Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Medi 2016

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cynnwys

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Heriau STEM AM DDIM ar gyfer Tymor yr Hydref – archebwch nawr!

STEM Challenges picMae ysgolion yn cael eu gwahodd i ymgymryd â Her STEM yn ystod Tymor yr Hydref. Mae’r Heriau yn profi bob un o’r sgiliau sy’n gysylltiedig â byd gwaith go iawn: gwaith tîm, dylunio, adeiladu, datrys problemau, cyfathrebu, ymchwil – yn ogystal â hwyl!

Yr Heriau STEM hanner diwrnod wedi eu hanelu ar gyfer Blwyddyn 5 a 6 yn cael eu cynllunio i gefnogi dysgu ac annog chwilfrydedd disgyblion i ddarganfod sut a pham y mae pethau’n gweithio. Cynhyrchwyd yr adnoddau diolch i gefnogaeth hael gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Gall ysgolion yng Nghymru archebu UN Her STEM ar gyfer dosbarth o ddisgyblion AM DDIM. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly argymhellir archebu’n gynnar.

Mae tri Her STEM:

I archebu un o’r rhain neu i gofrestru diddordeb, anfonwch e-bost at ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Ysbrydolwch ddiddordeb mewn anifeiliaid a bodau dynol gyda… cacen?

Bio Bodies Bake Off.pngMae’r Gymdeithas Ffisiolegol yn gwahodd myfyrwyr i fanteisio ar y ‘Great British Bake Off’ drwy bobi gwyddoniaeth! Yn ôl ar gyfer ei drydedd flwyddyn mae y ‘The Bio-Bodies Bake Off', neu #BioBakes yn fyr, yn ehedeg i mewn i geginau ac ystafelloedd dosbarth gwyddoniaeth yn eich ardal chi!

Mae angen i ysgolion gynhyrchu cacen sawrus neu felys, sydd yn cynrychioli ffisioleg, sef y gwyddoniaeth o sut y mae eich corff yn gweithio. Rhaid argraffu’r a llenwi’r ffurflen gais #BioBakes, ac anfon llun o’r gacen gydag ef. Mae angen cyflwyno y gwaith ar y wefan. Gallwch ddefnyddio’r #BioBakes #hashtag ar twitter a Instagram. Mwy o fanylion yma.

Dark Sky Wales

Dark Skies Wales logo.pngEr mwyn i’ch lleddfu yn ôl i mewn i’r flwyddyn academaidd mae Dark Sky Wales rhoi cynnig unigryw i chi! Gostyngiad o £370 y dydd i £250. Gall Profiad Planetariwm Cymru ysbrydoli eich myfyrwyr y tymor hwn. O gysur eich neuadd ysgol gellir ymweld â’r planedau, a deall ein lle yn y Bydysawd a gosod y naws ar gyfer y blynyddoedd o ddysgu i ddod.

Archebwch eich ymweliad gynted ag y bo modd. Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, mae croeso i chi gysylltu gyda Allan am fwy o fanylion – allan.darkskywales@gmail.com.

Apps for Good

Apps for Good logoMae “Apps for Good” yn gynllun sy’n gysylltiedig â Gwobrau CREST; Bydd myfyrwyr yn ymgeisio ar gyfer CREST Efydd yn awtomatig drwy ffurflenni “Apps for Good”.

Mwy o fanylion yma.

nol i'r cychwynSioe Gwyddoniaeth y Dreigiau

Science2LifeMae Science2Life we, mewn partneriaeth â Gweld Gwyddoniaeth, wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Sioe Gwyddoniaeth y Dreigiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru tan fis Mawrth 2018.

Hanes Llychlynwyr, chwedlau llenyddol a draig ysbrydolodd Cressida Cowell i ysgrifennu “Sut i Hyfforddi Eich Draig”. Mae Sue yn anelu i gludo cynulleidfaoedd yn ôl mewn amser i fyd ffuglennol lle ‘roedd Llychlynwyr a dreigiau yn crwydro.

Science of Dragons RoadshowMae’r sioe arloesol a rhyngweithiol yn archwilio sut y gall dreigiau gael eu dal gan ddefnyddio bwa, eu hyfforddi a’u defnyddio wedyn i drechu y gelyn; Y Meatheads!

Bydd angen llawer o wirfoddolwyr ar “Scientific Sue” i’w helpu i ymchwilio ac archwilio y gwyddoniaeth o sut mae dreigiau yn hedfan ac yna, gan ddefnyddio’r gwyddoniaeth y tu ôl i wahanol fathau o dân (ager, niwl rhewllyd, nwyon ffrwydrol, hylifau fflamadwy a fflamau mawr).

Ar gael AM DDIM i bob ysgol uwchradd (Blwyddyn 7) yng Nghymru yn 2016 diolch i arian gan Academi Wyddoniaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru. Sioeau (hanner diwrnod) ar y dyddiadau canlynol: 3-11 Hydref 2016.

"Mwynhaodd yr athrawon sioe cymaint â’r plant …. sioe wedi ei roi at ei gilydd yn drylwyr ac yn ymgysylltu yn wych." Ysgol Deganwy Mai 2016

"Dim ond eisiau diolch i chi unwaith eto am sioe anhygoel y bore yma. Ar ôl siarad â disgyblion yn y wers ddiwethaf mae’r adborth yn gadarnhaol iawn, roeddant wrth eu bodd." Ysgol Gyfun Garth Olwg

I archebu e-bostiwch Gweld Gwyddoniaeth ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Cysylltiadau gyda’r Cwricwlwm Gwyddoniaeth a Pheirianneg ynghyd a Hanes, Llythrennedd a dweud stroiau. Mae y gwyddoniaeth yn canolbwyntio ar adweithiau cemegol, hylosgi, cyflyrrau mater, hedfan, hynofedd, grymoedd, egni, treuliad, a resbiradaeth, profion ar gyfer ocsigen, carbon deuocsid a hydrogen.

Cwrs ‘Connecting Classrooms’: Addysgu meddwl beirniadol a datrys problemau

Mae ‘Connecting Classrooms’ yn cynnig cwrs newydd ar gyfer athrawon yng Nghymru i ddatblygu eu hymarfer mewn perthynas ag addysgu sgiliau craidd, meddwl yn feirniadol a datrys problemau. Mae’r pecyn hyfforddi yn helpu athrawon ragweld newidiadau i’r cwricwlwm Cymreig drwy ddilyn yr argymhelliad yn “Successful Futures” l i ymgorffori sgiliau ehangach ar draws yr holl Gyfnodau Allweddol. Sicrhewch eich lle yma.

Into Film yn cynnig hyfforddiant

Mae Into Film yn rhaglen ddwyieithog sydd yn cynnig ystod o strategaethau sy’n cefnogi athrawon ac arweinwyr grwpiau o ran cyflawni dysgu effeithiol, cofiadwy trwy ac am ffilm. Rydym yn arbenigo mewn hyfforddi athrawon wrth godi cyrhaeddiad a llythrennedd drwy ffilm a ffilm fel offeryn ar gyfer cyrhaeddiad cwricwlaidd trwy weithgareddau ffilmio ac animeiddio. Dros yr wythnosau nesaf, mae gennym sesiynau ym mhob rhanbarth o Gymru, o Fangor i Flaenau Gwent. I gael gwybod mwy ac archebu eich lle am ddim cysylltwch heddiw.

Dysgwch sut mae ysgolion eraill wedi defnyddio sesiynau DPP Into Film i ysbrydoli ac ennyn diddordeb myfyrwyr yma.

Adnoddau ‘Cracking Ideas’

Adnoddau addysgu a dysgu o Swyddfa Eiddo Deallusol y DU. Mae’r cynlluniau gwersi sydd wedi eu darparu a’i strwythuro’n glir yn cynnig sesiynau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm i’ch helpu i egluro ac archwilio IP gyda’ch disgyblion ar draws ystod eang o bynciau. Maent yn rhad ac am ddim i’w defnyddio mewn ysgolion, ac wedi cael eu cynllunio ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd. Mwy o fanylion yma.

TeenTech “City of Tomorrow”

Mae TeenTech “City of Tomorrow” yn weithgaredd a chystadleuaeth sydd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 (8-14 oed) i greu eu gweledigaeth eu hunain o’r dyfodol. Yn y ddinas hon, nid oes cyfyngiadau, does dim syniadau yn rhy fawr ac mae popeth yn fwy craff, caredig ac yn fwy diogel nag o’r blaen. Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Pwmpenni yn Erbyn Tlodi – Prosiect Cynhaeaf arbennig

Pumpkins Against PovertyCyfres gyffrous o weithgareddau traws gwricwlaidd ar gyfer disgyblion 7-11 oed yn archwilio’r gwahaniaeth y gall tyfu pwmpenni wneud i fywydau pobl sy’n byw mewn rhanbarthau yn Bangladesh sy’n dueddol o ddioddef llifogydd. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys archwilio’r cylch bywyd pwmpen, gwneud pecynnau hadau a byrbrydau pwmpen. Mwy yma.

nol i'r cychwynCystadlaethau

CLEAPSS – Cystadleuaeth Cynradd ASE 2016

CLEAPS Bunny.jpgMae y gystadleuaeth eleni yn ymwneud â gwella bioamrywiaeth o amgylch yr ysgol neu’r ardal leol. www.schoolscience.co.uk/cleapss-aseprimarycompetiuton2016. Gllir cofrestru tan 25 Hydref.

Mae bwni CLEAPSS eisiau gwybod … “Bydd yn eich helpu i wella bioamrywiaeth yn eich ysgol neu ardal leol?”

Eleni, mae’r gystadleuaeth cynradd yn fwy ac yn well nag erioed! Rydym yn gwybod bod ysgolion cynradd yn gwneud gwaith gwych i wella eu hamgylchedd leol. Trwy’r gystadleuaeth, rydym yn awyddus i helpu chi i fynd allan a dathlu gweithio gyda natur. Llawrlwythwch fanylion y gystadleuaeth.

nol i'r cychwynDyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Wythnos Bioleg 2016

Biology Week logo8-16 Hydref

Mae Wythnos Bioleg yn arddangos byd pwysig ac anhygoel y biowyddorau, gan annog pawb o blant i fiolegwyr proffesiynol i ymwneud â gweithgareddau gwyddor bywyd diddorol a hwyliog. Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal chi, neu beth am drefnu eich gweithgaredd eich hun

Ymgysylltu STEM Effeithiol

Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd. Dydd Sadwrn 19 Tachwedd 10am – 2:30pm

Darlithoedd ysbrydoledig a gweithdai ar gyfer Athrawon Cynradd ac Uwchradd sy’n anelu at fynd i’r afael â’r cwricwlwm gwyddoniaeth a thechnoleg newydd.

Ymunwch â’r Athro Averil Macdonald OBE i drafod y mythau a ffeithiau ynglŷn â pham nad yw merched yn dewis gyrfaoedd ym myd STEM a chael gwybod am ddull newydd i ddangos fod STEM ar gyfer ‘Pobl fel Fi’.

Dewch â gwyddoniaeth yn fyw i’ch myfyrwyr gydag arddangosiadau gwyddoniaeth ymarferol sy’n hygyrch i bawb gan Wendy Sadler- ‘Science Made Simple’ a yn dysgu sut y gallant helpu i ddatblygu sgiliau meddwl uwch yn eich ystafell ddosbarth.

Gweithdai yn cynnwys:

Gellir archebu lle AM DDIM a nodi eich dewisiadau gweithdy yma.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â cerianangharad@ase.org.uk neu 07870 351212.

nol i'r cychwynGŵyl Wyddoniaeth Prydain – Prifysgol Abertawe

British Science Festival.jpgCafodd digwyddiad Gwyddonol Cenedlaethol bwysicaf Ewrop, Gŵyl Wyddoniaeth Prydain, a drefnwyd gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain a Phrifysgol Abertawe, ar gampws Parc Singleton y Brifysgol ei gynnal dros bedwar diwrnod o ddydd Mawrth 6 i ddydd Gwener 9fed o Fedi.

Dilynwyd hyn gan benwythnos ymylol teuluol gyda llu o weithgareddau, gweithdai a hwyl i’r teulu yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a lleoliadau o agos.

Bu miloedd o ymwelwyr yn profi amrywiaeth cyffrous o sgyrsiau, trafodaethau, perfformiadau, teithiau a gweithdai ar y campws ac ar draws y ddinas o fore tan nos. Daeth cannoedd o wyddonwyr blaenllaw o bob cwr o’r byd at ei gilydd i arddangos y diweddaraf mewn gwyddoniaeth a thechnoleg yn y digwyddiadau cyhoeddus rhad ac am ddim a oedd yn agored i bawb.

Bu academyddion o’r brifysgol yn siarad am rôl iachau o gynrhon, y berthynas rhwng cwsg, breuddwydio a chof a’r stori y tu ôl i’r peiriant o dan y ddaear £3 biliwn sy’n gallu datgloi cyfrinachau y bydysawd. Siaradodd cyn-fyfyriwr Lyn Evans am ei 47 mlynedd yn CERN ar ôl graddio o Abertawe gyda PhD mewn Ffiseg. Roedd Cymrawd Anrhydeddus George Abbey hefyd yn sgwrsio yn trafod ei waith yn NASA

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Prydain yn ddigwyddiad sydd wedi ei gynllunio i ysbrydoli pawb am ryfeddod gwyddoniaeth a pha mor dreiddiol ydyw yn ein bywydau. Mae wedi bod yn gyfle gwych i roi Prifysgol Abertawe a’i gwaith ar lwyfan y byd.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk