Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor yr hydref, cystadlaethau, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

nol i'r cychwyn Peidiwch ag anghofio llenwi ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad STEM wedi ymweld â’ch ysgol

SYTEM Club logoYdych chi’n rhedeg neu os hoffech i redeg Clwb STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg) yn eich ysgol?

Data Harvest logoLlenwch a dychwelwch ein harolwg erbyn 16 Tachwedd i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth i dderbyn £250 o arian parod a £250 o thalebau Data Harvest ar gyfer deunyddiau i gefnogi eich clwb.

Byddwn yn anfon nodyn i atgoffa athrawon uwchradd am yr arolwg ddydd Gwener.

nol i'r cychwyn Cynllun grant ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg Cymru

Beth yw’r cynllun grant ar gyfer Cymru?

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddosbarthu grantiau i ysgolion a sefydliadau i gynnal digwyddiadau a gweithgareddau yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Rydym yn cynnig o £200 grant i ysgolion a £350 i sefydliadau.

Ydych chi’n gymwys?

Gall pob ysgol a sefydliad sydd wedi’u lleoli yng Nghymru wneud cais. Bydd sylw arbennig yn cael ei roi i ysgolion penodol a mathau o ddigwyddiad. Gweler rhagor o fanylion yn www.britishscienceassociation.org/welshgrant.

Pedwar cam i wneud cais

  1. Ewch i www.britishscienceassociation.org/welshgrant.
  2. Edrychwch ar ein hadnoddau ar-lein rhad ac am ddim i helpu gyda chynllunio gweithgaredd.
  3. Llenwch y ffurflen ar-lein cyn y dyddiad cau, 11 Ionawr, 2013.
  4. Os oes angen help arnoch, cysylltwch â Liz Terry, Swyddog Rhanbarthol ar gyfer Cymru ar 029 2080 1644, wales@britishscienceassociation.org.

Bydd ceisiadau yn agor ddydd Gwener 9 Tachwedd 2012. Am ragor o fanylion am y grantiau a’r adnoddau ar gyfer WGGPh cofrestrwch yn www.britishscienceassociation.org/user/register?type=event-organiser.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion Gweld Gwyddoniaeth

Oherwydd fod cymaint o straeon yn y cylchlythyr misol mae'n amhosibl i gynnwys rhestr cryno o weithgareddau, adnoddau, cystadlaethau, grantiau, cyfleoedd DPP a digwyddiadau yng nghorff y cylchlythyr.

Ond mae eitemau newydd yn cael eu hychwanegu at y tudalennau gwe - gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwyn Cystadleuthau y Gymdeithas Bioleg

Socirety of Biology logoOs ydych yn athro ysgol, efallai y bydd gennych ddiddordeb yng Nghystadleuthau y Gymdeithas Bioleg sy’n cael eu cynnal ar gyfer myfyrwyr ysgol (cofrestru ar gyfer ddau ddigwyddiad yn dod i ben ar 19 Rhagfyr 2012):

nol i'r cychwyn Gwobrau Arloesedd 2012

Er mwyn tynnu sylw at y gwaith prosiect mwyaf arloesol yn Safon Uwch a TGAU Dylunio a Thechnoleg CBAC, digwyddodd Gwobrau Arloesedd 2012 yn Venue Cymru, Llandudno ar 24-25 Medi gydag arddangosfa dau ddiwrnod arbennig.

Mae’r digwyddiad, a drefnwyd gan CBAC ac Adran Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth, yn anelu at annog pobl ifanc i fod yn arloesol yn dechnolegol ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd Dylunio a Thechnoleg.

Roedd y stôf Gwersylla “Tri-Trek” addasadwy, Tyrbin Gwynt, disg achub bywyd a Grid Beicio Symudol ymhlith yr 80 o arddangosiadau, a ddewiswyd allan o 16,000 o brosiectau Dylunio a Thechnoleg a gyflwynwyd gan ddisgyblion TGAU, UG a myfyrwyr Safon Uwch o bob rhan o Gymru i CBAC.

Mae ysgolion a cholegau yn cael eu gwahodd i ddod â myfyrwyr o flwyddyn 10 i fyny i’r arddangosfa, lle mae yna sgyrsiau byr ar agweddau pwysig o’i cyrsiau Dylunio a Thechnoleg.

Mynychodd “Abel & Imray Patent” a’r Twrneiod Nodau Masnach y cyfarfod dethol ar gyfer yr arddangosfa a dewis pump o’r prosiectau mwyaf addawol werth eu hystyried ar gyfer Eiddo Deallusol i’w cyflwyno i Swyddfa Eiddo Deallusol y DU ar gyfer patent diogelu dylunio. Un o’r prosiectau a ddewiswyd gan Abel & Imray oedd gwaith Aldwyn Eyres o Ysgol Uwchradd Llanfyllin, a gynlluniodd gymorth er diogelwch beiciwr sy’n cynnwys siaced gyda goleuadau arbennig sy’n cael eu sy’n goleuo yn awtomatig pan fydd person yn codi eu breichiau i mewid cyfeiriad.

Heb fod ymhell o Arddangosfa Arloesi Cymru 2012 yn Venue Cymru, mae PATLIB Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno, Canolfan Gwybodaeth am Eiddo Deallusol sy’n darparu mynediad lleol i patent, nod masnach, dylunio a gwybodaeth hawlfraint yn ogystal a chymorth ymarferol ar amrywiaeth o faterion eiddo deallusol, gan gynnwys ymgynghoriadau gyda arbenigwyr.

Symudodd yr arddangosfa i Stadiwm SWALEC, Gerddi Sophia, Caerdydd ar Hydref 8-9, lle by’r Prif Weinidog, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC yn cyflwyno gwobrau i enillwyr yng nghatergoriau lefel A, lefel AS a TGAU yn ogystal â gwobrau am Greadigrwydd; Potensial Eiddo Deallusol, Defnydd o’r Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur a Gweithgynhyrchu – CAD / CAM, a Chynaliadwyedd.

Dywedodd y Prif Weinidog “Mae’r Arddangosfa Arloesi yn ddigwyddiad allweddol ar ein calendr addysgol – ac yn llawer mwy na chystadleuaeth. Mae’n helpu i sicrhau fod pobl ifanc yn cydnabod pwysigrwydd arloesi – ac yr effaith aruthrol arloesi yn ei gael ar berfformiad busnes.”

Llun 1: Ennillydd lefel A Owen Jones  Ysgol Llanilltyd Faerdre gyda’r disg arbed bywyd

Llun 2: Prif ennillydd ac ennillydd TGAU Gwion Puw Jones, Ysgol y Gader Dolgellau

nol i'r cychwynBloodhoundBLOODHOUND ar gyfer Ysgolion gan Brifysgol Abertawe

Mae’r Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn arwain y dyluniad erodeinamig ar gyfer Her anhygoel Cyflymder Tir 1,000mph BLOODHOUND SSC.

Nawr gall eich ysgol ymuno â’r antur uwchsonig trwy archebu un o’n sioeau rhyngweithiol STEM AM DDIM ar gyfer gwasanaethau / ystafell ddosbarth neu weithdai car roced hanner diwrnod.

Mae’n addas ar gyfer Blwyddyn 10 ac uwch, mae’r sioe’n cynnwys y gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg sydd wedi mynd i mewn i greu y car cyflymaf yn y byd, gan gynnwys arddangosiadau ymarferol o gemeg roced a thrawstiau sonig. Mae’r holl sesiynau yn cael eu harwain gan ein tîm STEM Learning cofrestredig o Lysgenhadon BLOODHOUND Prifysgol Abertawe.

Swansea UniversityRAE logoMae llysgenhadon yn cael eu paratoi yn llawn gyda’r holl offer ar gyfer y sioe / ystafell ddosbarth – dim ond sgrin taflunydd / bwrdd gwyn rhyngweithiol sydd yn ofynnol! Mae y gweithdai car roced yn gofyn am le dan do ar gyfer y sioe ac adeiladu y ceir yn ogystal â gofod awyr agored ar gyfer y sesiwn profi car roced.

I ofyn am fwy o wybodaeth neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Michelle a Barry ar 01792 606744 neu e-bostiwch BloodhoundforSchools@swansea.ac.uk.

nol i'r cychwyn Myfyrwyr Gwyddoniaeth Nuffield Cymru yn dathlu

Daeth myfyrwyr chweched dosbarth o bob cwr o Gymru i ddathlu eu llwyddiant yn Techniquest yn gynharach y tymor hwn trwy arddangos eu prosiectau gwyddoniaeth Nuffield. Roedd y digwyddiad yn uchafbwynt ymchwil ymyfyrwyr dros yr haf pan oeddent yn gweithio ochr yn ochr â gwyddonydd a pheirianwyr wrth wneud y prosiectau hyn.

‘Roedd gwyddonwyr a pheirianwyr ymchwil o EADS, Q Chip, Sw Bae Colwyn, a Phrifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor a Aberystwyth wedi darparu cyfle i’r 37 myfyriwr i brofi sut beth yw hi i fod yn wyddonydd ymchwil. Mae pob un o’r myfyrwyr wedi bod yn rhan o brosiect blaenllaw gyda arweiniad gan eu mentor. Mae’r profiad a gynigir yn ffenestr i fyd ymchwil.

Bu’r Athro Martin Rees yn llongyfarch y myfyrwyr ar eu cyraeddiadau a’u cyflwyno gyda thystysgrif. Yn ogystal, mae llawer o’r myfyrwyr hefyd wedi ennill Gwobr CREST Aur, Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain am eu prosiectau ymchwil.

“Mae Cynllun Bwrsariaeth Nuffield yn rhoi cyfle unigryw i ddisgyblion ysgol ymgymryd â lleoliad estynedig yn y byd gwaith go iawn. Am 6 wythnos, maent yn dod yn rhan o dîm, gan gyfrannu at y tasgau ac maent yn ymgymryd a datblygu sgiliau newydd yn ystod yr amser. Pan fyddant yn gadael, maent wedi cwblhau prosiect sy’n ddefnyddiol ac yn berthnasol i’r sefydliad.” Rhys Phillips, Peiriannydd Ymchwil yn EADS Innovation Works.

Llun 1: Dr Gomez,Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd, a
myfyriwr Nuffield Chantel Warren (Ysgol Coleg Sant Ioan)

Llun 2: Dr Andrew Saunders, Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd, a myfyrwyr Nuffield; Llywelyn Jones
(Ysgol Cwm Rhymni), Amy Jiang (Ysgol Howells), Sarah Dagnam (Ysgol Uwchradd Caerdydd)

Llun 3: Yr Athro David Marshall Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a myfyrwyr Nuffield; Joel Eastman
(Coleg Gŵyr), Josh Sullivan (Coleg Gŵyr)

nol i'r cychwyn Arsyllfa Ofod Herschel yn yr ystafell ddosbarth

Herschel Space ObservatoryMae Arsyllfa Ofod Herschel yn datblygu adnoddau ffiseg, seryddiaeth a mathemateg ar gyfer myfyrwyr 11-19oed yn ymwneud â Arsyllfa Ofod Herschel. Herschel, a lansiwyd yn 2009 gan yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, yn arsylwi golau -is-goch pell, ac mae’n cynnig llawer o gyfleoedd i archwilio’r maes llafur. Mae’r rhain yn amrywio o’r sbectrwm electromagnetig, dylunio telesgopau a lloerennau, orbitau o longau gofod, cylch bywyd sêr, tarddiad yr elfennau cemegol, ac ystadegau o alaethau pell.

Byddwn yn dechrau datblygu’r rhain i’w defnyddio mewn ysgolion yng Nghymru, ac hoffem weithio gyda grŵp bychan o athrawon o Gymru i dreialu, gwerthuso, a mireinio y defnyddiau. Mae’r ymrwymiad amser y disgwylir yn ddiwrnod i gynllunio gwersi a gwerthuso adnoddau, a sesiwn adborth yn ddiweddarach y flwyddyn nesaf. Rydym yn gallu talu costau cyflenwi am ddiwrnod ac unrhyw dreuliau teithio i sesiynau adborth. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Dr Chris North, Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd, ar chris.north@astro.cf.ac.uk, neu 02920 870 537. Am ragor o wybodaeth ar Herschel, ewch i www.herscheltelescope.org.uk

nol i'r cychwyn Sgorpionau dŵr a hopranau broga yn arwain at ddyfarniadau CREST Efydd

Bronze Crest Awards‘Roedd trochi mewn pwll a glanhau glaswellt yn ddim ond dau o’r gweithgareddau a wneir gan fyfyrwyr o Ysgol Uwchradd Tywyn i’w galluogi i ennill eu gwobrau CREST Efydd yn ddiweddar. Eu nod oedd ymchwilio a chymharu cynefinoedd, yn agos i’w cartrefi ac yn yng Ngwarchodfa RSPB Ynys Hir yng Ngheredigion.

Bronze Crest AwardsAr ôl astudio ardal wyllt o’u dewis fel rhan o brosiect gwaith cartref estynedig yn nhymor yr Haf, treuliodd 7 myfyriwr blwyddyn 7 ddiwrnod gydag athrawon maes Monica Lloyd-Williams a Jenny Dingle, staff yr ysgol a Llysgennad STEM Heather Hall yn RSPB Ynys Hir. Er ei fod yn fwdlyd iawn dan draed, arhosodd y glaw i ffwrdd am y rhan fwyaf o’r dydd, gan ganiatáu i’r myfyrwyr i astudio ystod o gynefinoedd gan gynnwys coetiroedd llydanddail, pyllau dŵr croyw, corsydd a dolydd.

Bronze Crest AwardsYn ôl yn yr ysgol bu y myfyrwyr (sydd bellach ym mlwyddyn 8) yn llunio gridiau i gymharu’r cyflyrau mewn dau gynefin cyferbyniol, a darganfod sut mae organebau gwahanol yn cael eu haddasu i fyw yno. ‘Roedd yn brofiad gwych, ac yn dilyn y seremoni wobrwyo ym mis Hydref bu nifer o fyfyrwyr yn gofyn pryd y gallant ddechrau ar eu Gwobrau CREST Arian!

Cefnogwyd y prosiect hwn gan Grant Llywodraeth Cymru sy’n darparu cyllid tuag at gofrestru ar gyfer y gwobrau CREST a theithio i Ynys Hir.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk