Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Diweddariad Clwb STEM

STEM Club logoOs ydych yn arweinydd y Clwb STEM neu os hoffech sefydlu Clwb STEM yn eich ysgol gellir cysylltu â ni drwy clybiau-stem@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Gallwn eich ychwanegu at ein rhestr bostio Clybiau STEM.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Bydd ASE Cymru yn cynnal TechGwrdd a Dysgwldd ledled Cymru

ASE logoBydd ASE Cymru yn cynnal TechGwrdd ar gyfer Technegwyr Gwyddoniaeth a Dysgwrdd ar gyfer Athrawon Gwyddoniaeth yn canolbwyntio ar Waith Ymarferol. Mae hwn yn gyfle i dechnegwyr gwyddoniaeth ac athrawon i rannu syniadau gwych ar gyfer Cynradd ac Uwchradd. Ar agor i bawb; Croeso i rai nad ydynt yn aelodau o ASE. Beth yw TechGwrdd? Cyfarfod anffurfiol a difyr o dechnegwyr. Gall unrhyw un rannu syniadau gwych y maent wedi treialu yn eu hystafell paratoi, adnodd dysgu maent wedi ei weld, gwefan gwych, gweithgaredd ystafell ddosbarth – unrhyw beth! Gallwch ofyn cwestiynau neu yn syml yn troi i fyny i amsugno yr holl syniadau a brwdfrydedd. Bydd Breckland Scientific hefyd yn bresennol i gynnig cymorth yn y TechGwrdd ond prif bwrpas y TechGwrdd yw clywed straeon a gan dechnegwyr erail

Beth yw DysGwrdd? Cyfarfod anffurfiol o’r rhai sy’n chwilfrydig am addysgu a dysgu. Gall unrhyw un rannu syniadau gwych maen nhw wedi treialu yn eu hystafelloedd dosbarth, adnodd dysgu maent wedi ei ddefnyddio, gwefan gwych, gweithgaredd ystafell ddosbarth – beth bynnag yr ydych yn hoffi! Gallwch ofyn cwestiynau neu yn syml yn troi i fyny i amsugno yr holl syniadau a’r brwdfrydedd mawr. Prif bwrpasDysGwrdd yw clywed straeon am ddysgu, gan athrawon. Mae hwn yn gyfle athrawon rannu syniadau gyda eu gilydd, cyfle i glywed hanesion go iawn o arfer sy’n gwneud gwahaniaeth.

Beth allwch chi ei wneud? Gallwch ddod draw i sgwrsio, gwrando, neu gwrdd â phobl newydd. Neu, os ydych am gyflwyno gallwch gofrestru i wneud micro-cyflwyniad 2-7 munud mewn fformat o’ch dewis neu gynnig gweithdyo gylch bwrdd 15 munud. Gellir cofrestru drwy ddefnyddio y dolenni isod neu e-bostiwch a gadewch i ni wybod os ydych yn siaradwr parod neu wrandäwr (cerianangharad@ase.org.uk).

 • 28 Ionawr TechGwrdd (Technegwyr) Dysgwrdd 2pm, (Athrawon) 4:30pm. Ysgol Clywedog, Ffordd Rhuthun, Wrecsam LL137UB
 • 2 Chwefror TechGwrdd (Technegwyr) Dysgwrdd 2pm, (Athrawon) 4.30pm. Campws Dinas Casnewydd, Prifysgol De Cymru, Ffordd Usk, Casnewydd NP20 2BP
 • 10 Mawrth TechGwrdd (Technegwyr) Dysgwrdd 2pm (Athrawon) 4.30pm. Ysgol yr Esgob Gore, De-la-Beche Road, Sgeti, W Glam SA2 9AP
 • Bangor – lleoliad i’w gadarnhau – dyddiad i’w gadarnhau

Cofrestrwch yma – edrychwch am y dyddiad cywir a dilynwch y dolenni i gofrestru.

Wythnos Clybiau STEM

1-5 Chwefror 2016

Mae STEM Learning yn falch o gyhoeddi fod yr ail Wythnos Genedlaethol Clybiau STEM yn cael ei gynnal o ddydd Llun i ddydd Gwener Chwefror 1,2016, ac rydym yn gwahodd Clybiau STEM i gymryd rhan mewn cystadleuaeth drwy anfon llun neu fideo gyda disgrifiad 50 gair i clubs@stemnet.org.uk neu drydar yn @STEMClubs. Bydd yr holl luniau a fideos yn cael eu rhannu ar y wefan Clybiau STEM mewn ymdrech i arddangos gwaith caled pawb.

Rhoddir gwobrau i’r tri categori buddugol: Clwb STEM mwyaf anarferol; Y defnydd gorau o Llysgennad STEM mewn Clwb STEM; Gweithgaredd mwyaf gwreiddiol mewn Clwb STEM

Er fod Wythnos Clybiau STEM yn ddathliad ar gyfer yr holl Glybiau STEM, bydd y gystadleuaeth hon yn agored i Glybiau STEM mewn Ysgolion Uwchradd a ariennir gan y wladwriaeth ledled y DU.

nol i'r cychwynDyddiadau eraill ar gyfer eich dyddiadur

 • Sgrinio am ddim o “Gravity” a sgyrsiau i fyfyrwyr Ffiseg 16-19 oed gyda Rhaglen Addysg – Gwyddoniaeth tu ol y sgrin Dydd Mawrth 19 Ionawr 10:00-14:00 Showcase Cinema, Nantgarw Caerdydd E-bost jo.dunlop@introfilm.org - mwy yma.
 • Wythnos Clybiau STEM: 1-5 Chwefror. Yn dilyn llwyddiant yr Wythnos Clybiau STEM cyntaf yn 2015, mae y dyddiad bellach wedi cael ei osod ar gyfer eleni. Cadwch lygad ar y wefan Clybiau STEM am fwy o fanylion.
 • British Science Week 2016 logoWythnos Wyddoniaeth Prydain: 11-20 Mawrth. Un o uchafbwyntiau’r calendr STEM bob amser yw Wythnos Wyddoniaeth Prydain- Cymdeithas Wyddoniaeth Prydeinig ym mis Mawrth.
 • Mae CAT yn dathlu Wythnos Wyddoniaeth Prydain o 14 -18 Mawrth ac yn cynnig gostyngiad o 10% ar gyfer grwpiau ysgolion ar weithgareddau STEM dethol. I sicrhau ymweliad cysylltwch gyda 01654705983 / education@cat.org.uk neu ewch i http://learning.cat.org.uk/en/for-your-subject
 • Ffair Big Bang: 16-19 Mawrth- i gyd-fynd ag Wythnos Wyddoniaeth Prydain, bydd Ffair Big Bang yn yr NEC yn Birmingham unwaith eto yn agor ei drysau i filoedd o fyfyrwyr, athrawon a Llysgenhadon STEM.
 • Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg 23 Mehefin Eisiau cymryd rhan yn y Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg 2016? – Gweler mwy yma.

Heriau STEM Cynradd ac Uwchradd

Mae Heriau STEM ar gael AM DDIM i bob Ysgol Gynradd (blwyddyn 5 a 6) ac Ysgolion Uwchradd (CA3) yng Nghymru yn 2016 gydag nawdd gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Bydd disgyblion Uwchradd sy’n cymryd rhan yn yr her yn cael ei gofrestru ar gyfer Gwobr CREST Darganfod. I gofrestru eich diddordeb,anfonwch e-bost at ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

 • De Cymru: tan fis Mawrth 2016
 • Gorllewin Cymru: 25-30 Ebrill 2016
 • Gogledd Ddwyrain Cymru: 27 Mehefin – 1 Gorffennaf 2016
 • Gogledd-orllewin Cymru: i’w gadarnhau

DPP ar gyfer Athrawon Her STEM

Ar gael AM DDIM i ysgolion yng Nghymru yng Ngwanwyn 2016 gydag nawdd gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Bydd y DPP yn darparu hyfforddiant i athrawon ar sut i ddefnyddio’r pecyn cymorth i redeg cyfres o heriau gwyddonol gwahanol gyda disgyblion CA2 a CA3. Bydd yr athrawon yn cael eu cysylltu gyda phartneriaid diwydiannol i roi cipolwg ar y byd go iawn o waith drwy’r rhaglen Llysgenhadon STEM. Bydd athrawon hefyd yn derbyn adnoddau gyda gweithgareddau cyflenwol i’w defnyddio gyda disgyblion mewn clwb gwyddoniaeth.

Bydd pob athro sy’n mynychu’r DPP yn derbyn pecyn cymorth fydd yn cyflwyno heriau STEM i’w disgyblion ac adnoddau Clwb STEM. Er mwyn cofrestru diddordeb anfonwch ebost i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynY Llychlynwyr yn cynnal parti!

The Vikings are partying too!Ar gael AM DDIM i bob Ysgol Cynradd ac Uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 gyda nawdd gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Ymunwch â Scientific Sue ar y daith hanesyddol a chreadigol o ddarganfod.

 • Gogledd Ddwyrain Cymru: 10-13 Mai
 • De Cymru: Mehefin 13-17
 • Gorllewin Cymru: Mehefin 20-24
 • Gogledd-Orllewin Cymru: 4-8 Gorffennaf

The Vikings are partying too!Bydd Dreigiau tân Sue yn dathlu deor eu baban diweddaraf – ond mae yna broblem- nid oes gan ddraig bach unrhyw adenydd eto. Bydd Sue angen llawer o wirfoddolwyr i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut y mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio y gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dannau y ddraig (stêm, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr) yn ogystal â phrosesau treuliad ffiaidd y ddraig. Mae’n gobeithio i ddatrys ffordd a fydd yn caniatáu i’r ddraig bychan allu hedfan ac yn ymuno yn y dathliadau!

Bydd y gwyddoniaeth yn canolbwyntio ar: adweithiau cemegol, hylosgi, cyflwr mater, hedfan, hynofedd, grymoedd, egni, treuliad, a resbiradaeth, profion ar gyfer ocsigen, carbon deuocsid a hydrogen. Hyd y perfformiad: 1 awr.

I gadw lle, anfonwch e-bost at Gweld Gwyddoniaeth ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk – bydd angen i ysgolion gadw lle am hanner diwrnod ar gyfer bob sioe.

STEMworks

Mae STEMworks yn cynnig gweithdai diwrnod llawn AM DDIM a anelir at fyfyrwyr blwyddyn 9 yn Ne Cymru. Mae’r gweithdai yn cael eu hariannu yn hael gan Ymddiriedolaeth Ernest Cook ar gyfer tymhorau’r gwanwyn a’r haf 2016. Mae’r rhain yn seiliedig o gwmpas y gweithdai athro a gyflwynwyd yng Nghynhadledd athrawon Ffiseg Cymru yn Aberhonddu. Mae llefydd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw lle – www.stemworks.co.uk a @stemworks1 am ragor o wybodaeth.

Y Ganolfan Dechnoleg Amgen

Mae cynnig Cronfa Addysgol Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru i ysgolion a cholegau bellach yn ehangu ei gylch gwaith i gynnwys DYSGU STEM a COSTAU MYNEDIAD AM DDIM i fyfyrwyr 11-18 oed (gan gynnwys blwyddyn 6). Gall llawer o weithgareddau gael eu darparu yn ddwyieithog os oes angen. Cysylltwch â Gabrielle Ashton ar 01654 705984 neu education@cat.org.uk i archebu eich ymweliad AM DDIM i CAT yn awr.

Cyllid ar gael ar gyfer DPP – Cyfoeth o gynnwys STEM perthnasol yn ein cwrs hyfforddi athrawon sydd wedi ei gynllunio a’i dderbyn yn ddiweddar drwy’r Rhaglen Dysgu Byd-eang. Anogwch eich disgyblion i edrych ar y posibiliadau o allyriadau di-garbon. Gweithgareddau, adnoddau a chyd-destun byd-eang. Gellir gwneud cais am o GLP er mwyn cael nawdd i dalu am y cwrs. Cysylltwch â ni yn education@cat.org.uk neu mae mwy o wybodaeth yma.

Grantiau y Sefydliad Brenhinol

Mae y Sefydliad Brenhinol yn cynnig grantiau o hyd at £500 i ysgolion y wladwriaeth yn y DU a Colegau Addysg Bellach i gynnal gweithgaredd cyfoethogi STEM ar gyfer eu hathrawon a myfyrwyr.

Ariennir y cynllun gan Sefydliad Causeway. Mae wedi’i gynllunio i integreiddio gweithgareddau STEM megis sioeau, sgyrsiau a gweithdai ar waith yr ysgol ac i gefnogi datblygiad proffesiynol athrawon. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn £500 tuag at unrhyw weithgaredd a restrir ar y Cyfeiriaduron STEM a rhaid cynnal y gweithgaredd cyn diwedd mis Gorffennaf 2016. Mae mwy o wybodaeth yma neu e-bostiwch stemdirectories@ri.ac.uk dyddiad cau: 7 Chwefror 2016.

Cystadleuaeth ‘Raspberry Pi’ 2015/2016 bellach ar agor

Eleni rydym yn herio myfyrwyr i ddefnyddio’r “Raspberry Pi” i hybu arloesedd mewn chwaraeon a hamdden. O greu technoleg monitro perfformiad-gwisgadwy drwodd i ddatblygu app rheoli torf ar gyfer ei defnyddio mewn stadiwm!

Os hoffech chi ddarganfod mwy am y gystadleuaeth, cofrestrwch eich diddordeb yma a byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir i adael i chi wybod sut i gofrestru.

Cynllun lleoliadau athrawon newydd yn cael ei lansio yng Nghaerdydd

Mae’r Gymdeithas Biocemegol (un o’r Sefydliadau sydd yn Aelod o’r Gymdeithas Bioleg Frenhinol) a’r Rhwydwaith Dysgu Gwyddoniaeth wedi lansio Cynllun Partneriaid Diwydiannol Athrawon ‘(CYNGHORION). Mae’r cynllun yn galluogi ysgolion i bartneru gyda chyflogwr biotechnoleg lleol a darparu lleoliad gwaith byr ar gyfer athrawon, ynghyd pecyn pwrpasol o gefnogaeth. Un o’r cyflogwyr sy’n cymryd rhan, Biocatalysts, wedi’i leoli yng Nghaerdydd felly efallai y cyfle hwn i fod o ddiddordeb i chi neu un o’ch cydweithwyr.

nol i'r cychwynGwobr Athrawon: Galw am enwebiadau Gwobrau 2016 IOP

Mae’r IOP yn awr yn chwilio am enwebiadau ar gyfer gwobrau 2016 ac mae angen eich help chi i enwebu’r ffisegwyr mwyaf eithriadol yn eu priod feysydd o ffiseg. Mae ein gwobrau yn cydnabod a gwobrwyo llwyddiannau eithriadol mewn diwydiant, busnes ac ymchwil yn ogystal â chyfraniadau a wnaed i allgymorth ac addysg. Mae manylion llawn yr holl wobrau, cymhwyster a sut i wneud enwebiad yma neu e-bostiwch awards@iop.org. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 29 Ionawr 2016.

Cyfle i fynd i CERN i athrawon ffiseg Ysgolion Uwchradd

Y dyddiadau ar gyfer taith 4 diwrnod i CERN yn y Swistir yw 22-25 Chwefror 2016. Mae cyllid ar gael hyd at £1,200; ac mae 24 o leoedd ar gael ar gyfer cyfle unigryw hwn. Gwyliwch y fideo i gael eich ysbrydoli gan athrawon a aeth i CERN llynedd. I gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â’ch Cydlynydd Consortia Gwyddoniaeth lleol.

DPP i athrawon Her Dinasyddiaeth Fyd-eang AM DDIM

Global Citizenship ChallengeCyfle i fynd i’r afael â’r Her Dinasyddiaeth Fyd-eang mewn gweithdy DPP undydd RHAD AC AM DDIM i athrawon ysgolion uwchradd a fydd yn rhoi’r hyder a’r sgiliau i chi ymgysylltu chwilfrydedd eich dysgwyr am y byd. Byddwn yn archwilio themâu a medrau allweddol Bagloriaeth Cymru ac yn rhoi ffyrdd ymarferol o gynnwys hwn yn eich gwersi i chi.

Bydd yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang yn digwydd o amgylch Cymru – peidiwch â cholli’r cyfleoedd amrywiol hyn i ennyn diddordeb eich dysgwyr mewn problemau yn y byd go iawn.

 • 5 Chwefror: Pontarddulais
 • 24 Chwefror: Caerdydd
 • 1 Mawrth: Bae Penrhyn, Conwy
 • 3 Mawrth: Canolfan y Dechnoleg Amgen, Machynlleth

Mwy o wybodaeth yma.

nol i'r cychwynHer “Rollercoaster” Marblis

Marble Rollercoaster Challenge - AbertilleryCynhaliodd Ysgol Gyfun Abertyleri her ar gyfer naw ysgol gynradd leol fel rhan o’u bore pontio. Cymerodd y disgyblion Blwyddyn 6 ran yn yr Her Farblis Cynradd a chawsant eu cynorthwyo’n fedrus gan ddisgyblion Blwyddyn 7; buont yn gweithio mewn timau i gwblhau tri her sy’n seiliedig ar rymoedd a ffrithiant. Roedd y disgyblion wedi cael eu herio i feddwl am bwysigrwydd cyflymder, disgyrchiant a ffrithiant. Maent yn creu tŵr cerdyn a defnyddio’r wybodaeth honno i greu eu Ras Farblis eu hunain ac yn edrych ar pam fod disgyrchiant yn hanfodol fel rhan o’r cynllun.

Marble Rollercoaster Challenge - LlangattockY ddau dîm buddugol oedd Ysgol Mileniwm Rose Heyworth ac Ysgol Gynradd Blaenycwm. Roedd bob un o’r disgyblion wedi mwynhau’r her ymarferol ac yn edrych ymlaen at symud i’r ysgol uwchradd y flwyddyn nesaf.

“Roedd y disgyblion cynradd yn gweithio mewn timau gydag aelodau o Flwyddyn 7 i fynd i’r afael â’r herroeddynt i gyd wedi gwir fwynhau y sialens. Mae eu dyluniadau Ras Marblis yn ddyfeisgar ac yn greadigol. Yr oedd yn sicr yn ddigwyddiad llwyddiannus a hoffwn ddiolch i Gweld Gwyddoniaeth am ansawdd y ddarpariaeth.” Mr Williams (Ysgol Gyfun Abertyleri)

Mae’r gweithdai Cynradd (Blwyddyn 5 a 6) ac Uwchradd (CA3) ar gael AM DDIM. Er mwyn cofrestru diddordeb anfonwch ebost i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Lluniau: Disgyblion yn y gweithdy a gynhaliwyd yn Ysgol Gyfun Abertyleri; Disgyblion yn y gweithdy a gynhaliwyd yn Ysgol Gynradd Llangatwg

Crisialau o fewn Crisialau -Gweithdai o Brifysgol Bangor

Crisialau o fewn Crisialau -Gweithdai o Brifysgol BangorMae’n gynnar yn y bore, a gwyddonydd o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd yr ysgol gyda rhewgell ac oergell yn ei gar sy’n cynnwys hydoddianau a baratowyd yn arbennig a dysglau o grisialau! Mae’r rhain i gyd ar gyfer y disgyblion o flwyddyn disgyblion 7 ac 8 a oedd, yn lle mynychu eu gwersi gwyddoniaeth rheolaidd y bore yma, yn cymryd rhan mewn gweithdai ymarferol sydd yn rhoi cipolwg cyffrous ar ymchwil wyddonol sydd yn cymryd rhan yma yng Ngogledd Cymru.

Crystals within Crystals workshops from Bangor UniversityDros y 12 mis diwethaf, mae’r Llysgennad STEM Ben Butler, ymchwilydd ôl-raddedig yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor, wedi bod yn ymweld ag ysgolion yng Ngogledd Cymru i hybu diddordeb mewn gwyddoniaeth gyda gweithdai ymarferol o’r enw ‘ Grisialau o fewn Grisialau: Stori rhew y môr'.

Gyda chefnogaeth gan y Cyngor Cyflusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg, amlinellodd Ben y gwahaniaethau rhwng rhew môr a rhew dŵr croyw gan ddefnyddio mesurydd halwynedd electronig, dangosodd grisialau halen sy’n datblygu o flaen ein llygaid, ac darparodd samplau o’r rhewgell er mwyn i barau o ddisgyblion ymchwilio o dan y microsgopau. Clywodd y disgyblion hefyd sut mae Ben wedi defnyddio’r Ffynhonnell Golau Diamond, syncrotron enfawr hanner cilomedr mewn diamedr a leolir ger Rhydychen, i astudio grisialau rhew gyda dwysedd uchel pelydrau-X.

Mae Ben wedi cyflwyno’r gweithdy Grisialau mewn Grisialau mewn 12 ymweliad i ysgolion ar draws Gogledd Cymru gan gynnwys: Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Aberconwy, Ysgol Fendigaid Edward Jones, Ysgol Maes Garmon, Ysgol Ardudwy, Ysgol Glan Clwyd, Ysgol Uwchradd Tywyn a Ysgol Bryn Elian, ac mae pob un wedi cael cyfle i gael cipolwg rhyfeddol ar fyd crisialau!

Heather Hall, Gweld Gwyddoniaeth Gogledd Orllewin Cymru. Lluniau: Llysgennad STEM Ben Butler yn ymweld â Ysgol Uwchradd Tywyn

nol i'r cychwynTeenTech ym Mhalas Buckingham

TeenTech at Buckingham PalaceCafodd disgyblion Ysgol Glan-y-Môr Charlie Hall, Lewis Ellar a Bradley Webb eu trin fel y teulu brenhinol pan aethant i dderbyniad ym Mhalas Buckingham gyda Dug Efrog. Daeth y gwahoddiad yn dilyn eu llwyddiant yn y Gwobrau Cenedlaethol TeenTech lle maent wedi ennill y Categori Trafnidiaeth gyda’i syniad ar gyfer system arweiniad synhwyrydd ar gyfer cadeiriau olwyn. Eglurodd y disgyblion eu syniad i Dywysog Andrew ac arddangos sut roedd yn gweithio. Roedd yn ddiwrnod cyffrous i’r bechgyn, ond pan ofynnwyd iddynt ddisgrifio uchafbwyntiau y dydd, ynghyd â chwrdd a Dug Efrog, roeddynt hefyd wedi mwynhau ‘bisgedi a sudd oren y Frenhines’ a defnyddio toiled y Frenhines!’

Mae’r bechgyn yn hen law ar gyfarfod enwogion yn dilyn eu llwyddiant ysgubol. Maent wedi cwrdd gyda Edwina Hart, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Wyddoniaeth a Economi a Julie James, Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg.

Roedd y gwaith a gynhyrchwyd gan y disgyblion yn rhan o ymgyrch fawr yn Ysgol Glan-y-Môr i hyrwyddo pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ac mae’r wobr ariannol yn mynd i gael ei ddefnyddio i helpu i sefydlu labordy STEM newydd yn yr ysgol.

Photo: Charlie, Lewis, a Bradley gyda’u hathrawes Sue Quirk, a Dug Efrog

Rhwystro’r llanw

Stemming the tideStemming the tideCymerodd myfyrwyr o ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin ran mewn Sialens Tîm Peirianneg ym Mharc y Scarlets. Roedd yn rhaid iddynt lunio model o gynllun amddiffyn rhag y môr a allai amddiffyn pentref model o tsunami.

Trefnwyd y digwyddiad gan ICE Wales Cymru, a arweiniwyd gan beirianwyr ifanc o nifer o gwmnïau peirianneg sifil. Roedd y myfyrwyr, yn gweithio mewn timau, i ddylunio a chynllunio strwythur o fewn cyllideb benodol. Yna roedd yn rhaid ei adeiladu ac yn olaf brofi, drwy ei fewnosod i mewn i fodel a ddarperir gan y trefnwyr.

Stemming the tideCynhyrchodd rhai o’r timau strwythurau oedd yn edrych yn gryf ond a fethodd i atal y dŵr. Gwelodd pobl eraill eu creadigaethau yn golchi i ffwrdd yn y llifogydd; tra gwelodd rhai timau eu gwaith dylunio yn cadw y dŵr i ffwrdd o ardaloedd hanfodol o’r pentref model.

Yn ystod y dydd cafodd y myfyrwyr fyd ar daith dywys o Barc y Scarlets, i edrych ar ddyluniad ac adeiladwaith y stadiwm. Yr enillwyr cyffredinol oedd tîm o Ysgol Coedcae.

Lluniau: Athrawes Jane Pettit o Coedcae Ysgol yn dal y tlws ICE; moment o wirionedd, wrth i’r dwr lifo lawr yr amddiffynfeydd; peiriannydd ifanc yn gweithio gyda thîm o fyfyrwyr

nol i'r cychwynLlwyddiant lleoliad gwaith gyda GE Aviation

Cafodd un ar ddeg o fyfyrwyr o Goleg Dewi Sant fudd o wythnos o brofiad gwaith gyda GE Aviation yn Nantgarw dros gyfnod yr haf. Maent wedi derbyn cyfarwyddyd a gwybodaeth ardderchog am yrfaoedd yn y maes hwn. Dyma beth oedd gan Hannah Norman, myfyriwr Cemeg, Mathemateg, Ffiseg a Daearyddiaeth, i’w ddweud am y profiad:

“Er bod hyn yn digwydd yn ystod gwyliau’r haf, ac roeddwn yn colli amser rhydd, roedd yn bendant yn werth chweil. Mae’r lleoliad gwaith wedi bod o gymorth yn fy ymdrech i ddod yn beiriannydd awyrofod, gan roi mantais i mi wrth wneud cais am y brifysgol, gan fy mod yn awr yn meddu ar brofiad gwaith sy’n ymwneud yn uniongyrchol â fy llwybr gyrfa. Cefais fy rhoi yn yr Uned Affeithiwr Busnes (ABU), mae’r uned yn delio â profi a chynnal a chadw systemau tanwydd, eitemau trydanol, bopcsys gerau, a LRUs. Bûm yn gweithio o dan bump o fentoriaid gwahanol, mewn gwahanol rannau o’r ABU. Dros yr wythnos, roeddwn yn derbyn tasgau yn bennaf yn ymwneud peiriannau CFM, megis profi a gwneud harneisiau injan drydanol, paratoi pympiau tanwydd i’w ddefnyddio gan cloi gwifren a pherfformio profion gollyngiadau kerosene. Dangoswyd y broses o wneud a chynnal peiriannau jet, a oedd yn caniatáu i mi i ddeall y broses mewn modd na allwn i ymgyffred pe na bai’r Coleg wedi rhoi y cyfle arbennig i mi wneud y profiad gwaith.

“Roeddwn yn gallu cymryd rhan mewn trafodaeth â pheirianwyr sy’n gweithio yn y cyfleuster, gan ganiatáu fy hun i ymhelaethu ar fy ngwybodaeth presennol y maes ac atgyfnerthu fy nghred maipeirianneg ydy y maes yr oeddwn amei ddilyn mewn addysg bellach. Roedd y profiad gwaith yn amhrisiadwy, a byddwn wrth fy modd yn cael y cyfle i fynd yn ôl yno ar flwyddyn leoliad yn ystod fy amser yn y brifysgol.”

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk