Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Ffynhonnell hanfodol o wybodaeth ar gyfer athrawon ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymgysylltu STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ar draws Cymru.

Cyfle i ddarllen storïau ysbrydoledig, darganfod cyfleoedd newydd a chael gwybod sut y gall ymweliad Llysgennad STEM i’ch ysgol ymgysylltu ac ennyn brwdfrydedd myfyrwyr ac athrawon. Mae manylion am ddigwyddiadau, cystadlaethau, grantiau, DPP, gwobrau a mwy ar ein tudalennau gwybodaeth athrawon.

Anfonwch eich adborth Llysgennad i ni

Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech lenwi ein ffurflen adborth athrawon os yw Llysgennad wedi ymweld a’ch ysgol neu eich bod wedi cwrdd Llysgennad mewn gweithgaredd cyfoethogi. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn annog cydweithwyr i ymateb.

Ceisiadau Llysgenhadon STEM

I wneud cais am Lysgennad, llenwch ein ffurflen gais Llysgennad STEM ar-lein. Yna, byddwn yn ychwanegu eich cais i’r ceisiadau ​ar dudalen we Llysgenhadon STEM ac i’r e-gylchlythyr.

Dolenni i dudalennau newyddion

Mae digwyddiadau newydd, cystadlaethau, grantiau ac adnoddau yn cael eu hychwanegu yn rheolaidd at ein tudalennau gwe Gwybodaeth i Athrawon. Gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

Cyfleoedd STEM i athrawon a disgyblion

Cynhadledd ASE – Creadigrwydd mewn Gwyddoniaeth

21 Tachwedd, 10am – 3pm. Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd

ASE logoAr gyfer athrawon gwyddoniaeth cynradd ac uwchradd, athrawon dan hyfforddiant, cyfathrebwyr gwyddoniaeth a gweithwyr proffesiynol eraill sydd â diddordeb yn y maes. Cyfle i drafod ffyrdd cyffrous ac arloesol o archwilio creadigrwydd mewn gwyddoniaeth i mewn ac allan o’r ystafell ddosbarth. Mae’r diwrnod yn cynnwys sgyrsiau ysbrydoledig a gweithdai ymarferol gyda’r nod o ddatblygu hyder mewn gwyddoniaeth, addysgu a darparu digon o syniadau ar gyfer eich gwersi.

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda cerianangharad@ase.org.uk – 029 205 73240. Ney defbyddiwch y ddolen http://asecymruconference2015.eventbrite.co.uk i sicrhau lle.

Wythnos Prydain 11-20 Mawrth 2016: Gwefan newydd, cyfleoedd ariannu newydd

British Science Week bannerEwch i wefan newydd Wythnos Wyddoniaeth Prydain. Mae’r wefan yn cynnig adnoddau ar gyfer cynllunio a threfnu digwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer Wythnos Wyddoniaeth Prydain.

Gallwch gofrestru digwyddiadau, gwneud cais am grantiau a gofyn am becyn marchnata AM DDIM, yn ogystal â chael gwybod am gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwyddonol a rhai o’n digwyddiadau blaenllaw.

Grantiau ar gyfer ysgolion i gefnogi ysgolion mewn amgylchiadau heriol

Grantiau Kick Start: hyd at £300 ar gyfer eich ysgol i gynnal gweithgaredd yn ystod Wythnos Wyddoniaeth Prydain; neu grantiau Kick Start More: hyd at £700 ar gyfer eich ysgol i gynnal digwyddiad gwyddoniaeth neu weithgaredd sy’n ymgysylltu eich myfyrwyr a’r gymuned leol.

Pwmpenni yn erbyn Tlodi

Practical-Action-logoPwmpenni yn Erbyn Tlodi yw adnodd trawsgwriciwlaidd STEM a Daearyddiaeth diweddaraf Practical Action ar gyfer ysgolion cynradd.

Yn seiliedig ar ein gwaith gyda cymunedau sy’n cael eu effeithio gan lifogydd ym Mangladesh, mae’r gweithgareddau yn cynnwys cyfleoedd i ddisgyblion archwilio cylch bywyd pwmpenni, dylunio a gwneud pecyn hadau a gweithgareddau mathemateg.

Mae’r deunyddiau i gyflwyno’r prosiect ar gael am ddim yma.

nol i'r cychwynAwr y Cod

Hour of Code logoMae Awr y Cod (07-13 Rhagfyr) yn fudiad byd-eang sydd yn cyrraedd degau o filiynau o fyfyrwyr mewn 180+ o wledydd. Gall unrhyw un, yn unrhyw le y gall d`refnu digwyddiad Awr o ddigwyddiad Cod. Sesiynau tiwtorial un-awr ar gael mewn dros 30 o ieithoedd. Nid oes angen profiad. Oedrannau 4-104.

Cystadleuaeth gwneud Ofod Into Film

Mae’r prosiect yn cynnwys gweithgareddau am ddim ar gyfer pobl ifanc 5-19 oed ar thema archwilio y gofod, gan gynnwys cystadleuaeth ffilm sy’n cynnig y cyfle i chwe cystadleudd ffodus i sgrinio eu gwiath mewn orbit o gwmpas y Ddaear i Tim Peake yn ystod ei daith i’r Orsaf Ofod Ryngwladol!

Mae rhagor o wybodaeth am y gweithgareddau gwahanol a’r gystadleuaeth ar gael yn www.intofilm.org/competitions/space

Her Astro-wyddoniaeth

Astro Science Challenge logoMae yr Her Astro- wyddoniaeth yn antur gofod rhyngweithiol rhad ac am ddim i bob ysgol, addysgwyr a theuluoedd cartref yn y DU. Bydd plant 7-11 oed yn gweithio i fod yn asiantau gofod wrth iddynt gymryd rhan mewn teithiau a grëwyd mewn partneriaeth â sefydliadau gwyddonol blaenllaw.

Trefnir gan Asiantaeth Ofod Unlimited, mae’r prosiect yn lansio ar 19 Hydref 2015 am saith wythnos ac yn arwain i fyny at daith Tim Peake i’r Orsaf Ofod Ryngwladol. Bydd plant yn cael eu hysbrydoli mewn gwyddoniaeth, mathemateg a Saesneg trwy weithgareddau ffilm, stori yn yr ystafell ddosbarth ar-lein, gyda chynlluniau gwersi am ddim wedi eu darparu ar gyfer athrawon.

nol i'r cychwynBig Bang Sir Benfro

Big Bang Pembrokshire Cymerodd ugeiniau o blant o ysgolion cynradd ac uwchradd ran yn y Ffair Big Bang ger Fi Fyn Noc Penfro. Cynigiodd Canolfan Arloesedd y Bont ystod o weithgareddau i ddisgyblion, gan gynnwys F1 mewn Ysgolion, Roboteg Lego, Briwsion codio cyfrifiadur. Cafwyd cyflwyniadau ar ffiseg a gitâr roc, yr SSC Bloodhound, delweddu thermol, bio- oleuedd, a sioe planetariwm awyr y nos. Roedd cyfle i’r disgyblion uwchradd gystadlu yng Nghystadleuaeth Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg hefyd.

Mewn gweithdy blasu F1, bu James Kitson o Denford, noddwyr F1 mewn Ysgolion yn arddangos cyfarpar CAD/ CAM sy’n cael ei ddefnyddio wrthfodelu y ceir. Roedd disgyblion yn gallu gwylio corff y car yn cael ei ‘gerfio’ gan un peiriant, ac olwynion yn cael eu creu ar argraffydd 3D. Bu James yn helpu myfyrwyr i lunio car model o’r pecyn ac yna cawsant eu rasio i lawr y trac F1- 24 medr. Mae’n dweud ei fod yn gobeithio y bydd mwy o ysgolion yn gallu cymryd rhan yng Nghystadleuaeth F1 mewn Ysgolion yn awr gan fod canllawiau syml i’r prosesau dan sylw ar gael i athrawon ar-lein.

Llun: James Kitson o Denford yn helpu disgyblion i baratoi car model mewn gweithdy F1

Disgyblion San Sior dal y byg codio

Codio – y grefft o gynllunio a datblygu rhaglenni cyfrifiadurol – sgil gynyddol hanfodol yn y byd modern. Yn unol â’r newidiadau diweddar yn y cwricwlwm cenedlaethol, mae Ysgol Gynradd San Sior yn helpu disgyblion i gael dechrau da trwy eu cyflwyno i hanfodion codio a rhaglennu, drwy ddefnyddio offer dysgu creadigol i archwilio’r llawer o bethau defnyddiol y gellir ei wneud drwy gymhwyso ieithoedd cyfrifiadurol syml.

Yn ddiweddar, derbyniodd yr ysgol 30 o ddyfeisiau ‘Codebug’, a roddwyd yn garedig gan Farnell element14 – dosbarthwyr cyfarpar electroneg. Mae’r rhain yn ddyfeisiau llaw wedi’u cynllunio i roi sylfaen mewn llythrennedd digidol i blant ifanc drwy chwarae ac archwilio. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys creu animeiddiadau syml a chynnal arbrofion, gyda chyfarwyddiadau cam-wrth-gam ac ystod o lefelau anhawster i alluogi disgyblion i ddysgu ar eu cyflymder eu hunain.

Cafodd Codebug ei ddatblygu’n benodol fel cymorth dysgu i blant ifanc, ac mae yn cynnwys, dyluniad deiniadol addas i blant sy’n debyg i’r ‘bryfyn’ gwyrdd – gyda botymau gwthio yn cynrychioli’r llygaid,chwe ‘coes’ sydd yn sensitif i gyffwrdd ac arddangosfa o oleuadau LED ar y stumog, gan ganiatáu disgyblion i greu animeiddiadau syml. Mae disgyblion yn rhyngweithio gyda’r iaith codio drwy lusgo a gollwng-detholiad o ‘flociau’ ar-lein, gan annog profi a methu a darganfod.

Unwaith y bydd plant wedi deall y cysyniadau sylfaenol, gallant symud ymlaen i brosiectau mwy cymhleth trwy gysylltu’r ddyfais i ystod eang o synwyryddion, swnwyr a switsiau defnyddio clipiau crocodeil a gwifrau, gan hyrwyddo sgiliau craidd a fydd yn helpu i’w paratoi ar gyfer y dyfodol a’r technegau cyfrifiadurol uwch bydd disgwyl iddynt i astudio pan fyddant yn symud ymlaen i’r ysgol uwchradd.

nol i'r cychwynAr frig y dosbarth ar gyfer addysgu coetir ysbrydoledig

RFS logoYsgol Pencoed ym Mhen-y-Bont-ar-Ogwr ac Ysgol GWR Glanyfferi ger Caerfyrddin wedi ennill Aur ac Arian yn y drefn honno yng ngwobrau y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol 2015Rhagoriaeth mewn Ysgolion Coedwigaeth.

Maent wedi curo cystadleuaeth gref o bob cwr o Gymru i wneud argraff ar y beirniaid – Sue Williams sy’n arwain y Tîm Addysgu, Dysgu a Sgiliau Adnoddau Naturiol Cymru a Phil Tanner, Rheolwr Addysg y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol (RFS).

Excellence In Forestry - Pencoed SchoolMae gan Ysgol Pencoed tua 570 o ddisgyblion ac mae ganddi ei choetir ei hun a blannwyd 24 mlynedd yn ôl gan fyfyrwyr a staff fel adnodd ar gyfer cyfleoedd nid yn unig ar gyfer y myfyrwyr sy’n mynychu’r ysgol, ond y gymuned ddysgu gyfan.

Dywedodd y beiriniad Phil Tanner: “Mae’r gwaith ysbrydoledig yn dangos fod Ysgol Pencoed yn fwy na dim ond ysgol gyda chefnogaeth gan y staff yr ysgol a rhieni’r plant. Mae rhaglen ymgysylltu yr ysgol yn cael ei arwain gan wraig leol Julie Jenkins y mae ei dull o ddarparu cyfleoedd dysgu awyr agored brwdfrydig yn ganolog i lwyddiant yr ysgol.”

Dywedodd y brifathrawes Ms Sarjeant: “Yn Ysgol Gynradd Pencoed rydym yn ymdrechu i hyrwyddo cyfranogiad teulu ac i gefnogi a chreu partneriaethau gyda theuluoedd yn ein hysgol. Mae defnyddio ein Ardal Ysgol Goedwig ar gyfer hyn wedi bod yn rhan allweddol yn ein datblygiad eleni. Mae defnyddio coetiroedd ar gyfer bob agwedd ar ddysgu wedi ein ysbrydoli ac wedi cymell llawer o’n teuluoedd i fynd tu allan a mwynhau natur!

“Bydd y dyfarniad yn ein helpu i hyrwyddo’r adnodd hwn ymhellach a sicrhau ei fod yn cael ei gynnal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rwyf wrth fy modd fod y gwaith caled ac ymroddiad pawb sy’n cymryd rhan wedi cael ei gydnabod.”

Excellence-in-Forestry-Schools-Awards-Ferryside-SchoolEnillydd Gwobr Arian pedd ysgol GWR Glanyfferi sydd wedi wedi ffurfio partneriaeth leol gyda choetir cydweithredol. Mae hyn yn rhoi cyfle i ymweld â choetir yn eu cymuned leol sy’n cael ei reoli gan cylchdroadau coedlan ar gyfer cynhyrchu golosg, gan eu helpu i ddeall a gwerthfawrogi coedlannau o fewn cymuned leol y plant. Mae y gwaith prosiect wedi cynyddu eu gwybodaeth o goetiroedd ar raddfa fyd-eang lle maent yn dysgu am werth coedwigoedd y byd.

Dywedodd y beirniad Phil Tanner: “Mae prosiectau ar wywo onnen a’r cylch prosesu pren yn dangos y pwysigrwydd a roddir yn Ysgol Glanyfferi er mwyn i ddisgyblion fod yn ymwybodol o bwysigrwydd coed a chynnyrch coed o fewn eu bywyd bob dydd. Mae gwerth addysg goetir Glanyfferi yn amlwg o fewn yr ysgol a’r gymuned leol. Mae ennill Gwobr Rhagoriaeth Arian RFS yng ngwobrau y gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol yn rhoi cydnabyddiaeth i Ysgol Glanyfferi fod eu hymdrechion i ddarparu dysgu awyr agored sy’n seiliedig ar goetiroedd o’r radd flaenaf!”

Dywedodd y Pennaeth, Jayne Davies: “Rwy’n teimlo’n hynod falch o’n llwyddiant yn y gystadleuaeth genedlaethol hynod-uchel ei barch ac yn ddiolchgar i’r holl staff, disgyblion, llywodraethwyr ac aelodau o’r gymuned leol sydd wedi gweithio mor ddiwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i sefydlu Coetir Panteg yn Glanyfferi fel offeryn dysgu ysbrydoledig. Mae profiad corfforol, ymarferol yn yr awyr agored wedi arwain at welliant cadarnhaol mewn brwdfrydedd y disgyblion ar gyfer dysgu ac wedi effeithio ar sgiliau gwybyddol a chodi safonau ym mhob maes o’r cwricwlwm. Mae’r gwaith rhagorol a wnaed fel ysgol gyfan wedi codi ymwybyddiaeth o fyd natur ar lefel leol a byd-eang.”

Derbyniodd dri ysgol Ganmoliaeth Uchel: Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt; Ysgol Portfield, Hwlffordd; Ysgol Sant Christopher, Wrecsam.

nol i'r cychwynLansio Ystafell Ddosbarth Cefn Gwlad

Countryside ClassroomCountryside ClassroomAr 2 Hydref lansiwyd gwefan newydd, Ystafell Ddosbarth Cefn Gwlad, er mwyn rhoi bwyd, ffermio a’r amgylchedd ar y cwricwlwm. Daeth yr NFU, garddwyr cymunedol, EggSeeds, yr RSPB, Cymunedau yn Gyntaf ac eraill at ei gilydd yn Ysgol Coed y Gof, Caerdydd, am fore o weithgareddau gan gynnwys gwneud menyn, godro buwch (bren), gwneud bomiau hadau, nodi adar a hau dail salad y gaeaf.

Mae’r wefan wedi ei chynllunio’n benodol ar gyfer athrawon ac mae’n dwyn ynghyd am y tro cyntaf adnoddau ar fwyd, ffermio a chefn gwlad, gan gynnwys deunyddiau ystafell ddosbarth, astudiaethau achos a mynediad at arbenigwyr, ac fe’i cefnogir gan nodweddion blog ysbrydoledig.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk