Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Dechrau tymor newydd, ac yn y cylchlythyr hwn ame mwy o straeon nag erioed am ymgysylltu STEM ar draws Cymru. Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

Ar gyfer eich dyddiadur

Digwyddiad Rhwydweithio STEM ym Mharc Bywyd Gwyllt Manor House

Manor House Wildlife Park host STEM Networking eventManor House Wildlife Park host STEM Networking eventDaeth grŵp o athrawon o ysgolion uwchradd yn Sir Benfro i roi cynnig ar gyfres o arbrofion gan y Gymdeithas Fioleg o Labordy Gwyddonioaeth Goffer mewn digwyddiad rhwydweithio STEM ym Mharc Bywyd Gwyllt Manor House.

Cafwyd sgwrs a thaith o gynefinoedd bywyd gwyllt yn y parc, ac yna trafodaethau gyda Llysgenhadon STEM yn yr ystafell ddosbarth yn y parc. Ymunodd Llysgenhadon i roi cynnig ar yr arbrofion Labordy Gwyddoniaeth Goffer, sydd yn gysylltiedig ag agweddau ar fioleg a bywyd gwyllt.

Derbyniodd bob un o’r ysgolion a fynychodd becyn Gwyddoniaeth Gopher, sy’n cynnwys nodiadau athrawon a disgyblion, a chyflenwadau, i redeg yr arbrofion yn yr ysgol.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwynYmchwilwyr CREST Seren

CREST logoOs ydych yn chwilio am ymchwiliadau gwyddoniaeth ar gyfer yr ystafell ddosbarth neu ar gyfer clwb gwyddoniaeth yna mae adnoddau ar-lein CREST Seren yn ddelfrydol. Mae’r adnodd yn ardderchog gyda dros 60 o weithgareddau a nodiadau cefnogi athrawon; ac mae llawer o’r gweithgareddau ar gael yn y Gymraeg. Mae’r gweithgareddau yn canolbwyntio ar gymysgedd o waith ymarferol a thrafodaeth, sydd yn annog plant i weithio’n annibynnol o oedolion. Maent yn para tua awr, ac mae’r ymchwiliadau wedi’u cynllunio i gael eu defnyddio mewn clwb, yn y gwersi, neu tu allan i’r ysgol.

Nid oes angen cefndir gwyddonol na bod yn athro i’w rhedeg. Mae nodiadau llawn yn cael eu darparu fel rhan o’r adnoddau gan gynnwys rhestr o bopeth rydych ei angen ar gyfer y gweithgaredd.

Gyda cyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, mae detholiad o’r gweithgareddau Ymchwilwyr CREST Serenwedi cael eu cynhyrchu yn y Gymraeg ac maent ar gael ar-lein. Mae adnoddau CREST SerenCymru ar gael yma am ddim, tua gwaelod y dudalen.

nol i'r cychwynDiwrnod STEM i ddisgyblion cynradd

STEM Day at St John Lloyd SchoolSTEM Day at St John Lloyd SchoolCynhaliwyd dau ddiwrnod STEM llwyddiannus yn Ysgol St John Lloyd yn Llanelli ar gyfer tua 120 o ddisgyblion o ysgolion cynradd Sir Gaerfyrddin.

Bu y disgyblion yn adeiladwyd rocedi wedi eu pweru gyda dŵr a hofrenfad (gyda chymorth o Coleg Sir Gâr), ac yn dylunio a gwneud cloc gan ddefnyddio CAD.

Cafwyd cylfe hefyd i gymryd rhan mewn gweithgaredd profi gwrthdrawiad wy. Cyflwynwyd gwobrau i’r unigolion a’r timau mwyaf llwyddiannus ar ddiwedd bob dydd.

  • Os ydych chi’n cynllunio prosiect o unrhyw fath neu ddigwyddiad yn eich ysgol ac angen siaradwyr, gweithdai, cysylltiadau â’r byd go iawn, neu bâr ychwanegol o ddwylo, cysylltwch gyda Gweld Gwyddoniaeth gyda cais am Lysgennad STEM i ddod i helpu. Mae’r Rhaglen Llysgenhadon STEM AM DDIM i ysgolion. Anfonwch e-bost neu ewch i http://networking.stemnet.org.uk/ a chliciwch ar ‘CAIS AM LLYSGENNAD STEM’.
  • Ffurflen adborth Athrawon – byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd â Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Er mwyn annog annog cydweithwyr i ymateb byddwn yn darparu un ysgol sydd wedi darparu adborth gyda pecyn adnoddau gwerth £50 ar gyfer Clybiau STEM bob hanner tymor.

nol i'r cychwynDiwrnod Goffer yn Ysgol Uwchradd Cwmcarn

Gopher Science Lab at Cwmcarn High SchoolCymerodd myfyrwyr CA3 o Ysgol Uwchradd Cwmcarn ran yn y Diwrnod Labordy Gwyddoniaeth Goffer yng Nghymru (GSLW) yr haf hwn. Yn dilyn hyfforddiant gan dîm Gweld Gwyddoniaeth bu y disgyblion CA3 yn cyflwyno gweithgareddau ymarferol Gwyddoniaeth Goffer ar gyfer disgyblion o’r ysgolion cynradd a fu yn ymweld.

Mae Diwrnod Labordy Gwyddoniaeth Goffer yng Nghymru (GSLW) yn rhan o fenter y Gymdeithas Fioleg sydd wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Gopher Science Lab at Cwmcarn High SchoolMae’r rhaglen yn ddwyieithog ac yn cael ei cyflwyno i ysgolion ledled Cymru. Mae pob un o’r ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n cymryd rhan yn derbyn bocs Goffer gyda gweithgareddau a nodiadau athrawon.

“… Diolch yn fawr am heddiw, roedd yn llwyddiant go iawn!”: Elizabeth O’Malley, Pennaeth Gwyddoniaeth Ysgol Gyfun Cwmcarn

Os hoffech wybod mwy am y rhaglen hon, neu fynychu un o’r gweithdai DPP Goffer cysylltwch â ni yn ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynDiwrnod Dathlu Ymddiriedolaeth Dysgu Gwyddoniaeth Cynradd

Primary Science Teaching Trust Celebration DayBu athrawon o Ysgol Gyfun St Cyres a’r ysgolion cynradd sy’n eu bwydo: Ysgol Gynradd Cogan, Ysgol Gynradd Fairfield, a Ysgol Iau Murch, Ysgol Gynradd Fairfield a Ysgol yr Eglwys yng Nghymru St Andrew Major wedi bod yn rhan o brosiect cyffrous a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd (PSTT) i cefnogi Ymholiad Gwyddonol a’r pontio rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru.

Ar ôl y digwyddiadau dathlu diolchodd Teresa Garn Pennaeth Gwyddoniaeth St Cyres i ni am drefnu “…digwyddiad mor ysblennydd ar ddydd Gwener. Roedd y Pennaeth yn llawn edmygedd a chafodd y plant amser gwych.

Primary Science Teaching Trust Celebration DayMynychodd yr athrawon o’r ysgolion clwstwr gwrs deuddydd Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) lle cawsant gyfle i wybod sut i wella medrau gwyddonol disgyblion a datblygu dysgu rhyngweithiol. Mae’r ysgolion yn cydweithio â’i gilydd a gyda Llysgenhadon STEM. Mae’r athrawon a Llysgenhadon STEM wedi cyfarfod i ddatblygu cyfres o wersi a fydd yn gwella sgiliau a gwybodaeth gwyddonol y disgyblion er mwyn sicrhau eu bont yn gymwys mewn ymchwiliad yn y dosbarth. Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, mae’r athrawon a’r disgyblion yn cyflwyno gwaith eu disgyblion mewn dathliad terfynol.

“Llwyddiant! Roedd gwybodaeth a dealltwriaeth o’r maes testun pob un o’r plant wedi gwella ac roedd yn amlwg pan oeddynt yn cyflwyno eu gwaith ar y Diwrnod Dathlu yn Ysgol Uwchradd St Cyres. Rwyf eisoes wedi adborth fy ngwybodaeth a syniadau newydd i fy staff, ac maent yn awyddus i weithredu rhai o’r rhain yn eu haddysgu eu hunain. Maent wedi gweld cyflwyniad y plant ar y prosiect hwn a oedd yn effeithiol iawn gan eu bod yn gallu gweld ymgysylltiad y plant yn yr holl weithgareddau ac mewn gwirionedd gweld sut mae y mentrau newydd hyn yn cael eu defnyddio i hyrwyddo Gwyddoniaeth a’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yn yr ystafell ddosbarth.” Jeff Lansing, Cydlynydd Gwyddoniaeth, Ysgol Iau Murch.

Mae’r athrawon yn ymwybodol o’r PSQM (Marc Safon Gwyddoniaeth Cynradd) hefyd. Mynychodd aelodau’r Coleg Ymddiriedolaeth Addysgu Gwyddoniaeth Cynradd y cwrs DPP i siarad am eu profiad o PSQM a manteision PSQM.

Bydd Gweld Gwyddoniaeth yn gwneud cais am gyllid ychwanegol i ymestyn y prosiect hwn i glystyrau eraillar draws Cymru. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynGrantiau ar gyfer prosiectau gwyddoniaeth / peirianneg

Gellir dod o hyd i fanylion llawn am grantiau prosiect h ar ein tudalen Grantiau.

Angen cyngor? Os nad ydych erioed wedi gwneud cais am gyllid o’r blaen, neu os nad ydych erioed wedi bod yn llwyddiannus, gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y meini prawf ariannu yn ofalus ac yn cynnwys gwybodaeth yn eich cais sy’n dangos sut mae eich prosiect yn eu cwrdd a’r gofynion. Mae’r rhan fwyaf o reolwyr y cynllun yn hapus i drafod y broses ymgeisio a phrosiectau posibl, ac yn adnodd gwych.

Angen cynorthwywyr? Rhowch gynnig ar y raglen Llysgenhadon STEM i gael help ar gyfer eich prosiect gan wyddonwyr neu beirianwyr. Cyswllt cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynLabordy Gwyddoniaeth Goffer yn mynd i Orllewin Cymru

Gopher Science Lab goes to West WalesMae Ysgol Bro Gwaun ac ysgol uwchradd ddwyieithog yn Abergwaun, Gogledd Sir Benfro. Daw y disgyblion o Abergwaun a Wdig yn bennaf, ond hefyd o amgylch y pentrefi gwledig, gan gynnwys Scleddau, Treletert a Chasnewydd. Mae hyn yn golygu y gallai’r Blwyddyn 7 gynnwys plant o gymaint â deg ysgol gynradd wahanol.

Mae disgyblion o’r ysgolion hyn yn cymryd rhan mewn diwrnodau pontio trefnus, er mwyn eu cyflwyno nid yn unig i’r ysgol uwchradd, ond hefyd i ddisgyblion o ysgolion cynradd eraill. Ar ddiwrnod o’r fath cymerodd y myfyrwyr ran mewn gweithgareddau Labordy Gwyddoniaeth Goffer.

Mwynhaodd disgyblion y gweithgareddau, gan wneud arsylwadau a mesur a chymharu canlyniadau. Roeddant wedi mwynhau creu ysgrifennu cyfrinachol fel estyniad i’r arbrofion bresych sy’n newid lliw.

Gopher Science Lab goes to West WalesMae Ysgol Dewi Sant yn yr ysgol uwchradd sy’n gwasanaethu dinas Tyddewi ac ardal wledig Gogledd Sir Benfro. Mae gan yr ardal ddalgylch o bedair prif ysgol gynradd, er y gall disgyblion o ysgolion eraill hefyd deithio i Ysgol Dewi Sant. Roedd tua chwe deg o ddisgyblion cynradd yn mynychu diwrnod pontio yn Ysgol Dewi Sant lle neilltiwyd y prynhawn ar gyfer gweithgareddau Labordy Gwyddonioaeth Goffer, dan arweiniad Blwyddyn 7, a rhai disgyblion Blwyddyn 8 o’r ysgol uwchradd.

Cynhaliwyd yr holl weithgareddau cynnal yn neuadd yr ysgol, gyda’r disgyblion cynradd yn gweithio mewn grwpiau o dri i gwblhau’r arbrofion. Drwy gynyddu nifer y gweithgareddau oedd yn disgwydd ar yr un pryd llwyddodd canran uchel o’r digyblion gwblhau yr arbrofion.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk