Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Cystadlaethau Y Gwyddorau – Prosiect Gwyddonol

Urdd logoCreu prosiect gwyddonol yn y maes Gwyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg, Peirianneg neu Fathemateg. Dylai ffocws y prosiect fod ar ffurf Gwaith Ymchwil, Ymchwiliad neu Gyflwyniad.

Gellir defnyddio prosiect/proffil Crest pe dymunir. Dylai’r gwaith gael ei gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg ar fformat electronig neu ar bapur. Mae rhyddid i’r cystadleuwyr ddewis eu thema eu hun, a gweler syniadau ar wefan www.britishscienceassociation.org/crest-awards. Disgwylir i gystadleuwyr gyflwyno adroddiad o hyd at:

Rhaid i’r prosiect gyrraedd Swyddfa’r Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST erbyn 1 Mawrth 2015. Dim ond aelodau llawn o Urdd Gobaith Cymru a ganiateir i gystadlu yn yr Eisteddfod. Ni ystyrir neb yn aelod llawn oni bai iddo dalu ei dâl cofrestru a derbyn Cerdyn a Rhif Aelodaeth am y flwyddyn 2014/15. Gellir ymaelodi trwy ein gwefan.

Gwahoddir rhai o’r buddugwyr i arddangos yn y GwyddonLe ar Faes Eisteddfod yr Urdd 2015. I dderbyn Gwobr Crestr, rhaid i’r athro fod wedi cofrestru’r disgyblion o flaen llaw. Mae cost yn gysylltiedig â hyn. Gellir cael rhagor o fanylion ar wefan www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu gellir cysylltu gyda crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk / 029 2080 1644.

Beth yw Clwb STEM?

Clwb STEM yw unrhyw sesiwn y tu allan i’r amserlen sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ysgol archwilio agweddau ar wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Mae Clybiau STEM yn tueddu i beidio â bod yn seiliedig ar y cwricwlwm, ond gall canolbwyntio ar ddisgyblaethau penodol ar draws y pynciau STEM. Gallai Clwb STEM fod yn trafod codio cyfrifiadur, posau mathemateg, roboteg, peirianneg, cemeg, seryddiaeth … unrhyw beth o fewn pynciau STEM! Cewch wybod mwy yn y Rhaglen Clybiau STEM Cenedlaethol.

Ydych chi’n Arweinydd Clwb STEM?

STEM Club logoOs felly, hoffem glywed am eich Clwb STEM yn yr ysgol. Yn syml, dilynwch y ddolen hon a llenwch yr holiadur byr hwn a byddwn yn anfon rhai adnoddau Clwb STEM i chi.

Gall clybiau STEM ysgol ofyn am Lysgennad STEM i weithredu fel mentor i gefnogi cystadlaethau, gwobrau CREST; rhoi sgyrsiau; cynnal gweithgareddau ac yn y blaen. I wneud cais am Lysgennad STEM cliciwch yma.

“Un o’r pethau mwyaf bod y plant yn gael allan ohono [y Clwb STEM] oedd gweithio gyda’r Llysgennad STEM a chael gwybod am ei swydd a’r pynciau a wnaeth yn yr ysgol a sut y cyrrhaeddodd ble mae o; mae wedi gweithio ar draws y byd, mae’n wir wedi agor eu llygaid at edrych y tu hwnt i’w drws eu hunain.” Arweinydd Clwb STEM.

Gwerthuso Clwb STEM

Mae’r rhaglen Clwb STEM yn cael ei werthuso ar hyn o bryd ac yn ddiweddar rydym wedi derbyn adroddiad interim. Mae disgyblion sy’n cymeryd rhan mewn Clybiau STEM yn ymddangos i fod yn arbennig o effeithiol gyda 74% yn dweud fod eu clwb naill ai’n ‘dda iawn’ neu’n ‘dda’.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Darganfod Dydd Gwener!

CREAT Awards logoBydd 50 o dimau lwcus prosiect CREST Darganfod yn cael y cyfle i gyflwyno eu gwaith yn y dathliad mwyaf o wyddoniaeth ieuenctid a pheirianneg y DU – Ffair Big Bang 2015, gwobr a gadwyd fel arfer ar gyfer rownd derfynol Cystadleuaeth Gwyddoniaerth a Pheirianneg Genedlaethol. Mae’n rhaid i dimau greu cyflwyniad poster trawiadol am eu Prosiect Darganfod CREST. Bydd timau cael blaenoriaeth i sioeau ar y diwrnod a bwrsariaeth o hyd at £175 y prosiect. Gall ysgolion ddod â hyd at 3 prosiect a hyd at 6 myfyriwr ym mhob tîm. Mae’n rhaid i dimau ofd wedi cwblhau eu Gwobr Ddarganfod CREST rhwng mis Medi 2013 ac Ionawr 2015. Enwebwch nawr – dyddiad cau 23 Ionawr 2015.

nol i'r cychwynCronfa Grantiau Allgymorth Bychain

RSC logoOutreach Fund small grantsMae Grantiau o hyd at £2,000 ar gael ar gyfer prosiectau sy’n codi ymwybyddiaeth o le cemeg ym mywydau bob dydd pobl, yn enwedig y rhai nad ydynt eisoes â diddordeb mewn cemeg, a / neu ddatblygu sgiliau cyfathrebu gwyddonol i bobl sydd eisoes wedi eu hyfforddi i safon uchel mewn cemeg. Gallwch weld mwy o fanylion yma. Cyfle delfrydol i gysylltu ymweliad ag Wythnos Wyddoniaeth Prydain. Dyddiad cau 31 Ionawr 2015.

nol i'r cychwynWythnos Clybiau STEM 2015 – Dathlu Amrywiaeth

Dydd Llun 2 Chwefror i Dydd Gwener 6 Chwefror 2015

Mae Wythnos Clybiau STEM ar gyfer pob ysgol uwchradd ledled y DU. Yn ddelfrydol bydd ysgolion sydd â Chlwb STEM sy’n bodoli eisoes yn cyfarfod yn ôl yr arfer ac yn cymryd rhan mewn dathliad cenedlaethol o Glybiau STEM. Ar gyfer yr ysgolion hynny sydd heb Glwb STEM ar hyn o bryd, yna mae’n gyfle delfrydol i greu un a dechrau arni gyda chefnogaeth gan STEM Learning i greu Clwb STEM llwyddiannus a fydd yn datblygu sgiliau yn ogystal â rhoi ymdeimlad o gyflawniad ar gyfer chi a’ch myfyrwyr.

Y thema ar gyfer Wythnos Clybiau STEM yw Dathlu Amrywiaeth. Rydym eisiau rhannu gwahanol fathau o glybiau a gweithgareddau sydd yn digwydd mewn ysgolion. Gall clybiau STEM greu eu gweithgareddau eu hunain o fewn y thema gellir cael mynediad i adnoddau.

Gellir rhoi cynnig ar Gystadleuaeth Genedlaethol i ennill £200 o dalebau 'Mindsets' ar gyfer eich Clwb STEM. Mae Clybiau STEM yn cael eu gwahodd i e-bostio manylion am eu gweithgareddau gyda lluniau neu fideos o’u gweithgarwch Clwb STEM â gynhaliwyd yn ystod Wythnos Clybiau STEM. Bydd angen i’r ceisiadau buddugol ddangos agwedd greadigol ar y weithgaredd. Mae’r categorïau gwobrau fel a ganlyn:

Bydd y ceisiadau yn cael eu beirniadu ar y lluniau, fideos a disgrifiad o 50 gair a anfonwyd atom drwy e-bost i stemclubs@stemnet.org.uk erbyn dydd Llun 9 Chwefror 2015. Bydd y lluniau a fideos a anfonir atom yn cael ei wneud i mewn i oriel a’u harddangos ar y dudalen hon drwy gydol Wythnos Clybiau STEM er mwyn i’ch Clwb STEM arddangos eu gwaith caled.

Sut i gymryd rhan yn Wythnos Clybiau STEM

Athrawon – cynlluniwch eich gweithgaredd Wythnos Clybiau STEM a gadewch i ni wybod beth ydych chi’n mynd i wneud yn ystod yr wythnos a rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth. Cofiwch drydar am eich gweithgaredd yn #STEMClubsweek. Os hoffech gyngor pellach ynglŷn â’ch Clwb STEM presennol neu os hoffech sefydlu clwb newydd cysylltwch gyda eich deiliaid Cytundeb STEM Learning lleol – cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk am gyngor ac arweiniad. Os hoffech chi wneud cais am STEM Llysgennad gallwch wneud hyn yma.

Adnoddau Wythnos Clybiau STEM 2015

Gall adnoddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth gael ei llwytho i lawr, yn rhad ac am ddim, ar y dolenni isod.

nol i'r cychwynWythnos Wyddoniaeth Prydain, 13-22 Mawrth, 2015

Planning for BSWBSW logoMae Wythnos Wyddoniaeth Prydain (BSW), Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg gynt (NSEW)) yn rhaglen o a ddigwyddiadau a gweithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg ar draws y DU wedi’u hanelu at bobl o bob oed am ddeng niwrnod.

Gall ysgolion drefnu digwyddiad neu weithgaredd, ac mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn helpu cynllunwyr a threfnwyr drwy ddarparu adnoddau, gweithgareddau a chymorth am ddim. Peidiwch ag anghofio y gallwch hefyd wneud cais am Lysgennad STEM i helpu gyda’ch digwyddiadau Wythnos Gwyddoniaeth trwy glicio yma.

Ar gyfer prosiectau mawr, cyngor, adnoddau a chyfleoedd i ennill gwobrau gwych, ewch i http://britishscienceweek.org/plan/ i gael gwybod y manylion am y canlynol: Pecynnau gweithgaredd; nwyddau BSW; astudiaethau achos; Prosiectau gwyddoniaeth dinasyddiaeth; Diwrnod arddangos; Gwobrau digwyddiad; Dod o hyd i gyflwynydd; Canllawiau defnyddiol; cwisiau.

Cystadleuaeth Fformiwla 100

Formula 100 logoMae bron popeth yr ydych yn dod ar eu traws yn eich bywyd o ddydd i ddydd wedi cael ei ddyfeisio gan rywun, o’r larwm sy’n deffro chi yn y bore, at y frechdan yr ydych yn ei fwyta amser cinio a’r gwely sydd ganddoch chi i gysgu yn y nos. Mae cymaint o ddyfeisiadau wedi newid ein byd: y ffôn symudol, y ‘Post It’, esgidiau rhedeg, clip papur a lladdwyr poen …

Mae Fformiwla 100 am i chi ddweud wrthym beth fyddech chi’n ei ddyfeisio a pham?

Bydd y ymgeisydd gorau yn dod yn rhan o’r Clwb Fformiwla Clwb 100, a fydd yn cysylltu aelodau i bobl allweddol o ddiwydiant â all eich helpu ar eich ffordd i yrfa anhygoel.

Mae’r gwobrau’n cynnwys mwclis diemwnt o Rio Tinto, iPad newydd gan BT, profiad o wneud siocled yn Nestlé, diwrnod gyda thîm Chwaraeon BT a diwrnod ar drac prawf Ford.

I gymryd rhan, bydd angen i chi greu hyd fideo hyd at 30 eiliad yn dweud wrthym beth fyddech chi’n ei ddyfeisio a pham, gan ddechrau y fideo trwy ddweud “Byddwn yn dyfeisio …”

Gallwch gyflwyno eich cais drwy Twitter, Facebook, Vine neu Instagram gan ddefnyddio’r #YourLife, #Formula100 a thag YourLifeTeam, neu gallwch anfon e-bost at formula100@yourlife.org.uk ynghŷd â’ch enw, oed, yr ysgol a rhif cyswllt. Gallai hyn fod yn weithgaredd delfrydol ar gyfer Clwb STEM. Ond brysiwch! Y dyddiad cau yw 15 Chwefror 2015.

nol i'r cychwynYsgol Gyfun Emlyn yn cymryd aur o gopr!

Llongyfarchiadau i ddisgyblion o Ysgol Gyfun Emlyn a enillodd y wobr gyntaf yng Nghystadleuaeth Gopr 2014: Y Metal Hanfodol. Ennillodd Ruby Goldy wobr gyntaf yn y categori TGCh CA3 a Matthew Lumby yn y categori Iechyd a Gofal Iechyd CA4l. Mae manylion ar gael yma.

Gofynnwyd i’r myfyrwyr ddylunio poster a fyddai’n apelio at gynulleidfa rhwng 11-16 oed, gan amlygu’r rôl hanfodol mae coopr yn chwarae yn ein bywydau bob dydd, y nodweddion sy’n ei wneud yn hanfodol a’r manteision y mae’n eu cynnig i gymdeithas.

Cystadleuaeth 2015- I ddod yn fuan e-bostiwch info@copperalliance.org.uk i gofrestru eich diddordeb ac byddant yn anfon manylion cyn gynted ag y byddant ar gael.

“Roedd y gystadlaethau gopr yn gyfle gwych i bob myfyriwr archwilio effaith gwyddoniaeth ar fywyd bob dydd. Dros y pedair blynedd yr wyf wedi bod yn gysylltiedig,mae ansawdd a maint y ceisiadau wedi gwella’n sylweddol. Roedd y ceisiadau gorau yn dangos dealltwriaeth wyddonol dda o’r deunydd pwysig hwn ac roeddynt wedi cyfuno hyn â sgiliau creadigol cryf i gyflwyno eu neges.” Richard Needham, Cymdeithas Addysg Wyddoniaeth.

Her Faraday

Mae disgyblion o Ysgol Gyfun y Strade ymhlith chwe ysgol ar draws Cymru sydd wedi bod yn cymryd rhan yn Her Faraday eleni. Trefnwyd yr her gan IETac mae yn rhoi cyfle i dimau o ddisgyblion ymarfer sgiliau a gwybodaeth allweddol, ac i ddatblygu galluoedd datrys problemau. Mae union gynnwys yr her bob blwyddyn yn cael eu cadw yn gyfrinach i atal unrhyw dimau rhag cael mantais. Yr enillwyr yn Ysgol Gyfun Y Strade oedd y tîm gwyn: Dhammi Morris, Twm Westcott, Rebecca Stephens, Rhydian Davies, Emyr Evans a Osian Thomas, ac maent yn cael eu lleoli 12fed yn gyffredinol ar hyn o bryd ar y bwrdd arweinydd Her Faraday.

nol i'r cychwynLab mewn Lori

Mae Lab mewn Lori y Sefydliad Ffiseg wedi bod yn ysbrydoli gwyddonwyr ifanc mewn ysgolion yng Nghymru eto. Mae gwirfoddolwyr yn helpu myfyrwyr i ymgyfarwyddo gyda cyfres o arbrofion i helpu i ddod â’u hastudiaethau yn yr ystafell ddosbarth yn fyw. Yn ystod arbrofion gyda sain bu disgyblion hyn o Ysgol Bro Myrddin yng Nghaerfyrddin yn darganfod sut i deimlo y dirgryniadau o ffyrc tiwnio!

Gweithdai Seryddiaeth Ysbrydoledig ar gyfer athrawon yng Nghanolbarth Cymru

Primary school teachers practice activities from Universe in a BoxYsbrydoli, Hysbysu a Galluogi yw arwyddair y Ganolfan Dechnoleg Amgen ym Machynlleth (Canolbarth Cymru) a nod adran allgymorth Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Prifysgol Caerdydd. Dyma pam mae Ysbrydoli Addysg Gwyddoniaeth a phrosiectau fel y Bydysawd yn yr Ystafell Ddosbarth wedi dod at ei gilydd ar 3 Rhagfyr i gynnal sesiynau DPP cyfochrog ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd yn y ganolfan sydd wedi’i leoli ym Machynlleth, Canolbarth Cymru.

Yn ystod y sesiwn athrawon cynradd cafodd naw o ysgolion ar draws canolbarth Cymru gyfle i dderbyn amrywiaeth o offer addysg seryddiaeth i fynd yn ôl i’w dosbarthiadau. Roedd rhain yn cynnwys Blwch Bydysawd yn y Dosbarth a pecyn adnoddau, Pel Ddaear, nifer o lyfrau a gweithgaredd a mynediad i Rwydwaith Arsyllfa Telesgop Byd-eang Las Cumbres (LCOGT).

Cafodd athrawon uwchradd eu cyflwyno i Chromoscope, Y Bydysawd Aml – donfedd, Seren mewn Bocs, yn ogystal â meddalwedd fel Stellarium (am ddim) a Logger Pro (am ddim i aelodau Ysbrydoli Addysg Gwyddoniaeth). Cyflwynwyd bob atho i’r Arsyllfa Ysgolion Cenedlaethol ‘gan Dr Chris Leigh, a hefyd i’r rhaglen Llysgennad STEM sy’n cael ei gydlynu yng Nghymru gan Gweld Gwyddoniaeth.

Roedd presenoldeb da yn y sesiynau ac roedd y lleoliad nid yn unig yn rhoi cyfle i ysgolion o’r ardaloedd gwledig ar draws Canolbarth Cymru fod yn bresennol, ond roedd hefyd yn ein hatgoffa i gyd pa mor syfrdanol y gall cefn gwlad Cymru fod!

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk