Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Tachwedd 2016

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Beth all Llysgennad STEM ei wneud i chi?

Llysgennad STEM Ben Butler, Prifysgol Bangor

Ben ButlerDrwy ehangu dysgu eich myfyrwyr mewn STEM, gallwch eu hysbrydoli i ystyried llwybrau newydd a gosod nodau newydd ar gyfer eu hunain. Mae ymgysylltiad â Llysgenhadon STEM yn cael effaith gadarnhaol ar alluoedd datrys problemau, cyfathrebu a sgiliau cymdeithasol yn ogystal â gwaith tîm, gwydnwch a hyder.

Gall Llysgenhadon STEM helpu i feithrin y sgiliau sydd eu hangen yn y byd gwaith, yn ogystal â dangos yr amrywiaeth o gyfleoedd sy’n agor trwy astudio gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Gall Llysgenhadon STEM weithio gyda chi mewn sawl ffordd. Dyma’r hyn sydd gan athrawon, disgyblion a chyflogwyr sydd wedi gweithio gyda Llysgenhadon STEM i’w ddweud.

Gall Llysgennad STEM agor meddyliau eich myfyrwyr i wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg a’r cyfleoedd newid bywyd y gall gyrfa yn y diwydiannau STEM gynnig. Mae Llysgenhadon STEM yn fodelau rôl brwdfrydig a gwybodus, a all eich helpu chi i gefnogi eich myfyrwyr ar draws y pynciau STEM ac mae eu cefnogaeth yn rhad ac am ddim.

Eisiau dod o hyd i Lysgennad STEM i ysbrydoli eich myfyrwyr heddiw: ewch i www.stem.org.uk/stem-ambassadors neu e-bostiwch cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i ofyn am ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol.

i ddarllen mwy ewch yma…

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Ysgolion Gogledd Cymru yn archebu ymweliad am ddim i CAT

Cronfa Bwrsari ar gyfer ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru i archebu hyfforddiant STEM yn 2016/2017 – perthnasol ar gyfer pynciau STEM, gan gynnwys Bagloriaeth Cymru a Daearyddiaeth.

Cyfle gwych i ddisgyblion CA 3, 4 ac athrawon yn y Gogledd ac i wneud cais am ymweliad gyda cymhorthdal cyfraniad tuag at deithio i CAT. http://learning.cat.org.uk/index.php/en/tuition

‘Roedd yn ddiwrnod gwerthfawr dros ben a oedd yn caniatáu iddynt weld eu pynciau STEM yn gweithio ochr yn ochr â’u Bac, mae hwn yn gam gwych ymlaen i ni.’ Ysgol Uwchradd Eirias Conwy. Ymweliad 2015. Darllen mw…

Cofrestru AM DDIM ar gyfer Gwobrau CREST i ddisgyblion yng Nghymru

CREST Awards logoMae ysgolion yng Nghymru yn gallu cofrestru eu disgyblion ar gyfer Gwobrau CREST Darganfod, Efydd, Arian ac Aur yn rhad ac am ddim diolch i arian gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Am fwy o fanylion,anfonwch e-bost at cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Adnoddau newydd CREST Cymru

Mae adnoddau newydd CREST Cymru ar gael ar lein diolch i arian gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Mae’r adnoddau hyn ar gyfer athrawon disgyblion CA3 i redeg Gwobrau CREST Darganfod. Darllen mw… Os hoffech chi ysgolion yn hoffi bod yn rhan o’r peilot ar gyfer y set nesaf o adnoddau CREST, cysylltwch â crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Heriau STEM AM DDIM ar gyfer Tymor yr Hydref – archebwch nawr!

STEM-Challenge Oct 16 pic.jpgHeriau STEM AM DDIM i ysgolion yng Nghymru – archebwch nawr! Mae ysgolion yn cael eu gwahodd i gymryd mewn Her STEM yn ystod tymor yr hydref a’r gwanwyn. Mae pob disgybl uwchradd sy’n cwblhau Sialens STEM yn gallu cofrestru ar gyfer Gwobr CREST Darganfod

Mae tri Her STEM:

I archebu un o’r rhain neu i gofrestru diddordeb, anfonwch e-bost at ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau

Science2LifeMae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018.

Bydd angen llawer o wirfoddolwyr ar “Scientific Sue” i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio’r gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dân (ager, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr).

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Sioeau (hanner diwrnod) ar y dyddiadau canlynol: 3-11 Hydref 2016. I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

A hoffech chi weithio gydag ysgolion eraill yn Ewrop sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth a thechnoleg?

IOST logoMae’r Rhyngrwyd o Bethau (IOT) yn faes technoleg sy’n tyfu’n gyflym a credir y bydd yn cael effaith sylweddol ar strwythur y dinasoedd, busnes a thechnoleg y dyfodol. Fel rhan o Addysgwyr Horizon 2020, mae mentrau masnachol a sefydliadau eraill yn ymuno â’i gilydd i weithio ar brosiect pan-Ewropeaidd IOT@School i ddod ar addysg dechnoleg ddiweddaraf i flaen y gad.Trwy’r prosiect, byddai ysgolion sy’n cymryd rhan yn cael ei offer gyda Rhyngrwyd o Bethau sy’n cynnwys synwyryddion a gorsafoedd tywydd sy’n gysylltiedig i gasglu data ar y byd o’u cwmpas. Byddai y data yn cael ei lwytho i fyny i borth ar-lein lle gall data pob ysgol yn cael ei weld a’i rhannu. I ddarllen mwy…

Allech chi ddychmygu bywyd heb doiled?

Welsh Water schools visitEleni, i ddathlu Diwrnod Toiled y Byd ar 19 Tachwedd, rydym yn agor rhai o’n gweithfeydd trin dŵr gwastraff i’r cyhoedd.Byddwn yn dewis rhai ysgolion i ddod a dosbarth i’n canolfan addysg yn ystod yr wythnos yn arwain i fyny i ddydd Toiled y Byd i gael cipolwg a chael diwrnod llawn hwylyn ogystal ag ysgogi’r meddwl gyda gweithgareddau addysgol. Cysylltwch â Wenna ar 029 20515621 neu anfonch e bost at wenna.gregory@dwrcymru.com i archebu eich diwrnod gweithgaredd am ddim yn yr wythnos sy’n cychwyn 14 Tachwedd.

Ydych chi’n dysgu ffiseg mewn ysgol yng Nghymru?

Os felly gallech fod â diddordeb mewn rhaglen o gefnogaeth am ddim y Sefydliad Ffiseg. Ar hyn o bryd mae’r IOP yn recriwtio ysgolion ar gyfer y flwyddyn ysgol 2016/2017.Mae’r Rhwydwaith Ffiseg Sbarduno yn gweithio gydag ysgolion partner ledled Cymru i gefnogi athrawon a myfyrwyr o ffiseg. Gall Hyfforddwyr Dysgu ac Addysgu deilwra’r gefnogaeth i anghenion bob ysgol. Mae’r rhaglen yn arbennig o addas ar gyfer athrawon sydd newydd gymhwyso neu athrawon nad ydynt yn arbenigwyr sy’n addysgu ffiseg.Cysylltwch â Abigail Ashton abigail.ashton@iop.org neu David Cunnah david.cunnah@iop.org am fwy o fanylion …

nol i'r cychwynCystadlaethau

Her STEM ‘Ultimate’ 2016 bellach ar agor

Ultimate STEM Challenge photoBPES logo 2016.pngMae yr Her STEM ‘Ultimate’ yn gystadleuaeth ar gyfer pobl ifanc 11-14 oed i roi eu sgiliau STEM ar brawf drwy fynd i’r afael â phroblemau y byd go iawn.

Mae’r heriau yn cael eu cynllunio i ysbrydoli eich myfyrwyr i gyd, nid dim ond selogion gwyddoniaeth. Gall Llysgenhadon STEM hefyd gymryd rhan i helpu i ysbrydoli eich myfyrwyr trwy ddod â gwybodaeth a cheisiadau o’r byd go iawn i’r heriau.

I ddarllen mwy…

Gwobrau CISCO ‘Little BIG Awards’ gwnewch gais yn awr

Allwch chi gysylltu’r a’r digyswllt?

Little Big AwardsRydym yn defnyddio’r rhyngrwyd bob dydd: ar ein cyfrifiaduron, ar dabledi a ffonau symudol. gallwch wylio teledu, gwneud galwadau ffôn, anfon lluniau, a siopa – i gyd ar y rhyngrwyd.

Ond hyd yn oed heddiw mae yn llai nag 1% o bethau yn cael eu cysylltu â’r rhyngrwyd. Beth fyddai yn digwydd os byddai eich microdon, eich gwres canolog, eich car, neu hyd yn oed efallai eich llyfrau gwaith ysgol yn cael eu cysylltu â’r rhyngrwyd?

Mae Cisco yn gwahodd eich ysgol i gymryd rhan yng Ngwobrau ‘Little BIG’ i ddangos i ni sut yr ydych yn meddwl y gallai eich bywyd gael ei wneud yn well drwy gysylltu’r gyda’r digyswllt.Gall ysgol ddewis i gyflwyno y gwaith fel prosiect CREST sydd yn galluogi’r disgyblion i ennill Gwobr Efydd CREST.

Mwy o fanylion am gystadleuaeth Gwobrau ‘Little BIG’ yma neu e-bostiwch ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cystadleuaeth ‘Big Bang’

Big Bang logo 2016.pngPeidiwch â cholli’r cyfle gwych i eich ysgolion gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Bang Gwyddonwyr a Pheirianwyr Ifance y DU yn Ffair y ‘Big Bang’.

Mae Cystadleuaeth y ‘Big Bang’ yn caniatau i fwy o bobl ifanc nag erioed arddangos prosiectau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ac chael cydnabyddiaeth a’i gwobrwyo am eu cyflawniadau. Mae’n agored i ddisgyblion yn y DU sydd mewn addysg neu hyfforddiant amser llawn.

Bydd ceisiadau ar-lein ar agor hyd 20 Tachwedd 2016. I ddarllen mwy…

Cystadleuaeth Genedlaethol Peirianneg Talent 2030 ar gyfer merched

Talent 2030 logoErs 2012, mae’r prosiect Talent 2030 gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes wedi bod yn olrhain nifer y merched yn gwneud TGAU a Safon Uwch Ffiseg. Mae dangosfwrdd 2016 yn dangos twf dibwys yn y nifer o ferched ar gyrsiau llwybr i radd mewn peirianneg, ac nid oes unrhyw arwydd fod y DU ar y trywydd iawn. I ddarllen mwy…

Er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r broblem mae y Ganolfan Genedlaethol yn cynnal y 5ed cystadleuaeth peirianneg genedlaethol Talent 2030 ar gyfer merched. I annog myfyrwyr benywaidd i ystyried gyrfaoedd mewn peirianneg a gweithgynhyrchu, mae’r gystadleuaeth yn gofyn iddynt ddatrys problem yr unfed ganrif ar hugain. Ar agor ar gyfer ceisiadau tan 6pm ar 16 Rhagfyr, bydd enillydd gystadleuaeth yn derbyn £1,000, mentor benywaidd sy’n beiriannydd ac aelodaeth myfyriwr i Gymdeithas Peirianneg y Merched. I ddarllen mwy…

Creu comic Gofod Scoop ac ennill cyfrifiadur Kano!

Mae myfyrwyr rhwng 8 a 18 oed yn cael eu gwahodd i greu comig byr gwreiddiol yn seiliedig ar straeon Gofod Scoop o www.spacescoop.org. Gall cyfranogwyr ddewis eu hoff Space Scoop, llawrlwytho templed comic a gadael i greadigrwydd lifo!Bydd yr enillydd yn derbyn cyfrifiadur Kano, tra bydd gwobrau eraill ar gael, gan gynnwys Galileoscopes a bagiau o nwyddau cosmig.Mae’r gystadleuaeth yn dod i ben ar 18 Tachwedd a chyfranogiad wedi bod yn isel iawn yn y DU, felly mae gan eich myfyrwyr gyfle da i ennill gwobr. I ddarllen mwy…

Cyfle i ennill gwerth £200 o docynnau!

Oes gennych chi ystafell ddosbarth ac yn wirioneddol falch ohono? Rydym am i chi rannu eich gweledigaeth, rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth ac efallai y byddwch yn enillydd!

Darllen mwy…

Her Dylunio Cymunedol WASH

Community Design WASH ChallengeMae Practical Action wedi ymuno â Autodesk i ddatblygu Her dylunio Dŵr, Glanweithdra a Hylendid (WASH) newydd. Mae’n galluogi myfyrwyr 13+ oed i fynd i’r afael â phroblem o’r byd go iawn, i ddod â gwasanaethau WASH addas i bobl sy’n byw yn nhrefgordd Diepsloot, De Affrica. I ddarllen mwy…

Cystadleuaeth dylunio

Peidiwch ag anghofio ein bod yn chwilio am hanner cant o syniadau dylunio gan ddisgyblion ar gyfer technolegau arloesol sy’n helpu i gyflawni un o’r targedau Gôl byd-eang.

Y dyddiad cau y gystadleuaeth yw 16 o Ragfyr.

Darllen mwy…

Cystadleuaeth Wythnos Science4Society 2017: Cynlluniwch ‘esboniad Eco-gartref’

Mae hyn yn gyfle i bobl ifanc i gymhwyso eu creadigrwydd, chwilfrydedd a dychymyg i ddylunio ‘esboniad Eco-gartref’ – arddangosfa ynni domestig addysgol. Bydd sefydliad a fydd yn rhan o’r panel beirniadu yn ymgymryd â dylunio, cynhyrchu yr esboniad Eco-Gartref ac yn ei ddefnyddio yn eu digwyddiadau.

Mae tri chategori mynediad; Blwyddyn 5-6, Blwyddyn 7-9 a Blwyddyn 10-13.

Bydd sefydliad a fydd yn rhan o’r panel beirniadu yn defnyddio y cynllun gorau, dangos yr esboniad Eco-Gartref ac yn ei ddefnyddio yn eu digwyddiadau. Dyddiad 10 Chwefror, 2017. I ddarllen mwy…

Eich cyfle i ennill Pecyn Dosbarth Data Harvet ‘Archwilio Trydan’ sydd wedi we werthuso gan ASE

Yn syml, e-bostiwch eich atebion i’r cwestiynau isod i rebecca@ase.org.uk a bydd dau enillydd lwcus (un ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd) yn cael eu casglu allan o’r het ac derbyn pecyn dosbarth yr un! Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30 Tachwedd.

C1 Beth fyddai’n cynyddu disgleirdeb lamp mewn cylched cyfres?
a) Ychwanegu mwy o lampau
b) Defnyddio gwifrau hir
c) Ychwanegu mwy o gelloedd

C2 Beth yw Genecon V3?
a) Cit geneteg
b) Lamp Genie
c) Generadur trydan a yrrir â llaw

C3 Beth yw uned cerrynt trydanol?
a) Amperes
b) Folt
c) Watts

C4 Pa metel yn cael ei ddefnyddio i wneud y rhan fwyaf o wifrau trydanol?
a) Copr
b) Dur
c) Alwminiwm

C5 Beth yw’r EasySense Vu?
a) Meicrosgop digidol
b) Pecyn logio data
c) Sbectromedr

nol i'r cychwynAdnoddau

Adnoddau ysgol blasus am ddim

Crunch primary kitPalwch i mewn i’r pecynnau Crunch gyda’ch dosbarth y tymor hwn. Pecynnau o adnoddau anhygoel ar gyfer bob grŵp oedran i archwilio’r cysylltiadau rhwng ein bwyd ein hiechyd a’n planed. I ddarllen mwy…

I anfeidredd a thu hwnt – Llunleuad sy’n newid y byd

Os ydych am gael eich myfyrwyr i drafod sut y gall dylunio a thechnoleg siapio materion byd-eang, mae Gwobrau Arloesedd Wired Audi yn lle gwych i ddechrau. Mae’r gwobrau yn arddangos llunleuad a leolir yn y DU, gyda phob un yn dangos sut y gall dylunio a thechnoleg a STEM wneud gwahaniaeth i gymdeithas. I ddarllen mwy…

A Oes unrhyw un allan yna?

ESERO logoMae’r adnodd hwn yn seiliedig ar yr ymdrech i ddarganfod mwy am gysawd yr haul trwy brosiectau gofod megis rhaglen Aurora yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, a Chenhadaeth Chwilfrydedd NASA i geisio casglu tystiolaeth o fywyd ar y blaned Mawrth. Caiff ei ariannu gan Asiantaeth Ofod y DU a datblygwyd gan ESERO-UK a CIEC i Hyrwyddo Gwyddoniaeth

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â rôl gwyddonwyr y gofod neu beirianwyr i ddarganfod mwy am y blaned Mawrth. Mae’r gweithgareddau yn yr adnodd hwn wedi eu cynllunio ar gyfer myfyrwyr rhwng 9-12 oed. I ddarllen mwy…

nol i'r cychwynDPP

Lleoliad i athrawon yn CERN

CERN logo07-11 Chwefror 2017

Mae mynegiadau o ddiddordeb yn cael eu gwahodd i recriwtio athrawon i ymweld â CERN, ar gyfer profiad unwaith mewn bywyd a fydd yn eich cyfoethogi chi a’ch myfyrwyr. Mae’r cyllid yn cynnwys teithio, cynhaliaeth a thal cyflenqi tra i ffwrdd o’r ysgol. Ymwelodd Steffan Tudor o Ysgol Glan Clwyd y llynedd. Anfonwch eich mynegiad o ddiddordeb i Manon Edwards manon.edwards2@wales.gsi.gov.uk.

Athro Bioleg y Flwyddyn

Ydych chi neu ydych chi’n gwybod am athro neu athrawes Bioleg anhygoel sy’n haeddu cydnabyddiaeth? Beth am eu henwebu ar gyfer gwobr i gydnabod eu talent a sgiliau? Bydd yr Athro Bioleg y Flwyddyn yn agor yr wythnos hon am enwebiadau gan athrawon sy’n yn gweithio gyda myfyrwyr rhwng 11-18 oed; yn addysgu rhaglenni bioleg lefel cyn-prifysgol; ac yn gyflogedig ar hyn o bryd mewn ysgol neu goleg yn y DU. Mae’r wobr 2016/17 yn agor ar 1 Medi a’r dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 23 Rhagfyr 2016. Bydd enillydd eleni yn derbyn £500 ar gyfer eu hunain a £500 o adnoddau Oxford University Press i’w hysgol yn ogystal â gwobrau gan 3B Scientific UK Ltd.

nol i'r cychwynGrantiau

Cynllun Grant Kick Start

Eisiau rhoi cychwyn da i Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2017 gyda grant o hyd at £700 ar gyfer ysgolion mewn amgylchiadau heriol. Gallech ddechrau Clwb STEM, gwneud gweithgaredd gan ddefnyddio ein pecynnau, gwneud arddangosiad, gwahodd rhieni i’r ysgol, gwahodd cyflwynydd, mynd ar daith, unrhyw beth i ddathlu gwyddoniaeth. Eleni rydym am i bawb gymryd rhan, nid dim ond athrawon gwyddoniaeth. Croesewir ceisiadau ar gyfer digwyddiadau trawsgwricwlaidd creadigol, yn enwedig digwyddiadau sy’n cyrraedd aelodau o’r gymuned leol nad ydynt fel arfer yn dod i ddigwyddiadau gwyddoniaeth.

Gallwch wneud cais os yw eich ysgol gyda cyfran uchel o ddisgyblion sy’n gymwys i gael premiwm disgyblion; dros 30% o ddisgyblion BAME; neu mewn ardal anghysbell a gwledig. Dyddaid cau ar gyfer grantiau yw 21 Tachwedd am 5pm. I ddarllen mwy…

Whale sharkGrantiau allgymorth Cymdeithas Ecolegol Prydain

Bydd y cynllun grant hwn yn ailagor ym mis Ionawr 2017. Mae cyfle i unigolion a sefydliadau gan gynnwys ysgolion wneud cais am grantiau i hyrwyddo gwyddoniaeth ecolegol i gynulleidfa eang (angen i brosiectau gyrraedd cynilleidfa sylweddol y tu hwnt i ysgolion). Y dyfarniad uchaf yw £2,000. I ddarllen mwy…

nol i'r cychwynDyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Ymgysylltu STEM Effeithiol

Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Dydd Sadwrn 19 Tachwedd 10am – 2:30pm

Darlithoedd ysbrydoledig a gweithdai ar gyfer Athrawon Cynradd ac Uwchradd sy’n anelu at fynd i’r afael â’r cwricwlwm gwyddoniaeth a thechnoleg newydd.

Ymunwch â’r Athro Averil Macdonald OBE i drafod y mythau a ffeithiau ynglŷn â pham nad yw merched yn dewis gyrfaoedd ym myd STEM a chael gwybod am ddull newydd i ddangos fod STEM ar gyfer ‘Pobl fel Fi’.

Dewch â gwyddoniaeth yn fyw i’ch myfyrwyr gydag arddangosiadau gwyddoniaeth ymarferol sy’n hygyrch i bawb gan Wendy Sadler- ‘Science Made Simple’ a yn dysgu sut y gallant helpu i ddatblygu sgiliau meddwl uwch yn eich ystafell ddosbarth.

Gweithdai yn cynnwys:

Gellir archebu lle AM DDIM a nodi eich dewisiadau gweithdy yma.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk neu 07870 351212.

Cynhadledd DPP am ddim ar gyfer Athrawon Bwyd TGAU

Tachwedd 19, 9am – 1pm. Novotel Caerdydd

Cyflwynir gan Hybu Cig Cymru a Chig ac Addysg. Bydd sesiynau’n cael eu teilwra i gefnogi’r TGAU Bwyd a Maeth newydd a bydd cynrychiolydd o CBAC yn bresennol..

Rwy’n Wyddonydd – allan o’ma

Dydd Llun 7 – Dydd Gwener 18 o Dachwedd. Ar-lein yn imascientist.org.uk

Gellir archebu sesiynau sgwrs Llun-Gwener, 8:30am – 5pm yn ystod y 2 wythnos y digwyddiad.

Mae ‘Rwy’n Wyddonydd’ yn gystadleuaeth arddull X Factor ar-lein rhad ac am ddim ar gyfer gwyddonwyr, a myfyrwyr ysgol yw’r beirniaid. Mae eich myfyrwyr yn darllen proffiliau y gwyddonwyr ‘, gofyn cwestiynau iddynt a chael sgyrsiau gyda nhw yn fyw ar-lein. Mae myfyrwyr yn pleidleisio dros eu hoff wyddonydd i ennill £ 500 i’w wario ar gyfathrebu gwyddoniaeth.

Mae’n agored i bob myfyriwr ysgol uwchradd, ac mae parthau arbennig ar gyfer myfyrwyr rhan uchaf CA2. Mae’r holl athrawon yn derbyn Pecyn Athrawon gyda chynlluniau gwersi i helpu i gyflwyno’r myfyrwyr i’r digwyddiad a lleihau’r chynllunio gwersi gofynnol. Am ddim i, ysgolion a gynhelir gan y wladwriaeth yn y DU. Darllen mwy…

Diwrnod Toiled y Byd

Tachwedd 19

Welsh Water logoEfallai na fyddwch yn gwerthfawrogi pwysigrwydd toiledau – nes i chi geisio dychmygu bywyd heb iddynt.

I ddathlu’r diwrnod, bydd ein cwsmeriaid yn cael y cyfle i gwrdd â’n tîm a dod i weld y gwaith gwych rydym yn ei wneud yn ein Gwaith Trin Dŵr Gwastraff. Bydd ymwelwyr yn cael y cyfle i fynd ar daith ar y safle ac yn cymryd rhan mewn rhai gweithgareddau hwyliog, cystadlaethau a rafflau. Bydd yr holl roddion yn cael ei roi i Wateraid.

Eich ‘Gwaith Trin Cymunedol’ yw:

Mae ein safleoedd ar agor i’r cyhoedd o 10am a 3pm. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd taith, cysylltwch â ni i archebu slot amser yn YourCommunityTreatmentWorks@dwrcymru.com.

Sylwer: Am resymau diogelwch, mae’n rhaid i bob ymwelydd wisgo esgidiau synhwyrol. Ni fydd plant dan 6 oed yn cael cymryd rhan mewn taith safle.

Dewch i fwyta â’r dyfodol: Cymdeithas Fioleg Frenhinol – digwyddiad am ddim

30 Tachwedd, 5pm. Amgueddfa Caerdydd

Mae athrawon a myfyrwyr 14+ oed yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad rhad ac am ddim arbennig i archwilio bwyd a’i gynaliadwyedd trwy herio arbenigwyr ar ddiogelwch bwyd a chynaliadwyedd i gyflwyno bwydlen y maent yn meddwl y byddwn fod yn bwyta mewn 50 mlynedd. Bydd y panelwyr yn cyflwyno bwydlen sydd yn eu barn hwy yn cynrychioli beth fydd ar gael yn y dyfodol a chynaliadwyedd ein bwyd, ac yn tynnu sylw at sut mae ymchwil ac arloesedd cyfredol yn eu sectorau yn llywio ein dewisiadau yn y dyfodol. Y cyswllt yw Penny Fletcher penny.fletcher@rsb.org.uk- am ragor o wybodaeth. Mae manylion pellach a ffurflen archebu ar y dudalen digwyddiad.

Mae ‘Come Dine with the Future’ yn gydweithrediad rhwng y Rhwydwaith Sêr Cymru Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Ynni Carbon Isel a’r Amgylchedd (NRN-LCEE) a’r Gymdeithas Fioleg Frenhinol Bioleg. I ddarllen mwy…

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk