Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

newNewidiadau i’r Rhaglen CREST Seren

  • Ni fydd y system aelodaeth ar-lein bellach yn bodoli fel platfform talu o haf 2015.
  • Ni fydd Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain (BSA) yn derbyn aelodau CREST Seren newydd o Dydd Llun 20 o Orffennaf.
  • Bydd aelodau a ymunodd ers mis Ebrill 2015 yn derbyn ad-daliad yn awtomatig ac yn cael cynnig aelodaeth BSA.
  • Bydd yr holl weithgareddau ar gael ar y brif wefan BSA.
  • Bydd BSA yn parhau i weithio ar adnoddau newydd a hyrwyddo CREST Seren fel rhan allweddol o waith Addysg yr BSA.
  • Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y newidiadau hyn, cysylltwch â creststar@britishscienceassociation.org.

BSA logoMae ymchwilwyr CREST Seren yn gynllun gwobrwyo ar draws y DU sy’n galluogi plant i ddatrys problemau gwyddonol trwy ymchwiliad ymarferol. Mae’r gweithgareddau yn canolbwyntio ar feddwl, siarad, a gwneud gwyddoniaeth. Maent wedi’u cynllunio i gael eu defnyddio yn bennaf tu allan i amser dosbarth (ee mewn clwb gwyddoniaeth), er bod rhai yn addas i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. Gallwch gael gwybod sut i redeg Clwb CREST Seren yn eich ysgol yma.

Her Plastigau STEM Practical Action

Addas ar gyfer CA2 a CA3. Mae’n llawn ymchwiliadau gwyddonol ymarferol yn seiliedig ar blastigau, a her menter i ddylunio a gwneud cynnyrch o ansawdd ar gyfer marchnad y DU neu Nepal. Mwy o fanylion yma. Mae cystadleuaeth fideo cysylltiedig – dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 18 Rhagfyr 2015.

Cynhadledd Ranbarthol ASE Cymru Creadigrwydd mewn Gwyddoniaeth

21 Tachwedd, 10am-3.00pm. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ar gyfer athrawon gwyddoniaeth cynradd ac uwchradd, athrawon dan hyfforddiant, cyfathrebwyr gwyddoniaeth a gweithwyr proffesiynol eraill sydd â diddordeb. Byddwn yn archwilio ffyrdd cyffrous ac arloesol archwilio creadigrwydd mewn gwyddoniaeth i mewn ac allan o’r ystafell ddosbarth. Mae’r diwrnod yn cynnwys sgyrsiau ysbrydoledig a gweithdai ymarferol gyda’r nod o ddatblygu hyder mewn gwyddoniaeth addysgu a darparu digon o syniadau ar gyfer eich gwersi. Rhagor o wybodaeth ar ein tudalen Digwyddiadau: neu cysylltwch gyda cerianangharad@ase.org.uk / 029 205 73240: gellir sicrhau lle yma.

Llywodraeth Cymru – Ffocws ar Wyddoniaeth

Edrychwch am yr adnoddau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru i gefnogi’r ymgyrch Ffocws ar Wyddoniaeth. Mae cynllunydd Tymor yr Hydref newydd gyda manylion am nifer o ddigwyddiadau, gweithgareddau a chystadlaethau cyffrous sy’n seiliedig ar STEM ar gael yma.

Nod ymgyrch Ffocws ar Wyddoniaeth yw tynnu sylw at bwysigrwydd gwyddoniaeth ac astudio gwyddonol i fywyd bob dydd, ac yn hyrwyddo gyrfaoedd sy’n seiliedig ar STEM. Gallwch gefnogi neu gyfrannu at ymgyrch Ffocws ar Wyddoniaeth trwy e-bostio Sara.Thomas@wales.gsi.gov.uk.

nol i'r cychwynFfair Gwyddonwyr a Pheirianwyr Ifanc 2016 Y Big Bang DU

Big Bang logoFfair Gwyddonwyr a Pheirianwyr Ifanc Y Big Bang DU yw’r dathliad mwyaf o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) ar gyfer pobl ifanc yn y DU. Ei nod yw dangos i bobl ifanc (yn bennaf 7-19 oed) y cyfleoedd cyffrous a gwerth chweil sydd ar gael ar eu cyfer gyda’r profiad a’r cymwysterau cywir.

Bydd y Ffair yn cael ei gynnal dros bedwar diwrnod o ddydd Mercher 16 Dydd Sadwrn 19 Mawrth, 2016 yn yr NEC, Birmingham. Mae’n gyfuniad arbennig o sioeau theatr cyffrous, gweithdai rhyngweithiol ac arddangosfeydd, ynghyd â gwybodaeth am yrfaoedd a ddarperir gan ystod eang o bobl sy’n gweithio yn y maes. Caiff ei arwain gan EngineeringUK ac yn bosibl diolch i ymdrechion bron i 200 o sefydliadau sy’n gweithio gyda’i gilydd i helpu pobl ifanc edrych ar wyddoniaeth a pheirianneg mewn goleuni newydd. Cofrestru ar gael yn fuan – gwyliwch y dudalen hon.

Y Big Bang @ School

Big Bang Near Me logoCyfle i gyffroi eich disgyblion gyda peirianneg a mathemateg, ac eu hysbrydoli i ystyried gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth neu beirianneg The Big Bang @ School.

Gall Rhedeg Ffair Big Bang yn eich ysgol eich helpu i arddangos i ddisgyblion sut mae eu gwyddoniaeth, mathemateg a phynciau dylunio a thechnoleg yn berthnasol i fyd gwaith go iawn, a sut mae’r hyn maent yn ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth yn cyfieithu yn uniongyrchol i sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr.

Mae’r gweithgareddau sydd ar gael drwy’r pecyn cymorth Big Bang@School yn gysylltiedig â’r cwricwlwm, gan eich helpu i gyflawni gofynion y cwricwlwm ac intergreiddio yr hyn a ddysgwyd i wersi.

Mae’r BigBang@School yn rhan o’r rhaglen Big Bang ehangach, dan arweiniad EngineeringUK mewn partneriaeth â dros 200 o sefydliadau.

Chwilio am gyllid? Grantiau Allgymorth y Gymdeithas Biocemegol Gwyddonol

Mae gan y Gymdeithas Biocemegol grantiau o hyd at £1,000 i helpu ariannu gweithgareddau sy’n cyfleu y cyffro o fiowyddoniaeth moleciwlaidd, neu fioleg mwy cyffredinol, i bobl ifanc a’r gymuned. Mae rhai syniadau y gallech eu defnyddio, gan gynnwys cardiau gweithgaredd y gellir eu llawrlwytho, cysylltiadau defnyddiol, a manylion am weithgareddau o’r gorffennol am ysbrydoliaeth Mae ein llyfrgell gweithgareddau yn www.biochemistry.org/Grants/ScientificOutreachGrants/Activitieslibrary.aspx. Y dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o geisiadau yw 25 Medi 2015. Mae mwy o fanylion yma.

nol i'r cychwynDiwrnod Dathlu Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd

PSTT logoBu athrawon o Ysgol Gyfun Trefynwy a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo (Ysgol Gynradd Cross Ash, Ysgol Gynradd Rhaglan, Ysgol Gynradd Trelech, Ysgol Gynradd Osbaston, Ysgol Gynradd Llandogo, Ysgol Gynradd Overmonnow, Ysgol Gynradd Brynbuga ac Ysgol Gynradd Kymin View) wedi bod yn rhan o brosiect cyffrous a ariennir gan yr PSTT (Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd) i gefnogi Ymholiad Gwyddonol a’r pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru.

Ar ôl y digwyddiad dathlu dywedodd Catherine Jones, Pennaeth, Ysgol Gynradd Osbaston, a ddiolchodd i’r tîm o Gweld Gwyddoniaeth am drefnu’r prosiect: “… mae’r digwyddiad dathlu yn fuddugoliaeth ar gyfer y pum ysgol sydd wedi cymryd rhan ac yn brofiad pleserus i’r athrawon a’r disgyblion a gymerodd ran.”

PSTT penguin projectMynychodd yr athrawon o’r ysgolion clwstwr gwrs deuddydd Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) lle roedd cyfle i gael gwybod sut i wella medrau gwyddonol disgyblion a datblygu dysgu rhyngweithiol. Yn ystod y DPP bu yr athrawon yn cydweithio a datblygu syniadau ar thema pengwiniaid a’r Antarctig i gynhyrchu prosiect a fyddai’n gwella sgiliau a gwybodaeth gwyddonol y disgyblion a sicrhau eu bod yn gymwys wedyn i wneud ymchwiliad yn y dosbarth. Roedd yr ysgolion yn cydweithio â Llysgenhadon STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn ystod y broses hon.

PSTT penguin projectAr ôl ei gwblhau, bu’r athrawon a’r disgyblion eu cyflwyno gwaith eu disgyblion mewn dathliad terfynol yn yr ysgol uwchradd.

“Fe wnes i fwynhau clywed gan y plant a’u hathrawon am eu Prosiectau Pengwin. Mae’r Ymddiriedolaeth yn falch iawn i gefnogi math hwn o weithgaredd ar gyfer ysgolion cynradd i gymryd rhan mewn dysgu ystyrlon. Roedd yn anhygoel i weld yr ystod o weithgareddau gwyddoniaeth a mathemateg a ddaeth oddi wrth y brif thema. Roedd y plant i gyd yn frwdfrydig iawn ac yn siarad yn wybodus am yr arbrofion yr oeddent wedi’i wneud a’r hyn yr oeddynt wedi ei ddarganfod am bengwiniaid a bywyd yn yr Antarctig. Maent i gyd yn cael budd amlwg o’r profiad a’r gefnogaeth mae tîm Gweld Gwyddoniaeth yn gallu roi i’r ysgolion.” Paul Denley, Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd.

Hoffai’r ysgol ddiolch i Ymddiriedolaeth Treftadaeth Antartig yDeyrnas Brydeinig (UKAHT) am ddarparu’r holl ddisgyblion a fynychodd y digwyddiad dathlu gyda phecyn, stampiau, cardiau post a phensiliau oddi wrth y tîm UKAHT yn Port Lockroy ynghyd â poster a lluniau oedd yn gwneud arddangosfa gwych.

I gael gwybod mwy am y PSTT (Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd), PSQM (Marc Safon Gwyddoniaeth Cynradd) neu Gwobrau Athrawon Gwyddoniaeth Cynradd 2015 (dyddiad cau Dydd Llun 14 Medi) ewch i www.pstt.org.uk. Mae manylion Cynhadledd Ryngwladol Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd ar 9-11 Mehefin 2016 Neuadd y Glannau, Belfast yma.

nol i'r cychwynYsgol Gynradd yn ennill gwobr am addysgu plant am yr amgylchedd

Coastlands CP School Green Ambassador Award Runners-upMae ysgol gynradd o Sir Benfro wedi curo cystadleuaeth o bob cwr o’r DU i ennill gwobr am y ffordd y mae’n addysgu plant am yr amgylchedd. Mae Ysgol Gynradd y Glannau yn Llanismel ger Hwlffordd wedi ennill ail wobr o £2,500 yn y Gwobrau Llysgennad WWF Green.

Roedd y beirniaid wedi eu plesio gan nifer o brosiectau drefnwyd yn yr ysgol er mwyn annog diddordeb plant mewn materion gwyrdd, gan gynnwys:

Snorkel SafariMae y bobl ifanc hefyd wedi cael y cyfle i fynd ar ‘saffari snorcel’ – nofio tywys yn y môr (llun: ITV News). Mae hyd at hanner y plant yn Sir Benfro yn dweud nad ydynt byth yn nofio yn y môr, er gwaethaf fod arfordir y sir yn un o’r llefydd gorau yn Ewrop i weld bywyd gwyllt y môr.

Ar ôl mynd ar y saffari snorcel, dywedodd disgybl Ysgol Gynradd y Glannau Aran Lock: “Rwy’n hoffi y profiad a chael fy ffrindiau yno a phan mae’n wirioneddol glir, ‘mae yn union fel camu i mewn i fyd newydd.” Meddai Jane Davidson, Llysgennad WWF: “Rwy’n meddwl bod y plant yn cael profiad anhygoel i weld bywyd arall, bywyd nad ydynt wedi dychmygu, yn y pyllau glan môr neu o dan y môr sy’n rhoi gwell syniad o sut maent yn ffitio I mewn i’n bydysawd enfawr a’n planed o ni.”

nol i'r cychwynYnni Gwyrdd yn taro nodyn uchel yn Ysgol Y Bannau

Daeth Dr Aled Davies i Ysgol Y Bannau i roi dau gyflwyniad ynni gwyrdd gyda CA2. Roedd y cyflwyniadau PowerPoint wedi’u lefelu yn berffaith ar gyfer yr ystod oedran yn y dosbarthiadau ac roedd y cyflwyniad drwy gyfrwng y Gymraeg o safon uchel iawn. Dilynwyd pob cyflwyniadau gan sesiwn holi ac ateb bywiog.

Roedd y myfyrwyr wedi mwynhau’r cyflwyniadau, a oedd yn eu hysbrydoli i greu eu PowerPoint eu hunain ar amrywiaeth o bynciau ynni gwyrdd.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk