Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

nol i'r cychwynLabordy Gwyddoniaeth Goffer yn dod i Gymru

Gopher Science logoMae ymchwil yn dangos bod y rhan fwyaf o fyfyrwyr cynradd yn mwynhau gwyddoniaeth yn yr ysgol, ac eto ychydig iawn sy’n dyheu i fod yn wyddonwyr ac mae eu diddordeb mewn gwyddoniaeth yn aml yn pylu. Bydd Labordy Gwyddonaieth Goffer yn helpu i newid hyn. Mae’r Labordy yn fenter cyfnod pontio newydd yng Nghymru a noddir gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Mae 250 o becynnau adnoddau yn cael eu datblygu i’w defnyddio gan ysgolion uwchradd a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo ac meant yn cynnwys saith gweithgaredd byr i brocio’r meddwl a chynnig gweithgareddau ymarferol cyffrous a thri gweithgaredd dosbarth hwy ar gyfer gwella’r cwricwlwm.

Yn ystod tymhorau’r haf a’r hydref, bydd clystyrau o ysgolion (lleiafswm o dri ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd) yn gallu gwneud cais am Labordy Gwyddoniaeth Goffer AM DDIM neu fynychu DPP ar y rhaglen Goffer i ymgyfarwyddo â’r pecynnau. Bydd pob ysgol sydd yn mynychu naill ai Labordy Gwyddoniaeth Goffer neu DPP hefyd yn cael pecyn adnoddau llawn AM DDIM.

Bydd yr ysgolion uwchradd yn y rhaglen, yn cynnal digwyddiadau Labordy Gwyddoniaeth Goffer trwy wahodd ysgolion cynradd sy’n eu bwydo i gymryd rhan mewn arbrofion cyffrous yn y labordy lle y bydd disgyblion uwchradd yn ennyn diddordeb y disgyblion cynradd â’r gweithgareddau.

Yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr, bydd y disgyblion uwchradd yn gwneud cyfraniad pwysig i’r diwrnod drwy basio ar eu brwdfrydedd i’r plant iau. Bydd hyn yn helpu i gefnogi pontio.

Bydd y manteision yn cael eu teimlo ymhell y tu hwnt i’r plant sy’n mynychu’r sesiynau labordy: bydd yr ysgolion cynradd yn cael eu cyflenwi gydag offer i berfformio arbrofion hyn yn ôl yn eu hystafelloedd dosbarth.

I gael rhagor o wybodaeth anfonwch e-bost i ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynCemeg yn y Gwaith

Chemistry at WorkBu disgyblion o Ysgol Gyfun Oakdale a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo yn canfod sut mae cemeg yn cael ei ddefnyddio yn eu gwaithle gan sefydliadau lleol a diwydiannau. Cafwyd cyfle i ddisgyblion gyfarfod staff o’r RSPB, Y Comisiwn Datblygu Technoleg Cynaliadwy, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a chwmni Fferyllol Ark Consulting Ltd.

Nod ‘Cemeg yn y Gwaith’ yw dangos i bobl ifanc y rolau amrywiol y mae cemeg a gwyddorau yn chwarae yn eu bywydau bob dydd. Drwy wneud hyn, rydym yn gobeithio tynnu sylw at agweddau cadarnhaol o gemeg fel gweithgaredd gwerth chweil a chyfoeth – sy’n ganolog i’n ffordd o fyw. Mae’r digwyddiadau yn helpu myfyrwyr i ddeall pwysigrwydd cemeg i gymdeithas, ac efallai yn eu hannog i ystyried cemeg fel gyrfa neu fel pwnc yn werth astudio ymhellach ymlaen.

Dywedodd Dr Mo Misra, Ymgynghorydd gyda’r Prosiect Comisiwn Datblygu Technoleg Cynaliadwy, ei fod yn: “Ddiwrnod gwych a gwerth chweil yn Oakdale. Roedd yn wych gweld y brwdfrydedd disgyblion blwyddyn 6 a 7 wrth iddynt weld sut mae Cemeg yn effeithio arnynt ac yn rhyngweithio â’u bywydau bob dydd. ‘Rwyf yn gobeithio y bydd rhai ohonynt yn cael eu hysbrydoli i gymryd ddilyn gyrfa ym myd cemeg a gwella ein bywydau yn y dyfodol!”

Chemistry at WorkDywedodd Tim Wort Swyddog Ieuenctid and Addysg RSPB: “Cafodd RSPB Cymru ddiwrnod gwych yn Ysgol Gyfun Oakdale yn esbonio’r cemeg y tu ôl i’r gwelyau cors yng ngwarchodfa leol yr RSPB yng Nghasnewydd. Rydym wedi bod yn herio’r disgyblion i roi cynnig ar ein arbrawf puro dŵr – gyda rhai canlyniadau gwych! Gwnaeth yr holl fyfyrwyr argraff arnom gyda eu hymagwedd at ein arbrawf gwyddonol – yn glod gwirioneddol i’w hysgolion. Roedd yn wirioneddol wych bod yn rhan o’r dydd a rhan o Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg!”

Os oes gan eich ysgol ddiddordeb mewn rhedeg Cemeg yn y Gwaith, cysylltwch â ni yn ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynDathlu Llwyddiant yn Dyffryn Taf

Dyffryn Taf School winning teamRoedd Ysgol Dyffryn Taf yn Hendy-Gwyn ar Daf yn un o ddim ond pump ar hugain o ysgolion yn y DU a ddewiswyd i dderbyn gwerth £3,000 o LEGO ® MINDSTORMS ® Addysg EV3 STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) fel rhan o gynllun peilot ar gyfer Rhaglen 'Elite Engineering' (EEP).

Dewisiwyd Dyffryn Taf fel un o’r ysgolion buddugol ar ôl i’w ffilm animeiddio 60 eiliad dderbyn dros 9,000 o sylwadau ar YouTube.

Roedd grŵp o ferched talentog ym Mlwyddyn 9 wedi gwneud ffilm o’r enw ‘Dathlu Llwyddiant yn Nyffryn Taf’ a oedd yn cynnwys dau gymeriad LEGO yn cymryd taith corwynt o gwmpas yr ysgol. Dywedodd y Dirprwy Bennaeth Mark Ford, "Mae gennym lawer iawn o dalent yn Nyffryn Taf ac yn y gystadleuaeth hon cawsom gyfle i ddathlu".

Hoffai’r staff a myfyrwyr ddiolch i’w holl gefnogwyr a oedd wedi eu helpu i ennill y gystadleuaeth drwy edrych ar eu ffilm ar YouTube a gadael sylwadau cadarnhaol.

Llun: Y tîm a wnaeth y ffilm gyda gwerth £3,000 o LEGO® MINDSTORMS®

nol i'r cychwynCroesawu’r gwanwyn yn Ysgol Botwnnog

Ysgol Botwnnog Gardeing ClubMae’r gwanwyn wedi ymddangos ar draws Cymru, ac yn Ysgol Botwnnog ar Benrhyn Llŷn mae y Clwb Garddio yr ysgol yn paratoi ar gyfer y tymor newydd drwy egino hadau a chlirio gwelyau uchel ar gyfer cnydau y tymor hwn. Mae’r clwb amser cinio wedi bod yn llwyddiannus mewn cael grant gan Ymddiriedolaeth Edina ac maent wedi prynu coed ifanc, offer a hadau yn ddiweddar. Mae coed bytholwyrdd wedi cael eu clirio yn ddiweddar o’r ardal, ac ystod o goed ifanc wedi eu plannu ar hyd ffens i ddarparu mwy o gysgod ar gyfer yr ardd. Mae bywyd gwyllt yn cael ei annog drwy gadw pwll, a blychau nythu newydd a bwydwyr yn cael eu sefydlu i ddenu mwy o adar.

Ysgol Botwnnog Gardening ClubTrwy feithrin diddordeb ymhlith disgyblion Cyfnod Allweddol 3, mae Geraint Hughes, Dirprwy Bennaeth yr ysgol ac arweinydd y Clwb Garddio, yn gobeithio annog mwy o ddisgyblion i hybu eu hastudiaethau yng Nghyfnod Allweddol 4 gan fod yr ysgol yn cynnig cymhwyster BTEC ymgorffori sgiliau amaethyddol. Ni all llawer o ysgolion ymfalchïo mewn fferm ar eu safle, ond mae disgyblion Ysgol Botwnnog yn gallu cael profiad uniongyrchol o ffermio gan fod ganddynt ddiadell fach o ddefaid ei hunain yn yr ysgol!

nol i'r cychwynDarganfod Eco Wyddoniaeth

EcoSciences at Bangor UniversityAm y bumed flwyddyn yn olynol, cymerodd disgyblion blwyddyn 10 o ysgolion ar draws Gogledd Cymru ran mewn Diwrnodau Darganfod EcoWyddoniaeth ym Mhrifysgol Bangor. Gan ddechrau gyda cyflwyniad addysgiadol gan yr Athro Chris Freeman ar ‘The Bog Peat timebomb’, ac yna sgwrs ddarluniadol ar ‘Ficrobau Rhyfeddol’ gan Dr James McDonald, treuliodd y myfyrwyr amser yn cymryd rhan weithredol mewn ystod eang o ymarferol arbrofion yn y labordy.

EcoSciences at Bangor UniversityDyfeisiwyd y gweithgareddau oedd yn canolbwyntio ar bwnc perthnasol iawn sef cynaliadwyedd a materion amgylcheddol eraill mewn gwyddoniaeth gan y Coleg Gwyddorau Naturiol, ynghyd â Choleg y Gwyddorau Ffisegol a Chymhwyso. Roedd rhain yn amrywio o arddangosiad yn dangos sut y gall gwlyptiroedd gael eu defnyddio i hidlo a thrin carthion, i ddefnyddio synhwyrydd gwres yn y llaw i werthuso priodweddau ynysu gwahanol ddeunyddiau biocomposit, mewnwelediad i swoleg a gwyddorau biofeddygol, a hyd yn oed ymchwiliad i ba mor hir y byddai’n cymryd i chwilod pantri bydru llygoden marw yn llwyr! Daeth y dydd i ben gyda gwledd ar gyfer yr holl synhwyrau – arddangosiad gemeg gyffrous ‘Fflach Bang’ gan Dr Lorrie Murphy o Adran Cemeg Prifysgol Bangor.

Roedd y dyddiau Darganfod EcoWyddoniaeth, yn ffurfio rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Bangor (sydd bellach yn ei phedwaredd blwyddyn. Mynychwyd y diwrnod gan dros 260 o ddisgyblion, ac ‘roedd yn cyd-daro â’r Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg y DU, ac yn arddangos y diweddaraf mewn Gwyddoniaeth, Technoleg a Pheirianneg.

Lluniau: © 2014 Mary Davies Photography

nol i'r cychwynNi yw y Pencampwyr!

We are the Champions!Allwn ni ragweld a fydd ymosodwr yn sgorio cosb o ffilm fideo ac ystadegau o ymdrechion blaenorol? Pa mor gywir y gallwn ni weithio allan y pellter a deithiwyd gan yrrwr rali ar ran o Rali Cymru Prydain Fawr?

Bu disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yn gweithio gyda’i gilydd ar yr her hyn ac eraill yn ystod gweithdy ‘Ni yw’r Pencampwyr’, a ddatblygwyd a chyflwynwyd gan Techniquest Glyndŵr, ac sydd ar gael i ysgolion ar draws Gogledd Cymru bellach. Mae y gweithdy wedi’i ariannu gan Raglen Rhifedd ac Ymgysylltu â Chyflogwyr Llywodraeth Cymru, ac mae y gweithdai yn un agwedd ar brosiect eang i ddod â’r byd rhifedd i fywyd, gan ddangos cysylltiadau rhwng yr ystafell ddosbarth a’r byd gwaith i’r dysgwyr, gan ddatblygu eu medrau rhifedd a rhoi mwy o hyder gyda rhifau iddynt..

Ar draws y rhaglen yn ei gyfanrwydd mae Techniquest Glyndŵr yn cynnig ystod eang o wasanaethau AM DDIM i ysgolion yng Ngogledd Cymru, yn cynnwys gweithgareddau ac adnoddau gan gynnwys sioe deithiol, cysylltiadau â chyflogwyr, DPP ar gyfer athrawon, ac adnoddau rhifedd. Mae yna hefyd fideos ar-lein yn cynnwys cyflogwyr sydd yn bartneriaid yn y rhaglen, wrth iddynt agor eu drysau i dynnu sylw at y sgiliau rhifedd sydd yn rhan o’i gwaith.

Mae gweithdai am ddim eraill ar gyfer ysgolion yn cynnwys Planed Anifeiliaid ar gyfer CA3, gan ddefnyddio medrau rhifedd i greu’r cartref perffaith ar gyfer anifeiliaid, a TechniFest (addas ar gyfer CA3 a 4), gweithdy cerddorol cyflym sy’n datblygu sgiliau mewn trin data a gwaith tîm, wrth ganfod sut rhifedd yn bwysig yn y diwydiant cerddoriaeth.

Mae’r gwasanaethau hyn yn rhad ac am ddim yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu, gydag ymateb gwych gan ysgolion sydd wedi derbyn gweithgareddau hyd yn hyn.

“Gwaith tîm, sgiliau meddwl, cyfathrebu, ‘gwaith rhifedd ymarferol’ a datrys problemau. Nid oes gwelliannau, roedd yn wych! Yr wyf yn edrych ymlaen at y diwrnod nesaf. Diolch yn fawr.” Alison Milton – Ysgol Uwchradd Tywyn

Am wybodaeth bellach a manylion ar sut y gall eich ysgol chi gymryd rhan yn y rhaglen, cysylltwch â Techniquest Glyndŵr: info@tqg.org.uk, 01978 293400.

nol i'r cychwynLabordy yn ysbrydoli disgyblion

Lab in aLorry in Pembs.Mae adborth gwych wedi bod i daith ‘Lab in a Lorry’ yng Nghymru, sydd eisoes wedi ymweld â dwsin o ysgolion a chyrhaeddodd bron i ddwyfil pum cant o ddisgyblion CA3.

Mae athrawon yn dweud ei fod yn gyfle gwych i ddisgyblion ddefnyddio offer sydd ddim ar gael yn gyffredinol, ac i gwrdd â holl wirfoddolwyr brwdfrydig sydd wedi helpu i redeg y sesiynau. Dywedodd un athro pa mor ddefnyddiol oedd hi i gael menywod fel gwirfoddolwyr,oedd yn gweithredu fel modelau rôl ardderchog ar gyfer y merched!

Mae’r disgyblion wedi disgrifio’r profiad fel ardderchog, gwych, a ddiddorol iawn. Dywedodd un myfyriwr: “Mae gwyddoniaeth yn ddiflas – ond roedd hyn yn wych!” A dywedodd un arall: “Byddwn i wedi talu i wneud hyn”.

Mae’r labordy ffiseg symudol yn cynnig y cyfle i archwilio agweddau ar wyddoniaeth trwy ystod o arbrofion ymarferol, gan gynnwys ymchwilio i wasgaru golau, cyseiniant ac optoelectroneg meddygol.

Yn y llun mae grŵp o ddisgyblion o Ysgol Syr Thomas Picton yn Sir Benfro yn archwilio gwasgaru golau.

nol i'r cychwynDathlu sgiliau gwyddoniaeth

Ysgol Bro Gwaun science celebrationBu tua 150 o ddisgyblion o Ysgol Bro Gwaun ac ysgolion cynradd sy’n ei bwydo yn cymeryd rhan mewn diwrnod o ddathlu gwyddoniaeth.

Roedd y disgyblion wedi bod yn gweithio ar brosiectau grŵp yn eu hysgolion unigol a ddaethant at eu gilydd yn Ysgol Bro Gwaun i arddangos eu gwaith a rhannu eu profiadau.

Roedd y gwahanol ffyrdd y dewisodd y disgyblion i wneud eu cyflwyniadau – ac egluro’r wyddoniaeth sy’n gysylltiedig – mor amrywiol â’r prosiectau eu hunain. Roedd cyflwyniad fideo, animeiddio, siartiau bar dynol, ffotograffau, cystadlaethau a hyd yn oed rap – gyflawn gyda drymiau.

Roedd y disgyblion wedi edrych ar bynciau megis y ffordd orau o sychu dillad, cylchedau trydanol a’u defnyddiau, electroneg a awtomeiddio, paneli solar ac ynni niwclear.

Roedd y gweithgareddau i gyd yn rhan o brosiect Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd sy’n anelu at gefnogi ymholiad gwyddonol a’r pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd. Trefnwyd y prosiect gan Gweld Gwyddoniaeth, daliwyr cytundeb STEM Learning i Gymru. Gwahoddwyd athrawon o Ysgol Bro Gwaun a’r ysgolion cynradd i fynychu cwrs DPP (datblygiad proffesiynol parhaus) deuddydd gydag athrawon o Ysgol Bro Gwaun ym mis Rhagfyr, a rhoddwyd pecyn cymorth a chefnogaeth Llysgennad STEM i’r prosiect.

Dewisiwyd Ysgol Bro Gwaun i dreialu’r cynllun oherwydd y berthynas agos rhwng yr ysgol uwchradd a’r athrawon cynradd. Bydd gwerthusiadau gan yr athrawon yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu a gwella’r prosiect.

nol i'r cychwynCynnig cyngor ar yrfaoedd mewn STEM

Careers fair held at Ysgol Bro Gwaun in FishguardBu nifer o Lysgenhadon STEM yn cymryd rhan mewn ffair yrfaoedd yn Ysgol Bro Gwaun yn Abergwaun yn ystod tymor y gwanwyn. Bu pobl sydd â phrofiad mewn ystod o yrfaoedd yn cynnig cyngor i fyfyrwyr ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd ysgol. Roedd rhai yn dewis cyrsiau ôl-16, tra oedd eraill yn edrych ar ba gyrsiau y gallent ddilyn yn y brifysgol yn y dyfodol.

Daeth rhai myfyrwyr i chwilio am syniadau am ba yrfaoedd y gallant anelu atynt, ac eraill yn chwilio am help i benderfynu pa lwybr manwl i ddilyn.

Yn y llun mae myfyrwyr yn trafod rhai opsiynau gyrfa gyda Llysgenhadon STEM Robbie Rickman a Fran Barker.

nol i'r cychwynTeenTech Cymru yn cefnogi gwyddoniaeth a thechnoleg

TeenTech SwanseaMae TeenTech yn cynnal digwyddiadau undydd bywiog i helpu pobl yn eu harddegau ifanc i weld yr ystod eang o bosibiliadau gyrfa mewn Gwyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg. Rydym yn fenter arbennig sy’n cael ei arwain gan ddiwydiant, a sefydlwyd yn 2008 gan Maggie Philbin a Chris Dodson i helpu’r genhedlaeth ‘X Factor’ ddeall eu gwir botensial a chyfleoedd go iawn sydd ar gael yn y gweithle STEM cyfoes. Yn 2010 enillodd TeenTech y Digwyddiad Peirianneg Gorau yng ngwobrau Wythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg ac yn 2011 dyma oedd yr unig sefydliad yn y DU i dderbyn gwobr RISE Google.

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau Teen Tech yng Nghymru eleni, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, Airbus ac yn gweithio ar y cyd gyda busnesau a sefydliadau lleol gan gynnwys: Technocamps, Prifysgol Glyndwr, Techniquest, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Morgannwg.

E-bost Anna@teentechevent.com am fanylion pellach.

Rydym hefyd yn falch o fod yn gweithio ar y cyd â Chymru Ddigidol 2014 ar 9 a 10 Mehefin. Rydym yn gofyn i bobl ifanc ar draws Cymru i fynychu’r gynhadledd a chael dweud eu dweud ar y sgiliau digidol sydd eu hangen arnynt ar gyfer y gweithle modern. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth yn: business.wales.gov.uk/digital2014

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk