Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ionawr 2017

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Susan Quirk yn ennill Gwobr Arweinyddiaeth STEM Joan Sjøvoll

Joan Sjøvoll STEM Leadership AwardSusan Quirk, Ysgol Glan-y-Môr, Porth Tywyn, Sir Gaerfyrddin yn ennill Gwobr Arweinyddiaeth STEM Joan Sjøvoll mewn digwyddiad mawreddog yn Nhy’r Arglwyddi.

Mae Gwobrau Ysbrydoliaeth STEM yn cydnabod y gwaith a wneir gan ystod eang o bobl a sefydliadau I gyfoethogi profiad pobl ifanc mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), ac i hyrwyddo’r agenda STEM. Yn bresennol yn y digwyddiad, a noddwyd gan y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC), roedd Gweinidogion, addysgwyr ac arweinwyr allweddol o fyd diwydiant.

Dywedodd Yvonne Baker, Prif Weithredwr Rhwydwaith Genedlaethol STEM Learning: “Rydym yn credu y dylai pob person ifanc, ar draws y DU, dderbyn addysg STEM sy’n arwain y byd. Mae llawer o filoedd o bobl a sefydliadau ar draws y DU – o athrawon a Llysgenhadon STEM ysbrydoledig, I fusnesau arloesol ac arweinwyr ysgolion – yn gweithio gyda ni I gyflawni’r weledigaeth hon. Rydym yn filch iawn o allu cydnabod rhai o’r rheini sy’n helpu pobl ifanc anelu at ddyfodol disglair a chyffrous mewn STEM.”

Cyflwynwyd gwobrau mewn chew chategori i enillwyr o bob cwr o’r DU, gyda’r Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn darparu enillwyr ag ymweliad arbennig i CERN. Bydd yr enillwyr yn hedfan i Genefa ym mis Ionawr, lle byddant yn cael y cyfle i weld gwyddoniaeth arloesol ar waith, yn ogystal â chyfarfod â ffisegwyr a pheirianwyr o fri o bob rhan o’r byd.

Mae Gwobr Arweinyddiaeth STEM Joan Sjøvoll yn cydnabod gweledigaeth ac ymroddiad arweinydd mewn ysgol neu goleg sydd wedi bod yn ddylanwadol wrth fwrw ymlaen â’r agenda STEM yn eu hysgol, gan arwain at ganlyniadau gwell i bobl ifanc.

Mae Susan Quirk yn frwd dros sicrhau bod ei myfyrwyr yn ymwybodol o bwysigrwydd sgiliau STEM a’r angen cynyddol amdanynt. O ganlyniad, mae hi yn rheolaidd yn cymryd dysgu y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth. Mae hi wedi sefydlu nifer o weithgareddau allgyrsiol i ymgysylltu pobl ifanc â phynciau STEM. I lawer o ddisgyblion wrth galon y rhaglen, mae’r gefnogaeth ganddi hi a’i gweithgareddau allgyrsiol wedi newid eu bywydau.

Digwyddiad Dathlu Arloesedd

Mae dyfeiswyr ifanc o bob cwr o Gymru wedi cael eu cydnabod yn y Senedd am eu creadigaethau arobryn. Mae pobl ifanc talentog o bob cwr o Gymru wedi cael eu cydnabod am eu dyfeisiau creadigol yng Ngwobrau Arloesedd CBAC eleni.

Bu myfyrwyr, athrawon a rhieni o ysgolion a cholegau ar draws y wlad yn ymgynnull yn y Senedd i ddarganfod enillwyr y dyfeisiadau gorau yng nghategorïau Safon Uwch, AS a TGAU, yn ogystal â dathlu llwyddiant y rhai oedd yn agos at y brig oedd hefyd yn arddangos eu creadigaethau.

Enillodd Cellan Cox, 18 oed o Ysgol Uwchradd Llanisien yng Nghaerdydd y wobr lefel A yn ogystal â’r brif wobr. Daeth Olivia Johnson, 18 oed, o Goleg Dewi Sant i’r brig yn y categori lefel AS am ei chysylltyddion storio modiwlaidd sydd wedi eu argraffu mewn 3D. Yn y categori TGAU yr enillydd oedd Joseph Ringrose o Ysgol St John Baptist yn Aberdâr a gyflwynodd ei ddyfais rhybuddio glaw ar gyfer lein ddillad.

Mae’r Gwobrau Arloesedd yn gystadleuaeth flynyddol a ariennir yn rhannol gan Adran Llywodraeth Cymru dros yr Economi a Seilwaith ac sydd wedi eu anelu at annog myfyrwyr TGAU a lefel A sy’n astudio cyrsiau dylunio a thechnoleg CBAC i ddefnyddio eu dychymyg a dyfeisio cynnyrch newydd sbon.

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo yn y Senedd yr wythnos diwethaf ac fe’i mynychwyd gan Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg. Bu dros 80 o ddyfeiswyr ifanc yn cyflwyno eu gwaith i’r beirniaid yn gynharach yn y flwyddyn mewn arddangosfeydd cyhoeddus yn Stadiwm Swalec SSE yng Nghaerdydd a Phrifysgol Bangor lle cafodd ymwelwyr gyfle i gael cipolwg ar gynnyrch y dyfodol.

Roedd Olivia, enillydd lefel AS, yn falch o fod wedi cael ei chydnabod am ei gwaith caled a’i phenderfyniad. Dywedodd y ferch 18 oed: “Ar y dechrau roeddwn i eisiau gwneud uned silffoedd, ond yna sylweddolais y gallwn i greu rhywbeth allai wneud silffoedd allan o unrhyw ddeunydd. Y peth gorau am y cysylltyddion yw eu bod nhw mor fach a syml i’w defnyddio y gallai unrhyw un eu defnyddio gyda bron unrhyw ddeunydd. Rwyf wedi ceisio gwneud silffoedd gyda llyfrau, pren a phlastig a gall y cysylltyddion gynnal llawer o bwysau er mai ar argraffydd 3D maent wedi eu gwneud. Rwyf eisiau parhau dyfeisio, ac yr wyf yn meddwl y gallai fy nghysylltyddion ddod yn gynnyrch llwyddiannus pe baent yn cael eu gwneud mewn ffatri. Am y tro, rwyf yn canolbwyntio ar gael lle mewn Prifysgol i astudio peirianneg fecanyddol gan fy mod yn credu y bydd yn fy helpu i ddatblygu syniadau newydd.”

Ochr yn ochr â’u gwobrau, derbyniodd enillwyr unigol a chanolfannau addysg a dystysgrif swyddogol i gydnabod eu llwyddiant mawr a gwobrau gan gynnwys hyd at £250 ar gyfer yr unigolyn a £150 ar gyfer y ganolfan. Fe gyflwynwyd gwobrau hefyd i bawb a gyrhaeddodd y rownd derfynol o’r categorïau AS a TGAU.

Gwelodd y seremoni mwy na 80 o bobl yn bresennol i ddathlu gwaith dyfeiswyr ac entrepreneuriaid ifanc, talentog yng Nghymru. Roedd rhai o’r creadigaethau mwyaf arloesol yn cynnwys cloch tegell addasadwy, stand glanhau beic, a chamera drôn wedi ei addasu i chwilio am oroeswyr o drychinebau naturiol.

Dywedodd Steve Howells, swyddog pwnc ar gyfer dylunio a thechnoleg yn CBAC: “Roedd y safon yn eithriadol o uchel eleni a gyda mwy na 800 o geisiadau roedd yn anodd i’r beirniaid i ddewis dim ond un enillydd ar gyfer pob categori. Roedd y tri dyfais buddugol wedi gwneud gwir argraff ar y beirniaid ac roedd yn glir bod pob myfyriwr wedi nodi bwlch yn y farchnad ac yn defnyddio sgiliau yr oeddent wedi eu dysgu yn y dosbarth i ddylunio a gweithgynhyrchu eu cynnyrch. Mae gallu harneisio eich creadigrwydd a dyfeisio rhywbeth buddiol i bobl eraill yn dalent unigryw. Rwy’n siŵr mai dyma’r cyntaf o nifer o ddyfeisiadau gan Cellan, Olivia a Joseph ac rydym yn edrych ymlaen at wylio eu gyrfaoedd yn datblygu. Rydym yn credu ei bod yn bwysig cydnabod talent ifanc yma yng Nghymru a darparu llwyfan i arddangos lefel y gwaith sydd yn cael ei roi i mewn i astudio’r pynciau hyn ar lefel TGAU, AS a Safon Uwch."

Dywedodd Kirsty Williams AC: “Mae’n wych i weld cynnyrch gwych o’r fath a gynlluniwyd gan rai o’r dyfeiswyr ieuengaf yng Nghymru. Rwyf yn gobeithio y bydd y gwobrau hyn yn ysbrydoli mwy o ddysgwyr a dyfeiswyr egin eraill i ddilyn eu syniadau creadigol, technolegol a chryfhau safle Cymru fel gwlad sydd yn edrych ymlaen ac yn arloesol."

Am ragor o wybodaeth am y gystadleuaeth ewch i www.wjec.co.uk neu contact steve.howells@wjec.co.uk.

Digwyddiadau Archarwyr Gwyddoniaeth

Supero Science WorkshopCymerodd mwy na 1,200 o blant o 12 o ysgolion ledled Cymru ran yn y gweithdai rhyngweithiol hyn, a gyflwynir fel rhan o ymgyrch gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru i annog mwy o bobl ifanc i weld gwyddoniaeth fel hwyl ac ystyried gyrfa yn seiliedig ar sgiliau gwyddoniaeth.

Science Superhero logoCawsant glywed yn uniongyrchol gan chwech o wyddonwyr a pheirianwyr ifanc sydd yn gweithio yng Nghymru, yn ogystal â chymryd rhan mewn arbrofion amser go iawn yn archwilio grym disgyrchiant, golau, gofod ac ynni. Fel rhan o’r ymgyrch ymgysylltiad rhieni Llywodraeth Cymru ‘Addysg yn dechrau yn y cartref’ mae’r animeiddiad hwn yn annog pobl ifanc i ddilyn amrywiaeth o yrfaoedd o fewn gwyddoniaeth.

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Profiad all newid bywyd myfyrwyr blwyddyn 12

MAP logoMae Rhaglen Addysg Prosiect Archaeoleg y Môr Du (MAP) ‘s yn chwilio am fyfyrwyr B12 Lefel A (neu gyfwerth) i ymuno â’r prosiect fel Ysgolheigion STEM.

Black Sea Marine Archaeology ProjectMae’r prosiect yn rhoi i’r cyfle i fyfyrwyr i weithio gyda’r timau gwyddoniaeth a rhaglenni dogfen ar leoliad preswyl naill ai ar y tir yng Nghanolfan Eigioneg Genedlaethol Prifysgol Southampton, neu ar fwrdd y llong ymchwil 2017 gwyddoniaeth yn y Môr Du yn ystod haf 2017.

Bydd y myfyrwyr yn profi amrywiaeth o dechnolegau, gan gynnwys geoffiseg, arolwg seismig, a modelu cyfrifiadurol 3D. Mae gwyddonwyr yn anelu at ddeall y newidiadau yn yr amgylchedd y Môr Du a’i hanes o lifogydd dros yr ugain mil mlynedd blynyddoedd diwethaf. Gall arolwg tanddwr pellach wedi ei reoli o bell a cerbydau Ymreolaethol Tanddwr (ROVs a AUVs) ganiatáu i’r tîm i ddeifio i lawr at ei ddyfnder anaerobig i astudio gwely’r môr a’r llongddrylliadau hanesyddol.

Black Sea Marine Archaeology ProjectMae’r prosiect yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd dysgu STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg):

Mae gwefan y prosiect blackseamap.com/application yn rhoi rhagor o wybodaeth am y rhaglen a sut i gyflwyno cais llawn. Gwiriwch eich cymhwysedd cyn llenwi’r ffurflen hon.

Gall myfyrwyr gofrestru eu manylion ar y ffurflen gofrestru ar-lein. Ar agor i fyfyrwyr yn Ne Ddwyrain Cymru yn unig. Unwaith maent wedi cofrestru gallant gwblhau’r broses ymgeisio drwy ymweld â gwefan i lawrlwytho’r ffurflenni sydd eu hangen. Y dyddiad cau yw 9am, 22 Chwefror 2017.

Ysgolion Gogledd Cymru yn archebu ymweliad am ddim i CAT

CAT logoCronfa Bwrsari ar gyfer ysgolion a cholegau yng Ngogledd Cymru i archebu hyfforddiant STEM yn 2016/2017 – perthnasol ar gyfer pynciau STEM, gan gynnwys Bagloriaeth Cymru a Daearyddiaeth.

Cyfle gwych i ddisgyblion CA 3, 4 ac athrawon yn y Gogledd ac i wneud cais am ymweliad gyda cymhorthdal cyfraniad tuag at deithio i CAT. http://learning.cat.org.uk/index.php/en/tuition

‘Roedd yn ddiwrnod gwerthfawr dros ben a oedd yn caniatáu iddynt weld eu pynciau STEM yn gweithio ochr yn ochr â’u Bac, mae hwn yn gam gwych ymlaen i ni.’ Ysgol Uwchradd Eirias Conwy. Ymweliad 2015. Darllen mw…

New CREST logo 2017Cofrestru AM DDIM ar gyfer Gwobrau CREST i ddisgyblion yng Nghymru

Mae ysgolion yng Nghymru yn gallu cofrestru eu disgyblion ar gyfer Gwobrau CREST Darganfod, Efydd, Arian ac Aur yn rhad ac am ddim diolch i arian gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Am fwy o fanylion,anfonwch e-bost at cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Adnoddau newydd CREST Cymru

Mae adnoddau newydd CREST Cymru ar gael ar lein diolch i arian gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Mae’r adnoddau hyn ar gyfer athrawon disgyblion CA3 i redeg Gwobrau CREST Darganfod. Darllen mw… Os hoffech chi ysgolion yn hoffi bod yn rhan o’r peilot ar gyfer y set nesaf o adnoddau CREST, cysylltwch â crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Mae ‘Atebion Cynaliadwy’ yn weithgaredd Diwrnod Darganfod CREST sy’n herio myfyrwyr i weithio fel tîm er mwyn creu busnes cychwynnol i fynd i’r afael â’r materion newid hinsawdd yn eu cymuned. Gall hyn fod drwy greu app, dyfais neu ymgyrch gyfathrebu. Mae’r adnoddau i athrawon sy’n rhoi canllaw cam-wrth-gam i redeg Diwrnod Darganfod ac mae’n addas i redeg gyda dosbarth, clwb gwyddonaeth, neu grŵp blwyddyn cyfan. Ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, mae ‘Atebion Cynaliadwy’ yn helpu i ddatblygu sgiliau eich myfyrwyr megis sgiliau hunanreoli, gwaith tîm, datrys problemau a chyfathrebu. Ewch i www.crestawards.org/sustainable-solutions/ (Saesneg) neu www.crestawards.org/atebion-cynaliadwy/ (Cymraeg) i gymryd golwg!

Os hoffai eich ysgol chi fod yn rhan o’r cynllun peilot ar gyfer y set nesaf o adnoddau CREST, cysylltwch â crest@see-science.co.uk.

Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau

Science2LifeMae Science2Life, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018.

Bydd angen llawer o wirfoddolwyr ar “Scientific Sue” i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio’r gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dân (ager, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr).

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Cysylltwch gyda Gweld Gwyddoniaeth os ydych yn awyddus I Sue ymlwed yn Ngwanwyn 2017. I sicrhau lle anfonwch e bost at ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Ydych chi’n dysgu ffiseg mewn ysgol yng Nghymru?

Os felly gallech fod â diddordeb mewn rhaglen o gefnogaeth am ddim y Sefydliad Ffiseg. Ar hyn o bryd mae’r IOP yn recriwtio ysgolion ar gyfer y flwyddyn ysgol 2016/2017. Mae’r Rhwydwaith Ffiseg Sbarduno yn gweithio gydag ysgolion partner ledled Cymru i gefnogi athrawon a myfyrwyr o ffiseg. Gall Hyfforddwyr Dysgu ac Addysgu deilwra’r gefnogaeth i anghenion bob ysgol. Mae’r rhaglen yn arbennig o addas ar gyfer athrawon sydd newydd gymhwyso neu athrawon nad ydynt yn arbenigwyr sy’n addysgu ffiseg.Cysylltwch â Abigail Ashton abigail.ashton@iop.org neu David Cunnah david.cunnah@iop.org am fwy o fanylion …

nol i'r cychwynCystadlaethau

Cystadleuaeth ‘ffocws ar wyddoniaeth’ Eisteddfod yr Urdd 2017

Urdd logoRhowch ‘ffocws ar wyddoniaeth’ i’ch dosbarthiadau a chystadlu yng nghystadlaethau Gwyddonol Eisteddfod yr Urdd. Gallwch greu prosiect gwyddonol (fel unigolyn neu mewn grŵp) ym maes Gwyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg, Peirianneg neu Fathemateg. Dylai’r prosiect fod ar ffurf gwaith ymchwil, ymchwiliad neu gyflwyniad. Rydych yn rhydd i ddewis thema eich prosiect, a cheir syniadau i’ch ysbrydoli ar wefannau Gwobrau Crest a Stem Cymru.

Dylai’r gwaith gael ei gyflwyno yn y Gymraeg, ar bapur neu yn electronig.Bydd yr ysgolion buddugol yn derbyn gwobr wyddonol yn Eisteddfod yr Urdd ar y 31ain o Fai 2017.

Dylai cystadleuwyr gyflwyno adroddiad o hyd at:

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwaith ydy’r 1af o Fawrth 2017. Am fwy o wybodaeth ymwelwch â gwefan yr Urdd.

Her STEM ‘Ultimate’ 2016 bellach ar agor

Ultimate STEM Challenge photoBPES logo 2016.pngMae yr Her STEM ‘Ultimate’ yn gystadleuaeth ar gyfer pobl ifanc 11-14 oed i roi eu sgiliau STEM ar brawf drwy fynd i’r afael â phroblemau y byd go iawn.

Mae’r heriau yn cael eu cynllunio i ysbrydoli eich myfyrwyr i gyd, nid dim ond selogion gwyddoniaeth. Gall Llysgenhadon STEM hefyd gymryd rhan i helpu i ysbrydoli eich myfyrwyr trwy ddod â gwybodaeth a cheisiadau o’r byd go iawn i’r heriau. I ddarllen mwy…

Gwobr Chweched Dosbarth Deunyddiau Armourers and Brasiers Tata ar agor 2017

Armourers and Brasiers logoMae cofrestru’n awr yn agored ar gyfer Gwobr Chweched Dosbarth Deunyddiau Armourers and Brasiers Tata. Mae’r gystadleuaeth yn annog myfyrwyr ym mlwyddyn 12 i ddatblygu diddordeb parhaus mewn gwyddor a pheirianneg deunyddiau wrth iddynt weithio eu ffordd trwy bedwar modiwl sy’n archwilio ein byd materol, gyda chymorth athrawon. Unwaith y bydd myfyrwyr wedi cwblhau’r cwrs mae’n rhaid iddynt ei gyflwyno i’w feirniadu. Bydd y pedwar yn y rownd derfynol yn cael eu gwahodd i gyflwyno eu gwaith yn Neuadd yr Arfogwyr yn Rhagfyr 2017 (y prif wobr yw £500 yr un ar gyfer y myfyriwr a’u hysgol). Cofrestrwch ar-lein neu cysylltwch gyda diane.aston@iom3.org.

Cystadleuaeth ‘PA Raspberry Pi’ 2016-2017

PA Consulting logoMae’r gystadleuaeth ‘PA Raspberry Pi’ newydd yn herio timau o blant a phobl ifanc i ddyfeisio dan y thema ‘Arloesi i Bawb’. Bydd y 100 o dimau cyntaf sydd yn ymgeisio yn derbyn pecyn cychwyn cyfrifiadur ‘Raspberry Pi’ am ddim i helpu gyda’u prosiectau arloesi. Daw yr her i ben mewn diwrnod o ddarganfod gwyddoniaeth pheirianneg a seremoni wobrwyo arddull ‘Oscar’ ac mae ar agor i flynyddoedd academaidd 4-13. Derbynir ceisiadau yn y Gymraeg neu yn Saesneg ac adnoddau y gystadleuaeth ar gael yn y ddwy iaith. Cysylltwch â RaspberryPi am ragor o wybodaeth.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 15 Mawrth 2017.

nol i'r cychwynAdnoddau

Adnoddau ysgol blasus am ddim

Crunch primary kitPalwch i mewn i’r pecynnau Crunch gyda’ch dosbarth y tymor hwn. Pecynnau o adnoddau anhygoel ar gyfer bob grŵp oedran i archwilio’r cysylltiadau rhwng ein bwyd ein hiechyd a’n planed. I ddarllen mwy…

Dyddiaduron Gofod ac Adnoddau Principia AM DDIM: byddwch fel Tim Peake!

Principia logoMae Dyddiadur Gofod Principia yn ei ôl. Unwaith eto mae miloedd o blant ysgol yn cael y cyfle i ddod yn arbenigwyr gofod wrth iddynt ddysgu am daith ofod hanesyddol gofodwr Prydeinig Asiantaeth Ofod Ewrop Tim Peake.

Nod y rhaglen Dyddiadur Gofod yw grymuso plant ac ennyn eu diddordeb mewn dysgu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) trwy roi cyfle i greu a phersonoli eu llyfr eu hunain tra eu bod yn dilyn taith Tim.

Mae’r holl gynlluniau gwersi yn cael eu gwahaniaethu ar gyfer CA1 a CA2 ar gyfer athrawon yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a mae gweithgareddau ymestyn yn darparu heriau ychwanegol i’r rheini sydd eu hangen. Lawrlwythwch pennod gyntaf y Dyddiadur Gofod Principia yma.

Gall athrawon a rhieni ysgol-gartref yn y DU rag-gofrestru o heddiw er mwyn cael mynediad i’r rhaglen ar-lein cyfan yn rhad ac am ddim pan fydd y deunyddiau yn cael eu rhyddhau ar 30 Ionawr 2017. Lawrlwythwch y Cit Principia Ystafell Ddosbarth yma.

Mae gan athrawon hefyd y dewis i archebu copïau o’r Dyddiadur Gofod wedi’u hargraffu i’w danfynion i’w hysgolion. Bydd y rhai a fydd yn rhag-archebu erbyn 16 Ionawr 2017 yn cael copïau £1 o’r Dyddiaduron Gofod i sicrhau bod pob plentyn yn cael mynediad at gopïau corfforol.

nol i'r cychwynDPP

Athro Bioleg y Flwyddyn

RSB logoYdych chi neu ydych chi’n gwybod am athro neu athrawes Bioleg anhygoel sy’n haeddu cydnabyddiaeth? Beth am eu henwebu ar gyfer gwobr i gydnabod eu talent a sgiliau? Bydd yr Athro Bioleg y Flwyddyn yn agor yr wythnos hon am enwebiadau gan athrawon sy’n yn gweithio gyda myfyrwyr rhwng 11-18 oed; yn addysgu rhaglenni bioleg lefel cyn-prifysgol; ac yn gyflogedig ar hyn o bryd mewn ysgol neu goleg yn y DU. Mae’r wobr 2016/17 yn agor ar 1 Medi a’r dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 23 Rhagfyr 2016. Bydd enillydd eleni yn derbyn £500 ar gyfer eu hunain a £500 o adnoddau Oxford University Press i’w hysgol yn ogystal â gwobrau gan 3B Scientific UK Ltd.

Gwobrau IOP 2017 – galw am enwebiadau – dyddiad cau 31 Ionawr 2017

IoP logoRydym angen eich help i gydnabod a gwobrwyo rhagoriaeth mewn pobl a thimau sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol at gryfder ffiseg. Mae ein gwobrau yn adlewyrchu ehangder y gwaith yn y gymuned ffiseg ar draws y byd academaidd, diwydiant, addysg ac allgymorth. Mae 2017 yn flwyddyn arbennig o gyffrous gan ein bod wedi ehangu ein portffolio o ddyfarniadau – cyflwyno medalau newydd ar gyfer ffiseg mater meddal, addysg ffiseg ac ymgysylltu â’r cyhoedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud enwebiad rydym yn eich annog i ymweld â’n gwefan enwebiadau newydd i ddechrau eich enwebiad, neu fel arall i ymweld â gwefan yr IOP i gael gwybod mwy am y rhaglen ddyfarniadau newydd.

nol i'r cychwynGrantiau

Whale sharkGrantiau allgymorth Cymdeithas Ecolegol Prydain

Bydd y cynllun grant hwn yn ailagor ym mis Ionawr 2017. Mae cyfle i unigolion a sefydliadau gan gynnwys ysgolion wneud cais am grantiau i hyrwyddo gwyddoniaeth ecolegol i gynulleidfa eang (angen i brosiectau gyrraedd cynilleidfa sylweddol y tu hwnt i ysgolion). Y dyfarniad uchaf yw £2,000. I ddarllen mwy…

nol i'r cychwynDyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Cyfarfod ASE Gweithdy 'Practical Action'

18 Ionawr, 4.30yh. Lab 2 Trefenai, Ysgol Addysg, Safle’r Normal, Prifysgol Bangor

Mae Practical Action yn defnyddio technoleg i herio tlodi mewn gwledydd sy’n datblygu i alluogi cymunedau tlawd i adeiladu ar eu sgiliau a’u gwybodaeth i gynhyrchu datrysiadau cynaliadwy ac ymarferol. Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar yr Adnoddau Addysgol sydd ar gael sy’n canolbwyntio ar ystod eang o faterion byd-eang gan gynnwys ynni, newid hinsawdd a lleihau risg drychineb.

Mae’r adnoddau poblogaidd hyn sydd yn rhad ac am ddim ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yn cynnwys cynlluniau gwersi, PowerPoint, gweithgareddau, posteri, heriau, delweddau, fideos a gemau i gyd wedi’u gosod o fewn cyd-destun byd-eang. Byddwn hefyd yn treialu rhai o’r heriau STEM poblogaidd sydd yn berffaith ar gyfer gwyddoniaeth CA2 a CA3, gweithgareddau ysgol gyfan neu Clybiau STEM. Bydd deunydd gyrfaoedd STEM hefyd ar gael. Bydd hefyd yn gyfle i drafod a rhwydweithio.

Archebwch yma.

Sut I hacio eich ty

Dydd 13 Mawrth 2017. Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays CF10 3NP

Yn y sioe deuluol ryngweithiol hon a ysbrydolwyd gan Ddarlithoedd Nadolig byd-enwog y Sefydliad Brenhinol bydd y peiriannydd trydanol Danielle George yn dangos i chi sut i ddefnyddio eich dychymyg i gymryd rheolaeth o’r dyfeisiau a ddefnyddiwn bob dydd. Gyda arbrofion byw, darganfyddwch sut i gymryd rheolaeth o’r dyfeisiau rydych yn eu defnyddio bob dydd a chyflawni pethau anhygoel. Mae hyn yn chwarae o gwmpas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain!

Am fwy o wybodaeth, ac i archebu tocynnau, cliciwch yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk