Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Uwchradd yng Nghymru

Cyfle i gael gael gwybod mwy am ddigwyddiadau yn Nhymor yr haf, cystadlaethau, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau yn eich ardal chi, rownd newydd o grantiau a mwy …

Gyda’r Gemau Olympaidd yn prysur agosáu beth am gofrestru tîm o ddisgyblion CA3 ar gyfer y prosiect cyffrous hwn yn gysylltiedig â’r Gemau Olympaidd Llundain 2012; y dyddiad cau yw dydd Mawrth 15 Mai 2012. Bydd STEM Her 10 yn ffurfio rhan o’r prosiect Cisco llawer mwy ‘Allan o’r blociau Mathemateg a Gwyddoniaeth Cyfres 2012’. Mae mwy o wybodaeth am y prosiect yn www.mathsandscience2012.co.uk/.

Ac … os ydych yn cynllunio prosiect o unrhyw fath, a bod angen pâr arall o ddwylo a chysylltiadau â’r byd go iawn, cysylltwch gyda Gweld Gwyddoniaeth a gofyn am Lysgennad STEM i ddod i helpu drwy anfon e bost i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ewch i http://networking.stemnet.org.uk a chliciwch ar ‘CAIS AM LYSGENNAD STEM’.

Sgiliau iaith a STEM yn ymuno!

Mae Gweld Gwyddoniaeth a CILT Cymru y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd yn ymuno â’i gilydd ar raglen newydd gyffrous.

CILT logoYn ystod y misoedd nesaf bydd y ddau sefydliad yn treialu cynllun lle bydd Llysgenhadon STEM o ddiwydiant yn ymweld ag ysgolion uwchradd yng Nghymru i bwysleisio’r angen am sgiliau iaith mewn gyrfa Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.

Yn y cyfnod cychwynnol (Haf 2012) bydd Ysgol Gyfun Glantaf yng Nghaerdydd, Ysgol gyfun Cwrt Sart yng Nghastell-nedd ac Ysgol Uwchradd Hartridge yng Nghasnewydd yn derbyn ymweliad gan Lysgennad STEM.

Eglurodd Sian Ashton, Cydlynydd Llysgenhadon STEM- Gweld Gwyddoniaeth: “Bydd pob Llysgennad yn esbonio sut mae sgiliau iaith wedi cefnogi a gwella eu dewis gyrfa. Byddant yn dangos nad oes modd osgoi sgiliau iaith wrth drosglwyddo gwybodaeth a chyfathrebu gyda phartneriaid busnes ac ymchwil mewn gweithle byd-eang”.

Bydd y disgyblion yn clywed fod ddiwylliannau, moeseg, gwleidyddiaeth a gwahanol ieithoedd yn rhywbeth y bydd gweithwyr yn dod ar eu traws ac fod angen deall, gwerthfawrogi ac ymdopi yn ystod cwrs eu proffesiwn.

Adleisiwyd y neges gan Ceri James, Cyfarwyddwr CILT Cymru sydd o’r farn y gall ITM a Gwyddoniaeth arwain at yrfa lwyddiannus, gan ddweud “mae peirianwyr er enghraifft, yn debygol iawn i deithio’r byd ac i weithio o fewn cwmnïau rhyngwladol, felly byddai sgiliau sy’n cynnwys gwyddoniaeth a sgiliau ieithyddol yn berffaith ar gyfer darpar gyflogwr…”

Yn dilyn gwerthusiad o’r ymweliadau hyn y gobaith yw y bydd y cynllun yn cael ei ehangu ymhellacha chaniatáu i ysgolion fanteisio ar y cyfle hwn. Dywedodd Sian “Rydym yn gobeithio mai hwn fydd y cyntaf o nifer o fentrau llwyddianus ar y cyd gyda CILT Cymru”.

nol i'r cychwynMyfyrwyr Cymraeg yn ennill Cystadleuaeth Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg 2012

Yn dilyn seremoni ddisglair yn yr NEC, Birmingham, cyhoeddwyd enillwyr Peirianwyr Ifanc y DU a Gwyddonydd Ifanc y Flwyddyn.

Wasim Miah and Jessia JonesCyflwynwyd yr enillwyr, Wasim Miah a Jessia Jones – Coleg Catholig Dewi Sant (Peirianwyr Ifanc y Flwyddyn) gyda eu gwobrau gan David Willetts y Gweinidog Gwladol dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth. Penderfynnodd Wasimi a Jessica gystadlu am y wobr fawreddog hon ar ôl cymryd rhan mewn prosiect EESW gyda eu mentor o Huntleigh Healthcare Ltd. Cafodd Carwyn Davies o Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan Gymeradwyaeth Uchel yn yWobr NSEC Canolradd Peirianneg a Thechnoleg.

Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr, yn y rownd derfynol, a phawb a gymerodd ran. Adroddodd y beirniaid fod y prosiectau wedi bod o’r ansawdd uchaf y flwyddyn hon – rhai o’r prosiectau gorau maent wedi gweld hyd yn hyn – a dylai pob un o’r enillwyr fod yn hynod falch o’u cyflawniadau.

nol i'r cychwynDigwyddiadau Ysgol Teilo Sant

STEM Ambassadors support St Teilo’s School AssembliesCynhaliwyd llawer o weithgareddau yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Gofynnodd un ysgol fentrus Ysgol Teilo Sant am Llysgennad i fod yn bresennol ar gyfer cyflwyniad 30 munud yn eu gwasanaethau. Diolch i’r Llysgenhadon Eleanor Sherrard-Smith, Michael Harbottle a David Hendry a fynychodd yr ysgol. Cawsom adborth gwych gan Natalie Neil y penaeth ffiseg, gan anfon llawer o ddiolch a llawer o luniau gwych y byddwn yn eu defnyddio.Yma mae Elaine yn cyflwyno ei hymchwil ar fudo parasit!

nol i'r cychwynGwobrau Rhagoriaeth Cymdeithas Dylunio a Thechnoleg 2012

The Design and Technology Association Excellence Awards 2012Daeth Athrawon rhagorol Dylunio a Thechnoleg y DU at eu gilydd yn y Sefydliad Peirianneg Technoleg, Llundain, ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth Cymdeithas Dylunio a Thechnoleg.

Da iawn Rhys Evans o Ysgol Dinas Bran, yr ysgol uwchradd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, a enillodd Wobr JDF Athro y Flwyddyn. Mae Rhys yn gwneud gwaith sylweddol gyda GcaD Cymru a Llywodraeth Cymru ac mae yn rhannu ei arfer da gyda’i gydweithwyr D & T. Mae’n athro uchel ei barch ac arloesol.

Cyflwynwyd y wobr, tlws seiclon gan Dayna Walker Prif Weithredwr Sefydliad James Dyson. Mae Sefydliad James Dyson yn ariannu’r wobr.

nol i'r cychwynRoboteg yn ysbrydoli ac addysgu disgyblion

Mae roboteg wedi agor byd o ddysgu creadigol. Mae Rhys Evans, Pennaeth Dylunio a Thechnoleg yn Ysgol Dinas Bran yng Ngogledd Ddwyrain Cymru wedi bod yn edrych am ffordd o roi’r ‘wow’ ffactor a deimlodd ef fel plentyn i mewn i ddylunio a thechnoleg ar gyfer ei fyfyrwyr.

“Mae roboteg wedi bod o gwmpas mewn addysg ers amser hir, ond hyd yn hyn ni fu system sy’n caniatáu yr hyblygrwydd a’r gallu i addasu a System Gynllunio Roboteg VEXsydd newydd eilansio yn y DU ac yn integreiddio roboteg i mewn i’r cwricwlwm.”

Mae Cystadleuaeth Roboteg VEX yn rhoi cyfle cyffrous i fyfyrwyr i brofi eu gwybodaeth peirianneg a rhyngweithio â chyfoedion ar lefelau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol. Roedd y gystadlaethau tîm yn herio sgiliau STEM myfyrwyr, ac hefyd yn dysgu sgiliau bywyd hanfodol, megis gwaith tîm, rheoli prosiect a datrys problemau.

Mae’r tîm yn Ysgol Dinas Bran wedi bod yn brysur yn mynd i’r afael â’r mecaneg dylunio a dylunio’r robot sy’n mynd i mewn i’r bencampwriaeth. Mae’r prosiect wedi creu brwdfrydedd yn yr ysgol ac rydym wedi cael ceisiadau gan fyfyrwyr o bob rhan o’r ysgol ac yn yr holl grwpiau oedran i gymryd rhan, ac mae hynny’n glod gwirioneddol i’r gystadleuaeth a’r ffordd y mae’n ymgysylltu ag ystod eang o fyfyrwyr.

nol i'r cychwynLlwyddiant F1 mewn Ysgolion yn y Digwyddiad Cenedlaethol

Ar yr un diwrnod y bydd ein tîm cenedlaethol Rygbi yn cyflawni y Gamp Lawn, ‘roedd tîm o Ysgol Friars, o’r enw “Team Fast Lane” hefyd wedi cyflawni llwyddiant mawr. Team Fast Lane, yw Pencampwyr Cenedlaethol Cymreig y Gystadleuaeth F1 mewn Ysgolion 2011/12. Ar Fawrth 16eg – 17eg bu Team Fast Lane yn bresennol yn Rownd Derfynnol Ccenedlaethol Cystadleuaeth F1 mewn Ysgolion Cenedlaethol Terfynol a gynhaliwyd ar y cyd gyda’r Ffair Big Bang 2012.

Team Fast laneMae’r tîm yn Ysgol Friars yn cynnwys 6 disgyb (chwith i dde yn y llun)l: John Foden-Shroff (Peiriannydd Gweithgynhyrchu); Tomos Owen (Dylunydd Graffig); Aron Griffith (Rheolwr Tîm); Isabel Griffith (Rheolwr Adnoddau); Masuma Begum (Dylunydd Graffig); Emily Owens (Peiriannydd Dylunio).

Cyflwynwyd gwobrau ar gyfer ‘Car gorau wedi ei beiriannu’ a ‘Defnydd gorau o waith Soled’ i Team Fast Lane. Mae’r tîm hefyd wedi cael eu henwebu ar gyfer dwy wobr arall. O ganlyniad i ymdrechion y tîm, cawsant eu dewis i gynrychioli Cymru yn Rownd Derfynnol Rhyngwladol F1 mewn Ysgolion. Yn ystod y digwyddiad dau ddiwrnod, roedd yn ofynnol i’r tîm gyflwyno, trafod a rasio eu car buddugol. Roedd y tîm yn rhoi cyflwyniad llafar 10munud i beirianwyr F1, trafod yr egwyddorion peirianneg y tu ôl i’w syniadau am y car rasio ac yna cyflwyno eu gwaith i’r cyhoedd y Ffair Big Bang.

Hoffai Team Fast Lane ddiolch i’r holl noddwyr a phartneriaid am eu cefnogaeth yn y cyfnod cyn y digwyddiad cenedlaethol. Y rhain yw: Ysgol Friars; Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Friars; Krypton Cloth Ltd; Prifysgol Bangor; Plus Display; Magnesium Elektron; Gwynedd Smart Repair; Recognition Express; Llechi Cymru a Chem-Tool Ltd Diolch yn arbennig i Mr Wyn Griffith ( Prifysgol Bangor) a helpodd y tîm ddatblygu eu sgiliau CAD sy’n eu galluogi i gynhyrchu gwaith o ansawdd eithriadol.

Dywedodd y sylfaenydd a chadeirydd y gystadleuaeth Mr Andrew Denford ‘fod y car o ansawdd eithriadol ac y byddai Mr Bernie Ecclestone wrth ei fodd’. Yr hyn y mae’r tîm wedi ei gyflawni yma yn rhagorol ac mae’n crynhoi’r hyn yr ydym yn bwriadu ei gyflawni o fewn ysgolion – Da iawn. Mae cael cynrychioli Cymru yn y F1 mewn Ysgolion Rhyngwladol yn gamp anhygoel ac rydym i gyd yn falch o fod yn rhan ohono. Heb y gwaith tîm ac ymgyrch i lwyddo, ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl. Ein nod yw bod y tîm cyntaf o Gymru i gael ein coroni yn bencampwyr F1 Ysgolion y Byd.

nol i'r cychwynGweithgareddau

nol i'r cychwynGrantiau / Bwrsari / Gwobrau

nol i'r cychwynGwobrau Athrawon

nol i'r cychwynCystadeuthau

nol i'r cychwynDigwyddiadau

Ebrill 2012

 • ‘Ydy Apps yn Apelio’. 26 Ebrill 4.45-6.30pm. Ysgol Maes yr Yrfa, Cefneithin, Llanelli SA14 7DT. Cyfle i ddysgu rhywbeth newydd, sydd yn synnu, difyrru a creu brwdfrydedd. Mwy…
 • “Smarter UK”. Ebrill 2-4, 30 Ebrill. Mae “Science Made Simple” mewn cydweithrediad a “Graphic Science” ac Ymddiriedolaeth Wellcome yn falch iawn o allu cynnig gweithdai AM DDIM ar niwrowyddoniaeth yn Ne Cymru. Mwy…
 • Gwyddoniaeth Fentrus. Mae’r holl ysgolion yn y DU yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwyddoniaeth Mentrus. Mwy…

nol i'r cychwynMai 2012

 • DPP Gwyddoniaeth – Sgiliau Dysgu Gwyddoniaeth. 1 Mai, Nghanolfan Dechnoleg Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cwrs yn ystyried sut y gall gwella sgiliau gwyddoniaeth dysgwyr helpu eich myfyrwyr i gyflawni graddau TGAU gwell. Mwy…
 • ‘Ydy Apps yn Apelio’. 2 Mai, 4.45-6.30pm. Ysgol Uwchradd Caerdydd, Llandennis Road, Cyncoed, Caerdydd CF236WG. Cyfle i ddysgu rhywbeth newydd, sydd yn synnu, difyrru a creu brwdfrydedd. Mae hwn yn gyfarfod anffurfiol. Mwy…
 • ‘Smarter UK’. 1-4 Mai. Mae “Science Made Simple” mewn cydweithrediad a “Graphic Science” ac Ymddiriedolaeth Wellcome yn falch iawn o allu cynnig gweithdai AM DDIM ar niwrowyddoniaeth yn Ne Cymru. Mwy…
 • Sgiliau Dysgu ar gyfer Gwyddoniaeth. Canolfan Dechnoleg Waterton, Pen-y-Bont, 1 Mai a 26 Mehefin: Gwesty’r Quay, Deganwy, 3 Mai a 28 Mehefin. Mwy…
 • Gwesty’r Quay, Deganw, 3 Mai a 28 Mehefin. Mwy…
 • Gwyddoniaeth Fentrus. Mae’r holl ysgolion yn y DU yn gymwys i wneud cais ar gyfer Gwyddoniaeth Mentrus. Mwy…

nol i'r cychwynMehefin 2012

 • Bydd y Cynhadledd Ffiseg Bangor. 19 Mehefin yn Trefenai, Bangor. Mwy…
 • DPP Gwyddoniaeth – Sgiliau Dysgu Gwyddoniaeth. 24 Mehefin, Nghanolfan Dechnoleg Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r cwrs yn ystyried sut y gall gwella sgiliau gwyddoniaeth dysgwyr helpu eich myfyrwyr i gyflawni graddau TGAU gwell. Mwy…
 • Big Bang Cymru 2012. 28 Mehefin, Stadiwm Liberty, Abertawe. Mae Prif ddigwyddiad STEM Cymru yn awr yn cofrestru ysgolion a cholegau. Anfonwch prosiectau eich myfyrwyr STEM i mewn i’r Gystadleuaeth Gwyddoniaeth a Pheirianneg Genedlaethol (NSEC) / Peiriannydd Ifanc Prydain ac rowndiau terfynol rhanbarthol CREST. Mwy…
 • NPL Cystadleuaeth Her Rocedi Dwr. 20 Mehefin, 1.30-4.30pm. Anelwch at yr awyr yn ein Her Rocedi Dwr blynyddol, sy’n gweld cannoedd o gyfranwyr, gan dimau o ysgolion i oedolion yn brwydro i ddod yn bencampwr. Mwy…

nol i'r cychwynGorffennaf 2012

 • Wythnos Dŵr Oxfam. 2-6 Gorffennaf. Cymerwch ran yn 2012 a rhoi cyfle i ddisgyblion ddysgu am faterion byd-eang, datblygu sgiliau a gwerthoedd fel dinasyddion byd-eang gweithredol, a gwneud gwahaniaeth i’r byd. Mwy…
 • ‘Smarter UK’. 6 Gorffennaf, 9-11 Gorffennaf, 16-20 Gorffennaf. Mae “Science Made Simple” mewn cydweithrediad a “Graphic Science” ac Ymddiriedolaeth Wellcome yn falch iawn o allu cynnig gweithdai AM DDIM ar niwrowyddoniaeth yn Ne Cymru. Mwy…

Adnoddau

Am restr llawn o adnoddau sydd ar gael ar gyfer ysgolion uwchradd ewch i'r dudalen adnoddau ar wefan Gweld Gwyddoniaeth.

nol i'r cychwyn Cyrsiau / DPP

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk