Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Er mwyn darganfod mwy am Raglen Llysgenhadon STEM ymunwch â ni ar Ddydd Llun 5 Mawrth yn Ysgol Bryn Alyn (4.30-6.30pm) lle byddwn yn cynnal Cyfarfod Rhwydweithio STEM lle bydd cyfle i gyfarfod gyda Cenhadon o amrywiaeth o fusnesau a diwydiannau lleol er mwyn darganfod sut y gall Cenhadon STEM gefnogi Clybiau STEM, cynlluniau cenedlaethol, gyrfaoedd a’r cwricwlwm.

Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg – dim ond ychydig o wythnosau i ffwrdd 9-18 Mawrth. Ewch i wefan Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain (www.nsew.org.uk) i gofrestru eich digwyddiad, llawrlwytho pecynnau gweithgareddau a chwisiau, archebu deunyddiau hyrwyddo AM DDIM, neu gymryd rhan mewn cystadlaethau, ennill gwobrau a gwneud cais am wobr digwyddiad. Mae Llysgenhadon STEM ar gael i gefnogi digwyddiadau yn yr ysgol yn ystod Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sian Ashton ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Os ydych yn chwilio i rywbeth i ysbrydoli disgyblion mewn mathemateg y flwyddyn hon, gall y Her Mathemateg Ceir Jaguar fod yn werth ystyried. Ei nod yw helpu i godi safonau cyflawniad ar draws ystod oedran 9-16 oed drwy ddangos fod astudio mathemateg yn hwyl! Mae myfyrwyr yn cymryd rhan yn y sialens sydd yn gymwys ar gyfer Gwobr Efydd CREST. Mae hyn yn golygu bod modd cofrestru eich myfyrwyr gyda’ch Cydlynydd CREST Lleol, ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk, ar ddechrau y prosiect, a bydd modd i'r myfyrwyr gwblhau proffil Efydd CREST yn ystod y sialens a chofnodi eu gwaith a chyfrifiadau fel y gall eu gwaith caled gael ei gydnabod gyda Gwobrau CREST.

Cofrestrwch dîm ar gyfer y prosiect cyffrous hwn yn gysylltiedig â’r Gemau Olympaidd yn Llundain 2012; y dyddiad lansio yw ddydd Llun 27 Chwefror 2012. Bydd Her STEM 10 yn ffurfio rhan prosiect Cisco ‘Cyfres allan o’r blociau Mathemateg a Gwyddoniaeth 2012’. Mae mwy o wybodaeth am y cynllun i’w gael yn: www.mathsandscience2012.co.uk.

Ac… os ydych yn cynllunio prosiect o unrhyw fath, a bod angen pâr arall o ddwylo a chysylltiadau â’r byd go iawn, cysylltwch Gweld Gwyddoniaeth a gofyn am Lysgennad STEM i ddod i helpu cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ewch i http://networking.stemnet.org.uk/ a chliciwch ar ‘CAIS AM LLYSGENNAD STEM’. Mae’r system cais ar-lein yn awr yn weithredol…

nol i'r cychwynYsgolion Cymraeg ar y brig

Bydd Gorllewin a Golgedd Cymru yn cael eu cynrychioli yn gryf yn y rowndiau terfynol y DU Her F1 yn y Glec Fawr yn Birmingham, yn dilyn yn y rowndiau rhanbarthol terfynol yn Abertawe a Bangor. Mae enillwyr yn y ddau ddosbarth F1 a Bloodhound a Tîm Rookie yn mynd ymlaen i’r Glec Fawr ym mis Mawrth yn Birmingham yn ogystal a disgyblion o Rhyl, Bangor, Llanelwy Castellnedd, Ty Ddewi a Rhydaman.

Motion RacingBydd enillwyr F1, “Motion Racing”, hefyd yn chwifio’r faner dros Fynwy yn y rownd derfynol. Mae Miles Insted s’Jacob, un o aelodau gwreiddiol y tîm yn Ysgol Dewi Sant yn Sir Benfro, wedi symud i Ysgol Gyfun Trefynwy. Mae’n dal i fod yn rhan o’r tîm ac yn cadw mewn cysylltiad drwy gysylltiadau rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol.

Yn ogystal a bod y car F1 cyflymaf yn Abertawe mae’r tîm hefyd wedi ennill y wobr am Feddwl Arloesol, am eu gwaith ar olwynion y car.

Cyflwynodd Tîm “Fast Track” o i Ysgol Friars ym Mangor waith proffesiynol, gan ennill y dosbarth F1 yng Ngogledd Cymru.

Yr enillwyr yn y dosbarth Bloodhound oedd “Speedy Sixies” o Ysgol Glan Clwyd a “Team Burn” o Ysgol Gyfun Dyffryn Aman.

“Team Burn” oedd gan y car cyflymaf yn ogystal a ennill gwobr am y Hunaniaeth Gorau, gan ddylunio ac argraffu logos, cynllunio stondin ac eitemau marchnata o fewn yr ysgol.

Daeth Tîm Rookie o Ysgol Cefn Saeson yng Nghastellnedd a Ysgol Uwchradd Rhyl.

Rhoddodd y timau gant y cant i greu argraff ar bob lefel eleni a rhaid cynnwys y “Six Main Men”o Ysgol Uwchradd Cei Connah a ennillodd y wobr hunaniaeth yng Ngogledd Cymru, yn ogystal a Ysgol Maelor am fynd i’r afael â phroblemau technegol ac ennill y wobr am ddyfalbarhad yn wyneb adfyd.

Dyfarnwyd gwobrau eraill i Ysgol Gyfun y Barri (Gwobr Tata Steel am y defnydd gorau o CAD, a’r defnydd gorau o beirianneg), Ysgol Gyfun Lliswerry (marchnata a nawdd gorau), ac Ysgol Arbennig Pen Y Bryn (dyfalbarhad yn wyneb adfyd).

Roedd y beirniaid – yn cynnwys nifer o Lysgenhadon STEM –yn dweud eu bod yn hapus iawn gyda safon uchel yr holl ceir.

nol i'r cychwynYsgolion Abertawe yn ennill gwobr Technoleg

THird Millenium logoMae Ysgol Gyfun Tregŵyr wedi ennill gwobr drwy’r DU am drefnu Technoleg mewn modd sydd yn rhoi hwb i ddysgu.

Mae athrawon yn defnyddio camerâu a thechnoleg gyfrifiadurol i gofnodi coginio a gwersi gwyddoniaeth byw fel y gall disgyblion ailedrych ar y wers ar eu cyfrifiaduron yn y cartref neu hyd yn oed ar eu ffonau symudol.

Mae’r gwaith arloesol wedi helpu Ysgol Gyfun Tre-Gŵyr fod yr unig ysgol uwchradd yng Nghymru – ac un o ddim ond pymtheg o ysgolion yn y DU – i ennill Gwobr fawreddog Dysgu y Trydydd Mileniwm. Ysgol Gynradd Casllwchwr, Abertawe hefyd yw’r ysgol gynradd Gymraeg gyntaf i dderbyn yr anrhydedd.

Dywedodd Pennaeth Ysgol Gyfun Tregŵyr Peter Harrison: “Mae’n bleser i weld sut y mae staff a disgyblion wedi cofleidio yr offer yma ac mae wedi ychwanegu dimensiwn newydd i wersi cyfan a gwaith cartref”.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: “Mae athrawon a phlant Casllwchwr yn cael eu annog i ddefnyddio iPods, iPads ac Apple Macs yn yr ystafell ddosbarth er mwyn galluogi disgyblion i wneud popeth o ddarllen, ysgrifennu e-lyfrau i bostio blogiau a ffilmiau a wnaed ganddynt.”

Dywedodd y pennaeth, Simon Pridham: “Roeddem wrth ein bodd i ennill y wobr ac yn falch mai ni yw yr ysgol gynradd Gymraeg gyntaf i wneud hynny. Dim ond wyth ysgol gynradd ar draws y DU gyfan dderbyniodd yr anrhydedd a rydym hefyd ar y rhestr fer ar gyfer gwobr effeithiolrwydd ysgol cynradd yn y DU.”

Byddant yn cael gwybod os ydynt wedi ennill ym mis Mawrth. Mae Gwobr y Trydydd Mileniwm yn cael ei chyflwyno gan Gymdeithas Genedlaethol o Ymgynghorwyr ar Gyfrifiaduron mewn Addysg. Am ragor o fanylion ewch i www.naace.co.uk/thirdmillenniumlearningaward.

nol i'r cychwynSesiwn dur ar gyfer myfyrwyr STEM yn Ysgol y Strade

Mae myfyrwyr BTEC yn Ysgol Gyfun y Strade yn rhoi cynnig ar ddylunio car fel rhan o brosiect sydd yn edrych ar y diwydiant gweithgynhyrchu dur.

Mae dau aelod o staff o Tata Steel – y ddau yn Lysgenhadon STEM, yn rhoi o’u hamser i helpu ysbrydoli myfyrwyr ysgol – drwy redeg sesiwn bore sy’n edrych ar y deunyddiau sy’n mynd i mewn i wneud dur a sut y defnyddir y rhain i greu cynhyrchion megis caniau ar gyfer prosesu bwyd. Maent hefyd yn herio myfyrwyr i wneud model o gar sy’n gorfod cario pwysau o leiaf 300g, o ddefnyddiau amrywiol megis papur, cerdyn,pren a metel,.

Mae Nicola Bennett,rheolwr pecynnu cyfathrebu ac ailgylchu, yn dweud ei bod yn mwynhau yr adwaith cadarnhaol mae’n gael gan fyfyrwyr: “Yn yr achos hwn roedd yn dda i ennyn diddordeb y bobl ifanc am fore cyfan, gan ddefnyddio ein profiad o fywyd yn ogystal â’n profiad diwydianol”.

Dywedodd Thomas Baynes, technolegydd ansawdd gyda Tata Steel ym Mhort Talbot ei fod yn cael gwefr o fod yn Llysgennad STEM: “Rwy’n hoffi pryd yr ydych chi’n gyda’r myfyrwyr ac maent yn cael pethau’n sydyn… yn eu deall!”

Dywedodd Bethan Murphy, athrawes yn Ysgol y Strade fod y prosiect yn cynhyrchu ymateb rhyfeddol gan y myfyrwyr. Mae hi’n dweud ei fod yn helpu i gael ymwelwyr yn egluro effaith y pynciau y mae’r myfyrwyr yn astudio ar y byd go iawn.

Mae Mrs Murphy yn dweud y bydd y myfyrwyr yn defnyddio’r profiad i helpu gyda’u aseiniadau diweddaraf, gan greu poster gwybodaeth am ddiwrnod gymuned ffug yn Tata Steel ym Mhort Talbot.

Mae rhai o’r cynlluniau y myfyrwyr yn ddigon cadarn i gymryd pwysau o 4kg, er gwaethaf eu golwg simsan!

nol i'r cychwynPartneriaeth Grantiau Y Gymdeithas Frenhinol

The Royal SocietyOes gennych chi syniad ar gyfer prosiect newydd a deinamig sy’n cynnwys gwyddoniaeth neu dechnoleg? Ydych chi’n chwilio am ffyrdd o gyflwyno eich myfyrwyr i’r byd go iawn o wyddonwyr neu beirianwyr? Angen rhywfaint o arian i helpu eich syniadau ddod i ffrwyth? Beth am roi cynnig am Grant Partneriaeth Y Gymdeithas Frenhinol!

Ddwywaith y flwyddyn mae’r Gymdeithas Frenhinol yn cynnig grantiau o hyd at £3,000 i ysgolion yn y DU i alluogi myfyrwyr i weithio ar brosiect mewn partneriaeth gyda gwyddonydd go iawn neu beiriannydd.

Mae ysgolion yng Nghymru sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ystod y blynyddoedd diweddar yn cynnwys Ysgol Gyfun Pencoed; Pen y Bont ar Ogwr, Ysgol Ardudwy, Harlech; Ysgol Uwchradd St Julian, Casnewydd; Ysgol Abersychan, Pont-y-Pŵl ac Ysgol Trefynwy.

Gall y grant gael ei ddefnyddio i brynu eitemau o offer arbenigol a deunyddiau na fyddai fel arfer ar gael mewn ysgolion, ac felly gall helpu i ddarparu cyfleoedd cyfoethogi cyffrous tu allan i’r cwricwlwm arferol. Ar yr un pryd mae’n gallu cynnig cipolwg gwerthfawr i waith y gwyddonydd neu beiriannydd partner i fyfyrwyr (ac athrawon), a gall helpu i godi dyheadau ymysg y rhai dan sylw.

Bydd y cylch ariannu presennol yn cau ar 24 Chwefror 2012, felly os oes amser i gael beth am fynd ati i anfon cais. Osyw amser yn brin, arhoswch tan y dyddiad y cau nesaf a pharatowch yn ofalus. Gallai hyn fod yn gyfle i weld eich syniadau yn dod yn realiti! Edrychwch ar wefan Y Gymdeithas Frenhinol i gael mwy o wybodaeth – http://royalsociety.org/education/partnership.

Os nad oes gennych gysylltiadau gyda gwyddonydd perthnasol neu beiriannydd, beth am gysylltu â’r rhaglen Llysgennad STEM sy’n cael ei reoli gan Gweld Gwyddoniaeth yng Nghymru? Gall Gweld Gwyddoniaeth roi cymorth i chwi gyda eich cais a dod o hyd i arbenigwr sy’n gweithio yn y maes a gwmpesir gan eich prosiect arfaethedig. Dilynwch y ddolen i gael gwybod mwy – www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Ers 2000, mae’r Cynllun Partneriaeth Y Gymdeithas Frenhinol wedi dyfarnu dros £1.1 miliwn i 660 o ysgolion ar draws y DU. Efallai y gall eich ysgol chwi fod yn un ohonynt yn 2012!

nol i'r cychwynDiwrnod o hwyl yn Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd

Rydym wedi dechrau ar y diwrnod trwy roi cymysgedd o ddisgyblion blynyddoedd 7 i 9 o Ysgol Fitzalan mewn timau.

Mae’r timau wedyn yn chwarae’r gêm XP a ddefnyddir gan ddatblygwyr mewn diwydiant i ddysgu Datblygu sgiliau Hyblyg. Roedd rhaid i’r timau amcangyfrif a chynllunio cyfres o dasgau i geisio ennill y mwyaf o bwyntiau. Maent wedyn yn cael dim ond tri munud i gyflawni’r tasgau sy’n ymwneud a didoli cardiau, chwythu balwnau i fyny, gwneud hetiau papur, taflu dis a gwneud symiau. Mae’r disgyblion yn dysgu gweithio mewn tîm, datrys problemau, cynllunio a sgiliau amcangyfrif tra’n chwarae gêm hon.

Yn y labordy mae y disgyblion yn dysgu sut i ysgrifennu yn iaith raglennu Python drwy symud robot bach o gwmpas y ddrysfa ar y sgrin er mwyn tânio ar y targed coch. Mae’r disgyblion yn cyfarwyddo y robot i symud i’r chwith, i’r dde, i lawr neu i fyny, gan adeiladu dilyniant o symudiadau i gwblhau’r dasg. Roedd yn ofynol i’r disgyblion gynllunio llwybr i’r robot ac yna darparu’r cyfarwyddiadau. Yn ystod y gweithgareddau a dros ginio cafodd disgyblion o Fitzalan gyfle i gyfarfod ar myfyrwyr presennol o’r ysgol. Yn ychwanegol at raglennu cafodd y disgyblion gyfle i ddysgu datrys problemau a gwella eu sgiliau cynllunio yn ystod diwrnod hwyl Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg y ym Mhrifysgol Caerdydd.

Helen Phillips – Prifysgol Caerdydd a Llysgennad STEM
Melissa Smith – Ysgol Fitzalan

nol i'r cychwynYsgol Ffynone House ar Frig y Fainc!

Llongyfarchiadau i Ysgol Ffynone House o Abertawe a ennillodd Wobr ‘Top of the Bench’ (Brig y Fainc) yn rownd derfynol Cymdeithas Frenhinol Cemeg y De-Orllewin Cymru – ond roedd un ysgol arall yn agos iawn i’r brig. Roedd tîm o Ysgol Dyffryn Taf o Hendy-Gwyn ar Daf yn agos iawn i’r pedwarawd o Ffynone House yn y rownd derfynol, a ddaethant yn gyfartal. Cymerodd anagram i ddod o hyd i enillydd! Bydd Ysgol Ffynone House yn awr yn mynd ymlaen i gynrychioli’r rhanbarth yn rowndiau terfynol y gystadleuaeth yn y DU.

Ein cymdeimlad â Ddyffryn Taf, a gyfrannodd at rownd derfynol gyffrous. Mae’r ddwy ysgol wedi ennill y tlws yn y blynyddoedd blaenorol. Llongyfarchiadau hefyd, i

Goleg Crist Aberhonddu a o Ysgol Llandeilo Ferwallt yn Abertawe.

Yn y llun mae’r timau yn wynebu y rownd derfynol, ac mae’r tîm buddugol, gyda eu athro Hanan Khaleel, a Dr Dayna Mason o’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk

nol i'r cychwynGweithgareddau

nol i'r cychwynGrantiau / Bwrsari / Gwobrau

nol i'r cychwynGwobrau Athrawon

nol i'r cychwynCystadeuthau

nol i'r cychwynDigwyddiadau

nol i'r cychwyn Chwefror 2012

 • “Think Learn Challenge”
  Cwrs hyfforddi Canolfan Gynadledda ESIS, 24 Chwefror 2012
  Ein cwrs hyfforddi nesaf yw” Sut i asesu ymholiadau gwyddoniaeth”, dau ddiwrnod bywiog, rhyngweithiol ar gyfer athrawonCyfnodau Allweddol 2 a 3 a i ddatblygu sgiliau wrth asesu ymchwiliadau gwyddoniaeth. Mwy…

nol i'r cychwyn Mawrth 2012

 • Digwyddiad Rhwydweithio: STEM
  Ysgol Bryn Alyn, Wrecsam LL11 4BH, 5 Mawrth 4.30-6.30pm

  Fe’ch gwahoddir yn gynnes i fynychu Cyfarfod Rhwydweithio STEM er mwyn helpu ysgolion i gael mynediad i’r Rhaglen Llysgenhadon STEM. Mwy…
 • Cynllunio y Car BLOODHOUND – y car 1,000mph
  Prif Ddarlithfa’r, Ysgol Beirianneg ac Electroneg, Prifysgol Bangor, 7 Mawrth 6.00pm

  Mae’r Prosiect SSC BLOODHOUND yn anelu at roi y Record Cyflymder ar y Tir mewn dimensiwn arall. Mae ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe yn helpu i ddylunio cerbyd ar gyfer criw i’w galluogi i gyrraedd cyflymder o 1,000mph. Mwy…
 • Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg: 9-18 Mawrth 2012
  Pam y dylai pob ysgol gofrestru eu digwyddiadau NSEW a gweithgareddau… Bydd yr holl ysgolion sy’n cofrestru digwyddiadau yn cael cymeryd rhan yn ein cystadleuaeth wych. Rydym wedi derbyn gwobrau gwych eleni o ystod o noddwyr hael gan gynnwys Lego Education a Timstar. Mwy…
 • Minus 80: Gweithdy rhad ac am ddim gan Rwydwaith Athrawon Y Sefydliad Ffiseg
  Ysgol Teilo Sant, Ffordd Llanedeyrn, Penylan, Caerdydd, CF23 9DT, 22 Mawrth 4.30-6.00pm

  Gwnewch eich Cwmwl Siambr eich hun. Mwy…
 • ‘O Yma i Abergofiant (From here to Infinity)’
  Darlithfa Birt Acres, Adeilad Bute, Prifysgol Caerdydd, 26 Mawrth

  Bydd Ymddiriedolaeth Addysg Sefydliad Peirianwyr De Cymru (SWIEET2007) mewn cyfweithrediad a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cyflwyno 52ain Darlith Goffa William Menelaus gan yr Athro Arglwydd y Rees o Lwydlo FRS FREng OM (Anrh) Y Seryddwr Brenhinol. Mwy…
 • DPP am ddim ar gyfer athrawon cemeg
  Diolch i arian gan y Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS), mae’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol Cemeg (RSC) yn cynnig cyfres o weithdai datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) yn Ne Cymru. Mwy…

nol i'r cychwyn Ebrill 2012

 • “Smarter UK”
  Ebrill 2-4, 30 Ebrill

  Mae “Science Made Simple” mewn cydweithrediad a “Graphic Science” ac Ymddiriedolaeth Wellcome yn falch iawn o allu cynnig gweithdai AM DDIM ar niwrowyddoniaeth yn Ne Cymru. Mwy…
 • Cynadleddau Adolygu Mathemateg Morgannwg: 2-5 Ebrill
  Mwy…
 • Gwyddoniaeth Fentrus
  Mae’r holl ysgolion yn y DU yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwyddoniaeth Mentrus – www.enterprisingscience.com/.

nol i'r cychwyn Mai 2012

 • “Smarter UK”
  1-4 Mai

  Mae “Science Made Simple” mewn cydweithrediad a “Graphic Science” ac Ymddiriedolaeth Wellcome yn falch iawn o allu cynnig gweithdai AM DDIM ar niwrowyddoniaeth yn Ne Cymru. Mwy…
 • Sgiliau Dysgu ar gyfer Gwyddoniaeth
  Canolfan Dechnoleg Waterton, Pen-y-Bont, 1 Mai a 26 Mehefin
  Gwesty’r Quay, Deganw, 3 Mai a 28 Mehefin

  Mwy…
 • Gwyddoniaeth Fentrus cyswllt Ychwanegu
  Mae’r holl ysgolion yn y DU yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwyddoniaeth Mentrus – www.enterprisingscience.com/.

nol i'r cychwyn Mehefin 2012

 • NPL Cystadleuaeth Her Rocedi Dwr
  Dydd Mercher 20 Mehefin, 1.30-4.30pm

  Anelwch at yr awyr yn ein Her Rocedi Dwr blynyddol, sy’n gweld cannoedd o gyfranwyr, gan dimau o ysgolion i oedolion yn brwydro i ddod yn bencampwr. Mwy…

nol i'r cychwyn

nol i'r cychwyn Gorffennaf 2012

 • “Smarter UK”
  6 Gorffennaf, 9-11 Gorffennaf, 16-20 Gorffennaf

  Mae “Science Made Simple” mewn cydweithrediad a “Graphic Science” ac Ymddiriedolaeth Wellcome yn falch iawn o allu cynnig gweithdai AM DDIM ar niwrowyddoniaeth yn Ne Cymru. Mwy…

Adnoddau

nol i'r cychwyn Cyrsiau / DPP

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk