Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

nol i'r cychwynTimau Cymru yn symud yn nes at Rownd Derfynol ‘F1 mewn Ysgolion’ y Byd yn Abu Dhabi

Roedd llwyddiant i Dîm ‘Unknown’, o Ysgol Pen Y Dre Ysgol, Merthyr Tudful, yn Rownd Rhanbarthol De Cymru y F1 mewn Ysgolion yn Amgueddfa Forwrol Abertawe. Dywedodd aelod o’r tîm Luke Allen: “Mae heddiw wedi bod yn eithaf dwys, ond rydym wedi mwynhau pob munud ohono. Rydym wedi dysgu gwerth gwaith tîm ac mae wedi bod yn eithaf anhygoel – ni allwn aros am y cam nesaf yn y Rownd Derfynol Genedlaethol. Rydym yn bendant yn ceisio gwella ein cyflwyniad ar gyfer y digwyddiad hwnnw a hoffem ennill.”

Cynhaliodd Ysgol Addysg Prifysgol Bangor Rownd Derfynol Rhanbarthol Gogledd Cymru. Daeth Trosglwyddo o Ysgol Glan Clwyd yn ail yn y Dosbarth F1. Roedd y tîm yn cynnwys Laura Hughes 16, Hannah Hughes 15, Matthew Jenkins 17, Stanley Trefaldwyn 16, a Josh Hills 17. Dywedodd Josh ar ôl y digwyddiad, “Rydym yn hapus iawn gyda’r canlyniad. Yr oedd yn eithaf annisgwyl ond rydym yn falch iawn i fod yn mynd trwodd i’r Rowndiau Terfynol Cenedlaethol. Rydym wedi dod yn agos iawn fel tîm dros yr ychydig fisoedd diwethaf, wrth i ni wneud y car a creu ein hunaniaeth tîm. Rydym yn awr yn edrych ymlaen at y Rowndiau Terfynol Cenedlaethol.”

nol i'r cychwynLabordy Gwyddoniaeth Goffer yn dod i Gymru

Gopher Science logoMae ymchwil yn dangos bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr cynradd yn mwynhau gwyddoniaeth yn yr ysgol, ac eto ychydig iawn sy’n dyheu i fod yn wyddonwyr ac mae eu diddordeb mewn gwyddoniaeth yn aml yn pylu. Bydd Labordy Gwyddonaieth Goffer yn helpu i newid hyn. Mae’r Labordy yn fenter cyfnod pontio newydd yng Nghymru a noddir gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Mae 250 o becynnau adnoddau yn cael eu datblygu i’w defnyddio gan ysgolion uwchradd a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo ac meant yn cynnwys saith gweithgaredd byr i brocio’r meddwl a chynnig gweithgareddau ymarferol cyffrous a thri gweithgaredd dosbarth hwy ar gyfer gwella’r cwricwlwm.

Yn ystod tymhorau’r haf a’r hydref, bydd clystyrau o ysgolion (lleiafswm o dri ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd) yn gallu gwneud cais am Labordy Gwyddoniaeth Goffer AM DDIM neu fynychu DPP ar y rhaglen Goffer i ymgyfarwyddo â’r pecynnau. Bydd pob ysgol sydd yn mynychu naill ai Labordy Gwyddoniaeth Goffer neu DPP hefyd yn cael pecyn adnoddau llawn AM DDIM.

Bydd yr ysgolion uwchradd yn y rhaglen, yn cynnal digwyddiadau Labordy Gwyddoniaeth Goffer trwy wahodd ysgolion cynradd sy’n eu bwydo i gymryd rhan mewn arbrofion cyffrous yn y labordy lle y bydd disgyblion uwchradd yn ennyn diddordeb y disgyblion cynradd â’r gweithgareddau.

Yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr, bydd y disgyblion uwchradd yn gwneud cyfraniad pwysig i’r diwrnod drwy basio ar eu brwdfrydedd i’r plant iau. Bydd hyn yn helpu i gefnogi pontio.

Bydd y manteision yn cael eu teimlo ymhell y tu hwnt i’r plant sy’n mynychu’r sesiynau labordy: bydd yr ysgolion cynradd yn cael eu cyflenwi gydag offer i berfformio arbrofion hyn yn ôl yn eu hystafelloedd dosbarth.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynElectroneg Syml

Mae athrawon o ysgolion uwchradd yng Nghymru wedi bod yn cymryd rhan mewn gweithdai cyfnos ‘Electroneg Syml’ er mwyn ysgogi a diddordeb yn y pwnc ar lefel CA3.

Gyda chefnogaeth yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, mae Gweld Gwyddoniaeth wedi datblygu gweithdy DPP ar gyfer athrawon, a bydd adnoddau gwerth £200 yn cael eu darparu ar gyfer pob ysgol yn y gweithdy. Gallai’r adnoddau gael eu defnyddio ar gyfer gweithgareddau Clwb o fewn yr ysgol neu fel prosiect o fewn yr ystafell ddosbarth. Gareth Ritter, Pennaeth y Celfyddydau Perfformio o Ysgol Uwchradd Willows Caerdydd, oedd yn cyflwyno y gweithdy ac yn rhoi cipolwg ar sut y mae wedi integreiddio ‘Makey Makey' i mewn i wersi cerddoriaeth bywiog. Gallwch weld mwy o enghreifftiau o’i waith ar www.askthemusicteacher.co.uk.

Er mwyn helpu athrawon i gael golwg ar y diwydiant, cafodd y gweithdai eu cynnal mewn lleoliadau diwydianol lle oedd Llysgenhadon STEM ar gael i roi cymorth a chysylltiadau i fyd gwaith.

Ar ôl y gweithdai, bydd ysgolion yn cael eu hannog i gwblhau o leiaf un prosiect yn ystod y tymor ysgol (gydag o leiaf chwe disgybl) ac yn dychwelyd gyda eu prosiect yn ogystal â’r disgyblion sy’n cymryd rhan i ddigwyddiad dathlu yn ystod y tymor canlynol.

Bydd athrawon sydd yn mynychu y digwyddiad dathlu ac am ymgorffori Electroneg yn eu hysgol yn cael cynnig hyfforddiant ac adnoddau pellach. Nododd yr athrawon fod y prosiect yn “ddiddorol iawn gyda defnydd anghyfyngedig”.

nol i'r cychwynToyota yn denu y tyrfaoedd!

Rally of WalesAr ddydd Iau 14 a dydd Gwener 15 Tachwedd death mwy na 700 o fyfyrwyr o ysgolion ar draws Cymru a Swydd Gaer i ymweld â Parc Gwasanaeth Rali Cymru ar y Lannau Dyfrdwy.

Rally of Wales Yn y Rali, roedd y myfyrwyr yn cael profiad cyffrous a chofiadwy i’w hysbrydoli a’i hysgogi i barhau ag astudio Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Roedd y cwmnïau a chyrff proffesiynol oedd yn cymryd rhan yn cynnwys: Toyota UK, Airbus, I.Mech.E. Prifysgol Bangor, JCB, Techniquest, UPM, y Sefydliad Ffiseg, Boxford, Chwaraeon Modur HJ, DRB, Prifysgol Glyndwr a Engine Plant.

nol i'r cychwynYmholiad gwyddoniaeth

PTTT logoMae Ymholiad Gwyddoniaeth yn brosiect yr Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd. Mae’n cefnogi ymchwiliad gwyddonol a’r pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru drwy wella mewn dysgu drwy weithio mewn cydweithrediad ag ysgolion uwchradd a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo. Mynychodd ysgolion clwstw, Ysgol Gyfun St Cyre, Ysgol Gynradd Cogan, Ysgol Gynradd Fairfield, Ysgol Iau Much,Ysgol Gynradd St Andrew ac Ysgol Gynradd Llandochau gwrs Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP). Y nod yw hwyluso integreiddio STEM ar draws y cwricwlwm a chyfnodau, gwella gwybodaeth a dealltwriaeth o’i gilydd, cynorthwyo’r pontio rhwng blwyddyn 6 a 7 a gwella hyder athrawon Blwyddyn 6 (heb fod yn arbenigo mewn gwyddoniaeth).

Mae’r flwyddyn gyntaf yn beilot. Bydd gwerthusiadau gan yr athrawon yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu a gwella’r prosiect. Mae pecyn cymorth wedi cael ei ddatblygu a gall athrawon cynradd ac uwchradd ei ddefnyddio i gefnogi athrawon ar ôl diwedd y prosiect er mwyn sicrhau cynaladwyedd.

Yn ystod y DP, dechreuodd yr athrawon ddatblygu rhaglen cyfnod pontio trwy rannu, cynllunio a chyfnewid arfer da, yn ymwneud â’r cwricwlwm gwyddoniaeth yng nghyd-destun byd go iawn a byd gwaith.

Bu athrawon o’r clystyrau a Llysgenhadon STEM yn cynllunio gweithgareddau yn y dosbarth gyda cefnogaeth gan Gweld Gwyddoniaeth. Mae’r Llysgenhadon STEM yn anelu i gyffroi pobl ifanc am STEM, yn rhoi persbectif unigryw ar sut y gall y cwricwlwm STEM gael ei arddangos yn y byd gwaith i athrawon, ac annog pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd a chymwysterau STEM a datblygu sgiliau cyflogadwyedd eraill gan gynnwys hyder, gwaith tîm, cyflwyniad a chreadigrwydd.

Bydd y fenter yn dod i ben yn y disgyblion yn mynychu diwrnod dathlu lle byddant yn cyflwyno eu prosiectau unigol.

Gelli cael gwybod mwy am yr Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd a sut y gallant gefnogi athrawon yn www.pstt.org.uk.

nol i'r cychwynStraeon o gefn eich ffôn symudol

Ydych chi’n gwybod pa elfennau cemegol yn cael eu defnyddio mewn gweithgynhyrchu eich ffôn symudol?

A oes gennych unrhyw syniad lle mae’r deunyddiau hyn yn dod o, ac o dan ba amodau y maent yn cael eu cloddio neu eu tynnu o’r Ddaear?

Bu myfyrwyr 14-19 oed a’u hathrawon, o bob rhan o Gymru, yn ymchwilio ac yn trafod y materion hyn mewn tair cynhadledd ‘Changemakers/ CreuNewid’ a gynhaliwyd yng Nghasnewydd, Caerfyrddin a Bangor yn ystod mis Chwefror. Mae’r digwyddiadau hyn yn arloesol yn cael eu trefnu ar y cyd gan, Oxfam, Cymorth Cristnogol, Masnach Deg Cymru, CEWC (Cyngor Addysg mewn Dinasyddiaeth y Byd), Rhwydwiath Dimensiwn Rhyngwladol Cymru mewn Addysg (WIDE), a’r Ganolfan Dechnoleg Amgen ac ariannwyd gan y Cyngor Prydeinig (Cymru).

Yn ystod araith gyweirnod gan Bandi Mbubi, yn wreiddiol o Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo, dysgodd cynyrchiolwyr er bod ffonau symudol wedi gwella cyfathrebu ar gyfer pobl mewn cymunedau anghysbell, mae rhai o’r deunyddiau a ddefnyddir (fel tantalum a thun) yn cael eu cloddio dan amodau peryglus, gelyniaethus ac anghynaliadwy.

Cafodd y myfyrwyr eu harwain drwy gyflwyniadau a grwpiau trafod, tra bod eu hathrawon a darlithwyr yn cyfarfod â’i gilydd i archwilio materion yn ymwneud ADCDF (Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang), ac i drafod ffyrdd y gallai dulliau rhifedd, llythrennedd a traws-gwricwlaidd gael eu datblygu yn ôl yn eu hysgolion a cholegau.

Yn y sesiwn olaf bu y myfyrwyr yn rhannu eu cynlluniau gweithredu ar sut y gellid codi ymwybyddiaeth yn eu hysgolion a cholegau eu hunain, mewn gwasanaethau, cwisiau, cysylltiadau ysgol, a hyd yn oed trwy gigs codi arian!

Mae ‘Fairphones – smartphones’ sydd gyda prosesau mwyngloddio ac adeiladu heb ddim gwrthdaro’ – ar gael eisoes yn y DU. Y gobaith yw y bydd y cynadleddwyr yn mynd a’r negeseuon a drafodwyd yn ôl i’w hysgolion a cholegau, a thu hwnt, gan helpu’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr, gwyddonwyr ac eraill i chwilio am atebion cynaliadwy wrth ddatblygu technolegau newydd.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk