Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

Mae fersiynau mwy o rai (ond nid pob un) o’r lluniau yn y cylchlythyr hwn – cliciwch ar y llun bach i weld.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion Gweld Gwyddoniaeth

Mae llawer o ddigwyddiadau newydd wedi cael eu gosod – ac mae eitemau newydd yn cael eu hychwanegu yn barhaus at ein tudalennau ar y we a thudalennau gwybodaeth athro. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwynElectroneg hawdd

Newidiadau i gyllid Gwobrau CREST

Mae arian grant ar gyfer Gwobrau CREST bellach wedi dod i ben, ac mae nifer o oblygiadau pwysig i ysgolion. Mae gwybodaeth lawn am hyn ar ein tudalen ar y we Gwobrau CREST. Os oes gennych chi unrhyw farn neu sylwadau yr ydych yn meddwl y gallai fod yn ddefnyddiol wrth i ni chwilio am ffynonellau eraill posibl o gyllid anfonwch e-bost atom yn crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Gyda chymorth yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, bydd Gweld Gwyddoniaeth yn cynnal DPP Electroneg DPP ar gyfer athrawon yng Nghymru yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror. Amcanion y prosiect yw i roi cipolwg o ddiwydiant i athrawon a chynyddu nifer y disgyblion sy’n astudio electroneg fel pwnc TGAU a dewis gyrfaoedd sy’n seiliedig ar electroneg.

Bydd y rhain yn cael eu cyflawni nodau trwy gyflwyno electroneg i ddisgyblion ar lefel CA3 ac ysgogi diddordeb yn y pwnc trwy ddarparu deunyddiau ac adnoddau priodol i Glybiau STEM (gan gynnwys meddalwedd Makey Makey). Bydd pob blwch adnoddau yn werth £200. Yn ogystal, rydym yn anelu at gysylltu busnesau / diwydiant i ysgol leol trwy weithwyr proffesiynol STEM sy’n rhan o’r Rhaglen Llysgenhadon STEM. Bydd y cysylltiadau rhwng ysgolion a’r byd gwaith yn hyrwyddo diddordeb athrawon a disgyblion mewn astudiaethau electroneg, prentisiaethau a graddau pellach.

Rydym yn awyddus i:

Manylion a chofrestru

Lleoliadau a dyddiadau’r gweithdai yw:

Mae lleoedd yn gyfyngedig – a bydd manylion llawn yn ogystal a cyfarwyddiadau ac ati yn cael eu hanfon at bawb sy’n cofrestru.

Dilyn i fyny

Ar ôl y gweithdy bydd yr ysgolion yn cael eu hannog i gwblhau o leiaf un prosiect (gyda o leiaf 6 o ddisgyblion) yn ystod tymor yr ysgol, a dod â’r prosiect a’r disgyblion sy’n cymryd rhan i ddigwyddiad dathlu yn ystod y tymor canlynol. (Bydd treuliau cyflenwi staff yn cael eu talu.)

Yn dilyn y digwyddiad dathlu sy’n dymuno ymgorffori astudio electroneg yn eu hysgol yn cael cynnig hyfforddiant pellach (3 diwrnod ac adnoddau gan gynnwys Circuit Maker) a chefnogaeth yn ystod eu blwyddyn gyntaf.

Mae digwyddiadau pellach yn cael eu cynllunio yn Abertawe a Gogledd Orllewin Cymru – am fwy o fanylion ewch i dudalen digwyddiadau ar y we Gweld Gwyddoniaeth, neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â cerian.angharad@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynSŵ yn cynnal digwyddiad rhwydweithio STEM

Zoo hosts STEM networkingDaeth athrawon a Llysgenhadon STEM at eu gilydd mewn digwyddiad rhwydweithio defnyddiol a gynhaliwyd yn Manor House Wildlife Park (Sw Cymru Anna) ym mis Tachwedd. Arweiniodd Rheolwr Datblygu y Parc, Dilys Burrell daith o amgylch y tiroedd, yn egluro’r cysylltiadau addysgol a gynigir gan ymweliad. Dilynwyd y daith gyda cyfarfod rhwydweithio dan do, lle cyflwynodd Dilys ragor o wybodaeth am yr adnoddau y mae hi a’i thîm yn darparu ar gyfer ysgolion.

Trafododd athrawon ffyrdd y maent yn teimlo fod y Rhaglen Llysgenhadon STEM a digwyddiadau rhwydweithio athrawon yn helpu i gyfoethogi gwersi. Siaradodd y Llysgenhadon am yr hyn y gallent ei gynnig fel unigolion i ysgolion. Roedd awydd i rannu gwybodaeth am y ffordd orau i baratoi disgyblion ar gyfer bywyd gwaith yn y dyfodol, ac ar gyfer cyfarfodydd pellach i gyfnewid mwy o syniadau.

nol i'r cychwynLlwyddiant mathemateg Dyffryn Taf

Dyffryn Taf Maths Challenge successBydd myfyrwyr o Ysgol Dyffryn Taf yn Hendy-Gwyn ar Daf yn chwifio baner Cymru yn Rownd Derfynol yr Her Fathemateg Cenedlaethol ym mis Chwefror.

Enillodd y tîm o bedwar y rownd derfynol ranbarthol yng Nghaerdydd, ac yn awr maent yn mynd ymlaen i wynebu enillwyr rhanbarthol eraill yn Llundain.

Mae’r gystadleuaeth wedi ei anelu at fyfyrwyr o flynyddoedd 11-13. Maent yn cael eu profi ar eu sgiliau cyfathrebu a gwaith tîm yn ogystal â mathemateg. Mae rowndiau yn cynnwys cystadleuaeth grŵp, sef math o ras gyfnewid, a chroes-nifer (yn debyg i croesair, ond gyda rhifau).

Disgyblion o dîm Dyffryn Taf yn cynnwys Harvey Yau o Flwyddyn 9, gyda disgyblion hŷn Phoebe West, Corinne Yau a Martha Walters.

nol i'r cychwyn72 o ferched yn cymryd rhan mewn rhaglen Cadetiaid Diwydiannol cyffrous gyda Airbus

Airbus logoCymerodd 72 o ferched 12-14 oed o ysgolion ar draws Gogledd Cymru ran yn lansiad y Rhaglen Cadetiaid Diwydiannol yn y ffatri Airbus ym Mrychdyn. Yn y bresennol yn y digwyddiad oedd Edwina Hart AC, y Gweinidog dros Wyddoniaeth, yr Economi a Thrafnidiaeth.

Bydd y rhaglen gyda Airbus rhoi cipolwg i mewn i weithgynhyrchu, a’i nod yw ysbrydoli’r merched i ddilyn pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). Dros y 10 wythnos, bydd y merched yn cael y cyfle i weithio ochr yn ochr â mentoriaid Airbus ar brosiect amgylcheddol Go4SET, cymryd rhan mewn sesiynau gyda’u timau prosiect i astudio, ymchwilio, datblygusyniadau ag atebion yn ogystal â chael profiad uniongyrchol yn y gweithle.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen, bydd bob myfyriwr yn cymryd rhan mewn dathliad a diwrnod asesu a gynhelir yn Airbus lle bydd pob myfyriwr yn fel ‘Cadet Diwydiannol ‘ graddio yn seiliedig ar brosiectau profiad gwaith.

Cafpdd menter Cadetiaid Diwydiannol ei dreialu yn 2011 gan Tata Steel ac mae wedi ei ysbrydoli gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru. Mae’r rhaglen yn creu cysylltiadau rhwng ysgolion a busnesau lleol i godi dyheadau ac annog ac ysbrydoli pobl ifanc yn y DU am ddiwydiant. Mae Cadetiaid Diwydiannol yn rhedeg ar y cyd ag elusen addysg Ymddiriedolaeth Datblygu Peirianneg (EDT) ac yn cael ei gefnogi gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol ar gyfer ei gyflwyno yn Lloegr.

Rhagor o wybodaeth yn www.industrialcadets.org.uk.

nol i'r cychwynHer Tîm Peirianneg yn helpu llwyddiant Wythnos Peirianwyr Yfory yng Nghymru

Engineering Team Challenge helps success of 
Tomorrow’s Engineers’ Week in WalesMae Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) Cymru wedi cyflwyno Her Tîm Peirianneg llwyddianus i ysgolion ar draws De Cymru fel rhan o Wythnos Peirianwyr Yfory (4-8 Tachwedd) yn tynnu sylw at yr amrywiaeth, y cyfle a a’r wobr sydd ar gael o yrfa mewn peirianneg.

Mae cyfanswm anhygoel o 450 o ddisgyblion o 29 o ysgolion wedi cymryd rhan yn yr Her, a gynhaliwyd ym Mhrifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd. Yn ychwanegol at y 430 o ddisgyblion blwyddyn 9 a 20 o ddisgyblion Blwyddyn 8, mae’r tîm hefyd wedi cyrraedd 40 o athrawon a rhieni sy’n dylanwadu ar ddewisiadau pwnc a gyrfa. Trefnwyd yr Her gan dîm o Raddedigion a Myfyrwyr Grŵp (G & S) ICE Cymru a’i redeg gan 50 o Lysgenhadon STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), graddedigion peirianneg a myfyrwyr prifysgol.

Engineering Team Challenge helps success of 
Tomorrow’s Engineers’ Week in WalesGofynnodd y Grŵp G & S i ddisgyblion iddylunio strwythur malws melys a sbageti, o leiaf metr o uchder, ac yna ei brofi i dinistrio ar ysgwydwyr seismig o fewn cyfnod o 90 munud. Bob dydd yn ystod yr wythnos gofynnodd y Grŵp G & S i’r myfyrwyr ddefnyddio cyfuniad o theori a gwaith ymarferol i gyflawni dyluniad economaidd, cynaliadwy cadarn. ‘Roedd y beirniaid yn eu marcio am y strwythurau mwyaf deniadol, y cynllun gorau a’r strwythyr mwyaf sefydlog.

daeth Yr Her i ben gyda thaith o amgylch y prifysgolion ym Mhrifysgol Caerdyddlle cafodd y disgyblion gyfle i weld model o Aber yr Afon Hafren, tra ym Mhrifysgol Abertawe cawsant gyfle i weld y Car Uwchsonig BLOODHOUND.

At ei gilydd, mae’r Her yn anelu i roi cipolwg ar waith peirianwyr sifil a sut y maent yn allweddol yn y broses o ddylunio ac adeiladu heddiw i fyfyrwyr ac rhoi cyfle i athrawon i gael blas ar fyd cystadleuol, cyfle cyfartal ac amrywiaeth y diwydiant peirianneg byd-eang.

Diolch i Kishan Patel Cadeirydd Her Tîm Peirianneg, y tîm o 50 o wirfoddolwyr Llysgenhadon STEM a’u cwmnïau am eu cefnogaeth, y prifysgolion am gynnal y digwyddiad, yn ogystal a’r noddwyr Atkins, Alun Griffiths (Contractwyr) Cyf, IMechE, Skanska, Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru, SWIEET, a CH2M HILL Sylfaen ar gyfer y grant. Rydym hefyd yn ddiollchgar am gymorth Gweld Gwyddoniaeth, Science Made Simple, ARUP a Hyder Consulting.

Dywedodd Keith Jones, Cyfarwyddwr ICE Wales Cymru: “Mae digwyddiadau fel yr Her yn helpu disgyblion i ystyried peirianneg fel dewis gyrfa posibl. Rydym yn eu hannog i ‘feddwl ar raddfa fawr a meddwl am beirianneg sifil’. Mae gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau fel Gweld Gwyddoniaeth yn hanfodol er mwyn i ysgolion gael y profiadau gorau y gallwn ei gynnig.”

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gall ysgolion gymryd rhan yn yr Her 2014, cysylltwch â wales.cymru@ ice.org.uk.

nol i'r cychwynAthro o Aberystwyth athro yn ennill Gwobr Athro Ffiseg IOP

Aberystwyth teacher wins Welsh physics teacher awardMewn digwyddiad a drefnwyd i ddathlu llwyddiant gwyddonwyr, athrawon ac arweinwyr busnesau uwch-dechnoleg, dyfarnwyd Gwobr Athro y Sefydliad Ffiseg (IOP) i athro ffiseg o Aberystwyth Stephen Jones yn ôl Dr Frances Saunders, Llywydd IOP.

Mae Stephen Jones, o Ysgol Penglais, Aberystwyth, wedi cael ei gydnabod fel athro eithriadol sydd wedi datblygu doniau a diddordebau disgyblion ar draws ystod gallu eang, a chyflawni canlyniadau rhagorol.

Mae ei enwebiad ar gyfer y wobr yn nodi, “Mae wedi gweithio’n ddiflino i ddatblygu a chyflwyno’r cwrs Gwyddoniaeth Gymhwysol BTEC, ac mae wedi cyflwyno cynllun gwobrau CREST ar gyfer disgyblion ag anghenion arbennig, sydd wedi helpu yn aruthrol gyda chymhelliant ac wedi creu ymdeimlad mawr o gyflawniad ymysg y disgyblion.” Mae’r dyfyniad hefyd yn tynnu sylw at y cysylltiadau cryf Mr Jones wedi adeiladu â Phrifysgol Aberystwyth, sydd wedi rhoi cyfle i’w fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau ymchwilio yn labordai yr israddedigion.

Fel yr esbonia Matthew Brown, y Pennaeth yn Ysgol Penglais, cymerodd newid gyrfa dewr i Mr Jones gyflawni ei alwedigaeth yr ystafell ddosbarth. “Mae Steve Jones yn gaffaeliad i’r Ysgol Penglais. Mae hefyd yn fodel rôl ardderchog ar gyfer y bobl hynny sy’n ystyried newid gyrfa i fod yn athro. Ar ôl 14 mlynedd yn gweithio fel postmon, cymerodd Steve y cam dewr o gofrestru fel myfyriwr llawn amser ym Mhrifysgol Aberystwyth i astudio ffiseg.”

Cyflogwyd ef gan yr ysgol ym mis Medi 2006 a daeth yn Bennaeth Ffiseg yn 2008 ac mae yn denu mwy na 30 o fyfyrwyr bob blwyddyn i astudio Ffiseg Safon Uwch.

Fel mae un cyn-ddisgybl, sydd yn awr yn astudio peirianneg ym Mhrifysgol Caergrawnt, yn ysgrifennu, “Yn ystod y ddwy flynedd pan fu Mr Jones yn dysgu ffiseg i mi roedd yn athro gwych. Roedd Mr Jones yn ysbrydoliaeth o fewn y dosbarth a thu allan, lle bu’n rhedeg gweithgareddau ychwanegol megis cymryd rhan yn y Cynllun Addysg Peirianneg Cymru, a oedd yn rhan allweddol yn fy mhenderfyniad i astudio peirianneg.”

nol i'r cychwynCynhyrchu trydan gan y genhedlaeth nesaf o beirianwyr!

ECNMW Englineering ChallengeBu myfyrwyr Mathemateg a Ffiseg Lefel A o ysgolion a cholegau ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru yn cymryd rhan dros yr ychydig fisoedd diwethaf mewn Sialens Peirianneg a drefnir gan y Ganolfan Peirianneg Gogledd a Chanolbarth Cymru (ECNMW).

Gan weithio mewn grwpiau bach, mae’r myfyrwyr yn cael y dasg o adeiladu generadur trydan wedi ei bweru â llaw gan ddefnyddio pecyn o rannau a ddarperir. Mae cyfyngiadau a geir mewn tasgau ‘ bywyd go iawn ‘ mewn diwydiant yn cael eu gosod ar y grwpiau – fel yr amser a ganiateir, cost y darnau, ac ymgynghoriaeth neu atgyweirio ychwanegol – er mwyn sicrhau bod y dasg mor realistig â phosibl. Mae marciau ychwanegol ar gyfer cynhyrchu foltedd uwch ac ar gyfer ceinder peiriannyddol. ‘Roedd Llysgenhadon STEM o ystod o sefydliadau a chwmnïau wrth law i gynorthwyo gyda’r tasgau a chynnig cyngor.

ECNMW Englineering ChallengeYn y digwyddiad Mhrifysgol Bangor ym mis Tachwedd daeth cyfanswm o 141 o fyfyrwyr i gymryd rhan, yn gweithio mewn mwy na 30 o grwpiau. ‘Roedd y tîm buddugol – sy’n cynnwys myfyrwyr o Ysgol David Hughes, Ysgol Uwchradd Dinbych, Ysgol Friars a Choleg Llandrillo – wedi llwyddo i gynnal foltedd o 3.9v am dros 10 eiliad!

Ar ôl y seremoni wobrwyo rhoddodd Rory Jones, peiriannydd o Dŵr Cymru (a gyrrwr yn y Rali diweddar yng Nghymru !) gyflwyniad ysbrydoledig, darluniadol ar sail ‘Gyrfa mewn Peirianneg'.

Mae Canolfan Peirianneg Gogledd a Chanolbarth Cymru yn cael ei gefnogi gan y IOP, IMechE, ICE ac IET, gyda’r digwyddiadau Her Peirianneg yn derbyn cymorth ychwanegol gan Gyrfa Cymru a Magnox.

nol i'r cychwynMathemateg yn ‘cyfrif’ yn Ysgol Uwchradd Tywyn

Mathematics ‘counts’ at Ysgol Uwchradd TywynMae myfyrwyr ac athrawon yn Ysgol Uwchradd Tywyn yn credu fod ‘Mathemateg yn cyfrif’, ac felly roeddynt yn awyddus i gymryd rhan yn y Diwrnod Rhif Cenedlaethol ar 3 Rhagfyr i godi proffil Mathemateg ymhellach yn yr ysgol ac, ac ar yr un pryd codi arian ar gyfer yr NSPCC.

Yn ogystal â chymryd rhan mewn gweithgareddau arbennig yn ystod y gwersi, ac yn gwisgo rhif i’r ysgol, bu myfyrwyr blwyddyn 8 a 9 yn trefnu amryw stondinau a gweithgareddau ar thema rhif yn ystod egwyl y bore. Roedd rhain yn cynnwys gwerthu byrbrydau siâp – rif, amcangyfrif faint o ffyn ffrwythau fyddai yn cyrraedd pen y bloc gwyddoniaeth, a cheisio cael peli i fownsio i mewn cwpanau rhifo.

Roddodd cynllunio eu stondinau a gweithgareddau gyfle i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 3 i weithio gyda’i gilydd mewn grwpiau, gan drafod ac amcangyfrif y siawns o ennill, a phenderfynu sut i hyrwyddo eu gweithgareddau i fyfyrwyr eraill. Rhoddodd y profiad gyfle iddynt ddelio gyda chwsmeriaid a thrafod arian mewn 15 munud prysur iawn iddynt!

Cytunodd pawb hyn yn ffordd i wneud Mathemateg yn ‘hwyl’, ac ar yr un pryd codi dros £300 ar gyfer yr NSPCC a Childline.

nol i'r cychwynDiwrnodau Darganfod STEM ym Mhrifysgol Aberystwyth

The STEM Discovery Days at Aberystwyth UniversityMewn Diwrnodau Darganfod STEM ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Rhagfyr gwelwyd myfyrwyr blwyddyn 9 yn datrys bosau mathemategol ymarferol, adnabod gwahanol siwgrau gan ddefnyddio spectroscop IG, efelychu llosgfynyddoedd a gollwng balwnau wedi eu llenwi â dŵr o ffenestr ar y 3ydd llawr!

Trefnir gan dugwyddiad gan Ganolfan Prifysgol Aberystwyth ar gyfer Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol ynghyd â STEM Cymru. Mae y dyddiau yn anelu at roi cyfle i fyfyrwyr blwyddyn 9 i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau hwy sy’n seiliedig ar STEM, tra’n cynnig cipolwg ar gyfleusterau’r Brifysgol megis eu labordai addysgu ac offer arbenigol.

The STEM Discovery Days at Aberystwyth UniversityCymerodd myfyrwyr o bedwar ysgol uwchradd yng Ngheredigion (Ysgol Tregaron, Ysgol Dyffryn Teifi, Ysgol Penglais ac Ysgol Uwchradd Aberteifi) ran yn gynnar ym mis Rhagfyr, gyda’r tri arall, Ysgol Penweddig, Ysgol Aberaeron ac Ysgol Bro Pedr, o ganlyniad i ymweld ym mis Ionawr.

Arweinwyd bob un o’r sesiynau gan aelodau o grŵp o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, pob yn ohonynt yn Llysgenhadon STEM a elwir yn ‘Bysgwyr Ffiseg’. Y dasg oedd i adeiladu strwythur a fyddai’n amddiffyn balŵn llawn dŵr oedd yn cael ei ostwng o safle uchel yn y bloc Ffiseg ac yn disgyn ar concrid.

Roedd y dyluniadau yn amrywiol a dychmygus, yn cynnwys gwellt plastig, balwnau (y tro hwn llenwi ag aer), papur a thâp gludiog. Roedd llawer o dystiolaeth o rannu syniadau ac yn gweithio gyda’i gilydd ac fel y daeth y profion terfynol i ben, cytunodd pawb gyda mwy o amser a thrwy dreialu syniadau, gellid fod wedi llwyddo yn y dasg!

nol i'r cychwynDal carbon

Capturing carbonMae disgyblion blwyddyn 8 yn Ysgol y Strade yn Llanelli wedi bod yn ymchwilio i ffyrdd o leihau allyriadau carbon. Maent yn profi nifer o wahanol gemegau, i weld apa un oedd y gorau yn amsugno carbon sy’n cael ei ryddhau o losgi ethanol.

Capturing carbonCyflwynodd Athro Hilary Cotterell y pwnc drwy drafod hylosgi, ac allyriadau carbon. Yna cynhaliodd y disgyblion ymchwil cyn gwisgo cotiau labordy a gogls amddiffynnol ar gyfer eu gwaith ymarferol.

Roedd y myfyrwyr yn gwneud y prosiect fel modd o ennill Gwobr Efydd CREST.Mae Ms Cotterell yn gwerthfawrogi’r wobr CREST fel modd o annog disgyblion i feddwl am eu gwaith ymchwil eu canlyniadau a gwerthuso. Mae hi’n dweud eu bod yn caffael sgiliau angenrheidiol i hybu eu diddordeb a’u gweithgareddau mewn gwyddoniaeth.

Gan weithio mewn grwpiau bach, bu y myfyrwyr profi cemegau amrywiol i weld pa un oedd yn amsugno y mwyaf o garbon deuocsid. Roedd hyn yn cynnwys cadw cofnodion cywir o’r holl newidiadau ym mhwysau y sylweddau.

nol i'r cychwynCystadleuaeth Her Greenpower Cymru

Dyffryn Taf School Greenpower ChallengeBydd ail dîm Cymru yn cystadlu yn yr Her Greenpower yn 2014. Bydd y Tîm Dragon o Ysgol Dyffryn Taf yn Hendy-Gwyn ar Daf yn ymuno â Teigrod Aberteifi o Geredigion sydd wedi bod yn cymryd rhan ers 2011.

Yn Her Greenpower mae myfyrwyr dylunio, adeiladu a rasio car trydan. Mae pob tîm yn cael yr un modur a chwe batri, ac maent yn rhydd wedyn i gynllunio eu car o fewn y rheolau sefydlog.

Mae Teigrod Aberteifi, o Ysgol Uwchradd Aberteifi wedi ennill lle yn y deg uchaf yn y rowndiau rhanbarthol ym mis Hydref ac yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol fis Mehefin nesaf. Bydd y digwyddiad yn gweld timau yn cystadlu o bob cwr o’r DU, UDA a Gwlad Pwyl. Cafodd car y Teigrod ei arddangos yn lansiad Rali Cymru Prydain Fawr yn Llandudno ym mis Tachwedd.

Team Dragon Young Engineers ClubYn y cyfamser, dros y ffin yn Sir Gaerfyrddin, mae aelodau o Glwb Peirianwyr Ifanc Tîm y ddraig yn brysur yn gweithio ar eu car. Maent yn cyfarfod bob amser cinio yn yr adran Dylunio a Thechnoleg, ac mae rhan o’r prosiect yn cynnwys codi arian i gystadlu. Mae’r tîm wedi dod o hyd i gynllun arloesol ‘Prynu Bolt’ ar gyfer noddwyr, sy’n rhestru cost gwahanol rannau sydd eu hangen i wneud y car cystadleuol.

Maent wedi derbyn cefnogaeth gan gwmni lleol J & J Motors, ac wedi benthyg y model diweddaraf o’r Nissan Leaf ar gyfer y myfyrwyr i helpu brofi a gwerthuso eu dyluniad.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk