Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

Mae fersiynau mwy o rai (ond nid pob un) o’r lluniau yn y cylchlythyr hwn – cliciwch ar y llun bach i weld.

Dolenni i dudalennau newyddion Gweld Gwyddoniaeth

Oherwydd fod cymaint o straeon yn y cylchlythyr misol mae'n amhosibl i gynnwys rhestr cryno o weithgareddau, adnoddau, cystadlaethau, grantiau, cyfleoedd DPP a digwyddiadau yng nghorff y cylchlythyr.

Ond mae eitemau newydd yn cael eu hychwanegu at y tudalennau gwe - gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwynYsgol Gynradd yng Ngogledd Cymru yn ennill cystadleuaeth
Helfa Chwilod Mawr

Ysgol yr EsgobMae Ysgol Gynradd yr Esgob yng Nghaerwys wedi ennill y brif wobr yng nghystadleuaeth 2013 Helfa Chwilod Mawr. Mae’r gystadleuaeth genedlaethol yn cael ei redeg gan schoolscience.co.uk gyda ‘The Bug Man, Martin Rapley’, ac yn anelu at gymryd dysgu gwyddoniaeth y tu allan i’r ystafell ddosbarth a dod ag ef yn fyw yn yr awyr agored. Treuliodd disgyblion oedd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth eu hamser yn archwilio cynefinoedd cyn cofnodi eu harsylwadau mewn ffotograffau, lluniau a cherddi.

Gwobr Ysgol yr Esgob oedd diwrnod trychfilod yn eu hysgol, lle maent yn cael cyfle i ddod yn agos at bryfetach fel sgorpionau a tarantwlaod. Mae’r plant yn nosbarth tri wedi bod yn dysgu am gynefinoedd yn ystod y tymor diwethaf. Fel rhan o’u gwaith maent yn ei wneud chwilio am bryfed yn yr ardal bywyd gwyllt yr ysgol gan ddefnyddio trapiau lliain a chasglu ac adnabod y pryfed. Maent yn plotio y gwybodaeth ar y graffiau a defnyddio y wybodaeth i ddarganfod amodau y mae y  bygiau yn hoffi byw ynddynt. Yna ymchwiliodd bob disgybl am un o’r bygiau a chynhyrchu taflenni gwybodaeth anhygoel.

Dywedodd Marianne Cutler, Cyfarwyddwr Gweithredol Proffesiynoldeb ac Arloesedd Cwricwlwm ASE: “Mae’r gystadleuaeth Helfa Trychfilod Mawr yn ffordd wych o ddod â gwyddoniaeth yn fyw i blant ac yn dangos y gallwch chi fynd ar daith o ddarganfyddiad yn eich iard gefn eich hun. Nid yn unig y mae’r gystadleuaeth yn gwneud gwaith gwych o ddal dychymyg y plant, mae hefyd yn cyd-fynd yn dda â’r cwricwlwm gwyddoniaeth. Mae defnyddio’r amgylchedd naturiol wrth addysgu yn rhan bwysig o addysg gwyddoniaeth a rhywbeth y mae’r ASE yn argymell yn gryf drwy ei Weithgor Gwyddoniaeth Awyr Agored.”

Enillodd Ysgol Cherry Orchard Birmingham wobr am y cofnod ffotograffig gorau, a ddewiswyd gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC). Dywedodd Ian Bedford, un o’r beirniaid a Entomolegydd Ymchwil a rheolwr Tîm Cyfleuster Entomoleg John Innes: “Roedd y lluniau a gyflwynwyd ar gyfer y gystadleuaeth helfa pryfed eleni o safon uchel iawn ac nid oed beirniadu yr enillwyr yn hawdd. Fodd bynnag, yn y pen draw roedd rhaid gwneud ein penderfyniad gan gymryd i ystyriaeth ansawdd a chyfansoddiad y ddelwedd, ac hefyd y gallu i gipio rhai o’r trychfilod nad fydd fel arfer yn eistedd yn llonydd am hir! Da iawn i bawb a gymerodd ran!”

Enillwyr cystadleuaeth Helfa Trychfilod Mawr:

nol i'r cychwynASE Cyhoeddiad i helpu athrawon cynradd i ‘Gofal Piau Hi’

  • Gallwch weld / lawrlwytho adolygiad o ‘Gofal Piau Hi’ yn “Primary Science” yma.
  • Gallwch lawrlwytho tudalennau enghreifftiol o ‘Gofal Piau Hi’ ar www.ase.org.uk/bookshop/new-books/ (eitem olaf ar y tudalen).

Be SafeMae Cyhoeddiadau ASE wedi cynhyrchu ychwanegiad newydd o ‘Gofal Piau Hi’ – llawlyfr hanfodol ar gyfer athrawon cynradd. Mae’r 4ydd rhifyn yn adeiladu yn gadarn ar yr argraffiad blaenorol ond yn rhoi mwy o bwyslais ar ddefnyddio gwyddoniaeth a thechnoleg i ddysgu iechyd a diogelwch. Erbyn hyn mae adrannau newydd ar o dan 5 oed ac ymgysylltu a chyngor i ysgolion cynradd / uwchradd sydd â mynediad i gyfleusterau mwy arbenigol. Mae’r adran ar wyddoniaeth y tu allan i’r ystafell ddosbarth wedi cael ei ehangu, fel y mae’r adran ar wneud pethau, sydd bellach yn cynnwys gwaith ar decstilau a serameg. Mae adolygiad ar hyn o bryd yn disgrifio’r llyfr fel: “arian wedi ei wario yn dda yw cael copi wrth law ar gyfer pob athro cynradd”.

Be Safe‘Mae Gofal Piau Hi’ hefyd wedi cael ei gyfieithu i’r Gymraeg (fel pdf), ac rydym yn chwilio am athrawon i adolygu’r llyfr i ASE Cymru yn gyfnewid am gopi / lawrlwytho am ddim. Os oes gennych ddiddordeb mewn darparu adolygiad 100-150 eiriau o ‘Gofal Pia Hi’, cysylltwch â Cerian Angharad (Swyddog Maes – cerianangharad@ase.org.uk) i ofyn am eich copi rhad ac am ddim. Bydd angen cyflwyno adolygiad cyn gynted ag y bo modd.

nol i'r cychwynCracio talent ymhlith ieuenctid y DU

Cracking Ideas winnersYm mis Mehefin, dyfarnwyd gwobrau cenedlaethol yn y gystadleuaeth ‘2012-13 Cracking Ideas’ i bedwar o bobl ifanc arloesol o Gymru a Lloegr, cystadleuaeth a drefnwyd gan y Swyddfa Eiddo Deallusol ac Aardman Animations, crewyr o Wallace & Gromit.

‘Roedd y gystadleuaeth eleni yn llythrennol allan o’r byd hwn! Roedd rhaid i gystadleuwyr ddod o hyd i gysyniad sy’n gysylltiedig â’r gofod ac yn tynnu sylw at yr eiddo deallusol – teclyn neu gynnyrch newydd (patentau ), ymddangosiad gweledol dywedodd cynnyrch (dyluniadau ), brand neu logo i gyd-fynd â’r syniad (nodau masnach) ac unrhyw elfennau creadigol eraill (hawlfraint) megis cerddoriaeth fachog.

Enillwyr y DU yw:

‘Roeddynt yn enillwyr teilwng yn y gystadleuaeth gan guro dros 4,000 o ymgeiswyr. Cyflwynwyd tlws gwreiddiol a grëwyd yn Stiwdio Animeiddio Aardman Nick Park. Maent hefyd wedi derbyn pecyn meddalwedd animeiddio a llyfr Wallace a Gromit wedi ei lofnodi gan Nick Park.

Cracking Ideas judgesSylwadau’r beirniaid:

Mae’r Cystadleuaeth 'Cracking Ideas' 2013-14 fabulous ‘foodie’ bellach yn rhedeg ac mae ar agor tan 30 Ebrill 2014.

Mae’r gystadleuaeth yn rhan o Ymgyrch ‘Cracking Ideas’ y Swyddfa Eiddo Deallusol, a arweinir gan Wallace a Gromit. Mae “Cracking Ideas” yn brosiect gefnogir gan y llywodraeth sy’n defnyddio cyfuniad o gynlluniau gwersi, pecynnau gweithgaredda, heriau a gwefan bwrpasol i annog arloesedd a chreadigrwydd ymhlith plant 4-16 oed, pob un â chysylltiadau â’r cwricwlwm DU.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk