Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor y gwanwyn, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

Mae fersiynau mwy o rai (ond nid pob un) o’r lluniau yn y cylchlythyr hwn – cliciwch ar y llun bach i weld.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion Gweld Gwyddoniaeth

Oherwydd fod cymaint o straeon yn y cylchlythyr misol mae'n amhosibl i gynnwys rhestr cryno o weithgareddau, adnoddau, cystadlaethau, grantiau, cyfleoedd DPP a digwyddiadau yng nghorff y cylchlythyr.

Ond mae eitemau newydd yn cael eu hychwanegu at y tudalennau gwe - gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwynEffeithiau allweddol Rhaglenni STEM Learning

Rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl athrawon yng Nghymru a’u disgyblion sy’n cefnogi proses werthuso STEM Learning.

Mae STEM Learning yn cynnal gwerthusiad tymor hir, annibynnol ar ei holl raglenni. Mae canlyniadau blwyddyn gyntaf y cylch ymchwil 2011-2015 (dilynwch y ddolen i lawrlwytho ar ffurf pdf) bellach wedi dod i law, ac yn hynod o gadarnhaol am y llwyddiant ein rhaglenni a’u heffaith mewn ysgolion. Mae canfyddiadau’r adroddiad interim yn cael eu hamlygu mewn digwyddiad seneddol yn Nhŷ’r Cyffredin ar 9 Hydref, 2013. Gallwch gael mwy o wybodaeth yma.

Mae gwerthusiad annibynnol o’n rhaglenni gan y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (NFER) wedi dangos eu bod yn gweithio. Mae’r canlyniadau yn dangos effaith gadarnhaol ar athrawon a’r cyflogwyr sy’n caniatáu i’w staff i wirfoddoli, yn ogystal â’r Llysgenhadon STEM eu hunain.

“Mae’r dystiolaeth o flwyddyn gyntaf y gwerthusiad yn dangos perfformiad hynod lwyddiannus o weithrediadau a rhaglenni STEM Learning a’i ystod o gyflawniadau nodedig.”

“Mae disgyblion sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau gyda Llysgenhadon STEM …. gyda agweddau mwy cadarnhaol a gwell dealltwriaeth o bwysigrwydd pynciau STEM i fywyd bob dydd a’i pwysigrwydd yn y byd go iawn. Mae’r disgyblion hyn gyda mwy o ddiddordeb mewn dilyn pynciau STEM ymhellach hefyd.” (NFER)

nol i'r cychwynGary y Clown Cerddorol yn ôl yng Nghymru

Gary the ClownBydd Gary yn teithio o amgylch Cymru am bum wythnos yn cynnig gweithdai AM DDIM i ysgolion cynradd, gyda chefnogaeth cyllid gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol. Bydd Gary a’i fab Scott ymweld ag ysgolion i ddarparu gweithdai ymarferol rhyngweithiol, llawn hwyl gwyddoniaeth.

Bydd Gary ddarparu 2 x gweithdai 45 munud yr un ar gyfer hyd at 30 o ddisgyblion mewn ystafell ddosbarth.

Dyddiadau a Ardaloedd:

Os hoffech chi Gary i ymweld â’ch ysgol, anfonwch e-bost at ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk gan roi eich manylion cyswllt, enw ysgol gyda chôd post, a thri dyddiad dewisol yn nhrefn blaenoriaeth. Defnyddiwch y teitl ‘Gary y Clown Gweithdai yng Nghymru’ yn yr e-bost. Yna byddwn yn cysylltu â chi i drefnu ymweliad.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ymweliad Gary y Clown ewch i www.garytheclown.co.uk.

nol i'r cychwynGwobrau Addysgu 2013 Enillydd – Panel y DU

Ysgol Feithrin Cogan – Y Wobr am Tîm Ysgol Rhagorol y Flwyddyn

Cogan Nursery School – The Award for Outstanding School Team of the YearMae tîm addysgu cryf o saith yn Ysgol Feithrin Cogan yn gwneud pethau rhyfeddol i ddatblygu dysgu plant ifanc ac yn cynnwys eu teuluoedd yn yr addysg. Maent wedi cofleidio amrywiaeth eang o dechnolegau newydd tra’n gwerthfawrogi pwysigrwydd chwarae a chyfathrebu.

“Bob dydd mae rhywbeth newydd ac antur newydd”, yn ganlyniad, yn ôl un rhiant brwdfrydig a ychwanegodd: “Rydym yn cymryd y dysgu gartref”. Dywedodd un arall: “Nid oes unrhyw rwystrau, mae y lle hwn yn rhyngweithiol”.

Mae Ysgol Feithrin Cogan yn ysgol y wladwriaeth ar gyfer 100 o blant tair a phedair mlwydd oed mewn tref arfordirol fechan ym Mhenarth ym Mro Morgannwg. “Mae’n meithrinfa gariadus gyfeillgar a chynnes ac mae fy merch wrth ei bodd”, meddai Maria Stimpson, un o saith rhiant a enwebodd yr ysgol ar gyfer y Tîm Ysgol Rhagorol y Flwyddyn.

Nododd beirniaid y Gwobrau Addysgu fod yr ysgol yn “fwrlwm o frwdfrydedd ar gyfer dysgu”, roedd plant a rhieni oedd o amgylch tân gwersyll yn ystod un ymweliad gynnar yn y bore.

Mae Ysgol Feithrin Cogan yn arwain y maes o ran ei cymhwyso TGCh. Mae ganddo sianel YouTube ac yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel Twitter i gadw rhieni mewn cysylltiad agos â chynnydd yn yr ysgol. Yn y dosbarthiadau mae plant yn defnyddio camerâu, ipads a thabledi fel rhan naturiol o ddysgu darllen, ysgrifennu, siarad a chyfrif.

‘Roedd y beirniad hefyd yn cydnabod arferion rhagorol yr ysgol yn dysgu Cymraeg a defnydd o’r Saesneg fel ail iaith. Mae ymhell ar y blaen yn ei darpariaeth ar gyfer lleiafrifoedd ethnig, mae yna siop gymunedol ac mae’r ysgol yn darparu ar gyfer gyfer athrawon dan hyfforddiant.

Dywedodd Nina Ward, cadeirydd y llywodraethwyr, wrth y beirniaid fod yr ysgol wedi bod ar ‘daith fawr’ ers i Pauline Rowland, y cyn ddirprwy bennaeth, gael ei phenodi yn bennaeth chwe mlynedd yn ôl. “Cafodd yr feithrinfa ei ad-drefnu er gwell ac mae wedi tyfu o nerth i nerth.”

Dywedodd Pauline Rowland wrth y beirniaid ei bod yn sicr fod yr ethos tîm i lawr i’w ‘agosatrwydd’; roeddynt wastad gyda yr uchelgais i fod y gorau – y cyfan wnaeth hi oedd rhoi ‘hwb ysgafn’ iddynt.

Mae’r tîm wedi meithrin lle unigryw ym mywydau plant a theuluoedd. Dywedodd y beirniaid: “Mae’r staff wedi cymryd eu rôl fel addysgwyr i lefel arall. Maent yn estyn allan at rieni a gwneud eu profiad yn arbennig fel eu plant.”

nol i'r cychwynDathliad STEM

Daeth gwleidyddion, athrawon, gwyddonwyr a pheirianwyr ynghyd yng Ngholeg Sir Benfro’r mis hwn i ddathlu cynllun sydd wedi bod yn helpu i ennyn brwdfrydedd plant a phobl ifanc mewn STEM ers 2005. Mae profiad Dragon LNG Darwin yn rhaglen addysgol sy’n cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn y maes a gweithdai ymarferol fyfyrwyr cynradd ac uwchradd.

Pupils from Narberth School exploring pond lifeMae Dragon LNG wedi bod yn darparu tua 90% o’r cyllid ar gyfer y cynllun ers ei sefydlu, gyda phartneriaid craidd eraill – Canolfan Darwin, Cyngor Sir Penfro a Choleg Sir Benfro – yn darparu arbenigedd ac adnoddau.

Cynhyrchodd Dragon LNG ffilm fer am y cynllun, yn cynnwys disgyblion a staff o nifer o ysgolion cynradd yn cymryd rhan mewn teithiau astudiaeth maes gyda staff Canolfan Darwin Marten Lewis a Sam William, i draethau ac afonydd yn Sir Benfro.

Dywedodd Rheolwr Cyffredinol Dragon LNG Colin Orr Burns ei bod yn arbennig o braf gweld disgyblion a oedd wedi bod drwy’r cynllun yn yr ysgol gynradd yn y blynyddoedd cynnar, yn awr yn dod yn ôl yn gwneud gwyddoniaeth Safon Uwch.

Llun: disgyblion o Ysgol Arberth archwilio bywyd pwll

nol i'r cychwynBabanod Mynydd Cynffig – Clwb Cyfrifiaduron Crefft

Mynydd Cynffig Infants – Craft Computer Club‘Dychmygwch gorfod ysgrifennu popeth i lawr ar bapur cyn i chi fynd i gysgu- fel arall, byddech yn ei anghofio, hyd yn oed eich enw … ac yna mae gennych y cwbl i’w ddarllen cyn gynted ag y byddwch yn deffro neu fel arall, byddai eich meddwl yn wag.

Dyma sut yr ydym yn dechrau siarad am y cof a storio ffeiliau o gyfrifiadur yn Ysgol Fabanod Mynydd Cynffig. Gofynnais i grŵp o ddisgyblion 6 mlwydd angohfio popeth onibai ei fod wedi ei ysgrifennu i lawr. ‘Roedd hyn, wrth gwrs, yn ffynhonnell llawer adloniant iddynt. Gyda llaw, rwy’n dal i fy ryfeddu, mai dim ond 6 oed ydynt. Nid ydynt yn gweld pethau ar lefelau amrywiol o anhawster, dim ond lefelau diddordeb/hwyl amrywiol.

Pixel heartMae’r dull hwn yn gwasanaethu fel ffordd hwyliog iawn i siarad am gyfrifiaduron, yn chwarae rôl hanfodol ac yn dysgu rhai cysyniadau ar lefel uchel ynglyn ar ffordd y mae cyfrifiaduron yn gweithio.

Mae’r darlun picsel calon yn dod o’r Pecyn Cyfrifiadur a Chrefft. Mae’n grid rhifo du a gwyn lle mae pob rhif yn cyfateb i liw (ee 1 = coch). Mae’r plant yn treulio tua 15 munud yn lliwio yn y grid.

Mae’r disgyblion yn meddwl ei fod yn hud – sydd yn ffordd dda i esbonio: nid yw’n hud, ond dyma ffordd mae cyfrifiaduron yn gweithio, sydd yr un mor gyffrous!

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk