Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Cyfle i ennill Hamper M&S

Rydym yn falch o gyhoeddi mai ennillydd yr anrheg M&S yw Hayley Evans o Ysgol Alun.

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld eich ysgol neu eich bod wedi cwrdd yn Llysgennad ar weithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog eich cydweithwyr i ymateb. Bob hanner tymor byddwn yn darparu hamper i un athro neu athrawes sydd wedi rhoi adborth.

Diweddariad Clwb STEM

Syniadau, gweithgareddau a chystadlaethau a fydd yn dod â cyd-destunau ymarferol a bywyd go iawn i’ch Clybiau Gwyddoniaeth, Dylunio a Thechnoleg, a Mathemateg:

Gallwch ofyn yn Llysgennad i ymweld â’ch clwb yma.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Gwyddoniaeth yn y Senedd

Science Week launch at the SenneddAr ddydd Llun 16 Mawrth roedd y Senedd yn brysur gyda gwyddonwyr ac arbrofion wrth i’r disgyblion arddangos eu gwybodaeth o wyddoniaeth wrth lansio Wythnos Wyddoniaeth Prydain (BSW) yng Nghymru. Bu disgyblion ysgolion cynradd yn arddangos ac egluro peth o’u gwaith gwyddoniaeth i AC Eluned Parrott, sydd yn noddi ac a lansiodd y digwyddiad, dywedodd wrth y plant na ddylent fyth roi’r gorau i ofyn pam, ac ychwanegodd: “Dyma fy hoff ddigwyddiad yn y flwyddyn”.

Ymwelodd disgyblion gyda stondinau rhyngweithiol a rhoi cynnig ar y gweithgareddau ymarferol a ddarperir gan Techniquest, Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar, Clwb Codio, Amgueddfeydd Genedlaethol Cymru, Technocamps, Free Range Learning, Astro Cymru, ASE a Chymdeithas Wyddoniaeth Prydain.

Bu rhai yn helpu Sue McGrath, cyflwynydd Science2Life, gyda sioe wyddoniaeth ryngweithiol am rocedi a grymoedd drwy ganfod pa rocedi oedd yn hedfan bellaf a pham.

Enillwyr cystadleuaeth roboteg flynyddol eleni yw Ysgol Syr Thomas Picton, Sir Benfro, a ddangosodd eucynnyrch robotig ‘hedfan’ y dyfodol. Treuliodd y timau tua phum mis yn paratoi eu robotiaid cyn y gystadleuaeth a chyrhaeddodd safon sy’n bell rhagori ar ein disgwyliadau. Rhoddodd y myfyrwyr sgwrs hynod ddiddorol am sut y maent yn paratoi ar gyfer y gystadleuaeth ac yn goresgyn yr amrywiol heriau er mwyn cael llwyddiant. Gallwch ddod o hyd I fwy am y gystadleuaeth a’r enillwyr yma.

Science Week launch at the SenneddTrefnwyd lansio Wythnos Wyddoniaeth Prydain yng Nghymru gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain drwy Gweld Gwyddoniaeth. Diolch i’r disgyblion a staff o: Ysgol Romilly, Ysgol Gynradd Rhws, Ysgol Gynradd Tregatwg, Ysgol Gynradd Ynys y Barri, Ysgol Pencae, Ysgol Treganna, Ysgol Gynradd Gwaun Meisgyn, Ysgol Syr Thomas Picton, a Kings Monkton am wneud y lansiad o’r fath yn ddigwyddiad arbennig iawn.

“Ga i ddweud diolch i chi am drefnu ddiwrnod gwych, roedd y disgyblion wrth eu bodd ac roedd yn ffordd wych i lansio Wythnos Wyddoniaeth Prydain. Pan ofynnais i’r plant i grynhoi mewn un dyfyniad, dywedasant ei bod yn hyfryd i ddim ond gwneud gwyddoniaeth drwy’r dydd, rhywbeth nad ydynt yn cael ei wneud yn aml iawn.” Trish Beer Ysgol Gynradd Rhws.

nol i'r cychwynDPP Cyffrous Am Ddim – I lawr ar y fferm!

Dairy Supply logoDiwrnodau DPP, dwyieithog i ymgysylltu eich dysgwyr gyda ffermio llaeth – Ymweliadau Fferm / arbenigwyr o'r diwydiant – datblygu gweithgareddau dosbarth yn canolbwyntio ar y FfLlRh – gwella sgiliau llythrennedd a rhifedd eich dysgwyr – ennill credydau ar Lefel 4 – Agoriad i fyd www.foodafactoflife.org.uk. Darperir gan TLC! o dan gytundeb i DairyCo. I archebu lle neu am fanylion pellach, e-bostiwch heather@thinklearnchallenge.com neu ffoniwch 029 20 865570.

Diwrnodau DPP ar draws Cymru:

nol i'r cychwynPeirianneg, Adeiladu tyrbinau gwynt … a sgiliau allweddol

young engineers logoBu Her Peirianwyr Ifanc yn helpu disgyblion CA3 yn Llanelli i ddatblygu rhai sgiliau gwaith defnyddiol y tymor diwethaf. Cymerodd disgyblion o Ysgol y Strade ran mewn prosiect Tyrbinau Gwynt a drefnir gan BaseWales, menter newydd a gwasanaeth cyflogadwyedd yng Ngorllewin Cymru.

Dywedodd yr athrawes Hilary Cotterell: “Roedd yn weithgaredd gwych sy’n cwmpasu pob agwedd ar bynciau STEM. Roedd yn bleserus, yn ysbrydoli ac yn amserol, ac mae’r disgyblion sy’n cymryd rhan yn cyfathrebu, dylunio a datrys problemau".

Dywedodd cyfarwyddwr BaseWales Liz James diolch i nawdd gan gwmni Schaeffler maent wedi gallu cymryd gweithgareddau a ddyfeisiwyd gan yr elusen Peirianwyr Ifanc, allan i ddisgyblion CA2 a CA3 yn ardal Llanelli: “Nid yw menter a chyflogadwyedd am addysg busnes yn unig, mae’n ymwneud â adeiladu sgiliau trosglwyddadwy perthnasol a defnyddiol ar gyfer y byd gwaith".

Diffyg ar yr haul

staff and students from Ysgol Bro Gwaun watch the solar eclipseRob Woodman setting up telescopesCafodd 600 o staff a myfyrwyr o Ysgol Bro Gwaun gyfle i droi allan i wylio’r diffyg rhannol ar yr haul ar ddiwedd tymor y gwanwyn. Mae’r Pennaeth Gwyddoniaeth Rob Woodman yn addysgwr arweiniol gyda’r Academi Ofod Genedlaethol Trefnwyd telesgopau, sbectol haul a chamerâu twll pin tu allan i’r ysgol i bawb wneud y mwyaf o’r profiad. Mae hefyd wedi cymryd cyfres o luniau o’r digwyddiad.

Roedd yr awyr bron yn ddigwmwl yn Sir Benfro trwy gydol yr Eclips.

nol i'r cychwynDim tomatos wedi’i gwasgu

Ysgol Bro Gwaun / Squashed Tomato ChallengeEnnillodd disgyblion Blwyddyn 7 yn Ysgol Bro Gwaun, Abergwaun Wobr Darganfod CREST ar ôl cymryd rhan mewn profiad STEM undydd yn dylunio ffyrdd o gludo tomatos.

Roedd y myfyrwyr yn cael cynnig dewis o ddeunyddiau cit adeiladu, plastig wedi’i ailgylchu, llinyn ac offer labordy i ddylunio eu modelau. Yna ‘roedd rhain yn cael eu profi i weld pa gynllun allai cludo’r rhan fwyaf o’r tomatos yn yr amser byrraf.

Symudodd y tîm buddugol yr holl domatos sydd oedd ar gael yn gyflymach nag unrhyw un o’r timau eraill, trwy ddefnyddio rholyn o dâp gludiog arloesol. Roedd y diwrnod, a gynhaliwyd fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth, ac yn cael ei gefnogi gan ddisgyblion chweched dosbarth a fu’n helpu gyda’r treialon a phrofi modelau.

Cod i Lwyddiant

Yards Apart Community Learning flyerMae cwmni Dysgu Cymunedol Yards Apart Cyf yn cynnal rhaglen a ariennir gan JCP, Cod i Lwyddiant, a gynlluniwyd i roi blas i bobl ifanc 16-24 oed nad ydynt yn cael eu cyflogi, neu yn yr ysgol na mewn hyfforddiant mewn codio a creu gêm gyfrifiadurol.

Mae’r ddwy garfan wedi cael eu haddysgu am y rhesymeg sylfaenol y tu ôl i godio a creu gêm gyfrifiadurol. Rydym hefyd wedi gweithio ar rai o sgiliau cyflogadwyedd anodd hynny megis CV, proffiliau LinkedIn a sut i reoli llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cyflogadwyedd.

Mae’r prosiect cyffrous hwn wedi cael ei leoli yn Butetown ac yna yn Llanedeyrn yng Nghaerdydd. Mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiant mawr, gyda chyfranogwyr yn dechrau ar leoliadau profiad gwaith mewn cwmnïau TG, yn mynd ymlaen i gyfweliadau a gyda sawl un yn symud i gyflogaeth.

Mae’r cyfranogwyr wedi cael y cyfle i ddysgu am y diwydiant digidol a sut y gallant helpu i lenwi’r bwlch sgiliau enfawr yn y diwydiant digidol yng Nghymru.

Mae cwmni Dysgu yn y Gymuned Yards Apart yn adeiladu ar lwyddiant y clybiau codio sydd yn rhedeg yn Ysgol Uwchradd Corpus Christi yng Nghaerdydd ac rydym yn anelu at wneud profiadau hyn ar gael i bawb. I edrych ar yr hyn y mae’r bobl ifanc yn Corpus Christi wedi gwneud edrychwch ar y fideo hwn: https://vimeo.com/102645900

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Louise Button, Cydlynydd Rhanbarthol drwy e-bost louise@yard.academy neu ffoniwch 02920 004562.

nol i'r cychwynDewch i brofi Hwyl yr Ŵyl yn y GwyddonLe ar Faes yr Eisteddfod eleni!

GwyddonLe logoUrdd bannerBle arall y gallwch chi gyffwrdd ag anifeiliad morol, profi meicrosgôp digidol, a chreu maes Eisteddfod delfrydol gan ddefnyddio Minecraft? Ble arall ond y GwyddonLe!

Mae’r GwyddonLe ar Faes Eisteddfod yr Urdd yn cynnig gweithgareddau o bob math i blant a phobl ifanc fedru dysgu mwy am wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Trwy brofi’r gwahanol weithgareddau sydd ar gael, gallwch ddysgu am y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael yn y pynciau hyn.

“Y Synhwyrau” yw thema’r gweithgareddau eleni, ac mae’r llu o arddangoswyr sydd gennym wedi addo gwledd i’r llygad, y glust, y trwyn, y bysedd, a’r geg! Bydd modd creu eich model 3D eich hun gan ddefnyddio Argraffydd 3D… gweld pa mor lan yw eich dwylo… ymweld â Thi-pi synhwyrol… creu paent lliwgar allan o greigiau a mwynau… rhaglenni Raspberry Pi yn Gymraeg… adeiladu allan o Lego… a llawer mwy!

Yn ogystal â llond y lle o weithgareddau i’ch diddanu, bydd amserlen lawn o ddigwyddiadau a chyflwyniadau ar y Llwyfan yn ogystal, a chyfle hefyd i gael paned a hoe. Cofiwch i alw mewn!

Noddir y GwyddonLe gan Brifysgol Abertawe.

Wythnos Wyddoniaeth Prydain – Ffair Wyddoniaeth Blynyddol Prifysgol Aberystwyth

\Bu mwy na 1400 o ddisgyblion o 25 ysgol yng Ngheredigion, Powys a Gwynedd yn mwynhau arddangosfeydd gwyddoniaeth ymarferol yn y ffair a drefnir gan Ganolfan y Brifysgol ar gyfer Ehangu Cyfranogiad a Chynhwysiant Cymdeithasol (CWPSI).

Cafodd y myfyrwyr y cyfle i gymryd rhan mewn arddangosiadau a gweithgareddau, gan gynnwys cyfarfyddiadau ymarferol gydag anifeiliaid, deall llosgfynyddoedd a daeargrynfeydd, cwrdd gyda robotiaid a llu o bethau cyffrous eraill.

Meddai Roger Morel, Swyddog Prosiect Gwyddoniaeth: “Mae’r Ffair Wyddoniaeth yn ymwneud â dangos y gwaith gwyddonol rhagorol sy’n cael ei wneud ym Mhrifysgol Aberystwyth a’r ardal gyfagos. Ei bwrpas yw ehangu’r wybodaeth o wyddoniaeth ymhlith disgyblion ysgol a’r cyhoedd yn gyffredinol, yn eu hysbrydoli ac yn dangos iddynt pa mor bwysig yw hyn yn ein bywydau.”

Dywedodd Debra Croft, Rheolwr CWPSI: “Ni allem wneud hyn heb frwdfrydedd, proffesiynoldeb a gwybodaeth y Sefydliadau ac Adrannau – staff a myfyrwyr. Bydd y sgiliau trosglwyddadwy sy’n cael eu dysgu a’u defnyddio gan ein myfyrwyr, gyda cynulleidfa heriol o bobl ifanc, yn arloesol.”

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk