Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor yr hydref, cystadlaethau, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

Nid yw’n rhy gynnar i ddechrau cynllunio eich gweithgareddau ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg; beth am fynychu un o’r sesiynau gwybodaeth a gynhelir gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain ym mis Hydref. Gallech hefyd drefnu i Lysgennad STEM i ymweld â’ch ysgol i gynnal y gweithgareddau. I gael gwybod mwy anfonwch e bost i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Big Bang logoY Flwyddyn nesaf bydd Ffair Gwyddonwyr a Pherianwyr Ifanc ‘Big Bang’ 2013 ar 14-16 Mawrth 2013 yn ExCeL Llundain. Mae’r Ffair yn ddigwyddiad rhad ac am ddim i ddisgyblion rhwng 7-19 oed, eu hathrawon a theuluoedd – gyda grwpiau ysgol a choleg yn cael eu gwahodd ar Iau 14 a dydd Gwener 15 Mawrth a chroeso i’r cyhoedd ar ddydd Sadwrn 16 Mawrth. Mwy… www.thebigbangfair.co.uk/nsecDyddiad cau 31 Hydref 2012.

Os ydych yn cynllunio prosiect o unrhyw fath neu ddigwyddiad yn eich ysgol ac angen siaradwyr, gweithdai, cysylltiadau â’r byd go iawn, neu pâr arall o ddwylo, cysylltwch gyda Gweld Gwyddoniaeth a gwnewch gais am Llysgennad STEM i ddod i helpu. Mae’r Rhaglen Llysgenhadon STEM AM DDIM i ysgolion- anfonwch e bost i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ewch i http://networking.stemnet.org.uk a chliciwch ar ‘CAIS A LLYSGENNAD STEM’.

nol i'r cychwynToyota yn Gyrru’r Neges!

Mae Toyota yng Nglannau Dyfrdwy yn cynnig cyfle gwych i ysgolion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a dros y ffin yn ardaloedd y Wirral a Chaer. Eleni bu’r digwyddiad ‘See Inside Manufacturing’ yn rhedeg rhwng Mehefin 12 a Gorffennaf 10, pan fu’r ffatri ar agor i 15 o ysgolion dros 9 diwrnod.

Roedd y digwyddiad yn hynod o lwyddiannus ac wedi ennyn clod a pharch gan lawer. Roedd tri Llysgennad – Gary Bawden, Martin Fry a Phil Upton – yn rhan annatod o’r llwyddiant hwn.

Bu bron i 300 o ddisgyblion yn mwynhau taith o amgylch y ffatri, darlithoedd rhyngweithiol ar y prosesau dylunio a chynhyrchu, cyfleoedd gyrfaol, gweithgareddau ymarferol a sesiynau rhwydweithio. Roedd y Llysgennad Andy Jones yn un o’r prif arddangoswyr ar gyfer y gweithgareddau ymarferol.

Mae trefnu’r cyfle yma yn gofyn am baratoi trylwyr ac eang; nid hawdd yw trefnu taith grŵp o bobl ifanc trwy amgylchedd gwaith diwydiannol ac mae goblygiadau cost gyda staff a’r broses gynhyrchu. Yn aml nid yw gwir gost gwasanaethau ein Llysgenhadon yn cael ei werthfawrogi, ac mae’r buddsoddiad mewn amser ac ymroddiad yn anoddach byth i’w fesur.

Yr ysgolion lleol a gafodd y fraint o fynychu’r digwyddiad rhagorol yma oedd: Ysgol Argoed; Ysgol Morgan Hughes; John Summers; Ysgol Rhosnesni; Ysgol Clwedog; ac Ysgol Uwchradd y Fflint.

Bu’r Llysgenhadon Rachel Mason a Keith Jones yn ddigon lwcus i fwynhau diwrnod yn y ffatri gydag ysgolion o’r ardal. Meddai Keith: “Roeddwn i’n meddwl bod y dwirnod wedi ei drefnu yn dda iawn a bod y disgyblion oedd yno wedi mwynhau profiad defnyddiol ac addysgiadol”.

Martin Fry, Gary Bawden

nol i'r cychwynTua’r Gorllewin!

Mae Ffair Fenter yr Ifanc Sir Benfro yn arddangos prosiectau busnes a menter ysgolion cynradd ac uwchradd Sir Benfro. Eleni cynhaliwyd y Ffair yn Hwlffordd rhwng 20-23 o Fehefin.

Mae tua 40 o ysgolion yn cymryd rhan ac mae’n rhaid i bopeth gael ei ddylunio a’i wneud gan y disgyblion. Mae pobl ifanc mentrus y Sir yn gwerthu eu cynnyrch i’r cyhoedd ac yn cael eu beirniadu ar gyfer ystod eang o wobrau. Mae’r prosiectau yn cael eu gwerthuso am ansawdd, cynaliadwyedd, gwreiddioldeb, arbenigedd busnes a chydweithio. Roedd y beirniaid hefyd yn gallu enwebu gwobrau arbennig.

Mae hwn yn ddigwyddiad poblogaidd iawn sydd yn cael ei noddi gan Murco Oil a’i drefnu gan Swyddog Menter yr Ifanc Wendy Harris.

Bu Llysgenhadon STEM yn cefnogi’r Ffair fel beirniaid ac fel cefnogwyr cyffredinol: Helen Hughes; Geoffrey Irlam; Paula Holt; etc.

Roeddwn yn falch iawn o’r cyfle i gael mynd i’r Ffair ar y dydd Sadwrn a chefais fy synnu gan ymdrech y disgyblion a’u gallu i werthu eu cynnyrch!

Dyma luniau o ddisgyblion Ysgol Holy Name gyda’u stondin, a Glyn Rainer, ffotograffydd ifanc o Ysgol Y Preseli yn egluro ei fethodoleg yn ffotograffio dŵr. Ar gyfer un ffotograff, cymerodd Glyn 100 o luniau o ddafnau dŵr o giwbiau rhew yn toddi nes iddo gael y llun perffaith.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion Gweld Gwyddoniaeth

Oherwydd fod cymaint o straeon yn y cylchlythyr misol mae'n amhosibl i gynnwys rhestr cryno o weithgareddau, adnoddau, cystadlaethau, grantiau, cyfleoedd DPP a digwyddiadau yng nghorff y cylchlythyr.

Ond mae eitemau newydd yn cael eu hychwanegu at y tudalennau gwe - gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwynCysylltu athrawon STEM

Peter ThomasYdych chi’n credu ei bod hi’n bwysig ein bod yn dysgu dulliau gwyddonol i bobl ifanc? A yw’n dal yn werth chweil i ddangos i ddisgyblion sut i ddylunio a chreu pethau drostynt eu hunain? A yw’n werth yr ymdrech o addysgu mathemateg? Fyddai disgyblion yn elwa o allu creu rhaglen gyfrifiadurol yn hytrach na dim ond yn defnyddio meddalwedd swyddfa? All Cymru gynhyrchu cenhedlaeth o bobl sy’n gallu arwain yn hyderus yn yr ardaloedd hyn fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol? Gobeithio eich bod wedi ateb ‘ydw io leiaf rai o’r cwestiynau hyn – os na, yna ceisiwch basio’r neges ymlaen i rywun sy’n eich barn chi yn…

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i gyflwyno fy hun a gwahodd chi a’ch ysgol i fod yn rhan o rwydwaith lleol cyffrous newydd i gefnogi athrawon STEM sy’n credu fod eu pwnc yn bwysig ac yn bwysig i ddisgyblion ddysgu.

Fy enw i yw Peter Thomas ac yr wyf yn Arweinydd Dysgu yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Ioan Fedyddiwr yn Aberdâr. Yr wyf wedi fy mhenodi’n ddiweddar yn Gydlynydd Athrawon ar gyfer De Cymru gan yr Academi Beirianneg Frenhinol ar eu Rhaglen Cysylltu Athrawon. Nod cyffredinol yr Cydlynydd yw adeiladu rhwydwaith lleol o athrawon ac ysgolion sy’n darparu cefnogaeth cymar i gymar, cyngor, datblygiad proffesiynol parhaus ac arweiniad ar addysgu a dysgu mewn STEM – er mwyn annog mwy o ddisgyblion a mwy o yrfaoedd STEM.

Mae’r manteision yn cynnwys:

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â mi sef pete_thomas@stjohnbaptist.co.uk neu ffoniwch (01685) 875414 (01685) 875414 a gadewch eich enw, prif bwnc, cyfeiriad e-bost ac Ysgol a gallaf ychwanegu eich cyfeiriad e-bost i wefan ‘Cysylltu Athrawon STEM’.

nol i'r cychwyn‘Technocamps Bootcamp’ ym Mangor

Technocamps at BangorDros y tair wythnos gyntaf gwyliau’r ysgol bu Technocamps Prifysgol Bangor yn cynnal y 3 ‘bootcamp’. Roedd ‘Adeiladu Rhyngrwyd eich hun’ yn cael timau bach o bobl ifanc i ddylunio cynnyrch, ac yna rhan o’r gwaith wedyn oedd adeiladu gwefan i ddweud wrth y byd am eu syniad newydd; roedd un broblem: roedd yn rhaid iddynt adeiladu eu rhyngrwyd eu hunain i rannu eu gwefan yn union fel y gwnaeth Syr Tim Berners-Lee yn ôl yn 1990.

Technocamps Mae y sgiliau a ddysgwyd a’r hwyl a gafwyd wedi rhoi cipolwg gwerthfawr i’r rhai a fynychodd ar bwysigrwydd y We Fyd Eang a sut mae’n gweithio ar lefel sylfaenol. Nid oes prin eiliad yn mynd heibio lle nad yw cyfrifiaduron yn chwarae rhan yn ein bywydau modern felly mae’n bwysig iawn bod pobl ifanc yn cael gafael gadarn o’r dechnoleg sydd o’n cwmpas.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk