Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor yr hydref, cystadlaethau, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

Nid yw’n rhy gynnar i ddechrau cynllunio eich gweithgareddau ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg; beth am fynychu un o’r sesiynau gwybodaeth a gynhelir gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain ym mis Hydref. Gallech hefyd drefnu i Lysgennad STEM i ymweld â’ch ysgol i gynnal y gweithgareddau. I gael gwybod mwy anfonwch e bost i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Big Bang logoY Flwyddyn nesaf bydd Ffair Gwyddonwyr a Pherianwyr Ifanc ‘Big Bang’ 2013 ar 14-16 Mawrth 2013 yn ExCeL Llundain. Mae’r Ffair yn ddigwyddiad rhad ac am ddim i ddisgyblion rhwng 7-19 oed, eu hathrawon a theuluoedd – gyda grwpiau ysgol a choleg yn cael eu gwahodd ar Iau 14 a dydd Gwener 15 Mawrth a chroeso i’r cyhoedd ar ddydd Sadwrn 16 Mawrth. I archebu lle, ewch i www.thebigbangfair.co.uk/addactivity

Os ydych yn cynllunio prosiect o unrhyw fath neu ddigwyddiad yn eich ysgol ac angen siaradwyr, gweithdai, cysylltiadau â’r byd go iawn, neu pâr arall o ddwylo, cysylltwch gyda Gweld Gwyddoniaeth a gwnewch gais am Llysgennad STEM i ddod i helpu. Mae’r Rhaglen Llysgenhadon STEM AM DDIM i ysgolion- anfonwch e bost i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ewch i http://networking.stemnet.org.uk a chliciwch ar ‘CAIS AM LLYSGENNAD STEM’.

nol i'r cychwynEnillwyr Helfa Fawr y Trychfilod

Enillwyr cystadleuaeth Helfa Fawr y Trychfilod wedi cael eu cyhoeddi.

Roedd safle adnodd dysgu www.schoolscience.co.uk y Gymdeithas ar gyfer Addysg Gwyddoniaeth (ASE) wedi dod at ei gilydd am yr ail flwyddyn gyda Martin Rapley ‘The Bug Man’ i ddysgu gwyddoniaeth tu allan i’r ystafell ddosbarth a dod a’r pwnc yn fyw yn yr awyr agored.

Bu plant yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn treulio eu hamser yn archwilio cynefinoedd cyn cofnodi eu harsylwadau mewn lluniau (ffotograffiau), lluniau (darluniau) a cherddi.

Dywedodd Marianne Cutler, Cyfarwyddwr Proffesiynol Arloesi y Cwricwlwm,: “Mae’r gystadleuaeth Helfa Fawr y Trychfilod yn ffordd wych o ddod â gwyddoniaeth yn fyw i blant ac yn dangos y gallwch chi fynd ar daith ddarganfod yn eich iard gefn eich hun. Nid yn unig y mae’r gystadleuaeth yn gwneud gwaith gwych o ddal dychymyg plant, mae hefyd yn cyd-fynd yn dda gyda’r cwricwlwm gwyddoniaeth. Mae defnyddio’r amgylchedd naturiol wrth addysgu yn rhan bwysig o addysg gwyddoniaeth ac yn rhywbeth y mae ASE yn argymell yn gryf drwy waith eu Grŵp Gwyddoniaeth Awyr Agored.”

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gwenfô sydd wedi ennill y brif wobr, sef diwrnod yn eu hysgol lle maent yn cael cyfle i ddod yn agos at drychfilod fel sgorpionau a tarantwlaod. Defnyddiodd Ysgol Gynradd yr Eglwys Nghymru Gwenfô y helfa trychfilod fel eu thema ar gyfer eu wythnos wyddoniaeth flynyddol.

Yn ogystal, dyfarnwyd gwobr hefyd gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol ar gyfer y cofnod ffotograffig gorau. Dyfarnodd entomolegwyr, Ian Bedford, Gavin Hatt ac Anna Jordan y llun o fursen (llun uchod) a gymerwyd gan ddisgyblion yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Gwenfô yn drydydd.

Dywedodd Cydlynnydd Gwyddoniaeth yr ysgol Jen Ford: “Rydym yn mynd i dir yr ysgol a rhai o’r cynefinoedd yn yr ardal gyfagos. Yn ystod yr wythnos roedd pob dosbarth yn chwilio am chwilod mewn cynefin gwahanol. Erbyn diwedd yr wythnos, roeddent wedi edrych mewn saith gwahanol math o gynefinoedd, y weirglodd, gardd lysiau, y goedwig ysgol, iard yr eglwys, y cae berllan a llyn y pentref a’r nant. Canfuom dros 40 o wahanol fathau o chwilod ac roeddem wedi cael amser gwych.”

nol i'r cychwynTua’r Gorllewin!

Mae Ffair Fenter yr Ifanc Sir Benfro yn arddangos prosiectau busnes a menter ysgolion cynradd ac uwchradd Sir Benfro. Eleni cynhaliwyd y Ffair yn Hwlffordd rhwng 20-23 o Fehefin.

Mae tua 40 o ysgolion yn cymryd rhan ac mae’n rhaid i bopeth gael ei ddylunio a’i wneud gan y disgyblion. Mae pobl ifanc mentrus y Sir yn gwerthu eu cynnyrch i’r cyhoedd ac yn cael eu beirniadu ar gyfer ystod eang o wobrau. Mae’r prosiectau yn cael eu gwerthuso am ansawdd, cynaliadwyedd, gwreiddioldeb, arbenigedd busnes a chydweithio. Roedd y beirniaid hefyd yn gallu enwebu gwobrau arbennig.

Mae hwn yn ddigwyddiad poblogaidd iawn sydd yn cael ei noddi gan Murco Oil a’i drefnu gan Swyddog Menter yr Ifanc Wendy Harris.

Bu Llysgenhadon STEM yn cefnogi’r Ffair fel beirniaid ac fel cefnogwyr cyffredinol: Helen Hughes; Geoffrey Irlam; Paula Holt; etc.

Roeddwn yn falch iawn o’r cyfle i gael mynd i’r Ffair ar y dydd Sadwrn a chefais fy synnu gan ymdrech y disgyblion a’u gallu i werthu eu cynnyrch!

Dyma luniau o ddisgyblion Ysgol Holy Name gyda’u stondin, a Glyn Rainer, ffotograffydd ifanc o Ysgol Y Preseli yn egluro ei fethodoleg yn ffotograffio dŵr. Ar gfyer un ffotograff, cymerodd Glyn 100 o luniau o ddafnau dŵr o giwbiau rhew yn toddi nes iddo gael y llun perffaith.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion Gweld Gwyddoniaeth

Oherwydd fod cymaint o straeon yn y cylchlythyr misol mae'n amhosibl i gynnwys rhestr cryno o weithgareddau, adnoddau, cystadlaethau, grantiau, cyfleoedd DPP a digwyddiadau yng nghorff y cylchlythyr.

Ond mae eitemau newydd yn cael eu hychwanegu at y tudalennau gwe - gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwynYsgolion helpu Siemens yn ei Blodau yn Llanberis

Dydd Mercher, 4 Gorffennaf, 2012

Siemens LlanberisMae Siemens Healthcare Diagnostics Products Ltd, yn seiliedig wrth droed yr Wyddfa yn Llanberis, wedi cymryd rhan mewn ‘Siemens yn ei Blodau gyda chymorth plant ysgol lleol.

Cafodd y digwyddiad ei gynnal gan y ‘Tîm Gwyrdd’ a ffurfiwyd yn ddiweddar ar tim rheoli yn Siemens Llanberis fel rhan o fenter i greu cysylltiadau gyda’r gymuned leol ac ysgolion arbennig yn yr ardal. Mae disgyblion 6-8 oed o ddwy ysgol leol, Ysgol Dolbadarn ac Ysgol Gymuned Penisarwaun, wedi cymryd rhan. Daeth y grwpiau ar y safle i ddylunio gwelau blodau a phlanhigion ar gyfer lle amlwg ym mlaen yr adeilad Siemens. Yn anffodus oherwydd y tywydd gwael bu rhaid gohurio y sesiwn blannu i ddiwrnod llai glawog. Fodd bynnag, mae’r grwpiau wedi derbyn rhywfaint o ddeunydd hyrwyddo Siemens a gwybodaeth am yr hyn y mae Siemens yn ei wneud yn Llanberis.

Y canlyniad oedd fod y plant wedi cynllunio pedwar gwely blodau gan ddefnyddio eu creadigrwydd gan gynnwys ‘Croeso’ gyda castell Dolbadarn yn y cefndir, buwch goch gota lliwgar iawn ac ‘S’ ar gyfer Siemens.

Dywedodd Cyfarwyddwr Rheoli y safle Siemens, Ed Farrell, wrth gyflwyno tocynnau llyfrau fel arwydd o ddiolch i’r ddwy ysgol: “Mae hwn wedi bod yn gyfle gwych i gymryd rhan yn y gymuned leol fel rhan o’n mentrau gwyrdd. Roeddwn wedi fy synnu ar ansawdd y dyluniadau. Mae croeso i’r plant ddychwelyd i’r safle i weld eu dyluniadau wedi cael eu plannu.”

Mae Siemens yn Llanberis cynhyrchu ac yn dosbarthu IMMULITE® adweithyddion a dadansoddwyr gwaed a ddefnyddir mewn ysbytai a chlinigau ledled y byd i gynorthwyo diagnosis o gyflyrau meddygol.

nol i'r cychwynBrightsparks creu adnoddau cadarn sydd ar gael yn y Gymraeg!

Brightsparks logoMae Brightsparks4kids wedi’i leoli yn Wrecsam wedi creu adnoddau i helpu athrawon a phlant sydd yn mwynhau adeiladu ‘Cylchedau Syml’. Y nod oedd edrych ar yr holl fethiannau blaenorol wrth addysgu Trydan a gwella arnynt. Y dasg oedd dylunio Pecyn Ystafell Ddosbarth oedd yn hwyl i’w ddefnyddio yn gryf a pharhaol.

Starter kitAr ôl siarad â llawer o athrawon a chydlynwyr gwyddoniaeth, gan ofyn iddynt beth yr oeddent yn teimlo oedd yn angenrheidiol a beth oedd y methiannau roeddem yn gwybod mai nod y pecyn oedd i gael gwared ar beryglon y gorffennol sy’n gysylltiedig âg addysgu Trydan. Er enghraifft, mae’n hawdd cael gwared ar bylbiau gwydr. Mae’r clipiau crocodeil anodd wedi eu disodli gan gysylltiad soced a plwg lawer yn haws. Y canlyniad oedd pecyn cyffrous iawn, yn syml i’w ddefnyddio, cadarn. Roedd y Pecyn Trydan yn gyflawn. Mae’r pecyn sy’n cynnwys Unedau Batri, Unedau bylbiau, Uned Switch, Switch Push, Swynyn a Modur yn unigryw o becynnau eraill. Mae ganddo’r, enw elfen symbolau cylched a llun cyfarwydd ar bob uned yn ogystal â bod yn llachar a lliwgar. Maent yn gadarn, mae pob uned wedi’i lleoli mewn lloches ABS plastig wedi’i selio gyda thraed gwrthlithro. Mae’r pecynnau hefyd yn cael eu cadw yn y System Ddosbarthu Gratnells er hwylustod storio. Rydym yn cyflenwi CD Enghreifftiau Syml Cylchedau i fynd gyda’r cynnyrch yn ogystal.

Ar ôl y treialu y pecyn mewn gwahanol ysgolion, roedd yr adborth yn rhagorol. Mae’r pecyn yn cwmpasu y blynyddoedd cynnar hyd at yr holl gyfnodau allweddol. Rydym hefyd yn cael adborth gwych gan athrawon anghenion arbennig a adroddoddiadau fod y pecynnau yn syml i’w defnyddio gyda phlant sydd wedi cael anawsterau rheoli gan eu bod yn syml ac yn hawdd i’w defnyddio.

Yna meddyliwyd am y syniad unigryw o gyfieithu’r cit i’r Gymraeg gan fod Adnoddau Gwyddoniaeth Cymraeg yn gyfyngedig. Rydym felly yn cysylltu ag ysgol gynradd leol er mwyn cael cymorth ac maent yn meddwl bod y syniad yn wych ac ar ôl treialu pecyn wedi archebu offer ar unwaith. Ers hynny rydym wedi cynllunio pecynnau eraill yn cynnwys Pecyn Eco Solar a fersiwn mwy o’r pecyn trydan, ‘Mae’r Pecyn Cychwynnol Trydan +’ a byddwn yn parhau i ychwanegu mwy o gynnyrch cyffrous.

Am ragor o wybodaeth am ein Pecynnau Trydan cychwynnol, cysylltwch â ni isod ar: www.brightsparks4kids.com, info@brightsparks4kids.com, 0845 349 0066.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk