Saesneg

Medi 2011

Cylchlythyrau eraill

Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

STEM Learning contractor holder logoRydym yn falch o gyhoeddi mai Gweld Gwyddoniaeth yw deiliaid newydd contract STEM Learning i reoli Rhwydwaith Cynghori STEM i Ysgolion ac i reoli Rhaglen Llysgenhadon STEM yn lleol yng Nghymru.

Mae STEM Learning yn creu cyfleoedd i ysbrydoli pobl ifanc mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Mae hyn yn galluogi pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau creadigol, datrys problemau a chyflogadwyedd, yn ehangu eu dewisiadau ac yn cefnogi gallu’r DU i gystadlu yn y dyfodol.

Mae STEM Learning yn helpu i annog pobl ifanc i gael gwybodaeth dda am STEM, i allu cymryd rhan lawn mewn trafodaethau, a gwneud penderfyniadau am faterion sy’n ymwneud â STEM.

Mae’r Rhaglen Llysgenhadon STEM yn galluogi athrawon i wneud cysylltiadau rhwng y cwricwlwm a sut mae pynciau STEM yn cael eu defnyddio yn y byd gwaith, gan amlygu enghreifftiau ar draws ystod eang o yrfaoedd.

Os hoffech wybod mwy, neu os hoffech drefnu ymweliad gan Lysgennad STEM cysylltwch â ni ar cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan http://www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk/index.html

nol i'r cychwynLlew Davies Ysgol Cae Top, Bangor yn ennill Gwobr Addysgu y DU

Gwobr y Llu Awyr Brenhinol ar gyfer Athro y Flwyddyn

Llew Davies photoMae Llew Davies yn un o’r athrawon hynny y mae plant yn eu cofio am weddill eu hoes. Mae ei wersi yn gyffrous ac mae bob amser yn meddwl am ffyrdd newydd o ddenu sylw ei ddisgyblion. Dywedodd y bachgen a’i henwebodd: “Mae’n ddoniol, yn athro neis iawn ac mae bob amser yn gwneud i ni chwerthin. Mae’n gryf iawn ac mae’n dda mewn chwaraeon."

Mae Llew yn cynnig cyfleoedd addysgol i’w ddisgyblion na fydden nhw yn eu cael fel arfer. Mae’n gwahaniaethu ei wersi fel bod pob plentyn, beth bynnag ei allu, yn cael y budd mwyaf posibl. Gwelodd y Beirniaid Cenedlaethol dystiolaeth o wers ar losgfynyddoedd a ddaeth i ben gyda staeniau coch ar y nenfwd!

Mewn gwers arall, a gynlluniwyd i ymestyn plant dawnus a thalentog, bu ei ddisgyblion yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth i gynllunio ac adeiladu car Fformiwla Un a wnaed o bren balsa. Llwyddodd y disgyblion i ymateb i’r her a dod yn gyntaf yng Ngogledd Cymru ac yn drydydd yn y DU gyfan yn y gystadleuaeth.

Dywedodd cydweithiwr: “Mae ganddo berthynas ardderchog gyda’r plant ac mae’n gwybod sut i gael y gorau ohonynt. Mae ganddo drefn yn yr ystafell ddosbarth, ond eto mae’n llwyddo i sicrhau bod plant 9 a 10 oed yn cael yr amser gorau posib wrth ddysgu!"

Mae plant yn ei ddosbarth hefyd yn datblygu hyder a hunan-barch. “Roeddwn mor dawel â llygoden pan ddes i ddosbarth Mr Davies ‘meddai un. “Mae wedi fy helpu i fod yn llawer mwy hyderus. Nawr rwy’n siarad gormod!

Mae rhieni wrth eu bodd gyda’r ffordd mae’n ysgogi eu plant ac yn disgrifio sut maent yn ysu am gael bod yn nosbarth Mr Davies. Meddai un rhiant wrth y beirniaid:” Y peth rhyfeddol yw, ei fod mor dda am addysgu nad yw’r plant yn sylweddoli eu bod yn dysgu, maen nhw’n meddwl mai hwyl yw’r cyfan!” Dywedodd un arall: “Mae’n rhaid ei fod yn Superman!”

Yn y dosbarth mae disgyblion Llew yn datblygu fel siaradwyr dwyieithog, er nad yw’n hawdd pan fo mwy na chwarter y disgyblion yn yr ysgol yn siarad Saesneg fel ail iaith a Chymraeg fel trydedd iaith.

Fel dirprwy bennaeth, mae’n gweithio ar ddatblygu addysgu a dysgu ac ar strategaethau sy’n ymwneud â rhoi llais i ddisgyblion. Mae’r ysgol yn cael ei chydnabod fel ‘Smart Flagship School’ bellach oherwydd ei safon uchel o sgiliau TGCh, o ganlyniad i’w waith ef.

Mae cyfraniad Llew i weithgareddau ehangach yr ysgol yn cael ei ddisgrifio fel “amhrisiadwy”. Mae’n trefnu gweithgareddau chwaraeon a chlybiau chwaraeon, clybiau TGCh, dylunio a thechnoleg, ac yn cymryd rhan weithredol mewn tripiau ysgol.

Dywedodd y beirniaid a fu’n arsylwi ei wers “fod ei effaith hudol a hudolus yn amlwg ym mynegiant y plant wrth i’w llygaid loywi a’u cyfraniadau lifo.

“Roeddem yn teimlo ein bod yng nghwmni athro proffesiynol gwirioneddol ysbrydoledig, effeithiol a thalentog. Beth bynnag rydych chi’n ei alw, yr X ffactor, waw ffactor, yr un sy’n serennu neu’n disgleirio” Llew ydy’r un!"

nol i'r cychwynEnillwyr Gwobrau Ysgolion TES

Nod Gwobrau Ysgolion TES – neu TESSAs – sydd ar eu trydedd flwyddyn bellach, yw dathlu’r gwaith hwn. Denodd gwobrau eleni y nifer uchaf erioed o geisiadau, yn mawrygu cyflawniadau athrawon, arweinwyr ysgolion, staff cymorth a disgyblion fel ei gilydd.

Llongyfarchiadau i Ysgol Sant Christopher, Wrecsam a ddyfarnwyd yn fuddugol yng nghategori ‘Ysgol neu Bartneriaeth Gynaliadwy Eithriadol’, ac i Bev Evans, athrawes o Ysgol Gymunedol Doc Penfro am ennill gwobr ‘Cyfrannwr y Flwyddyn’ TES. Edrychwch ar wefan TES.

nol i'r cychwynCystadleuaeth y Great Bug Hunt

The GReat Bug HuntLlongyfarchiadau i Flwyddyn 4 Ysgol Gynradd Sant Mihangel, Pontypridd a Chlwb Gwyddoniaeth Ysgol Gynradd Brynfordd, Treffynnon am ddod yn ail yng nghystadleuaeth y Great Bug Hunt 2011.

‘Mae cystadleuaeth y Great Bug Hunt yn ffordd hwyliog a diddorol o gyflwyno plant i fyd rhyfedd a gwallgof bwystfilod bach. Felly, bachwch rwyd pryfed a deffrowch eu hymdeimlad o antur a darganfod yn yr awyr agored.

Mae Great Bug Hunt 2011 schoolscience Cymdeithas Addysg Wyddoniaeth, ar y cyd â Martin Rapley a Gatekeeper Educational, wedi bod yn llwyddiant ysgubol – nid yn unig am ei fod yn cyd-fynd â’r cwricwlwm gwyddoniaeth mor daclus, ond hefyd oherwydd ei fod wedi ysgogi llawer iawn o frwdfrydedd ymysg plant yr ysgolion cynradd a gymerodd ran. ‘Roedd y ceisiadau eleni yn wirioneddol ysbrydoledig, gydag ysgolion yn paratoi am wythnosau ar gyfer yr helfa. ‘Roedd caeau ysgolion yn cael eu cau i ffwrdd i adael i’r glaswellt dyfu, gwestai chwilod eu cael eu cynllunio a’u hadeiladu, ac aeth rhai ymlaen i ddechrau clwb gwyddoniaeth!

Bydd arddangosfa i’w gweld yn ein Cynhadledd Flynyddol yn Lerpwl y flwyddyn nesaf, felly dewch i gael golwg ar geisiadau anhygoel eleni i’ch ysbrydoli chi ar gyfer cystadleuaeth 2012! “Dim ond newid eich gorwelion; edrych o dan eich traed, a gall y byd o’ch cwmpas fod yr un mor gyffrous â gwastadeddau Affrica neu Jyngl yn ne America! Mae hyn yn antur a hanner; yn llawn ysglyfaethwyr peryglus, angenfilod sy’n chwistrellu gwenwyn a chanibaliaid ond hefyd yn llawn harddwch eithriadol a rhyfeddod. Dechreuwch ar yr antur nawr a bydd yn parhau drwy eich bywyd; “Unwaith y byddwch wedi bod ar helfa chwilod byddwch am fynd eto ac eto ac ni fyddwch byth yn diflasu.” Nick Baker, Naturiaethwr.

Am fwy o wybodaeth, ewch i http://thegreatbughunt.com/Home_Page.html.

nol i'r cychwynPethau yn mynd gyda Bang

Gaz TopY cyflwynydd teledu poblogaidd Gaz Top fu’n helpu i agor Ffair Wyddoniaeth Big Bang Cymru yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Roedd y seren, a ymddangosodd yn y rhaglen wyddoniaeth i blant “How to” yn agor yr arddangosfa Big Bang Cymru sydd â’r nod o hyrwyddo’r ochr gyffrous i wyddoniaeth drwy arbrofion, arddangosfeydd rhyngweithiol ac amrywiaeth o arddangosfeydd eraill.

Dywedodd Ray Collier, prif weithredwr Gyrfa Gorllewin Cymru: “Mae Big Bang Cymru yn ffordd wych o ymgysylltu â disgyblion ysgol, athrawon, rhieni, cyflogwyr lleol a’r cyhoedd yn gyffredinol gan dynnu sylw at y manteision o astudio pynciau megis gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg”.

Dywedodd Mandy Wescott, swyddog dysgu ffurfiol yr Amgueddfa: “Rydym yn falch o gynnal Big Bang Cymru yn yr Amgueddfa.

“Mae’n gyfle gwych i ddenu pobl ifanc i fyd rhyfeddol peirianneg a thynnu sylw at ei gyfraniad at ddiwydiant Cymru, ddoe a heddiw.”

South Wales Evening Post

nol i'r cychwynNeville Evans yn ennill y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg

Neville EvansNeville Evans o Radur, Caerdydd, oedd enillydd y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg eleni yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Derbyniodd y fedal mewn seremoni arbennig ar lwyfan y pafiliwn ddydd Iau 4 Awst.

Yn wreiddiol o Fforestfach, Abertawe, derbyniodd Neville ei addysg hyd at lefel doethuriaeth yn y ddinas. Ar ôl cyfnod fel athro, fe’i penodwyd yn ddarlithydd yn Adran Ffiseg Gymhwysol, UWIST, cyn dod yn AEM gyda chyfrifoldeb arbennig am wyddoniaeth.

Sylweddolodd fod yna ddiffyg ymwybyddiaeth ddifrifol o gyfraniad gwyddonwyr Cymreig ledled y wlad, ac felly, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol, aeth ati i greu cyfres o bosteri lliwgar sy’n addas i’w defnyddio yn yr ysgol i nodi cyfraniad y ein gwyddonwyr.

Mae’r Fedal yn cael ei chyflwyno i unigolyn sydd wedi hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg ym meysydd gwyddoniaeth a thechnoleg.

I gael gwybod mwy am y posteri cysylltwch â nevilleevans@totalise.co.uk.

nol i'r cychwynDigwyddiadau

Sesiynau Gwybodaeth Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg

NSEW logo‘Mudiant ein byd’ fydd thema’r wythnos genedlaethol gwyddoniaeth a pheirianneg eleni. Dewch i un o’r sesiynau gwybodaeth yn eich ardal chi i gael gwybod mwy.

 • Bangor: Ystafell Gynhadledd, Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Trefenai, Safle’r Normal, Prifysgol Bangor, Bangor LL57 2PZ ar 29 Medi
 • Caerdydd: ATRiuM Ysgol Diwydiannau Creadigol a Diwylliannol Prifysgol Morgannwg, Adam Street, Caerdydd CF24 2FN ar 19 Hydref

Cael gwybod am gymorth ac arian sydd ar gael gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain i ysgolion o dan amgylchiadau heriol sy’n helpu i leihau’r baich wrth drefnu digwyddiadau rhagorol.

Cyfle gwych i gynllunio eich gweithgareddau wythnos gwyddoniaeth a chymryd rhan mewn prosiectau cenedlaethol drwy Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain.

Mynd i sesiwn wybodaeth yn eich ardal i weld sut y gallwch chi gymryd rhan yn wythnos gweithgareddau gwyddoniaeth a pheirianneg mwyaf y genedl.

Creu teimlad da yn yr ysgol ynglŷn â gwyddoniaeth neu greu digwyddiad cynhwysol ar gyfer y gymuned leol.

Manteision:

 • Manylion am gynlluniau ariannu y gallech wneud cais iddynt
 • Syniadau am weithgareddau ymarferol i bobl ifanc
 • Manylion thema 2012 ‘mudiant ein byd’ a gweithgareddau cyfranogi mawr
 • Adnoddau am ddim ar gyfer trefnwyr
 • Prosiectau ychwanegol y gallwch gymryd rhan ynddynt
 • Astudiaeth achos gan drefnydd digwyddiadau’r wythnos genedlaethol

Am fwy o wybodaeth, ewch i…

Cynhadledd ASE – Amgueddfa Genedlaethol Cymru Caerdydd – 8 Hydref, 2011

ASE logoDiwrnod am Antarctig ar gyfer athrawon gwyddoniaeth, athrawon dan hyfforddiant, cyfathrebwyr gwyddoniaeth a gweithwyr proffesiynol eraill sydd â diddordeb. Archwiliwch amgylchedd diddorol yr Antarctig trwy weithgareddau ymarferol. Cyfle i gael gwybod am y tirlun ffisegol, yr anifeiliaid sy’n byw yno a darganfod sut mae gwyddonwyr ddoe a heddiw wedi archwilio’r Antartig. Bydd y diwrnod yn canolbwyntio ar syniadau ymarferol ar gyfer yr ystafell ddosbarth, gan ddatblygu hyder am y pwnc a darparu adnoddau a gweithgareddau i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

Cyfranwyr yn cynnwys:

Yr Athro John Harries, Prif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru, Gwyddonwyr Amgueddfa Cymru, Yr Athro Peter Barham – Prifysgol Bryste, Dr Siwan Davies – Prifysgol Abertawe Anne Goldsworthy – Nice Ice Workshop, Brenda Keough a Stuart Naylor, Dr Liz Pasteur – The Polar Foundation.

Am ragor o wybodaeth a manylion am sut i archebu lle ewch i…

 

nol i'r cychwynCystadleuaeth

Her Fathemateg mewn Mudiant Ceir Jaguar i Ysgolion

Gweld Gwyddoniaeth yw Cydgysylltwyr Her Fathemateg mewn Mudiant Ceir Jaguar i Ysgolion erbyn hyn. Os hoffech ragor o wybodaeth am y gystadleuaeth, sut i gymryd rhan a’r manteision i’ch ysgol cysylltwch â ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk. Ewch i’n gwefan i weld sut enillodd Ysgol Gyfun y Coed Duon Her 2011 yn yr Heritage Motor Museum yn Gaydon.

Mae Her Fathemateg mewn Mudiant Ceir Jaguar wedi hen sefydlu erbyn hyn yng nghalendrau nifer o ysgolion fel ffordd o gynnwys plant o bob oed a gallu mewn prosiect mathemateg cyffrous ac ysgogol. Mae’r meddalwedd yn addas i bob oedran, 9 oed a hŷn. Mae’n ddelfrydol ar gyfer prosiect mathemateg ysgol gynradd, prosiect ‘blynyddoedd pontio’ neu ar gyfer defnydd cyffredinol gyda myfyrwyr hŷn drwy flynyddoedd yr ysgol uwchradd.

Mae’r Her yn gofyn i fyfyrwyr weithio gyda’i gilydd mewn timau bach, a chystadlu yn erbyn ei gilydd mewn ymdrech i ennill ras Grand Prix a dod yn Bencampwyr y DU. Mae’r gweithgaredd hwn yn cynnwys ystod eang o sgiliau mathemategol sylfaenol, rhai ohonynt yn ymarferol, yn cael eu defnyddio a’u cymhwyso. Gellir cael manylion pellach ar y wefan http://www.mathschallenge.co.uk/ neu drwy gysylltu ag ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

Gwobrau Cenedlaethol STEM Learning

Nod gwobrau STEM Learning yw cydnabod cyfraniad pobl mwyaf ysbrydoledig y DU sydd yn ysgogi pobl ifanc ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Mae’r rhwydwaith enfawr o bobl ymroddgar sy’n ysbrydoli pobl ifanc yn STEM o fantais fawr i’r DU. Mae STEM Learning yn cynrychioli tua 30,000 o wirfoddolwyr, 2300 o Glybiau STEM, 10,000 o athrawon a 3500 o gyflogwyr. Bydd yr Arglwydd Sainsbury wrth y llyw yn y seremoni wobrwyo yn Nhŷ’r Arglwyddi ar 13 Rhagfyr 2011. Cyflwynir gwobrau i’r athro, clwb, llysgennad a chyflogwr STEM mwyaf ymroddedig, ac am y tro cyntaf, y technegydd mwyaf ysbrydoledig. Lansiwyd Gwobr Technegydd Ysbrydoledig gan STEM Learning mewn partneriaeth â Sefydliad Elusennol Gatsby. Nod y wobr yw cydnabod gwaith technegydd a all ddangos ei fod wedi ysbrydoli pobl ifanc i ddilyn llwybrau gyrfa fel technegwyr.

Dywed Prif Weithredwr STEM Learning Kirsten Bodley: “Mae Gwobrau STEM Learning yn gyfle gwych i wobrwyo’r rhai sy’n gwneud ymrwymiad rheolaidd a gwerthfawr i addysg STEM yn y DU. Mae lansiad Gwobr y Technegydd Ysbrydoledig yn gam cyffrous i STEM Learning wrth i ni barhau i gydweithio yn llwyddiannus gyda Sefydliad Elusennol Gatsby ar raglenni a all ysbrydoli pobl ifanc ym meysydd STEM.”

Bydd enwebiadau ar-lein ar gyfer pob gwobr yn agor ddydd Llun 5 Medi 2011. www.stemnet.org.uk

Cyhoeddi Gwobrau WISE – 19 Hydref 2011

WISE logoMae’r Gwobrau WISE Blynyddol yn cydnabod cwmnïau ac unigolion sydd wedi mynd ati i hyrwyddo gwyddoniaeth, peirianneg ac adeiladu i ferched a menywod ifanc, gan gefnogi amcanion WISE.

Mae Gwobr Rhagoriaeth WISE yn agored i fenywod sydd yng nghamau cynnar eu gyrfa, gwyddonwyr a rhai sy’n gweithio ym maes adeiladu. Rhaid dangos lefel uchel o ymrwymiad i’w gyrfa o ddewis, ac i hyrwyddo gwyddoniaeth, peirianneg ac adeiladu i ferched a menywod ifanc. Bydd yr enillydd yn derbyn siec am £1,000 a phlac arbennig.

Mae’r Wobr Pencampwr WISE yn agored i ysgolion, diwydiant, prifysgolion, colegau, elusennau a chyrff proffesiynol sydd wedi cymryd camau i fynd ati i annog merched a menywod ifanc i addysg STEM a gyrfaoedd cysylltiedig. Bydd yr enillydd yn derbyn plac wedi’i ysgythru.

Mae Gwobr Cynghorydd WISE yn agored i gynghorwyr gyrfaoedd, athrawon, llysgenhadon, mentoriaid ac addysgwyr sydd wedi cymell ac ennyn brwdfrydedd merched a menywod ifanc i ddilyn pynciau STEM cysylltiedig. Bydd yr enillydd yn derbyn plac wedi’i ysgythru.

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw Dydd Gwener 16 Medi, 2011 am 5pm.

Cynhelir y seremoni wobrwyo ar 19 Hydref 2011 yn y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, Llundain.

 

nol i'r cychwynGrantiau

Bydd Cynllun Grantiau Cyfoethogi a Gwella Sefydliad Brenhinol Prydain

Hoffech chi drefnu gweithgareddau cyfoethogi a gwella i godi proffil mathemateg yn eich ysgol a mwynhad y disgyblion yn y pwnc? Dyddiad Cau dydd Gwener, 16 Medi, 2011.

Bydd Cynllun Grantiau Cyfoethogi a Gwella Sefydliad Brenhinol Prydain a ariennir gan The Clothworkers Foundation, yn darparu 60 o grantiau hyd at £500 i athrawon mathemateg cynradd ac uwchradd i ddewis gweithgareddau o Gyfeiriaduron STEM yn y flwyddyn galendr 2011. Mae manylion am sut i wneud cais *, hawliau a disgwyliadau grant, ar gael drwy e-bostio maths@ri.ac.uk.

Cyngor a chymorth ar y dewis o weithgareddau yn ystod y broses ymgeisio, ac ar feithrin arferion da cysylltiedig.

RSC De-ddwyrain Cymru- Adran grantiau lleol bach i gefnogi gweithgareddau allgyrsiol mewn ysgolion sy’n gysylltiedig â Chemeg

RSC logoDylai ysgolion gael eu lleoli o fewn yr ardal a gwmpesir gan adran leol RSC De-ddwyrain Cymru. Mae map ar gael ar-lein.

Y Dyfarniad grant uchaf yw £ 200 y grant. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu ar ddechrau’r mis nesaf yn dilyn derbyn y cais. Bydd taliad yn cael ei wneud pan gyflwynir adroddiad o 100 o eiriau gyda llun a rhestr fesul eitem o wariant wedi’i lofnodi gan y bwrsar neu’r pennaeth o fewn 30 diwrnod ar ôl cwblhau’r gweithgaredd.

Meini prawf asesu:

Hyrwyddo’r gwyddorau cemegol – a fydd y gweithgaredd yn ennyn brwdfrydedd y disgyblion am gemeg, dangos manteision cemeg i gymdeithas ac yn tynnu sylw at gyfleoedd gyrfa yn y gwyddorau cemegol?

 • Diogelwch – a ellir cynnal y gweithgaredd yn ddiogel?
 • Dichonoldeb – ydy’r gweithgaredd yn debygol o gyflawni ei amcanion?
 • Gwerth – faint o ddisgyblion fydd yn elwa o’r gweithgaredd?
 • Cynaliadwyedd – ai gweithgaredd unigol yw hwn neu a fydd adnodd n cael ei greu y gellir ei ailddefnyddio?

Dylid defnyddio arian i gefnogi gweithgareddau na fyddai’n digwydd fel arall – hynny yw, tu allan i addysgu craidd a ddylai fod yn digwydd beth bynnag.

Dylid gwneud ymholiadau i Dr James Redman, Prifysgol Caerdydd, Ysgol Cemeg, CF10 3AT. Ffôn 029 20 8762 73. E-bost: redmanje@cardiff.ac.uk.

Am ragor o newyddion ewch i wefan Gweld Gwyddoniaeth.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk