Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Blwyddyn Newydd Dda! Gobeithio i chi i gyd gael amser da dros y Nadolig.

Bydd llawer ohonoch yn dechrau paratoi ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Peiriannneg sydd i’w chynnal eleni rhwng y 9-18 o Fawrth. I gefnogi eich digwyddiadau ymwelwch â gwefan y Gymdeithas Wyddoniaeth Brydeinig (www.nsew.org.uk) i gofrestru eich digwyddiad, lawrlwytho pecynnau gweithgaredd a cwisiau, archebu deunyddiau hyrwyddo AM DDIM, cystadlaethau, ennill gwobrau ac i geisio am wobr digwyddiad. Enillydd gwobr digwyddiad y llynedd oedd Ysgol Gynradd Tre Uchaf, Llwchwr, Abertawe.

Erbyn hyn mae llai na tair wythnos ar ôl i ysgolion gofrestru manylion eu tîm ar gyfer Her STEM 9: Her Y Ffagl Paralympaidd! Mae cyfle i dimau ysgol ennill mynediad arbennig i Her Ffagl Paralympaidd ynghŷd â gwobrau ariannol i brynnu offer ar gyfer eu clwb STEM. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru tîm ar gyfer Her STEM 9 yw dydd Llun, Ionawr 23 am 5yh. Bydd sesiynau beirniadu lleol rhwng yr 20 a’r 28 o Chwefror a bydd rownd derfynol yr Her ddydd Sadwrn, Mawrth 17 yn ‘The Big Bang’: Ffair Gwyddoniaeth a Peirianneg yn yr NEC ym Mirmingham.

Mae Llysgenhadon STEM ar gael i gefnogi digwyddiadau ysgolion yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Peiriannneg a’r Her STEM. Cysylltwch â Sian Ashton ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk am fwy o wybodaeth neu ewch i http://networking.stemnet.org.uk/ a cliciwch ar ‘REQUEST A STEM AMBASSADOR’. Rydym wedi cael ceisiadau gan Lysgenhadon STEM sydd â diddordeb mewn cysylltiadau gydag ysgolion cyfrwng cymraeg.

nol i'r cychwynRownd Derfynol Big Bang 2011-12

Big Bang logoI’w gynnal yn yr NEC ym Mirmingham ar Fawrth 15-17, mae’r Big Bang yn ddigwyddiad rhad ac am ddim sydd yn gyfle gwych i’ch myfyrwyr neu blant i brofi gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg mewn modd agos a newydd. Bydd pob math o weithgareddau i’w gwneud, sioeau theatr i’w mwynhau a cewch eich hysbrydoli gan dalent gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg gorau’r wlad.

Bydd pawb fydd yn rownd derfynol Cystadleuaeth Genedlaethol Gwyddoniaeth a Peirianneg yn y Ffair Big Bang yn derbyn tystysgrif personol a bag nwyddau mewn cydnabyddiaeth o’u llwyddiant. Unwaith bydd y beirniadu wedi dod i ben mae nifer o wobrau ar gael i’r enillwyr lwcus.

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar gyrraedd y Rownd Derfynol trwy’r Ffeiriau Big Bang lleol. Bydd rhestr lawn ar gael yn fuan.

Unigolion:

Timau:

Am fwy o fanylion ewch i www.thebigbangfair.co.uk/teachers.cfm

nol i'r cychwynMaths Inspiration

Mathis InspirationDaeth bron i 500 o bobl ifanc (Blynyddoedd 11 a 12) i’r digwyddiad ‘Maths Inspiration’ yng Nghaerdydd ar Ragfyr 7. Cynhaliwyd y sioe yn neuadd gyngerdd newydd a gwych Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, cyferbyniad amlwg i’r dosbarthiadau lle mae’r rhan fwyaf o drafodaethau mathemateg yn digwydd. Amcan ‘Maths Inspiration’ yw i ddangos bod llawer mwy i fathemateg na dim ond pasio arholiadau a bod gan fathemateg gymhwysiadau eang yn y byd go iawn ac y gall hyd yn oed fod yn hwyl. Clywodd y myfyrwyr Paul Shepherd yn disgrifio sut y defnyddwyd mathemateg i ddylunio stadiwm Olympaidd Llundain ac yna bu’r awdur Rob Eastaway yn egluro’r mathemateg y tu ôl i gemau teledu megis ‘Million Pound Drop’ a ‘Deal or No Deal’. Roedd Matt Parker yn llywio’r cyfan gyda’i gyfuniad o fathemateg a chomedi – mae’n perfformio’n gyson gyda sêr fel yr Athro Brian Cox a Simon Singh. Roedd y trefnwyr yn awyddus i gyffroi y myfyrwyr hynny sydd ddim yn disgwyl mwynhau mathemateg ac, yn ôl y sôn, mi weithiodd. Dyma sylw gan un athro o Bort Talbot: “Fe fwynhaodd pob un o’n myfyrwyr ni oedd wedi mynd i’r sioe ac maent wedi bod yn brolio’n ddi-baid dros y rhai oedd wedi dweud eu bod am fynd ac wedi newid eu meddyliau. Maent i gyd wedi dweud y dylen ni annog mwy o fyfyrwyr i fynd y flwyddyn nesaf.” Bydd ‘Maths Inspiration’ yn dod i Gaerdydd eto ar ddiwedd 2012. Gwnewch yn siwr nad yw eich ysgol chi yn colli allan y tro nesaf. Am fwy o wybodaeth ewch i www.mathsinspiration.com

nol i'r cychwynClwb Ceir Jaguar

Jaguar logo“Dwi 17 eiliad ar y blaen”, rhuodd Matthew, “a dim ond dau lap i fynd!” Ond mae ei or-hyder yn troi yn drasiedi wrth i’w gar redeg allan o danwydd ar y lap olaf. Yn ffodus, does neb yn clywed ei ebychiadau truenus gan bod ei wrthwynebwyr yn gweiddi cymaint mewn rhyddhad at ei anffawd ac mae un cystadleuydd yn dathlu buddugoliaeth annisgwyl. Cyffrous!

Croeso i Glwb Ceir Jaguar yn Ysgol Uwchradd Caerdydd. Mae’r Clwb, sydd ar agor i bawb yng Nghyfnod Allweddol 3, yn galluogi disgyblion i ddylunio ac adeiladu car Fformiwla 1 a rasio yn erbyn ei gilydd mewn efelychiad cyfrifiadurol. Mae disgyblion yn gweithio mewn timau o ddau gyda llwyddiant wedi ei sylfaenu ar fathemateg a meddwl strategol. I fod yn rhan o ras mae gofyn i’r disgyblion ddadansoddi trac y ras a dylunio eu car i gydfynd â gofynion y trac. Gan ddefnyddio canrannau, cyfrifo onglau ac ychydig o wyddoniaeth, mae timau yn darparu tanwydd i’w ceir ac yn dylunio srategaeth ras, gan gynnwys ‘pit stops’ a teiars, i wneud y mwyaf o’u siawns o ennill.

Defnyddir meddalwedd sydd wedi ei gynhyrchu gan Cambridge Software House ac mae’n galluogi cystadleuaeth rhwng ysgolion. Yn 2011, cafodd Ysgol Uwchradd Caerdydd flwyddyn wefreiddiol. Ym mis Mawrth enillodd y tîm gorau (blwyddyn 8) y rownd AALl i ennill lle yn Rownd Gynderfynol Genadlaethol y DU. Yna cafodd y llwyddiant gwych yma ei wella gan ddau ddisgybl o flwyddyn 7, oedd hefyd trwyddo i’r Rownd Gynderfynol, a lwyddodd i gael lle yn Rownd Derfynol y DU. Aeth y bechgyn i’r Rownd Derfynol Genedlaethol ar Fehefin y 30ain yn The Heritage Motor Centre yn Swydd Waric gan ddod yn 5ed allan o 12 tîm gorau y DU yn eu grŵp oedran.

Mae’r clwb yn ffordd wych o ennyn diddordeb y mathemategwyr mwyaf dawnus a brwdfrydig. Mae disgyblion yn mwynhau gweithio gyda’i ac yn erbyn ei gilydd i ddatblygu’r ceir cyflymaf. Ond mae’r cyffro mwyaf yn ystod diwrnod y ras. Pwy feddyliai y gallai pecyn meddalwedd syml a mathemateg greu cymaint o gyffro.

nol i'r cychwynGwyddoniaeth i bobl ifanc – darllen, adolygu a’i wneud e ar y radio

Fel gweithgaredd i annog pobl ifanc i gael profiad o wyddoniaeth y tu allan i’r ystafell ddosbarth ac i’w weld fel rhan o’u diwylliant hamdden, daeth ein cynrychiolydd Gweld Gwyddoniaeth yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru o hyd i brosiect heriol ar gyfer Fforwm Ieuenctid Brynteg yn Wrecsam. Gwnaeth y fforwm gais i fod yn rhan o broses beirniadu Gwobr Llyfr Pobl Ifanc y Gymdeithas Frenhinol (Royal Society Young People’s Book Prize) eleni a buont yn ffodus i fod yn un o’r 75 panel a ddewiswyd. Am fwy o fanylion ewch i http://royalsociety.org/awards/young-people/dorion-young/

Trwy’r gystadleuaeth yma, mae’r Gymdeithas Frenhinol (Royal Society) yn bwriadu annog ysgrifennu, cyhoeddi a darllen llyfrau da, hygyrch sydd yn cyfathrebu gwyddoniaeth i bobl ifanc. Eleni, y bobl ifanc sydd yn ddarllenwyr targed y llyfrau sydd yn penderfynu pa un fydd yn ennill.

Bu’r Fforwm Ieuenctid ar orsaf radio gymunedol Wrecsam FM, yn trafod y llyfrau a’r broses beirniadu ar ‘Calon Talks Books’. Gwnaethant y mwyaf o’r holl brofiad trwy hyrwyddo eu grŵp, cymeryd taith o amgylch adnoddau radio a llyfrgell Prifysgol Glyndŵr ac – yn ddewr iawn – ymgymeryd â’r dasg anodd o gyflwyno ar y radio.

Mae pobl ifanc Fforwm Ieuenctid Brynteg rhwng 12eg a 14eg oed ac yn mynychu ysgolion Bryn Alun a St Joseph yn Wrecsam ond hefyd yn cwrdd yn wythnosol yn y Fforwm i drafod materion sydd yn effeithio ar bobl ifanc, i gefnogi’r gymuned gyda digwyddiadau lleol ac i hyrwyddo darlun bositif o bobl ifanc yn eu hardal.

Mae’r panel beirniadu wedi cyflwyno ei benderfyniad i’r Gymdeithas Frenhinol a bydd canlyniadau grwpiau ledled Prydain yn cael eu cyfuno i benderfynu ar yr enillydd terfynol a caiff y cyhoeddiad hwnnw ei wneud ar ddiwedd y flwyddyn.

nol i'r cychwynDisgyblion Tregib yn hercian, camu a neidio i lwyddiant Llundain 2012

Mae disgyblion o Ysgol Tregib yn Sir Gâr wedi dod i’r brig mewn cystadleuaeth genedlaethol ac wedi ennill tocynnau Llundain 2012 i’w hysgol.

Design My Break logoWedi i wyth o ysgolion gael eu dewis i fod yn y rownd derfynol allan o gannoedd o ysgolion o bob cwr o’r DU, enillodd y pump disgybl y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth ‘Design My Break’ GE am gyflwyno syniad arloesol ar sut i dreulio eu amser egwyl.

Roedd y gystadleuaeth ar agor i ddisgyblion rhwng 11 a 14 oed ac roedd gofyn iddynt weithio mewn timau i feddwl am weithgareddau ysbrydoledig ac arloesol ar gyfer egwyl canol dydd yn yr ysgol a’i wneud yn amser hapus ac iachus o fewn y diwrnod ysgol.

Roedd yn rhaid i’r disgyblion ystyried tair elfen; bwyd, gweithgaredd a lles emosiynol fel rhan o’u syniad. Hefyd, roedd gofyn iddynt ystyried sut yr oedd y gwerthoedd Olympaidd a Pharalympaidd yn cael eu hadlewyrchu yn eu syniad, yn enwedig ysbrydoliaeth, cyfeillgarwch ac arweinyddiaeth.

Cynrychiolwyd Ysgol Tregib gan dîm o bump o ddisgyblion Blwyddyn 7, Hannah Doel, George David, Siriol Richards, Daniel Davis a Carys Jones, a enillodd gyda’u syniad o system bwyntiau i wobrwyo disgyblion ar pa mor iach yw eu cinio a faint o weithgareddau all-gyrsiol chwaraeon ac ymarfer corff 5x60 maent yn cymeryd rhan ynddynt. Roedd eu syniad wedi creu argraff ar y panel beirniaid, oedd yn cynnwys Jonathan Edwards a enillodd fedal aur Olympaidd am y naid driphlyg.

Fel enillwyr y gystadleuaeth, bydd tîm Ysgol Tregib yn derbyn chwe tocyn i ddigwyddiad Olympaidd yn ystod Gemau Llundain 2012, yn ogystal â £1,000 i droi eu syniad yn realiti.

Dywedodd Simon Davies, athro Addysg Gorfforol yn yr ysgol: “Roedd y disgyblion yn ffantastig. Am grŵp o unigolion mor ifanc, roeddynt yn hynod o aeddfed ac roeddwn yn falch iawn o’u gweld yn ymddwyn mor broffesiynol ar y diwrnod.

“Mae’n amhrisiadwy gweld pobl ifanc yn cael eu gwobrwyo am eu gwaith caled, ac roeddynt yn ei lawn haeddu. Fel tîm ac fel ysgol rydym yn gobeithio y gallwn ysbrydoli eraill o fewn ein cymuned i ddilyn ffordd o fyw mwy iachus. Roedd yn foment ardderchog i’w gweld yn dod yn bencampwyr y DU, yn enwedig gan eu bod wedi eu canmol am eu hagwedd a’u haeddfedrwydd ar achlysur mor fawreddog.”

Roedd yr ysgol wedi gallu cymeryd rhan yng nghystadleuaeth GE am ei bod yn rhan o rwydwaith ysgolion Get Set Network o amgylch y DU. Mae Get Set ar agor i bob ysgol yng Nghymru. Am fwy ar y gystadleuaeth ewch i www.designmybreak.co.uk.

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk

nol i'r cychwynGweithgareddau

Cenhadaeth X: Hyfforddwch i fod yn ofodwr

Her rhyngwladol ar gyfer myfyrwyr sy’n dod y cyffro o archwilio’r gofod i ddysgu am ffordd o fyw iach. Cafodd y gweithgareddau eu datblygu ar y cydrhwng NASA a’r Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA) lle ‘roedd gwyddonwyr a gweithwyr ffitrwydd proffesiynol yn gweithio’n uniongyrchol gyda gofodwyr. Am fwy o wybodaeth…

‘Survival’

Gêm symudol cyflym yn rhad ac am ddim i godi ymwybyddiaeth am anifeiliaid y byd sydd mewn perygl. Rhyngweithiol ac yn addysgol,mae ‘Survival’ yn ffordd wych i annog chwilfrydedd plant am y byd naturiol. Am fwy o wybodaeth…

Dark Sky Wales

Mae “Dark Sky Wales” yn dîm o addysgwyr a seryddwyrbrwdfrydig. Mae ein hamrywiaeth o weithdai cyffrous a phartneriaethau diwydiannol cryf yn arwain at un nod syml – “i ysbrydoli meddyliau ifanc”. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynGrantiau / Bwrsari / Gwobrau

Cynllun Grant Ysgolion

Mae’r Cynllun Grant Ysgolion yn gynllun a arienir gan IOP / STFC ac yn anelu at ddarparu ysgolion gyda grantiau o hyd at £ 500 ar gyfer prosiectau neu ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â’r addysgu neu hybu ffiseg. Am fwy o wybodaeth…

Nawdd gan y Sefydliad Ffiseg yng Nghymru

Mae cynllun grant y Sefydliad Ffiesg yng Nghymru grant wedi’i gynllunio i roi cefnogaeth ariannol o hyd at £1,000 i unigolion a sefydliadau sy’n trefnu digwyddiadau a gweithgareddau Ffiseg yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynGwobrau Athrawon

Cymrodoriaeth Anthony Waterhouse

Mae’r Cymrodoriaeth Anthony Waterhouse werth £ 2,500 dros ddwy flynedd ac yn rhoi cyfle i athrawon gael mynediad i gronfeydd i’w helpu i ddatblygu syniad segur neu eginol a fydd yn ddefnyddiol yn yr ystafell ddosbarth. Am fwy o wybodaeth…

Gwobrau Addysg RSC

Mae’r RSC yn anrhydeddu athrawon am eu hymroddiad i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fferyllwyr. Bob blwyddyn, mae’r RSC yn anrhydeddu athrawon sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol o ansawdd uchel i addysgu y gwyddorau cemegol gan ddyfarnu Gwobr Addysg Ysgolion. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynCystadeuthau

Cyngor Nuffield ‘Swyddfa Docynnau Bioethics’ Cystadleuaeth ffilm i-fyfyrwyr

Cynhyrchu ffilmiau 3-5 munud sy’n archwilio materion cyfoes biofoeseg mewn meddygaeth a gwyddorau bywyd. Mae’r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon, ac mae rhai gwobrau gwych i’w hennill – bydd enillwyr yn derbyn £ 200 o dalebau anrheg a bydd eu ffilm ei cael ei dangos yn ein darlith flynyddol gyhoeddus yn Llundain yng Ngwanwyn 2012. Am fwy o wybodaeth…

Her Bioleg

Annog diddordeb mewn bioleg y tu hwnt i’r cwricwlwm ysgol a chwilfrydedd ysgogol am y byd naturiol. Yn agored i bob disgybl yn Bl9/Bl10 yng Nghymru a Lloegr. Cofrestru yn cau: 31 Ionawr Dyddiadau Cystadleuaeth 2012: 5 i 23 Mawrth 2012. Am fwy o wybodaeth…

Olympiad Bioleg Prydeinig 2012

Cofrestru yn cau 17 Ionawr 2012: Rownd 1: 6 i’r 10 Chwefror 2012. Mae’r gystadleuaeth hon yn anelu at herio ac ysgogi mwy o ddiddordeb mewn bioleg mewn myfyrwyr dawnus. Mae’n defnyddio papur amlddewis ar-lein sy’n cael ei sefyll yn yr ysgol. Bydd y papuryn profi y rhan fwyaf o fanylebau y DU ac yn cynnwys ychydig o gwestiynau ar bynciau tu hwnt, er na ddylai biolegwyr talentog gael llawer o broblemau. Bydd nifer o gwestiynau sylfaenol a bydd cwestiynau eraill yn cynnwys dehongli a didyniad. Am fwy o wybodaeth…

Cystadleuaeth Ysgolion WGGPh – Yr Antur Fawr Byd-eang

Mae’r gystadleuaeth creu poster yn ffordd syml i gymryd rhan mewn Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg, a gall fod yn naill ai fel gwaith cartref neu brosiect yn y dosbarth. Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn lansio sialens syniadau i blant 5 – 14 oed drwy ofyn iddynt ddyfeisio rasiwr aml-dir byd-eang sy’n defnyddio ynni adnewyddadwy. Am fwy o wybodaeth…

Bydd Cystadleuaeth Cansat Rhyngwladol 2012

Bydd Cystadleuaeth Cansat Rhyngwladol 2012 yn cael ei gynnal ym Madrid ym mis Ebrill 2012. Am fwy o fanylion ewch i http://cansat.leem.es/.

Cystadleuaeth Dyfodol Cosmic

Gyda awgrymiadau a chyngor gan arbenigwyr, rydych yn cael eu herio i greu eich erthygl, poster neu draethawd gyda llun sy’n dweud wrth y cyhoedd yn gyffredinol fod Prydain ar y blaen yn: Y Diwydiant Gofod. Am fwy o wybodaeth…

Ymddiriedolaeth Coetiroedd

Mae hon yn wefan dda gyda gweithgareddau a chystadlaethau. Yn addas i blant o dan 13. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwynDigwyddiadau

Ionawr 2012

Mae’r gweithdy Telesgop Faulkes yn addas ar gyfer athrawon ysgolion uwchradd

Prifysgol Bangor 20 Ionawr 2012

Bydd y gweithdy undydd yn gwasanaethu fel cyflwyniad i ddefnyddio telesgopau robotaidd a delweddau seryddol yn yr ystafell ddosbarth, ac mae hefyd yn cynnwys amrywiaethadnoddau seryddiaeth am DDIM a fyddai yn addas ar gyfer myfyrwyr CA3-CA5 Gwyddoniaeth a Seryddiaeth. Am fwy o wybodaeth…

Cynhadledd i Ysbrydoli Pobl Ifanc mewn Mathemateg, Ffiseg a Chemeg’

Prifysgol Abertawe; 20 Ionawr 2012 9-6pm a 21 Ionawr 2012 9am-1pm

Mae cynhadledd a gynhelir gan y Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Cyfrifiadurol (WIMCS) ar gyfer athrawon gwyddoniaeth a mathemateg gyda’r nod o ddarparu fforwm i ystyried y math o DPP sydd ei angen i alluogi athrawon Mathemateg, Ffiseg a Chemeg i wella profiad y myfyrwyr. Am fwy o wybodaeth…

“Think Learn Challenge”

Cwrs hyfforddi Canolfan Gynadledda ESIS 25 Ionawr 2012

Ein cwrs hyfforddi nesaf yw “Sut i asesu ymholiadau gwyddoniaeth”, dau ddiwrnod bywiog, rhyngweithiol ar gyfer athrawonCyfnodau Allweddol 2 a 3 a i ddatblygu sgiliau wrth asesu ymchwiliadau gwyddoniaeth. Am fwy o wybodaeth…

Gwyliau Cemeg ‘Salters’ 2012

Dyddiad cau: 31 Ionawr, 2012

Bydd Gwyliau Cemeg Salters yn cael ei gynnal mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn 2012. Gall myfyrwyr edrych ymlaen at heriau Cemeg ymarferol mewn labordai Brifysgol, arddangosiadau cemegol gyffrous, seremoni Wobrwyo sy’n rhoi gwobrau i ysgolion a thystysgrifau i bawb sy’n cymryd rhan. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwyn Chwefror 2012

Mathemateg yw eich Dyfodol

Prifysgol Abertawe 8 Chwefror 2012

Cynhadeldd undydd am ddim ar gyfer myfyrwyr Bl 11. Am fwy o wybodaeth ewch i www.mei.org.uk neu e-bostiwch infofmspwales@wimcs.ac.uk.

DPP am ddim ar gyfer athrawon cemeg`

Diolch i arian gan y Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS) mae’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (RSC) yn cynnig cyfres weithdai datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) yn Ne Cymru. Sesiwn: Rhydocs. Am fwy o wybodaeth…

First Campus

Mae “First Campus” yn cynnig cyfle i fynychu 5 gweithdy STEM yn ystod hanner tymor mis Chwefror. Ar gyfer disgyblion 9 a 10 Galluog a Thalentog mewn Gwyddoniaeth a Mathemateg. Bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i ddisgyblion o raddau STEM y gellir eu hastudio yn y Brifysgol ac yn agor eu llygaid i’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt mewn gyrfaoedd STEM cysylltiedig. Am fwy o wybodaeth…

“Think Learn Challenge”

Cwrs hyfforddi Canolfan Gynadledda ESIS 24 Chwefror 2012

Ein cwrs hyfforddi nesaf yw” Sut i asesu ymholiadau gwyddoniaeth”, dau ddiwrnod bywiog, rhyngweithiol ar gyfer athrawonCyfnodau Allweddol 2 a 3 a i ddatblygu sgiliau wrth asesu ymchwiliadau gwyddoniaeth. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwyn Mawrth 2012

Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

9-18 Mawrth 2012

Pam y dylai pob ysgol gofrestru eu digwyddiadau NSEW a gweithgareddau… Bydd yr holl ysgolion sy’n cofrestru digwyddiadau yn cael cymeryd rhan yn ein cystadleuaeth wych. Rydym wedi derbyn gwobrau gwych eleni o ystod o noddwyr hael gan gynnwys Lego Education a Timstar. Am fwy o wybodaeth…

DPP am ddim ar gyfer athrawon cemeg

Diolch i arian gan y Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS), mae’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol Cemeg (RSC) yn cynnig cyfres o weithdai datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) yn Ne Cymru. Sesiwn: Strwythur a Bondio. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwyn Ebrill 2012

Gwyddoniaeth Fentrus Ychwanegu cyswllt

Mae’r holl ysgolion yn y DU yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwyddoniaeth Mentrus – www.enterprisingscience.com/. Fodd bynnag, ceisiadau yn cael eu trin mewn grwpiau rhanbarthol o ysgolion i ymweld yn ystod y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwyn Mai 2012

Gwyddoniaeth Fentrus cyswllt Ychwanegu

Mae’r holl ysgolion yn y DU yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwyddoniaeth Mentrus – www.enterprisingscience.com/. Fodd bynnag, ceisiadau yn cael eu trin mewn grwpiau rhanbarthol o ysgolion i ymweld yn ystod y flwyddyn. Gwnewch gais yn awr ar gyfer rhan o raglen Gwyddoniaeth, Mathemateg a Menter BP. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwyn Mehefin 2012

NPL Cystadleuaeth Her Rocedi Dwr

Dydd Mercher 20 Mehefin, 1.30-4.30pm

Anelwch at yr awyr yn ein Her Rocedi Dwr blynyddol, sy’n gweld cannoedd o gyfranwyr, gan dimau o ysgolion i oedolion yn brwydro i ddod yn bencampwr. Am fwy o fanylion ewch i www.npl.co.uk/educate-explore/water-rocket-challenge/.

nol i'r cychwynAdnoddau

Cyngor Nuffield ar Biofoeseg – adnoddau addysgu biodanwyddau

Yn seiliedig ar adroddiad y Cyngor, ‘Biodanwyddau: materion moesegol’, a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, mae’r adnoddau hyn yn anelu at helpu myfyrwyr i ystyried manteision ac anfanteision gwahanol fathau o fiodanwydd sy’n cael eu cynhyrchu neu a all gael ei gynhyrchu yn y dyfodol fel ffynonellau adnewyddadwy o ynni ar gyfer trafnidiaeth. Am fwy o wybodaeth…

2050 pecyn Cymorth Trafod

Mae Pecyn Cymorth Trafod bellach wedi cael ei lansio gan y DECC i gefnogi’r offeryn efelychiad 2050. Mae’n cynnwys adnoddau ar gyfer gweithgareddau a gweithdai – chynlluniau gwersi enghreifftiolac mae cysylltiadau cwricwlwm (gan gynnwys rhai syniadau diddorol mathemateg yn gysylltiedig â chynaliadwyedd). Am fwy o wybodaeth…

Gweithgareddau Camau Ymarferol Dylunio & Thechnoleg

Mae ein gwefan newydd yn anelu i fod yn siop un stop ar gyfer adnoddau cynaliadwyedd ar draws yr holl feysydd deunyddiau Dylunio a Thechnoleg ac ystod oedran. Am fwy o wybodaeth…

Rhowch gynnig CC4G yn awr, am ddim

Mae CC4G yn glwb a gynlluniwyd ar gyfer merched. Darganfyddwch ffyrdd cyffrous y mae technoleg yn cael ei ddefnyddio mewn cerddoriaeth, chwaraeon, ffasiwn a mwy trwy gemau a heriau. Am fwy o wybodaeth…

nol i'r cychwyn Cyrsiau / DPP

Prosiect Ewropeaidd Dwylo ar y Bydysawd

Mae y Prosiect Ewropeaidd Dwylo ar y Bydysawd yn cynnig sesiynau hyfforddi newydd am 5 diwrnod ar ‘Dod a seryddiaeth rhyngweithiol i’r ystafell ddosbarth’ a seminarau 2-ddiwrnod ar seryddiaeth radio i’r holl athrawon sydd â diddordeb. Gellir cael gwybodaeth bellach yn www.faulkes-telescope.com/EUHOU.

Am ragor o newyddion ewch i wefan Gweld Gwyddoniaeth.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk