Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

nol i'r cychwynLabordy Gwyddoniaeth Goffer DPP

Gopher Twilight CPDLinks to See Science teacher information pages 

New events, competitions, grants and resources have just been added to our teacher information web pages. You can check them out by following these links: 

Activities

Competitions

Resources

Grants etc

Courses/CPD

EventsMae Gweld Gwyddoniaeth wedi cynnal DPP gyda’r hwyr ar gyfer athrawon yn Techniquest Glyndwr, Wrecsam, Prifysgol Bangor, Canolfan Addysg ac Ymwelwyr Amgylcheddol Gwlyptiroedd Casnewydd a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ystod Ebrill a Mai. Mae’r holl athrawon oedd wedi mynychu wedi derbyn pecyn adnoddau Goffer gwerth £60.00. Mae ein DPP nesaf yn cael ei gynllunio ar gyfer mis Gorfennaf ym Mharc Bywyd Gwyllt Manor Park Dinbych y Pysgod. Anfonwch e-bost am fanylion pellach at ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae Labordy Gwyddoniaeth Goffer wedi datblygu pecynnau adnoddau i’w defnyddio gan ysgolion uwchradd a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo.

Gopher Science logoYn ystod tymhorau’r haf a’r hydref, bydd clystyrau o ysgolion (lleiafswm o dri ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd) yn gallu gwneud cais am Labordy Gwyddoniaeth Goffer AM DDIM neu fynychu DPP ar y rhaglen Goffer i ymgyfarwyddo â’r pecynnau. Bydd pob ysgol sydd yn mynychu naill ai Labordy Gwyddoniaeth Goffer neu DPP hefyd yn cael pecyn adnoddau llawn AM DDIM.

Bydd yr ysgolion uwchradd yn y rhaglen, yn cynnal digwyddiadau Labordy Gwyddoniaeth Goffer trwy wahodd ysgolion cynradd sy’n eu bwydo i gymryd rhan mewn arbrofion cyffrous yn y labordy lle y bydd disgyblion uwchradd yn ennyn diddordeb y disgyblion cynradd â’r gweithgareddau.

Yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr, bydd y disgyblion uwchradd yn gwneud cyfraniad pwysig i’r diwrnod drwy basio ar eu brwdfrydedd i’r plant iau. Bydd hyn yn helpu i gefnogi pontio.

Bydd y manteision yn cael eu teimlo ymhell y tu hwnt i’r plant sy’n mynychu’r sesiynau labordy: bydd yr ysgolion cynradd yn cael eu cyflenwi gydag offer i berfformio arbrofion hyn yn ôl yn eu hystafelloedd dosbarth.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynEisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014

GwyddonLe

Roedd y GwyddonLe yn Eisteddfod yr Urdd a gynhaliwyd yn y Bala ar ddiwedd mis Mai yn suo unwaith eto gyda cyffro, wrth i ymwelwyr o bob oed yn cael blas o weithgareddau gwyddoniaeth a thechnoleg. Eleni noddwyd a chyd – drefnwyd y Gwyddonle gan Brifysgol Abertawe, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru. Roedd y stondinau yn cynnwys:

GwyddonLeBu’r gweithgaredd poblogaidd ‘gwneud llysnafedd ‘ ar stondin Gweld Gwyddoniaeth yn yn boblogaidd iawn, gyda chyfranogwyr yn dod i wybod sut y llysnafedd o ludedd gwahanol yn cael ei ddefnyddio gan wlithod a malwod i symud ac amddiffyn eu hunain. ‘Roedd yr holl weithgareddau oedd yn digwydd ar stondinGweld Gwyddoniaeth yn ffurfio rhan o’r bocs o ymchwiliadau gwyddonol ac adnoddau sydd ar gael am ddim i ysgolion uwchradd a’u hysgolion cynradd cysylltiedig drwy’r prosiect Labordy Gwyddonioaeth Goffer, a ddatblygwyd gan y Gymdeithas Bioleg a ariennir gan y Llywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan yn y prosiect hwn, anfonwch e-bost at ymholiadau@gweld-gwyddonioaeth.co.uk.

nol i'r cychwyn‘Anturus Education’

AnturusMae ‘Anturus Education’ ymweliadau prosiect Anturus Addysg lleoliadau wyddonol ddiddorol o amgylch y byd i gasglu cyfryngau, data, a datblygu ymarferol syml ar adnoddau ar gyfer addysgwyr eu defnyddio i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf trwy wyddoniaeth ac antur.

Severn mapMae hyn Mehefin rydym yn cymryd at y dŵr. Bydd y tîm yn bennaeth o ffynhonnell yr afon Hafren yn y Mynyddoedd Cambria, i lawr yr afon am 220 milltir ar Stand Up Paddleboards. Byddwn yn badlo cwrs afon hiraf Prydain dros 2 wythnos gydag Addysg fel rhif un ffocws.

Rydym yn gwneud #Ecoleg, #Daearyddiaeth a llinynnau #Gwyddoniaeth ar #ExpeditionSevern yn ogystal â’r maes #SevernLive a Photo a fideo Repository o luniau defnyddiol a fideos ar gyfer addysgwyr. Rydym yn bwriadu casglu data a samplau ar gyfer ysgolion ar y daith er mwyn iddynt weithio ar ac yn cynhyrchu canlyniadau y gallant eu defnyddio yn eu prosiectau a chyflwyniadau.

Sut y gallwch chi gymryd rhan

Gall ysgolion a’r cyhoedd dilynwch ni, Trydar ni, gadael negeseuon Facebook, ychwanegwch ni at eich cylchoedd Rhieni a gwneud cais am Skype i alw yn yr Ystafell Ddosbarth i gyd tra ein bod ar y daith!

Ewch i www.anturus.org fyw o 16 Mehefin 2014.

nol i'r cychwynTechniquest Glyndŵr yn cynnal y Digwyddiad TeenTech cyntaf yng Ngogledd Cymru

TeenTech eventTeenTech eventGweithiodd Techniquest Glyndŵr gyda Phrifysgol Glyndŵr i gynnal y digwyddiad TeenTech cyntaf erioed i gael ei gynnal yng Ngogledd Cymru.Galluogodd cymorth gan Ddiwydiannau Airbus y prif noddwr ar gyfer y digwyddiad, ynghyd â chyllid gan Lywodraeth Cymru i Tîm TeenTech ddwyn ynghyd amrywiaeth o bartneriaid o ddiwydiant leol oedd wedi eu lleoli ger y digwyddiad i roi profiad ymarferol o fywyd go iawn a diwydiant STEM i ddisgyblion ysgol blwyddyn 8.

TeenTech eventTargedwyd ysgolion ar draws Gogledd-Ddwyrain Cymru a Swydd Gaer. Ar 21 Mai ar Gampws Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam daeth 18 o bartneriaid o ddiwydiant STEM lleol a thri Prifysgolion gan gynnwys Prifysgol Glyndŵr i ddarparu amrywiaeth cyffrous o brofiadau i bobl ifanc.

Daeth 28 o ysgolion i ymweld a’r digwyddiad, gan gynnwys grŵp o Addysgwyr Cartref a’u plant, a chymerodd 300 o ddisgyblion ran yn y diwrnod llawn o weithgareddau.

Roedd rhain yn cynnwys cyfres o sesiynau 15 munud gyda’r gwahanol bartneriaid o ddiwydiant, a gweithgareddau her manylach hwy lle gofynnwyd i dimau o fyfyrwyr i ddylunio app smartphone mewn sesiwn dan arweiniad dau o entrepreneuriaid cyfryngau digidol; Liz Reis a Ali Maggs.

Teentech eventBu diwydiannau Airbus, yn ogystal â bod yn noddwr ar gyfer y digwyddiad, yn rhedeg gweithdai a digwyddiadau her hefyd a darparu tîm mawr o Lysgenhadon STEM a Phrentisiaid o’r gweithlu lleol ym Mrychdyn a oedd yn dilyn pob grŵp ysgol am y dydd er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cyrraedd ar amser i gymryd rhan yn eu gweithgareddau. Dywedodd Rheolwr y Bartneriaeth Techniquest Glyndŵr Andy Jones: “Mae gennym drefniant cynhyrchiol iawn gyda Phrifysgol Glyndŵr ac mae hyn wedi ein galluogi i gynnal y Diwrnod Teen Tech cyntaf erioed i’w gynnal yng Ngogledd Cymru. Roedd Adrannau amrywiol o’r Brifysgol yn gallu cynnig amrywiaeth diddorol o weithdai yn y digwyddiad. Rydym yn falch iawn o sut yr aeth y dydd ac rydym yn edrych ymlaen at gynnal y digwyddiad hwn yn y dyfodol yn dilyn llwyddiant heddiw.”

TeenTech eventYn Ne Cymru digwyddodd TeenTech am yr ail flwyddyn yn olynol yng Nghymru yn Stadiwm Liberty Abertawe ar 14 Mai i arddangos i gannoedd o bobl ifanc fod cyfleoedd gyrfa cyffrous mewn gwyddoniaeth, technoleg a pheirianneg ac eu bod yn wir yn cael yr ‘ X Factor'! Yn ‘TeenTech Cymru, roedd myfyrwyr o Gymru yn treulio’r diwrnod yn cymryd rhan yn ewn arbrofion a heriau gyda pheirianwyr a gwyddonwyr o 30 o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol ac arweiniwyd y cyfan arweinir gan gyflwynydd y BBC a sylfaenydd Teen Tech Maggie Philbin.

Am fwy o fanylion www.teentech.com/schools.

nol i'r cychwynEdrych ar Gyfrifiadureg

Rydym wedi cael ymholiadau gan athrawon am yr hyn sydd ar gael mewn gwyddoniaeth cyfrifiadurol; dyma rai cyfleoedd i ysbrydoli eich disgyblion ac chefnogi athrawon.

‘Apps for Good’

Apps for Good logoMae ‘Apps for Good’ yn anelu at adeiladu y genhedlaeth nesaf o datryswyr problemau a gwneuthurwyr digidol. Mae eu cwrs am ddim i ddisgyblion 10-18 oed ‘yn ticio blwch’ y cwricwlwm cyfrifiadurol newydd ond yn gwneud llawer mwy: mae’n paratoi myfyrwyr i ymchwilio, dylunio a gwneud cynhyrchion digidol a’i cynnig i’r farchnad. Mae ceisiadau ar gyfer Partneriaid Addysg nawr ar agor: www.appsforgood.org.

Gall eich ysgol ymuno â phartneriaid sydd eisoes yng Nghymru – www.appsforgood.org/public/institutions.

Hyfforddiant DPP AM DDIM i athrawon Ysgolion Cynradd ac Uwchradd

Technoteach logoOs ydych am i’r cyfle i uwchsgilio mewn Cyfrifiadureg a phynciau sy’n gysylltiedig â STEM, yna beth am gofrestru i dderbyn ein rhaglen Technoteach AM DDIM.

Mae’r prosiect yn cefnogi ac yn gwella’r TGCh a chwricwla Cyfrifiaduro a ddysgir mewn ysgolion, colegau a sefydliadau addysgol. Mae’r rhaglen hon yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau gyda’r hwyr i chi ar draws ein prifysgolion partner, lle gallwch ddysgu sgiliau newydd a rhannu syniadau ac arfer gorau.

Hyfforddiant DPP AM DDIM i athrawon Ysgolion Cynradd ac Uwchradd a gaiff eu paratoi i fynd i’r afael â’r cwricwlwm newydd cyfrifiadura – Telir costau cyflenwi (hyd at £80).

Mwy o fanylion www.technocamps.com/technoteach.

Cynhadledd Athrawon Technocamps

Techocamps logoTechocampsCynhelir y digwyddiad eleni, ar ddydd Llun 30 Mehefin, 2014 o 5-10pm yng Ngwesty’r Marriott Abertawe, a bydd yn cymryd agwedd wahanol trwy ddathlu llwyddiant y prosiect Technocamps. Bydd athrawon yn cael eu gwahodd o bob rhan o Gymru i ystyried eu rhyngweithiad gyda’r prosiect. Bydd hyn yn cynnwys arddangos sut y maent wedi cyflwyno Cyfrifiadureg i mewn i’r ystafell ddosbarth, gan roi rhai syniadau ac adnoddau gwych ar gyfer athrawon ac addysgwyr i ehangu eu gwybodaeth a’u harbenigedd.

nol i'r cychwynYmgyrch ‘Your Life’

Your LIfe logoGwyddoniaeth a Mathemateg yw’r llwybr at ddyfodol llwyddiannus. Eto i gyd mae llai na 20% o bobl ifanc 16-19 oed yn cymryd mathemateg Lefel A, ac roedd hanner ysgolion cymysg y wladwriaeth heb ferched yn astudio Safon Uwch -Ffiseg yn 2011.

Mae’r ymgyrch ‘Your Life’ yn anelu at newid hyn ac i gynyddu nifer y myfyrwyr sy’n astudio pynciau STEM i 50% dros y tair blynedd nesaf. Bydd hyn yn rhoi hwb i sgiliau mewn technoleg a pheirianneg sydd yn hanfodol os yw’r DU i ffynnu yn wirioneddol yn yr economi fyd-eang yr 21ain ganrif.

Bydd ymgyrch 'Your Life' yn siarad yn uniongyrchol gyda pobl ifanc 14-16 oed gan mai nhw yw y rhai sy'n gwneud penderfyniadau allweddol. Gyda enghreifftiau yn y byd go iawn, byddwn yn canolbwyntio ar ddyhead ac ymwybyddiaeth i gefnogi dewisiadau pobl ifanc mewn gwyddoniaeth a gyrfaoedd peirianneg.

Mae cannoedd o sefydliadau ar draws y DU eisoes wedi addo gweithredu i roi hwb i rôl menywod mewn gwyddoniaeth a pheirianneg.

Mae ‘Your Life’ am weld:

Mae llawer o gwmnïau eisoes wedi addo idarparu mwy o Lysgenhadon STEM i gefnogi ysgolion ledled y DU. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth ar www.yourlife.org.uk.

nol i'r cychwynPrinder sgiliau yn y diwydiant ffilmiau yn y DU

Skills Fusion logoMae ‘Skills Fusion’ (effeithiau gweledol) yn rhaglen allgymorth gyrfaoedd ffilm a gynlluniwyd i dynnu sylw at y prinder sgiliau sy’n wynebu y diwydiant ffilm yn y DU a’r cyfleoedd gyrfa sy’n dibynnu ar sylfaen addysgol mewn STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), a phynciau gwyddoniaeth cyfrifiadurol VFX.

Mae adroddiad Next Gen yn nodi bwlch gwybodaeth rhwng y ystafell ddosbarth a swyddi, ac yn cydnabod, heb ystod o ymyriadau strategol, nad yw’r diwydiant ffilm yn y DU yn yn gallu cynnal ei safle yn y farchnad fyd-eang.

Studsents filmingMae rhaglen ‘Skills Fusion’ wedi’i sefydlu i fynd i’r afael â bwlch gwybodaeth hwn o fewn ysgolion, gyrfaoedd rhwydweithiau a rhwydweithiau fel ymgynghorol fel STEM Learning. Ei nod yw codi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli myfyrwyr i ystyried y diwydiant ffilm VFX fel llwybr gyrfa posibl.

Drwy ein map gyrfaoedd a gomisiynwyd yn arbennig, mynychu cynadleddau, gweithio gydag ysgolion, cymryd rhan mewn ffeiriau gyrfaoedd, a rhaeadru gwybodaeth drwy rwydweithiau gyrfa ymgynghorol, rydym yn anelu at ysbrydoli a sbarduno diddordeb cychwynnol mewn myfyrwyr.

Os ydych am gael rhagor o wybodaeth am y prosiect yn eisiau llenyddiaeth i ledaenu neu a gyda diddordeb mewn trefnu sgwrs, cysylltwch â yen.yau@intofilm.org. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect ymunwch â’n grŵp facebook yn www.facebook.com/groups/SkillsFusion

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk