Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

“Which Solution is that Solution a Solution”

Photonics Academy logoMae gan yr Academi Ffotoneg gartref newydd o fewn Adran Electroneg Prifysgol Bangor gyda’r teitl ‘The Photonics Academy of Wales @ Bangor (PAWB)’ sydd yn addas iawn gan ein bod am gynnwys pawb o blant adran babanod i fyfyrwyr MSc.

BAngor University logoDigwyddiad mawr cyntaf PAWB oedd Ysgol Haf yr Academi Ffotoneg (PASS) 2011, a gynhaliwyd yn ystod mis Awst. Mynychodd 23 o ddisgyblion chweched dosbarth, o ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru gyfnod hynod gynhyrchiol o greadigrwydd Ffotoneg. Roedd cynrychiolaeth o’r ysgolion a cholegau canlynol: Ysgol St Brigid’s, Ysgol Uwchradd Dinbych, Ysgol Uwchradd Eirias, Ysgol Alun, Rydal Penrhos, Ysgol Uwchradd Emrys ap Iwan, Coleg Llandrillo, Ysgol Uwchradd Prestatyn, Heol Wynne, Coleg Menai, Ysgol Syr Thomas Jones, Ysgol Friars, ac Ysgol Aberconwy.

Photonics AcademyCynhaliwyd Diwrnod Cyflwyno cyn dechrau’r Ysgol Haf pan arddangoswyd rhai o’r cysyniadau Ffotoneg a allai fod ar gael. Cyn hynny roedd gwybodaeth ffeithiol am Ffotoneg wedi ei ddarparu yn electronig, trwy 56 Tiwtorial Ffotoneg.

Photonics AcademyY dechneg hanfodol o fewn ‘PAWB’ yw i arddangos cysyniadau Ffotoneg, sydd yn cael eu cyflwyno i’r myfyrwyr yn gyfangwbl fel Datrysiadau Ffotoneg (Photonics Solutions), a thasg y myfyrwyr yw i ddefnyddio eu dyfeisgarwch eu hunain i ymchwilio “Which Solution is that Solution a Solution”! Mae’r ymdriniaeth unigryw yma a Ffotoneg yn llwyddo i ennyn Dyluniadau Prototeip hynod o arloesol gan bob un o’r myfyrwyr, fel y dengys y rhestr isod. Rhoddir Teitl i bob Dyluniad Prototeip, sydd yn acronym un gair, sydd yn disgrifio pwrpas y myfyrwyr.

Cynhaliwyd Diwrnod Gwobrwyo yr Ysgol Haf ar Fedi’r 14. Yno i groesawu ac i longyfarch y myfyrwyr oedd yr Athro John Hughes, yr Is-Ganghellor, sydd yn Ffisegwr ei hun. Cafwyd cyflwyniad ffurfiol gan bob un o’r myfyrwyr, i gynulleidfa wahoddedig o dros bedwar ugain, o’u Dyluniadau Prototeip llawn dychymyg. Derbyniodd myfyriwr gorau 2011 – Ben Flatman, dlws gwydr hardd, wedi ei wneud a’i roi gan Phoenix Optical Technologies o Lanelwy. Unwaith eto darparodd PAWB dystiolaeth y bydd cymhwysiadau Ffotoneg newydd, a hynod o arloesol, yn sicr o ddod o ddyfeisgarwch dychmygus darpar-wyddonwyr ifanc, pan gyflwynir Ffotoneg arsylwadol fel “Which Solution is that Solution a Solution”. Cyswllt: r.davies@bangor.ac.uk

Her Peirianneg ym Mangornol i'r cychwyn

Engineering Challenge at BangorBu tîm o fyfyrwyr ôl 16 o Goleg Llandrillo ac Ysgol Friars yn fuddugol yng nghystadleuaeth mawreddog y gwpan her yn ystod yr Her Peirianneg a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar. Bu timau o ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru yn cystadlu yn erbyn ei gilydd yn yr Her Peirianneg a drefnwyd gan Gyrfaoedd Cymru. Roedd Neuadd PJ Prifysgol Bangor dan ei sang gyda myfyrwyr yn cystadlu.

Eleni roedd yr Her Beirianneg wedi ei selio ar ddylunio Peiriant Troelli Cebl a Rhaff. Bydd peiranwyr yn aml yn defnyddio cebl o’r fath, unai mewn peiriannau mawr neu adeiladau.

Gofynnwyd i bob grŵp o bobl ifanc ddylunio, adeiladu a phrofi peiriant troelli ac yn ogystal roedd gofyn iddynt raglennu rheolydd oedd yn gweithio gyda modur.Fel mewn blynyddoedd blaenorol, trefnwyd y diwrnod gan Ganolfan Peirianneg Gogledd a Chanolbarth Cymru, Gyrfaoedd Cymru a Phrifysgol Bangor a chafwyd cefnogaeth gan y Sefydliad Peirianwyr Sifil a Llysgenhadon STEM.

Meddai Dr Iestyn Pierce, darlithydd Peirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor a chadeirydd Canolfan Peirianneg Gogledd a Chanolbarth Cymru, “Mae’r diwrnod yn gyfle arbennig i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau allweddol megis cyfathrebu, mathemategol, datrys problemau a sgiliau creadigol ond, yn ogystal, mae’n gyfle gwych iddynt gwrdd a siarad gyda Peirianwyr sydd, neu wedi bod, yn gweithio ym myd Peirianneg ac iddynt dderbyn mwy o wybodaeth am y diwydiant. Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus a mwynhaodd y myfyrwyr yn fawr y sgwrs gan y siaradwr gwadd, Rory Jones, cyn ddisgybl o Ysgol Aberconwy a Choleg Llandrillo sydd nawr yn gweithio fel peiriannwr i Costain.”

Y tîm buddugol (yn y llun): Natasha Frost (Coleg Llandrillo); Emily Hughes (Ysgol Friars);
Anthony Penney (Coleg Llandrillo); Rhys Clifton (Coleg Llandrillo)

Tîm Fflam Ysgol Botwnnog yn ennill gwobr yn Rownd Derfynol Byd Eang F1 ym Malaysianol i'r cychwyn

Ysgol Botwnnog Malaysia F1 in SchoolsWedi ennill rowndiau rhanbarthol a chenedlaethol yng Nghystadleuaeth Fformiwla 1 mewn Ysgolion, daeth Tîm Fflam o Ysgol Botwnnog yng Ngwynedd ar y brig i ennill Gwobr Nawdd a Marchnata Gorau yn Rownd Derfynol Byd Eang F1 2011 yn Kuala Lumpur, Malaysia ym mis Medi.

F1 In Schools logoRoedd dulliau marchnata arloesol y tîm yn cynnwys rhoi eu logo ar ddrysau car Osian Pryce a Iestyn Williams yn Rali Cambria a Rali GB Cymru yn ogystal ag ennill nawdd a chefnogaeth gan ystod o fusnesau lleol a chenedlaethol, gan gynnwys gwasanaethau TQ Logistics, TATA Steel, Hufenfa De Arfon ac RAF Valley, Ynys Môn.

“Rydyn ni wedi cwrdd â phobol grêt ac wedi dysgu cymaint gan y timau eraill ynglŷn â sut y gwnaethon nhw fynd i’r afael ag adeiladu car F1 bychan, yn ogystal â mwynhau Malaysia, sydd yn wlad cŵl ond yn boeth dros ben!” meddai Steffan Jones, Rheolwr Tîm Fflam.

Wrth drafod llwyddiant y tîm, meddai Andrew Denford, Sylfaenydd a Chadeirydd F1 mewn Ysgolion, “Roedd Fflam wedi gweithio’n galed iawn ar eu gweithgareddau marchnata, trwy gysylltu â busnesau lleol, noddi car rali a gweithio gyda gwneuthurwyr arbenigol i gael nawdd a chymorth ymarferol. Cawsant eu gwobrwyo am yr ymroddiad yma trwy ennill gwobr yn y Rownd Derfynol Byd Eang. Da iawn Fflam.”

Techniquest Glyndŵr i gynnal yr Wythnos Roboteg gyntaf yng Nghymrunol i'r cychwyn

Paul the RobotBydd canolfan darganfod gwyddoniaeth Techniquest Glyndŵr (TQG), Wrecsam, yn cynnal yr Wythnos Roboteg gyntaf yng Nghymru gan ddechrau dydd Llun, Rhagfyr 5 2011.

Uchafbwynt yr wythnos fydd Fforwm Roboteg fydd yn digwydd ddydd Mercher, Rhagfyr 7, gyda chyflwyniadau ac arddongosfeydd. Bydd y fforwm yn fan cyfarfod i ymchwilwyr rhyngwladol, diwydiant a dysgwyr. Mae’r Athro John Harries, Prif Ymgynghorydd Gwyddonoiaeth i Lywodraeth Cymru a Chadeirydd yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol wedi cadarnahu ei fod yn mynychu.

Yn ystod gweddill yr wythnos, bydd gweithgareddau a gweithdai ar themau roboteg ar gael i ysgolion ac i’r cyhoedd yn TQG.

Bydd mwy o wybodaeth ynglŷn â siaradwyr a gweithgareddau yn cael ei gyhoeddi yn yr wythnosau i ddod – cadwch lygad ar www.tqg.org.uk am y newyddion diweddaraf.

CREST mewn Diwrnod – Diwrnod y Cellnol i'r cychwyn

Ysgol Maes GarmonCRESTOs ydych yn ystyried gwneud Gwobrau CREST (CREST Awards) gyda’ch disgyblion a heb wneud hynny o’r blaen, mae hon yn ffordd wych i gychwyn…

Penderfynodd athrawon yn Ysgol Maes Garmon, yr Wyddgrug, roi cynnig ar gynnal Gwobrau CREST Efydd i holl ddisgyblion blwyddyn 7 fis Mehefin diwethaf, gyda chymorth grant arbennig gan Lywodraeth Cynulliad Cymru sydd ar agel yn benodol i ysgolion sydd am ddechrau defnyddio Gwobrau CREST yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Cefnogwyd y prosiect ymhellach gan yr Academi gan iddynt ddarparu cyflwyniad gwyddonol.

Ysgol Maes GarmonRoedd Diwrnod y Cell yn brosiect CREST mewn Diwrnod a ddatblygwyd gan yr adran wyddoniaeth i atgyfnerthu dysgu CA3 am gelloedd a’u organynnau. Er bod disgyblion wedi astudio bioleg y gell yn ystod y flwyddyn, penderfynodd yr athrawon gynnal y diwrnod fel prosiect CREST i atgyfnerthu ac adolygu, i ymchwilio gwahanol ddulliau o ddysgu ac addysgu ac i wobrwyo disgyblion ar ddiwedd y flwyddyn am eu gwaith gwyddoniaeth.

Rhannwyd y diwrnod ysgol yn bump seswin 1 awr, gyda phob un yn hyrwyddo steil wahanol o ddysgu ac yn defnyddio amrywiaeth o offer. Bu disgyblion yn adolygu beth oeddynt wedi ei ddysgu am gelloedd ac yna yn ymestyn eu gwybodaeth – gan hyd yn oed gyffwrdd ar gysyniadau o’r cwricwlwm lefel A.

Cafodd yr ysgol gefnogaeth eu cynrychiolydd Gweld Gwyddoniaeth lleol i’w helpu i geisio am grant o £250 gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Roedd y cais yn un hawdd iawn i’w wneud a defnyddiwyd yr arian i dalu am offer ar gyfer gweithgareddau. Mae’r grant ar gael am gyfnod cyfyngedig i bob ysgol uwchradd yng Nghymru i gefnogi prosiect CREST, felly os nad ydych wedi rhoi cais am eich un chi eto ac am wybod mwy, cysylltwch â Gweld Gwyddoniaeth (See-Science). Mae Catrin Tudor, athrawes bioleg yn Ysgol Maes Garmon yn hapus i rannu adnoddau a chynlluniau gydag ysgolion eraill sydd yn awyddus i gynnal y diwrnod eu hunain.

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Gweithgareddaunol i'r cychwyn

Siaradwyr ar gyfer Ysgolion

Mae “Siaradwyr ar gyfer Ysgolion” yn dod a siaradwyr brwdfrydig, gwybodus ac awdurdodol sy’n arwain eu maes i mewn i ysgolion a cholegau yn rhad ac am ddim. Mae ein siaradwyr sy’n dod o amrywiaeth eang o gefndiroedd, ac ystyrir hwy yn arbenigwyr mewn meysydd fel: Busnes ac Economeg, Gwyddorau, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, Chwaraeon, Hamdden ac Iechyd. Am fwy o wybodaeth…

Pecynnau arbrofion AM DDIM i holl ysgolion y DU

Yn dilyn llwyddiant y Helfa Fawr Planhigion(Great Plant Hunt) a Survival Rivals yn 2009, Bydd “Yn y Parth” (In the Zone) yn darparu arbrawf gwyddonol sy’n gysylltiedig a ffisioleg ar gyfer pob plentyn o oedran ysgol yn y DU. Bydd bocsys, yn llawn o offer ymarferol ac adnoddau yn cael eu dosbarthu i bob ysgol a choleg addysg bellach yn y DU yn gynnar yn 2012. Am fwy o wybodaeth…

Dewch o hyd i’r cyflwynydd gwyddoniaeth gorau ar gyfer gwasanaethau ysgol a digwyddiadau arbennig

Mae SciEnts yn dod â’r adloniant gwyddoniaeth addysgol a chyflwyniadau gorau yn uniongyrchol i’ch ysgol, lleoliad neu ddigwyddiad.Am fwy o wybodaeth…

‘Y Bug Club’

Mae’r “Bug Club” ar gyfer pobl ifanc (5-15 oed) sydd â diddordeb mewn pryfed a bwystfilod bach eraill. Mae bob aelod o’r Clwb yn derbyn cylchgrawn lliwgar a chyffrous chwe gwaith y flwyddyn ac amrywiaeth bethau eraill. Am fwy o wybodaeth…

Gwyddoniaeth Coed Concyrs

Gall eich ysgol yn ymuno ag ymchwilwyr go iawn ganfod beth sy’n digwydd i’n coed concyrs. Am fwy o wybodaeth…

App Android “Chwilio am Yrfa Meddygol “ ar gael Nawr!

Rydym newydd lansio ein App iawn cyntaf ar gyfer ffonau Android smart a thabledi! Mae’n rhad ac am ddim i’w lawrlwytho a gellir ei defnyddio i ddarganfod mwy o wybodaeth am 45 o swyddi gwyddoanieth gofal iechyd sydd ar gael yn y GIG. Dewisiwch atebion i gwestiynau fel ‘Ydych chi am weithio gyda chleifion sy’n fyw neu’n farw?’ i ddarganfod yr allwedd i’ch gyrfa. Llwyth o wybodaeth yn cynnwys pa bynciau i’w hastudio, amser hyfforddiant a chyflog! Am fwy o wybodaeth…

Mae’r Prosiect Mathemateg y Mileniwm ym Mhrifysgol Caergrawnt

Mae’r Prosiect Mathemateg y Mileniwm ym Mhrifysgol Caergrawnt wedi cynhyrchu cyfres o bum pecyn adnoddau aml-gyfrwng ar-lein ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4 (oedran 11 – 16) ar ‘Mathemateg a ein Hiechyd’, a ariennir gan yr Ymddiriedolaeth Wellcome.Am fwy o wybodaeth…

Grantiau / Bwrsari / Gwobraunol i'r cychwyn

Cynllun Grant Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol Dyddiad cau Nesaf: 4 Tachwedd 2011

Mae’r Cynllun Partneriaeth yn darparu grantiau o hyd at £ 3,000 ar gyfer prosiectau gwyddoniaeth sy’n rhedeg mewn ysgol gynradd neu uwchradd neu goleg mewn partneriaeth â gwyddonydd proffesiynol neu beiriannydd. Am fwy o wybodaeth…

Cynllun Grantiau Ysgolion y Sefydliad Ffiseg Dyddiad cau nesaf 1 Tachwedd 2011

Mae’r Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) (gynt CCLRC a PPARC) a’r Sefydliad Ffiseg wedi sefydlu cynllun grantiau bach a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer ysgolion a cholegau. Nod y cynllun yw darparu ysgolion gyda grantiau o hyd at £ 500 ar gyfer prosiectau neu ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig a dysgu neu hybu ffiseg. Mae prosiectau sy’n gysylltiedig â ffiseg seryddiaeth,y gofod a gronynnau yn cael eu hannog yn arbennig. Am fwy o wybodaeth…

Gwobr Uchelgais AXA ar gyfer Gwyddoniaeth

Ydych chi wedi sylwi ar Steve Jobbs y dyfodol neu David Attenborough addawol yn yr ystafell ddosbarth? Mae Gwobr Uchelgais AXA ar gyfer Gwyddoniaeth yn anelu at ddod o hyd i rywun sy’n anelu at gyflawni rhywbeth mawr mewn meysydd megis gwyddoniaeth naturiol, meddygaeth, gwyddorau cymdeithasol, technoleg, cyfrifiadureg neu beirianneg. Bydd y panel yn dewis person ifanc sy’n gallu dangos talent eithriadol, gyda’r uchelgais, y gallu i ysbrydoli eraill ac sydd â phenderfyniad a chreadigrwydd. Bydd yr enillydd yn derbyn gwerth £40,000 o gyngor ac arweiniad pwrpasol. Am fwy o wybodaeth…

Gwobrau Athrawonnol i'r cychwyn

Grant Goldsmiths ar gyfer Athrawon Dyddiad cau 1 Rhagfyr 2011

Cyfle i athrawon a phenaethiaid i gymryd amser allan o’r ystafell ddosbarth er mwyn ymgymryd â phrosiect gwreiddiol o’u dewis, yn y DU neu dramor, gyda’r nod o wella eu datblygiad personol a phroffesiynol. Mae’r grant, o hyd at £ 5,000, yn cynnwys cost llety ffioedd dysgu, ac athrawon cyflenwi. Rhaid i brosiectau gael nod tymor hir o ledaenu canlyniadau / ymchwil yn ôl i’r ysgol a / neu gynulleidfa ehangach. Am fwy o wybodaeth…

Cystadeuthaunol i'r cychwyn

Mae STEM Learning a Deloitte yn herio pobl ifanc 11-14 oed i gael ddarganfod ble a sut y gallai rhagor o bobl anabl gymryd rhan mewn chwaraeon Paralympaidd

Yr Her yw helpu pobl anabl yn eich ysgol a’r ardal leol i ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael iddynt i gymryd rhan mewn chwaraeon Paralympaidd. Ar gyfercreu cofnod, rhaid i ddisgyblion ddarparu gwybodaeth am yr hyn sydd ar gael yn eu hardal leol, ac yna gwneud argymhellion i gynyddu’r ddarpariaeth chwaraeon Paralympaidd yn yr ysgol ac yn eu hardal leol. Am fwy o wybodaeth…

Sialens Crest Bydeang Newydd

Ydych chi yn chwilio am brosiect STEM gyda Sailens arbennig ar gyfer eich myfyrwyr? Ydych chi eisiau annog eich myfyrwyr i ennill Gwobr CRESTac efallai cymeryd rhan mewn cystadleuaeth genedlaethol megis Ffair y Big Bang Yma, mae Sialens CREST Fydeang Practical Action yn berffaith ar eich cyfer. Mae’r sialensau wedi eu selio ar broblemau real yng ngwledydd y trydydd byd. Maent wedi eu rhannu i bum thema dŵr,bwyd, egni, trafnidiaeth a chartref. Mae eu adnoddau yn rhoi syniadau i fyfyrwyr ar gyfer cychwyn y prosiecta chymorth iddynt gysylltu briff technegol sydd yn cael ei ddefnyddiio gan beirianwyr yn y maes. Am fwy o wybodaeth…

Y Sialens Wyddoniaeth Fawr!

Mae y Cyngor Prydeinig a Rolls-Royce yn hynod falch i lansio’r gystadleuaeth gwyddoniaeth gyda gwobrau rhyngwladol anhygoel ar gyfer ysgolion.

Dŵr yw adnodd mwyaf gwerthfawr Y Ddaear ac felly mae angen i bob un wneud ymdrech i warchod a’i ddefnyddio’n ddoeth ac yn ofalus. Rydym yn gwahodd timau o hyd at 5 o bobl ifanc 11-16 oed o ysgolion uwchradd yn y DU a’r Dwyrain Canol i ymchwilo a dylunio ateb arloesol i broblem sy’n ymwneud â dwr naill ai yn eu cymuned leol, yn genedlaethol neu’n rhyngwladol.Am fwy o wybodaeth…

Her Technoleg 4x4 vYsgolion wedi ei anelu at fyfyrwyr yn yr ysgol CA3-CA5

Mae’r her yn cynnwys 4-6 aelod yn gweithio gyda’i gilydd i gynllunio ac adeiladu cerbyd 4-olwyn-gyriant (4x4) a reolir gyda radio, sy’n llwyddo i drafod prawf a gynlluniwyd yn arbennig yr her. Mae hyn yn gyfle gwych i bobl ifanc i weithio mewn timau ac yn ennill ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o reoli prosiectau gan ddefnyddio sgiliau allweddol. Am fwy o wybodaeth…

Cystadleuaeth Gwyliau Cemeg Salters 2012

Mae Gwyliau Cemeg Salters yn ddigwyddiadau un- dydd ar gyfer ysgolion a gynhelir mewn Prifysgolion ledled y DU. Gall y ceisiadau ar gyfer Gwyliau 2012 gael eu gwneud ar-lein o Ddydd Llun 28 Tachwedd. Am fwy o wybodaeth…

Cystadleuaeth Y Cwestiwn Mawr

Trafodwch y materion sy’n ymwneud ag unrhyw un o’r pynciau ar SciberBrain gyda’ch myfyrwyr. Bydd gwobrau ariannol o £ 100 yn cael eu dyfarnu ar gyfer y 3 cwestiwn mwyaf diddorol sy’n cael eu hanfon drwy’r dudalen adborth cyn 1 Chwefror 2012.Am fwy o wybodaeth…

Cystadleuaeth Yr Helfa Trychfilod Mawr 2012

“Roedd cystadleuaeth “The Great Bug Hunt” yn ffordd hwyliog a diddorol i gyflwyno plant i fyd rhyfedd a gwallgof bwystfilod bach. Felly cymerwch rwyd pryfed a deffrowch eu hymdeimlad o ddarganfod ac antur yn yr awyr agored.” Kate Humble. Am fwy o wybodaeth…

Gwyddoniaeth Chwaraeon: Sut i Ennill Gwobr Aur

Mae’r Gymdeithas Ffisiolegol yn cynnal cystadleuaeth chwaraeon ar thema, Gwyddoniaeth Chwaraeon: Sut i Ennill Aur, ar gyfer myfyrwyr 16-17 oed. Mae’r gystadleuaeth hon yn gwahodd myfyrwyr i ymchwilio i faes ffisioleg chwaraeon sydd o ddiddordeb iddynt ac, wrth wneud hynny, i ddatblygu eu dealltwriaeth o’r cwricwlwm. Am fwy o wybodaeth…

‘Forensic Outreach’

Mae ein rhaglenni arferol – darlithoedd sengl, digwyddiadauhanner diwrnod a diwrnod llawn i gyd yn barod ar gyfer archebu a gellir eu gweld yn fanylach ar catalog. Rydym hefyd yn lansio cystadleuaeth newydd rhyfeddol i ysgolion ledled y byd ym mis Ionawr 2012 (ffi cymryd rhan yw £ 10 y myfyriwr, timau o 10 myfyriwr o leiaf 10). Am fwy o wybodaeth…

Twrnamaint Ffisegwyr Rhyngwladol Ifanc sy’n cael ei gynnal ym mis Gorffennaf 2012 yn Saulgau Bad, yr Almaen

Mae’r gystadleuaeth yn gofyn am dimau o bump o fyfyrwyr i ddatrys problemau ymarferol a osodwyd gan yr IOC ar ddiwedd y twrnamaint y flwyddyn flaenorol. Rwyf wedi dewis is-set o bump o’r problemau ar gyfer y gystadleuaeth y DU. Rydym yn gobeithio yn anfon tîm cryf iawn i’r IYPT 25 yn yr Almaen. Am fwy o wybodaeth…

Digwyddiadaunol i'r cychwyn

Gwobrau Rhagoriaeth Blynyddol 2012 Y Gymdeithas D & T Enwebiadau ar agor – dyddiad cau ar 4 Tachwedd 2011

Mae ein gwobrau blynyddol yn cynnig y cyfle ar gyfer y gwaith o unrhyw un yn y maes addysg D & T i gael ei gydnabod, drwy wobrau mewn saith categori gwahanol a chwe gwobr noddedig. Rhaid i enwebiadau ar gyfer pob categori (ac eithrio Categori 3 – Arweinyddiaeth Pwnc) gael ei wneud gan aelodau o Gymdeithas D & T, ond gellir enwebu unigolion sydd ddim yn aelodau. Am fwy o wybodaeth…

Blwyddyn 11 (dan 17) Cwis Pop Mathemateg – Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol Morgannwg, Trefforest Dydd Mercher 23 Tachwedd, 2011, 1pm – 3pm

Yma bydd timau o 4 neu 5 myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth gyfeillgar ac ysgafn ar posau mathemateg yn diddorol. Unwaith eto, bydd gwobrau yn cael eu dyfarnu ar gyfer y tri safle uchaf a gwobr gysur yn cael ei ddyfarnu ar gyfer y disgybl sydd agosaf at y nifer o losin mewn jar fawr! Am fwy o wybodaeth…

Taith Ysgolion a Cholegau y Sefydliad Ffiseg. Darlith ‘O Belydrau-X i Wrthfater: Y Gwyddoniaeth i weld y tu mewn i’ch Corff’

6 Rhagfyr 2011 Prifysgol Abertawe, 14 Rhagfyr Prifysgol Caerdydd 10.00am a 1.00pm. Cynulleidfa: 14 – 16 oed. Hyd y Sgwrs: 1 awr

Cyfle i gael gwybod sut y gall ffisegwyr adeiladu peiriannau sy’n gwneud yr hyn na all ein llygaid wneud – gweld y tu mewn i’r corff dynol Bydd y ddarlith hon yn datgelu sut mae ffisegwyr wedi datblygu technegau mwyfwy soffistigedig ac ysbrydoledig yn ystod y can mlynedd diwethaf i weld y tu mewn i’r corff. Mae’r technegau hyn yn defnyddio pelydr-x, molecylau ymbelydrol a meysydd magnetig i gynhyrchu delweddau o’r corff. Maedelweddau rhain yn caniatáu i feddygon ddiagnosio a thrin salwch ac afiechyd yn well. Am fwy o wybodaeth…

Cracer Nadolig STEM – Bwyty Harry Ramsden’s,Bae Caerdydd 7 Rhagfyr, 5-7pm

Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer athrawon a Llysgenhadon STEM.

Cyfle i chi

Am fwy o wybodaeth …

Sioeau Ysbrydoliaeth Mathemateg Caerdydd. Dydd Mercher 7 Rhagfyr, 10am a 1pm, Neuadd Gyngerdd, Coleg Cerdd a Drama Cymru. £5

Mae sioeau Ysbrydoliaeth Mathemateg yn cynnwys tair sgwrs ryngweithiol gan siaradwyr mathemateg mwyaf difyr y wlad, ar bynciau a fydd yn apelio at fyfyrwyr Blwyddyn 11 a Myfyrwyr Chweched Dosbarth. Dilynir hyn gyda sesiwn cwestiwn ac ateb fywiog lle bydd myfyrwyr yn cael gofyn unrhyw beth y maent yn dymuno i’r panelwyr. Am fwy o wybodaeth …

Cangen y De Orllewin ASE Cymru Digwyddiad – Coleg Gŵyr, Abertawe

Nos Lun 12 Rhagfyr 2011, 4.30pm-6.00pm. Noson gyda Ewen McLaughlin

Arbrofion traddoddiadol ar nodyn newydd yn cynnwys roced botel methan a luminol – addas ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd. Am fwy o wybodaeth …

Darlith Flynyddol Chweched Dosbarth mewn Mathemateg ac Ystadegau 14 Rhagfyr 1:00-3:00 Adeilad Glyn-nedd (G Bloc), Prifysgol Morgannwg, Trefforest

Mae myfyrwyr yn aml yn gofyn pam maent yn eu hastudio y pynciau maent yn ei wneud. Mae’r Ddarlith Flynyddol yn anelu at ddangos bod mathemateg yn gorwedd wrth galon y ddau fyd y yr ydym yn byw ynddo – y byd naturiol a’r byd o waith dyn. Rydym yn hyderus y bydd eich myfyrwyr yn elwa drwy fynychu y darlithoedd hyn (wrth gwrs, bydd athrawon sydd yn mynychu yn elwa hefyd!). Am fwy o wybodaeth …

Am ragor o newyddion ewch i wefan Gweld Gwyddoniaeth.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk