Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Cyfle i ennill Rhodd o M&S

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon ac annog eich cydweithwyr i ymateb os yw Llysgennad wedi ymweld gyda eich ysgol neu eich bod wedi cwrdd gyda Llysgennad ar weithgaredd cyfoethogi.. Bob hanner tymor byddwn yn cynnigrhodd o Hamper M&S i un athro sydd wedi rhoi adborth.

Diweddariad Clwb STEM

Syniadau, gweithgareddau a chystadlaethau a fydd yn dod â cyd-destunau ymarferol a bywyd go iawn i’ch Clybiau Gwyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg, a Mathemateg.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Cystadlaethau Y Gwyddorau – Prosiect Gwyddonol

Urdd logoCreu prosiect gwyddonol yn y maes Gwyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg, Peirianneg neu Fathemateg. Dylai ffocws y prosiect fod ar ffurf Gwaith Ymchwil, Ymchwiliad neu Gyflwyniad.

Gellir defnyddio prosiect/proffil Crest pe dymunir. Dylai’r gwaith gael ei gyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg ar fformat electronig neu ar bapur. Mae rhyddid i’r cystadleuwyr ddewis eu thema eu hun, a gweler syniadau ar wefan www.britishscienceassociation.org/crest-awards. Disgwylir i gystadleuwyr gyflwyno adroddiad o hyd at:

Rhaid i’r prosiect gyrraedd Swyddfa’r Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST erbyn 1 Mawrth 2015. Dim ond aelodau llawn o Urdd Gobaith Cymru a ganiateir i gystadlu yn yr Eisteddfod. Ni ystyrir neb yn aelod llawn oni bai iddo dalu ei dâl cofrestru a derbyn Cerdyn a Rhif Aelodaeth am y flwyddyn 2014/15. Gellir ymaelodi trwy ein gwefan.

nol i'r cychwynGwobr Bill Bryson ar gyfer Cyfathrebu Gwyddoniaeth 2015

Yn agored i fyfyrwyr o gwmpas y byd o oedrannau 5-18. Gall ceisiadau fod ar unrhyw ffurf y dymunwch: fideos, caneuon, cerfluniau, posteri, cerddi, erthyglau yn y wasg, cartwnau, gemau, cylchgronau – hyd yn oed gemau a phodlediadau, a gallwch ddewis ymgeisio yn unigol neu mewn tîm. Y thema ar gyfer 2015 yw Siaws. O’r y Glec Fawr i esblygiad, o debygolrwydd i benisilin. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 31 Mawrth 2015. www.rsc.org/competitions/bill-bryson-prize

Her Grand Arloesi Fforwm Merched Ifanc y Byd IOTA

Sut ydych chi’n meddwl y gallid gwella bywyd drwy gysylltu pethau bob dydd at ei gilydd gan ddefnyddio’r rhyngrwyd? Ar agor i fenywod o oedran 13-18. Gwobrau yn amrywio o £13,000 i £5,000 ar gyfer y tîm neu unigol gyda’r ceisiadau gorau. Dyddiad cau 25 Mawrth. Bydd mentoriaid Cisco wrth law. Mae mwy o wybodaeth ar http://iotchallenge-cisco.younoodle.com.

Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg (NWED)

Mae Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg (NWED) wedi’i gynllunio i chwalu’r rhwystrau o yrfaoedd i fenywod ac yn anelu at ddod amrywiaeth rhwng y rhywiau a chydraddoldeb o fewn y sector peirianneg a gwyddonol. Os oes gennych ddiddordeb mewn pecyn adnoddau anfonwch eich manylion post i nwed@wes.org.uk. Mae’r Pecynnau Adnoddau ar gael ar ffurf pdf yn www.nwed.org.uk/resource-pack.html

Cyfle Prentisiaeth Tata Steel ar gyfer myfyrwyr

Hoffem roi gwybod i chi am y cyfleoedd prentisiaeth cyffrous sydd ar gael yn Tata Steel. Mae Tata ynedrych i recriwtio tua 90 o brentisiaid yn ardal De Cymru eleni. Byddant yn chwilio am brentisiaid i ymuno â rhaglenni ar gyfer Peirianneg Mecanyddol, Peirianneg Trydanol, Defnyddwyr a weldwyr, technegol (cemeg a meteleg) yn ogystal â rigeriaid a Phrentisiaid Uwch. Os hoffech fwy o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael ewch i. www.tatasteeleurope.com/en/careers/apprentices/south-wales

Rydym yn awyddus i wneud cymaint o fyfyrwyr yn yr ardal leol yn ymwybodol o’r cyfle hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynllun neu yn cynnal unrhyw ddigwyddiadau yn eich ysgol y gallai cynrychiolydd o Tata ei mynychu, cysylltwch â james.drake@tatasteel.com.

nol i'r cychwynRhaglen Peirianneg Sylfaen gyda Scottish Power

Gyda galw mawr am sgiliau ynni, rydym yn tyfu ein talent ffres hunain ac yn falch iawn ein bod yn gallu cynnig cyfleoedd nawdd cyffrous drwy ein Rhaglen Peirianneg Sylfaen. Mwy o wybodaeth yn www.scottishpower.com/pages/engineering_foundation_programme.asp

Wythnos Wyddoniaeth Prydain (BSW)

British Science Week - Demostrate!13-22 Mawrth 2015

Eleni mae Diwrnod Demo yn disgyn ar ddydd Iau 19 Mawrth, 2015! Rydym am i athrawon a thechnegwyr ar draws y DU addo cymryd rhan yn Diwrnod Demo ac rhoi eu hysgol ar y map. Mae addo yn gyflym ac yn syml a dim ond manylion sylfaenol yn unig yn cael eu hangen i ymuno â’r mudiad arddangos gwyddoniaeth.

Mae Diwrnod Demo yn ymgyrch flynyddol a gefnogir gan Sefydliad Elusennol Gatsby i ysbrydoli athrawon ysgolion uwchradd a thechnegwyr i archwilio cysyniadau newydd, ysgogi trafodaethau a chreu cyffro trwy redeg arddangosiadau gwyddoniaeth. Drwy addo cymryd rhan, byddwch yn rhan o raffl am ddim gyda gwobrau a noddwyd gan Timstar, yn cynnwys microsgop WiFi!

Mae Diwrnod Demo hefyd yn darparu ysbrydoliaeth gydag amrywiaeth o adnoddau gan gynnwys y adnodd newydd Demo Insights, Demo: The Movie ac ystod gyfan o adnoddau fideo ar-lein gwych yn www.getsetdemo.org.

Cystadleuaeth Poster Ysgol BSW

Y thema eleni yw ‘Gwyddoniaeth ar garreg eich drws’. Mae’r gystadleuaeth i ysgolion yn gofyn i fyfyrwyr i edrych o’u cwmpas ac yn cynhyrchu poster am unrhyw agwedd ar wyddoniaeth sy’n digwydd yn neu o gwmpas ble maent yn byw. Ar agor i unrhyw fyfyrwyr o’r dosbarth derbyn i Flwyddyn 9. Dyddiad cau Dydd Gwener 17 o Ebrill.

nol i'r cychwynLlanbedr Pont Steffan yn arwain y ffordd at y Glec Fawr!

Mae grŵp o ddisgyblion o Ysgol Bro Pedr yn Llanbedr Pont Steffan yn mynd i Birmingham fis nesaf i gymryd rhan yn y Glec Fawr, y dathliad mwyaf o wyddoniaeth a pheirianneg i bobl ifanc.

Mae’r disgyblion wedi cael eu dewis i gystadlu yn rownd derfynol y Cystadleuaeth Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Mae pedwar o’r myfyrwyr yn gweithio fel tîm i geisio datrys problem yn ffatri Felinfach cwmni llaeth rhyngwladol Volac. Maent yn defnyddio eu gwybodaeth o gemeg i greu dull o gael gwared ar y cronni calsiwm o offer cynhyrchu. Enillodd myfyrwyr eraill eu lleoedd ar gyfer prosiectau dylunio 3D unigol.

Ysgol Bro Pedr yw’r unig ysgol i gael mwy nag un cynrychiolydd yn y rownd derfynol. Mae ei myfyrwyr yn ymhlith y 15 o geisiadau o Gymru a fydd yn cymryd rhan yn Ffair y Glec Fawr yn yr NEC yn Birmingham 11-14 Mis Mawrth.

Archebwch eich lle yn y Ffair Big Bang yma.

Diwrnodau Her Faraday

Faraday ChallengeMae Diwrnodau Her Faraday yn cael eu redeg gan dîm o weithwyr proffesiynol STEM – bydd eich disgyblion 12-13 oed yn ymchwilio, dylunio a gwneud datrysiadau prototeip i broblemau peirianneg anodd. Mae disgyblion o Ysgol Gyfun y Strade ymhlith y rhai o chwe ysgol ar draws Cymru sydd wedi bod yn cymryd rhan yn Her Faraday eleni. Cofrestrwch nawr yma.

Llysgenhadon STEM yn ymgysylltu yn Ysgol Uwchradd John Summers

John Summers HighMae ymrwymiadau ysgolion uwchradd yn parhau i fod yn uchel ar amcanion Rhaglen STEM Learning, ynghyd â’n mentrau newydd i hybu ymweliadau Llysgennad i ysgolion cynradd. Mae cael mynediad i gyflogaeth yn sialens heriol i lawer o bobl ifanc. Un o swyddogaethau pwysicaf Rhaglen Llysgenhadon STEM yw cyflwyno proffesiynau newydd a sgiliau perthnasol i ddisgyblion.

Yn Ysgol Uwchradd John Summers, , Sir y Fflint, roedd ein Llysgennad STEM Nigel Davies yn y digwyddiad ‘Sgiliau Cyflogadwyedd’ ar 29 Ionawr. Mae Nigel yn Rheolwr Connects Gorllewin Sir y Fflint, ac wedi darparu lluniau o’r sesiwn.

Mae fformat y digwyddiadau hyn yn anffurfiol – cyflogwyr o wahanol sectorau yn siarad â grwpiau bach o bobl ifanc. Mae’n caniatáu cwestiynau agored ac yn dileu rhwystrau o siarad mewn ystafell ddosbarth. Y nod yw i bobl ifanc i feithrin hyder a sgiliau ymholi er mwyn gwneud barn feirniadol ar eu llwybr gyrfa a siwrnai bywyd.

nol i'r cychwynEco-Ysgolion

Eco Schools logoDyfarnwyd gwobr y Faner Werdd olaf i Yshol Stanwell y mis hwn. Mae hyn yn gosod yr ysgol yn y 20% uchaf o ysgolion uwchradd yng Nghymru i gael eu cydnabod ar gyfer ymwybyddiaeth amgylcheddol ac ymrwymiad i wneud yr ysgol a’r ardal leol yn un gwyrddach. Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion a staff sydd wedi cefnogi’r fenter ac yn benodol i aelodau pwyllgor Eco-Stanwell sydd wedi gweithio’n frwdfrydig a phenderfynnol drwy gydol y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae Clwb Eco Ysgol Coedcae wedi gwneud tŷ gwydr potel ac adeiladu gwesty chwilod eco aml-lawr.

Anfonwch eich straeon clwb STEM i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Digwyddiadau Her Teulu STEM yn ysgolion Ynys Môn

Allwch chi adeiladu rollercoaster o wellt papur, cerdyn, pren a rholyn o dâp masgio? Hwn oedd yr her a osodwyd i dimau o fyfyrwyr blwyddyn 8 a 9 a’u rhieni mewn cyfres o Heriau Teulu STEM mewn ysgolion uwchradd Ynys Môn yn ystod y flwyddyn academaidd hon.

Datblygwyd y gweithgaredd mewn partneriaeth rhwng yr Ymddiriedolaeth Datblygu Peirianneg (EDT), Reaching Wider, Llwyddo’n Lleol a Techniquest Glyndŵr (TQG). Mae’r rhain yn sesiynau dwy awr yn anelu at ennyn diddordeb ac yn ysbrydoli myfyrwyr ynghyd â’u teuluoedd yn y pynciau STEM, trwy ganolbwyntio ar sut maent yn ffitio yn y byd ‘go iawn’ o waith, ac yn rhoi cyfle i gymeryd rhan mewn gweithgaredd ymarferol STEM mewn timau hwyliog.

Cynhaliodd Ysgol Gyfun Llangefni y digwyddiad ar 27 Ionawr ac yn dilyn cyflwyniad am gyfleoedd gyrfa STEM ar ‘Ynys Ynni’ Môn, cafodd y myfyriwyr a’u rhieni y dasg o ddylunio ac adeiladu rollercoaster i rolio marmor i lawr. Cafodd gwobrau eu dyfarnu am yr adeilad gorau, y mwyaf arloesol, a’r modelau oedd yn gweithio orau.

bu pawb yn gweithio gyda brwdfrydedd mawr, yn cydweithio yn eu grwpiau i ddylunio eu rollercoaster, ‘prynu’ deunyddiau adeiladu o’r ‘siop’, ac yn adeiladu eu model yn yr amser a roddwyd. Roedd yr ymdeimlad o gystadleuaeth a rhagweld yn ddwys cyn i’r grwpiau roi’r cyffyrddiadau olaf i’w modelau a bod yn barod i ddangos eu rollercoaster!

Cafodd y gwobrau eu dyfarnu a derbyniodd y myfyriwr oedd wedi cymeryd rhan eu tystysgrifau a phecyn gwybodaeth, a chytunwyd fod y sesiwn wedi bod yn hwyl aruthrol, ac wedi dysgu llawer iawn am gydweithio ar y dasg adeiladu STEM-cyffrous.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu digwyddiad tebyg yn eich ysgol? Cysylltwch â Dawn Pavey yn Techniquest Glyndŵr dawn@tqg.org.uk.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk