Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Eisiau cael gwybod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn ystod tymor yr hydref, cystadlaethau, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau, rowndiau newydd o grantiau a mwy…

nol i'r cychwynCynllun grant ar gyfer Wythnos Genedlaetho Gwyddoniaeth a Pheirianneg Cymru

Beth yw’r cynllun grant ar gyfer Cymru?

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddosbarthu grantiau i ysgolion a sefydliadau i gynnal digwyddiadau a gweithgareddau yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg. Rydym yn cynnig o £200 grant i ysgolion a £350 i sefydliadau.

Ydych chi’n gymwys?

Gall pob ysgol a sefydliad sydd wedi’u lleoli yng Nghymru wneud cais. Bydd sylw arbennig yn cael ei roi i ysgolion penodol a mathau o ddigwyddiad. Gweler rhagor o fanylion yn www.britishscienceassociation.org/welshgrant.

Pedwar cam i wneud cais

  1. Ewch i www.britishscienceassociation.org/welshgrant.
  2. Edrychwch ar ein hadnoddau ar-lein rhad ac am ddim i helpu gyda chynllunio gweithgaredd.
  3. Llenwch y ffurflen ar-lein cyn y dyddiad cau, 11 Ionawr, 2013.
  4. Os oes angen help arnoch, cysylltwch â Liz Terry, Swyddog Rhanbarthol ar gyfer Cymru ar 029 2080 1644, wales@britishscienceassociation.org.

Bydd ceisiadau yn agor ddydd Gwener 9 Tachwedd 2012. Am ragor o fanylion am y grantiau a’r adnoddau ar gyfer WGGPh cofrestrwch yn www.britishscienceassociation.org/user/register?type=event-organiser.

nol i'r cychwynDolenni i dudalennau newyddion Gweld Gwyddoniaeth

Oherwydd fod cymaint o straeon yn y cylchlythyr misol mae'n amhosibl i gynnwys rhestr cryno o weithgareddau, adnoddau, cystadlaethau, grantiau, cyfleoedd DPP a digwyddiadau yng nghorff y cylchlythyr.

Ond mae eitemau newydd yn cael eu hychwanegu at y tudalennau gwe - gallwch eu gweld drwy glicio ar y dolenni hyn:

nol i'r cychwynDyfeisio a Darganfod

Diolch i bawb a oedd yn gallu dod draw i’r sesiynau gwybodaeth Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg (NSEW) yn Wrecsam a Phontypridd, rydym yn gobeithio ein bod wedi eich ysbrydoli i gynnal digwyddiad neu weithgareddau yn ystod Wythnos Gendelaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg 2013.

Os ydych wedi methu y sesiwn, gallwch gael mwy o wybodaeth oddi ar wefan Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain, sydd yn rhoi trosolwg o’n holl adnoddau cefnogaeth ac gweithgaredd a bydd yn ddefnyddiol i’r rhai nad oedd yn gallu cyrraedd y sesiwn yn ogystal â’r rhai a fynychodd.

National Science & Engineering Week (NSEW) information session in Wrexham and PontypriddCofrestrwch ar wefan Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain i gael mynediad i’r pecynnau gweithgaredd am ddim (ar gael yn y Gymraeg), cofrestru digwyddiadau a gweithgareddau a dewis i dderbyn e-gylchlythyr, hyd yn oed os nad ydych wedi mynychu y sesiwn.

Lle gwych i ddechrau eich cynllunio yw’r “canllawiau sut i” ac astudiaethau achos os ydych yn dymuno gwahodd Llysgennad STEM yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg yna gellir anfon e-bost i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk gan fod nifer o geisiadau eisioes wedi dod i law.

Os oes unrhyw gwestiynau pellach cysylltwch â Liz Terry, Swyddog Rhanbarthol Cymru Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain wales@britishscienceassociation.org.

nol i'r cychwynWythnos Gwyddoniaeth a Pheirianneg 2012 – Wel cawsom hwyl!

Vale of Glamorgan Primary Schools NSEW projectGadawyd athrawon a disgyblion o bedwar Ysgol Gynradd ym Mro Morgannwg yn dathlu ym mis Mawrth pan lwyddodd pawb i gwblhau eu prosiect WGGPh cyntaf erioed.

Cynlluniodd tîm o athrawon o Ysgol Gynradd Romilly, Ysgol Gynradd Rhws, Ysgol Gynradd Tregatwg ac Ysgol Gynradd Ynys y Barri weithgareddau oedd yn briodol i oedran gwahanol a datblygu tasgau a fyddai’n galluogi’r ysgolion i weithio ar y cyd.

Vale of Glamorgan Primary Schools NSEW projectTrefnwyd yr wythnos drwy neilltuo pwnc i bob grŵp blwyddyn, o Parti Pen-blwydd Einstein ym Mlwyddyn 2 i Anhrefn Lliw ym Mlwyddyn 6. Trwy’r dydd bob dydd bu’r athrawon yn treulio amser yn darparu gweithgareddau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg).

Cymerodd y gymuned gyfan ran yn nigwyddiadau yr ysgol, gan gynnwys sgyrsiau gan rieni, straeon gan gymdeithas yr ysgol, gweithdai gan wragedd fferm ac ymweliadau addysgol- blas yn unig o’r hyn aeth ymlaen. Roedd y gweithgareddau oedd wedi eu cynllunio yn ofalus, nid yn unig codi proffil y pynciau STEM ond mae wedi helpu i ddatblygu sgiliau allweddol ac yn bwysicaf oll,chwistrellu mwynhad a brwdfrydedd.

nol i'r cychwynHer gwneud Pi

Raspberry PiMae “Raspberry Pi” a Grwp PA Consulting yn herio plant ysgol i ddyfeisio rhywbeth gan ddefnyddio “Raspberry Pi”- cyfrifiadur maint cerdyn credyd sy’n plygio i mewn i’ch teledu a bysellfwrdd – a fydd yn gwneud y byd yn lle gwell. Gall ymgeiswyr ddefnyddio eu dyfeisiadau i helpu unrhyw un – neu unrhyw beth – maent yn hoffi. Yr oll sydd ei angen yw “Raspberry Pi”, peth dychymyg a’r ysfa i ddefnyddio (neu i ddysgu sut i ddefnyddio) rhaglenni cyfrifiadurol sylfaenol i wneud gwahaniaeth anhygoel i fywydau pobl. Bydd tîm buddugol ym mhob categori yn ennill gwobr ariannol o £1,000.

Yr her yn agored i flynyddoedd ysgol 4 i 6: 8 oed – 11oed

I gael gwybod mwy am yr Her, anfonwch e bost i raspberrypi@paconsulting.com neu ewch i www.paconsulting.com/raspberry-pi/

nol i'r cychwynTyfu Eich Tatws Eich Hun 2013 – Cystadleuaeth yn agored nawr

Llongyfarchiadau enillwyr rhanbarthol y Gystadleuaeth Ysgol Gynradd Aberdaugleddau yn Ne Orllewin Cymru gyda 4400g.

Yn y llun mae aelodau o’r clwb garddio ar ôl ysgol, gyda Sue Lawton o’r Cyngor Tatws, Andrew Deacon (Athro), Lyn Rees (Pennaeth), Janet Griffiths (LSA) a Paula Davies o Puffin Produce (cwmni cydweithredol yn Sir Benfro).

Ers ei lansio yn 2005, Tyfu Eich Tatws Eich Hun (GYOP) oedd un o’r cystadleuthau ysgol gynradd cyntaf yn seiliedig prosiect tyfu. Ers hynny mae wedi tyfu gyda bron i 1 miliwn o blant wedi arwyddo ar gyfer y prosiect yn 2010 er mwyn dysgu lle tatws yn dod, sut maent yn tyfu a bod tatws yn fwyd iach. Ei symlrwydd a’r ffaith bod GYOP yn weithgaredd ymarferol sy’n ei wneud yn berffaith ar gyfer disgyblion ifanc.

Mae ysgolion sy’n cofrestru i gymryd rhan (yn Chwefror) yn derbyn pecyn AM DDIM sy’n cynnwys popeth sydd ei angen i dyfu cnwd llwyddiannus.

Y wobr gyntaf eleni yw gweddnewid rhandir, gan gynnwys dylunio ac adeiladu a phlanhigion i’ch helpu i ddechrau. Mae hefyd amrywiaeth o ddodrefn Marmax eco-gyfeillgar awyr agored fel gwobrau a thalebau Hadau Sutton gan bapur newydd “Y Sun”.

Rydym wedi datblygu deuddeg o wersi cyffrous sy’n seiliedig ar datws, a gynlluniwyd i gefnogi cwricwlwm ysgolion cynradd o amgylch y DU. Mae’r gwersi hefyd yncefnogi gwyddoniaeth, dylunio a thechnoleg, addysg iechyd, llythrennedd a TGCh.

nol i'r cychwynGweithdy Dŵr

Brynhawn dydd Mercher bu grŵp o fyfyrwyr o Engineers Without Borders (EWB) Caerdydd, cymdeithas myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, Ysgol Gynradd Gwenfo i gynnal eu gweithdy Dŵr ar gyfer blwyddyn pump. Roedd y disgyblion yn cael eu holi am ddŵr, y defnydd a mynediad byd-eang i ddŵr, cyn cael tasg o ddylunio ac adeiladu eu hidlwyr dŵr eu hunain. Mae’r hidlyddion yn cael eu profi fel y gallai’r disgyblion eu gweld yn gweithio a’r dŵr glân a gynhyrchwyd ganddynt.

Mae EWB Caerdydd yn rhedeg gweithdai trwy gydol y flwyddyn mewn ysgolion cynradd, os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal gweithdy, cysylltwch â Ben Krawiec ben.krawiec@ewb-uk.org.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths.co.uk