Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Mehefin 2016

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Cysylltwch â ni os ydy eich disgyblion wedi cymryd rhan yn y canlynol:

Diwrnod STEM Ymddiriedolaeth Small Peice, Dyddiau Her Faraday IET, Heriau Practical Action, HER BP Ultimate, Yr Her Syniadau Da, TALENT 2030, APS for Good, Arbrofion Byd-eang RSC …? Gall disgyblion sydd wedi cymryd rhan yn gofrestru ar gyfer Gwobr CREST Efydd neu Wobr CREST Darganfod am ddim cost. Cysylltwch gyda crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i gael gwybod mwy.

Heriau STEM AM DDIM ar gyfer Tymor yr Hydref – archebwch nawr!

STEM Challenges picMae ysgolion yn cael eu gwahodd i ymgymryd â Her STEM yn ystod Tymor yr Hydref. Mae’r Heriau yn profi bob un o’r sgiliau sy’n gysylltiedig â byd gwaith go iawn: gwaith tîm, dylunio, adeiladu, datrys problemau, cyfathrebu, ymchwil – yn ogystal â hwyl!

Mae’r Heriau STEM wedi’u cynllunio i hwyluso dysgu, gweithio mewn tîm ac yn annog chwilfrydedd disgyblion i ddarganfod sut a pham y mae pethau’n gweithio. Trwy gymryd rhan yn yr her, mae disgyblion yn datblygu eu medrau datrys problemau, hunan-reoli ac arloesedd. Bydd pob disgybl uwchradd sy’n cwblhau Sialens STEM yn gallu cofrestru ar gyfer Gwobr Darganfod CREST.

Mae’r adnoddau wedi cael eu cynhyrchu diolch i gefnogaeth hael gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru.Gall Ysgolion Uwchradd yng Nghymru archebu UN Her STEM DDIM. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly argymhellir archebu’n gynnar.

Mae tri Her STEM:

I archebu un o’r rhain neu i gofrestru diddordeb, anfonwch e-bost at ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Her Roboteg EEP Peirianwyr Yfory

Robotics ChallengeGwahoddir ysgolion i ymgymryd â Her Roboteg a fydd yn galluogi timau o fyfyrwyr i gymeryd rhan mewn ‘taith gofod’. Mae gwaith tîm, robotiaid, dylunio, ymchwil, hwyl a llwythi o LEGO® i gyd yn rhan o’r gymysgedd, yn ogystal a chysylltiadau gyda’r byd go iawn, cefnogaeth athrawon a gwobrau gwych. Bydd ysgolion llwyddiannus yn cael LEGO® Mindstorms® Addysg EV3 gwerth £3,000.

Ydych chi’n barod i fynd a’ch myfyrwyr ar daith o archwilio?

Mae’r holl hyfforddiant a’r cit yn cael ei ddarparu am ddim. Mae ceisiadau yn cau ar ddydd Llun 4 Gorffennaf, 2016 i Ysgolion yng Nghymru – ewch yma.

nol i'r cychwynGwnewch gais yn awr i gynnal Diwrnod Her Faraday IET

IET Faraday Challenge DayMae Diwrnodau Faraday Her yn weithgareddau undydd, a gynlluniwyd ar gyfer chwe thîm o chwe myfyriwr 12-13 oed, sydd yn cael eu cyflwyno yn eich ysgol gan yr IET yn rhad ac am ddim. Maent yn rhoi cyfle i ymchwilio, cynllunio ac adeiladu atebion prototeip i broblemau peirianneg gwirioneddol anodd fyfyrwyr.

Bydd Diwrnodau Her Faraday 2016-17 yn rhedeg o fis Medi 2016 tan fis Mehefin 2017 gydag enillwyr pob digwyddiad yn derbyn gwobrau ar gyfer eu hunain a’i ysgol fuddugol. Bydd y pum tîm gorau o bob cwr o’r DU yn ennill trip i’r Rownd Derfynol Genedlaethol ym mis Gorffennaf 2017 i gystadlu am wobr ariannol o hyd at £1,000 ar gyfer eu hysgol.

Mae angen i bob ysgol ddarparu neuadd ysgol neu ystafell ddosbarth fawr am y dydd, a chwe thîm o chwech o fyfyrwyr i gymryd rhan (36 o fyfyrwyr i gyd).

Mae dwy ffordd o gymryd rhan – gall ysgolion wneud cais a dewis chwe thîm o’u hysgol eu hunain, neu un tîm o’u hysgol eu hunain ac yna gwahodd pum tîm o ysgolion lleol i ymuno â nhw.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 25 Gorffennaf, 2016 – i wneud cais neu gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan IET Faraday.

Bydd yr holl fyfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn Diwrnodau Her IET Faraday yn gymwys i dderbyn Gwobr Ddarganfod CREST gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain.

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau

Science2LifeMae Science2Life we, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018.

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro.

Science of Dragons RoadshowMae’r sioe arloesol a rhyngweithiol yn archwilio sut y gall dreigiau gael eu dal gan ddefnyddio bwa, eu hyfforddi a’u defnyddio wedyn i drechu y gelyn; Y Meatheads!

Bydd angen llawer o wirfoddolwyr ar “Scientific Sue” i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio’r gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dân (ager, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr).

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Sioeau (hanner diwrnod) ar y dyddiadau canlynol: 3-11 Hydref 2016.

"Mwynhaodd yr athrawon sioe cymaint â’r plant …. sioe wedi ei roi at ei gilydd yn drylwyr ac yn ymgysylltu yn wych." Ysgol Deganwy Mai 2016

"Dim ond eisiau diolch i chi unwaith eto am sioe anhygoel y bore yma. Ar ôl siarad â disgyblion yn y wers ddiwethaf mae’r adborth yn gadarnhaol iawn, roeddant wrth eu bodd." Ysgol Gyfun Garth Olwg

I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cysylltiadau gyda’r Cwricwlwm Gwyddoniaeth a Pheirianneg ynghyd a Hanes, Llythrennedd a dweud stroiau. Mae y gwyddoniaeth yn canolbwyntio ar adweithiau cemegol, hylosgi, cyflyrrau mater, hedfan, hynofedd, grymoedd, egni, treuliad, a resbiradaeth, profion ar gyfer ocsigen, carbon deuocsid a hydrogen.

nol i'r cychwynFfocws ar Wyddoniaeth Adnoddau AM DDIM

Focus on ScienceMae ymgyech ‘Ffocws ar Wyddoniaeth’ Llywodraeth Cymru yn tynnu sylw at bwysigrwydd gwyddoniaeth, fel pwnc yn yr ysgol ac mewn perthynas â gyrfaoedd posibl ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru yn y dyfodol.

Gallwch lawrlwytho’r pecyn adnoddau yr ymgyrch yma sy’n cynnwys posteri, templedi, Infograffeg a chynllunwyr tymhorol.

Mae’r ymgyrch hefyd wedi cynhyrchu fideos fel adnodd defnyddiol i athrawon i hyrwyddo pwysigrwydd gwyddoniaeth fel pwnc. Mae’r clipiau fideo byr yn cyflwyno rhai o’r negeseuon allweddol sef fod gwyddoniaeth yn hwyl, bod y sgiliau a’r wybodaeth a geir mewn gwersi gwyddoniaeth yn uniongyrchol berthnasol i lawer o swyddi a diwydiannau, a bod gwyddoniaeth w yn gallu paratoi’r ffordd i yrfa ysgogol a gwerth chweil yn ariannol.

Fel rhan o ymgyrch ymgysylltiad rhieni Llywodraeth Cymru ‘Addysg yn dechrau yn y cartref’ mae’r animeiddiad hwn yn annog pobl ifanc i ddilyn amrywiaeth o yrfaoedd o fewn gwyddoniaeth.

Defnyddio tir yr ysgol i ddysgu gwyddoniaeth

ASE logoDigwyddiad ASE Cymru – De Orllewin Bydd Dawn Thomas yn cyflwyno gweithdy ‘Dyddiau Natur’ yn Ysgol Gynradd Sirol Knelston ar Dydd Mercher 22 Mehefin am 4pm – Mae gan wyddoniaeth y potensial i danio dychymyg bob plentyn. Gall ffitio i mewn i’r rhan fwyaf o bynciau ac mae yn plethu yn hawdd i bron pob un o’r elfennau fframwaith llythrennedd a rhifedd. Fodd bynnag, mae plant yn dal i rolio ceir lawr rampiau yn eu hystafelloedd dosbarth ac nid y tu allan!

Yn ystod y gweithdy hwn, bydd athrawon yn cael y cyfle i:

Mae croeso i bawb fynychu yn arbennig athrawon o ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim i aelodau ASE ond gofynnir i’r rhai nad ydynt yn aelodau i wneud cyfraniad o £4. Archebwch yma.

nol i'r cychwynCemeg yn y Gwaith ym Mhrifysgol Bangor

RSC logoBydd Prifysgol Bangor yn cynnal diwrnod Cemeg yn y Gwaith ar ddydd Mawrth, 12 Gorffennaf 9:30am-2:30pm.

Mae digwyddiad Cemeg yn y Gwaith yn cynnig y cyfle i werthfawrogi lle Cemeg mewn bywyd bob dydd a byd gwaith, yn enwedig yn ardal leol y myfyrwyr. Maent yn anelu at ddangos delwedd gadarnhaol o’r gwyddorau cemegol drwy weithgareddau cyfoethogi cyffrous a diddorol sydd yn annog myfyrwyr i ystyried Cemeg fel gyrfa.

Yn ystod y dydd, bydd myfyrwyr yn gweld pump neu chwe sesiwn gwahanol, gan gynnwys cyflwyniadau gan gwmnïau lleol sy’n defnyddio’r gwyddorau cemegol yn eu gwaith a’u profiadau ymarferol o gemeg yn y byd go iawn.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu dros 100 o fyfyrwyr i’r digwyddiad. Bydd 20 o leoedd ar gael gyfer disgyblion Blwyddyn 10 i bob un o’r ysgolion sy’n gwneud cais.

Bydd angen i ysgolion drefnu trafnidiaeth ond bydd Techniquest Glyndŵr yn ad-dalu swm y llawn ar ôl y digwyddiad y bydd ffurflen yn cael ei ddarparu.

I wneud cais neu am ragor o fanylion anfonwch e-bost at Dafydd.Watson@tqg.org.uk.

Diwrnodau STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice

Smallpeice Trust logoCyflwynwch eich myfyrwyr i fyd cyffrous peirianneg drwy archebu Diwrnodau STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice ar gyfer Blynyddoedd 6-11 – perffaith ar gyfer dod â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yn fyw. Bydd addysgwr Smallpeice yn dod i’ch ysgol i gynnal gweithdy Diwrnod STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice ar gyfer hyd at 60 o fyfyrwyr. Yn dibynnu ar y cwrs yr ydych wedi ei archebu, bydd y sesiwn yn rhedeg am ddiwrnod llawn neu hanner diwrnod o amgylch oriau ysgol arferol.

Bydd y disgyblion sydd yn cymryd rhan yn gallu cofrestru ar gyfer Gwobr CREST Darganfod (AM DDIM i fyfyrwyr yng Nghymru)

Mae’r rhan fwyaf o’r Diwrnodau STEM yn AM DDIM diolch i nawdd gan ein partneriaid corfforaethol.

Ymweliadau diwrnod â’r Ganolfan Dechnoleg Amgen

CAT funicularBydd ymweliad diwrnod i CAT yn ysbrydoli darparu gwybodaeth a galluogi grwpiau o ysgolion am fyw’n gynaliadwy. Mae y Ganolfan Dechnoleg Amgen wedi bod ar flaen y gad ym myd addysg amgylcheddol ers dros 40 o flynyddoedd, gyda sylw arbennig yn cael ei roi i bynciau STEM. Mae ein hyfforddiant yn seiliedig ar gyflawni Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (ADC) gyda Dinasyddiaeth Fyd-eang ar gyfer Cymru. Mae CAT yn cynnig bwrsariaethau ar gyfer ysgolion Cymraeg mewn pynciau STEM ac yn aml darperir cyrsiau DPP wedi eu ariennu a cyfleoedd cyffrous eraill ar gyfer athrawon a disgyblion.

"Roedd yn ddiwrnod gwerthfawr dros ben â oedd yn caniatáu iddynt weld y pynciau STEM yn gweithio ochr yn ochr â’u Bac, mae hwn yn gam gwych ymlaen i ni." Ysgol Uwchradd Eirias, Conwy – Ymweliad wedi ei ariannu 2015.

Apps for Good

Apps for Good logoMae “Apps for Good” yn gynllun sy’n gysylltiedig â Gwobrau CREST; Bydd myfyrwyr yn ymgeisio ar gyfer CREST Efydd yn awtomatig drwy ffurflenni “Apps for Good”.

Mwy o fanylion yma.

Cystadleuaeth ​Gwyddoniaeth a Pheirianneg Cenedlaethol

big-bang-competition-logoOs yw’r disgyblion wedi cyflawni Gwobr CREST gallwch gynnig eu prosiect ar gyfer y Cystadleuaeth ​Gwyddoniaeth a Pheirianneg Cenedlaethol. Mae hyn yn agored i bob disgybl 11-18 oed sy’n byw yn y DU ac mewn addysg llawn amser. Dyddiad cau: Dydd Llun 31 Hydref 2016.

Practical Action

Practical Action logoPractical Action wedi lansio’i cystadeluaeth dylunio newydd Ar gyfer cystadleuaeth Gwell Byd ar gyfer myfyrwyr 11-14 oed.

Mae’r gystadleuaeth yn gofyn i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd ddod i fyny gyda dyluniadau arloesol ar gyfer technolegau sy’n mynd i’r afael â materion byd-eang mawr, megis sut yr ydym yn sicrhau fod pawb yn y byd yn cael mynediad i ddŵr, glanweithdra ac ynni.

Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw Rhagfyr 16, 2016 – cliciwch yma i lawrlwytho’r pdf nodiadau athro.

nol i'r cychwynCystadlaethau

nol i'r cychwynDyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Prifysgol De Cymru yn cynnal her beirianneg cenedlaethol ar gyfer plant ysgol

USW logoDaeth plant ysgol o Fargoed yn beirianwyr go iawn am y diwrnod pan gawsant gyfle i gymryd rhan mewn her beirianneg genedlaethol a gynhaliwyd ym Mhrifysgol De Cymru.

Bu disgyblion o Ysgol Gyfun Heolddu yn ymchwilio, cynllunio ac adeiladu datrysiadau i broblemau peirianneg go iawn fel rhan o’r Diwrnod Her Faraday.

Trefnwyd yr her gan y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET), lle bu tri tîm yn rasio yn erbyn y cloc i ddatrys problemau peirianneg yn seiliedig ar y BBC Micro:bit – yr offeryn bach, rhaglenadwy a gynlluniwyd i gyflwyno disgyblion Blwyddyn 7 i fyd codio, a gellir ei ddefnyddio i greu unrhyw beth o gemau ac animeiddiadau i apps a straeon sgrolio.

USW hists national engineering challengeRoedd y tîm buddugol oedd yn cynnwys Luke Evans, Joel De-Arth, Connor Pascoe, Adam Ganderton, James Romais a Joshua Mulligan. Enillodd y grŵp dlws IET a gwobrau ar gyfer eu hysgol.

Roedd y tîm wedi dylunio ac adeiladu dyfais ddiogelwch ar gyfer gyrwyr lori, sy’n caniatáu i’r defnyddiwr i osod amserydd ar gyfer y daith yn ôl deddfau gyrru diogel yn y DU, a synau larwm pan fydd angen iddynt gymryd seibiant a gorffwys.

Dywedodd arweinydd y tîm James: “Rydym i gyd wedi mwynhau y prosiect a gweithio gyda’n gilydd. Roedd yn hwyl defnyddio’r micro:bit ac rwy’n gobeithio y gallwn ni ei ddefnyddio wrth ddylunio prosiectau eraill yn yr ysgol. Mae yr Her Faraday wedi bod yn ddiwrnod gwych ac wedi gwneud i mi sylweddoli y byddwn i’n hoffi gyrfa mewn peirianneg pan fyddaf yn hŷn."

Mae’r digwyddiadau Her Faraday yn cael eu cynnal ledled y DU ac yn anelu at annog mwy o bobl ifanc i astudio ac ystyried gyrfaoedd cyffrous a gwerth chweil mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) trwy ddefnyddio sgiliau datrys problemau, creadigrwydd ac arloesedd.

Dywedodd Helen Obee Reardon, cydlynydd STEM Campws Cyntaf ym Mhrifysgol De Cymru: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cynnal y Diwrnod Her Faraday, ac mae’r myfyrwyr wedi mwynhau defnyddio’r micro:bit mewn llawer o wahanol ffyrdd. Mae’r digwyddiadau hyn yn arfau allweddol sydd yn dangos yr ystod eang o gyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc drwy astudio pynciau STEM, a gobeithio y bydd hyn yn eu hysbrydoli i fynd ymlaen i yrfaoedd gwerth chweil.”

Dywedodd Holly Margerison, Rheolwr Addysg IET Faraday: “Mae’r myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y Diwrnodau Her Faraday yn dysgu sut i greu cod a rhaglennu eu BBC micro:bit eu hunain mewn amgylchedd ymarferol, yn y gobaith y bydd hyn yn cynnig cipolwg iddynt ar fywyd peiriannydd go iawn, yr amrywiaeth gyrfa y mae peirianneg yn ei gynnig a’r rôl ganolog y mae’n ei chwarae yn ein bywydau bob dydd. Mae galw mawr am beirianwyr a thechnegwyr newydd ac rydym yn hyderus y bydd hyn yn herio canfyddiadau pobl ifanc o beirianwyr ac yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd mewn technoleg digidol.”

nol i'r cychwynGwobrau “Little BIG” CISCO

CISCO Little Big Award logoMae nifer o grwpiau o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 3 yng Nghymru wedi bod yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth ledled y DU oedd yn cael ei redeg gan CISCO, cwmni cyfathrebu rhyngwladol. Yr her oedd ymchwilio i sut y gallem ‘cysylltu’r hyn sydd ddim yn gysylltiedig’. Y Rhyngrwyd o Bopeth yw ymadrodd y byddwn yn clywed llawer mwy amdano yn y dyfodol. Faint o bethau newydd gallem gysylltu â’r rhyngrwyd, a pha effaith y bydd hyn yn ei gael ar ein bywydau?

Roedd syniadau gwych y disgyblion yn cynnwys: monitor ar gyfer eich oergell sy’n nodi eitemau pan maent yn mynd yn hen; microsglodion a fyddai’n logio y deunydd pacio yn cael ei ailgylchu gan aelwyd, ac yna cynnig gostyngiad treth gyngor; a pheiriant coffi sy’n gadael i chi wybod pan fyddwch yn rhedeg yn isel ar gyflenwadau, ac yna eu ychwanegu yn awtomatig at eich archeb siopa ar-lein!

CISCO Little Big picFel rhan o’u gwaith datblygu, anogwyd disgyblion i gysylltu â Llysgennad STEM i rannu a thrafod syniadau, ac roedd angen dysgu hefyd sut i raglennu y BBC micro:bit. Treuliwyd nifer o wythnosau yn datblygu y syniadau, a dewisodd Ysgol Cefn Saeson i ddefnyddio eu gwaith fel prosiect CREST sy’n galluogi’r disgyblion i ennill gwobr Efydd CREST. Yna ym mis Chwefror,cafodd Ysgol Uwchradd Tywyn, Gwynedd wahoddiad i gymryd rhan mewn Rownd Derfynol Ranbarthol Rhithwir drwy gyswllt rhyngrwyd WebEx, lle cawsant gyfle i gyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid yn rhywle arall yn y DU. Cyffrous iawn!

Yn dilyn eu cyflwyniadau yn Rownd Derfynol Rhanbarthol Rhithwir roedd y tîm yn falch iawn o gael gwybod eu bod wedi ennill y categori ‘Gwaith Tîm Gorau’ ac erbyn hyn wedi cael eu cyflwyno â’u tystysgrifau. Mae’r prosiect wedi bod yn gromlin ddysgu serth iawn i bawb oedd yn gysylltiedig, ac mae wedi bod yn gyfle gwych i gael cipolwg ar dechnoleg y dyfodol!

nol i'r cychwynEnillwyr Her Salters'

Hawthorn High School Salters ChallengeLlongyfarchiadau i fyfyrwyr o Ysgol Uwchradd Casnewydd a ennillodd Her y Brifysgol a myfyrwyr y o Ysgol Uwchradd Hawthorn a enillodd Her Salters yn y Ngwyl Cemeg Salters a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd y tymor hwn. Mae’r Gwyliau Cemeg Salters yn fenter gan Sefydliad Salters. Eu nod yw helpu i hyrwyddo gwerthfawrogiad o gemeg a gwyddorau cysylltiedig ymhlith yr ifanc. Gwyliau Cemeg Salters:

nol i'r cychwynRownd Derfynol Ranbarthol Sialens Quadcopter Raytheon DU

Funded by Welsh GovernmentMae Her Quadcopter wedi bod yn digwydd drwy gydol y flwyddyn gyda myfyrwyr yn cynrychioli Ysgol Uwchradd y Fflint ac Ysgol Maes Garmon. Maent wedi bod yn dysgu sut i adeiladu system aer aml-rotor bedwar llafn o’r newydd wedi ei reoli o bell gyda chymorth Llysgenhadon STEM Raytheon DU. Mae Llywodraeth Cymru wedi helpu i ariannu’r Her.

Bydd y Rownd Derfynol Ranbarthol yn gweld pedwar tîm, dau o bob ysgol, yn cymryd rhan mewn heriau a fydd yn eu rhoi sgiliau peirianneg quadcopter, treialu a dylunio pob tîm,ar brawf.

Dewch ag ymchwil yn fyw gyda Grantiau Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol

STEM graphicMae Grantiau Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol cynnig hyd at £3,000 i ysgolion y DU neu golegau i roi cyfle i ddisgyblion 5-18 oed gymryd rhan mewn prosiectau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM). Nod y Grantiau Partneriaeth yw darparu gwell dealltwriaeth o’r datblygiadau diweddaraf mewn STEM. Gall y cynllun hwn hefyd fod o fudd i’ch ysgol neu goleg drwy ganiatáu i chi i newid canfyddiadau rhai sy’n gweithio mewn proffesiynau STEM.

Gall y grant yn cael ei ddefnyddio i brynu’r offer sydd eu hangen i redeg prosiect STEM mewn partneriaeth gyda gweithiwr proffesiynol STEM.

Mae ceisiadau yn cael eu gwneud ar y cyd gan y ddau bartner yn y prosiect: yr ysgol bartner – unrhyw athro neu staff cymorth yn yr ysgol; a’r partner STEM – person yn gweithio mewn proffesiwn sy’n gysylltiedig â STEM. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Awst 2016.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk