Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ebrill 2016

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Diweddariad Gwobrau CREST

CRESTMae cofrestru ar gyfer Gwobrau CREST yng Nghymru yn RHAD AC AM DDIM ar gyfer disgyblion Cymraeg tan fis Mawrth 2017.

Ydy eich disgyblion wedi cymryd rhan mewn unrhyw un o’r canlynol: Diwrnod STEM Small PieceTrust, Dyddiau IET Her Faraday, Heriau Practical Action, Her BP Ultimate, Yr Her Bright Ideas, TALENT 2030, Arbrawf RSC Byd-eang …? Os felly efallai y bydd y disgyblion yn gallu cofrestru ar gyfer Gwobr CREST Efydd neu Wobr CREST Darganfod am ddim. Cysylltwch gyda crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk i gael gwybod mwy.

Bydd Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain yn treialu Gwobr CREST Darganfod newydd ar gyfer disgyblion CA3 yng Nghymru. Os hoffech i’ch ysgol i gynnal un o’r diwrnodau her peilot cyswlltwch gyda Maria.Rossini@britishscienceassociation.org i gael gwybod mwy.

Apps for Good

Apps for Good logoMae “Apps for Good” yn gynllun sy’n gysylltiedig â Gwobrau CREST; Bydd myfyrwyr yn ymgeisio ar gyfer CREST Efydd yn awtomatig drwy ffurflenni “Apps for Good”.

Mwy o fanylion yma.

Polli:Nation

Polli:Nation logoMae “Polli:Nation” yn fenter ledled y DU sy’n cefnogi disgyblion o 260 o ysgolion i droi tir yr ysgol a mannau eraill lleol i mewn i gynefinoedd peillio-cyfeillgar. Mae ysgolion yn cael eu hannog i gynnal arolwg yn eu hardal gan ddefnyddio arolwg newydd OPAL “Polli Nation” (ar gael o Ebrill 2016), a gwneud gwelliannau ar gyfer peillio yn eu hardal ac yna gweld pa mor dda y mae wedi gweithio gan ddefnyddio’r arolwg OPAL. Mae’r prosiect hwn ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd ac yn cynnwys llawer o botensial ar gyfer Gwobrau CREST. Cysylltwch gyda crest@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynGo Construct

Co Construct logoMae “Go Construct” yn fenter ar draws y diwydiant sy’n anelu at ddenu, hysbysu a chadw gweithlu talentog ar gyfer y sector Amgylchedd Adeiledig ac Adeiladu. Gellir cofrestru ar gyfer adnoddau a llawrlwytho heriau adeiladu a cofrestru eich disgyblion ar gyfer Gwobrau CREST Efydd ac Arian.

Gystadleuaeth Gwyddoniaeth a Pheirianneg Cenedlaethol

National Science + Engineering Competition logoOs yw’r disgyblion wedi cyflawni Gwobr CREST gallwch gynnig eu prosiect ar gyfer y Gystadleuaeth Gwyddoniaeth a Pheirianneg Cenedlaethol. Mae hyn yn agored i bob disgybl 11-18 oed sy’n byw yn y DU ac mewn addysg llawn amser. Dyddiad cau: Dydd Llun 31 Hydref 2016.

Diwrnodau STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice

Cyflwynwch eich myfyrwyr i fyd cyffrous peirianneg drwy archebu Diwrnodau STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice ar gyfer Blynyddoedd 6-11 – perffaith ar gyfer dod â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg yn fyw. Bydd addysgwr Smallpeice yn dod i’ch ysgol i gynnal gweithdy Diwrnod STEM Ymddiriedolaeth Smallpeice ar gyfer hyd at 60 o fyfyrwyr. Yn dibynnu ar y cwrs yr ydych wedi ei archebu, bydd y sesiwn yn rhedeg am ddiwrnod llawn neu hanner diwrnod o amgylch oriau ysgol arferol.

Bydd y disgyblion sydd yn cymryd rhan yn gallu cofrestru ar gyfer Gwobr CREST Darganfod (AM DDIM i fyfyrwyr yng Nghymru)

Mae’r rhan fwyaf o’r Diwrnodau STEM yn AM DDIM diolch i nawdd gan ein partneriaid corfforaethol.

Cynllunydd Gwyddoniaeth ar gyfer athrawon – Gwanwyn 2016

Focus on ScienceFel rhan o’r ymgyrch gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru,mae Dysgu Cymru wedi gweithio gyda darparwyr a sefydliadau gwyddoniaeth yng Nghymru i gynhyrchu cyfres o gynllunwyr ar gyfer pob tymor ysgol. Mae’r Cynllunydd Gwyddoniaeth diweddaraf ar gyfer athrawon ar gael ac yn cynnwys gwybodaeth am adnoddau, digwyddiadau a chystadlaethau.

Gwobr Athro Ffiseg Cymru

Mae’r IOP yn chwilio am enwebiadau ar gyfer Gwobr 2016. Mae y papurau enwebu yma. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 13 Mai 2016.

nol i'r cychwyn

People Like Me

People Like MeMae "People Like Me" yn ddull chwyldroadol o ymgysylltu merched â gyrfaoedd mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).Mae ‘People Like Me’ yn defnyddio tuedd naturiol merched i fynegi eu hunaniaeth gan ddefnyddio ansoddeiriau, i ddangos iddynt bod pobl fel nhw yn hapus a llwyddiannus yn gweithio mewn gyrfaoedd mewn STEM.

Mae’r pecyn hwn yn arfogi athrawon a Llysgenhadon STEM gyda deunyddiau lle gellir dangos merched mewn ystod amrywiol o gefndiroedd, ac os byddant yn parhau gydag o leiaf un pwnc STEM ôl-16, maent yn debygol o gael gwell rhagolygon a mwy o ddewis gyrfa. Gweithgaredd delfrydol ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg ar 23 Mehefin.

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Profiad Cyfoethogi Gwyddoniaeth (SEE) – Heriau STEM

Mae heriau STEM wedi’u cynllunio i hwyluso dysgu, a gweithio mewn tîm ac yn annog chwilfrydedd disgyblion i ddarganfod sut a pham y mae pethau’n gweithio. Trwy gymryd rhan yn yr her, mae disgyblion yn datblygu eu medrau datrys problemau, cyfathrebu ac arloesi. Mae pob disgybl uwchradd sy’n cwblhau STEM gall Sialens gofrestru ar gyfer Gwobr CREST Darganfod. Mae adnoddau y Profiad Cyfoethogi Gwyddonaieth (SEE) wedi’u cynhyrchu diolch i gefnogaeth hael gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Gall ysgolion uwchradd yng Nghymru archebu UN Her STEM am DDIM. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly argymhellir archebu’n gynnar.

Mae dewis o dri heriau ar gyfer athrawon i archebu lle:

  • Her Cyfathrebu mewn Argyfwng
  • Her y Gofod
  • Her Rhedfa’r Farblen

Dyddiadau:

  • Gorllewin Cymru: 25-30 Ebrill
  • Gogledd Ddwyrain Cymru: 27 Mehefin – 1 Gorffennaf
  • Gogledd Orllewin Cymru: wythnos yn cychwyn 11 Gorfennaf

I gofrestru diddordeb e-bost ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

DPP Athrawon Her Cyfoethogi Gwyddonaieth – AM DDIM

DPP i Athrawon Her Cyfoethogi Gwyddoniaeth ar gael AM DDIM i ysgolion yng Nghymru gydag arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Bydd y DPP, a gyflwynir gan Gweld Gwyddoniaeth, yn darparu hyfforddiant i athrawon ar sut i ddefnyddio’r pecyn cymorth a rhedeg cyfres o heriau gwyddoniaeth gyda disgyblion CA3. Bydd athrawon yn cael eu cysylltu gyda phartneriaid diwydiannol i roi cipolwg ar y byd go iawn o waith drwy’r rhaglen Llysgenhadon STEM.

Bydd pob athro sydd yn mynychu’r DPP yn derbyn pecyn cymorth wedi ei deilwra i gyflwyno’r heriau STEM i’w disgyblion. Yn ogystal, mae’r pecyn cymorth yn cynnwys gwybodaeth am sefydlu a rhedeg Clwb STEM ynghyd â wyth o weithgareddau Clwb STEM rhyngweithiol a hwyliog. I archebu lle, anfonwch e-bost ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynY Llychlynwyr yn cynnal parti!

The Vikings are partying too!Ar gael AM DDIM i bob Ysgol Cynradd ac Uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 gyda nawdd gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Ymunwch â Scientific Sue ar y daith hanesyddol a chreadigol o ddarganfod.

I gadw lle, anfonwch e-bost at Gweld Gwyddoniaeth ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk – bydd angen i ysgolion gadw lle am hanner diwrnod ar gyfer bob sioe.

nol i'r cychwynCystadlaethau

nol i'r cychwynDyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

nol i'r cychwynMyfyrwyr Caerffili yn ennill y Ffilm Animeiddio Orau

Rhymney Comprehensive Film Animation Award.Mae disgyblion o Ysgol Gyfun Rhymni wedi derbyn gwobr genedlaethol yng Ngwobrau “Into Film” 2016, a gynhaliwyd yn Sinema yr Odeon Sgwâr Leicester Llundain – digwyddiad carped coch!

Enillodd myfyrwyr yn wobr yr Animeiddiad Gorau (13 a throsodd) 2016 yng Ngwobrau “Into Film” gyda’i ffilm 'Flow'.

“Mae ennill y wobr hon yn teimlo fel llwyfan go iawn ar gyfer y dyfodol. Rwyf wedi gwneud cais i astudio Saesneg a’r Cyfryngau yn y brifysgol a byddaf yn bendant yn gwneud mwy o ffilmiau”, meddai Carys Shepherd (17-mlwydd-oed).

Ychwanegodd Mark Williams, athro yn Ysgol Gyfun Rhymni, “Roedden ni eisiau ein myfyrwyr i ddefnyddio y prosiect hwn fel cyfle i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder cyn gwneud cais i brifysgol. Mae gwneud y ffilm ac ennill y wobr wedi dangos iddynt bod y byd o ffilm yn agored i bawb hyd yn oed os ydych yn dod o dref fechan yn Ne Cymru.”

Mae’r ffilm yn archwiliad haniaethol o deimlad ac emosiwn drwy ddefnyddio barddoniaeth a delweddau cysylltiedig. Gan ddefnyddio animeiddio, treigl amser, ffilm a ffotograffiaeth, mae ‘Flow’ yn gyfuniad o syniadau 13 o awduron. Gwnaeth y disgyblion y ffilm mewn cydweithrediad â Prifysgol De Cymru a Winding Snake Productions.

Gallwch weld y ffilm yma.

Dywedodd yr actor Cymreig Michael Sheen, a oedd hefyd ar y panel beirniadu eleni: “Mae wedi bod yn bleser i fod yn un o feirniaid eleni ar gyfer Gwobrau ‘Into Film’. Mae’r ffilmiau o ansawdd mor uchel ac mae’n gyffrous iawn gweld pobl ifanc gyda chymaint o dalent yn derbyn cymorth gwych yn eu hymdrechion creadigol. Mae pawb yn ennill. Stori am lwyddiant gwirioneddol. Mae’n hollol wych gweld cymaint o dalent yn dod o Gymru. Yr wyf y yn gwybod fod digon o dalent yng Nghymru, ond mae’n wych ei weld yn cael ei arddangos ac yn cael ei gydnabod.”

Bydd yr enillwyr yn cael cynnig mentora a chefnogaeth broffesiynol i’w helpu i ddatblygu eu diddordeb yn y diwydiant ffilm.

nol i'r cychwynPeirianneg “Young Futures” yn Ysgol Glan-y-Môr

The Glan y mor teamMae ysgol fechan yn Sir Gaerfyrddin wedi ennill dwy Wobr STEM fawr yn y Digwyddiad “Big Bang” yn yr NEC. Llwyddodd Ysgol Glan-y-Môr, Porth Tywyni guro cystadleuaeth gref o bob cwr o’r DU i ennill y Ysgol Peirianwyr Ifanc y Flwyddyn, – ac enillodd disgybl 14-mlwydd-oed Charlie Hall y Wobr Broadcom fawreddog.

Charlie Hall receives Broadcom AwardUchelgais Charlie yw bod yn beiriannydd biometrig, a bydd yn ymuno gyda dau arall fel rhan o Dîm Peirianwyr Ifanc Prydain Fawr a fydd yn ymweld â Intel ISEF yn Phoenix Arizona – cynhadledd STEM fwyaf y byd – ym mis Mai. Roedd Charlie hefyd yn aelod o’r tîm Ysgol buddugol y Flwyddyn, sydd nid yn unig wedi gwneud argraff ar y beirniaid gyda amrywiaeth eu gweithgareddau STEM, ond hefyd dyma oedd y tîm ieuengaf i gynrychioli eu hysgol yn y rownd derfynol.

Mae’r gwobrau yr wythnos hon yn benllanw 18 mis o waith caled sydd wedi gweld yr ysgol yn cyrraedd y rowndiau terfynol mewn pum cystadleuaeth STEM cenedlaethol; gan gymryd y lle cyntaf mewn tri ohonynt.

Dechreuodd y daith STEM yn ôl yng Ngwanwyn 2015 pan lwyddodd dau ymgeisydd o’r ysgol gyrraedd Rownd Derfynol Gwobr Teen Tech yn y Gymdeithas Frenhinol yn Llundain; yr unig ysgol o Gymru i gael ei gynrychioli yn y rownd derfynol. Llwyddodd system synhwyrydd canllawiau ar gyfer mynediad cadeiriau olwyn ‘A Brains’, sef Charlie Hall, Bradley Webb a Lewis Ellar, ennill y categori cludiant. Yna, ym mis Rhagfyr 2015 llwyddodd tîm o’r ysgol i ennill Cystadleuaeth Cynghrair Lego Rhanbarthol ac aethant ymlaen i gynrychioli De Cymru yn y rownd derfynol Prydain ac Iwerddon ym Mhrifysgol Loughborough. Ar gyfer y gystadleuaeth hon roedd rhaid i’r disgyblion ddefnyddio cyfuniad o sgiliau peirianneg a rhaglennu cyfrifiaduron i adeiladu a rhaglennu robot i berfformio cyfres o dasgau a osodir.

Alu D&T Challenge 2016 winnersYm mis Mawrth enillodd yr ysgol ddau o’r tri gwobr tîm ar gyfer yr Her ALI Cenedlaethol. Jasmine Palmer, Rhiannon Sturgess-Jacob, Jasmine Peters a Jessie Leigh Craig, (14 oed), enillodd y categori cerbyd person sengl gyda’u dyluniad ar gyfer cyfuniad o feic gorwedd a car bach. Gweithiodd Charlie Hall y tro hwn gyda Ben Harris a Rhys Rowlands, hefyd i gyd yn 14 oed, i ennill y categori adeiladu gardd greadigol gyda’u dyluniad o do dail by. Cipiodd y trydydd tîm o’r ysgol hefyd yr ail wobr yn y categori hwn.

Yn ychwanegol at gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Peirianwyr Ifanc y Flwyddyn yn yr NEC wythnos diwethaf, mae y ddau dîm hefyd wedi cyrraedd y rownd derfynol y Gystadleuaeth Gwyddoniaeth a Pheirianneg Cenedlaethol sydd hefyd yn cael ei farnu yn y Digwyddiad “Big Bang”.

Mae cyflawniadau’r ysgol wedi cael eu cydnabod gan Mr Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau Cymru, a ymwelodd â’r ysgol yn ddiweddar, ac ei Uchelder Brenhinol Dug Efrog, a gafodd gyfle i gyfarfod disgyblion Ysgol Glan-y-Môr yng Ngwobrau TeenTech mis Mehefin diwethaf, ym Mhalas Buckingham ym mis Tachwedd a’r wythnos diwethaf yn y digwyddiad Big Bang, lle’r oedd yn frwdfrydig iawn am eu cyflawniadau.

Mae ennill y gwobrau hyn yn nodi cam enfawr arall ymlaen i Ysgol Glan-y-Môr; a oedd dair mlynedd yn ôl yr ysgol yn eistedd yn agos at waelod tabl Bandio Llywodraeth Cymru gyda dim ond 30% o’r disgyblion sy’n cyflawni pum gradd A * i C yn cynnwys Saesneg a Mathemateg TGAU. Y llynedd, roedd yr ysgol wedi dyblu y ffigwr hwnnw i 60% ac yn targedu ffigwr hyd yn oed ychydig yn uwch ar gyfer yr haf hwn.

Ysgol Glan-y-MôrDywedodd y pennaeth, Paul Jones: “Mae yr hyn mae Ysgol Glan y Môr wedi’i gyflawni wedi bod yn ddim llai na rhyfeddol. Mae ymrwymiad ac ansawddgwaith gan y staff a’r disgyblion wedi bod yn wirioneddol anhygoel. Mae’r ysgol bellach yn eistedd ar y brig o ran ysgolion yn y byd STEM o fewn y Deyrnas Unedig. Mae’r Corff Llywodraethol, ynghyd â’r rhieni yn hynod o falch o bob un o’n dysgwyr ifanc. Mae’n wir yn gyfnod cyffrous i fod yn rhan o’r gymuned ddysgu yng Nglan y Môr.”

Mae’r ysgol yn falch o arddangos ei holl wobrau ac enghreifftiau o’i gwaith STEM yn y Big Bang De Cymru (a drefnwyd gan EESW / STEM Cymru) ym Mhrifysgol Abertawe.

nol i'r cychwynEnillwyr Wythnos Clybiau STEM 2016

Penweddig and Penglais Science ClubCynhaliwyd ail wythnos Clybiau STEM blynyddol ym mis Chwefror yn roedd yn llwyddiant mawr. Mae’r wythnos sydd yn ddathliad o’r holl weithgareddau allgyrsiol anhygoel sydd yn digwydd mewn ysgolion ar draws y wlad gan roi cyfle i ymgysylltu â STEM mewn amgylchedd hamddenol a hwyliog fyfyrwyr.

Cafodd y gystadleuaeth i ysgolion am ‘Defnydd gorau o Llysgennad STEM mewn Clwb STEM’ ei hennill gan Ysgol Penweddig ac Ysgol Gyfun Penglais gan fod eu myfyrwyr yn cymryd rhan yng Nghlwb Roboteg Aberystwyth (yn y llun) yn wythnosol. Mae rhwng wyth a deg o Lysgenhadon STEM yn cefnogi’r Clwb yn rheolaidd, gan ddarparu amrywiaeth o gyngor a chymorth gyda prosiectau i ennyn eu brwdfrydedd am yrfaoedd a chyfleoedd STEM.

Os hoffech chi i ymgysylltu â Chlwb STEM, beth am gymryd golwg ar STEMNetworking ar geisiadau Llysgennad STEM sy’n cynnwys y gair ‘clwb’.

Mae’r BBC micro:bit yna!

BBC micro:bit Mae’r hir-ddisgwyliedig BBC micro:bit bellach wedi dechrau cyrraedd ysgolion ar hyd a lled y wlad. Cyfrifiadur maint poced yw y micro:bit a gellir ei ddefnyddio ar gyfer codio, ei addasu a’i reoli i ddod â syniadau digidol, gemau ac apps yn fyw. Mae yn mesur 4cm wrth 5cm a fe’i cynlluniwyd i fod yn hwyl ac yn hawdd i’w defnyddio. Gall y micro:bit greu unrhyw beth o gemau ac animeiddiadau i straeon sgrolio yn yr ysgol, yn y cartref ac ar y ffordd – y cwbl sydd ei angen yw dychymyg a chreadigrwydd!

Mae athrawon Cyfrifiadureg mewn ysgolion ar draws y DU wedi derbyn eu micro:bit ym mis Chwefror a bellach mae myfyrwyr Blwyddyn 7 yn dechrau derbyn eu micro:bit unigol eu hunain: o 22 o Fawrth.

Mae’r tîm addysg IET wedi bod yn gweithio mewn 4 prif faes ar gyfer y prosiect hwn:

Mae pob un o’r digwyddiadau hyn yn anelu at hyrwyddo y dyfais codio ac yn annog ei ddefnydd yn yr ysgol ac yn y cartref, gan y bydd y myfyrwyr yn gallu cadw eu dyfais codio a mynd ag ef adref i barhau y dysgu gyda’u rhieni. Mwy o fanylion yma.

nol i'r cychwynMicro-Gwrdd

BBC micro:bitMae’r BBC micro:bit yn rhoi profiad diriaethol, sydd yn ymgysylltu myfyrwyr i ddechrau ar eu taith godio. Gydag amrywiaeth o ieithoedd rhaglennu sydd ar gael, o ieithoedd tebyg i Scratch i Python, mae’n darparu llwyfan sy’n hygyrch i bawb, ond hefyd yn galluogi myfyrwyr i archwilio cyfres o dechnegau codio.

Mae Micro-Gwrdd yn gasgliad anffurfiol a phleserus o’r rhai chwilfrydig am addysgu a dysgu gan ddefnyddio y BBC Micro:bit. Gall unrhyw un rannu syniadau gwych y maent yn bwriadu ei ddefnyddio neu dreialu yn eu hystafelloedd dosbarth, adnodd dysgu maent yn hoffi, gwefan wych sy’n gysylltiedig â’r micro:bit, neu weithgaredd ystafell ddosbarth – beth bynnag yr ydych yn hoffi!

Yn ystod y Micro-Gwrdd bydd Technocamps yn darparu sesiwn hyfforddi DPP i athrawon a fydd yn cyflwyno amrywiaeth eang o weithgareddau sy’n addas i gyflwyno myfyrwyr i’r micro:bit newydd yn ogystal â darparu adnoddau i helpu i gefnogi eu taith codio.

Gallwch ddod draw i sgwrsio, gwrando, neu gwrdd â phobl newydd. Neu os ydych am gyflwyno gallwch gofrestru i wneud cyflwyniad 2-7 munud mewn fformat o’ch dewis. Nid oes rhaid i chi gyflwyno ond mae angen i chi gofrestru a rhoi gwybod i ni os ydych yn siaradwr parod neu wrandäwr.

Yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, Y Parade, Caerdydd CF24 3AA 3 Mai 2016 5pm, te a choffi o 4.30pm.

Cofrestrwch ar y ddolen hon ar eventbrite.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk