Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

nol i'r cychwynGwobrau CREST yng Nghymru Grantiau 2012/13

CREST logoGall ysgolion a cholegau wneud cais am grant o hyd at £250 i gefnogi CREST. Mae holl ysgolion a cholegau Cymru yn gymwys i wneud cais. Mae’r ffurflen gais yn gofyn am wybodaeth am y math o ysgol, ond bydd ceisiadau’n cael eu hasesu ar sut mae’r arian yn y mynd i gael ei ddefnyddio yn unig.

Mae’r rhaglen Gwobrau CREST yn cael ei redeg gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru – drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol – i gydlynu a chynyddu gweithgareddau yn ysgolion Cymru.

Dyddiadau cau

Bydd y dyddiad cau yr 2il rownd yn Dydd Llun 18 Mawrth a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn eu hysbysu cyn 30 Mawrth.

nol i'r cychwynMyfyrwyr o Ysgol Lewis i Ferched ymweld â chwmni lleol fferyllol

Myfyrwyr o Ysgol Lewis i Ferched ymweld â chwmni lleol fferyllolBu deuddeg o fyfyrwyr o flynyddoedd 10 a 12 ymweld â Norgine yn Nhir-y-Berth ar ddiwedd mis Tachwedd. Bwriad y daith, a ariennir gan TAS (Gwasanaethau Prentisiaeth Technegol), oedd newid canfyddiadau disgyblion o weithio mewn diwydiant, ac i gyflwyno’r syniad o brentisiaeth fel ffordd i mewn i ddiwydiant.

Dechreuodd yr ymweliad diwrnod gyda chyfarfodydd gyda’r Rheolwr-gyfarwyddwr a rhai o’i staff uwch, gan gynnwys Peiriannydd Mecanyddol, Dadansoddwr Rheoli Ansawdd a Dadansoddwr Cyllid (y tri ohonynt yn ferched). Yna bu teithiau o gwmpas y labordai rheoli ansawdd a’r ardaloedd gweithgynhyrchu.

Mewn siwtiau addas ar gyfer y teithiau, CH i DD (Mr Pole, Amy Cole, Mara Yeung, Megan Spoor, Sarah Cutler, Charlotte Davies, Jane Gamble (o TAS) Tyrian Robins, Millie Parker, Bethan MacKenzie, Jasmin Kaszubowska, Alice Miller, Nirusa Uthayasoorian, Chloe Mathlin).

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion Gweld Gwyddoniaeth

Oherwydd fod cymaint o straeon yn y cylchlythyr misol mae'n amhosibl i gynnwys rhestr cryno o weithgareddau, adnoddau, cystadlaethau, grantiau, cyfleoedd DPP a digwyddiadau yng nghorff y cylchlythyr.

Ond mae eitemau newydd yn cael eu hychwanegu at y tudalennau gwe - gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwynLlongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, Gogledd Cymru 2013

Llongyfarchiadau i enillwyr Her Ysgolion Uwchradd F1, Gogledd Cymru 2013Mae’r Her F1 yn brosiect cenedlaethol sy’n cynnwys disgyblion o bob oed yn ysgolion uwchradd Cymru. Mae arddull dysgu’r Her yn fodel delfrydol ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 a Llwybrau Dysgu 14-19 gan fod disgyblion yn datblygu ystod o sgiliau mewn cyd-destun ysgogol a chyffrous. Mae’n cynnwys dylunio a gweithgynhyrchu ceir rasio model wedi eu pweru gan CO2 gan ddefnyddio cyfrifiadur soffistigedig gyda chymorth sgiliau dylunio a gweithgynhyrchu (CAD / CAM).

nol i'r cychwynBeth nesaf ar ôl y Gemau Olympaidd?

1st place F1 Class – Falcon F1 – Connah’s Quay High SchoolMeddwl am ffyrdd i gadw y momentwm Gemau Olympaidd Llundain 2012 i fyny mewn gwersi neu glybiau STEM ar ôl ysgol?

Mae athrawon Technoleg o sawl ysgol ar draws Gogledd Cymru o Harlech i Wrecsam wedi bod yn cyfarfod fel grŵp Rhwydwaith a gefnogir gan yr Academi Beirianneg Frenhinol (RAEng) drwy eu prosiect Ymgysylltu Peirianneg. Ar ôl sefydlu y grŵp yn gynnar yn 2012, mae Phil Sutton, athro a Chydlynydd Rhwydwaith Thechnoleg yn Ysgol Uwchradd Eirias, Bae Colwyn, wedi bod yn rhedeg sesiynau DPP ar ôl ysgol yn rheolaidd i gyflwyno cyfres o weithgareddau peirianneg yn addas ar gyfer disgyblion CA3 yn ystod gwersi neu mewn Clybiau STEM ar ôl ysgol.

Mae’r cyntaf o’r gweithgareddau hyn, ‘Athlete or Machine’, yn galluogi disgyblion i adeiladu cerbyd wedi ei bweru gan aer dan wasgedd yn seiliedig ar y sgerbwd a ddefnyddir gan Amy Williams yn ystod ei pherfformaid medal Aur yn Ngemau Olympaidd y Gaeaf 2010.

Yn y sesiwn DPP mwyaf diweddar ym mis Ionawr, cyflwynodd Phil y gweithgaredd RAEng diweddaraf, ‘Ennill Medalau’, lle mae disgyblion yn defnyddio pecyn o ddeunyddiau i adeiladu ac addasu model o gadair olwyn ar gyfer chwareuon. Trwy ystyried ffactorau megis ffrithiant, dimensiynau y gadair olwyn, ongl yr olwynion ac ati, mae disgyblion yn cael y cyfle i ystyried cwestiynau peirianneg pwysig cyn cynnal treialon gyda eu modelau, ac yna rasio yn erbyn pobl eraill!

Mae bod yn rhan o’r Rhwydwaith,yn galluogi yr athrawon sy’n cymryd rhan i gael cyfle i gyfarfod â’i gilydd, clywed am syniadau am weithgareddau newydd, cael paned a chacen, a bod yn rhan o gynllun peirianneg cenedlaethol.

Mae’r grŵp yn awr yn cynllunio prosiect cydweithredol yn cynnwys eu disgyblion yn gwneud cychod pŵer solar fydd yn cael ei rasio ei gilydd yn y tymor yr haf. Mae cynlluniau hefyd i ddefnyddio’r gweithgaredd hwn tuag at ddyfarniad CREST Efydd, gan alluogi’r disgyblion i gael cydnabyddiaeth genedlaethol am eu prosiectau.

Os oes unrhyw athrawon technoleg a fyddai’n awyddus i gael gwybod mwy am y grŵp Rhwydwaith RAEng mae croeso i chi gysylltu â Phil Sutton yn psn@eirias.conwy.sch.uk.

nol i'r cychwynMenywod y BBC mewn menter Peirianneg gyfer Technolegwyr Ifanc

Menywod y BBC mewn menter Peirianneg gyfer Technolegwyr IfancBu grŵp o ddisgyblion ysgol 14-16 oed ar draws de Cymru ymweld â’r BBC yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd, fel rhan o fenter y BBC Menywod mewn Peirianneg.

Cymerodd yr ieuenctid drosodd BBC Cymru Wales, gan gymryd rhan mewn arddangosiadau byw yn y stiwdios Darlledu, a chofnodi fideo ohonynt yn esbonio beth maent yn ei weld yn gyffrous am dechnoleg – ar gael yma. Mae’r BBC yn cynnal digwyddiadau ar gyfer pobl ifanc i ddarganfod mwy am yr ochr dechnegol o ddarlledu.

nol i'r cychwynCysylltu Ystafelloedd Dosbarth y Cyngor Prydeinig

Connecting Classrooms logoMae’r Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain a’r Cyngor Prydeinig yn gweithio mewn partneriaeth i gyfoethogi gweithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, a mathemateg (STEM) yn yr ystafell ddosbarth yn y DU a thramor.

Mae Cysylltu Dosbarthiadau yn cefnogi ysgolion a cholegau gyda:

I gael gwybod mwy ewch i wefan Ysgolion Ar-lein neu gallwch gysylltu â ni yn creststar@bitishscienceassociation.org.

nol i'r cychwynChwilio am brosiect Clwb STEM?

Zayed Future Energy Prize logoYsgol yn y DU yw enillydd Gwobr Ynni y Dyfodol Zayed 2013(Ysgol Uwchradd Ewropeaidd Byd-eang) sy’n dod gyda US $ 100,000 ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy.

“Byddwn yn gosod tyrbinau gwynt! Mae ein hysgol yn canolbwyntio ar ynni mewn gwirionedd wedi datblygu eu Clwb STEM gyfangwbl ar ynni ac arbed arian i’r ysgol!”

Mae Coleg Okehampton yn rhoi pwyslais mawr ar gynaliadwyedd a’r angen i ddod yn ddinasyddion byd-eang cyfrifol. Mae’r ysgol yn rhagweithiol yn ymgysylltu â phob agwedd o fasnach deg a safbwyntiau byd-eang i effeithlonrwydd ynni ac ailgylchu. Wedi canolbwyntio ar (materion technegol ac arferion defnydd gwell) effeithlonrwydd ynni, mae’r ysgol yn awr yn barod i osod pŵer gwynt a gwresogi biomas.

Cael gwybod mwy a gwneud cais yma.

nol i'r cychwynRhifyn arbennig o ‘Y Gwyddonydd’ – cystadleuaeth trwy gyfrwng y Gymraeg

blankMae rhifyn arbennig o ‘Y Gwyddonydd’ yn cael ei baratoi i ddathlu hanner can mlynedd ers ei sefydlu.

Cylchgrawn Cymraeg oedd ‘Y Gwyddonydd’yn cynnwys erthyglau, adolygiadau, ac eitemau newyddion ar bynciau gwyddonol. Fe’i cyhoeddwyd rhwng 1963 a 1996 gan Wasg Prifysgol Cymru. Mae’r cylchgrawn wedi ei ddigido gan y prosiect Cylchgronau Cymru Ar-lein yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru – mae copïau ar-lein yma.

Cystadleuaeth ar gyfer ysgolion uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg, oed 11-18

Ysgrifennwch gyfraniad byr (dim mwy na 400 o eiriau) am unrhyw bwnc gwyddonol.

Dylai cais gael ei anfon i’r Athro Glyn O. Phillips, c / o Gweld Gwyddoniaeth, 59 Charles Street, Caerdydd CF10 2GD ar bapur neu’n electronig i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk erbyn 12pm 3 Mai, 2013. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Benfro a bydd seremoni wobrwyo yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol 2013 yn Sir Ddinbych. Bydd gwobr ariannol i’r enillydd ym mhob categori.

nol i'r cychwynGyda’n gilydd, gallwn warchod ein gwenyn!

BeesMae’r ‘Conserve B’ yn darparu ysgolion gyda cyfle i gynnwys myfyrwyr mewn arbrawf gwyddonol rhyngweithiol ar gacwn ym Mhrydain, drwy gasglu gwybodaeth ar y rhywogaeth o wenyn syddi’w gweld o hyd a pha blodau sydd yn well ganddynt i chwilota am fwyd. O’r 1,200 o fyfyrwyr sydd eisoes wedi cymryd rhan yn y prosiect hwn, mae llawer o bobl ifanc yn disgrifio’r prosiect fel, “Ardderchog, ymarferol, cyffrous, a gwyddoniaeth go iawn”.

Gall y prosiect gael ei redeg fel rhan o Glwb STEM neu yn ystod gwersi, o fis Chwefror hyd at Fehefin neu Orffennaf 2013. Mae’r prosiect wedi ei anelu at flynyddoedd 5 a 6 mewn ysgolion cynradd ac blynyddoedd 7 i 11 mewn ysgolion uwchradd. Delfrydol fel gweithgaredd pontio.

nol i'r cychwynPrifysgol Caerdydd ymgysylltu ag ysgolion

Cardiif University logoMae Prifysgol Caerdydd wedi derbyn Partneriaethau Ysgol- Prifysgol RCUK. Dros y tair blynedd nesaf byddant yn gweithio gydag ysgolion uwchradd i sicrhau bod eu gweithgareddau ymgysylltu yn diwallu anghenion ysgolion a’u disgyblion.

Maent yn gofyn am adborth ar beth mae athrawon eisiau gan brifysgolion yn gyffredinol a Chaerdydd yn benodol? A oes rhywbeth y gellir ei wneud ynwell a’i peidio? Anfonwch e bost i community@cardiff.co.uk gyda’ch sylwadau.

Beth sydd yn hyn ar gyfer y Brifysgol?

Efallai nad yr hyn yr ydych yn meddwl yn gyntaf – ni fydd y bartneriaeth yn cael ei fesur gan y nifer o ddisgyblion sy’n mynd i Brifysgol Caerdydd, neu yn wir unrhyw brifysgol (er eu bod yn awyddus i godi dyheadau ac i helpu pobl i ddod o hyd i’r llwybrau addysgol gorau) ond i fesur y effaith ar y graddau y disgyblion dros y tair blynedd.

Yn y tymor hir, bydd staff y brifysgol a myfyrwyr sy’n gweithio gydag ysgolion i wella ansawdd yr addysgu ac yn fwy na dim galluogi staff y brifysgol i fod yn fwy ymwybodol o sut y mae pobl ifanc yn cael eu dysgu mewn ysgolion a cholegau. Mae mwy o ymdrech yn dechrau cael ei roi yn y pontio o ysgolion uwchradd / AB i brifysgol ond gellir gwneud mwy.

Beth yw’r manteision i ysgolion?

Rhan allweddol o’r prosiect hwn yw defnyddio arbenigedd athrawon i siapio’r hyn rydym yn ei wneud. Dros y misoedd nesaf byddwn yn edrych am athrawon o Dde Cymru i feirniadu ein rhaglenni presennol ar gyfer ymgysylltu ag ysgolion ac yn helpu ni i wella’r rhain.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk