Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Bore Goffi Mwya’r Byd

Mae ‘Brace’s Bread’ wedi ymuno gyda ‘Macmillan Cancer Support’ i lansio menter newydd i ysgolion i gefnogi gweithgaredd adnabyddus yr elusen “Bore Goffi Mwya’r Byd”.

I gydfynd â Bore Coffi Macmillan, mae’r pobwyr teuluol Cymreig Brace’s a Macmillan yn gwahodd holl ysgolion De Cymru i gofrestru i gynnal eu bore goffi eu hunain ar neu o gwmpas y diwrnod hwnnw. Er bod y coffi yn ddewisol, mae’r gystadleuaeth yn gwahodd disgyblion i greu teisen gri gyda blas newydd sbon (gwahanol i’r ffrwythau traddodiadol neu flas jam mafon sy’n boblogaidd gan Brace’s) neu fara, neu hyd yn oed greu cynnyrch newydd sbon y bydd Brace’s yn ystyried ei bobi.

Macmillan logoY dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw Hydref 21, pan fydd angen rhoi cyfraniad gan yr ysgol (maint y cyfraniad i’w benderfynu gan yr ysgol). Bydd gwobr o £100 gan Brace’s i’r ysgol fuddugol ynghyd â gwahoddiad i’r enillydd a’u cyd-ddisgyblion dosbarth fynd i gael taith o amgylch eu popty yng Nghrymlin, Casnewydd, lle bydd pawb yn derbyn ‘goodie bag’ a phaced o deisennau cri blasus Brace’s. Hefyd caiff yr enillydd dynnu ei lun gyda phencampwr Aur y Gymanwlad mewn bocsio, Jamie Arthur, sydd yn lysgennad i ‘Macmillan Cancer Support’ yn Ne Cymru.

Mae un ysgol yn Llaneirwg yng Nghaerdydd eisioes wedi cofrestru i gynnal bore goffi Brace’s. Meddai Rosemary James, pennaeth St Mellons Church in Wales Primary School “Mae Macmillan Cancer Support yn cyffwrdd ein calonnau a’n teuluoedd ac mae’n achos teilwng iawn. Mae’r gymuned leol yn gefnogwyr brwd o’n boreau coffi ac yn helpu i’w gwneud yn llwyddiant mawr. Rydyn ni hefyd yn gyffrous ein bod yn gweithio ar gystadleuaeth Brace’s.”

Llun: Disgyblion St Mellons Church in Wales Primary School, Pennaeth Cyfathrebu Lydia Whitfield,
Rheolwr Codi Arian Caerdydd Rebecca Parke.

Ysgol yn ennill gwobr amgylcheddol cenedlaethol am brosiect Madagascarnol i'r cychwyn

Mae ysgol gynradd o Gymru wedi ennill gwobr amgylcheddol cenedlaethol am eu gwaith ar ynys trofannol Madagascar. Daeth Ysgol Gynradd Castle Park yn Caldicot, Sir Fynwy, i’r brig ymhlith 21,000 o geisiadau i fod yn bencampwyr y ‘Total Green School Awards’. Mae’r gystadleuaeth i blant rhwng 5 ac 11 oed yn cael ei gynnal gan yr ‘Young People’s Trust for the Environment (YPTE)’ gyda’r pwrpas o hybu diddordeb yn yr amgylchedd ac i godi ymwybyddiaeth o’r angen am ffynonellau ynni adnewyddadwy.

Ar gyfer eu prosiect ymchwiliodd blant Castle Park yr ynys a’i fforestydd glaw. Daeth y disgyblion i adnabod a syrthio mewn cariad gyda bywyd gwyllt y rhan yma o Affrica a gwnaethant faner clytwaith anferth gyda 48 o ddarnau gwahanol. Yn ogystal, cododd y plant ymhell dros £1,000 at achosion da trwy amrywiaeth o weithgareddau.

Yn ddiweddar aeth tri deg o’r 43 o blant fu yn rhan o’r prosiect i gynrychioli’r ysgol mewn seremoni wobrwyo arbennig yn Sŵ Llundain. Derbyniodd pob un o’r ysgolion oedd wedi llwyddo i gyrraedd y rownd derfynol genedlaethol £1,000 gan lywyddion YPTE Dermot O’Leary a Naomi Wilkinson. Meddai Sue Wilsher, athrawes yn Castle Park “Mae’r plant wrth eu boddau eu bod wedi ennill eu gwobr ac wedi cael mynd i’r rownd derfynol yn Llundain – roedd yn ddiwrnod bythgofiadwy.”

Roedd Peter Littlewood, cyfarwyddwr YPTE, wedi ei synnu gan wybodaeth y plant o’u gwlad mabwysiedig. “Maent wedi dod yn arbenigwyr go iawn ac wedi rhoi cymaint o ymdrech i mewn i’w gwaith ar Madagascar,” meddai. “Mae pob agwedd o’u prosiect yn hynod o ddiddorol ond mae’r faner maent wedi ei greu yn syfrdanol. Dylai’r bobl ifanc yma, a’r degau o filoedd o rai eraill fel nhw sydd wedi cymeryd rhan yn y gwobrau, roi gobaith i ni. O fewn cenhedlaeth bydd ein planed ni yng ngofal oedolion ifanc fydd yn llawer mwy gwybodus ynglŷn â materion amgylcheddol ac fydd yn gwybod sut i adael gwell byd i’w plant na’r un y byddent yn ei etifeddu ganddo ni.”

Ychwanegodd Charles Hendry, Gweinidog Ynni y DU “Dwi’n synnu faint mae plant yn ei wybod am yr amgylchedd ac am ein ynni ac o ble mae’n dod. Mae’r gwobrau yma yn fenter wych gan wobrwyo pobl ifanc ledled y wlad am eu brwdfrydedd dros yr amgylchedd.”

Mae’r YPTE yn elusen cofrestredig a sefydlwyd ym 1982 ac sy’n anelu i ysbrydoli ac annog dealltwriaeth pobl ifanc o’r amgylchedd.

Disgybl ysgol, Meghan Armstrong, yn ennill cystadleuaeth i ddylunio cerdyn penblwydd nol i'r cychwyn

Meghan ArmstrongMae disgybl ysgol gynradd pum mlwydd oed wedi ennill cystadleuaeth dylunio cerdyn penblwydd i ddathlu 40fed penblwydd cwmni cenedlaethol. Mae Meghan Armstrong, dde, yn ddisgybl yn Ysgol Gynradd Cogan, Penarth a hi oedd enillydd y categori i rai rhwng 4 a 7 oed. Trefnwyd y gystadleuaeth gan Danwood Wales, cwmni argraffu sydd yn rhan o’r Danwood Group, gyda’r gobaith o annog plant i godi eu pensiliau.

Llwyddodd Meghan i greu argraff ar y beirniaid gyda’i “dyluniad arloesol” a’i “defnydd creadigol o liwiau”. Bydd modd gweld ei dyluniad ar galeri arlein Danwood ac mae hi hefyd wedi derbyn tocynnau i fwynhau diwrnod mewn parc hamdden.

Dywedodd Anne Bowsher, pennaeth Ysgol Gynradd Cogan “Rydym wrth ein bodd bod Meghan wedi ennill gwobr yn y gystadleuaeth. Gweithiodd Meghan yn galed iawn ar ei dyluniad ac mae’r gystadleuaeth yma yn ffordd wych i annog plant i fod yn greadigol ac rydym yn hynod falch bod un o’r tri enillydd wedi dod o’n hysgol ni.”

Dywedodd Richard Corkhill, cyfarwyddwr rhanbarthol Danwood Wales “Roedd yr ymateb gawso ni yn wych ac roedd safon uchel y gwaith yn ei gwneud hi’n anodd i ddewis enillydd. Roedd dyluniad Meghan yn llawn dychymyg ac wedi dal llygad y beirniaid ac rydym yn falch o’i henwi hi fel yr enillydd.”

Ffynhonnell WaleOonline – Simon Gaskell, South Wales Echo

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk

Gweithgareddaunol i'r cychwyn

‘Timezones’

Mae gennym dri sioe ar gyfer babanod, gan gynnwys ‘Mega Mechanics’ ein sioe ffiseg yn boblogaidd iawn, ac ar gyfer plant iau rydym wedi datblygu ‘Robokids’ sy’n cynnwys y cwricwlwm gwyddoniaeth cyfan mewn 1 awr. Mae gennym hefyd Sioe ‘Amser a Llanw’ ar gyfer CA2 sy’n cynnwys Gwyddoniaeth Bae Caerdydd, yn ogystal â sioeau EYFS a llawer mwy …. Am fwy o wybodaeth…

Siaradwyr ar gyfer Ysgolion

Mae “Siaradwyr ar gyfer Ysgolion” yn dod a siaradwyr brwdfrydig, gwybodus ac awdurdodol sy’n arwain eu maes i mewn i ysgolion a cholegau yn rhad ac am ddim. Am fwy o wybodaeth…

Pecynnau arbrofion AM DDIM i holl ysgolion y DU

Yn dilyn llwyddiant y Helfa Fawr Planhigion(Great Plant Hunt) a Survival Rivals yn 2009, Bydd “Yn y Parth” (In the Zone) yn darparu arbrawf gwyddonol sy’n gysylltiedig a ffisioleg ar gyfer pob plentyn o oedran ysgol yn y DU. Am fwy o wybodaeth…

Dewch o hyd i’r cyflwynydd gwyddoniaeth gorau ar gyfer gwasanaethau ysgol a digwyddiadau arbennig

Mae SciEnts yn dod â’r adloniant gwyddoniaeth addysgol a chyflwyniadau gorau yn uniongyrchol i’ch ysgol, lleoliad neu ddigwyddiad.Am fwy o wybodaeth…

ESA (Asiantaeth Ofod Ewrop)

Adnoddau hwyliog ar gyfer disgyblion oed cynradd. Am fwy o wybodaeth…

‘Y Bug Club’

Mae’r “Bug Club” ar gyfer pobl ifanc (5-15 oed) sydd â diddordeb mewn pryfed a bwystfilod bach eraill. Mae bob aelod o’r Clwb yn derbyn cylchgrawn lliwgar a chyffrous chwe gwaith y flwyddyn ac amrywiaeth bethau eraill. Am fwy o wybodaeth…

Gwyddoniaeth Coed Concyrs

Gall eich ysgol yn ymuno ag ymchwilwyr go iawn ganfod beth sy’n digwydd i’n coed concyrs. Am fwy o wybodaeth…

Grantiau / Bwrsari / Gwobraunol i'r cychwyn

Cynllun Grant Partneriaeth y Gymdeithas Frenhinol Dyddiad cau Nesaf: 4 Tachwedd 2011

Mae’r Cynllun Partneriaeth yn darparu grantiau o hyd at £ 3,000 ar gyfer prosiectau gwyddoniaeth sy’n rhedeg mewn ysgol gynradd neu uwchradd neu goleg mewn partneriaeth â gwyddonydd proffesiynol neu beiriannydd. Am fwy o wybodaeth…

Cynllun Grantiau Ysgolion y Sefydliad Ffiseg. Dyddiad cau Nesaf: 1 Tachwedd 2011

Mae’r Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) (gynt CCLRC a PPARC) a’r Sefydliad Ffiseg wedi sefydlu cynllun grantiau bach a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer ysgolion a cholegau. Nod y cynllun yw darparu ysgolion gyda grantiau o hyd at £ 500 ar gyfer prosiectau neu ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig a dysgu neu hybu ffiseg. Am fwy o wybodaeth…

Gwobrau Athrawonnol i'r cychwyn

Grant Goldsmiths ar gyfer Athrawon Dyddiad cau 1 Rhagfyr 2011

Cyfle i athrawon a phenaethiaid i gymryd amser allan o’r ystafell ddosbarth er mwyn ymgymryd â phrosiect gwreiddiol o’u dewis, yn y DU neu dramor, gyda’r nod o wella eu datblygiad personol a phroffesiynol. Mae’r grant, o hyd at £ 5,000, yn cynnwys cost llety ffioedd dysgu, ac athrawon cyflenwi. Am fwy o wybodaeth…

Cystadleuthaunol i'r cychwyn

Cystadleuaeth Yr Helfa Trychfilod Mawr 2012

“Roedd cystadleuaeth”The Great Bug Hunt” yn ffordd hwyliog a diddorol i gyflwyno plant i fyd rhyfedd a gwallgof bwystfilod bach. Felly cymerwch rwyd pryfed a deffrowch eu hymdeimlad o ddarganfod ac antur yn yr awyr agored.” Kate Humble. Am fwy o wybodaeth…

Cystadleuaeth Y Cwestiwn Mawr

Trafodwch y materion sy’n ymwneud ag unrhyw un o’r pynciau ar SciberBrain gyda’ch myfyrwyr. Bydd gwobrau ariannol o £ 100 yn cael eu dyfarnu ar gyfer y 3 cwestiwn mwyaf diddorol sy’n cael eu hanfon drwy’r dudalen adborth cyn 1 Chwefror 2012. Am fwy o wybodaeth…

Digwyddiadaunol i'r cychwyn

‘Garytheclown’ w/d 14 Tachwedd, 2011 Caerffili; w/d 21 Tachwedd, 2011 Trefynwy

Mae Gary y Clown yn ymweld â De Cymru ar yr wythnosau uchod ac yn gobeithio y gall athrawon fod â diddordeb mewn archebu Gary ar gyfer ‘diwrnod gwyddoniaeth’ gyda “Gary y Clown Cerddorol”. Am fwy o wybodaeth…

Cracer Nadolig STEM – Bwyty Harry Ramsden’s,Bae Caerdydd 7 Rhagfyr, 5-7pm

Digwyddiad rhwydweithio ar gyfer athrawon a Llysgenhadon STEM.

Cyfle i chi

Am fwy o wybodaeth …

Cangen y De Orllewin ASE Cymru Digwyddiad – Coleg Gŵyr, Abertawe

Nos Lun 12 Rhagfyr 2011, 4.30pm-6.00pm. Noson gyda Ewen McLaughlin

Arbrofion traddoddiadol ar nodyn newydd yn cynnwys roced botel methan a luminol – addas ar gyfer athrawon cynradd ac uwchradd. Am fwy o wybodaeth …

Am ragor o newyddion ewch i wefan Gweld Gwyddoniaeth.

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 59 Heol Siarl, Caerdydd CF10 2GD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk