Croeso i Cylchlythyr STEM ar gyfer
Ysgolion Cynradd yng Nghymru

Cyfle i gael gael gwybod mwy am ddigwyddiadau yn Nhymor yr haf, cystadlaethau, adnoddau addysgol newydd, digwyddiadau yn eich ardal chi, rownd newydd o grantiau a mwy …

Ac … os ydych yn cynllunio prosiect o unrhyw fath, a bod angen pâr arall o ddwylo a chysylltiadau â’r byd go iawn, cysylltwch gyda Gweld Gwyddoniaeth a gofyn am Lysgennad STEM i ddod i helpu drwy anfon e bost i cenhadon@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu ewch i http://networking.stemnet.org.uk a chliciwch ar ‘CAIS AM LYSGENNAD STEM’.

Ysgol Gynradd Evan James – Enillwyr Cystadleuaeth Gymunedol Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd Awr y Ddaear

Mare Ysgol Gynradd Evan James yn arwain y gymuned ar draws y DU yn Awr y Ddaear fel dathliad o’i llwyddiant mewn cystadleuaeth amgylcheddol.. Hwy oedd y cyntaf i ddiffodd y goleuadau ar gyfer Awr Ddaear WWF i ddangos eu bod am greu dyfodol mwy disglair ar gyfer y blaned.

Ymgeisiodd yr ysgol gynradd mewn cystadleuaeth storïau byrion gan WWF a phartner swyddogol Awr Ddaear 2012. Yn ogystal a chynnig cyfle i gymunedau arwain y Duwrth ddiffodd y golau roedd cyfle i ennill grant o £1,000 tuag at drefnu’r digwyddiad arbennig ar y noson.

Dywedodd y Pennaeth, Moira Greaney: “Mae ennill Cystadleuaeth Cymunedol WWF Awr y Ddaear yn ganlyniad gwych. Rydym yn falch iawn o’r gwaith yr ydym yn ei wneud bob dydd i ddysgu plant am bwysigrwydd gofalu am ein planed ac yn gobeithio y byddwn yn gallu ysbrydoli eraill yn ein cymuned leol ac ar draws y DU hefyd.”

nol i'r cychwynGarddwr Ysgol Ifanc y Flwyddyn 2012 RHS

Mae’r RHS yn chwilio am y tyfwr gorau yn y deyrnas. Wedi’i anelu at arddwyr hyd at 16 oed, mae y gystadleuaeth flynyddol yn rhad ac am ddim. Cafodd Garddwr RHS Ysgol Ifanc y Flwyddyn ei lansio yn Sioe Flodau RHS, Caerdydd, ddydd Gwener 20 Ebrill fel rhan o ddathliadau Wythnos Genedlaethol Garddio.

Ydych chi’n adnabod garddwr ifanc?

photoMae y gystadleuaeth hon, wedi ei anelu at ddisgyblion mewn ysgolion sydd wedi cofrestru gyda Ymgyrch Garddio ysgolion RHS. Gall oedolyn enwebu person ifanc drwy lenwi ffurflen gais. Mae’r RHS yn dewis y pedwar cystadleuwyr gorau o bedwar categori, i dderbyn camerâu digidol i wneud ffilmiau byr er mwyn dangos pam eu bod yn arddwyr rhagorol. Bydd yr enillydd cyffredinol yn cael ei ddewis gan banel beirniadu a fydd yn gweld y ffilmiau. Mae’r beirniad yn cynnwys Lizzie Balmforth, Curadur Gardd RHS Harlow Carr a Peter Seabrook darlledwr a Golygydd Garddio.

Sut i gystadlu

Mae angen i enwebu person ifanc (gweler y diffiniad o berson ifanc yn y telerau ac amodau) drwy lenwi a dychwelyd y ffurflen gais i ni erbyn 5pm 18 Mai. Mwy…

nol i'r cychwynFfilmiau anhygoel wedi eu cynhyrchu gan ‘Turnip Starfish’ ar gyfer Diwrnod Llyfr y Byd

Gweithiodd ‘Turnip Starfish’ gyda Cyngor Llyfrau Cymru i gynnal cystadleuaeth ar gyfer Diwrnod Llyfr y Byd. Derbyniodd yr ysgolion byddigol Ysgol Gynradd Cross Ash a Ysgol y Gader weithdy gan ‘Turnip Starfish’. Rhoddodd Turnip Starfish gymorth i bobl ifanc i ddod a’r bwrdd stori yn fyw!

I weld y ffilmiau ewch i www.turnipstarfish.com/News/WorldBookDayAnimationNews2012.html.

nol i'r cychwynGwaith Dylunio Ysgol o’r Rhath yn Sioe yr RHS Caerdydd

Mae Sioe yr RHS yn dychwelyd i Gaerdydd i dir Castell Caerdydd a bydd cystadleuaeth Berfa Ysgolion yn fwy poblogaidd nag erioed, gyda 60 berfa lliwgar, cyn llawn dychymyg yn cael ei arddangos, gan gynnwys Ysgol Gynradd Lakeside, Y Rhath, sy’n gobeithio ennill gwobr Aur!

Mae y thema eleni yn seiliedig ar y Gemau Olympaidd ac yn dwyn y teitl ‘Sports and Shoots’. Mae’r plant yn cymeryd eu ysbrydoliaeth ar gyfer cystadlu eleni o’r Torch Olympaidd enwog sy’n gwneud ei ffordd o amgylch Ynysoedd Prydain. Mae eu berfa yn cynnwys cipolwg ar flodyn o bob un o’r gwledydd cartref o amgylch y Torch Olympaidd wedi ei wneud o weiren cwt ieir a bagiau plastig.

Beth Warwick sydd yn rhedeg y Clwb Garddio yn Ysgol Gynradd Lakeside, a dywedodd: “Mae disgyblion yn y Clwb Garddio i gyd yn wirioneddol gyffrous am gystadleuaeth berfa eleni. Ar ôl llawer o drafod a dadlau, y plant feddyliodd am y syniad o wneud eu Torch Olympaidd eu hunain. Roedden nhw eisiau eu cais i gynrychioli Prydain Fawr drwy rannu’r ferfa yn bedwar a phlannu ysgall ar gyfer yr Alban, meillion ar gyfer Iwerddon, rhosod ar gyfer Lloegr a chennin Pedr ar gyfer Cymru. Nid oeddynt wedi cystadlu y llynedd felly eleni roedd y plant yn awyddus i ddangos eu sgiliau garddio newydd!”

Sut mae helpu ni

Gallwch helpu ni drwy ddweud wrthym am y gweithgareddau STEM yr ydych wedi eu trefnu drwy lenwi ein ffurflen adborth. Bydd bob ffurflen adborth y byddwn yn eu derbyn yn cael y cyfle i ennill gwobr ar ddiwedd bob tymor. Cysylltwch gyda ni ar ymholiadau@gweld-gwyddoniaeth.co.uk neu drwy ffonio Cerian Angharad ar 07870351212 neu Liz Terry ar 07734254427 neu drwy ymweld â’r wefan www.gweld-gwyddoniaeth.co.uk.

nol i'r cychwynGweithgareddau

nol i'r cychwynGrantiau / Bwrsari / Gwobrau

nol i'r cychwynGwobrau Athrawon

nol i'r cychwynCystadeuthau

Digwyddiadau

Mehefin 2012

  • Cofrestru ar gyfer y Big Bang Cymru 2012. 28 Mehefin, Stadiwm Liberty, Abertawe. Mae Prif ddisgwyddiad STEM Cymru yn awr yn cofrestru ysgolion a cholegau. Anfonwch prosiectau eich myfyrwyr STEM i mewn i’r Gystadleuaeth Gwyddoniaeth a Pheirianneg Genedlaethol (NSEC) / Peiriannydd Ifanc Prydain ac rowndiau terfynol rhanbarthol CREST. Mwy…
  • NPL Cystadleuaeth Her Rocedi Dwr. 20 Mehefin, 1.30-4.30pm. Anelwch at yr awyr yn ein Her Rocedi Dwr blynyddol, sy’n gweld cannoedd o gyfranwyr, gan dimau o ysgolion i oedolion yn brwydro i ddod yn bencampwr. Mwy…

Gorffennaf 2012

  • Wythnos Dŵr Oxfam. 2-6 Gorffennaf. Cymerwch ran yn 2012 a rhoi cyfle i ddisgyblion ddysgu am faterion byd-eang, datblygu sgiliau a gwerthoedd fel dinasyddion byd-eang gweithredol, a gwneud gwahaniaeth i’r byd. Mwy…

nol i'r cychwynAdnoddau

Am restr llawn o adnoddau sydd ar gael ar gyfer ysgolion uwchradd ewch i'r dudalen adnoddau ar wefan Gweld Gwyddoniaeth.

nol i'r cychwyn Cyrsiau / DPP

Gweld Gwyddoniaeth Cyf / Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr / Cyfeiriad cofrestru: 8 Cilgant Sant Andreas, Caerdydd CF10 3DD / Rhif Cwmni: 07712605
dyluniad gwefan: www.word-smiths-design.co.uk