Saesneg

Medi 2011

Cylchlythyrau eraill

Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

STEM Learning contractor holder logoRydym yn falch o gyhoeddi mai Gweld Gwyddoniaeth yw deiliaid newydd contract STEM Learning i reoli Rhwydwaith Cynghori STEM i Ysgolion ac i reoli Rhaglen Llysgenhadon STEM yn lleol yng Nghymru.

Mae STEM Learning yn creu cyfleoedd i ysbrydoli pobl ifanc mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Mae hyn yn galluogi pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau creadigol, datrys problemau a chyflogadwyedd, yn ehangu eu dewisiadau ac yn cefnogi gallu’r DU i gystadlu yn y dyfodol.

Mae STEM Learning yn helpu i annog pobl ifanc i gael gwybodaeth dda am STEM, i allu cymryd rhan lawn mewn trafodaethau, a gwneud penderfyniadau am faterion sy’n ymwneud â STEM.

Mae’r Rhaglen Llysgenhadon STEM yn galluogi athrawon i wneud cysylltiadau rhwng y cwricwlwm a sut mae pynciau STEM yn cael eu defnyddio yn y byd gwaith, gan amlygu enghreifftiau ar draws ystod eang o yrfaoedd.

Os hoffech wybod mwy, neu os hoffech drefnu ymweliad gan Lysgennad STEM cysylltwch â ni ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan http://www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk/index.html

nol i'r cychwynHer Mathemateg mewn Mudiant Ceir Jaguar ar gyfer Ysgolion

Wel dyna beth oedd diwrnod!! Dechreuodd gyda chodi fy nghydweithiwr Mr Rodrick am 5.00am ac yna’r bechgyn Kieran Vaughan ac Alex Beecham am 5.10am yn Ysgol Gyfun y Coed Duon. Rhoddais eu siwmperi ‘Maths in Motion’, a wnaed yn arbennig ar gyfer y diwrnod iddynt (Roedd Mr Rodrick a finnau eisoes yn gwisgo ein rhai ni) ac i ffwrdd â ni. Ar ôl aros am frecwast haeddiannol cyrhaeddom yr Heritage Motor Centre yn Gaydon am 8.30am, rwy’n credu ein bod yn un o’r rhai cyntaf yno! Roedd y cyffro eisoes yn crynhoi wrth i ni gerdded at y fynedfa.

Rhoddodd Brian Richardson (Maths in Motion) ei araith arferol i gynyddu’r cyffro hyd yn oed yn fwy (os yn bosibl!) Un ar ôl un, cafodd y timau eu galw i mewn i’r ystafell lle roedd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal. Dim ond dwy awr oedd gan y timau i gyflawni pob un o’r cyfrifiadau angenrheidiol ar gyfer y ras ac nid oedd hawl ganddynt i ddefnyddio cyfrifiannell ! Roedd yr athrawon yn crwydro o amgylch yr amgueddfa, yn nerfus wrth feddwl am sut hwyl roedd eu disgyblion yn ei gael.

Roedd yn 12.15pm, amser drosodd! Bu pawb yn mwynhau cinio bwffe ardderchog ac yn cael sgwrs am y ceir roeddynt wedi eu cynhyrchu ar gyfer y ras, yn tybio a oeddynt yn ddigon da. Wedi taith o amgylch yr amgueddfa o’r diwedd roedd yn bryd i fynd yn nôl i mewn i’r ystafell ar gyfer y ras!

Ras yr athrawon oedd gyntaf. Roedd yr athrawon yn ymddangos yn fwy nerfus na’r disgyblion! Ar ôl i’r athrawon gael ras gyffrous dros ben roeddynt yn ysu i weld rownd derfynol ras y disgyblion. Unwaith eto, mae Brian yn creu tensiwn ac roedd yr awyrgylch yn drydanol! Yna datgelwyd y mannau dechrau gyda’n bechgyn yn dechrau yn safle 25! Er gwaethaf hyn, roeddynt yn dal i fod yn weddol hyderus, ac yn dweud bod eu cyfrifiadau yn dda.

O’r diwedd dechreuodd y ras gyda 57 lap o gyffro o’u blaenau! Ar ôl y lap cyntaf roedd y bechgyn yn gwella ac yn pasio eraill, dim ond i syrthio yn ôl eto, gan frwydro am safle 23 a 24! Roedd y disgyblion yn mynd yn wyllt, roedd pawb yn bloeddio, yn ochneidio oherwydd tua hanner ffordd drwy’r ras roedd ceir yn torri i lawr neu’n rhedeg allan o danwydd! Yn sydyn roedd ein bechgyn ni’n pasio llawer o geir a’u strategaeth ragorol o stopio i roi tanwydd a gwirio’r car yn talu ar ei ganfed. Yn eu hystod oedran (ystod oedran 3 = CA4) maent yn symud o 9fed i 7fed, yna 5ed, ac yna 4ydd ac yna 3ydd!! Ni allai neb gredu mai dim ond 15 lap oedd ar ôl! Dywedodd Kieran wrthyf, “Ie fydden i’n eithaf hapus â thrydydd.” Yna, rydym yn edrych ar y sgrin ac roeddem yn ail, yna un lap yn ddiweddarach – yn gyntaf gyda dim ond saith lap i fynd!! Roedd y tensiwn yn anhygoel, pob un ohonom yn gweiddi “C’mon!!” i gyd yn ysu am ddiwedd y ras! Yna digwyddodd yr anghredadwy, roedd y bechgyn wedi ennill!! Rydym i gyd yn pinsio ein hunain; allem ni ddim credu’r peth, dechrau yn safle 25 ac ennill yr ystod oedran categori 3.

Stori tylwyth teg i’r bechgyn gan mai dyma oedd eu cyfle olaf gan eu bod bellach wedi gadael yr ysgol, yn barod i ddechrau eu cyrsiau lefel A yng Ngholeg Cross Keys ym mis Medi. Dyma oedd eu pedwerydd ymgais i gyrraedd y rowndiau terfynol yn y DU, ond eleni ar ôl ennill, y ras sirol yng Nghaerffili a gorffen yn y 12 uchaf yn y DU yn y rownd gynderfynol i fod yn gymwys ar gyfer y rownd derfynol, mae eu gwaith caled wedi talu ar ei ganfed.

Roedd hwn yn ddiwrnod na fyddaf i na’r disgyblion yn ei anghofio. Maent bellach yn rhan o’r arwyr yn y Coed Duon, ac rwy’n siŵr y byddant yn ysbrydoli eraill i’w dilyn i geisio ennill clod a bri hefyd!

Andrew Winn, Pennaeth Mathemateg, Ysgol Gyfun Coed Duon.

Gweld Gwyddoniaeth yw Cydgysylltwyr Cymru Her Mathemateg mewn Mudiant Ceir Jaguar ar gyfer Ysgolion. Os hoffech gael rhagor o fanylion am y gystadleuaeth, sut i gymryd rhan a’r manteision i’ch ysgol, cysylltwch ag ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynPethau yn mynd gyda Bang

Gaz TopY cyflwynydd teledu poblogaidd Gaz Top fu’n helpu i agor Ffair Wyddoniaeth Big Bang Cymru yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Roedd y seren, a ymddangosodd yn y rhaglen wyddoniaeth i blant “How to” yn agor yr arddangosfa Big Bang Cymru sydd â’r nod o hyrwyddo’r ochr gyffrous i wyddoniaeth drwy arbrofion, arddangosfeydd rhyngweithiol ac amrywiaeth o arddangosfeydd eraill.

Dywedodd Ray Collier, prif weithredwr Gyrfa Gorllewin Cymru: “Mae Big Bang Cymru yn ffordd wych o ymgysylltu â disgyblion ysgol, athrawon, rhieni, cyflogwyr lleol a’r cyhoedd yn gyffredinol gan dynnu sylw at y manteision o astudio pynciau megis gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg”.

Dywedodd Mandy Wescott, swyddog dysgu ffurfiol yr Amgueddfa: “Rydym yn falch o gynnal Big Bang Cymru yn yr Amgueddfa.

“Mae’n gyfle gwych i ddenu pobl ifanc i fyd rhyfeddol peirianneg a thynnu sylw at ei gyfraniad at ddiwydiant Cymru, ddoe a heddiw.”

South Wales Evening Post

nol i'r cychwynDisgyblion o Abertawe yn ennill gyda drws cylchdroi sy’n cynhyrchu trydan

Mae tîm o beirianwyr ifanc a gynlluniodd ddrws troi sy’n cynhyrchu trydan bob tro y caiff ei ddefnyddio wedi ennill gwobr genedlaethol am eu sgiliau.

Disgyblion o Ysgol Gyfun Tre-gwyr feddyliodd am y syniad o greu ynni bob tro y bydd rhywun yn defnyddio’r drws fel rhan o brosiect ar gyfer cystadleuaeth peiriannydd ifanc yn Big Bang Cymru.

Ac mae eu hymdrechion wedi cael eu canmol gan Mike Day, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Addysg, a welodd eu gwaith yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe.

Dywedodd: “Roeddwn yn falch o weld cynrychiolaeth dda o ysgolion Abertawe. Mae llwyddiant Revolver yn dangos ein bod yn gallu cystadlu â’r gorau yng Nghymru ac rwy’n gobeithio y bydd hyn yn ysbrydoli mwy o ddisgyblion i ddatblygu sgiliau peirianneg hanfodol.”

Mae’r disgyblion Daniel Beddow, Joel Young, Harry Davies, Jamie John, Adam Hext, Rhys Taylor, Matthew Williams ac Alex Duthie wedi ennill y wobr am eu prosiect yn erbyn dros 70 o ymgeiswyr eraill.

Dywedodd arweinydd y tîm, Daniel Beddow, mai’r syniad oedd ceisio defnyddio’r cysyniad maent wedi ei ddatblygu yn eu hysgol er mwyn iddynt leihau biliau ac ôl troed carbon yr ysgol. Meddai: “Mae ceisio lleihau ôl troed carbon yr ysgol yn bwysig iawn. Rydym i gyd yn hapus iawn bod ein gwaith caled wedi talu ar ei ganfed.”

Dywedodd Vicky James, athrawes Gwyddoniaeth: “Mae pob un o’r timau wedi gweithio’n galed iawn dros y chwe mis diwethaf ac roedd Big Bang Cymru yn lleoliad ardderchog i longyfarch y disgyblion ar eu prosiectau. Rwy’n falch iawn o’r holl grwpiau ac yn enwedig y bechgyn a enillodd y wobr.”

www.welshcountry.co.uk

nol i'r cychwynEnillwyr Big Bang Cymru 2011

Jake Wreford from Ysgol Uwchradd AberteifiYsgol Glan ClwydYsgol Glan ClwydMae deg prosiect yn mynd ymlaen i Big Bang – Ffair Gwyddonwyr a Pheirianwyr Ifanc y DU ym mis Mawrth: Jake Wreford o Ysgol Uwchradd Aberteifi yng Ngheredigion am ei brosiect Revolver, Wasim Miah a Jessica Leigh o Goleg Catholig Dewi Sant yng Nghaerdydd am System Monitro Optegol Cyfyngiad, John Clayton-Hughes, Ethan Jones a Matthew Reece o Ysgol Glan Clwyd Sir Ddinbych am Synhwyrydd Anadlu Ffibr Optig, Michael Stitfall, Shannon Horrigan, Dean Saif a Daniel Giernalcyzyk o Ysgol Gatholig Dewi Sant yng Nghaerdydd am y Monitor Gwasgedd Aer, William Shackley o Goleg Gŵyr yn Abertawe am y Peiriant Cludo Dŵr Personol, Carwyn Davies o Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan yng Ngheredigion am Ysgol Gyfun Cwm RhymniDdefnyddiau Gwrthiannol TGAU, Stephanie Spowart o Ysgol Gyfun Dyffryn Aman yn Sir Gaerfyrddin am Ffantasi a Ffuglen – Gardd Arbennig, James Phillips o Goleg Sir Gâr yn Sir Gaerfyrddin am Od dant hydrolig, Ysgol Gyfun Cynffig ym Mhen-y-Bont ar Ogwr am Weithfan Ergonomig i Sony a Lowri Howard, Jodie Barnard, Amy Matthews, Beth James a Ffion Harries o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yng Nghaerffili am Ymchwiliad Mascara.

I gael mwy o wybodaeth am y Big Bang ewch i www.thebigbangfair.co.uk/home.cfm.

Cynhelir Big Bang – Ffair Gwyddonwyr a Pheirianwyr Ifanc

Cynhelir Big Bang – Ffair Gwyddonwyr a Pheirianwyr Ifanc y DU yn yr NEC Birmingham o 15 i 17 Mawrth. Mae’r Ffair yn ddigwyddiad rhad ac am ddim i bawb 7-19 oed, eu hathrawon a’u teuluoedd, gydag ysgolion a cholegau yn cael eu gwahodd ar ddydd Iau 15 a dydd Gwener 16 Mawrth a chroeso i’r cyhoedd ddydd Sadwrn 17 Mawrth.

Yn dilyn y digwyddiad hynod lwyddiannus yn Llundain yn 2011 – a ddenodd mwy na 29,000 o bobl, mae Big Bang 2012 yn gyfle gwych i’r gymuned wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ddod at ei gilydd i annog ac ysbrydoli pobl ifanc am yrfaoedd ym meysydd STEM.

Bydd y Ffair hefyd yn dathlu cyflawniad pobl ifanc ac yn cynnwys rownd derfynol y Gystadleuaeth Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg a’r seremoni wobrwyo – lle bydd Gwyddonydd Ifanc y Flwyddyn a Pheiriannydd Ifanc y Flwyddyn cael eu gwobrwyo.

nol i'r cychwynEnillwyr Gwobrau Ysgolion TES

Nod Gwobrau Ysgolion TES – neu TESSAs – sydd ar eu trydedd flwyddyn bellach, yw dathlu’r gwaith hwn. Denodd gwobrau eleni y nifer uchaf erioed o geisiadau, yn mawrygu cyflawniadau athrawon, arweinwyr ysgolion, staff cymorth a disgyblion fel ei gilydd.

Llongyfarchiadau i Ysgol Sant Christopher, Wrecsam a ddyfarnwyd yn fuddugol yng nghategori ‘Ysgol neu Bartneriaeth Gynaliadwy Eithriadol’, ac i Bev Evans, athrawes o Ysgol Gymunedol Doc Penfro am ennill gwobr ‘Cyfrannwr y Flwyddyn’ TES. Edrychwch ar wefan TES.

nol i'r cychwynNeville Evans yn ennill y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg

Neville EvansNeville Evans o Radur, Caerdydd, oedd enillydd y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg eleni yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Derbyniodd y fedal mewn seremoni arbennig ar lwyfan y pafiliwn ddydd Iau 4 Awst.

Yn wreiddiol o Fforestfach, Abertawe, derbyniodd Neville ei addysg hyd at lefel doethuriaeth yn y ddinas. Ar ôl cyfnod fel athro, fe’i penodwyd yn ddarlithydd yn Adran Ffiseg Gymhwysol, UWIST, cyn dod yn AEM gyda chyfrifoldeb arbennig am wyddoniaeth.

Sylweddolodd fod yna ddiffyg ymwybyddiaeth ddifrifol o gyfraniad gwyddonwyr Cymreig ledled y wlad, ac felly, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, aeth ati i greu cyfres o bosteri lliwgar sy’n addas i’w defnyddio yn yr ysgol i nodi cyfraniad y ein gwyddonwyr.

Mae’r Fedal yn cael ei chyflwyno i unigolyn sydd wedi hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg ym meysydd gwyddoniaeth a thechnoleg.

I gael gwybod mwy am y posteri cysylltwch â nevilleevans@totalise.co.uk.

nol i'r cychwynDigwyddiadau

Sesiynau Gwybodaeth Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

NSEW logo‘Mudiant ein byd’ fydd thema’r wythnos genedlaethol gwyddoniaeth a pheirianneg eleni. Dewch i un o’r sesiynau gwybodaeth yn eich ardal chi i gael gwybod mwy.

 • Bangor: Ystafell Gynhadledd, Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Trefenai, Safle’r Normal, Prifysgol Bangor, Bangor LL57 2PZ ar 29 Medi
 • Caerdydd: ATRiuM Ysgol Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol Prifysgol Morgannwg, Adam Street, Caerdydd CF24 2FN ar 19 Hydref

Cael gwybod am gymorth ac arian sydd ar gael gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain i ysgolion o dan amgylchiadau heriol sy’n helpu i leihau’r baich wrth drefnu digwyddiadau rhagorol.

Cyfle gwych i gynllunio eich gweithgareddau wythnos gwyddoniaeth a chymryd rhan mewn prosiectau cenedlaethol drwy Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain.

Mynd i sesiwn wybodaeth yn eich ardal i weld sut y gallwch chi gymryd rhan yn wythnos gweithgareddau gwyddoniaeth a pheirianneg mwyaf y genedl.

Creu teimlad da yn yr ysgol ynglŷn â gwyddoniaeth neu greu digwyddiad cynhwysol ar gyfer y gymuned leol.

Manteision:

 • Manylion am gynlluniau ariannu y gallech wneud cais iddynt
 • Syniadau am weithgareddau ymarferol i bobl ifanc
 • Manylion thema 2012 ‘mudiant ein byd’ a gweithgareddau cyfranogi mawr
 • Adnoddau am ddim ar gyfer trefnwyr
 • Prosiectau ychwanegol y gallwch gymryd rhan ynddynt
 • Astudiaeth achos gan drefnydd digwyddiadau’r wythnos genedlaethol

Am fwy o wybodaeth, ewch i…

Cynhadledd ASE – Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd – 8 Hydref, 2011

ASE logoDiwrnod am Antarctig ar gyfer athrawon gwyddoniaeth, athrawon dan hyfforddiant, cyfathrebwyr gwyddoniaeth a gweithwyr proffesiynol eraill sydd â diddordeb. Archwiliwch amgylchedd diddorol yr Antarctig trwy weithgareddau ymarferol. Cyfle i gael gwybod am y tirlun ffisegol, yr anifeiliaid sy’n byw yno a darganfod sut mae gwyddonwyr ddoe a heddiw wedi archwilio’r Antartig. Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar syniadau ymarferol ar gyfer yr ystafell ddosbarth, gan ddatblygu hyder am y pwnc a darparu adnoddau a gweithgareddau i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

Cyfranwyr yn cynnwys:

Yr Athro John Harries, Prif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru, Gwyddonwyr Amgueddfa Cymru, Yr Athro Peter Barham – Prifysgol Bryste, Dr Siwan Davies – Prifysgol Abertawe Anne Goldsworthy – Nice Ice Workshop, Brenda Keough a Stuart Naylor, Dr Liz Pasteur – The Polar Foundation.

Am ragor o wybodaeth a manylion am sut i archebu lle ewch i…

IOP logo10fed Cynhadledd Athrawon Ffiseg Cymru, Coleg Crist, Aberhonddu, 5 Hydref, 2011 – cynhadledd ar gyfer athrawon a thechnegwyr

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac yn cynnwys cinio, te a choffi. Rhaid sicrhau lle. Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ewch i www.eventsforce.net/iop/190/home

Sioeau Ysbrydoliaeth Mathemateg

Caerdydd Dydd Mercher 7 Rhagfyr, 10am a 1pm, Neuadd Gyngerdd, Coleg Cerdd a Drama Cymru. £5

 • Matt Parker: Mathemateg y Simpsons
 • Paul Shepherd: Cyfraniad Mathemateg at adeiladu’r Stadiwm Olympaidd
 • Rob Eastaway: Mathemateg rhaglenni cwisys teledu

Mae sioeau Ysbrydoliaeth Mathemateg yn cynnwys tair sgwrs ryngweithiol gan siaradwyr mathemateg mwyaf difyr y wlad, ar bynciau a fydd yn apelio at fyfyrwyr Blwyddyn 11 a Myfyrwyr Chweched Dosbarth. Dilynir hyn gyda sesiwn cwestiwn ac ateb fywiog lle bydd myfyrwyr yn cael gofyn unrhyw beth y maent yn dymuno i’r panelwyr.

Bydd sioeau’r bore rhwng 10.00am – hanner dydd. Holl brisiau’n cynnwys TAW. Gallwch ddod o hyd i fanylion am y sgyrsiau a’r siaradwyr ar ein gwefan www.mathsinspiration.com.

Gallwch archebu seddau dros dro drwy e-bostio mail@mathsinspiration.com neu drwy ffonio Elaine Standish ar 020 8693 9259 gyda’ch enw, ysgol, y digwyddiad, amser y sioe a nifer y seddau.

 

nol i'r cychwynCystadlaethau

Cystadleuaeth Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

NSE logoYdych chi’n gwybod am unrhyw un 11-18 oed sydd wedi cwblhau prosiect gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg? A wnaeth eu prosiect greu argraff arbennig arnoch chi? Os felly, dylech eu hannog i ymgeisio yn y Gystadleuaeth Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg! Bydd y cynigion gorau yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu prosiectau yn y Big Bang – Ffair Gwyddonwyr a Pheirianwyr Ifanc y DU, yn Birmingham ar 15-17 Mawrth 2012. Mae’r Gystadleuaeth yn agored i dimau ac unigolion ac mae dros £ 50,000 o wobrau i’w hennill mewn tri chategori oedran. Cofiwch y gall prosiectau CREST lefel Efydd, Arian ac Aur ymgeisio.

I gael mwy o wybodaeth am y Gystadleuaeth Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg, gan gynnwys y meini prawf cymhwyso a ffurflen gystadlu, ewch i: www.thebigbangfair.co.uk/nsec neu cysylltwch ag info@nationalsciencecompetition.org Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau prosiect STEM yw 31 Hydref, 2011.

Yr Her Fathemateg mewn Mudiant Ceir Jaguar

The Jaguar Cars Maths in Motion ChallengeMae Her Fathemateg mewn Mudiant Ceir Jaguar wedi hen sefydlu erbyn hyn yng nghalendrau nifer o ysgolion fel ffordd o gynnwys plant o bob oed a gallu mewn prosiect mathemateg cyffrous ac ysgogol. Mae’r meddalwedd yn addas i bob oedran, 9 oed a hŷn. Mae’n ddelfrydol ar gyfer prosiect mathemateg ysgol gynradd, prosiect ‘blynyddoedd pontio’ neu ar gyfer defnydd cyffredinol gyda myfyrwyr hŷn drwy flynyddoedd yr ysgol uwchradd.

JAguar logoMae’r Her yn gofyn i fyfyrwyr weithio gyda’i gilydd mewn timau bach, a chystadlu yn erbyn ei gilydd mewn ymdrech i ennill ras Grand Prix a dod yn Bencampwyr y DU. Mae’r gweithgaredd hwn yn cynnwys ystod eang o sgiliau mathemategol sylfaenol, rhai ohonynt yn ymarferol, yn cael eu defnyddio a’u cymhwyso. Gellir cael manylion pellach ar y wefan www.mathschallenge.co.uk neu drwy gysylltu ag ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Gwobrau Cenedlaethol STEM Learning

Nod gwobrau STEM Learning yw cydnabod cyfraniad pobl mwyaf ysbrydoledig y DU sydd yn ysgogi pobl ifanc ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Mae’r rhwydwaith enfawr o bobl ymroddgar sy’n ysbrydoli pobl ifanc yn STEM o fantais fawr i’r DU. Mae STEM Learning yn cynrychioli tua 30,000 o wirfoddolwyr, 2300 o Glybiau STEM, 10,000 o athrawon a 3500 o gyflogwyr. Bydd yr Arglwydd Sainsbury wrth y llyw yn y seremoni wobrwyo yn Nhŷ’r Arglwyddi ar 13 Rhagfyr 2011. Cyflwynir gwobrau i’r athro, clwb, llysgennad a chyflogwr STEM mwyaf ymroddedig, ac am y tro cyntaf, y technegydd mwyaf ysbrydoledig. Lansiwyd Gwobr Technegydd Ysbrydoledig gan STEM Learning mewn partneriaeth â Sefydliad Elusennol Gatsby. Nod y wobr yw cydnabod gwaith technegydd a all ddangos ei fod wedi ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn llwybrau gyrfa fel technegwyr.

Dywed Prif Weithredwr STEM Learning Kirsten Bodley: “Mae Gwobrau STEM Learning yn gyfle gwych i wobrwyo’r rhai sy’n gwneud ymrwymiad rheolaidd a gwerthfawr i addysg STEM yn y DU. Mae lansiad Gwobr y Technegydd Ysbrydoledig yn gam cyffrous i STEM Learning wrth i ni barhau i gydweithio yn llwyddiannus gyda Sefydliad Elusennol Gatsby ar raglenni a all ysbrydoli pobl ifanc ym meysydd STEM.”

Bydd enwebiadau ar-lein ar gyfer pob gwobr yn agor ddydd Llun 5 Medi 2011. www.stemnet.org.uk.

 

nol i'r cychwynGrantiau

Bydd Cynllun Grantiau Cyfoethogi a Gwella Sefydliad Brenhinol Prydain

Hoffech chi drefnu gweithgareddau cyfoethogi a gwella i godi proffil mathemateg yn eich ysgol a mwynhad y disgyblion yn y pwnc? Dyddiad Cau dydd Gwener, 16 Medi, 2011.

Bydd Cynllun Grantiau Cyfoethogi a Gwella Sefydliad Brenhinol Prydain a ariennir gan The Clothworkers Foundation, yn darparu 60 o grantiau hyd at £500 i athrawon mathemateg cynradd ac uwchradd i ddewis gweithgareddau o Gyfeiriaduron STEM yn y flwyddyn galendr 2011. Mae manylion am sut i wneud cais *, hawliau a disgwyliadau grant, ar gael drwy e-bostio maths@ri.ac.uk.

Cyngor a chymorth ar y dewis o weithgareddau yn ystod y broses ymgeisio, ac ar feithrin arferion da cysylltiedig.

RSC De-ddwyrain Cymru- Adran grantiau lleol bach i gefnogi gweithgareddau allgyrsiol mewn ysgolion sy’n gysylltiedig â Chemeg

RSC logoDylai ysgolion gael eu lleoli o fewn yr ardal a gwmpesir gan adran leol RSC De-ddwyrain Cymru. Mae map ar gael ar-lein.

Y Dyfarniad grant uchaf yw £ 200 y grant. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu ar ddechrau’r mis nesaf yn dilyn derbyn y cais. Bydd taliad yn cael ei wneud pan gyflwynir adroddiad o 100 o eiriau gyda llun a rhestr fesul eitem o wariant wedi’i lofnodi gan y bwrsar neu’r pennaeth o fewn 30 diwrnod ar ôl cwblhau’r gweithgaredd.

Meini prawf asesu:

Hyrwyddo’r gwyddorau cemegol – a fydd y gweithgaredd yn ennyn brwdfrydedd y disgyblion am gemeg, dangos manteision cemeg i gymdeithas ac yn tynnu sylw at gyfleoedd gyrfa yn y gwyddorau cemegol?

 • Diogelwch – a ellir cynnal y gweithgaredd yn ddiogel?
 • Dichonoldeb – ydy’r gweithgaredd yn debygol o gyflawni ei amcanion?
 • Gwerth – faint o ddisgyblion fydd yn elwa o’r gweithgaredd?
 • Cynaliadwyedd – ai gweithgaredd unigol yw hwn neu a fydd adnodd n cael ei greu y gellir ei ailddefnyddio?

Dylid defnyddio arian i gefnogi gweithgareddau na fyddai’n digwydd fel arall – hynny yw, tu allan i addysgu craidd a ddylai fod yn digwydd beth bynnag.

Dylid gwneud ymholiadau i Dr James Redman, Prifysgol Caerdydd, Ysgol Cemeg, CF10 3AT. Ffôn 029 20 8762 73. E-bost: redmanje@cardiff.ac.uk.

Cyhoeddi Gwobrau WISE – 19 Hydref 2011

WISE logoMae’r Gwobrau WISE Blynyddol yn cydnabod cwmnïau ac unigolion sydd wedi mynd ati i hyrwyddo gwyddoniaeth, peirianneg ac adeiladu i ferched a menywod ifanc, gan gefnogi amcanion WISE.

Mae Gwobr Rhagoriaeth WISE yn agored i fenywod sydd yng nghamau cynnar eu gyrfa, gwyddonwyr a rhai sy’n gweithio ym maes adeiladu. Rhaid dangos lefel uchel o ymrwymiad i’w gyrfa o ddewis, ac i hyrwyddo gwyddoniaeth, peirianneg ac adeiladu i ferched a menywod ifanc. Bydd yr enillydd yn derbyn siec am £1,000 a phlac arbennig.

Mae’r Wobr Pencampwr WISE yn agored i ysgolion, diwydiant, prifysgolion, colegau, elusennau a chyrff proffesiynol sydd wedi cymryd camau i fynd ati i annog merched a menywod ifanc i addysg STEM a gyrfaoedd cysylltiedig. Bydd yr enillydd yn derbyn plac wedi’i ysgythru.

Mae Gwobr Cynghorydd WISE yn agored i gynghorwyr gyrfaoedd, athrawon, llysgenhadon, mentoriaid ac addysgwyr sydd wedi cymell ac ennyn brwdfrydedd merched a menywod ifanc i ddilyn pynciau STEM cysylltiedig. Bydd yr enillydd yn derbyn plac wedi’i ysgythru.

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw Dydd Gwener 16 Medi, 2011 am 5pm.

Cynhelir y seremoni wobrwyo ar 19 Hydref 2011 yn y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, Llundain.

 

nol i'r cychwynProsiectau

Syniadau prosiect technoleg cerddoriaeth newydd

Mae’r pecyn gweithgaredd newydd, Musical Moods, ar gyfer myfyrwyr CA3 a CA4 wedi mynd yn fyw ar ein gwefan. Mae’r pecyn yn ymwneud â thechnoleg cerddoriaeth a chafodd ei gynhyrchu ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg 2011. Mae’r gweithgareddau yn y pecyn hwn yn gysylltiedig â’r cynllun Gwobrau CREST ar lefel Efydd ac Arian. Mwy…

Am ragor o newyddion ewch i wefan Gweld Gwyddoniaeth.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk