Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Profiad Cyfoethogi Gwyddoniaeth (SEE) – Heriau STEM

Mae heriau STEM wedi’u cynllunio i hwyluso dysgu, a gweithio mewn tîm ac yn annog chwilfrydedd disgyblion i ddarganfod sut a pham y mae pethau’n gweithio. Trwy gymryd rhan yn yr her, mae disgyblion yn datblygu eu medrau datrys problemau, cyfathrebu ac arloesi. Mae pob disgybl uwchradd sy’n cwblhau STEM gall Sialens gofrestru ar gyfer Gwobr CREST Darganfod. Mae adnoddau y Profiad Cyfoethogi Gwyddonaieth (SEE) wedi’u cynhyrchu diolch i gefnogaeth hael gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Gall ysgolion uwchradd yng Nghymru archebu UN Her STEM am DDIM. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly argymhellir archebu’n gynnar.

Mae dewis o dri heriau ar gyfer athrawon i archebu lle:

 • Her Cyfathrebu mewn Argyfwng
 • Her y Gofod
 • Her Rhedfa’r Farblen

Dyddiadau:

 • De Cymru: tan fis Mawrth 2016
 • Gorllewin Cymru: 25-30 Ebrill 2016
 • Gogledd Ddwyrain Cymru: 27 Mehefin – 1 Gorffennaf 2016
 • Gogledd Orllewin Cymru: i’w gadarnhau

I gofrestru diddordeb e-bost ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

DPP Athrawon Her Cyfoethogi Gwyddonaieth – AM DDIM

DPP i Athrawon Her Cyfoethogi Gwyddoniaeth ar gael AM DDIM i ysgolion yng Nghymru gydag arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Bydd y DPP, a gyflwynir gan Gweld Gwyddoniaeth, yn darparu hyfforddiant i athrawon ar sut i ddefnyddio’r pecyn cymorth a rhedeg cyfres o heriau gwyddoniaeth gyda disgyblion CA3. Bydd athrawon yn cael eu cysylltu gyda phartneriaid diwydiannol i roi cipolwg ar y byd go iawn o waith drwy’r rhaglen Llysgenhadon STEM.

Bydd pob athro sydd yn mynychu’r DPP yn derbyn pecyn cymorth wedi ei deilwra i gyflwyno’r heriau STEM i’w disgyblion. Yn ogystal, mae’r pecyn cymorth yn cynnwys gwybodaeth am sefydlu a rhedeg Clwb STEM ynghyd â wyth o weithgareddau Clwb STEM rhyngweithiol a hwyliog. I archebu lle, anfonwch e-bost ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Dyddiadau:

 • Dydd Llun 29 Chwefror, 4:30-6:30pm, Caerdydd
 • Dydd Mercher 16 Mawrth, 4:30-6:30pm, Abertawe
 • Dydd Mawrth 22 Mawrth, 4:30-6:30pm, Caerdydd

Trowch eich disgyblion i mewn i fiolegwyr y gofod

Space gardeningMae dau gilogram o hadau rocet bellach ar fwrdd yr Orsaf Ofod Ryngwladol. Mae’r gofodwr Prydeinig Tim Peake yn gofyn i ysgolion i gofrestru ar gyfer yr arbrawf i dyfu yr hadau pan fydd yn dychwelyd i’r DU.

I gael gwybod mwy a gwneud cais am becyn addysgu a hadau yma.

nol i'r cychwynY Llychlynwyr yn cynnal parti!

The Vikings are partying too!Ar gael AM DDIM i bob Ysgol Cynradd ac Uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 gyda nawdd gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Ymunwch â Scientific Sue ar y daith hanesyddol a chreadigol o ddarganfod.

 • Gogledd Ddwyrain Cymru: 10-13 Mai
 • De Cymru: Mehefin 13-17
 • Gorllewin Cymru: Mehefin 20-24
 • Gogledd-Orllewin Cymru: 4-8 Gorffennaf

The Vikings are partying too!Bydd Dreigiau tân Sue yn dathlu deor eu baban diweddaraf – ond mae yna broblem- nid oes gan ddraig bach unrhyw adenydd eto. Bydd Sue angen llawer o wirfoddolwyr i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut y mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio y gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dannau y ddraig (stêm, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr) yn ogystal â phrosesau treuliad ffiaidd y ddraig. Mae’n gobeithio i ddatrys ffordd a fydd yn caniatáu i’r ddraig bychan allu hedfan ac yn ymuno yn y dathliadau!

Bydd y gwyddoniaeth yn canolbwyntio ar: adweithiau cemegol, hylosgi, cyflwr mater, hedfan, hynofedd, grymoedd, egni, treuliad, a resbiradaeth, profion ar gyfer ocsigen, carbon deuocsid a hydrogen. Hyd y perfformiad: 1 awr.

I gadw lle, anfonwch e-bost at Gweld Gwyddoniaeth ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk – bydd angen i ysgolion gadw lle am hanner diwrnod ar gyfer bob sioe.

Taflenni cynllunio i athrawon ar gyfer Gwyddoniaeth – Gwanwyn 2016

Focus on ScienceYn rhan o ymgyrch Llywodraeth Cymru ar gyfer gwyddoniaeth, rydyn ni wedi gweithio gyda darparwyr a sefydliadau gwyddoniaeth yng Nghymru i gynhyrchu nifer o daflenni er mwyn cynllunio ar gyfer pob tymor ysgol. Mae’r daflen ddiweddaraf i athrawon ar gyfer cynllunio gweithgareddau Gwyddoniaeth yn ystod tymor y Gwanwyn 2016 ac yn cynnwys gwybodaeth am adnoddau, digwyddiadau a chystadlaethau.

nol i'r cychwynGweithdy DPP undydd am ddim yn CAT

Ar 3 Mawrth, bydd y Ganolfan Dechnoleg Amgen ym Machynlleth yn cynnal gweithdy DPP ar gyfer Bagloriaeth Cymru ac athrawon ysgolion uwchradd sydd â diddordeb mewn datblygu addysgu dinasyddiaeth fyd-eang. Mwy o wybodaeth yma.

Cwrs Cysylltu Dosbarthiadau: Addysgu meddwl yn feirniadol a datrys problemau

Mae Cysylltu Dosbarthiadau l yn cynnig cwrs newydd ar gyfer athrawon yng Nghymru i ddatblygu eu hymarfer mewn perthynas ag addysgu sgiliau craidd – meddwl yn feirniadol a datrys problemau. Mae’r pecyn hyfforddi yn helpu athrawon ragweld newidiadau i’r cwricwlwm Cymreig drwy ddilyn yr argymhelliad yn Dyfodol Llwyddiannus isydd yn ymgorffori’r Sgiliau Ehangach ar draws yr holl Gyfnodau Allweddol. Gellir sicrhau lle yma.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain: 11-20 Mawrth

British Science Week 2016Pecynnau Gweithgareddau Gwyddoniaeth yn y Gofod (Cynradd ac Uwchradd), ar gael am ddim ar-lein. Eleni mae’r thema yn trafod gwahanol fannau lle y gall gwyddoniaeth gael ei wneud a’i ganfod, gan ganolbwyntio ar 5 gwahanol fath o le: mannau agored, gofod allanol, gofod digidol, gofod adeiledig a gofod personol.

Diwrnod Demo 2016 Dydd Iau 17 o Fawrth. Diolch i’r rhai hynny sydd wedi addo hyd yn hyn, ac i’r rhai nad ydynt eto, gallwch barhau i addo yma. Cadwch lygad ar y wefan Wythnos Wyddoniaeth Prydain am y wybodaeth ddiweddaraf.

People Like Me

People Like MeMae People Like Me yn ddull chwyldroadol o ymgysylltu merched â gyrfaoedd mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).Mae ‘People Like Me’ yn defnyddio tuedd naturiol merched i fynegi eu hunaniaeth gan ddefnyddio ansoddeiriau, i ddangos iddynt bod pobl fel nhw yn hapus a llwyddiannus yn gweithio mewn gyrfaoedd mewn STEM.

Mae’r pecyn hwn yn arfogi athrawon a Llysgenhadon STEM gyda deunyddiau lle gellir dangos merched mewn ystod amrywiol o gefndiroedd, ac os byddant yn parhau gydag o leiaf un pwnc STEM ôl-16, maent yn debygol o gael gwell rhagolygon a mwy o ddewis gyrfa. Mae’r pecyn yn cynnwys cwis i ddangos i ferched lle mae pobl yn union fel nhw yn hapus ac yn llwyddiannus yn eu gwaith, a gellir hefyd ei lawr lwytho fel app rhad ac am ddim o’r siop Apple.

Mae’r adborth gan ferched wedi bod yn eithriadol o gadarnhaol: “Rydw i wedi dysgu ei bod yn bwysig iawn i gadw fy opsiynau yn agored … ac y gallaf gyfuno llawer o bynciau eraill gyda Gwyddoniaeth o dodo o hyd i rywbeth yr wyf yn angerddol am wneud yn y dyfodol”.

nol i'r cychwynGrantiau

 • Grantiau Allgymorth Gwyddonol y Gymdeithas Biocemegol ar agor!
  Mae gan y Gymdeithas Biocemegol grantiau o hyd at £1,000 i helpu i ariannu gweithgareddau sy’n cyfleu ycyffro biowyddoniaeth moleciwlaidd, neu bioleg cyffredinol, i bobl ifanc a’r gymuned. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o geisiadau yw 29 Ebrill, 2016.
  • Oedran 4-11 – angen “ffocws gwyddonol”, gyda’r pwyslais ar fioleg
  • Oedran 11-14 – cefnogaeth ar gyfer bioleg o fewn cwricwlwm gwyddoniaeth gytbwys
  • Oedran 14-18 – cymorth ar gyfer bioleg, gyda phwyslais cynyddol ar fioleg foleciwlaidd
  • Ôl-18 – cymorth ar gyfer y Biowyddorau Moleciwlaidd yn eu rhinwedd eu hunain.
 • Grantiau Labordy Gwyddoniaeth Goffer ar gael nawr
  Mae Labordy Gwyddoniaeth Goffer yn cefnogi pontio myfyrwyr o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd ar draws y grwpiau oedran. Mae grantiau ar gael bellach i alluogi ysgolion yn y DU i gynnal diwrnod Labordy Gwyddoniaeth Goffer a chyfle i rannu eu profiad trwy gynnal sesiwn hyfforddi gyda’r hwyr i athrawon eraill. Y dyddiad cau i wneud cais yw 31 Mawrth, 2016.

Cystadlaethau

 • Mae Her Bioleg y Gymdeithas Fioleg Frenhinol yn cael ei gynnal ar-lein mewn ysgolion o 7-22 Mawrth 2016, yn gynhwysol. Mae’n agored i bob myfyriwr a gafodd eu geni rhwng 1 Medi 2000 a 31 Awst 2002. Mae angen in aelod o staff gofrestru’r myfyrwyr yn yr ysgol / ysgolion.
 • Cystadleuaeth Ffotograffiaeth twll pin newydd ar gyfer myfyrwyr 11 i 14 oed
  Adeiladwch gamera twll pin ac anfon eich lluniau i ennill gwobr! Mae’r adnoddau Golau a Camera twll pin ac fideo adeiladu camera twll pin ar gael. Mwy o fanylion a sut i gystadlu yma.
 • Cystadleuaeth Ffocws ar Wyddoniaeth – Dyddiad Cau 1 Mawrth 2016. Mae cystadleuaeth gwyddoniaeth trwy‘r Gymraeg gyda £500 werth o wobrau Bright Sparks ar gael i’r ysgol fuddugol. Am fyw o wybodaeth, ewch yma.

nol i'r cychwynDyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

 • Cynhadledd Dathlu Menywod mewn Mathemateg – Blwyddyn 12. 15 Mawrth. Prifysgol Abertawe. Am fwy o fanylion cysylltwch â c.e.musselwhite@swansea.ac.uk.
 • Gweithdai Dinasyddiaeth Byd-eang 2016. 16 Mawrth, Stadiwm Liberty, Abertawe. Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd weld pwysigrwydd adeiladu dimensiwn ryngwladol i addysg pobl ifanc yng Nghymru trwy brosiectau y Cyngor Prydeinig a rhaglenni rhyngwladol eraill. Mwy o fanylion a chofrestru yma.
 • Y Ffair Big Bang. 16-19 Mawrth. NEC, Birmingham. Wedi ei amseru i gyd-fynd ag Wythnos Wyddoniaeth Prydain, ydd Ffair y Big Bang unwaith eto yn agor ei drysau i filoedd o fyfyrwyr, athrawon a Llysgenhadon STEM.
 • BBC micro:bit mewn gwyddoniaeth a dylunio a thechnoleg – sioe deithiol STEM y micro:bit. 21 Mawrth 2016. Canolfan yr Urdd, Stryd Bute, Caerdydd CF10 5AL. Syniadau ymarferol ar gyfer defnyddio’r micro: bit BBC mewn gwersi dylunio a thechnoleg. Mwy yma.
 • Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg. 23 Mehefin Eisiau cymryd rhan mewn Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg 2016? – I gael gwybod mwy ewch i www.nwed.org.uk.
 • Trysorau: Anturiaethau mewn Archaeoleg. 26 Ionawr – 30 Hydref 2016. Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae’r arddangosfa yn adrodd straeon y tu ôl darganfyddiadau archeolegol mawr o’r wareiddiadau hynafol yr Aifft, Gwlad Groeg, Rhufain, Cyn-Columbian America a Rapa Nui (Ynys y Pasg), rhai ohonynt erioed wedi cael eu gweld yng Nghymru o’r blaen. Archebwch yma.

Gweinidog yn gweld Ysgolion Arweiniol Creadigol ar waith yn Ysgol Ty Coch

Lead Creative SchoolAr 8 Chwefror ymwelodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau ag Ysgol Tŷ Coch i weld Ysgol Arweiniol Creadigol brosiect ar waith.

Mae Cynllun Ysgolion Arweiniol Creadigol yn anelu at hyrwyddo ffyrdd newydd o weithio, gyda rhaglenni arloesol a phwrpasol o ddysgu a gynlluniwyd i wella ansawdd yr addysgu a’r dysgu. Mae’n ymwneud â chi, yr ysgol, a’r heriau dysgu penodol y gallech fod yn eu hwynebu. Mae Cynllun Ysgolion Arweiniol Creadigol yn gweithio gyda chi i ddarparu’r bobl greadigol, sgiliau ac adnoddau sydd eu hangen i helpu i fynd i’r afael â’r heriau hyn.

Mae’r cyfnod ymgeisio ar gyfer blwyddyn 2 o’r rhaglen yn agored ar hyn o bryd a bydd yn rhedeg hyd 29, Chwefror – gwybodaeth berthnasol yma.

nol i'r cychwynGregory

What's the Grey Matter with Gregory?Beth yw’r cysylltiad rhwng comedi rhamantus yr 1980au a myfyrwyr gwyddoniaeth yn dysgu heddiw? Mae’r Sefydliad Ffilm Prydeinig yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau sy’n seiliedig ar ffilm Bill Forsyth yn 1981 ‘Gregory yn Girl’, sy’n archwilio bioleg a seicoleg atyniad dynol.

Mae’r prosiect ‘Beth yw Mater Llwyd gyda Gregory’ wedi cael ei gynllunio gyda Cinelive ac fe’i cefnogir gan Ymddiriedolaeth Wellcome. Mae disgyblion ysgol – yn dilyn cyrsiau mewn bioleg neu seicoleg – yn gweithio ochr yn ochr gwyddonwyr proffesiynol i archwilio’r dylanwad mae seicoleg a hormonau yn ei gael ar ymddygiad dynol. Maent yn astudio achosion o ymddygiad yn Ysgol Uwchradd l Abronhill a golygfeydd a chwaraeir gan actorion ifanc. Mae’r prosiect wedi ymweld â lleoliadau ar draws Cymru a Lloegr.

Whats the Matter with Gregory at Milfor HavenYn Aberdaugleddau, bu tua ugain o aelodau o Theatr Ieuenctid y Torch a myfyrwyr o ysgolion ledled y sir, yn chwarae rolau myfyrwyr a staff, tra bod myfyrwyr TGAU a Safon Uwch o Ysgol Tasker Milward yn trafod y materion a godwyd. Roeddent yn ystyried sut mae hormonau yn effeithio ar ymddygiad, yr hyn sy’n gwneud pobl ystyried pobl eraill yn ddeniadol a’i briodoleddau yn ogystal a beth sydd yn bwysig wrth ddod o hyd i bartner bywyd. Bu gwyddonwyr o GIG Cymru a Phrifysgol Abertawe yn cefnogi’r dydd.

Mae’r digwyddiad yn dod i ben gyda dangosiad o’r ffilm, gyda’r nod o atgyfnerthu’r hyn y mae’r myfyrwyr wedi’i ddysgu.

Llun: myfyrwyr yn trafod pa rinweddau y byddent yn chwilio am mewn partner bywyd, gyda chymorth y seicolegydd Matthew Hodder.

nol i'r cychwynDisgyblion yn dysgu am fywyd y môr

Iolo Williams at Sea TrustBu’r cyflwynydd teledu a gwyliwr bywyd gwyllt, Iolo Williams yn dweud plant ysgol o amgylch Abergwaun am bwysigrwydd y moroedd o amgylch Sir Benfro. Roedd yn siarad fel rhan o gyflwyniad gan Gwmni Budd Cymunedol Ymddiriedolaeth y Môr, lle mae’n noddwr. Daeth tua 500 o blant ysgol cynradd ac uwchradd ynghyd a dywedodd Iolo fod rhaid iddyn nhw ofalu am yr amgylchedd a’r anifeiliaid ynddi.

Dangosodd cyfarwyddwr y Sea Trust Cliff Benson fideo o rai o’r anifeiliaid a welwyd yn ystod mordeithiau i gan wirfoddolwyr, a rhoddodd Iolo fwy o wybodaeth am rai o’r rhywogaethau.

Mae morfil asgell, a welir yn nyfroedd Sir Benfro yn achlysurol, yn un o’r creaduriaid mwyaf erioed sydd wedi byw, dywedodd Iolo wrth y disgyblion. Mae ei galon mor fawr y gallai wyth o bobl ffitio y tu mewn iddo. Dywedodd wrth weld morfil asgell fod angen i chi wylio am ei “ergyd” Gallai fod yn 20 troedfedd o uchder.

Dywedodd fod Pen Caer yn Sir Benfro yn un o’r llefydd gorau i weld llambidyddion,Dolffiniaid cyffredin, potel a rissosac y gellir gweld bob un yn rheolaidd yn nyfroedd Sir Benfro.

Wrth drafod adar, dywedodd Iolo wrth y disgyblion fod y rhanbarth yn bwysig ar gyfer gwahanol adar môr sy’n bridio; mwy na 36,000 o barau o huganod yn bridio ar Ynys Gwales, ac fod hanner poblogaeth y byd cyfan o Adar Drycin Manaw yn bridio yng Nghymru – llawer ohonynt yn Sir Benfro.

Roedd y plant wrth yn bodd yn gofyn cwestiynnau i Iolo a Cliff tan ddiwedd y dydd – a hyd yn oed wedyn yn amharod i adael.

Lluniau: Pennaeth Ysgol Bro Gwaun Nerys Nicholas gyda Iolo Williams a chyfarwyddwr Sea Trust Cliff Benson.

Disgyblion Sir Benfro yn ennill gwobr am ddatblygu app sy’n cadw pobl ifanc yn ddiogel ar-lein

Ysgol-y-PreseliMae disgyblion yn Ysgol y Preseli yng Nghrymych wedi ennill gwobr am ddatblygu app cyfryngau cymdeithasol i gadw pobl ifanc yn ddiogel ar-lein. Cafodd y gystadleuaeth ei threfnu gan Lywodraeth Cymru a Ymddiriedolaeth Grid De-Orllewin Cymru ar gyfer Dysgu (SWGfL), cydlynwyr y Ganolfan Rhyngrwyd yn Fwy Diogel y DU fel rhan o Ddiwrnod Gwneud y Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r app ffon a tabled My Username Generator yn atal pobl ifanc rhag datgelu gwybodaeth bersonol ar-lein.

Mae NSPCC Cymru/Wales wedi defnyddio Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel i alw am gamau i gael eu cymryd cyn gynted ag y negeseuon casineb ar-lein yn cael eu hadrodd gan blant.

Dywedodd Des Mannion, pennaeth gwasanaethau ar gyfer NSPCC Cymru / Wales: “Dros y blynyddoedd diwethaf mae camdriniaeth ar-lein yn anochel wedi cynyddu ac mae’n hanfodol fod y diwydiant rhyngrwyd yn chwarae ei ran wrth geisio atal hyn.Mae Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn darparu Cymru, y DU a’r byd gyda cyfle clir i dynnu sylw at y defnydd cadarnhaol o dechnoleg ac i archwilio’r rôl yr ydym i gyd yn chwarae wrth helpu i greu cymuned ar-lein gwell a mwy diogel."

Meddai Comisiynydd Plant Cymru yr Athro Sally Holland fod angen i bobl ifanc ddysgu sut i lywio perthynas “yn y cyd-destun modern”, a oedd yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol. “Mae’r byd ar-lein yn cynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc i gael mynediad i addysg, i fynegi eu hunain ac i gymdeithasu. Mae angen i ni wrando ar brofiadau pobl ifanc ac yn darparu’r cymorth a’r addysg gywir ar gyfer yr amgylchedd hwn, gan sicrhau eu diogelwch ar-lein ac all-lein fel y gallant gael mynediad i’w hawliau fel dinasyddion digidol y byd modern."

nol i'r cychwynBeth sy’n ei gwneud iddi fwrw glaw?

Mae’r tywydd gwlyb a gwyntog wedi bod yn destun siarad mawr yn ystod misoedd y gaeaf, ond ydych chi erioed stopio i feddwl beth sy’n achosi’r tywydd? Mae’r Llysgennad STEM Bruce Moffett wedi – mae’n fiofeteorolegydd sydd yn edrych ar beth yw effaith uniongyrchol bioleg – a rheolaethau – ar y tywydd.

Mae Dr Moffett, sy’n gweithio yn Sir Benfro, yn awdurdod blaenllaw ar bio-dyddodiad – sef astudio cymylau a sut maent yn ffurfio glaw. Mae wedi cyfrannu yn ddiweddar i papur a gyhoeddwyd yn yr un o gyfnodolion trafod mwyaf blaenllaw’r byd – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).Mewn termaiu syml, mae’n egluro fod glaw mewn rhanbarthau tymherus yn cael ei greu gan rhew yn ffurfio mewn cymylau. Nid yw pobl gyffredin yn gwybod nad yw’r dŵr pur mewn cymylau yn rhewi ar 0°C, ond ar tua -36°C. Felly sut y gall y rhew sydd yn cael ei ffurfio wneud y glaw? Oherwydd fod gronynnau bach (neu cnewyll iâ) yn cael eu codi i’r awyr sy’n hyrwyddo rhewi ar dymheredd uwch, ac felly yn achosi glaw. Mae’r papur a gyhoeddwyd gan PNAS yn dangos fod ewyn y môr yn ffynhonnell o’r gronynnau gwneud glaw hyn.

Mae Dr Moffett wedi mesur gronynnau yn yr aer a samplwyd o awyrennau uwchben y môr, a hefyd o arbrawf yn y labordy gan ddefnyddio ei offeryn unigryw ei hun sydd, meddai yn ddigon cludadwy i’w defnyddio mewn ystafell ddosbarth. Dywed fod plant yn mwynhau casglu cennau, gwymon, a mwsogl, ac yna gweld sut mae’r rhain yn dylanwadu ar dymheredd rhewi dŵr. Mae’n dweud, er gwaethaf ei holl waith ymchwil mae’n dal yn ei chael yn rhyfedd gweld dŵr yn dal i fod yn hylif ar -12°C.

Gallai gwaith Dr Moffett ddylanwadu ar y ffordd yr ydym yn ymdrin â newid yn yr hinsawdd. Mae gan y gronynnau gwneud glaw y pŵer i ddylanwadu ar briodweddau adlewyrchol cymylau, sydd yn ei dro yn effeithio ar tymeredd byd-eang.

Bydd Dr Moffett yn rhoi sgwrs ar biofeteroleg yn Abergwaun yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth – mwy o wybodaeth yma.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk