethau cyffrous sy’n seiliedig ar STEM ar gael yma.

Nod ymgyrch Ffocws ar Wyddoniaeth yw tynnu sylw at bwysigrwydd gwyddoniaeth ac astudio gwyddonol i fywyd bob dydd, ac yn hyrwyddo gyrfaoedd sy’n seiliedig ar STEM. Gallwch gefnogi neu gyfrannu at ymgyrch Ffocws ar Wyddoniaeth trwy e-bostio Sara.Thomas@wales.gsi.gov.uk.

IoP conference flyer14eg Cynhadledd Blynyddol Athrawon FCymru

Dydd Mercher 7 Hydref, 2015, 9:15am – 4pm. Coleg Crist, Aberhonddu

Diwrnod am ddim o gyflwyniadau a gweithdai ar gyfer athrawon a thechnegwyr. Cyfle gwych i athrawon a thechnegwyr i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o DPP Ffiseg a dathlu Blwyddyn Ryngwladol Golau. Mae y diwrnod yn cynnwys cyflwyniad gan yr Athro Pete Vukusic, Prifysgol Caerwysg – All Things Bright a Beautiful: Ffiseg Goleuni a Lliw. Ceir manylion llawn yn y daflen pdf y gallwch ei lawrlwytho yma.

IET Partneriaid gyda BBC ar ymgyrch ‘Make it Digital’

microbitGyda’r DU yn wynebu prinder sgiliau sylweddol, ac mae angen 1.4 miliwn o weithwyr proffesiynol digidol ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf. Mae ‘Make it Digital’ yn ymgyrch genedlaethol i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o godwyr a rhaglenwyr. Dywedodd Prif Weithredwr IET Nigel Good: “Mae’r byd digidol yn esblygu drwy’r amser – a gyda hynny, mae’r galw am fwy o bobl ifanc gyda sgiliau codio a sgiliau digidol. Mae’n wych ein bod yn cefnogi y BBC i hyrwyddo’r byd creadigrwydd digidol ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf i gymryd rhan yn yr hyn sy’n prysur ddod yn un o’n diwydiannau mwyaf cyffrous a chreadigol.”

Bydd y tîm addysg IET yn gweithio ar y prosiect cyffrous hwn i gynhyrchu ystod o adnoddau addysgu, digwyddiadau a DPP athrawon i hyrwyddo’r BBC micro: dyfais codio. Bydd yr adnoddau yn annog defnydd yn yr ysgol ac yn y cartref, gan y bydd myfyrwyr yn gallu cadw eu dyfais codio a mynd ag ef adref a dysgu gyda’u rhieni. Bydd y digwyddiadau’n cynnwys cyfres o ddigwyddiadau oddi ar y amserlen, Diwrnodau Her STEM a fydd yn cynnwys rhywfaint o hyfforddiant ar y dyfeisiau yn ogystal ag annog creadigrwydd, gweithio mewn tîm, datrys problemau a chymhwyso’r dechnoleg i sefyllfaoedd bywyd go iawn.

“Yn union fel cyflwynodd y BBC Micro filiynau i gyfrifiaduron personol 30 mlynedd yn ôl, gall y BBC micro bit helpu i sicrhau fod cenhedlaeth newydd gyda’r sgiliau digidol sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i swyddi a helpu i dyfu’r economi yn y DU.” Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

I wneud cais i gynnal Diwrnod Sialens ‘Make it Digital’, llawrlwythwch y ffurflen hon a’i dychwelyd dim hwyrach na dydd Llun 28 Medi.

Cofrestrwch eich ysgol i dderbyn BBC micro: am ddim i bob plentyn ym mlwyddyn 7 neu gyfwerth ar draws y DU.

Her Rocedi Ieuenctid UK Aerospace (UKAYRoC)

UKAYRoC logoYr Her UK Aerospace (UKAYRoC) yn rhoi cyfle i ddylunio a lansio roced i dimau o bobl ifanc. Rhaid i’r roced gyrraedd uchder penodol gyda chyfanswm hyd hedfan penodol, gan ddefnyddio pecyn roced penodol a rhaid cadw at rheolau penodol.

UKAYRoC winning teamYr Her wedi ei anelu at fyfyrwyr 11-18 oed o ysgolion uwchradd, colegau a / neu addysg uwch i ddylunio, adeiladu a lansio roced model gyda llwyth bregus. Daeth ymgeiswyr blaenorol o ysgolion, y Sgowtiaid a sgwadronau y Corfflu Hyfforddiant Awyr.

Teithiodd enillwyr 2015 i Sioe Awyr Paris lle cafwyd cyfle i gystadlu yn erbyn y timau buddugol o Ffrainc ac America. Mae yna lawer o wobrau eraill ar gyfer y timau sydd yn llwyddo.

Mae ADS y trefnwyr, yn ymfalchïo yn UKAYRoC ac wedi bod yn rhedeg y digwyddiad yn flynyddol ers 2006.

Os ydych am roi cynnig ar wyddoniaeth roced edrychwch ar wefan UKAYRoC.

Cystadleuaeth Peirianneg a Gwyddoniaeth Cenedlaethol – Ar agor nawr ar gyfer ceisiadau!

NSEUK logoHeriwch eich eich disgyblion yn y Gystadleuaeth Peirianneg a Gwyddoniaeth Cenedlaethol sydd yn agored i holl bobl ifanc 11-18 oed sy’n byw yn y DU ac mewn addysg llawn amser.

Crikey BikeyMae disgyblion sydd yn cael eu dewis ar gyfer y rownd derfynnol yn cael eu gwahodd i arddangos eu gwaith i filoedd o bobl yn Ffair y ‘Big Bang’ yn Mawrth 2016. Mae mynediad bellach ar agor ar gyfer Cystadleuaeth 2015/16 – yma.

Crikey Bikey yn y newyddion eto! Mae yr enillwyr iau y Gystadleuaeth Gwyddoniaeth + Pheirianneg Cenedlaethol 2015 ym maes Peirianneg / Technoleg, o Ysgol Trefynwy, yn defnyddio eu gwobr ariannol i ddatblygu eu syniad cynnyrch nesaf. Gallwch ddarllen amdanyn nhw yma.

Os ydych yn adnabod unrhyw un fel y merched hyn dylech eu hannog i gystadlu!

Lab mewn lori yn dychwelyd i Gymru ar gyfer 2015-17 – cofrestrwch eich diddordeb nawr!

lab in lorry logoIoP logoOes gan rai o’ch myfyrwyr feddyliau chwilfrydig? Ydych chi’n awyddus iddynt gael mwy o brofiad o waith ymarferol? A fyddent yn elwa o ryngweithio gyda gwyddonwyr? Yna byddwch angen Lab mewn Lori, Rhaglen estyn allan y Sefydliad Ffiseg.

Mae Lab mewn Lori yn labordy gwyddoniaeth symudol rhyngweithiol sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc (rhai 11-14 oed) i archwilio gwyddoniaeth drwy arbrofion penagored dan arweiniad gwirfoddolwyr sydd yn wyddonwyr a pheirianwyr o ddiwydiant a’r byd academaidd ac mae’r myfyrwyr yn mwynhau’r cyfle i weithio gyda gwyddonwyr ‘go iawn’. Nid dim ond y myfyrwyr sy’n elwa; mae ein gwirfoddolwyr yn ennill sgiliau cyfathrebu ac ymdeimlad gwirioneddol o gyflawniad wrth rannu eu gwybodaeth gyda’r myfyrwyr.

Mae’r Lab wedi ei ffitio â thri maes gwahanol lle gall grwpiau o hyd at chwech o bobl ifanc ymgymryd ym mhob un o’r arbrofion sy’n llawn gwybodaeth a hwyl. Gydag o leiaf un gwirfoddolwr i bob chwech o fyfyrwyr, mae pawb yn cael cyfle i roi cynnig ar wyddoniaeth arbrofol a meddwl am y annisgwyl a’r cwestiynau sy’n codi. Rydym yn cyd-fynd ac amserlen eich ysgol ac yn gallu darparu ar gyfer 18 o fyfyrwyr ar bob cyfnod gan ymweld â’ch ysgol am hyd at 4 diwrnod. Mae’r Lab yn rhad ac am ddim ar gyfer eich ysgol – cofrestrwch eich diddordeb yma.

Y Big Bang @ School

Big Bang Near Me logoCyfle i gyffroi eich disgyblion gyda peirianneg a mathemateg, ac eu hysbrydoli i ystyried gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth neu beirianneg The Big Bang @ School.

Gall Rhedeg Ffair Big Bang yn eich ysgol eich helpu i arddangos i ddisgyblion sut mae eu gwyddoniaeth, mathemateg a phynciau dylunio a thechnoleg yn berthnasol i fyd gwaith go iawn, a sut mae’r hyn maent yn ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth yn cyfieithu yn uniongyrchol i sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr.

Mae’r gweithgareddau sydd ar gael drwy’r pecyn cymorth Big Bang@School yn gysylltiedig â’r cwricwlwm, gan eich helpu i gyflawni gofynion y cwricwlwm ac intergreiddio yr hyn a ddysgwyd i wersi.

Mae’r BigBang@School yn rhan o’r rhaglen Big Bang ehangach, dan arweiniad EngineeringUK mewn partneriaeth â dros 200 o sefydliadau.

Ysbrydoli pobl ifanc am dechnoleg

tech partnership logoPam fod angen newid?

  • Mae gweithlu’r sector technoleg yn cyfrif am 5% o’r gweithlu y DU cyfan.
  • Mae cyflogi arbenigwyr technoleg yn tyfu dros bedair gwaith yn gyflymach na proffesiynau eraill yn y DU
  • Mae angen 134,000 o newydd-ddyfodiaid bob blwyddyn i lenwi rolau swyddi arbenigol technoleg yn y DU
  • Eto mae 42% o gyflogwyr yn ei chael yn anodd i lenwi swyddi gwag arbenigol technoleg a dim ond 16% o’r arbenigwyr hyn sydd yn fenywod.

Mae STEM Learning yn cefnogi’r rhaglenni TechFuture sydd yn ymwneud ag ysbrydoli pobl ifanc am dechnoleg, gan ei gwneud yn haws i addysgu’r cwricwlwm, ac yn helpu i arfogi myfyrwyr â’r sgiliau a’r hyder i gyflawni eu potensial yn yr economi ddigidol. Mae nifer o adnoddau i gefnogi addysgu a dysgu ac i ddangos y posibiliadau diderfyn o yrfa ym maes technoleg. Mae Pecyn Adnoddau Gyrfa Athrawon Tech Future yn offeryn perffaith ar gyfer ei ddefnyddio yn eich ysgol.Mae Hwb dosbarth TechFuture yn ganolbwynt o adnoddau cyfrifiadurol rhad ac am ddim ar gyfer myfyrwyr Cyfnod Allweddol 3, 4 a 5, ynghyd â chynlluniau gwersi a chynlluniau marcio.

Mae TechFuture Girls (a elwid gynt yn CC4G) yn glwb ysgol am ddim, y tu allan i’r bocs-sydd wedi’i chynllunio’n benodol i annog merched i ymwneud â TG. Mae Llysgenhadon TechFutures yn awyddus i ddod i mewn i ysgolion i rannu eu brwdfrydedd.

Chwilio am gyllid? Grantiau Allgymorth y Gymdeithas Biocemegol Gwyddonol

Mae gan y Gymdeithas Biocemegol grantiau o hyd at £1,000 i helpu ariannu gweithgareddau sy’n cyfleu y cyffro o fiowyddoniaeth moleciwlaidd, neu fioleg mwy cyffredinol, i bobl ifanc a’r gymuned. Mae rhai syniadau y gallech eu defnyddio, gan gynnwys cardiau gweithgaredd y gellir eu llawrlwytho, cysylltiadau defnyddiol, a manylion am weithgareddau o’r gorffennol am ysbrydoliaeth Mae ein llyfrgell gweithgareddau yn www.biochemistry.org/Grants/ScientificOutreachGrants/Activitieslibrary.aspx. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o geisiadau yw 25 Medi 2015. Mae mwy o fanylion yma.

Adnoddau am ddim

Byddwch yn barod i fod yn arweinydd TechFuture gyda’r BBC: micro:bit

BBC micro:bitMae’r BBC micro:bit yn ddyfais codio a fydd yn gwneud beth bynnag mae myfyrwyr am iddo wneud. Mae pob plentyn yn y DU sydd yn dechrau eu blwyddyn gyntaf yn yr ysgol uwchradd, yr hydref hwn yn cael micro: bit am ddim. Mae Cynllun TechFuture a STEM Learning yn falch o fod yn cefnogi integreiddio y ddyfais gydag ysgolion ar draws y DU gyfan.

Mae’r micro:bit yn bwriadu cyflwyno cenhedlaeth o blant i dechnoleg ddigidol a chodio yn benodol – a gallwch chi fel arbenigwr technoleg a Llysgennad TechFuture helpu!

Mae’r ddyfais i fod i fod ar gael i bob myfyriwr yn yr hydref ac rydym yn gobeithio y bydd Llysgenhadon TechFuture yn gweld y cyfle unigryw i gefnogi’r rhaglen gyffrous hon drwy helpu i ddod â’r micro: bit yn fyw mewn sesiynau ysgol ac ysbrydoli pobl ifanc am yrfaoedd mewn diwydiannau digidol.

Pecyn Gweithgareddau Microsgop RMS

RMS Microscope Activity Kit.Hoffech chi ddod â’r byd anweledig yn fyw mewn gwersi, neu redeg clwb ar ôl ysgol i fforwyr ifanc? Os felly, gallwn eich helpu. Gallwn ddarparu gweithgaredd RMS Microsgop yn eich ysgol, gan ddarparu microsgopau i yyn ogystal â gweithgareddau parod, gan roi popeth sydd ei angen arnoch chi i ddatgelu bywyd a strwythurau microsgopig ar draws yr holl gwricwlwm.

Gellir benthyca gweithgareddau RMS Microsgop yn rhad ac am ddim am dymor cyfan. Byddwn yn trefnu dosbarthu a chasglu i arbed amser a thrafferth i chi, ac, mae’r cwbl AM DDIM! Mae pecynnau ar gael ar gyfer Tymor y Gwanwyn 2016 ymlaen.

Mae ‘na fyd anweledig allan yna. Gadewch i’ch plant brofi drostynt eu hunain. Gofynnwch am y pecyn gweithgaredd Microsgop ar gyfer eich ysgol yma.

Water for the World challengePractical Action Her Newydd: Dŵr ar gyfer y Byd

Mae Her Newydd Practical Action: Dŵr ar gyfer y Byd yn ymgysylltu disgyblion rhwng 8-13 oed mewn archwilio y mynediad at ddŵr yn fyd-eang, ac yn eu herio i wneud hidlydd dŵr.

Cewch wybod mwy yma.

Ffisegydd blaenllaw yn annog myfyrwyr o Gymru i ‘Gadw gyda gwyddoniaeth’ ar ôl TGAU

Mae’r ffisegydd byd enwog Dr Lyn Evans yn annog ieuenctid Cymru sydd wedi gwneud yn dda mewn gwyddoniaeth yn eu TGAU’r wythnos hon i ddal ati gyda’r pwnc ac ystyried gyrfa wyddonol a fydd yn gwneud gweithlu Cymru yn un talentog a chystadleuol.

Yn wreiddiol o Aberdâr ac erbyn hyn yn gyfarwyddwr cydweithredfa y Gwrthdrawydd Llinellol yn CERN Y Swistir, roedd Dr Evans yn siarad wrth i filoedd o fyfyrwyr TGAU dderbyn canlyniadau eu harholiadau. Roedd canlyniadau TGAU eleni yn dda gyda myfyrwyr Cymru’n gwneud yn well mewn A*-C na’r llynedd.

O holl fyfyrwyr Cymru oedd yn eistedd lefel A y llynedd, roedd 37% yn astudio ffiseg, bywydeg neu gemeg fel un o’u pynciau. Er fod y nifer yn cynyddu mae yna dal ddigonedd o le i wella.

Yn ôl Dr Evans, sy’n cefnogi ymgyrch ‘Ffocws ar Wyddoniaeth’ y Gweinidog Addysg a Sgiliau Cymru, byddai cynnydd mawr yn nifer y disgyblion yn dewis y pynciau hynny yn arwain at Gymru fwy arloesol a chystadleuol.

Anogodd athrawon i ganfod ffyrdd newydd o danio angerdd pobl ifanc yn y pynciau hyn a’u hysgogi i ddal ati i astudio yn y meysydd hynny yn hytrach na symud at bynciau sy’n ymddangos yn haws.

Mae Steffan Tudor, athro ffiseg o ogledd Cymru, newydd ddod yn ôl o CERN ar ôl treulio tair wythnos mewn ysgol haf arbennig iawn yno – yr athro cyntaf o Gymru i wneud hynny. Mwy am fanylion am gyrsiau ar gyfer athrawon yn Cern yma.

Meddai Dr Evans: “Rydyn ni’n ymwybodol iawn fod ein hathrawon yn adnodd gwerthfawr iawn. Dyna pam y cafodd athrawon o Gymru wahoddiad i CERN yn y gobaith y bydd eu rhyfeddod a’u brwdfrydedd dros arbrofi a darganfod yn cael ei ail danio ac y bydd hynny’n cael ei drosglwyddo i’w myfyrwyr. Rydyn ni’n gwybod fod ein cymdeithas a’n heconomi wirioneddol angen y sgiliau hyn. Felly, mae’n rhaid i ni sicrhau fod Cymru’n cynhyrchu cenhedlaeth newydd o wyddonwyr i gario’r fflam. Rydyn ni’n gobeithio y bydd ein rhaglen ‘Ffocws ar Wyddoniaeth’ yn bywiogi gwyddoniaeth ac yn atgoffa athrawon Cymru o’r hyn â’u denodd ac a’u hysbrydolodd yn y lle cyntaf ynghylch y pwnc.”

Disgyblion gwyddoniaeth Ysgol Uwchradd Lliswerry yn ennill ‘Gwobr Pont Gorau’ yn y Gemau Olympaidd Peirianneg!

Aeth Ysgol Uwchradd Lliswerry a thri tîm i’r Gemau Olympaidd Peirianneg ym Mhrifysgol De Cymru Campws Trefforest ar 24 o Fehefin.

Ymgeisiodd Jordan Ali a Ali Badat o Flwyddyn 13 yng nghystadleuaeth Robot Rali. Mae’r bechgyn wedi gweithio’n ddiflino am wythnosau yn adeiladu a rhaglennu robot yn eu hamser eu hunain ac wedi ennill canmoliaeth am eu gwytnwch a’u penderfyniad gan staff yn Lliswerry.

Ymgeisiodd Maya Levan, Usmaan Ali, Zakarya Hussain, Rio Burgoyne, Reagan Hawrot a Bradley Hanbury yn Her ‘ Neidio Wy Uchel’. Er gwaethaf lansio eu wyau i uchder o fwy na dau fetr a’i ddychwelyd yn ddiogel i’r ddaear, cawsant eu trechu gan dîm o Ysgol Haberdashers i Ferched Trefynwy. Roedd yn dda nodi bod y dyluniad buddugol yn debyg iawn i gynllun Llyswerry a gyda rhai mân newidiadau, mae’r tîm yn hyderus y byddant yn ennill y flwyddyn nesaf.

Ymgeisiodd y trydydd tîm, oedd yn cynnwys Hassan Mukhtar, Priyan Patel, Enes Gundogdu, Morgan Ali, Jack Green a Jack Jones yn yr ‘Her Adeiladu Pontydd’. Syfrdanwyd y beirniaid gan eu pont oedd yn profi i fod yn gryf dros ben. Cafodd y cynllun ei ysbrydoli gan y gwersi Technoleg ar gryfder strwythurau triongl. Enillodd y tîm y wobr am y bont oedd yn cario’r pwysau mwyaf a hefyd y wobr am y bont cyffredinol gorau. Mae hyn yn golygu fod pob aelod o’r tîm wedi derbyn tocyn anrheg gwerth £20 a phlac ar gyfer yr ysgol.

liswerry areoplaneDaeth y diwrnod i ben gyda thaith i’r Adran Beirianneg Awyrennol. Mae’r adran yn cael eu awyren hunain oherwydd fod myfyrwyr yn gweithio arno fel rhan o’u hastudiaethau gradd. Cafodd bob un o’r disgyblion eu hysbrydoli gan yr hyn a welsant a gadawsant y diwrnod llawn brwdfrydedd ac yn awyddus i ddilyn gyrfaoedd mewn peirianneg.

Diwrnod Dathlu Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd

PSTT logoBu athrawon o Ysgol Gyfun Trefynwy a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo (Ysgol Gynradd Cross Ash, Ysgol Gynradd Rhaglan, Ysgol Gynradd Trelech, Ysgol Gynradd Osbaston, Ysgol Gynradd Llandogo, Ysgol Gynradd Overmonnow, Ysgol Gynradd Brynbuga ac Ysgol Gynradd Kymin View) wedi bod yn rhan o brosiect cyffrous a ariennir gan yr PSTT (Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd) i gefnogi Ymholiad Gwyddonol a’r pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru.

Ar ôl y digwyddiad dathlu dywedodd Catherine Jones, Pennaeth, Ysgol Gynradd Osbaston, a ddiolchodd i’r tîm o Gweld Gwyddoniaeth am drefnu’r prosiect: “… mae’r digwyddiad dathlu yn fuddugoliaeth ar gyfer y pum ysgol sydd wedi cymryd rhan ac yn brofiad pleserus i’r athrawon a’r disgyblion a gymerodd ran.”

PSTT penguin projectMynychodd yr athrawon o’r ysgolion clwstwr gwrs deuddydd Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) lle roedd cyfle i gael gwybod sut i wella medrau gwyddonol disgyblion a datblygu dysgu rhyngweithiol. Yn ystod y DPP bu yr athrawon yn cydweithio a datblygu syniadau ar thema pengwiniaid a’r Antarctig i gynhyrchu prosiect a fyddai’n gwella sgiliau a gwybodaeth gwyddonol y disgyblion a sicrhau eu bod yn gymwys wedyn i wneud ymchwiliad yn y dosbarth. Roedd yr ysgolion yn cydweithio â Llysgenhadon STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn ystod y broses hon.

PSTT penguin projectAr ôl ei gwblhau, bu’r athrawon a’r disgyblion eu cyflwyno gwaith eu disgyblion mewn dathliad terfynol yn yr ysgol uwchradd.

“Fe wnes i fwynhau clywed gan y plant a’u hathrawon am eu Prosiectau Pengwin. Mae’r Ymddiriedolaeth yn falch iawn i gefnogi math hwn o weithgaredd ar gyfer ysgolion cynradd i gymryd rhan mewn dysgu ystyrlon. Roedd yn anhygoel i weld yr ystod o weithgareddau gwyddoniaeth a mathemateg a ddaeth oddi wrth y brif thema. Roedd y plant i gyd yn frwdfrydig iawn ac yn siarad yn wybodus am yr arbrofion yr oeddent wedi’i wneud a’r hyn yr oeddynt wedi ei ddarganfod am bengwiniaid a bywyd yn yr Antarctig. Maent i gyd yn cael budd amlwg o’r profiad a’r gefnogaeth mae tîm Gweld Gwyddoniaeth yn gallu roi i’r ysgolion.” Paul Denley, Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd.

Hoffai’r ysgol ddiolch i Ymddiriedolaeth Treftadaeth Antartig yDeyrnas Brydeinig (UKAHT) am ddarparu’r holl ddisgyblion a fynychodd y digwyddiad dathlu gyda phecyn, stampiau, cardiau post a phensiliau oddi wrth y tîm UKAHT yn Port Lockroy ynghyd â poster a lluniau oedd yn gwneud arddangosfa gwych.

I gael gwybod mwy am y PSTT (Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd), PSQM (Marc Safon Gwyddoniaeth Cynradd) neu Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd 2015 (dyddiad cau Dydd Llun 14 Medi) ewch i www.pstt.org.uk. Mae manylion Cynhadledd Ryngwladol Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd ar 9-11 Mehefin 2016 Neuadd y Glannau, Belfast yma.

Myfyrwyr St Julian yn cyrraedd 1,000mya!

Cofrestrodd pedwar tîm o fyfyrwyr Ysgol St Julian ar gyfer cystadleuaeth genedlaethol a drefnwyd gan y prosiect addysg BLOODHOUND.

Mae’r Prosiect BLOODHOUND yn Antur Peirianneg byd-eang, sy’n defnyddio ymgais Record Cyflymder Tir y Byd o 1000mya i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf am wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Aeth dros 100 o fyfyrwyr i Brifysgol Abertawe, lle rhoddodd y timau gyflwyniad byr i banel o feirniaid o athrawon, ffisegwyr a pheirianwyr. Yna cystadlodd y grwpiau efelychiad cyfrifiadurol mathemateg/gwyddoniaeth/ technoleg cymhleth gan arddangos rhediad o 1051.03mya!

Ar ôl cystadleuaeth hir, cymhleth a chyffrous iawn, yr enillwyr cyffredinol oed tîm ‘Army Blood’ o Ysgol St Julian.

Gwnaeth y ddau dîm o fyfyrwyr yn wych ac roeddynt yn llawn haeddu ennill oherwydd eu proffesiynoldeb, gwaith tîm a phenderfyniad.

Disgyblion Llanelli yn hedfan yn uchel ar ôl llwyddiant TeenTech

Cymerodd dau dîm o Ysgol Glan-y-Môr ym Mhorth Tywyn ran yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol TeenTech yn Llundain ym mis Mehefin. Dyma yr unig dimau o Gymru i gyrraedd y rownd derfynol a chymerodd un tîm y wobr yn y categori Trafnidiaeth.

The A BrainsDatblygodd Brains A – Charlie, Lewis a Bradley, pob un yn 13 oed – syniad am system synhwyrydd arweiniad ar gyfer cadeiriau olwyn, sy’n rhoi’r mwy o annibyniaeth a rhyddid mewn cadair olwyn. Er gwaethaf cystadleuaeth gref ennillodd y disgyblion y Categori Trafnidiaeth. Cafodd y wobr ei gyflwyno iddynt gan James May a gafodd ei swyno gan eu syniadau a chreadigrwydd.

Datblygodd tîm Jewel – Jennifer, Emily a Wikotoria, hefyd yn 13oed – syniad ar gyfer mainc sy’n defnyddio ynni’r haul sy’n darparu man ailbweru USB a phwynt gwybodaeth. Cawsant eu curo o drwch blewyn yn y categori Amgylchedd, ond roeddynt wedi creu argraff ar nifer o’r beirniaid, gan gynnwys uwch reolwr Network Rail a oedd am gadw mewn cysylltiad â’r prosiect gan ei fod yn teimlo fod potensial enfawr.

Roedd y disgyblion wedi gweithio ar y prosiectau am tua pum mis ac wedi cysylltu gyda diwydiant lleol, sefydliadau addysg bellach, ac ysgol arbennig ac roeddynt wedi derbyn cefnogaeth gan Lysgenhadon STEM. Mae’r prosiect wedi cymryd eu dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth ac wedi eu galluogi i ddatblygu set newydd o sgiliau.

Dywedodd y Pennaeth Dylunio a Thechnoleg Susan Quirk: “Mae cymryd rhan yn y gystadleuaeth wedi dod â chyfleoedd enfawr i’r disgyblion yr ysgol fechan hon yn Ne Cymru ac yn gwneud iddynt sylweddoli eu bod yn gallu cystadlu â’r meddyliau ifanc gorau nid yn unig yng Nghymru ond yn y DU. Er mwyn rhoi’r eu llwyddiannau hyn yn eu cyd-destun, wrth gymeryd rhan yn y rownd derfynol yn y Gymdeithas Frenhinol ym mhresenoldeb Ei Uchelder Brenhinol Dug Efrog oedd y tro cyntaf i ddau o’r chwe ymweld â Llundain. Mae ennill wedi cynnig cyfleoedd gwych i’r disgyblion, nid yn unig wrth iddynt ennill gwobr ariannol ar gyfer yr ysgol a fydd yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu prosiectau STEM, ond mae’r tri bachgen wedi ennill gwers hedfan Profiad Diwrnod Virgin; sy’n golygu cymryd rheolaeth o awyren ysgafn. Maent hefyd wedi ennill ymweliad undydd VIP i’r Ffatri Airbus ym Mrychdyn, – darperir y gwobrau gan Airbus, a noddodd y categori Trafnidiaeth.”

Mae’r bechgyn hefyd wedi cael eu gwahodd i fynychu derbyniad ym Mhalas Buckingham a gynhaliwyd gan Ei Uchelder Brenhinol Dug Efrog ym mis Hydref ac maent eisoes yn cynllunio syniadau ar gyfer cystadleuaeth y flwyddyn nesaf.

Blas ar Peirianneg yn ennill ffafr ym Mhrifysgol Abertawe

Bu y STEM Llysgennad Christina Kio yn ysbrydoli ac yn cychwyn digwyddiad i annog disgyblion i fyd Peirianneg. Mae ysgolion ar draws y rhanbarth Abertawe a Gorllewin Cymru yn cael eu gwahodd i fynychu’r digwyddiad. Gyda chefnogaeth gan dîm o beirianwyr o lawer o ddisgyblaethau – nifer ohonynt yn Lysgenhadon STEM – cymerodd y disgyblion ran mewn her datrys problemau. Roeddynt yn cylchdroi drwy amrywiol weithgareddau:

Speedboat testingSimon Forster, Taste of EnglineeringMynychwyd y digwyddiad gan 90 o ddisgyblion o 6 o ysgol: Treforys; Esgob Gore; Ysgol Uwchradd Caerdydd; Ysgol Gyfun Rhydywaun; Ysgol Brynteg;Ysgol Pontarddulais. Roedd disgyblion yn cael eu herio hefyd drwy orfod gweithio mewn timau o 6 – 1 disgybl o bob ysgol! Darparwyd cinio arbennig ac ymunodd y disgyblion ac athrawon mewn sesiwn Hawl i Holi ar ddiwedd y digwyddiad. Rhoddwyd gwobrau i’r timau buddugol yn seiliedig ar gynhyrchiant, canlyniadau a gwaith tîm.

Roedd y tîm Llysgenhadon STEM yn cynnwys Pauline Cooper, Simon Forster, Derek Sheehan, Paul Bulmer a John Jones.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk